4. FONOLOGIA eli kielen äännerakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. FONOLOGIA eli kielen äännerakenne"

Transkriptio

1 4. FONOLOGIA eli kielen äännerakenne Fonologiaksi kutsutaan deskriptiivisen kieliopin osaa, jossa kuvataan toisen jäsennystason elementtejä (ks. edellä ns. kaksoisjäsennys). Näillä äänne-elementeillä ei siis ole itsenäistä merkitystä, vaan niiden tehtävä on toimia merkityksellisten elementtien rakenneosina. Strukturalistisessa fonologiassa (ks. erillinen moniste) on ollut tapana ajatella, että äänneelementit, joita kutsutaan foneemeiksi, esiintyvät kielen ilmauksissa lineaarisina jonoina (samalla tavalla kuin sanat lauseessa). Tämä merkitsee sitä, että puhunnokset voitaisiin segmentoida peräkkäin esiintyvien foneemien jonoiksi. Esim. kirjakauppias: /k/ /i/ /r/ /j/ /a/ /k/ /a/ /u/ /p:/ /i/ /a/ /s/. Fonologinen analyysi pyrkii antamaan foneemi-inventaarion (=foneemiluettelo) sekä luokittelemaan foneemit (yleisten) artikulatorisin tai akustisen perustein kyseisen kielen rakenteen kannalta relevantteihin ryhmiin. Foneeminen esitys on puheen (eräänlaista) karkeata äänteellistä tarkekirjoitusta. Yhdellä ja samalla tarkekirjoituysmerkillä merkitään äännesegmenttejä, jos niiden keskinäinen vaihtaminen ei missään tapauksessa toimi merkitystä erottavana. On olemassa kaksi foneettisen tarkekirjoituksen perinnettä: IPA-merkistö (International Phonetic Assosiation) ja SUT-merkistö (suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus). Kunkin kielen kielioppi- ja sanakirja perinteessä käytetään myös omia näistä perinteistä poikkeavia tarkemerkkejä. Tässä käytetään IPA-merkistöä. Fonologisen analyysin lähtökohta on sen ratkaiseminen, milloin puheessa erilaiset segmentit ( = niillä on eri tarkekirjoitusasu) ovat eemisesti eri yksiköitä eli eri foneemeja. Eeminen ero tarkoittaa juuri kykyä toimia sananmuotoja erottavana tekijänä. Strukturalistisen fonologian ajattelutapaan voidaan tutustua ns. taksonomisen fonologian kautta. Nimellä viitataan amerikkalaiseen luvuilla vallinneeseen perinteeseen, jota Noam Chomsky alkoi kutsua 60- luvulla taksonomiseksi korostaakseen sen induktiivisuutta ja (hänen mielestään) vähäistä tieteellistä merkitystä Taksonominen foneemianalyysi Taksonominen foneemianalyysi pyrkii olemaan eräänlainen löytömenetelmä, joka koostuu ohjeista tai säännöistä, joiden mukaan analyysi etenee. Sen antamia sääntöjä noudattaen voidaan kielen tarkekirjoitetusta aineistosta saada selville kielen foneemit. Analyysi nojaa foneemien rakenteelliseen, muotoja erottavaan funktioon. Jos äänne-elementeillä on erottava eli distinktiivinen funktio, sanotaan että ko. elementit ovat oppositiossa keskenään. Äänteellisiä rakenne-elementtejä kutsutaan foneemeiksi. Foneemi on siis kielen äännetason rakenne-elementti, joka erottaa (sanan)muotoja toisistaan: kielentaitajat tunnistavat rutiininomaisesti foneemit keskenään erilaisiksi. Kyse ei ole pelkästään akustisesta tai artikulatorisesta erosta vaan ratkaisevaa on se, minkälaiset erot kussakin kielessä ovat merkitseviä l. distinktiivisiä. Piirteen distinktiivisyys tarkoittaa sitä, että sen suhteen eroavat äänteet ovat rakenteellisesti (eemisesti) eri yksiköitä eli eri foneemeja. Taksonominen löytömenetelmä koostuu ohjeista ( säännöistä ), joita noudattamalla kielen foneemi-inventaario löydetään. Seuraavassa yksi esimerkki miten säännöstöä voisi hahmotella: 1. Sääntö Äänteet, jotka ovat oppositiossa identtisessä ympäristössä (=minimipari), edustavat eri foneemeja. 1

2 Esim. minimipari: tilli - tylli Sarjasta tilli/ tylli/ telli/ tölli/ tälli/ tulli/? tolli/ talli saamme esille suomen vokaalit: /i/, /y/, /e/, /ö/, /ä/, /u/, /o/, /a/ Vrt. ruotsi: fira 'viettää' [i:]; /i/ fora 'vaunu' [u:]; /u/ fura 'honka' [u:]; /u/ fyra 'neljä' [y:]; /y/ Ruotsissa on siis oppositiot /u/ - /y/ kuten suomessa, mutta lisäksi oppositiot /u/ - /u / ja /y/ - /u /. Suomen konsonanttifoneemit saadaan muodostamalla minimipareja seuraavista: sakka, takka, vakka, lakka, kakka, pakka jne.; saadaan siis konsonantit /s/, /t/, /v/, /l/, /k/,/p/, Sääntö Äänteet, jotka ovat keskenään komplementaarisessa distribuutiossa (l. täydennysjakaumassa) ja ovat foneettisesti samanlaisia, kuuluvat samaan foneemiin. Foneemi toteutuu akustisesti ja artikulatorisesti joka kerta erilaisena. Vaihtelua tapahtuu ääntökerrasta, puhujasta ja äänneympäristöstä toiseen siirryttäessä. Esim. k-äänteen vaihtelu (suomi) kiva [k]; kuva [k w ]: sanassa kiva huulet ovat laveina k:n kohdalla, kun taas sanassa kuva k ääntyy huulet pyöristyneinä. Ero artikulaatiossa (motorisessa suorituksessa) on seurausta k:ta seuraavan u-äänteen pyöreydestä. Tämä vierekkäisten äänteiden samankaltaistuminen eli äänteellinen assimilaatio on seurausta koartilulaatiosta. Vierekkäiset äänteet pyrkivät samankaltaistumaan koska artikulaatioelimet eivät voi siirtyä tilasta toiseen hetkellisesti. Edeltävän äänteen aikana artikulaatioelimissä vallinnut tilanne voi jäädä päälle ja jatkua seuraavan äänteen kodalle. Kun esim. nasaalikonsonanttia äännettäessä on nenäportti auki, voi se pysyä auki myös seuraavan vokaalin kohdalla eli vokaali ääntyy nasaalisena (ks. alla fonologiset prosessit). Kun edeltävän segmentin äännepiirre periytyy jälkeen tulevalle, puhutaan progressiivisesta assimilaatiosta. Kun artikulaattorit ennakoivat seuraavaa äännettä ja asettuvat jo valmiiksi seuraavan äänteen vaatimaan asentoon, puhutaan regressiivisestä assimilaatiosta. Tästä on kyse em. konsonantin labiaalistumisessa: pyöreän vokaalin vaatima huulten pyöristyminen ennakoidaan jo edeltävää konsonanttia äännettäessä. [k w ]:n ja [k]:n esiintymisympäristöt (distribuutiot) ovat siis suomessa komplementaariset siten, että edellinen esiintyy pyöreiden vokaalien (y,ö,u,o) jälkeen, jälkimmäinen muulloin. Ero ei ole distinktiivinen ja kyseessä on saman foneemin /k/ allofonit. Allofonien äänteellinen ero voi olla puhujien kuultavissa (ekstrinsinen allofoni) tai ero voi sellainen etteivät ainakaan tämän kielen puhujat sitä havaitse (intrinsinen allofoni) (esim. suomen k-konsonantin etisyyden vaihtelu, joka johtuu seuraavan vokaalin etisyydestä / takaisuudesta. 3. Sääntö Äänteet, jotka ovat vapaassa vaihtelussa keskenään, ovat yhden ja saman foneemin allofoneja. Ääntäminen on motorista toimintaa, joka vaihtelee yksittäisten suoritusten kohdalla siitä huolimatta että tavoite pysyy samana. Vapaassa vaihtelussa allofoneilla voi olla kuitenkin emotionaalis-stilistinen tai sosiaalinen funktio, mutta tätä eroa ei aiheuta äänteellinen ympäristö. Esim. suomen s-äänteen ääntötavan voi kuulija liittää puhujan ikään ja asuinpaikkaan. 2

3 4.2. Erottavat fonologiset piirteet ja foneemijärjestelmät Fonologiassa ajatellaan usein että foneemit koostuvat äännepiirteistä eli (erottaviksi) fonologista piirteistä. Fonologinen (erotuksena foneettisesta) tarkoittaa sitä, että ne ovat eemisen tason rakenne-elementtejä, kun taas foneettiset ominaisuudet (tai piirteet) ovat puheen akustisia tai artikulatorisia ominaisuuksia. Foneemi voidaan näin määritellä kimpuksi samanaikaisia fonologisia piirteitä. Kielen äännejärjestelmän rakenne (eli foneemien väliset rakenteelliset suhteet) voidaan näin kuvata määrittelemällä ne piirteet, joiden suhteen ko. foneemit toisistaan eroavat. Foneemisto siis muodostaa systeemin, jonka elementtien rakenteellisia suhteita kuvata niitä yhdistävien ja erottavien fonologisten piirteiden kautta. Suomen kielen foneemi /y/ eroaa /i/:stä siinä, että se on pyöreä (= huulet ovat torvella edessä), i:n ollessa lavea (=huulet vetäytyneet sivulle). Fonologiset piirteet voidaan määritellä artikulatorisesti ja/tai akustisesti, mutta ne ovat abstraktisempia kuin itse foneettiset ominaisuudet eikä niitä voida tyhjentävästi palauttaa foneettisiin ominaisuuksiin. Usein käytetään ns. binaarisia piirteitä, jolloin [-pyöreä] -spesifikaatio vastaa laveata l. pyöreän vastakohtaa, [-sll] soinnitonta, [-korkea] matalaa jne. Vokaalijärjestelmiä kuvataan piirteiden [±etinen], [±korkea], [±pyöreä] avulla: Esim. suomen vokaalijärjestelmä olisi seuraava: e t i s e t [+etinen] t a k a i s e t [-etinen] laveat [-pyör] pyöreät [+pyör] laveat [-pyör] pyöreät [+pyör] i y u [+korkea] (=suppea) e ö o [-korkea],[-matala] (=välivokaali) ä a [-korkea] tai [+matala] (=väljä, avoin) Konsonantteja ovat äänteet, joiden artikulaatiossa äänivirta joko keskeytyy tai estyy. Konsonantteja luokitellaan sen mukaan, missä paikassa ääntöväylää ilmavirtaa estävä sulkeuma tapahtuu, ja sen mukaan, millainen sulkeuma on. Binaariset piirteet ovat yleisesti käytössä vokaaliston kuvauksessa, mutta konsonanttien kodalla tilanne on vaihtelevampi. Ääntöpaikkapiirteinä käytetään usein artikulaatioväylän osien latinaperäisiä anatomiatermejä. Ääntötavan piirteinä käytetään edelleen perinteisiä konsonanttiluokkia: klusiili, frikatiivi, nasaali, lateraali, tremulantti ja puolivokaali. Tyypillinen konsonanttiäänteiden luokittelu: labiaalit: dentaalit: palataalit: velaarit: Ääntämispaikan mukaan bilabiaalit labiodentaalit interdentaalit dentaalit alveolaarit alveopalataalit palataalit velaarit obstruentit: resonantit: Ääntämistavan mukaan klusiilit frikatiivit affrikaatat nasaalit lateraalit tremulantit puolivokaalit 3

4 uvulaarit Äänneoppositioiden neutraalistuminen Äänteiden välinen oppositio voi myös tietyssä äänneympäristössä kadota. Silloin voimme puhua distinktiivisen piirteen neutraalistumisesta. Neutraalistavassa ympäristössä käytetään feneemiesityksessä ns. arkkifoneemia, joka näin edustaa opposition kaikkia jäseniä. (esim. A a; ä, T t; d,, N m; n; ). Arkkifonemin merkkinä siis on iso kirjain. Esim. suomen nasaalien ääntöpaikan oppositio (m: labiaalinen / n: alveolaarinen / : velaarinen) neutraalistuu konsonantin edellä: ortografinen esitys foneettinen esitys foneeminen esitys puuttuvat muodot arkkifoneemia käyttäen rampa [rampa]: /ranpa/ *[ranpa] ja *[ra pa] ranta [ranta]: /ranta/ *[ramta] ja *[ra ta] ranka [ra ka] /ranka/ *[ramka] ja *[ranka] Arkkifoneemin toinen esimerkki (sa.): Konsonanttien sointiopposition neutraalistuminen sananlopussa: /T/: Bund [bunt] 'liitto', bunt [bunt] 'kirjava' Suprasegmentaaliset fonologiset piirteet Fonologisessa kuvauksessa tarvitaan segmentaalisten (yhteen foneemiin rajoittuvien) distinktiivisten piirteiden lisäksi suprasegmentaalisia piirteitä, joita ovat kesto (=pituus), paino (= akustinen intensiteetti) ja sävelkulku (=akustinen taajuus). Suprasegmentaaliset piirteet liittyvät tavuun, sanaan, fraasiin tai lauseeseen. Kesto-oppositio voi olla myös yksittäisillä äännesegmenteillä, esim. (su.) /tuli/ - /tu:li/. Junktuurit eli rajamerkit Äänteellisten yksiköiden lisäksi fonologiassa käytetään rakenne-elementteinä erilaisia junktuureja l. rajamerkkejä: sananraja(#), morfeeminraja(+) ja tavunraja (.). esim. land#slag maajoukkue vs. lands#lag maanlaki kirjoitta+isi+n+ko+han ha.uista (mon. elatiivi sanasta haku) vs. hau.ista (yks. elatiivi sanasta hauki) 4.3 Fonologiset prosessit ja säännöt Fonologisen säännön yleinen muoto: x y / z Se on muodoltaan ns. kontekstisensitiivinen toisinkirjoitussääntö. Säännön avulla voidaan kuvata äänteellisten ilmiöiden riippuvuutta ympäristöstä. Yksinkertaisin tapa on kertoa yleistys, että äänne x esiintyy muodossa y, jos sitä välittömästi seuraa äänne z. Esim. edellinen k:n labiaalistuminen ennen pyöreää vokaalia. 4

5 V k k w / [+ pyöreä] Toinen tapa on käyttää sääntöä kuvaamaan tietyn piirrearvon esiintymisestä tietyn äänteellisen piirteen esiintyessä sen ympäristössä. V C [+pyöreä] / [+ pyöreä] Fonologisen säännön kaavassa x on äänneluokka, y on piirre (tai äänneluokka) ja z on jokin Jos ympäristöehto on äänteellinen on kyseessä fonologinen ehdollistuminen, jos ympäristöehtona on morfeemi tai morfeeminraja (tai sananraja) on kyseessä morfologinen ehdollistuminen, jos taas sääntö toteutuu vain tietyissä lueteltavissa sanoissa on kyse leksikaalisesti ehdollistuneesta säännöstä. Fonologisesti ehdollistuneita sanotaan (foneettisesti) luonnollisiksi, koska ne ovat artikulatorisesti motivoituneita (= ns. helpottavat ääntämistä.) Fonotaktiset rajoitukset Omana fonologisten sääntöjen ryhmänään mainitaan usein fonotaktiset rajoitukset (tai: säännöt). Suomen vokaalisointu l. vokaaliharmonia on tällainen fonotaktinen rajoitus: Suomen kielen vokaalifoneemit muodostavat kolme ryhmää: etiset harmoniavokaalit (ö,ä,y), takaiset harmoniavokaalit (u,o) ja neutraalivokaalit (i,e). Takaisia ja etisiä harmoniavokaaleja ei yhdistetä samaan sanaan. Huom. poikkeukset kuten tällainen, olympia, karriääri. Vierasperäiset eivät välttämättä noudata kielen fonotaktisia rajoituksuia. Fonotaktiset rajoitukset ovat kielikohtaisia. Fonotaktiset rajoitukset lisäävät ennustettavuutta, koska kaikki aritmeettiset äännekombinaatiot eivät ole mahdollisia. Sanan jostakin äänteellisestä osasta voidaan päätellä sen äänteellistä asua laajemminkin. Sanan alkua ja loppua koskevat usein omat rajoituksensa. Suomessa fonotaktisesti mahdoton *mölsa on sanaston kannalta systemaattinen aukko eli fonotaktisesti mahdoton sana, kun taas pöjökki on puolestaan satunnainen aukko, koska se fonotaktisesti voisi olla suomen kielen sana olematta kuitenkaan sellainen. Fonotaktiset säännöt koskevat myös taivutettuja ja johdettuja sanoja. Lainsanat joko mukautetaan äidinkielen fonotaksiin tai niiden annetaan rikkoa fonotaktisia rajoituksia: esim. suomessa [olympia] ja [olumpia]. Esimerkkejä fonologisista prosesseista I Assimilatorisia fonologisia prosesseja (foneettisesti luonnollisia): a) Konsonantti assimiloi vokaalin piirteen/piirteitä. 1. Palataalistuminen (etuvokaalin edellä) C C j / [+etinen vokaali ] 5

6 2. Labiaalistuminen (pyöreän vokaalin edellä) C C W / [+labiaalinen vokaali] b) Vokaali assimiloi konsonantin piirteen/piirteitä. 3. Nasaalistuminen V [+nas] / esim. arabia: mõn sowaka? t jan posunãha C [+nas] 'tappaa' 'seinä' 'kantaa takaisin' lyhyt ihminen 4. Soinnin menetys: tietty ympäristö (usein viereisen äänteen soinnittomuus) muuttaa vokaalin tai konsonantin soinnittomaksi. c) Konsonantti assimiloi konsonantin piirteen/piirteitä. 5. Soinnillistuminen (vastaavasti kuin soinnin menetys). 6. Nasaalin mukautuminen seuraavan konsonantin ääntöpaikkaan. d) Vokaali assimiloi vokaalin piirteen/piirteitä. 7. Vokaaliharmonia (ks. edellä). 8. Umlaut (saks. Buch > Bücher). II Morfofonologiset vaihtelut (eivät aina foneettisesti luonnollisia) Kun sanavartaloon liitetään esim. pääteaineksia, voi muodostua tilanne, jossa assimilaatiosääntö (tai jokin muu fonologinen sääntö) soveltuu: pääteaines voi "muuttaa" vartaloa tai vartalo voi 'muuttaa' pääteainesta. Tällaista vaihtelua kutsumme morfofonologiseksi vaihteluksi ja vaihtelua kuvaavaa sääntöä morfofonologiseksi säännöksi, vrt. morfologia. Esim.suomi sula+i+ssa >sulissa kala+i+ssa >kaloissa pro *kalissa sola+i+ssa >solissa tina+i+ssa >tinoissa pro *tinissa kylä+i+ssä >kylissä kela+i+ssa >keloissa pro *kelissa köhä+i+ssä >köhissä kelo+i+ssa >keloissa pro *kelissa koje+i+ssa >kojeissa pro *kojissa Mieti miten kuvaisit a: ja ä:n kadon, eli missä ympäristöissä kato tapahtuu? 6

» Fonetiikka tutkii puheen: Tuottamista -> ARTIKULATORINEN Akustista ilmenemismuotoa -> AKUSTINEN Havaitsemista -> AUDITIIVINEN

» Fonetiikka tutkii puheen: Tuottamista -> ARTIKULATORINEN Akustista ilmenemismuotoa -> AKUSTINEN Havaitsemista -> AUDITIIVINEN » Fonetiikka tutkii puheen: Tuottamista -> ARTIKULATORINEN Akustista ilmenemismuotoa -> AKUSTINEN Havaitsemista -> AUDITIIVINEN 1 Puhe-elimistä Helsingin Yliopiston sivuilla» Puhe-elimet voidaan jakaa

Lisätiedot

FP1/Clt 120: Fonetiikan perusteet: artikulaatiotavat

FP1/Clt 120: Fonetiikan perusteet: artikulaatiotavat FP1/Clt 120: Fonetiikan perusteet: artikulaatiotavat Martti Vainio -- syksy 2006 Artikulaatiotavat Konsonantit voivat siis vaihdella artikulaatipaikan mukaan ja sen mukaan ovatko ne soinnillisia vai eivät

Lisätiedot

Foneettiset symbolit

Foneettiset symbolit Clt 120: Fonetiikan perusteet: intro, äänentuotto, artikulaatiopaikat Martti Vainio -- syksy 2006 Foneettiset symbolit 5000-8000 eri kieltä n. 300 foneettista symbolia riittää niiden kuvaamiseen puheentuotto-

Lisätiedot

4 Fonetiikkaa. Puhe-elimet

4 Fonetiikkaa. Puhe-elimet 4 Fonetiikkaa Puhe on kaiken kaikkiaan hyvin monitasoinen ja monimutkainen inhimillinen ja fysikaalinen ilmiö, sisältäen kysymyksiä liittyen mm. kognitioon, kieleen, fysiologiaan, kuuloon ja akustiikkaan.

Lisätiedot

Espanjan kielen ääntäminen suomenkielisen opiskelijan näkökulmasta

Espanjan kielen ääntäminen suomenkielisen opiskelijan näkökulmasta Espanjan kielen ääntäminen suomenkielisen opiskelijan näkökulmasta Henri Metsävuori Pro gradu -tutkielma Fonetiikka Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto Kesäkuu 2011 TURUN YLIOPISTO Kieli-

Lisätiedot

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/fonterm/006.htm

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/fonterm/006.htm Luku 2 Fonetiikkaa Puhe on kaiken kaikkiaan hyvin monitasoinen ja monimutkainen inhimillinen ja fysikaalinen ilmiö, sisältäen kysymyksiä liittyen mm. kognitioon, kieleen, fysiologiaan, kuuloon ja akustiikkaan.

Lisätiedot

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Kielentutkimuksen perusteet filologeille, syksy 08 / KK" 2 Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Peruskäsitteet luonnollinen kieli on jonkin ihmisyhteisön kieli

Lisätiedot

Yleisen fonetiikan peruskurssi

Yleisen fonetiikan peruskurssi Yleisen fonetiikan Tampereen yliopisto kl 2013, 4. periodi to 10 12 PÄÄTALO D11 pe 10 12 PÄÄTALO D11 Yhteystiedot Michael O Dell Työhuone: Pinni B 4046, ti klo 10 11, puh. 6350 Sähköposti: michael.odell@uta.fi

Lisätiedot

Puhe ja kommunikaatio

Puhe ja kommunikaatio Puhe ja kommunikaatio Puhe on ihmisen kehittämistä kommunikoinnin muodoista hienostunein ja monimutkaisin -- siihen on kerrostunut useanlaista informaatiota, joiden määrittelyyn tarvitaan jonkinlainen

Lisätiedot

KIINALAISEN AIKUISOPISKELIJAN SUOMEN KIELEN FONOLOGIAN OPPIMINEN

KIINALAISEN AIKUISOPISKELIJAN SUOMEN KIELEN FONOLOGIAN OPPIMINEN KIINALAISEN AIKUISOPISKELIJAN SUOMEN KIELEN FONOLOGIAN OPPIMINEN Jenni Immonen Suomen kielen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopistossa Syyskuussa 2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Sisällys. Sisällys. Esipuhe...13. 1 Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet...17. I Äänteellisen kehityksen edellytykset

Sisällys. Sisällys. Esipuhe...13. 1 Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet...17. I Äänteellisen kehityksen edellytykset Sisällys Esipuhe...13 1 Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet...17 1.1 Äänteiden tuotto...17 1.1.1 Vokaalit...18 1.1.2 Konsonantit...19 1.2 Fonologia...22 1.3 Foneettinen kirjoitus...23 I Äänteellisen

Lisätiedot

Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille. Puheen analyysin viitekehys. Puhe ja Kommunikaatio. Puhe ja kommunikaatio (jatkoa)

Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille. Puheen analyysin viitekehys. Puhe ja Kommunikaatio. Puhe ja kommunikaatio (jatkoa) Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille Martti Vainio Puheen analyysin viitekehys Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Mitä puhe on? p.1/43 S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001

Lisätiedot

Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille

Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Mitä puhe on? p.1/43 Puheen analyysin viitekehys S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001

Lisätiedot

1.5. Fonologia. 1.5.1 Vokaalit. Luku 1. Johdanto 11

1.5. Fonologia. 1.5.1 Vokaalit. Luku 1. Johdanto 11 Luku 1. Johdanto 11 1.5. Fonologia Koska muinaisbabylonian puhujia ei enää ole jäljellä, tietomme siitä, miten kieltä äännettiin, täytyy perustua muihin lähteisiin. Koska kieli oli unohduksissa noin kahden

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Fonetiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Fonetiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2008 Fonetiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä Antti Iivonen Fonetiikan peruskäsitteitä Toim. Antti Iivonen & Reijo Aulanko Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen

Lisätiedot

Artikulatoriset piirteet. Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit. Piirteiden tyypit. Artikulaatiotavat

Artikulatoriset piirteet. Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit. Piirteiden tyypit. Artikulaatiotavat Artikulatoriset piirteet Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Konsonantit voidaan jakaa luokkiin sen mukaan miten ja missä kohtaa ääniväylää.

Lisätiedot

Puheen tuotto ja havaitseminen II

Puheen tuotto ja havaitseminen II Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen tuotto ja havaitseminen II p.1/40 Artikulatoriset piirteet Konsonantit voidaan jakaa luokkiin sen

Lisätiedot

Artikulatoriset piirteet. Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit. Piirteiden tyypit. Artikulaatiotavat

Artikulatoriset piirteet. Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit. Piirteiden tyypit. Artikulaatiotavat Artikulatoriset piirteet Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Konsonantit voidaan jakaa luokkiin sen mukaan miten ja missä kohtaa ääniväylää.

Lisätiedot

Puheen tuotto ja havaitseminen II

Puheen tuotto ja havaitseminen II Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen tuotto ja havaitseminen II p.1/40 Artikulatoriset piirteet Konsonantit voidaan jakaa luokkiin sen

Lisätiedot

Fonetiikan asema semioottisesti ja fonologian peruskäsitteistöä

Fonetiikan asema semioottisesti ja fonologian peruskäsitteistöä Fonetiikka ja fonologia p. 1/47 Fonetiikka ja fonologia Fonetiikan asema semioottisesti ja fonologian peruskäsitteistöä Martti Vainio Puhetieteiden laitos, Helsingin yliopisto FP1 Fonetiikan perusteet

Lisätiedot

Fonetiikan asema semioottisesti ja fonologian peruskäsitteistöä

Fonetiikan asema semioottisesti ja fonologian peruskäsitteistöä Puhe ja kommunikaatio Fonetiikka ja fonologia Fonetiikan asema semioottisesti ja fonologian peruskäsitteistöä Martti Vainio Puhetieteiden laitos, Helsingin yliopisto Puhe on ihmisen kehittämistä kommunikoinnin

Lisätiedot

FONETIIKKA SUULLISEN KIELITAIDON ARVIOINNISSA

FONETIIKKA SUULLISEN KIELITAIDON ARVIOINNISSA FONETIIKKA SUULLISEN KIELITAIDON ARVIOINNISSA Heini Kallio, tohtorikoulutettava Käyttäytymistieteiden laitos, fonetiikka Helsingin yliopisto heini.h.kallio@helsinki.fi Fonetiikan haasteet kielenopetuksessa

Lisätiedot

Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille

Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille Mitä puhe on? Fonetiikan perusteet kieliteknologeille Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Mitä puhe on? p.1/55 Tyypillinen ilmaus: 6 khz frequency 0 Hz 150 Hz F0 50 Hz 81 db intensity

Lisätiedot

Luento: Puhe. Mitä puhe on? Anatomiaa ja fysiologiaa. Puhetapahtuma. Brocan ja Wernicken alueet. Anatomiaa ja fysiologiaa. Puheen tuottaminen:

Luento: Puhe. Mitä puhe on? Anatomiaa ja fysiologiaa. Puhetapahtuma. Brocan ja Wernicken alueet. Anatomiaa ja fysiologiaa. Puheen tuottaminen: Puheen anatomiaa ja fysiologiaa Puhesignaalin analyysi Puheen havaitseminen luku 11 Luento: Puhe Mitä puhe on? Ihmisen kehittämä symbolinen kommunikaatiojärjestelmä. Perustuu sovittuihin kielellisiin koodeihin

Lisätiedot

Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa

Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Anna Lantee Tampereen yliopisto 37. Kielitieteen päivät Helsingissä 20. 22.5.2010 Yhdyssanan ortografian historia yhdyssanan käsite

Lisätiedot

Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet

Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet Martti Vainio, syksy 2006 Voice Onset Time (VOT) soinnittomilla klusiileilla äänihuulten värähtely (fonaatio) lakkautetaan sulkeumavaihetta

Lisätiedot

yö- JA öy-diftongit 2;6-VUOTIAIDEN LASTEN KIELESSÄ

yö- JA öy-diftongit 2;6-VUOTIAIDEN LASTEN KIELESSÄ yö- JA öy-diftongit 2;6-VUOTIAIDEN LASTEN KIELESSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa kevätlukukaudella 2003 Susanna Honkola JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

5. MORFOLOGIA l. muotorakenne

5. MORFOLOGIA l. muotorakenne 5. MORFOLOGIA l. muotorakenne Yleisen kielitieteen peruskurssi / UM 5.1 Morfeemianalyysi Sanan käsite Lekseeni on kielen sanaston l. leksikon yksikkö. Samaa tarkoitetaan sanakirjasanalla tai leksikaalisella

Lisätiedot

MAINOS. Kreikan kielen historia. Kielimuotoja. Kreikka IE-kuviossa

MAINOS. Kreikan kielen historia. Kielimuotoja. Kreikka IE-kuviossa MAINOS Kreikan kielen historia 2. luento: Indoeurooppalaisesta kantakielestä kreikan murteiksi! Lyle Campbell (University of Utah)! 19.11. päärakennus, sali 12! klo 10-12: Are There Universals of Grammatical

Lisätiedot

Suomen prosodian variaation tutkimuksesta

Suomen prosodian variaation tutkimuksesta Suomen prosodian variaation tutkimuksesta Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto Tommi Kurki Turun yliopisto Prosodian käsitteestä prosodia käsittää kaikki ne puheen ilmiöt, jotka eivät ole segmentoitavissa

Lisätiedot

Varhainen leikki ja sen arviointi

Varhainen leikki ja sen arviointi Varhainen leikki ja sen arviointi Paula Lyytinen Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Hyvä Alku messut 2.9.2004 Leikin sisällöt eri ikävaiheissa Esine- ja toimintaleikit (0-3 v) Eksploratiiviset Funktionaalis-relationaaliset

Lisätiedot

Aistit ja kommunikaatio ARTIKULAATIO. Ritva Ketonen FT, puheterapeutti, eo Erityispedagogiikan opintosuunta/hy ÄÄNTEISTÖN HÄIRIÖT

Aistit ja kommunikaatio ARTIKULAATIO. Ritva Ketonen FT, puheterapeutti, eo Erityispedagogiikan opintosuunta/hy ÄÄNTEISTÖN HÄIRIÖT ARTIKULAATIO Ritva Ketonen FT, puheterapeutti, eo Erityispedagogiikan opintosuunta/hy 1 ÄÄNTEISTÖN HÄIRIÖT Fonologinen häiriö =äännejärjestelmien, kielijärjestelmien ja ja äänteitä koskevien sääntöjen

Lisätiedot

Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet

Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet Martti Vainio, syksy 2006 Voice Onset Time (VOT) soinnittomilla klusiileilla äänihuulten värähtely (fonaatio) lakkautetaan sulkeumavaihetta

Lisätiedot

Fonetiikan perusteet (Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet sekä liikkeet. Martti Vainio,

Fonetiikan perusteet (Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet sekä liikkeet. Martti Vainio, Fonetiikan perusteet (Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet sekä liikkeet Martti Vainio, 4.10.2005 Voice Onset Time (VOT) soinnittomilla klusiileilla äänihuulten värähtely (fonaatio) lakkautetaan

Lisätiedot

kl 2014 Tampereen yliopisto Fonetiikan jatkokurssi Johdanto Puheen tuottaminen

kl 2014 Tampereen yliopisto Fonetiikan jatkokurssi Johdanto Puheen tuottaminen akustisia Tampereen yliopisto kl 2014 Puheketju ja fonetiikan osa-alueet akustisia Artikulatorinen fonetiikka Akustinen fonetiikka Auditiivinen fonetiikka akustisia ARTIKULAATIO FONAATIO INITIAATIO : ilmavirtamekanismit

Lisätiedot

Foneettiset symbolit. Clt 120: Fonetiikan perusteet: intro, äänentuotto, artikulaatiopaikat. IPA jatkoa IPA. Martti Vainio -- syksy 2005

Foneettiset symbolit. Clt 120: Fonetiikan perusteet: intro, äänentuotto, artikulaatiopaikat. IPA jatkoa IPA. Martti Vainio -- syksy 2005 Clt 120: Fonetiikan perusteet: intro, äänentuotto, artikulaatiopaikat Martti Vainio -- syksy 2005 Foneettiset symbolit 5000-8000 eri kieltä n. 300 foneettista symbolia riittää niiden kuvaamiseen puheentuotto-

Lisätiedot

Åbo Akademi 3.5.2011 klo 12-16. Mietta Lennes mietta.lennes@helsinki.fi. Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Åbo Akademi 3.5.2011 klo 12-16. Mietta Lennes mietta.lennes@helsinki.fi. Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Åbo Akademi 3.5.2011 klo 12-16 Mietta Lennes mietta.lennes@helsinki.fi Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Praat-puheanalyysiohjelma Mikä on Praat? Mikä on Praat? Praat [Boersma and Weenink, 2010] on

Lisätiedot

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää? Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?

Lisätiedot

Suomen puherytmi typologisessa katsannossa

Suomen puherytmi typologisessa katsannossa Suomen puherytmi typologisessa katsannossa Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Michael O Dell Tampereen yliopisto 36. Kielitieteen päivät Jyväskylässä 14. 16.5.2009 Lopputulemat heti kärkeen suomen tavuajoitteisuus

Lisätiedot

KAKSOSPARIN ÄÄNTELYN KEHITYS MARGINAALIJOKELLUKSESTA ENSISANOIHIN

KAKSOSPARIN ÄÄNTELYN KEHITYS MARGINAALIJOKELLUKSESTA ENSISANOIHIN KAKSOSPARIN ÄÄNTELYN KEHITYS MARGINAALIJOKELLUKSESTA ENSISANOIHIN Hanna Elo Logopedian pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Puheopin laitos Elokuu 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Hanna

Lisätiedot

Clt)-. 0:)Fonetiikan)perusteet:) artikulaatiotavat. Ilmavirta. Artikulaatiotavat. Ilmavirta,)paine)ja)turbulenssi. Martti)Vainio)--)syksy).

Clt)-. 0:)Fonetiikan)perusteet:) artikulaatiotavat. Ilmavirta. Artikulaatiotavat. Ilmavirta,)paine)ja)turbulenssi. Martti)Vainio)--)syksy). Artikulaatiotavat Clt)-. 0:)Fonetiikan)perusteet:) artikulaatiotavat Martti)Vainio)--)syksy). 00/ Konsonantit)voivat)siis)vaihdella)artikulaatipaikan)mukaan)ja) sen)mukaan)ovatko)ne)soinnillisia)vai)eivät

Lisätiedot

VENÄJÄN PAINOLLISTEN VOKAALIEN KUVAUS ULTRAÄÄNITUTKIMUKSELLA

VENÄJÄN PAINOLLISTEN VOKAALIEN KUVAUS ULTRAÄÄNITUTKIMUKSELLA VENÄJÄN PAINOLLISTEN VOKAALIEN KUVAUS ULTRAÄÄNITUTKIMUKSELLA Maria Vesti 03/2016 Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Fonetiikka, tutkijan opintopolku Turun yliopiston

Lisätiedot

Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari

Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari Suomen kielestä 1/2 erilainen kieli kuinka eroaa indoeurooppalaisista kielistä? o ei sukuja, ei artikkeleita,

Lisätiedot

Mitä on morfologia? Tommi Jantunen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos Suomalainen viittomakieli

Mitä on morfologia? Tommi Jantunen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos Suomalainen viittomakieli Mitä on morfologia? Tommi Jantunen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos Suomalainen viittomakieli tommi.jantunen@campus.jyu.fi Sisältö: 1. Morfologian käsitteestä... 1 2. Morfologian määritelmiä... 1 3.

Lisätiedot

Lapsen tyypillinen kehitys. -kommunikaatio -kielellinen kehitys

Lapsen tyypillinen kehitys. -kommunikaatio -kielellinen kehitys Lapsen tyypillinen kehitys -kommunikaatio -kielellinen kehitys Kielellinen kehitys Vauvalla on synnynnäinen kyky vastaanottaa kieltä ja tarve olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa Kielellinen kehitys

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kaksitasokielioppikääntäjä

Avoimen lähdekoodin kaksitasokielioppikääntäjä Avoimen lähdekoodin kaksitasokielioppikääntäjä Miikka Silfverberg miikka piste silfverberg at helsinki piste fi Kieliteknologia Helsingin yliopisto Avoimen lähdekoodin kaksitasokielioppikääntäjä p.1/23

Lisätiedot

Suomen kvantiteetti ja kirjoitusprosessi

Suomen kvantiteetti ja kirjoitusprosessi Suomen kvantiteetti ja kirjoitusprosessi Mallinnusta ja empiriaa Lisensiaatintutkimus Lokakuu 2007 Ville Pekonen Kielten laitos (suomen kieli) Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. 0. Johdanto

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. 0. Johdanto FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. Johdanto Funktionaalianalyysissa tutkitaan muun muassa ääretönulotteisten vektoriavaruuksien, ja erityisesti täydellisten normiavaruuksien eli Banach avaruuksien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Udmurtin vokalismi. Akustinen analyysi

Udmurtin vokalismi. Akustinen analyysi Udmurtin vokalismi Akustinen analyysi Hanna Vuokniemi Pro gradu -tutkielma Suomalais-ugrilainen kielentutkimus Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun

Lisätiedot

ALOITTAVAT YLIOPISTO-OPISKELIJAT ENGLANNIN KIELEN ÄÄNTÄJINÄ

ALOITTAVAT YLIOPISTO-OPISKELIJAT ENGLANNIN KIELEN ÄÄNTÄJINÄ Lintunen, P. 2005. Aloittavat yliopisto-opiskelijat englannin kielen ääntäjinä. In Kuure, L., Kärkkäinen, E. & Saarenkunnas, M. (eds), Kieli ja sosiaalinen toiminta Language and Social Action. AFinLA Yearbook.

Lisätiedot

Puhesynteesi. Martti Vainio. 11. huhtikuuta 2003

Puhesynteesi. Martti Vainio. 11. huhtikuuta 2003 Puhesynteesi Signaalin generointi Martti Vainio mailto:martti.vainio@helsinki.fi 11. huhtikuuta 2003 Signaalin generointi puhesynteesissä Kuinka tuottaa foneettisesta symbolisesta tiedosta jatkuvaa signaalia

Lisätiedot

12 Prosodiset ominaisuudet

12 Prosodiset ominaisuudet Puheen tuottaminen, havaitseminen ja akustiikka / Reijo Aulanko / 2016 2017 70 12 Prosodiset ominaisuudet (= "suprasegmentaaliset" ominaisuudet) enimmäkseen yksittäisiä äännesegmenttejä isompia kokonaisuuksia

Lisätiedot

Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä. FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi

Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä. FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi Treffit mönkään? Ääntämisen opetuksesta ja sen tärkeydestä FT Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto elina.tergujeff@jyu.fi Kuka Elina Tergujeff? englannin ja ruotsin opettaja filosofian tohtori, soveltava

Lisätiedot

Vokaalien kvantiteettiopposition omaksuminen kielenopiskelun alkuvaiheessa

Vokaalien kvantiteettiopposition omaksuminen kielenopiskelun alkuvaiheessa Vokaalien kvantiteettiopposition omaksuminen kielenopiskelun alkuvaiheessa Pro gradu -tutkielma Anne Tiermas Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos Lokakuu 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

MUSIIKILLISEN HARJAANTUMISEN JA MUSIIKILLISTEN ELEMENTTIEN EROTTELUKYVYN YHTEYS ENGLANNIN KIELEN FONEETTISEEN EROTTELUKYKYYN 7.

MUSIIKILLISEN HARJAANTUMISEN JA MUSIIKILLISTEN ELEMENTTIEN EROTTELUKYVYN YHTEYS ENGLANNIN KIELEN FONEETTISEEN EROTTELUKYKYYN 7. MUSIIKILLISEN HARJAANTUMISEN JA MUSIIKILLISTEN ELEMENTTIEN EROTTELUKYVYN YHTEYS ENGLANNIN KIELEN FONEETTISEEN EROTTELUKYKYYN 7. LUOKKALAISILLA SUOMENKIELISILLÄ NUORILLA Pro Gradu -tutkielma Musiikin laitos

Lisätiedot

Johdantoa ja taustaa Luento 1

Johdantoa ja taustaa Luento 1 Johdantoa ja taustaa Luento 1 Yleistä kurssista ja sen suorittamisesta Kurssin suorituksena on luennot, harjoitustyöt ja kirjallisuus: Vilkuna, Maria 1996: Suomen lauseopin perusteet. Edita, Helsinki.

Lisätiedot

5. ÄÄNTEIDEN KUVAUKSESTA

5. ÄÄNTEIDEN KUVAUKSESTA 5. ÄÄNTEIDEN KUVAUKSESTA Tässä osassa läpikl pikäyn lyhyesti äänteiden eli vokaalien ja konsonanttien kuvauksen periaatteita ja esittelen artikulatorisen fonologian olettamuksen, että äänteiden aivoedustuma

Lisätiedot

Lukujonon raja-arvo 1/7 Sisältö ESITIEDOT: lukujonot

Lukujonon raja-arvo 1/7 Sisältö ESITIEDOT: lukujonot Lukujonon raja-arvo 1/7 Sisältö Esimerkki lukujonon raja-arvosta Lukujonossa a 1,a 2,a 3,... (jossa on äärettömän monta termiä) voivat luvut lähestyä jotakin arvoa, kun jonossa edetään yhä pidemmälle.

Lisätiedot

Puhekorpukseet. Puhekorpukset ja puhetietokannat. Puhekorpus. Martti Vainio

Puhekorpukseet. Puhekorpukset ja puhetietokannat. Puhekorpus. Martti Vainio Puhekorpukset ja puhetietokannat Puhekorpus Puhekorpukset Martti Vainio Määritelmä: Puhutun kielen korpus (engl. spoken language corpus) on mikä tahansa kokoelma puheäänitteitä, joka on tietokoneen luettavassa

Lisätiedot

5 Akustiikan peruskäsitteitä

5 Akustiikan peruskäsitteitä Puheen tuottaminen, havaitseminen ja akustiikka / Reijo Aulanko / 2016 2017 14 5 Akustiikan peruskäsitteitä ääni = ilmapartikkelien edestakaista liikettä, "tihentymien ja harventumien" vuorottelua, ilmanpaineen

Lisätiedot

Kielten vokaalit kuuloanalogisessa vokaalikartassa

Kielten vokaalit kuuloanalogisessa vokaalikartassa Puhe ja kieli, 32:1, 17 43 (2012) 17 Kielten vokaalit kuuloanalogisessa vokaalikartassa Antti Iivonen, Helsingin yliopisto, Puhetieteet Tavoitteena on yhdistää tutkimustuloksia kokonaiskuvaksi kielten

Lisätiedot

Kielen oppimisen perusta on vuorovaikutus (Launonen, K Vuorovaikutus, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin)

Kielen oppimisen perusta on vuorovaikutus (Launonen, K Vuorovaikutus, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin) Erityispedagogiikan koulutus Kommunikaatiokurssin luento 2010 Dosentti Elina Kontu Kielen oppimisen perusta on vuorovaikutus (Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin)

Lisätiedot

FONEP2a Kontrastiivinen fonetiikka

FONEP2a Kontrastiivinen fonetiikka FONEP2a Tampereen yliopisto kl 2013, 4. periodi ma 14 16 Linna K 107 to 8 10 Pinni B 5005 Kurssin suoritus Luento-osuus (2 op): lopputentti Kirjallisuus (3 op): valitaan (väh.) 2 kieltä: (a) Kuvailevaa

Lisätiedot

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan:

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: LOGIIKKA 1 Mitä logiikka on? päättelyn tiede o oppi muodollisesti pätevästä päättelystä 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: sisältö, merkitys: onko jokin premissi

Lisätiedot

Muodolliset kieliopit

Muodolliset kieliopit Muodolliset kieliopit Luonnollisen kielen lauseenmuodostuksessa esiintyy luonnollisia säännönmukaisuuksia. Esimerkiksi, on jokseenkin mielekästä väittää, että luonnollisen kielen lauseet koostuvat nk.

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty.

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty. Puhekieli Kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli eroavat aika paljon suomen kielessä. Katsomme, miten puhekieli toimii. Keskitymme Oulun alueen puhekieleen, mutta osa puhekielen piirteistä on sellaisia, että

Lisätiedot

Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa

Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa Martti Vainio, Juhani Järvikivi & Stefan Werner Helsinki/Turku/Joensuu Fonetiikan päivät 2004, Oulu 27.-28.8.2004

Lisätiedot

Prominenssin toteutuminen kolmessa yleispuhesuomen varieteetissa

Prominenssin toteutuminen kolmessa yleispuhesuomen varieteetissa lektiot Prominenssin toteutuminen kolmessa yleispuhesuomen varieteetissa RIIKKA YLITALO Väitöksenalkajaisesitelmä Oulun yliopistossa 5. kesäkuuta 2009 Termi prominenssi tarkoittaa toisaalta puheen joidenkin

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 3 puheen havaitseminen Mikä on akustinen vihje (acoustic cue)? Selitä seuraavat käsitteet ohjelman ja kirjan tietoja käyttäen: Spektrogrammi

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 31. maaliskuuta 2011 Sisällys Sisällys Chomskyn hierarkia kieli säännöllinen kontekstiton kontekstinen rekursiivisesti

Lisätiedot

Johdantoa ja taustaa Luento 1

Johdantoa ja taustaa Luento 1 Johdantoa ja taustaa Luento 1 Yleistä kurssista ja sen suorittamisesta Kurssin suorituksena on luennot, harjoitustyöt ja kirjallisuus: Vilkuna, Maria 1996: Suomen lauseopin perusteet. Edita, Helsinki.

Lisätiedot

osassa III max-pist pistem pistemäärä osan III maksimista III:N MAX 30 Z Y X (X/Y)xZ=Å Åx0,3 TEHTÄVÄ

osassa III max-pist pistem pistemäärä osan III maksimista III:N MAX 30 Z Y X (X/Y)xZ=Å Åx0,3 TEHTÄVÄ Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta/valintakoe 19.5.2017 Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma/suomen kieli ja kulttuuri MALLIKAAVAKE KOKELAAN NIMI Meikäläinen, Maija KOKELAAN TUNNISTE

Lisätiedot

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Mistä tietoa kerätään? Käyttäytyminen Liikakäyttäytyminen Käyttäytymispuute Myönteinen käyttäytyminen Tilanne Motivaatio Kehitys Biologiset muutokset

Lisätiedot

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu

FM, laaja-alainen erityisopettaja. Tiina Muukka. 20.11.2012 Oulu FM, laaja-alainen erityisopettaja Tiina Muukka 20.11.2012 Oulu Primaarilukutaidoton = oppija ei osaa lukea/kirjoittaa millään kielellä eikä hänellä ole tavallisesti koulutaustaa Sekundaarilukutaitoinen

Lisätiedot

Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja y toisena jäsenenä.

Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja y toisena jäsenenä. ja Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja y toisena jäsenenä. ja Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja

Lisätiedot

VALINTAKOE 2013 kognitiotiede aineisto- ja tehtävävihko

VALINTAKOE 2013 kognitiotiede aineisto- ja tehtävävihko Luvan saatuasi m erkitse vastauslomakenumerosi eli vastauslomakkeen 3 o i keassa yläreunassa oleva numero. Vastauslomakenumero VALINTAKOE 2013 kognitiotiede aineisto- ja tehtävävihko Copyright Helsingin

Lisätiedot

äänteiden tuottamista ntymistä tyypillisellä ja

äänteiden tuottamista ntymistä tyypillisellä ja Artikulaatioksi kutsutaan puheää äänteiden tuottamista ja käyttk yttämistä.. Se on myös äänteiden ääntymist ntymistä tyypillisellä ja tietyllä kohdalla äänt ntöväylää. Fonologia on oppi äänteist nteistä.

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Äänet, resonanssi ja spektrit Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 S-114.770 Kieli kommunikaatiossa...

Lisätiedot

Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja y toisena jäsenenä.

Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja y toisena jäsenenä. Alkioiden x ja y muodostama järjestetty pari on jono (x, y), jossa x on ensimmäisenä ja y toisena jäsenenä. Kaksi järjestettyä paria ovat samat, jos niillä on samat ensimmäiset alkiot ja samat toiset alkiot:

Lisätiedot

LAUSELOGIIKKA (1) Sanalliset ilmaisut ovat usein epätarkkoja. On ilmaisuja, joista voidaan sanoa, että ne ovat tosia tai epätosia, mutta eivät molempia. Ilmaisuja, joihin voidaan liittää totuusarvoja (tosi,

Lisätiedot

Kieli ja viestinnän kokonaisuus

Kieli ja viestinnän kokonaisuus Kieli ja viestinnän kokonaisuus viesti verbaalinen nonverbaalinen kielioppi sanasto parakieli ekstralingv. keinot proksemii kka kinemiikk a 1 Pakieli l. paralingvistiset keinot sävelkulku äänenpaino vokalisaatiot

Lisätiedot

S BAB ABA A aas bba B bbs c

S BAB ABA A aas bba B bbs c T-79.148 Kevät 2003 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 8 Demonstraatiotehtävien ratkaisut 4. Tehtävä: Laadi algoritmi, joka testaa onko annetun yhteydettömän kieliopin G = V, Σ, P, S) tuottama

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 8 Demonstraatiotehtävien ratkaisut

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 8 Demonstraatiotehtävien ratkaisut T-79.148 Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 8 Demonstraatiotehtävien ratkaisut 4. Tehtävä: Laadi algoritmi, joka testaa onko annetun yhteydettömän kieliopin G = V, Σ, P, S tuottama

Lisätiedot

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Kielentutkimuksen perusteet filologeille, syksy 08 / KK" 2 Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Peruskäsitteet luonnollinen kieli on jonkin ihmisyhteisön kieli

Lisätiedot

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Suomen kielen variaatio 1 Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Puhuttu ja kirjoitettu kieli Puhuttu kieli on ensisijaista. Lapsi oppii (omaksuu) puhutun kielen luonnollisesti siinä ympäristössä,

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

NONVERBAALISTEN ORAALIMOTORISTEN TAITOJEN YHTEYS ARTIKULAATION TARKKUUTEEN

NONVERBAALISTEN ORAALIMOTORISTEN TAITOJEN YHTEYS ARTIKULAATION TARKKUUTEEN NONVERBAALISTEN ORAALIMOTORISTEN TAITOJEN YHTEYS ARTIKULAATION TARKKUUTEEN Kaisa Punkeri Logopedian pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten Ratkaisuehdotelma Tehtävä 1 1. Etsi lukujen 4655 ja 12075 suurin yhteinen tekijä ja lausu se kyseisten lukujen lineaarikombinaationa ilman laskimen

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

1. Osoita, että joukon X osajoukoille A ja B on voimassa toinen ns. de Morganin laki (A B) = A B.

1. Osoita, että joukon X osajoukoille A ja B on voimassa toinen ns. de Morganin laki (A B) = A B. HY / Avoin yliopisto Johdatus yliopistomatematiikkaan, kesä 2015 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I Seuraavissa tehtävissä harjoitellaan muun muassa kahden joukon osoittamista samaksi sekä joukon

Lisätiedot

TTS. Puhesynteesi (tekstistä puheeksi, engl. text-tospeech,

TTS. Puhesynteesi (tekstistä puheeksi, engl. text-tospeech, Tekstiä, plaa plaa, plaa Puhesynteesi (tekstistä puheeksi, engl. text-tospeech, TTS): Generoidaan tietokoneen avulla akustinen puhesignaali annetun tekstin perusteella. TTS HUOM: Vaikka nyt keskitytäänkin

Lisätiedot

Loppu-n voi murteittain edustua vokaalin nasaaliutumana (3): mä lähärin_astumahaa sen kaah joutuhuu siältä.

Loppu-n voi murteittain edustua vokaalin nasaaliutumana (3): mä lähärin_astumahaa sen kaah joutuhuu siältä. KKTK / J.Y-P. 1991 L I T T E R O I N T I O H J E I T A Seuraavat ohjeet ovat perinnäisestä ns. puolikarkeasta tarkekirjoituksesta vielä hiukan yksinkertaistettuja. Tätä transkriptiotapaa käytetään mm.

Lisätiedot

Eskon ja Allin ihmemaa Sivu 1 / 8

Eskon ja Allin ihmemaa Sivu 1 / 8 Eskon ja Allin ihmemaa Sivu 1 / 8 Eskon ja Allin ihmemaa - harjoituslista SANATASO Jakso 1. Äänteet ja kirjaimet 1. Äänne ja kirjain (a, i, u, s) 1 Kuvasana 2. Äänne ja kirjain (a, i, u, s) 2 Kuvavalinta

Lisätiedot

8003051 Puheenkäsittelyn menetelmät

8003051 Puheenkäsittelyn menetelmät 8003051 Puheenkäsittelyn menetelmät Luento 7.10.2004 Puhesynteesi Sisältö 1. Sovelluskohteita 2. Puheen ja puhesyntetisaattorin laatu 3. Puhesynteesin toteuttaminen TTS-syntetisaattorin komponentit Kolme

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Ainakin vuosien 2004 ja 2006 fonetiikan

Ainakin vuosien 2004 ja 2006 fonetiikan Havaintoja ja keskustelua SUOMEN KVANTITEETTIOPPOSITION FONOLOGISESTA TULKINNASTA Ainakin vuosien 2004 ja 2006 fonetiikan päivien keskusteluissa asetettiin kyseenalaiseksi Karlssonin (1969) identiteettiryhmätulkinta,

Lisätiedot