KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 919/49.499/2013 JATELK 15 Alueellisen jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteen kuljetus on jär jestet ty tällä hetkellä kiinteistön haltijan järjestämänä jät teen kul je tuk se na. Jäte la ki (646/2011) edellyttää, että niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteis tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jätelautakunnan on tar kas tel tava, täyttääkö kuljetusjärjestelmä lain asettamat edellytykset. Mikäli edel lytyk set eivät täyty, on jätelautakunnan päätettävä kunnan järjestämään ja kil pai lut ta maan kuljetukseen siirtymisestä. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päät tä mi nen kuuluu jätehuoltoviranomaiselle, eli jä te lau ta kun nal le. Päätös asias ta olisi tullut tehdä mennessä, mutta lau ta kun nan myö häises tä perustamisesta johtuen päätös tehdään vasta nyt. Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli, jossa kunta kilpailuttaa jätteenkuljetuksen keskitetysti. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, jos jätelain jätteenkuljetuksen järjestämiselle asettamat edellytykset täyttyvät. Näin ollen kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle tulee uuden jätelain mukaan olla erityisiä perusteluja. Molemmissa järjestelmissä jätteet tulee toimittaa kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Jätelain mukaisena edellytyksenä kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavastisekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja että päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätelain edellytysten täyttymisestä ja kuljetusjärjestelmän toimivuudesta on laadittu selvitys. Asiassa saatujen tietojen perusteella on todettava, että kaikilta osin jätelaissa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle asetetut edellytykset eivät täyty. Tämän vuoksi esityksenä on kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen määräajan jälkeen. Kuljetusjärjestelmäselvitys sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista pidettiin nähtävillä Säkylän kunnan internet-sivuilla ja jätelautakunnan osakaskuntien ilmoitustauluilla Asian vireilläolosta ilmoitettiin myös kuulutuksella, joka julkaistiin Alasatakunnassa, Lauttakylä-lehdessä ja Satakunnan Kansassa. Jätelautakunnan osakaskunnilta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä jätehuoltoyhtiö Satakierto Oy:ltä pyydettiin lausuntoa asiasta. Lisäksi jätelautakunnan toimialueella toimiville jätteenkuljetusyrittäjille ilmoitettiin kirjeitse mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen. Myös kuntalaisille ja muille asianosaisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Määräaikaan mennessä asiasta jätettiin neljä (4) lausuntoa ja 30 mielipidettä. Lausuntoja antoivat kunnat ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja mielipiteensä toivat ilmi sekä

2 kuljetusyritykset että erilaiset etujärjestöt. Lisäksi yksityiset kuntalaiset ovat esittäneet mielipiteitänsä asiasta. Saapuneet lausunnot ja mielipiteet on esitetty liitteenä. Alla on esitetty saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällöt tiivistettynä. Annetut lausunnot ja mielipiteet eivät sido jätehuoltoviranomaista, mutta se ottaa niiden lakiperusteiset asiasisällöt huomioon siltä osin kuin niissä on esitetty perusteltuja näkemyksiä. Mikäli jätelautakunta päättää jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, sen tulee perustella päätöksensä lain edellyttämällä tavalla. Kolmessa lausunnossa on esitetty, että nykyinen järjestelmä on tarkoituksenmukaisin. Yhdessä lausunnossa ei ole otettu kantaa kummankaan järjestelmän puolesta, vaan on esitetty näkökantoja puolesta ja vastaan. Siltä osin kuin perustelut on esitetty, on kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta puollettu, sillä asiakas saa itse valita haluamansa palveluyrityksen, asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä ja järjestelmä on asiakkaan kannalta joustava. Lisäksi lausunnoissa on huolehdittu pienten yritysten toimintaedellytyksistä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Suurimmassa osassa annetuista mielipiteistä kunnan järjestämää jätteenkuljetusta on vastustettu tai siihen on suhtauduttu varauksella. Perusteena nykyisen järjestelmän jatkumiselle on esitetty, että yritykset tarjoavat palvelujaan kattavasti, hoitavat tyhjennykset ammattitaidolla ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Nykyjärjestelmässä asiakkaille tarjottava palvelu on joustavaa, minkä ei ole katsottu olevan mahdollista kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Mielipiteissä on tuotu esille, että paikalliset yritykset tuntevat parhaiten kiinteistöjen olot, kun taas kilpailutuksen myötä mahdollisen uuden urakoitsijan tulisi opetella kiinteistöjen olosuhteet. Mielipiteissä esiintyy pelkoa, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus johtaisi vain suurten yritysten menestymiseen kilpailussa ja paikallisten yritysten lopettamiseen. Lisäksi on katsottu, että työntekijöiden asema on parempi nykyjärjestelmässä kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Hinnoista on esitetty, että eri kuljetusjärjestelmissä ei ole suuria eroja hinnoissa ja pelkona on hintojen kohoaminen järjestelmää vaihdettaessa. Mielipiteissä on esitetty, että molemmissa kuljetusjärjestelmissä on noudatettava samoja velvoitteita ympäristöön ja valvontaan liittyen. Saapuneet lausunnot: Eura Euran tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valitaan järjestelmä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että jätelautakunta valmistelee päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä siten, että varmistetaan jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi eri laatutekijöiden käyttämiseen hankinnassa. Päätös: Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0) ja tehty vastaehdotus sai 9 ääntä. Tekninen lautakunta

3 päätti antaa yksimielisesti lausuntonaan, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valittaisiin vaihtoehto kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Huittinen Huittisten tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että jätelautakunta valmistelee päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä siten, että varmistetaan jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Käytännössä yksittäisten asukkaiden on hankala kilpailuttaa jätteenkuljetuspalveluja, koska monilla alueilla ei ole useita palveluntarjoajia. Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jätehuollon toimivuuden kannalta on tarkoituksenmukaista siirtyä kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen yhteisen jätelautakunnan alueella. Kilpailutus tulee suunnitella siten, että erilaisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua siihen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi eri laatutekijöiden käyttämiseen hankinnassa sekä riittävän pitkiin sopimuskausiin. Päätös: Keskustelun aikana Teuvo Musakka esitti Pekka Tatin, Kaarina Leppämäen ja Raimo Ali-Raatikaisen kannattamana, että tekninen lautakunta antaa lausuntonaan, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä. Puheenjohtaja totesi, että koska esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta on kannatettu, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Teuvo Musakan tekemää esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0) ja Teuvo Musakan tekemä ehdotus sai 9 ääntä. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä. Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunta Ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että Huittisten alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti, luotettavasti ja kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Nykyisten jätteenkuljettajien reitistöt kattavat kunnan alueen ja keräys tapahtuu aikatauluja noudattaen. Jäteastian tyhjennyksen kustannukset eivät riipu asuinalueesta. Palvelun puuttumisesta tai sen toimimattomuudesta ei ole tullut ilmoituksia lautakunnan tietoon. Lautakunta katsoo, että jätelain edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eivät tällä hetkellä kaikilta osin täyty. Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus Huittisten kaupungin alueella on ollut kuitenkin hyvin toimiva järjestelmä. Jatkaminen edellyttää valvonnalta, että kaikki liittymävelvolliset kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, että jätteenkeräys on asianmukaisesti järjestetty ja että kiinteistöiltä kerätty yhdyskuntajäte kuljetetaan kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan. Jätelautakunnan tulee tarkastella jätteenkuljetusjärjestelmää kuntakohtaisesti ja nykyiset järjestelmät ja toimijat huomioiden. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Köyliö Köyliön tekninen lautakunta Lausunto saapui myöhässä ( )

4 Ehdotus: Jätelautakunnan tulisi päätöstä tehtäessä koskien jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa huomioida jätelaissa mainitut seikat mm. koskien kiinteistöjen tasapuolista kohtelua sekä päällekkäiksyyksien purkamista. Lisäksi tulee varmistaa todellisen kilpailutilanteen syntyminen ja näin varmistaa oikean hintatason muodostuminen. Kilpailutuksessa tulee kuitenkin huomioida sopivien aluekokonaisuuksien muodostuminen, jotka mahdollistavat yrityksille kannattavat toimintaedellytykset. Edellä mainituin perustein Köyliön tekninen lautakunta esittää kunnan järjestämää vaihtoehtoa jätteenkuljetuksen järjestämiseksi sopivammaksi vaihtoehdoksi. Päätös: Tekninen lautakunta päätti päätösehdotuksesta poiketen esittää lausuntonaan nykyisen jätteenkuljetusjärjestelmän jatkamista. Säkylä Säkylän kunnanhallitus Jätelautakunnan tulisi huomioida mm., että jätteenkuljetusjärjestelmän valinnalla varmistuvat kiinteistöjen jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Lisäksi on huolehdittava, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksessa ei saa olla tavoitteena syrjäyttää eikä suosia nykyisiä kuljetusyrittäjiä vaan järkeistää kuljetusreittejä ja aiheuttaa hintakilpailun mahdollistaminen ko. toimintaan. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi mm. kuljetusurakoitsijoiden henkilöstön, ajoneuvojen ja laitteistojen laatuvaatimuksiin. Jätteenkuljetusjärjestelmän tulisi mahdollistaa kaikkien kiinteistöjen jätteenkuljetusjärjestelmään liittymisen valvominen nykyistä paremmin. Ehdotus: Säkylän kunnanhallitus toteaa selitysosaan perustuen lausuntonaan jätelautakunnalle kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen olevan alueelle sopivin vaihtoehto. Päätös: Käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Riitta Saajoranta-Huitu esitti Tarmo Luodon kannattamana, että Säkylän kunnanhallitus antaa lausuntonaan jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valittaisiin nykykäytäntö, jossa kiinteistön haltija järjestää itse jätteenkuljetuksensa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Ei annettu lausuntoa. Satakierto Oy Ei annettu lausuntoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus Ei annettu lausuntoa. Saapuneet mielipiteet: Jätehuolto T. Askonen Oy

5 Jätehuolto T. Askonen esittää, että alueella säilytetään edelleen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Perusteluina on esitetty, että kaikki jätelain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Jätehuolto T. Askonen katsoo, että alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Huittisten Kuljetus Oy Nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tulee jatkaa Huittisten kaupungin alueella. Jätteenkuljetus on hinnaltaan hyvinkin kilpailukykyinen ja jäteastian tyhjennyshinta on sama keskustassa ja haja-asutusalueella. Huittisissa on jo vuosikymmeniä ollut Huittisten Kuljetus Oy:n hallinnoima ja Kuljetus V&P Koskinen Ky:n suorittama jätekeräily (Vampulassa Jätehuolto A-P Uotila). Koko alue on reititetty. Haja-asutusalueella hoidetaan tyhjennykset neljän (4) viikon välein ja taajamassa asiakkaan toivomalla tyhjennysvälillä. Yleisin tyhjennys on 2-4 viikon välein. Se, että haja-asutusalueella ei ole asukkaita enempää, ei reitityksestä tai kilpailutuksesta lisäänny. Reititys on optimoitu turhan ajon välttämiseksi, kohtuullisen hinnan varmistamiseksi asiakkaalle ja kannattavan toiminnan yrittäjälle sekä minimoitu päästöt ja muut haitat. Hallinnointi Huittisten Kuljetus Oy:ssä on joustava ja muiden tehtävien ohella suoritettuna edullinen verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lassila & Tikanoja Oyj Jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä -alueella. Jätehuoltopalvelu toimii luotettavasti ja siihen ollaan erittäin tyytyväisiä. Mahdollinen kunnallistaminen merkitsisi Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä -alueen osalta sitä, että kunnan/jätelautakunnan pitäisi palkata lisää henkilökuntaa hoitamaan ajojärjestelyn, asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä investoimaan jätehuollon tieto- ja laskutusjärjestelmiin. Mahdollisessa jätteenkuljetusten kunnallistamistilanteessa olisi kyseenalaista, voitaisiinko kuljetustoiminnan organisointia ja operointia siirtää ns. in-house menettelynä Satakierto Oy:lle ko. yhtiössä olevasta yksityisestä omistuksesta johtuen. Kunnallistaminen heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda alueellisia työpaikkoja. Sen vuoksi Lassila & Tikanoja Oyj on kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla. Lännen Jätepalvelu Oy Lännen Jätepalvelu tarjoaa painoperusteista jätehuoltoa ja asiakkaille, joilla syn tyy vähän jätettä, tämä on huomattavasti edullisempaa. Monen asiakkaan toivomus on, että he saisivat jatkaa asiakkaina vastaisuudessakin. Asiak kai den ja yrityksen puolesta toive on, että jätehuoltoa voidaan jatkaa kiin teis tön haltijan järjestämänä. SITA Suomi Oy Satakierto Oy:n alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teenkul je tus jär jes tel mä. Nykyistä kuljetusjärjestelmää ei ole tarve muuttaa, kun lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Satakierto Oy:n toimialueella jät-

6 teen kul je tus pal ve lut ovat kattavia ja palveluita on tarjolla taajama-alueiden li säk si haja-asutusalueilla sekä kuntien reuna-alueilla. Jät teen kul je tus yri tysten palvelu on luotettavaa. Jätehuoltopalvelua on saatavissa kohtuullisin ja syr ji mät tö min ehdoin. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jä te huol lon yleistä toimivuutta kunnassa ja tukee jätehuollon alueellista kehit tä mis tä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteis tön haltijan järjestämä jätehuolto antaa jätehuoltoyrityksille mah dol li suuden pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, toiminnan ke hit tä miseen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Laissa on määritelty jät teenkul jet ta jil le yksiselitteisesti jätehuollon valvontaan liittyvät ra por toin ti vel voitteet, joista viranomainen saa valvontaan tarvittavat tiedot. Jä te huol to yri tysten ammattimaisuus ja henkilöstön säännöllinen koulutus auttaa tun nis tamaan ja välttämään jätehuollon mahdollisia vaaroja ja haittoja. Jätteitä ei hy lä tä eikä niitä käsitellä hallitsemattomasti. Vaikutukset kotitalouksien asemaan, yritysten ja viranomaisten toimintaan ovat kokonaisuutena myön teisiä. Vampulan Kiinteistö- ja jätehuolto Vampulassa pieni yksityinen jätehuolto pystyy toimimaan joustavasti eri laisis sa tilanteissa. Myös päivystys- ja pikatoimitukset hoituvat nopeasti, koska kalusto ja jäteasema ovat lähellä asiakasta. Miten kunnan kilpailuttama iso yksikkö pystyy tarjoamaan vastaavaa palvelua? Veikko Lehti (saapui myöhässä ) Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toiminut alueella hy vin. Myös lain vaatimat edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteen kul je tuk sel le täyttyvät koko alueella. Jätelautakunnan alueen alhaiset jä te huol to mak sut kertovat, että alueella toimii terve markkinatalous. Jätteen kul je tuk sen kunnallistaminen estää asukkaan valinnan vapauden palve lui den hankinnassa eikä takaa edullista palvelua kiinteistölle. Toiveena on, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä jatkuu alueel la. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä toimii hyvin, edistää investointeja ja lisää työllisyyttä. Järjestelmä myös turvaa pitkäaikaiset, py sy vät työsuhteet, toisin kuin hankintalain mukainen määräaikainen kil pailut ta mi nen. Yrittäjille järjestelmä takaa turvalliset investoinnit ja tehokkaan toi min nan sekä kannustaa pitkäaikaiseen jätehuollon kehittämiseen. Asiakkaan kannalta järjestelmä on suositeltavin, sillä siinä säilytetään maksavan asiak kaan mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, hintaan ja siihen, kenel tä palvelu ostetaan. Asukkaat, eli jätehuollon maksajat voivat vapaasti ja ai dos ti kilpailuttaa jätehuoltonsa ja tehdä sopimuksen haluamansa kul je tusfir man kanssa, jolloin markkinat pysyvät avoimina eri yrityksille ja yksityisille rat kai suil le. Myös hinnat pysyvät tutkitusti kohtuullisina ja palvelu on mo nipuo lis ta ja joustavaa, sillä järjestelmä on luotu toimimaan myös muu tos paineen alla. Jätteen kuljetusten siirtäminen kunnan järjestämäksi johtaa kilpai lun vääristymiseen ja synnyttää alueelle täydellisen monopoliaseman kun nal li sil le jäteyhtiöille, jotka hallitsevat samanaikaisesti jätteenkuljetusta, kä sit te lyä sekä hyödyntämistä. Tämä lisää myös hallintokustannuksia. Useat tutkimukset osoittavat, että kuljetusjärjestelmien välillä ei ole mer kittä viä eroja kustannuksissa eikä ympäristövaikutuksissa. Kilpailutuksen seurauk set ovat tuhoisia myös yrittäjien yleiseen halukkuuteen ja kykyyn in vestoi da. Muutos leikkaisi merkittävästi toimivien jätteenkuljetusyritysten elin-

7 mah dol li suuk sia. Yritysten kiinnostus ja taloudelliset edellytykset myös jä tehuol lon tek no lo gian kehittämiseen loppuvat. Jätelautakunnan alueelle suo sitel laan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmää. Ympäristöyritysten liitto Ympäristöyritysten liitto (YYL) esittää, että alueelle sopisi parhaiten kiin teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut hyvin ja asiak kaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Alueella on tarjolla yksityisiä jät teen kul je tus pal ve lu ja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syr jimät tö min ehdoin. Suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mah dol listaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehok kaal le jätehuoltojärjestelmälle. Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakas itse päättää, ke nel tä ostaa jätteenkuljetuspalvelun. Kunnan järjestämässä mallissa kunta tai kuntien muodostama yhteisö poistaa asukkailta päätösvallan antaen usein kansallisesti tai kansainvälisesti omistetulle jäteyhtiölle yksinoikeuden asu mi ses sa syntyvän jätteen kuljetukseen. Näin ollen palvelua tarjoavien yri tys ten määrä alueella vähenee ja hinnat nousevat. Tällä hetkellä alueella toi mi va palvelu on ollut jätelain edellyttämällä tavalla kattavaa ja luotettavaa se kä tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Varsinaista muu tos tar vetta ei näillä perusteilla ole. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on alu een asukkaille, elinkeinoelämälle sekä vapaa-ajanasukkaille paras ja toi mi vin vaihtoehto. Alan yritykset luovat uusia työpaikkoja ja kehittävät toimin taan sa asiakaspalautteen perusteella. Suomen Yrittäjät Tällä hetkellä alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kulje tus jär jes tel mä, joka toimii pääpiirteittäin hyvin. Nykyinen jät teen kul je tusjär jes tel mä täyttää lain sille asettamat edellytykset. Vastaavasti jätelain mukaan kuntalaisen vastuulle jää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, eikä tä män velvoitteen rikkomista voida käyttää perusteluna nykyisen jät teen kulje tus jär jes tel män muuttamiselle. Jätepalveluja tarjoavat yritykset eivät voi vä ki sin pakottaa ketään liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Ti lanne ar vios sa on esitetty väite, kuinka jätteenkuljetuksen valvonta ja siihen liitty mi nen ovat haasteellisia. Nämä väitetyt ongelmat eivät liity jät teen kul jetus jär jes tel mään. Arviossa ei ole otettu lainkaan kantaa kiinteistön haltijan jär jes tä män jätteenkuljetuksen myönteisiin puoliin, kuten se, että se tukee kun nan omien yritysten toimintaa ja tarjoaa kuntalaisille valinnanvapauden eri palveluntarjoajien joukosta. On ehdottoman tärkeää, että kuntalaisia ja jä te pal ve lu ja alueella tarjoavia yrityksiä kuullaan asiassa. Euran yrittäjät ry, Kiukaisten yrittäjät ry, Köyliön yrittäjät ry, Säkylän yrit tä jät ry Alueella tulisi jatkossakin olla kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je tusjär jes tel mä. Se turvaa monipuolisen ja tehokkaan palvelutarjonnan, vapaan kil pai lun ja joustavan palvelun. Kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kulje tuk ses sa kuljetusyrittäjät ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Kunnal li nen kilpailutus on varsin tuhoisa jätteenkuljetuksen yritysalalle ja kil pailu tuk sen seurauksena moni kuljetusyritys on joutunut lopettamaan toi min-

8 tan sa. Seuraavalla tarjouskierroksella tarjoajia on vähemmän ja hinnat lähte vät nousuun. Laihian kyläyhdistys ry , Laukolan-Mäkelän-Rahvolan ky lä yhdis tys , Lännen Kyläyhdistys ry , Pyhäjoen ky läyh dis tys ry , Sydänmaan kyläyhdistys Nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toi miva ja kattava ja se vastaa parhaiten kiinteistöjen tarpeita. Asukkaiden omatoi mi suus ja aloitteisuus tulee säilyttää. Saatujen tietojen mukaan alueella toi mi va kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä täyttää kaikki jä telain vaatimat edellytykset ja sen toivotaan jatkuvan. Kilpailuttamisessa ei pys ty tä suosimaan paikallisia jätteenkuljettajia, vaan alan valtaava suuret val ta kun nal li set yritykset ja pienet paikalliset yrittäjät häviävät markkinoilta. Pi dem mäl lä aikavälillä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ei to den nä köises ti tule halvemmaksi. Tuskin keskitetty kuljetus hakisi jokaisen kiinteistön jät tei tä, vaan asukkaat joutuisivat kuljettamaan jätteet kauas ke räys pis teeseen. Kunnan hoitaessa jätehuollon laskutuksen pelkona olisi, että veron ko ro tus ten välttämiseksi kunta nostaisi jätemaksua ja lisäisi jäteastian tyhjen nys ker to ja. Asukkaita ei haluta maksumiehiksi asiakasrekisterin luon nissa, joka olisi todennäköistä kunnan järjestämässä järjestelmässä. Nykyisen jär jes tel män vaikutus ympäristöön on mitätön. Valvonnan vaikeus on totta ja osa alueen kiinteistöistä on edelleen jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Maataloustuottajien Säkylän yhdistys MTK-Säkylä ry Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimiva ja kilpailukykyinen jä te huol lon ratkaisu, joka turvaa monipuolisen ja tehokkaan pal ve lu tar jonnan säilymisen alueella, vapaan kilpailun ja joustavan palvelun. Asiakas saa näin valita mieleisensä yrityksen ja haluamansa palvelun hänelle so pival la hinnalla. Kunnan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista lisätä jä te huollon järjestämisellä. Tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen kil pai lut ta minen kunnan järjestämänä ei ole vaikuttanut alentavasti asiakkaiden hintaan. Jätteenkuljetus tulisi saada järjestää kiinteistön haltijan toimesta jatkos sa kin. Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry (saapui myöhässä ) Jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teenkul je tus, jossa kahden tai useamman yrityksen jäteautot kiertävät samoilla asuin alueil la. Osa kiinteistöistä ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen, mikä aiheut taa roskaantumista, muovijätteen polttamista ja hautaamista sekä jä teas tioi den luvatonta käyttöä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä yh diste tyil lä kuljetuksilla vähennetään jäteautojen käyntien määrää samalla alueel la ja loma- ja haja-asutuksen asunnoille olisi mahdollista suunnitella jättei den yhteiskeräyspisteet, jotka parantaisivat myös jätehuollon pal ve lu tasoa. Näin saataisiin kustannussäästöjä ja kuormitus ympäristöön vähenisi. Kun nan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa on mahdollista ottaa huo mioon asukkaiden yksilölliset tarpeet. Jätelautakunnan alueella tulisi siirtyä kun nan kilpailuttamaan jätteenkuljetusjärjestelmään. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto

9 Jätteenkuljetusjärjestelmää on tarkasteltava laajana asukkaiden ja ym päris tön suo je lun etua sekä jätehuollon toimivuutta koskevana asiana. Asiaa ei pidä tarkastella yksittäisten jätehuollon toimijoiden edun näkökulmasta. Jä te lain lakisääteiset edellytykset eivät alueella täyty. Käytännössä yk sit täiset asukkaat eivät voi kilpailuttaa jätteenkuljetusta, sillä monilla alueilla palve lun tar joa jia on vain kaksi. Todellista kilpailua ja lisää tarjontaa jät teen kulje tuk seen saataisiin vain suuren joukon jätteenkuljetuksen kilpailuttamisella kun nan tai jäteyhtiön toimesta. Siirtyminen kunnan kilpailuttamaan jät teenkul je tuk seen edistäisi ympäristönsuojelua ja jätehuollon logistiikkaa huomat ta vas ti. Jätehuollon toimivuuden kannalta siirtyminen kunnan kil pai lut tamaan jätteenkuljetukseen on ensiarvoisen tärkeää. Nykyisessä jär jes telmäs sä esimerkiksi vapaa-ajan ja haja-asutuksen kiinteistöjen jätteiden keräys yhteisastioiden avulla on erittäin hankala järjestää. Kunnan jär jes tämäs sä jätehuollossa sopivat yhteiskeräyspaikat ja niissä kerättävät jä te jakeet voidaan helposti suunnitella. Tiedossa ei ole, että mikään alueen jätteen kul je tus yri tys olisi perustanut yhteiskeräysastioita, vaikka jätteiden yhteis ke räys olisi tarkoituksenmukaista. Kunnan kilpailuttamassa jät teen keräys jär jes tel mäs sä asukkaiden yksilölliset tarpeet on mahdollista huo mioida jopa paremmin, sillä esimerkiksi jätejakeiden yhteiskeräily voisi pa rantaa jätehuollon palvelutasoa. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kul je tuk ses sa osa kiinteistöistä on edelleen kuljetusten ulkopuolella. Tä mä aiheuttaa roskaantumista, jätteiden epäasianmukaista käsittelyä ja yh tei sö jen ja naapurien jäteastioiden luvatonta käyttöä. Liittymisen val vontaa vaikeuttaa eri kuljetusyritysten ja jätehuollon valvontaviranomaisten asia kas re kis te rien yhteensopimattomuus. Monen rekisterin ylläpito ai heuttaa ylimääräistä työtä jätehuollon valvonnassa ja laskutuksessa. Val von tatyös sä on tullut kohdalle tilanteita, joissa kiinteistö on kehotuksesta liittynyt jär jes tet tyyn jätteenkuljetukseen, mutta eronnut siitä pian. Eroaminen hoituu ilmoituksella jätteenkuljettajalle, mutta valvova viranomainen ei saa siitä mi tään tietoa. Eroamisen jälkeen ongelmat, kuten roskaaminen tai muiden omis ta man jäteastian luvaton käyttö, jatkuvat. Kunnan kilpailuttamassa jätteen kul je tuk ses sa tällainen menettely ei ole mahdollista. Jätelautakunnan on päätöstä tehdessään huomioitava ne jätehuollon valvonnan vaikeudet, joi ta kiinteistön järjestämästä jätteenkuljetusjärjestelmästä väistämättä aiheu tuu. Lain edellyttämällä tavalla ja kansalaisten tasapuolisen kohtelun nä kö kul mas ta jokainen asuttu kiinteistö on helpommin liitettävissä kunnan kil pai lut ta maan jätteenkuljetukseen. Jätelautakunnan on lain nojalla ja tarkoi tuk sen mu kai suus pe rus tein päätettävä, että alueella siirrytään kunnan kil pai lut ta maan jätteenkuljetusjärjestelmään tietyn siirtymävaiheen jälkeen. Säkylän Keskustan valtuustoryhmä Kiinteistön haltijan ja jätteenkuljetusyrityksen välinen sopimus on jat kos sakin alueella paras vaihtoehto järjestää jätehuolto. Kunnan ei pidä lisätä tehtä vi ään, vaan keskittyä palveluiden järjestämiseen. Tutkimusten mukaan kun nal li ses sa kilpailutuksessa jätehuollon hinta on monesti noussut ja asiak kail le on tullut myös sakkomaksuja. Säkylän Kokoomus ry, Pyhäjärviseudun Kokoomusnaiset ry, Sa ta kunnan Kokoomusnuoret ry, Säkylän-Köyliön Kansalliset Seniorit ry, Säky län Kokoomus ry:n valtuustoryhmä Saadun tiedon mukaan alueen jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää kaikki lain vaa ti muk set kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi. Esi te tään, että alueella on edelleen käytössä kiinteistön haltijan järjestämä

10 jät teen kul je tus. Se on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyyty väi siä. Valvonnan vaikeus ymmärretään, osa kiinteistöistä on edelleen jär jes te tyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Asiakkaita ei kuitenkaan pidä aset taa maksumiehiksi asiakasrekisterin luonnissa, joka olisi todennäköistä kun nan järjestämässä järjestelmässä. Yksityisiltä kuntalaisilta saapuneita mielipiteitä tiivistettynä: Nykyistä, kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää pi detään parempana kahdesta valittavasta vaihtoehdosta, nykyiseen jär jes telmään ollaan tyytyväisiä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa esiintyi si ylisuurta valvontaa ja se tulisi nostamaan kiinteistön omistajan kus tannuk sia. Kiinteistön omistajalla pitää olla mahdollisuus neuvotella edullinen so pi mus jätteenkuljetuksesta. Jätehuollon valvontaa nykyisessä kiinteistön hal ti jan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei nähdä vaikeana. Jos jär jestel mää vaihdetaan kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jät teen kul je tukseen, on kiinteistön haltijalla oltava jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa itse jä te as tian sa tyhjennysväleihin ja kilpailutettavien alueiden tulee olla jär kevän suuruisia, jotta saadaan aikaan rehellinen kilpailu. Tärkeintä ei ole se, ku ka jätehuollon järjestää, vaan se, että jätekimpat ja kohtuulliset tyh jennys vä lit onnistuvat. Kunnallinen kilpailutus heikentäisi paikallisten jät teenkul je tus yrit tä jien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa suurille jätealan toi mijoil le. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa suurin yrittäjä voittaa hinnal laan kilpailun aluksi, mutta hinta nousee myöhemmin, kun kil pai lu tukseen osallistuu vähemmän palveluntarjoajia. Ei ole kohtuullista, että kunta mää rää, mitä jätehuollosta tulee maksaa ja että kuntaa rahoitetaan jä tehuol to mak suil la. Jätehuoltonsa asianmukaisesti hoitaneilla kuntalaisilla mak sa te taan välinpitämättömien asukkaiden laiminlyönnit. Saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällön arviointi: Osassa lausuntoja ja mielipiteitä on tuotu ilmi, että kaikki jätelain 37 :ssä mai ni tut lakisääteiset edellytykset jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteen kul je tus ta alueellisen jätelautakunnan alueella täyttyvät. Asiasta tehty sel vi tys kuitenkin osoittaa, ettei näin ole. Edellytykset jatkaa nykyistä kul jetus jär jes tel mää vaativat, että kaikki jätelaissa mainitut edellytykset täyt tyvät. Jätelautakunnalla on selvityksen perusteella tiedossa, että palveluita on pääpiirteittäin kattavasti ja luotettavasti tarjolla koko alueella, mutta joilla kin alueilla toimii vain 1-2 yrittäjää. Näin ollen jätteenkuljetuksen kil pai lutta mi nen ei ole tehokasta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä tehuol to kattaisi kaikki kiinteistöt, joten kattavuus tai luotettavuus ei kärsisi. Kun nan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailu ei pääse katoamaan, sil lä kuntien jäteyhtiö kilpailuttaa kuljetukset määräajoin siten, että kuntien jä te yh tiö, jolle kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät, kilpailuttaa tyh jen nyk set keskitetysti alueittain ja jokaisella alueella voi toimia tämän jälkeen sopimusaikana ainoastaan kilpailutuksen perusteella valittu jät teenkul je tus yrit tä jä. Kilpailutusalueet eivät välttämättä noudata kuntarajoja ja yh des sä kunnassa voi olla useampia urakka-alueita. Jätelautakunnan alueen asukkaat ovat nykyiseen palveluun pääasiassa tyytyväisiä. Järjestetyn jät teen kul je tuk sen ulkopuolella on kuitenkin vielä kiinteistöjä. Kunnan järjestämässä ja keskitetysti kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa urak ka-aluei den koon määrittelyllä voidaan vaikuttaa siihen, että myös pienem mät kuljetusyritykset voivat halutessaan osallistua tarjouskilpailuun. Vaik ka toiminta kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tehostuisi, tyhjen nys mää rät kasvaisivat kuitenkin sen verran, että kokonaisuudessaan

11 toi min ta lisääntyisi. Tällä seikalla voi olla positiivinen vaikutus myös työl lisyy teen. Tutkimusten mukaan kilpailutus on synnyttänyt uusia yrittäjiä mark ki noil le. Kunnan järjestämässä ja kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä kilpai lu tuk sen perusteella päätettävät jäteastian tyhjennyshinnat olisivat samat koko kunnan alueella, mikä takaisi kuntalaisten tasavertaisen kohtelun. Jät teen kul je tuk sen kilpailutus on tarpeen tehdä aina 3-5 vuoden välein ja tar peek si pitkät sopimukset, esimerkiksi 5 vuotta, takaavat kuljetusyrittäjille mah dol li suu den kehittää toimintaansa järkevästi. Kun kilpailutuksen mää räajat on mitoitettu oikein, myös investoinnit kalustoon ovat mahdollisia. Kuntien omistamien jäteyhtiöiden alueilla, joissa on käytössä kunnan jär jes tämä jätteenkuljetus, on kuljetuksia kilpailutettu pääosin pitkään. Jokaisella kil pai lu tus ker ral la tarjouksia on saatu useita jokaiselle alueelle ja tarjoajien mää rät eivät ole suuresti muuttuneet. Näin ollen kilpailu on ollut todellista. Jätehuollon yleiseen toimivuuteen liittyy palvelujen saatavuus ja asiak kaiden tyytyväisyys tilattuun palveluun. Pääosin nämä asiat toteutuvat jä te lauta kun nan toiminta-alueella hyvin. Jätehuollon toimivuutta vähentävät kuiten kin järjestelmään liittymättömät kiinteistöt. Jätelautakunta ylläpitää jätelain mukaista asiakasrekisteriä, johon kirjataan tie dot kaikista järjestettyyn jätehuoltoon liittyneistä kiinteistöistä. Mo lem missa kuljetusjärjestelmissä rekisteriin kirjataan samat tiedot. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä te huol to vi ran omaisel la ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia seurata tehokkaasti kiinteistöjen liit ty mis tä järjestettyyn jätehuoltoon tai niiden jäteastiatyhjennyksien to teutu mis ta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kaikki kiinteistöt kuu luvat automaattisesti järjestetyn jätehuollon piiriin ja kiinteistön haltijat voivat ha lu tes saan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jäte mak sus ta laskun saamisen jälkeen. Mikäli jätehuoltoviranomaiselle tulee il mi jätehuoltoon kuulumattomia kiinteistöjä, se voi kiinteistön haltijan jär jestä mäs sä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kehottaa liittymään järjestettyyn jä te huol toon ja tiedottaa jäteastian tyhjennysten suo rit ta mis vel vol li suu desta. Kiinteistölle ei tässä järjestelmässä voida mennä suorittamaan tyh jennyk siä ilman kiinteistön haltijan tekemää tilausta. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei ole jätelain 37 :n mukaan mah dol li nen ratkaisu, jos järjestelmä lisää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym pä ris töl le verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jä te lauta kun nan tietoon on tullut, että nykyjärjestelmässä jätteitä on kuljetettu jonne kin muualle, kuin kunnan määräämään vastaanottopaikkaan, mikä aiheut taa todellisen vaaran ympäristö- ja terveyshaittojen syntymiselle. Jätelain yhtenä edellytyksenä on, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kul je tuk sen valinnalla pitää olla kokonaisuutena arvioiden myönteisiä vai ku tuk sia kotitalouksien asemaan sekä viranomaisten ja yrittäjien toi mintaan. Kotitalouksien kannalta nykyjärjestelmässä on vahvuuksia, kuten kulje tus yrit tä jän valinnanvapaus ja joustavuus, mutta myös heikkouksia, kuten eri tyi ses ti kuntalaisten eriarvoisuus. Jätelautakunnan alueella olemassa ole vien yrittäjien kannalta nykyjärjestelmä on kannattavin, mutta uusille yrit tä jil le kunnan järjestämä jätteenkuljetus voisi tarjota paremmin mah dol lisuu den aloittaa liiketoimintaa alalla. Viranomaisten seuranta- ja val von tatyön kannalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus on selvästi tar koi tuk senmu kai sin.

12 Esityslistan liitteet: Annetut lausunnot ja mielipiteet Lisätietoja antaa: Yhdyskunta-asiamies Jenna Kähkönen, puh Yhdyskunta-asiamies: Jätelautakunta määrää kiinteistön haltijan järjestämän yhdyskuntajätteiden kul je tuk sen päättymään Jätelautakunta päättää, että al kaen yhdyskuntajätteen kuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä ja kilpai lut ta ma na jätteenkuljetuksena jätelautakunnan toimialueen kuntien, eli Eu ran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella. Kuljetukset on kil pailu tet ta va siten, että erikokoisilla kuljetusyrittäjillä on mahdollisuudet osal listua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen ja kilpailutuksessa on huo leh dit ta va riittävien laatukriteerien asettamisesta kuljetuksille. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seu raa vas ti: Yhdyskunta-asiamies: Päätös: Jätelautakunta ottaa jätteenkuljetusjärjestelmän valinnan uudelleen kä sitte lyyn vuoden 2016 alussa. Siihen saakka alueella on käytössä kiinteistön hal ti jan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Yhteistyötä jätelautakunnan ja kuljetusyritysten välillä kehitetään ja tarkkaillaan. Esityksen mukaan. Lisäksi jätelautakunta päätti, että lautakunnan toimialueella toimiville jätteen kul je tus yri tyk sil le järjestetään keskustelutilaisuus alkuvuonna Lau ta kun ta päätti, että keskustelutilaisuuteen osallistuu jätelautakunnan viran hal ti jan lisäksi kaksi lautakunnan edustajaa; lautakunnan puheenjohtaja Ka ri Haavisto Säkylästä ja Martin Ylikännö Huittisista. ======

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 18 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Loimaan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 18 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätöksen mukaan jätteenkuljetusjärjestelmän valinta tulee käsitellä uu del leen vuoden 2016 alussa. (MR)

Päätöksen mukaan jätteenkuljetusjärjestelmän valinta tulee käsitellä uu del leen vuoden 2016 alussa. (MR) Jätelautakunta 6 26.01.2016 Jätelautakunta 18 05.04.2016 Jätelautakunta 36 17.05.2016 Jätelautakunta 43 21.06.2016 Säkylän kunnan jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu 74/14.06.00/2015 JÄTELK

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 3 28.01.2016 Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella 7629/14.06.00/2015 Kyjäte 3 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sakokaivoliete 10,29 / m3 ( nyt kunnassa 8,5 / m3 ) Umpikaivoliete 6,40 / m3 ( nyt kunnassa 4,5 / m3 )

Sakokaivoliete 10,29 / m3 ( nyt kunnassa 8,5 / m3 ) Umpikaivoliete 6,40 / m3 ( nyt kunnassa 4,5 / m3 ) Tekninen lautakunta 107 08.11.2016 Kunnanhallitus 273 10.11.2016 Lausuntopyyntö sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksestä 1.1.2017 alkaen 7/14.06/2013 TEKLA 08.11.2016 107 Alueellinen jätehuoltojaosto

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 19 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Punkalaitumen kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 19 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 27 23.05.2013 Kymen jätelautakunta 5 20.02.2014 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kyjäte 27 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas Tekninen lautakunta 22 22.02.2017 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas 661/003/2016 Tekninen lautakunta 22.02.2017

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 22 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Urjalan kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 22 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7 25.01.2017 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle 143/14.06.00/2017 Ymprakla 25.01.2017 7 Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 19.08.2015 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 26 24.02.2016 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lausunnon antaminen Jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä Ympäristölautakunta 3 10.01.2017 Lausunnon antaminen Jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä 1139/11.03.02/2016 YMPLTK 3 10.1.2017 Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2016 17

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 39 19.03.2015 Kaupunginhallitus 100 30.03.2015 Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmästä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2. Kymen jätelautakunta 28.01.2016. Osallistujat. Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2. Kymen jätelautakunta 28.01.2016. Osallistujat. Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2 Kymen jätelautakunta 28.01.2016 Osallistujat Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja Jaakkola Allan Hongisto Mikko varapuheenjohtaja jäsen Kansikas Jari jäsen saapui klo

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot