5. ÄÄNTEIDEN KUVAUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. ÄÄNTEIDEN KUVAUKSESTA"

Transkriptio

1 5. ÄÄNTEIDEN KUVAUKSESTA Tässä osassa läpikl pikäyn lyhyesti äänteiden eli vokaalien ja konsonanttien kuvauksen periaatteita ja esittelen artikulatorisen fonologian olettamuksen, että äänteiden aivoedustuma on gesturaalinen.. Keskeinen käsite k on myös s tavu, joka muodostaa puheen biomekaanisen perusyksikön. Suprasegmentaaleja en tuo esille, vaikka ne ovat olennainen osa puheen äänteellisi nteellisiä ilmiöit itä Kirjoita lyhyt kuvaus suomen äänteist nteistä käyttäen niiden artikulatorisia piirteitä

2 PUHUMINEN ON ÄÄNEEN HENGITTÄMIST MISTÄ Puheelle ominaiset äänet eli äänteet tuotetaan uloshengitysilman avulla Äänt ntöelimillä,, kuten äänij nijänteillä,, kitakielekkeellä,, kielellä,, hampailla ja huulilla aiheutetaan ilmavirralle erilaisia esteitä,, jotka saattavat ohivirtaavan ilman soimaan tai suhisemaan monin tavoin tai jopa pysäytt yttävät t sen Uloshengitettäess essä pallea ja rintakehän n lihakset puristavat keuhkoja kasaan, jolloin ilma virtaa ulos Keuhkoputken yläpää äässä ilmavirta kohtaa kurkunpää ään (larynx). Jos äänij nijänteidennteiden muodostama rako (glottis) on auki, ilma pääp ääsee vapaasti kulkemaan sen läpi. l Kurkunpää ään n lihastoiminnan ja kurkunpää ään n alapuolisen ilmanpaineen (subglottaalinen paine) säätelyn avulla synnytetää ään n puheää ääni, kun sopivasti jännitettyinj nnitettyinä yhteen painetut äänij nijänteet nteet alkavat väristv ristä ilman virratessa niiden välistv listä. Kurkunpää äässä synnytettyä äänt ntä ei sinäns nsä kuulla, vaan vasta artikulaatioelimistöss ssä muokattu ääni, joka suusta siirtyy puhujasta ulos. Puhe-elimist elimistön n avulla vaikutetaan suu- ja nieluontelon resonanssiominaisuuksiin; jolloin jotkut kurkunpää ää-äänen osasävelet vahvistuvat ja toiset heikkenevät t kuten vokaaleissa. Konsonanteissa puhe-elimist elimistön n avulla ilmanvirtausta vaikeutetaan, jolloin äänt ntöväylässä voidaan synnyttää kohinaa (frikatiivit) tai estää ilmavirran eteneminen kokonaan (klusiilit)

3 PUHEKOODI Puhe on artikulatorisesti motorista toimintaa Puheessa äänil nilähteen (kurkunpää ää,, larynx) synnyttämää ää äänt ntä muokataan muuttamalla ääniv niväylän (kurkunpää ään n yläpuolisten osien muodostama äänt ntöväylä, vocal tract) resonanssiominaisuuksia Suusta ulostuleva ääni on kantoaalto, joka kertoo äänt ntöväylän n muodon muutoksista (eli viime kädessk dessä äänt ntöelimistön eleistä,, joilla muotoon vaikutetaan) Puheessa itsessää ään n ei voi olla erotettavissa kielen kuvauksen mukaisia yksikköjä, vokaaleja ja konsonantteja, koska puhe jo lähtl htökohtaisesti on äänt ntöelimistön dynaamista liikettä,, ja muodostunut akustinen puhesignaali on sen mukaisesti alati vaihteleva Puheen motorinen perusyksikkö on tavu Tavu on hengityslihasten (pallea ja kylkivälilihakset) lilihakset) rytmittynyttä toimintaa, äänt ntöväylän sulkeuman (ilmavirran kulku joko kokonaan tai osittain estetty, vrt. konsonantti) ja avauman (ilmavirran kulku on vapaa, vrt. vokaali) muodostama biomekaaninen perusyksikkö,, puheen rytmin ja melodian välittv littäjä

4 MIKSI TAVU? Tavu on kiistatta psykologisesti todellinen. Jo pienillä lapsilla tai lukutaidottomilla on selvä käsitys tavusta Tavu on tärket rkeä monissa kielissä suprasegmentaalisten ilmiöiden iden kannalta. Esim. kesto, paino ja korko ovat riippuvaisia tavusta Kielten rakennekuvausten kannalta tavu on hyödyllinen apukäsite. Kielen laajat ilmiöt t voidaan jakaa suhteellisen pieneksi määm ääräksi pienempiä yksiköit itä (tavuja), joilla kullakin on oma sisäinen inen rakenteensa ja jotka lisäksi liittyvät t toisiinsa tiettyjä säännönmukaisuuksia nmukaisuuksia noudattaen (vrt. fonotaksi, esim. suomen vokaaliharmonia)

5 THE ORIGINS OF THE SYLLABLE "Our initial hypothesis, following MacNeilage (1988), is that speech, as motor function, draws on phylogenetically ancient mammalian oral capacities for sucking, licking, swallowing, and chewing. Sucking (the defining mammalian behavior), licking, and tongue action in preparing food for swallowing presumably initiated neuroanatomical differentiation of the mammalian tongue; the evolution of speech carried the process further, differentiating tongue tip, tongue body, and tongue root into independent organs of phonetic action. Cyclical lowering and raising of the jaw for masticitation laid the neural ground for early homologies of the repetitive lip and tongue smacks, calls, and cries that we observe in modern monkeys and apes. From these, by hypothesis, arose the hominid protosyllable, precursor of modern child's unit of babble, and of the modern adult's unit of rhythm and melody"

6 FONEEMIJÄSENNYS kytkeytyy välittv littömästi kielen ilmaisuun puhumisella kenties sama fysiologinen perusta kuin muilla eläimill imillä, mutta sisäiselt iseltä rakenteeltaan eroaa ratkaisevasti eläinten ääntelyst ntelystä vain ihmisen puhe jäsentyy j peräkk kkäisiksi diskreeteiksi, merkityksettömiksi miksi ja invarianteiksi äännesegmenteiksi, jotka tulkitsemme foneemijonoiksi erilaisten foneemien lukumää äärä vaihtelee kielittäin in 20:n ja 35:n välillä foneemijärjestelm rjestelmä tekee puheesta välineen, v joka tekee mahdolliseksi koodata kielelliseen muotoon kaiken, minkä ajatus pystyy tuottamaan. Muiden nisäkk kkäiden kommunikaatiomuodot eivät pysty vastaavaan

7 THE PARTICULATE PRINCIPLE According to the particulate principle, the only route to unbounded diversity of form and function is through a combinatorial hierarchy in which discrete elements, drawn from a finite set, are repeatedly permutated and combined to yield larger units higher in the hierarchy and more diverse in structure and function than their constituents. The particulate units in physical chemistry include atoms, ions, and molecules; in biological inheritance, chemical radicals, genes and proteins; and in language,, gestures, segments, syllables, words, and phrases A necessary condition for the evolution of discrete infinity a property on which every language, spoken or signed, is based was the evolution of a finite set of discrete phonetic units Under pressure for mutually intelligible imitative behavior, the vocal apparatus differentiated six neuroanatomically independent structures tures (lips, tongue tip, tongue body, tongue root, velum, and larynx) capable of effecting discrete changes in vocal tract configuration

8 THE GESTURAL HYPOTHESIS: UNITS OF INFORMATION AS UNITS OF ACTION Articulatory phonology resolves the apparent incompatibility between the phonological and physical (phonetic) descriptions of speech by hypothesizing that speakers deploy discrete, context- independent (invariant) units of action, permutating and combining ng them to form the contrasting words of the language Thus, articulatory phonology equates the most basic units of phonological information with units of vocal tract action Since production is logically prior to perception, a necessary condition for the evolution of these units was an integral neuroanatomical system of potentially independent movable parts (such as the hand, the face, or the vocal apparatus) that could be differentiated to effect rapid, coordinated strings of discrete motor actions, or gestures

9 Puheen liike(toiminta)yksiköt: t: äänt ntöväylän toimivat osat Äänt ntöväylä (vocal tract, VT) koostuu pienestä joukosta suhteellisen itsenäisesti isesti ilmavirran kulkua sääs äätelevistä osista: huulet, kielen kärki/lapa, k kielen selkä,, kielen juuri, pehmeä kitalaki ja kurkunpää Ko. elimet voivat itsenäisesti isesti estää ilmavirran kulun ilman, että toiminnalla olisi vaikutusta muiden elinten toimintaan Artikulatorinen fonologia perustuu oletukseen äänt ntöelinten itsenäisiin isiin sulkeumaeleisiin (constriction gestures) Elimillä tarkoitetaan toiminnallisia rakenteita (moduuleja),, jotka voivat muodostua useista samanaikaisesti toimivista artikulaattoreista: "For example, a gesture of the lips organ involves a functional synergy comprising the upper lip, lower lip, and jaw articulators." Puhujan tuottamat eleet virittävät t vastaavan toiminnan kuulijassa eli vastaavien sulkeumaeleiden aktivoitumisen kuulijassa peilisolujärjestelm rjestelmän kautta

10 ÄÄNTEIDEN JAKOPERUSTEET Soinnillisiksi sanotaan äänteit nteitä,, joita tuotettaessa äänij nijänteet nteet värähtelevv htelevät t (esim. vokaalit). Soinnittomia ovat ne äänteet, joissa ko. värähtelyv htelyä ei ole, vaan ilma kulkee vapaasti avoimen ääniraon kautta ulos Vokaaleissa nielu- ja suuontelon muotoa ja kokoa sääs äädellään n kielen ja huulten avulla, joilla saadaan erisävyisi vyisiä vokaaleja. Jos huulia pyöristet ristetään n saadaan pyöreit reitä eli labiaalivokaaleja (suomessa o, u, y, ö). Ellei huulia pyöristet ristetä saadaan laveita eli illabiaalivokaaleja (e, i, y, ä, ö). Jos kielen takaselkä kohoaa vetäytyen samalla, saadaan aikaan takavokaali (a, o, u). Jos kielen etuselkä kohoaa kohti kitalakea, syntyy etuvokaali (e, i, y, ä, ö). Sen mukaan, kuinka korkealle kieli vokaalia äännett nnettäessä nousee, erotetaan korkeat (suppeat) vokaalit (i, u, y) keskikorkeat (e, ö, o) ja matalat (välj ljät) vokaalit (a, ä) Konsonantit erotetaan ääntym ntymätavantavan (eli ilmavirran kulun mukaan) ja ääntym ntymäpaikan (missä kohta suussa supistuma tai sulkeuma tehdää ään) mukaan. Esim. suomen p-p äänne tuotetaan estämäll llä ilmavirran kulku huulilla, joten p on labiaalinen klusiili. Se on lisäksi soinniton,, koska ilma ei sitä äännett nnettäessä liiku Äänteet siten tavallaan nimeävät t itse itsensä sen mukaan missä ja miten ne sanotaan

11 PUHEEN TUOTTAMINEN

12 THE HUMAN VOCAL TRACT The human vocal tract is not a simple tube: it has a complex shape which can be described as a series of cross-sectional sectional area measurements, as a function of distance from the glottis. The frequencies of the formants of human speech h are determined by both the length and the shape of the vocal tract. The main determinant of vocal tract shape and vowel quality is the location of the tongue body in the e oral and pharyngeal cavities, which are almost at right angles to each other. In [i] vowel the tongue is pulled forward by the genioglossus muscle, in [u] vowel backwards and up using the styloglossus and superior pharyngeal muscles, and in [a] a set of muscles encircling the pharynx, the pharyngeal constrictors, shrink the pharynx, pulling g the tongue backwards.

13 ÄÄNTEIDEN EDUSTUMINEN AIVOISSA Gesturaalisen ajattelutavan mukaan äänteet ovat aivoissa edustettuima erää äänlaisina motorisina malleina, joiden parametrit edustavat äänt ntöväylän muotoon vaikuttavat puhe-elimet elimet Brocan alue on niiden todennäköinen sijaintipaikka, josta mallien toteutus lähtee l liikkeelle Niiden toteuttamiseksi tarvitaan motoriselta aivokuorelta vastaavien vien lihasten toimintakäskyt, jotka tulee saattaa lisäksi ajalliseen järjestykseen, koska matka ko. puhe-elimist elimistön n lihaksiin on eri pitkä. Puheen ajoituksessa pikkuaivoilla (cerebellum( cerebellum) ) on keskeinen tehtävä Toimintakäskyjen tarkka ajoitus on puheessa erityisen tärket rkeä,, koska puheeseen tarvitaan eri puolilla kehoa sijaitsevia lihaksia, jotta ta tarvittava hengitysilman virtaus saadaan aikaiseksi Akustiset puhesignaalit vastaavasti aktivoivat äänteiden tuottomallit

14

TUKI LAULU- JA PUHEÄÄNESSÄ

TUKI LAULU- JA PUHEÄÄNESSÄ TUKI LAULU- JA PUHEÄÄNESSÄ Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö 17.4.2008 Lotta Rautiainen Kulttuuri- ja palveluala Koulutusohjelma Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Pop/jazz

Lisätiedot

Satusofia Kangasluoma LAULAJAN ÄÄNENKÄYTÖN ONGELMIA

Satusofia Kangasluoma LAULAJAN ÄÄNENKÄYTÖN ONGELMIA Satusofia Kangasluoma LAULAJAN ÄÄNENKÄYTÖN ONGELMIA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Taiteen yksikkö, Musiikin koulutusohjelma Toukokuu 2007 TIIVISTELMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa

Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa Roman Kossarev LuK-tutkielma Kuopion yliopisto Tieojenkäsittelytieteen laitos Toukokuu 2003 1 Tiivistelmä KUOPION YLIOPISTO, Informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Definiciones de términos finés 1

Definiciones de términos finés 1 Definiciones de términos finés 1 abdomen Vatsa subst. / / vatsat rintakehän ja lantion välissä selkärangan edessä sijaitseva alue (Lääketieteen termit) e.g. Vatsa jaetaan alueisiin, joiden perusteella

Lisätiedot

ESIOPETUSKIRJOJEN HARJOITUKSET KIELELLISEN TIETOISUUDEN KEHITTÄJINÄ

ESIOPETUSKIRJOJEN HARJOITUKSET KIELELLISEN TIETOISUUDEN KEHITTÄJINÄ TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 313 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA ESIOPETUSKIRJOJEN HARJOITUKSET KIELELLISEN TIETOISUUDEN KEHITTÄJINÄ English Abstract

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk Hanna Laulaja Maria Takamaa Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö

Lisätiedot

FONEETTISEN VIITTOMAN ALA

FONEETTISEN VIITTOMAN ALA Puhe ja kieli, 31:2, 51 65 (2011) 51 FONEETTISEN VIITTOMAN ALA Tommi Jantunen, kielten laitos / viittomakielen keskus, Jyväskylän yliopisto Artikkelissa käsitellään foneettista viittomaa vertailemalla

Lisätiedot

Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä

Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä LIISA MUSTANOJA MICHAEL O DELL Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä uomessa d ja r liittyvät tiiviisti toisiinsa ainakin siinä mielessä, että suomeen kuuluu eri kielimuotoja ja murteita, jotka eroavat

Lisätiedot

Baddeleyn työmuistimalli - yhä ajankohtainen?

Baddeleyn työmuistimalli - yhä ajankohtainen? Sinikka Hiltunen 3.12.2007 1/18 Baddeleyn työmuistimalli - yhä ajankohtainen? Työmuistin varastomallin arviointia uusimman muistintutkimuksen valossa 1. Baddeleyn työmuistimallin syntytausta... 2 2. Baddeleyn

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma Henna Hautamaa Kevät 2013 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen

Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Kielentutkimuksen perusteet filologeille, syksy 08 / KK" 2 Kielentutkimuksen perusteet filologeille kurssi syksyllä 2008 / Kalle Korhonen Peruskäsitteet luonnollinen kieli on jonkin ihmisyhteisön kieli

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä

OPINNÄYTETYÖ. Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä OPINNÄYTETYÖ Viittomakielen ja viittomakommunikaation opetus sisäkorvaistutelasten perheissä Millie Anttila Viittomakielentulkin koulutusohjelma (240 op) Huhtikuu / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

INFORS 1/2000. - Virkaanastujaisia - Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti

INFORS 1/2000. - Virkaanastujaisia - Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1/2000 - Virkaanastujaisia - 2 F S R FORS Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

Puhutun kielen evoluutiosta

Puhutun kielen evoluutiosta Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa Sinikka Hiltunen Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu 14.11.2013 13.00-19.00 19.00 www.muistikuisti.net FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja

Lisätiedot

BETONILATTIAN RIITTÄVÄN KUIVUMISEN VARMISTAMINEN

BETONILATTIAN RIITTÄVÄN KUIVUMISEN VARMISTAMINEN BETONILATTIAN RIITTÄVÄN KUIVUMISEN VARMISTAMINEN Tarja Merikallio, tekniikan tohtori Lemminkäinen Infra Oy 1 Päällystystyö on keskeytetty virheellisen mittaustuloksen vuoksi (tolpan oikealla puolella).

Lisätiedot

Veivo, O. (2011) Ortografian vaikutus äidinkielen ja vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistukseen. Teoksessa: Stolt, S.; Lehtihalmes, M.

Veivo, O. (2011) Ortografian vaikutus äidinkielen ja vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistukseen. Teoksessa: Stolt, S.; Lehtihalmes, M. Veivo, O. (2011) Ortografian vaikutus äidinkielen ja vieraan kielen puhuttujen sanojen tunnistukseen. Teoksessa: Stolt, S.; Lehtihalmes, M.; Heikkola L- M & Kunnari, S. (toim.) Lasten ja nuorten puheen

Lisätiedot

Service-oriented architecture and Web services

Service-oriented architecture and Web services Service-oriented architecture and Web services 41 Application integration Business-to-Consumer (B2C) client is a human user e.g., Application Web browser interactions using HTTP/HTML Business-to-Business

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan. sanasto Vocabulary. of Service Business

Palveluliiketoiminnan. sanasto Vocabulary. of Service Business Palveluliiketoiminnan sanasto Vocabulary of Service Business Sisällys Esipuhe Esipuhe 3 Sanaston rakenne ja merkinnät 4 Sanasto 6 Suomenkielinen hakemisto 9 Englanninkielinen hakemisto / English index

Lisätiedot

KEKSINNÖLLISYYDESTÄ JA ALAN AMMATTIMIEHEN MÄÄRITELMÄSTÄ

KEKSINNÖLLISYYDESTÄ JA ALAN AMMATTIMIEHEN MÄÄRITELMÄSTÄ Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Patentit Teollisuus Tekniikka 2007-2008 Erikoistyö KEKSINNÖLLISYYDESTÄ JA ALAN AMMATTIMIEHEN MÄÄRITELMÄSTÄ Jani Päiväsaari Patentti- ja rekisterihallitus Espoo

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 21. 23.5.2015. Vasa universitet 21 23.5.2015. University of Vaasa May 21st 23rd 2015. Abstraktit. Abstrakt.

Vaasan yliopisto 21. 23.5.2015. Vasa universitet 21 23.5.2015. University of Vaasa May 21st 23rd 2015. Abstraktit. Abstrakt. XLII KIELITIETEEN PÄIVÄT XLII SPRÅKVETENSKAPSDAGARNA XLII FINNISH CONFERENCE OF LINGUISTICS Vaasan yliopisto 21. 23.5.2015 Vasa universitet 21 23.5.2015 University of Vaasa May 21st 23rd 2015 Abstraktit

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka II ATM-verkkojen liikenteen hallinta 1

Tiedonvälitystekniikka II ATM-verkkojen liikenteen hallinta 1 Tiedonvälitystekniikka II ATM-verkkojen liikenteen hallinta 1 Seuraavilla sivuilla käsitellään ATM-verkkojen liikenteen hallintaa eri näkökulmista. Ensimmäiset kolme lukua muodostavat yleisen mutta suppean

Lisätiedot

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 2. LUMENPOISTOMENETELMÄT 2.

AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 2. LUMENPOISTOMENETELMÄT 2. AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 AD 1.2 PALO- JA PELASTUSPALVELU SEKÄ LUMENPOISTOMENETELMÄT AD 1.2 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este

Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este Merja Lähdesmäki Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este Raportteja 7 1 Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este?

Lisätiedot

SENSORINEN INTEGRAATIO, AISTITIEDON KÄSITTELY: Vastauksia vanhemmille. (toim. versio)

SENSORINEN INTEGRAATIO, AISTITIEDON KÄSITTELY: Vastauksia vanhemmille. (toim. versio) SENSORINEN INTEGRAATIO, AISTITIEDON KÄSITTELY: Vastauksia vanhemmille (toim. versio) 1 Oletko joskus kysynyt itseltäsi... Miksi Sanni on valikoiva monissa asioissa. Hän suostuu syömään vain tietynlaisia

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin Marika Laine ja Terhi Saari Opinnäytetyö, kevät 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot