Puhe ja kommunikaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhe ja kommunikaatio"

Transkriptio

1 Puhe ja kommunikaatio Puhe on ihmisen kehittämistä kommunikoinnin muodoista hienostunein ja monimutkaisin -- siihen on kerrostunut useanlaista informaatiota, joiden määrittelyyn tarvitaan jonkinlainen semioottinen viitekehys. Tällainen viitekehys toimii pohjana puheen ja -- etenkin -- puhutun kielen analysoinnille. Puhe koostuu ihmisen tuottamista artefakteista, jotka toimivat elementteinä merkkien muodostamassa koodatussa järjestelmässä. Tämä koodi voi toimia vain jos sitä käyttävät ihmiset jotka ovat harjaantuneet koodin suhteen relevanttien merkkien tuottamiseen ja tulkitsemiseen. Puhe sisältää kommunikatiiviset merkit ja Kommunikatiiviset mekanismit, joilla kuulija vastaanottaa (perceive) puhujan tuottamat merkit 1

2 Puheen sisältämän informaation tyypit Semanttinen informaatio suora, propositionaalinen merkitys EI siis pragmaattinen merkitys; esim. täällä on kylmä = sulje ovi Todisteellinen (evidential) informaatio Fyysiset markkerit (physical markers); sukupuoli, ikä, terveyden tila jne. Sosiaaliset markkerit; sosiolingvistiikka ja -fonetiikka Psykologiset markkerit; emootiot, suhtautuminen puheeseen ja tilanteeseen Regulatorinen informaatio Puhujan rooli keskustelussa; time sharing, puheenvuoron antaminen ja ottaminen 2

3 Puhekäyttäytyminen (toiminta); vokaalinen ja verbaalinen Äänteellinen vs. ei-äänteellinen toiminta (vocal vs non-vocal) Puheen äänteellinen puoli sisältää muutakin kuin vain puhuttua kieltä Ei-vokaalinen puhetoiminta sisältää eleet, pään liikkeet, asennot jne. Verbaalinen vs. ei-verbaalinen toiminta Puheen verbaalit elementit määritellään sellaisiksi kommunikatiivisen toiminnan osiksi, jotka edesauttavat sanojen identifioimista puhutussa kielessä Esim. vokaalit ja konsonantit ovat verbaalisia kun taas paino ja intonaatio ovat ei-verbaalisia; ei-verbaali kommunikaatio sisältää siis sekä lingvistisiä että ei-lingvistisiä prosesseja 3

4 Merkit ja symbolit Olion (referent) ja merkin (sign) suhde voi olla joko mielivaltainen (arbitrary) tai ei-mielevaltainen (non-arbitrary) onomatopoeettinen merkki; kukkuu käestä symbolinen merkki; lentää Puhe-äänne (speech-sound) toimii osoittimena lingvistisen koodin abstraktiin elementtiin; esim. tietty tapa toimia tuottaa äänen, joka tunnistetaan konsonantiksi 4

5 Lingvistisen koodin dualistisuus; kaksi tasoa Kieliopillinen (grammatical) taso; koostuu yksiköistä joilla voi olla viittaus ulkoiseen semanttiseen maailmaan: sanat, lauseet, virkkeet jne. Fonologinen taso; koostuu yksiköistä, jotka toimivat kieliopillisten yksiköiden rakennuspalikoina; ts. äänteet ( äännökset, speech-sounds) edustavat tietyn (kyseisen) kielen abstrakteja fonologisia yksiköitä 5

6 Muoto ja substanssi Vaihtelevuus (variability) ja hahmot (patterns) Vaihtelevuudesta huolimatta kuulijan täytyy pystyä ottamaan vastaan distinktiivisiä hahmoja (distinctive patterns) puheen virrasta Läheskään aina puheen substanssi (akustinen tai muunlainen) EI sisällä näitä distinktioita 6

7 Muoto ja substanssi (jatkoa) Hahmo (pattern) sellaisenaan on abstrakti käsite ja tarvitsee fyysisen reaalistuman (realization, manifestation) ollaksen osana reaalimaailmaa Usein käytetään käsitettä muoto (form) kuvaamaan hahmoa, joka edustaa lingvististä yksikköä ja käsitettä substanssi kuvaamaan sitä ainesta (medium), jossa lingvisiset hahmot reaalistuvat Puhetta tutkittaessa erotetaan muodon tutkiminen - fonologia - substanssin tutkimisesta - fonetiikka 7

8 Koodi ja aines (medium) Puhuja koodaa viestin lingvistiseen muotoon manipuloimalla puheen ainesta (medium of speech) ja kuulija avaa koodin (dekoodaa) tunnistamalla koodatut distinktiiviset hahmot ja käyttämällä ennustavaa tietoa; lingvististen sekvenssien todennäköisyys ja sanaston valinnan todennäköisyys 8

9 Kommunikatiivinen ja informatiivinen toiminta Signaali on kommunikatiivinen jos sen lähettäjän aikomus on saada vastaanottaja tietoiseksi jostain, josta hän ei ole aikaisemmin ollut tietoinen Signaali on informatiivinen jos sen lähettäjä intentioistaan huolimatta saa vastaanottajan tietoiseksi jostain, josta hän ei ole aikaisemmin ollut tietoinen Näiden määritelmien mukaan lingvistinen toiminta on sekä kommunikatiivista että informatiivista 9

10 Lingvistinen, paralingvistinen ja ekstralingvistinen toiminta Kaikki kolme tyyppiä ovat informatiivisia Termi lingvistinen viittaa arkielämän käsitteeseen kielellisyydestä (vrt lingvistiikka = kielitiede) Yleisin lingvistisen toiminnan muoto, joka käyttää kaksitasoista fonologisista yksikoista koostuvaa koodia Muita lingvistisen toiminnan muotoja ovat kirjoittaminen ja viittomakieli Paralingvistinen toiminta on ei-kielellistä (non-linguistic); sillä on kaksi keskusteluun liittyvää tarkoitusta: se kertoo puhujan affektiivisesta ja emotionaalisesta tilasta sekä reguloi keskustelun ajankäyttöä Ekstralingvistinen toiminta on se mitä puheeseen jää jäljelle kun kahden edellisen toiminnan tulokset on siitä analysoitu pois: äänen laadun vaihtelut, äänen korkeuden ja voimakkuuden vaihtelurajat (range) ekstralingvistinen toiminta on siis luonteeltaan informatiivista (edellä olevan määritelmän mukaisesti) muttei kommunikatiivista 10

11 Lyhyt johdatus fonetiikkaan Perusyksikkönä äänne (phone, segment) Äänteillä jonkinlainen vastaavuus kirjainten kanssa Suomen kielen kirjoitus harvinaisen äänteellistä eli foneettista Muut kielet eivät ole näin hyvässä asemassa: vertaa englannin enough ja suomen matti [mat5 i] vs. [InAf] 11

12 Fonetiikan osa-alueet Perinteisesti fonetiikka on jaettu kolmeen osa-alueeseen: akustinen fonetiikka artikulatorinen fonetiikka auditiivinen fonetiikka 12

13 Foneettiset aakkoset Tärkein foneettinen aakkosto on IPA:n (International Phonetic Alphabet Koostuu itse aakkostosta ja transkriptioperiaatteista Transkriptiota voi olla useanlaista: leveää (wide) ja kapeaa (narrow) esim. [mat i] vs. [mat5 I8] IPA on pohjana useimmille tietokonepohjaisille (ASCII) aakkosille: ARPABET, Worldbet, etc. 13

14 Puheentuotto kolmessa minuutissa... 14

15 Artikulaatioelimet 1 Artikulaatioelimet 15

16 Artikulaatioelimet 2 Ääntöväylä 16

17 Äänteiden luokittelu (artikulaation mukaan) Glottaalisesti: soinniton / soinnillinen esim: [A, i, m, l, b] Ääntöväylän (vocal tract) osien mukaan: Nenäväylä (nasal tract): nasaalit [m, n, N] Suuväylä (oral tract): kaikki muut - siis vokaalit ja konsonantit 17

18 Vokaalit Luokitteludimensiot: väljyys; väljä vs. suppea (low vs. high) etuisuus; etinen vs. takainen (front vs. back) pyöreys; lavea vs. pyöreä (unrounded vs. rounded) 18

19 Suomen vokaalit Close Front i y Central Back u Close-mid e Ø o Open-mid Q Open A 19

20 IPA:n vokaalit 20

21 Vokaalit piirteittäin 21

22 Puolivokaalit Nimensä mukaisesti vokaalin kaltaisia äänteitä Funktioltaan kuitenkin konsonantteja Vastaava termi on aproksimantti Suomessa [V5, j, l, r] 22

23 Konsonanttien artikulaatiopaikat 1. huulet => (bi)labiaalinen 2. huulet + ylähampaat=> labiodentaalinen 3. hampaat => dentaalinen 4. hampaiden takapinta=> post-dentaaline 5. hammasvalli => alveolaarinen 6. (kova) kitalaki => palataalinen 7. kitapurje => velaarinen 8. nielu => faryngaalinen 9. nielu => faryngaalinen 10. kurkunpää => faryngaalinen 11. kielen kärki => apikaalinen 12. kielen lapa => koronaalinen, laminaalinen 13. kielen selkä => dorsaalinen 14. kielen tyvi => radikaalinen 15. kielen alapinta => sublaminaalinen by A. Iivonen 23

24 Konsonantit (artikulaatiotavan mukaan) Klusiilit (stop, plosive); [p, t5, k, b, d, g] Sulkeuma (closure), eksploosio (release) Nasaalit; [m, n, N] Frikatiivit; [f, s, S, h, Z] Aproksimantit; [V5, j, l,, r] 24

25 IPA:n konsonantit 25

26 IPA:n diakriitit 26

27 IPA:n ei-pulmoniset äänteet 27

28 IPA:n suprasegmentaalit 28

Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa

Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa Roman Kossarev LuK-tutkielma Kuopion yliopisto Tieojenkäsittelytieteen laitos Toukokuu 2003 1 Tiivistelmä KUOPION YLIOPISTO, Informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Kielentutkimuksen perusteet filologeille, syksy 08 / KK" 2 Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Peruskäsitteet luonnollinen kieli on jonkin ihmisyhteisön kieli

Lisätiedot

ESIOPETUSKIRJOJEN HARJOITUKSET KIELELLISEN TIETOISUUDEN KEHITTÄJINÄ

ESIOPETUSKIRJOJEN HARJOITUKSET KIELELLISEN TIETOISUUDEN KEHITTÄJINÄ TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 313 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA ESIOPETUSKIRJOJEN HARJOITUKSET KIELELLISEN TIETOISUUDEN KEHITTÄJINÄ English Abstract

Lisätiedot

Puhutaanko kielestä vai kielellä?

Puhutaanko kielestä vai kielellä? Puhutaanko kielestä vai kielellä? Tapaustutkimus englannin kielen tunnilla käytetyn kielen kohteista, sisällöistä ja merkityksistä. Hanna-Maria Hinkkanen Anna-Leena Säde Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Definiciones de términos finés 1

Definiciones de términos finés 1 Definiciones de términos finés 1 abdomen Vatsa subst. / / vatsat rintakehän ja lantion välissä selkärangan edessä sijaitseva alue (Lääketieteen termit) e.g. Vatsa jaetaan alueisiin, joiden perusteella

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma Henna Hautamaa Kevät 2013 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

Kelan esitteiden käännöksissä käytetyt käännösmenetelmät tutkimuksen kohteena kuusi suomesta venäjään käännettyä etuusesitettä

Kelan esitteiden käännöksissä käytetyt käännösmenetelmät tutkimuksen kohteena kuusi suomesta venäjään käännettyä etuusesitettä Kelan esitteiden käännöksissä käytetyt käännösmenetelmät tutkimuksen kohteena kuusi suomesta venäjään käännettyä etuusesitettä Tiia Ylihärsilä Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia. etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa

Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia. etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa Katja Lintunen Pro gradu-tutkielma Suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Lisätiedot

Velvoitteen ilmaiseminen ja sävyttäminen aikuisten suomenoppijoiden teksteissä

Velvoitteen ilmaiseminen ja sävyttäminen aikuisten suomenoppijoiden teksteissä Velvoitteen ilmaiseminen ja sävyttäminen aikuisten suomenoppijoiden teksteissä Maisterintutkielma Milka Kekäläinen Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä:

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä: Saatteeksi Kirjoitus Tekstin kanssa. Kohti kielitieteellisen (kon)tekstintutkimuksen yleismallia on julkaistu Kotuksen verkkosivuilla 2004. Tarjosin tekstiä ennen Kotuksen sivuilla julkaisemista artikkeliksi

Lisätiedot

Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä

Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä LIISA MUSTANOJA MICHAEL O DELL Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä uomessa d ja r liittyvät tiiviisti toisiinsa ainakin siinä mielessä, että suomeen kuuluu eri kielimuotoja ja murteita, jotka eroavat

Lisätiedot

Viittomien animoinnista

Viittomien animoinnista Helsingin Yliopisto Yleisen kielitieteen laitos Kandidaatintutkielma Viittomien animoinnista Sari Hyvärinen 011648778 Ohjaaja: Kimmo Koskenniemi Helsinki, 20.5.2008 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Viittomien animoinnin

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk Hanna Laulaja Maria Takamaa Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö

Lisätiedot

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Juho Härme Tampereen yliopisto Käännöstiede (venäjä) Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö elokuu 2012

Lisätiedot

FONEETTISEN VIITTOMAN ALA

FONEETTISEN VIITTOMAN ALA Puhe ja kieli, 31:2, 51 65 (2011) 51 FONEETTISEN VIITTOMAN ALA Tommi Jantunen, kielten laitos / viittomakielen keskus, Jyväskylän yliopisto Artikkelissa käsitellään foneettista viittomaa vertailemalla

Lisätiedot

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin Marika Laine ja Terhi Saari Opinnäytetyö, kevät 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot

Puheentunnistus ja synteettinen puhe

Puheentunnistus ja synteettinen puhe Puheentunnistus ja synteettinen puhe S-114.1100 Laskennallinen tiede, syksy 2005 (kuva: viite 5) Heikki Hyyti 60451P 1. Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo... 2 2. Tiivistelmä...3 3. Yleistä... 3 4. Kieli

Lisätiedot

Kielellisten muutosten universaali luokittelu

Kielellisten muutosten universaali luokittelu Kielellisten muutosten universaali luokittelu Tanskalainen slavisti Henning Andersen on viime vuosina hahmotellut kielellisten muutosten universaalia typologiaa. Andersenin typologia lienee ensimmäinen

Lisätiedot

KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö

KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö Minna Lämsä Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Suomen kieli maailman kielten joukossa

Suomen kieli maailman kielten joukossa lektiot Suomen kieli maailman kielten joukossa ANNELI PAJUNEN Virkaanastujaisesitelmä Tampereen yliopistossa 22. toukokuuta 2002 Maallikon käsitys kielestä ja erityisesti omasta äidinkielestään poikkeaa

Lisätiedot

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA Ritva Hoikkala Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 2013 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

NAURU INSTITUTIONAALISISSA TILANTEISSA

NAURU INSTITUTIONAALISISSA TILANTEISSA NAURU INSTITUTIONAALISISSA TILANTEISSA TV-SARJASSA POLIISIT Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto syyskuu 2013 Tuomo Polo SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimuksen aihe 1 1.2. Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Kriittinen tekstianalyysi 2 ov. Opettaja: Pekka Pälli (FT), Helsingin kauppakorkeakoulu 12. 17.5.2005 Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos

Kriittinen tekstianalyysi 2 ov. Opettaja: Pekka Pälli (FT), Helsingin kauppakorkeakoulu 12. 17.5.2005 Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos Kriittinen tekstianalyysi 2 ov. Opettaja: Pekka Pälli (FT), Helsingin kauppakorkeakoulu 12. 17.5.2005 Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos 1 Kriittisyys, teksti ja diskurssi 1.1 Kriittisyys 1.2 Kriittinen

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN KIRJALLISESTA MATERIAALISTA

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN KIRJALLISESTA MATERIAALISTA VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN KIRJALLISESTA MATERIAALISTA Johanna Nummila - Johanna Suomalainen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Exciting moments Reval Hotels ja mainonnan merkitykset

Exciting moments Reval Hotels ja mainonnan merkitykset Exciting moments Reval Hotels ja mainonnan merkitykset Annukka Saarenmaa Helsingin yliopisto Itämerensuomalaiset kielet Viron kieli ja kulttuuri Pro gradu -tutkielma Kesä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4

Lisätiedot

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Anu Santala Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010

Lisätiedot

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Anni Toikka Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot