KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 919/49.499/2013 JATELK 15 Alueellisen jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteen kuljetus on jär jestet ty tällä hetkellä kiinteistön haltijan järjestämänä jät teen kul je tuk se na. Jäte la ki (646/2011) edellyttää, että niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteis tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jätelautakunnan on tar kas tel tava, täyttääkö kuljetusjärjestelmä lain asettamat edellytykset. Mikäli edel lytyk set eivät täyty, on jätelautakunnan päätettävä kunnan järjestämään ja kil pai lut ta maan kuljetukseen siirtymisestä. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päät tä mi nen kuuluu jätehuoltoviranomaiselle, eli jä te lau ta kun nal le. Päätös asias ta olisi tullut tehdä mennessä, mutta lau ta kun nan myö häises tä perustamisesta johtuen päätös tehdään vasta nyt. Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli, jossa kunta kilpailuttaa jätteenkuljetuksen keskitetysti. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, jos jätelain jätteenkuljetuksen järjestämiselle asettamat edellytykset täyttyvät. Näin ollen kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle tulee uuden jätelain mukaan olla erityisiä perusteluja. Molemmissa järjestelmissä jätteet tulee toimittaa kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Jätelain mukaisena edellytyksenä kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavastisekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja että päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätelain edellytysten täyttymisestä ja kuljetusjärjestelmän toimivuudesta on laadittu selvitys. Asiassa saatujen tietojen perusteella on todettava, että kaikilta osin jätelaissa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle asetetut edellytykset eivät täyty. Tämän vuoksi esityksenä on kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen määräajan jälkeen. Kuljetusjärjestelmäselvitys sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista pidettiin nähtävillä Säkylän kunnan internet-sivuilla ja jätelautakunnan osakaskuntien ilmoitustauluilla Asian vireilläolosta ilmoitettiin myös kuulutuksella, joka julkaistiin Alasatakunnassa, Lauttakylä-lehdessä ja Satakunnan Kansassa. Jätelautakunnan osakaskunnilta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä jätehuoltoyhtiö Satakierto Oy:ltä pyydettiin lausuntoa asiasta. Lisäksi jätelautakunnan toimialueella toimiville jätteenkuljetusyrittäjille ilmoitettiin kirjeitse mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen. Myös kuntalaisille ja muille asianosaisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Määräaikaan mennessä asiasta jätettiin neljä (4) lausuntoa ja 30 mielipidettä. Lausuntoja antoivat kunnat ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja mielipiteensä toivat ilmi sekä

2 kuljetusyritykset että erilaiset etujärjestöt. Lisäksi yksityiset kuntalaiset ovat esittäneet mielipiteitänsä asiasta. Saapuneet lausunnot ja mielipiteet on esitetty liitteenä. Alla on esitetty saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällöt tiivistettynä. Annetut lausunnot ja mielipiteet eivät sido jätehuoltoviranomaista, mutta se ottaa niiden lakiperusteiset asiasisällöt huomioon siltä osin kuin niissä on esitetty perusteltuja näkemyksiä. Mikäli jätelautakunta päättää jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, sen tulee perustella päätöksensä lain edellyttämällä tavalla. Kolmessa lausunnossa on esitetty, että nykyinen järjestelmä on tarkoituksenmukaisin. Yhdessä lausunnossa ei ole otettu kantaa kummankaan järjestelmän puolesta, vaan on esitetty näkökantoja puolesta ja vastaan. Siltä osin kuin perustelut on esitetty, on kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta puollettu, sillä asiakas saa itse valita haluamansa palveluyrityksen, asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä ja järjestelmä on asiakkaan kannalta joustava. Lisäksi lausunnoissa on huolehdittu pienten yritysten toimintaedellytyksistä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Suurimmassa osassa annetuista mielipiteistä kunnan järjestämää jätteenkuljetusta on vastustettu tai siihen on suhtauduttu varauksella. Perusteena nykyisen järjestelmän jatkumiselle on esitetty, että yritykset tarjoavat palvelujaan kattavasti, hoitavat tyhjennykset ammattitaidolla ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Nykyjärjestelmässä asiakkaille tarjottava palvelu on joustavaa, minkä ei ole katsottu olevan mahdollista kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Mielipiteissä on tuotu esille, että paikalliset yritykset tuntevat parhaiten kiinteistöjen olot, kun taas kilpailutuksen myötä mahdollisen uuden urakoitsijan tulisi opetella kiinteistöjen olosuhteet. Mielipiteissä esiintyy pelkoa, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus johtaisi vain suurten yritysten menestymiseen kilpailussa ja paikallisten yritysten lopettamiseen. Lisäksi on katsottu, että työntekijöiden asema on parempi nykyjärjestelmässä kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Hinnoista on esitetty, että eri kuljetusjärjestelmissä ei ole suuria eroja hinnoissa ja pelkona on hintojen kohoaminen järjestelmää vaihdettaessa. Mielipiteissä on esitetty, että molemmissa kuljetusjärjestelmissä on noudatettava samoja velvoitteita ympäristöön ja valvontaan liittyen. Saapuneet lausunnot: Eura Euran tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valitaan järjestelmä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että jätelautakunta valmistelee päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä siten, että varmistetaan jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi eri laatutekijöiden käyttämiseen hankinnassa. Päätös: Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0) ja tehty vastaehdotus sai 9 ääntä. Tekninen lautakunta

3 päätti antaa yksimielisesti lausuntonaan, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valittaisiin vaihtoehto kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Huittinen Huittisten tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että jätelautakunta valmistelee päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä siten, että varmistetaan jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Käytännössä yksittäisten asukkaiden on hankala kilpailuttaa jätteenkuljetuspalveluja, koska monilla alueilla ei ole useita palveluntarjoajia. Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jätehuollon toimivuuden kannalta on tarkoituksenmukaista siirtyä kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen yhteisen jätelautakunnan alueella. Kilpailutus tulee suunnitella siten, että erilaisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua siihen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi eri laatutekijöiden käyttämiseen hankinnassa sekä riittävän pitkiin sopimuskausiin. Päätös: Keskustelun aikana Teuvo Musakka esitti Pekka Tatin, Kaarina Leppämäen ja Raimo Ali-Raatikaisen kannattamana, että tekninen lautakunta antaa lausuntonaan, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä. Puheenjohtaja totesi, että koska esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta on kannatettu, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Teuvo Musakan tekemää esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0) ja Teuvo Musakan tekemä ehdotus sai 9 ääntä. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä. Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunta Ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että Huittisten alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti, luotettavasti ja kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Nykyisten jätteenkuljettajien reitistöt kattavat kunnan alueen ja keräys tapahtuu aikatauluja noudattaen. Jäteastian tyhjennyksen kustannukset eivät riipu asuinalueesta. Palvelun puuttumisesta tai sen toimimattomuudesta ei ole tullut ilmoituksia lautakunnan tietoon. Lautakunta katsoo, että jätelain edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eivät tällä hetkellä kaikilta osin täyty. Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus Huittisten kaupungin alueella on ollut kuitenkin hyvin toimiva järjestelmä. Jatkaminen edellyttää valvonnalta, että kaikki liittymävelvolliset kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, että jätteenkeräys on asianmukaisesti järjestetty ja että kiinteistöiltä kerätty yhdyskuntajäte kuljetetaan kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan. Jätelautakunnan tulee tarkastella jätteenkuljetusjärjestelmää kuntakohtaisesti ja nykyiset järjestelmät ja toimijat huomioiden. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Köyliö Köyliön tekninen lautakunta Lausunto saapui myöhässä ( )

4 Ehdotus: Jätelautakunnan tulisi päätöstä tehtäessä koskien jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa huomioida jätelaissa mainitut seikat mm. koskien kiinteistöjen tasapuolista kohtelua sekä päällekkäiksyyksien purkamista. Lisäksi tulee varmistaa todellisen kilpailutilanteen syntyminen ja näin varmistaa oikean hintatason muodostuminen. Kilpailutuksessa tulee kuitenkin huomioida sopivien aluekokonaisuuksien muodostuminen, jotka mahdollistavat yrityksille kannattavat toimintaedellytykset. Edellä mainituin perustein Köyliön tekninen lautakunta esittää kunnan järjestämää vaihtoehtoa jätteenkuljetuksen järjestämiseksi sopivammaksi vaihtoehdoksi. Päätös: Tekninen lautakunta päätti päätösehdotuksesta poiketen esittää lausuntonaan nykyisen jätteenkuljetusjärjestelmän jatkamista. Säkylä Säkylän kunnanhallitus Jätelautakunnan tulisi huomioida mm., että jätteenkuljetusjärjestelmän valinnalla varmistuvat kiinteistöjen jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Lisäksi on huolehdittava, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksessa ei saa olla tavoitteena syrjäyttää eikä suosia nykyisiä kuljetusyrittäjiä vaan järkeistää kuljetusreittejä ja aiheuttaa hintakilpailun mahdollistaminen ko. toimintaan. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi mm. kuljetusurakoitsijoiden henkilöstön, ajoneuvojen ja laitteistojen laatuvaatimuksiin. Jätteenkuljetusjärjestelmän tulisi mahdollistaa kaikkien kiinteistöjen jätteenkuljetusjärjestelmään liittymisen valvominen nykyistä paremmin. Ehdotus: Säkylän kunnanhallitus toteaa selitysosaan perustuen lausuntonaan jätelautakunnalle kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen olevan alueelle sopivin vaihtoehto. Päätös: Käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Riitta Saajoranta-Huitu esitti Tarmo Luodon kannattamana, että Säkylän kunnanhallitus antaa lausuntonaan jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valittaisiin nykykäytäntö, jossa kiinteistön haltija järjestää itse jätteenkuljetuksensa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Ei annettu lausuntoa. Satakierto Oy Ei annettu lausuntoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus Ei annettu lausuntoa. Saapuneet mielipiteet: Jätehuolto T. Askonen Oy

5 Jätehuolto T. Askonen esittää, että alueella säilytetään edelleen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Perusteluina on esitetty, että kaikki jätelain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Jätehuolto T. Askonen katsoo, että alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Huittisten Kuljetus Oy Nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tulee jatkaa Huittisten kaupungin alueella. Jätteenkuljetus on hinnaltaan hyvinkin kilpailukykyinen ja jäteastian tyhjennyshinta on sama keskustassa ja haja-asutusalueella. Huittisissa on jo vuosikymmeniä ollut Huittisten Kuljetus Oy:n hallinnoima ja Kuljetus V&P Koskinen Ky:n suorittama jätekeräily (Vampulassa Jätehuolto A-P Uotila). Koko alue on reititetty. Haja-asutusalueella hoidetaan tyhjennykset neljän (4) viikon välein ja taajamassa asiakkaan toivomalla tyhjennysvälillä. Yleisin tyhjennys on 2-4 viikon välein. Se, että haja-asutusalueella ei ole asukkaita enempää, ei reitityksestä tai kilpailutuksesta lisäänny. Reititys on optimoitu turhan ajon välttämiseksi, kohtuullisen hinnan varmistamiseksi asiakkaalle ja kannattavan toiminnan yrittäjälle sekä minimoitu päästöt ja muut haitat. Hallinnointi Huittisten Kuljetus Oy:ssä on joustava ja muiden tehtävien ohella suoritettuna edullinen verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lassila & Tikanoja Oyj Jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä -alueella. Jätehuoltopalvelu toimii luotettavasti ja siihen ollaan erittäin tyytyväisiä. Mahdollinen kunnallistaminen merkitsisi Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä -alueen osalta sitä, että kunnan/jätelautakunnan pitäisi palkata lisää henkilökuntaa hoitamaan ajojärjestelyn, asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä investoimaan jätehuollon tieto- ja laskutusjärjestelmiin. Mahdollisessa jätteenkuljetusten kunnallistamistilanteessa olisi kyseenalaista, voitaisiinko kuljetustoiminnan organisointia ja operointia siirtää ns. in-house menettelynä Satakierto Oy:lle ko. yhtiössä olevasta yksityisestä omistuksesta johtuen. Kunnallistaminen heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda alueellisia työpaikkoja. Sen vuoksi Lassila & Tikanoja Oyj on kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla. Lännen Jätepalvelu Oy Lännen Jätepalvelu tarjoaa painoperusteista jätehuoltoa ja asiakkaille, joilla syn tyy vähän jätettä, tämä on huomattavasti edullisempaa. Monen asiakkaan toivomus on, että he saisivat jatkaa asiakkaina vastaisuudessakin. Asiak kai den ja yrityksen puolesta toive on, että jätehuoltoa voidaan jatkaa kiin teis tön haltijan järjestämänä. SITA Suomi Oy Satakierto Oy:n alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teenkul je tus jär jes tel mä. Nykyistä kuljetusjärjestelmää ei ole tarve muuttaa, kun lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Satakierto Oy:n toimialueella jät-

6 teen kul je tus pal ve lut ovat kattavia ja palveluita on tarjolla taajama-alueiden li säk si haja-asutusalueilla sekä kuntien reuna-alueilla. Jät teen kul je tus yri tysten palvelu on luotettavaa. Jätehuoltopalvelua on saatavissa kohtuullisin ja syr ji mät tö min ehdoin. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jä te huol lon yleistä toimivuutta kunnassa ja tukee jätehuollon alueellista kehit tä mis tä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteis tön haltijan järjestämä jätehuolto antaa jätehuoltoyrityksille mah dol li suuden pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, toiminnan ke hit tä miseen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Laissa on määritelty jät teenkul jet ta jil le yksiselitteisesti jätehuollon valvontaan liittyvät ra por toin ti vel voitteet, joista viranomainen saa valvontaan tarvittavat tiedot. Jä te huol to yri tysten ammattimaisuus ja henkilöstön säännöllinen koulutus auttaa tun nis tamaan ja välttämään jätehuollon mahdollisia vaaroja ja haittoja. Jätteitä ei hy lä tä eikä niitä käsitellä hallitsemattomasti. Vaikutukset kotitalouksien asemaan, yritysten ja viranomaisten toimintaan ovat kokonaisuutena myön teisiä. Vampulan Kiinteistö- ja jätehuolto Vampulassa pieni yksityinen jätehuolto pystyy toimimaan joustavasti eri laisis sa tilanteissa. Myös päivystys- ja pikatoimitukset hoituvat nopeasti, koska kalusto ja jäteasema ovat lähellä asiakasta. Miten kunnan kilpailuttama iso yksikkö pystyy tarjoamaan vastaavaa palvelua? Veikko Lehti (saapui myöhässä ) Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toiminut alueella hy vin. Myös lain vaatimat edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteen kul je tuk sel le täyttyvät koko alueella. Jätelautakunnan alueen alhaiset jä te huol to mak sut kertovat, että alueella toimii terve markkinatalous. Jätteen kul je tuk sen kunnallistaminen estää asukkaan valinnan vapauden palve lui den hankinnassa eikä takaa edullista palvelua kiinteistölle. Toiveena on, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä jatkuu alueel la. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä toimii hyvin, edistää investointeja ja lisää työllisyyttä. Järjestelmä myös turvaa pitkäaikaiset, py sy vät työsuhteet, toisin kuin hankintalain mukainen määräaikainen kil pailut ta mi nen. Yrittäjille järjestelmä takaa turvalliset investoinnit ja tehokkaan toi min nan sekä kannustaa pitkäaikaiseen jätehuollon kehittämiseen. Asiakkaan kannalta järjestelmä on suositeltavin, sillä siinä säilytetään maksavan asiak kaan mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, hintaan ja siihen, kenel tä palvelu ostetaan. Asukkaat, eli jätehuollon maksajat voivat vapaasti ja ai dos ti kilpailuttaa jätehuoltonsa ja tehdä sopimuksen haluamansa kul je tusfir man kanssa, jolloin markkinat pysyvät avoimina eri yrityksille ja yksityisille rat kai suil le. Myös hinnat pysyvät tutkitusti kohtuullisina ja palvelu on mo nipuo lis ta ja joustavaa, sillä järjestelmä on luotu toimimaan myös muu tos paineen alla. Jätteen kuljetusten siirtäminen kunnan järjestämäksi johtaa kilpai lun vääristymiseen ja synnyttää alueelle täydellisen monopoliaseman kun nal li sil le jäteyhtiöille, jotka hallitsevat samanaikaisesti jätteenkuljetusta, kä sit te lyä sekä hyödyntämistä. Tämä lisää myös hallintokustannuksia. Useat tutkimukset osoittavat, että kuljetusjärjestelmien välillä ei ole mer kittä viä eroja kustannuksissa eikä ympäristövaikutuksissa. Kilpailutuksen seurauk set ovat tuhoisia myös yrittäjien yleiseen halukkuuteen ja kykyyn in vestoi da. Muutos leikkaisi merkittävästi toimivien jätteenkuljetusyritysten elin-

7 mah dol li suuk sia. Yritysten kiinnostus ja taloudelliset edellytykset myös jä tehuol lon tek no lo gian kehittämiseen loppuvat. Jätelautakunnan alueelle suo sitel laan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmää. Ympäristöyritysten liitto Ympäristöyritysten liitto (YYL) esittää, että alueelle sopisi parhaiten kiin teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut hyvin ja asiak kaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Alueella on tarjolla yksityisiä jät teen kul je tus pal ve lu ja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syr jimät tö min ehdoin. Suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mah dol listaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehok kaal le jätehuoltojärjestelmälle. Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakas itse päättää, ke nel tä ostaa jätteenkuljetuspalvelun. Kunnan järjestämässä mallissa kunta tai kuntien muodostama yhteisö poistaa asukkailta päätösvallan antaen usein kansallisesti tai kansainvälisesti omistetulle jäteyhtiölle yksinoikeuden asu mi ses sa syntyvän jätteen kuljetukseen. Näin ollen palvelua tarjoavien yri tys ten määrä alueella vähenee ja hinnat nousevat. Tällä hetkellä alueella toi mi va palvelu on ollut jätelain edellyttämällä tavalla kattavaa ja luotettavaa se kä tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Varsinaista muu tos tar vetta ei näillä perusteilla ole. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on alu een asukkaille, elinkeinoelämälle sekä vapaa-ajanasukkaille paras ja toi mi vin vaihtoehto. Alan yritykset luovat uusia työpaikkoja ja kehittävät toimin taan sa asiakaspalautteen perusteella. Suomen Yrittäjät Tällä hetkellä alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kulje tus jär jes tel mä, joka toimii pääpiirteittäin hyvin. Nykyinen jät teen kul je tusjär jes tel mä täyttää lain sille asettamat edellytykset. Vastaavasti jätelain mukaan kuntalaisen vastuulle jää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, eikä tä män velvoitteen rikkomista voida käyttää perusteluna nykyisen jät teen kulje tus jär jes tel män muuttamiselle. Jätepalveluja tarjoavat yritykset eivät voi vä ki sin pakottaa ketään liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Ti lanne ar vios sa on esitetty väite, kuinka jätteenkuljetuksen valvonta ja siihen liitty mi nen ovat haasteellisia. Nämä väitetyt ongelmat eivät liity jät teen kul jetus jär jes tel mään. Arviossa ei ole otettu lainkaan kantaa kiinteistön haltijan jär jes tä män jätteenkuljetuksen myönteisiin puoliin, kuten se, että se tukee kun nan omien yritysten toimintaa ja tarjoaa kuntalaisille valinnanvapauden eri palveluntarjoajien joukosta. On ehdottoman tärkeää, että kuntalaisia ja jä te pal ve lu ja alueella tarjoavia yrityksiä kuullaan asiassa. Euran yrittäjät ry, Kiukaisten yrittäjät ry, Köyliön yrittäjät ry, Säkylän yrit tä jät ry Alueella tulisi jatkossakin olla kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je tusjär jes tel mä. Se turvaa monipuolisen ja tehokkaan palvelutarjonnan, vapaan kil pai lun ja joustavan palvelun. Kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kulje tuk ses sa kuljetusyrittäjät ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Kunnal li nen kilpailutus on varsin tuhoisa jätteenkuljetuksen yritysalalle ja kil pailu tuk sen seurauksena moni kuljetusyritys on joutunut lopettamaan toi min-

8 tan sa. Seuraavalla tarjouskierroksella tarjoajia on vähemmän ja hinnat lähte vät nousuun. Laihian kyläyhdistys ry , Laukolan-Mäkelän-Rahvolan ky lä yhdis tys , Lännen Kyläyhdistys ry , Pyhäjoen ky läyh dis tys ry , Sydänmaan kyläyhdistys Nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toi miva ja kattava ja se vastaa parhaiten kiinteistöjen tarpeita. Asukkaiden omatoi mi suus ja aloitteisuus tulee säilyttää. Saatujen tietojen mukaan alueella toi mi va kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä täyttää kaikki jä telain vaatimat edellytykset ja sen toivotaan jatkuvan. Kilpailuttamisessa ei pys ty tä suosimaan paikallisia jätteenkuljettajia, vaan alan valtaava suuret val ta kun nal li set yritykset ja pienet paikalliset yrittäjät häviävät markkinoilta. Pi dem mäl lä aikavälillä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ei to den nä köises ti tule halvemmaksi. Tuskin keskitetty kuljetus hakisi jokaisen kiinteistön jät tei tä, vaan asukkaat joutuisivat kuljettamaan jätteet kauas ke räys pis teeseen. Kunnan hoitaessa jätehuollon laskutuksen pelkona olisi, että veron ko ro tus ten välttämiseksi kunta nostaisi jätemaksua ja lisäisi jäteastian tyhjen nys ker to ja. Asukkaita ei haluta maksumiehiksi asiakasrekisterin luon nissa, joka olisi todennäköistä kunnan järjestämässä järjestelmässä. Nykyisen jär jes tel män vaikutus ympäristöön on mitätön. Valvonnan vaikeus on totta ja osa alueen kiinteistöistä on edelleen jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Maataloustuottajien Säkylän yhdistys MTK-Säkylä ry Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimiva ja kilpailukykyinen jä te huol lon ratkaisu, joka turvaa monipuolisen ja tehokkaan pal ve lu tar jonnan säilymisen alueella, vapaan kilpailun ja joustavan palvelun. Asiakas saa näin valita mieleisensä yrityksen ja haluamansa palvelun hänelle so pival la hinnalla. Kunnan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista lisätä jä te huollon järjestämisellä. Tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen kil pai lut ta minen kunnan järjestämänä ei ole vaikuttanut alentavasti asiakkaiden hintaan. Jätteenkuljetus tulisi saada järjestää kiinteistön haltijan toimesta jatkos sa kin. Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry (saapui myöhässä ) Jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teenkul je tus, jossa kahden tai useamman yrityksen jäteautot kiertävät samoilla asuin alueil la. Osa kiinteistöistä ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen, mikä aiheut taa roskaantumista, muovijätteen polttamista ja hautaamista sekä jä teas tioi den luvatonta käyttöä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä yh diste tyil lä kuljetuksilla vähennetään jäteautojen käyntien määrää samalla alueel la ja loma- ja haja-asutuksen asunnoille olisi mahdollista suunnitella jättei den yhteiskeräyspisteet, jotka parantaisivat myös jätehuollon pal ve lu tasoa. Näin saataisiin kustannussäästöjä ja kuormitus ympäristöön vähenisi. Kun nan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa on mahdollista ottaa huo mioon asukkaiden yksilölliset tarpeet. Jätelautakunnan alueella tulisi siirtyä kun nan kilpailuttamaan jätteenkuljetusjärjestelmään. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto

9 Jätteenkuljetusjärjestelmää on tarkasteltava laajana asukkaiden ja ym päris tön suo je lun etua sekä jätehuollon toimivuutta koskevana asiana. Asiaa ei pidä tarkastella yksittäisten jätehuollon toimijoiden edun näkökulmasta. Jä te lain lakisääteiset edellytykset eivät alueella täyty. Käytännössä yk sit täiset asukkaat eivät voi kilpailuttaa jätteenkuljetusta, sillä monilla alueilla palve lun tar joa jia on vain kaksi. Todellista kilpailua ja lisää tarjontaa jät teen kulje tuk seen saataisiin vain suuren joukon jätteenkuljetuksen kilpailuttamisella kun nan tai jäteyhtiön toimesta. Siirtyminen kunnan kilpailuttamaan jät teenkul je tuk seen edistäisi ympäristönsuojelua ja jätehuollon logistiikkaa huomat ta vas ti. Jätehuollon toimivuuden kannalta siirtyminen kunnan kil pai lut tamaan jätteenkuljetukseen on ensiarvoisen tärkeää. Nykyisessä jär jes telmäs sä esimerkiksi vapaa-ajan ja haja-asutuksen kiinteistöjen jätteiden keräys yhteisastioiden avulla on erittäin hankala järjestää. Kunnan jär jes tämäs sä jätehuollossa sopivat yhteiskeräyspaikat ja niissä kerättävät jä te jakeet voidaan helposti suunnitella. Tiedossa ei ole, että mikään alueen jätteen kul je tus yri tys olisi perustanut yhteiskeräysastioita, vaikka jätteiden yhteis ke räys olisi tarkoituksenmukaista. Kunnan kilpailuttamassa jät teen keräys jär jes tel mäs sä asukkaiden yksilölliset tarpeet on mahdollista huo mioida jopa paremmin, sillä esimerkiksi jätejakeiden yhteiskeräily voisi pa rantaa jätehuollon palvelutasoa. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kul je tuk ses sa osa kiinteistöistä on edelleen kuljetusten ulkopuolella. Tä mä aiheuttaa roskaantumista, jätteiden epäasianmukaista käsittelyä ja yh tei sö jen ja naapurien jäteastioiden luvatonta käyttöä. Liittymisen val vontaa vaikeuttaa eri kuljetusyritysten ja jätehuollon valvontaviranomaisten asia kas re kis te rien yhteensopimattomuus. Monen rekisterin ylläpito ai heuttaa ylimääräistä työtä jätehuollon valvonnassa ja laskutuksessa. Val von tatyös sä on tullut kohdalle tilanteita, joissa kiinteistö on kehotuksesta liittynyt jär jes tet tyyn jätteenkuljetukseen, mutta eronnut siitä pian. Eroaminen hoituu ilmoituksella jätteenkuljettajalle, mutta valvova viranomainen ei saa siitä mi tään tietoa. Eroamisen jälkeen ongelmat, kuten roskaaminen tai muiden omis ta man jäteastian luvaton käyttö, jatkuvat. Kunnan kilpailuttamassa jätteen kul je tuk ses sa tällainen menettely ei ole mahdollista. Jätelautakunnan on päätöstä tehdessään huomioitava ne jätehuollon valvonnan vaikeudet, joi ta kiinteistön järjestämästä jätteenkuljetusjärjestelmästä väistämättä aiheu tuu. Lain edellyttämällä tavalla ja kansalaisten tasapuolisen kohtelun nä kö kul mas ta jokainen asuttu kiinteistö on helpommin liitettävissä kunnan kil pai lut ta maan jätteenkuljetukseen. Jätelautakunnan on lain nojalla ja tarkoi tuk sen mu kai suus pe rus tein päätettävä, että alueella siirrytään kunnan kil pai lut ta maan jätteenkuljetusjärjestelmään tietyn siirtymävaiheen jälkeen. Säkylän Keskustan valtuustoryhmä Kiinteistön haltijan ja jätteenkuljetusyrityksen välinen sopimus on jat kos sakin alueella paras vaihtoehto järjestää jätehuolto. Kunnan ei pidä lisätä tehtä vi ään, vaan keskittyä palveluiden järjestämiseen. Tutkimusten mukaan kun nal li ses sa kilpailutuksessa jätehuollon hinta on monesti noussut ja asiak kail le on tullut myös sakkomaksuja. Säkylän Kokoomus ry, Pyhäjärviseudun Kokoomusnaiset ry, Sa ta kunnan Kokoomusnuoret ry, Säkylän-Köyliön Kansalliset Seniorit ry, Säky län Kokoomus ry:n valtuustoryhmä Saadun tiedon mukaan alueen jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää kaikki lain vaa ti muk set kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi. Esi te tään, että alueella on edelleen käytössä kiinteistön haltijan järjestämä

10 jät teen kul je tus. Se on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyyty väi siä. Valvonnan vaikeus ymmärretään, osa kiinteistöistä on edelleen jär jes te tyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Asiakkaita ei kuitenkaan pidä aset taa maksumiehiksi asiakasrekisterin luonnissa, joka olisi todennäköistä kun nan järjestämässä järjestelmässä. Yksityisiltä kuntalaisilta saapuneita mielipiteitä tiivistettynä: Nykyistä, kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää pi detään parempana kahdesta valittavasta vaihtoehdosta, nykyiseen jär jes telmään ollaan tyytyväisiä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa esiintyi si ylisuurta valvontaa ja se tulisi nostamaan kiinteistön omistajan kus tannuk sia. Kiinteistön omistajalla pitää olla mahdollisuus neuvotella edullinen so pi mus jätteenkuljetuksesta. Jätehuollon valvontaa nykyisessä kiinteistön hal ti jan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei nähdä vaikeana. Jos jär jestel mää vaihdetaan kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jät teen kul je tukseen, on kiinteistön haltijalla oltava jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa itse jä te as tian sa tyhjennysväleihin ja kilpailutettavien alueiden tulee olla jär kevän suuruisia, jotta saadaan aikaan rehellinen kilpailu. Tärkeintä ei ole se, ku ka jätehuollon järjestää, vaan se, että jätekimpat ja kohtuulliset tyh jennys vä lit onnistuvat. Kunnallinen kilpailutus heikentäisi paikallisten jät teenkul je tus yrit tä jien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa suurille jätealan toi mijoil le. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa suurin yrittäjä voittaa hinnal laan kilpailun aluksi, mutta hinta nousee myöhemmin, kun kil pai lu tukseen osallistuu vähemmän palveluntarjoajia. Ei ole kohtuullista, että kunta mää rää, mitä jätehuollosta tulee maksaa ja että kuntaa rahoitetaan jä tehuol to mak suil la. Jätehuoltonsa asianmukaisesti hoitaneilla kuntalaisilla mak sa te taan välinpitämättömien asukkaiden laiminlyönnit. Saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällön arviointi: Osassa lausuntoja ja mielipiteitä on tuotu ilmi, että kaikki jätelain 37 :ssä mai ni tut lakisääteiset edellytykset jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteen kul je tus ta alueellisen jätelautakunnan alueella täyttyvät. Asiasta tehty sel vi tys kuitenkin osoittaa, ettei näin ole. Edellytykset jatkaa nykyistä kul jetus jär jes tel mää vaativat, että kaikki jätelaissa mainitut edellytykset täyt tyvät. Jätelautakunnalla on selvityksen perusteella tiedossa, että palveluita on pääpiirteittäin kattavasti ja luotettavasti tarjolla koko alueella, mutta joilla kin alueilla toimii vain 1-2 yrittäjää. Näin ollen jätteenkuljetuksen kil pai lutta mi nen ei ole tehokasta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä tehuol to kattaisi kaikki kiinteistöt, joten kattavuus tai luotettavuus ei kärsisi. Kun nan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailu ei pääse katoamaan, sil lä kuntien jäteyhtiö kilpailuttaa kuljetukset määräajoin siten, että kuntien jä te yh tiö, jolle kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät, kilpailuttaa tyh jen nyk set keskitetysti alueittain ja jokaisella alueella voi toimia tämän jälkeen sopimusaikana ainoastaan kilpailutuksen perusteella valittu jät teenkul je tus yrit tä jä. Kilpailutusalueet eivät välttämättä noudata kuntarajoja ja yh des sä kunnassa voi olla useampia urakka-alueita. Jätelautakunnan alueen asukkaat ovat nykyiseen palveluun pääasiassa tyytyväisiä. Järjestetyn jät teen kul je tuk sen ulkopuolella on kuitenkin vielä kiinteistöjä. Kunnan järjestämässä ja keskitetysti kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa urak ka-aluei den koon määrittelyllä voidaan vaikuttaa siihen, että myös pienem mät kuljetusyritykset voivat halutessaan osallistua tarjouskilpailuun. Vaik ka toiminta kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tehostuisi, tyhjen nys mää rät kasvaisivat kuitenkin sen verran, että kokonaisuudessaan

11 toi min ta lisääntyisi. Tällä seikalla voi olla positiivinen vaikutus myös työl lisyy teen. Tutkimusten mukaan kilpailutus on synnyttänyt uusia yrittäjiä mark ki noil le. Kunnan järjestämässä ja kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä kilpai lu tuk sen perusteella päätettävät jäteastian tyhjennyshinnat olisivat samat koko kunnan alueella, mikä takaisi kuntalaisten tasavertaisen kohtelun. Jät teen kul je tuk sen kilpailutus on tarpeen tehdä aina 3-5 vuoden välein ja tar peek si pitkät sopimukset, esimerkiksi 5 vuotta, takaavat kuljetusyrittäjille mah dol li suu den kehittää toimintaansa järkevästi. Kun kilpailutuksen mää räajat on mitoitettu oikein, myös investoinnit kalustoon ovat mahdollisia. Kuntien omistamien jäteyhtiöiden alueilla, joissa on käytössä kunnan jär jes tämä jätteenkuljetus, on kuljetuksia kilpailutettu pääosin pitkään. Jokaisella kil pai lu tus ker ral la tarjouksia on saatu useita jokaiselle alueelle ja tarjoajien mää rät eivät ole suuresti muuttuneet. Näin ollen kilpailu on ollut todellista. Jätehuollon yleiseen toimivuuteen liittyy palvelujen saatavuus ja asiak kaiden tyytyväisyys tilattuun palveluun. Pääosin nämä asiat toteutuvat jä te lauta kun nan toiminta-alueella hyvin. Jätehuollon toimivuutta vähentävät kuiten kin järjestelmään liittymättömät kiinteistöt. Jätelautakunta ylläpitää jätelain mukaista asiakasrekisteriä, johon kirjataan tie dot kaikista järjestettyyn jätehuoltoon liittyneistä kiinteistöistä. Mo lem missa kuljetusjärjestelmissä rekisteriin kirjataan samat tiedot. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä te huol to vi ran omaisel la ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia seurata tehokkaasti kiinteistöjen liit ty mis tä järjestettyyn jätehuoltoon tai niiden jäteastiatyhjennyksien to teutu mis ta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kaikki kiinteistöt kuu luvat automaattisesti järjestetyn jätehuollon piiriin ja kiinteistön haltijat voivat ha lu tes saan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jäte mak sus ta laskun saamisen jälkeen. Mikäli jätehuoltoviranomaiselle tulee il mi jätehuoltoon kuulumattomia kiinteistöjä, se voi kiinteistön haltijan jär jestä mäs sä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kehottaa liittymään järjestettyyn jä te huol toon ja tiedottaa jäteastian tyhjennysten suo rit ta mis vel vol li suu desta. Kiinteistölle ei tässä järjestelmässä voida mennä suorittamaan tyh jennyk siä ilman kiinteistön haltijan tekemää tilausta. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei ole jätelain 37 :n mukaan mah dol li nen ratkaisu, jos järjestelmä lisää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym pä ris töl le verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jä te lauta kun nan tietoon on tullut, että nykyjärjestelmässä jätteitä on kuljetettu jonne kin muualle, kuin kunnan määräämään vastaanottopaikkaan, mikä aiheut taa todellisen vaaran ympäristö- ja terveyshaittojen syntymiselle. Jätelain yhtenä edellytyksenä on, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kul je tuk sen valinnalla pitää olla kokonaisuutena arvioiden myönteisiä vai ku tuk sia kotitalouksien asemaan sekä viranomaisten ja yrittäjien toi mintaan. Kotitalouksien kannalta nykyjärjestelmässä on vahvuuksia, kuten kulje tus yrit tä jän valinnanvapaus ja joustavuus, mutta myös heikkouksia, kuten eri tyi ses ti kuntalaisten eriarvoisuus. Jätelautakunnan alueella olemassa ole vien yrittäjien kannalta nykyjärjestelmä on kannattavin, mutta uusille yrit tä jil le kunnan järjestämä jätteenkuljetus voisi tarjota paremmin mah dol lisuu den aloittaa liiketoimintaa alalla. Viranomaisten seuranta- ja val von tatyön kannalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus on selvästi tar koi tuk senmu kai sin.

12 Esityslistan liitteet: Annetut lausunnot ja mielipiteet Lisätietoja antaa: Yhdyskunta-asiamies Jenna Kähkönen, puh Yhdyskunta-asiamies: Jätelautakunta määrää kiinteistön haltijan järjestämän yhdyskuntajätteiden kul je tuk sen päättymään Jätelautakunta päättää, että al kaen yhdyskuntajätteen kuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä ja kilpai lut ta ma na jätteenkuljetuksena jätelautakunnan toimialueen kuntien, eli Eu ran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella. Kuljetukset on kil pailu tet ta va siten, että erikokoisilla kuljetusyrittäjillä on mahdollisuudet osal listua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen ja kilpailutuksessa on huo leh dit ta va riittävien laatukriteerien asettamisesta kuljetuksille. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seu raa vas ti: Yhdyskunta-asiamies: Päätös: Jätelautakunta ottaa jätteenkuljetusjärjestelmän valinnan uudelleen kä sitte lyyn vuoden 2016 alussa. Siihen saakka alueella on käytössä kiinteistön hal ti jan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Yhteistyötä jätelautakunnan ja kuljetusyritysten välillä kehitetään ja tarkkaillaan. Esityksen mukaan. Lisäksi jätelautakunta päätti, että lautakunnan toimialueella toimiville jätteen kul je tus yri tyk sil le järjestetään keskustelutilaisuus alkuvuonna Lau ta kun ta päätti, että keskustelutilaisuuteen osallistuu jätelautakunnan viran hal ti jan lisäksi kaksi lautakunnan edustajaa; lautakunnan puheenjohtaja Ka ri Haavisto Säkylästä ja Martin Ylikännö Huittisista. ======

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti.

j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti. Hämeenhinnan hallinto-olkeuden päätös 1 (22) HAMEENUNNAN KAUPUNK Jäte!autakunta Saap. Drno Ryhrn ).i I 20 it)2/f3 /fo/o(p Antopaiva 28.10.2014 Päätosnurnero 14/0662/2 Diaarinumero 02384/13/5149 02493/13/5149

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunta 4.4.2013. Li itteet

Jätehuoltolautakunta 4.4.2013. Li itteet Jätehuoltolautakunta 4.4.2013 Li itteet Jätehuoltolautakunta 4.4.2013 Lute 13 Ohje jätehuoitoasamieheiie Ohje jätehuoltoasiamiehelle Jätehuoltoasiamies noudattaa viranhaltijapäätöksissään tämän ohjeen

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot