KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 919/49.499/2013 JATELK 15 Alueellisen jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteen kuljetus on jär jestet ty tällä hetkellä kiinteistön haltijan järjestämänä jät teen kul je tuk se na. Jäte la ki (646/2011) edellyttää, että niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteis tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jätelautakunnan on tar kas tel tava, täyttääkö kuljetusjärjestelmä lain asettamat edellytykset. Mikäli edel lytyk set eivät täyty, on jätelautakunnan päätettävä kunnan järjestämään ja kil pai lut ta maan kuljetukseen siirtymisestä. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päät tä mi nen kuuluu jätehuoltoviranomaiselle, eli jä te lau ta kun nal le. Päätös asias ta olisi tullut tehdä mennessä, mutta lau ta kun nan myö häises tä perustamisesta johtuen päätös tehdään vasta nyt. Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli, jossa kunta kilpailuttaa jätteenkuljetuksen keskitetysti. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, jos jätelain jätteenkuljetuksen järjestämiselle asettamat edellytykset täyttyvät. Näin ollen kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle tulee uuden jätelain mukaan olla erityisiä perusteluja. Molemmissa järjestelmissä jätteet tulee toimittaa kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Jätelain mukaisena edellytyksenä kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavastisekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja että päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätelain edellytysten täyttymisestä ja kuljetusjärjestelmän toimivuudesta on laadittu selvitys. Asiassa saatujen tietojen perusteella on todettava, että kaikilta osin jätelaissa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle asetetut edellytykset eivät täyty. Tämän vuoksi esityksenä on kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen määräajan jälkeen. Kuljetusjärjestelmäselvitys sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista pidettiin nähtävillä Säkylän kunnan internet-sivuilla ja jätelautakunnan osakaskuntien ilmoitustauluilla Asian vireilläolosta ilmoitettiin myös kuulutuksella, joka julkaistiin Alasatakunnassa, Lauttakylä-lehdessä ja Satakunnan Kansassa. Jätelautakunnan osakaskunnilta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä jätehuoltoyhtiö Satakierto Oy:ltä pyydettiin lausuntoa asiasta. Lisäksi jätelautakunnan toimialueella toimiville jätteenkuljetusyrittäjille ilmoitettiin kirjeitse mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen. Myös kuntalaisille ja muille asianosaisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Määräaikaan mennessä asiasta jätettiin neljä (4) lausuntoa ja 30 mielipidettä. Lausuntoja antoivat kunnat ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja mielipiteensä toivat ilmi sekä

2 kuljetusyritykset että erilaiset etujärjestöt. Lisäksi yksityiset kuntalaiset ovat esittäneet mielipiteitänsä asiasta. Saapuneet lausunnot ja mielipiteet on esitetty liitteenä. Alla on esitetty saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällöt tiivistettynä. Annetut lausunnot ja mielipiteet eivät sido jätehuoltoviranomaista, mutta se ottaa niiden lakiperusteiset asiasisällöt huomioon siltä osin kuin niissä on esitetty perusteltuja näkemyksiä. Mikäli jätelautakunta päättää jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, sen tulee perustella päätöksensä lain edellyttämällä tavalla. Kolmessa lausunnossa on esitetty, että nykyinen järjestelmä on tarkoituksenmukaisin. Yhdessä lausunnossa ei ole otettu kantaa kummankaan järjestelmän puolesta, vaan on esitetty näkökantoja puolesta ja vastaan. Siltä osin kuin perustelut on esitetty, on kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta puollettu, sillä asiakas saa itse valita haluamansa palveluyrityksen, asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä ja järjestelmä on asiakkaan kannalta joustava. Lisäksi lausunnoissa on huolehdittu pienten yritysten toimintaedellytyksistä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Suurimmassa osassa annetuista mielipiteistä kunnan järjestämää jätteenkuljetusta on vastustettu tai siihen on suhtauduttu varauksella. Perusteena nykyisen järjestelmän jatkumiselle on esitetty, että yritykset tarjoavat palvelujaan kattavasti, hoitavat tyhjennykset ammattitaidolla ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Nykyjärjestelmässä asiakkaille tarjottava palvelu on joustavaa, minkä ei ole katsottu olevan mahdollista kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Mielipiteissä on tuotu esille, että paikalliset yritykset tuntevat parhaiten kiinteistöjen olot, kun taas kilpailutuksen myötä mahdollisen uuden urakoitsijan tulisi opetella kiinteistöjen olosuhteet. Mielipiteissä esiintyy pelkoa, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus johtaisi vain suurten yritysten menestymiseen kilpailussa ja paikallisten yritysten lopettamiseen. Lisäksi on katsottu, että työntekijöiden asema on parempi nykyjärjestelmässä kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Hinnoista on esitetty, että eri kuljetusjärjestelmissä ei ole suuria eroja hinnoissa ja pelkona on hintojen kohoaminen järjestelmää vaihdettaessa. Mielipiteissä on esitetty, että molemmissa kuljetusjärjestelmissä on noudatettava samoja velvoitteita ympäristöön ja valvontaan liittyen. Saapuneet lausunnot: Eura Euran tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valitaan järjestelmä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että jätelautakunta valmistelee päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä siten, että varmistetaan jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi eri laatutekijöiden käyttämiseen hankinnassa. Päätös: Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0) ja tehty vastaehdotus sai 9 ääntä. Tekninen lautakunta

3 päätti antaa yksimielisesti lausuntonaan, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valittaisiin vaihtoehto kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Huittinen Huittisten tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että jätelautakunta valmistelee päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä siten, että varmistetaan jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Käytännössä yksittäisten asukkaiden on hankala kilpailuttaa jätteenkuljetuspalveluja, koska monilla alueilla ei ole useita palveluntarjoajia. Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jätehuollon toimivuuden kannalta on tarkoituksenmukaista siirtyä kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen yhteisen jätelautakunnan alueella. Kilpailutus tulee suunnitella siten, että erilaisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua siihen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi eri laatutekijöiden käyttämiseen hankinnassa sekä riittävän pitkiin sopimuskausiin. Päätös: Keskustelun aikana Teuvo Musakka esitti Pekka Tatin, Kaarina Leppämäen ja Raimo Ali-Raatikaisen kannattamana, että tekninen lautakunta antaa lausuntonaan, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä. Puheenjohtaja totesi, että koska esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta on kannatettu, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Teuvo Musakan tekemää esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0) ja Teuvo Musakan tekemä ehdotus sai 9 ääntä. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että jätteenkuljetus järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä. Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunta Ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että Huittisten alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti, luotettavasti ja kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Nykyisten jätteenkuljettajien reitistöt kattavat kunnan alueen ja keräys tapahtuu aikatauluja noudattaen. Jäteastian tyhjennyksen kustannukset eivät riipu asuinalueesta. Palvelun puuttumisesta tai sen toimimattomuudesta ei ole tullut ilmoituksia lautakunnan tietoon. Lautakunta katsoo, että jätelain edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eivät tällä hetkellä kaikilta osin täyty. Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus Huittisten kaupungin alueella on ollut kuitenkin hyvin toimiva järjestelmä. Jatkaminen edellyttää valvonnalta, että kaikki liittymävelvolliset kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, että jätteenkeräys on asianmukaisesti järjestetty ja että kiinteistöiltä kerätty yhdyskuntajäte kuljetetaan kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan. Jätelautakunnan tulee tarkastella jätteenkuljetusjärjestelmää kuntakohtaisesti ja nykyiset järjestelmät ja toimijat huomioiden. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Köyliö Köyliön tekninen lautakunta Lausunto saapui myöhässä ( )

4 Ehdotus: Jätelautakunnan tulisi päätöstä tehtäessä koskien jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa huomioida jätelaissa mainitut seikat mm. koskien kiinteistöjen tasapuolista kohtelua sekä päällekkäiksyyksien purkamista. Lisäksi tulee varmistaa todellisen kilpailutilanteen syntyminen ja näin varmistaa oikean hintatason muodostuminen. Kilpailutuksessa tulee kuitenkin huomioida sopivien aluekokonaisuuksien muodostuminen, jotka mahdollistavat yrityksille kannattavat toimintaedellytykset. Edellä mainituin perustein Köyliön tekninen lautakunta esittää kunnan järjestämää vaihtoehtoa jätteenkuljetuksen järjestämiseksi sopivammaksi vaihtoehdoksi. Päätös: Tekninen lautakunta päätti päätösehdotuksesta poiketen esittää lausuntonaan nykyisen jätteenkuljetusjärjestelmän jatkamista. Säkylä Säkylän kunnanhallitus Jätelautakunnan tulisi huomioida mm., että jätteenkuljetusjärjestelmän valinnalla varmistuvat kiinteistöjen jätteenkuljetuksen kohtuullinen hintataso ja järjestelmän toimivuus. Lisäksi on huolehdittava, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksessa ei saa olla tavoitteena syrjäyttää eikä suosia nykyisiä kuljetusyrittäjiä vaan järkeistää kuljetusreittejä ja aiheuttaa hintakilpailun mahdollistaminen ko. toimintaan. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota kilpailutettavien alueiden laajuuteen ja hinnan lisäksi mm. kuljetusurakoitsijoiden henkilöstön, ajoneuvojen ja laitteistojen laatuvaatimuksiin. Jätteenkuljetusjärjestelmän tulisi mahdollistaa kaikkien kiinteistöjen jätteenkuljetusjärjestelmään liittymisen valvominen nykyistä paremmin. Ehdotus: Säkylän kunnanhallitus toteaa selitysosaan perustuen lausuntonaan jätelautakunnalle kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen olevan alueelle sopivin vaihtoehto. Päätös: Käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Riitta Saajoranta-Huitu esitti Tarmo Luodon kannattamana, että Säkylän kunnanhallitus antaa lausuntonaan jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusjärjestelmäksi valittaisiin nykykäytäntö, jossa kiinteistön haltija järjestää itse jätteenkuljetuksensa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Ei annettu lausuntoa. Satakierto Oy Ei annettu lausuntoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus Ei annettu lausuntoa. Saapuneet mielipiteet: Jätehuolto T. Askonen Oy

5 Jätehuolto T. Askonen esittää, että alueella säilytetään edelleen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Perusteluina on esitetty, että kaikki jätelain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Jätehuolto T. Askonen katsoo, että alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Huittisten Kuljetus Oy Nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tulee jatkaa Huittisten kaupungin alueella. Jätteenkuljetus on hinnaltaan hyvinkin kilpailukykyinen ja jäteastian tyhjennyshinta on sama keskustassa ja haja-asutusalueella. Huittisissa on jo vuosikymmeniä ollut Huittisten Kuljetus Oy:n hallinnoima ja Kuljetus V&P Koskinen Ky:n suorittama jätekeräily (Vampulassa Jätehuolto A-P Uotila). Koko alue on reititetty. Haja-asutusalueella hoidetaan tyhjennykset neljän (4) viikon välein ja taajamassa asiakkaan toivomalla tyhjennysvälillä. Yleisin tyhjennys on 2-4 viikon välein. Se, että haja-asutusalueella ei ole asukkaita enempää, ei reitityksestä tai kilpailutuksesta lisäänny. Reititys on optimoitu turhan ajon välttämiseksi, kohtuullisen hinnan varmistamiseksi asiakkaalle ja kannattavan toiminnan yrittäjälle sekä minimoitu päästöt ja muut haitat. Hallinnointi Huittisten Kuljetus Oy:ssä on joustava ja muiden tehtävien ohella suoritettuna edullinen verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lassila & Tikanoja Oyj Jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä -alueella. Jätehuoltopalvelu toimii luotettavasti ja siihen ollaan erittäin tyytyväisiä. Mahdollinen kunnallistaminen merkitsisi Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä -alueen osalta sitä, että kunnan/jätelautakunnan pitäisi palkata lisää henkilökuntaa hoitamaan ajojärjestelyn, asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä investoimaan jätehuollon tieto- ja laskutusjärjestelmiin. Mahdollisessa jätteenkuljetusten kunnallistamistilanteessa olisi kyseenalaista, voitaisiinko kuljetustoiminnan organisointia ja operointia siirtää ns. in-house menettelynä Satakierto Oy:lle ko. yhtiössä olevasta yksityisestä omistuksesta johtuen. Kunnallistaminen heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda alueellisia työpaikkoja. Sen vuoksi Lassila & Tikanoja Oyj on kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla. Lännen Jätepalvelu Oy Lännen Jätepalvelu tarjoaa painoperusteista jätehuoltoa ja asiakkaille, joilla syn tyy vähän jätettä, tämä on huomattavasti edullisempaa. Monen asiakkaan toivomus on, että he saisivat jatkaa asiakkaina vastaisuudessakin. Asiak kai den ja yrityksen puolesta toive on, että jätehuoltoa voidaan jatkaa kiin teis tön haltijan järjestämänä. SITA Suomi Oy Satakierto Oy:n alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teenkul je tus jär jes tel mä. Nykyistä kuljetusjärjestelmää ei ole tarve muuttaa, kun lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Satakierto Oy:n toimialueella jät-

6 teen kul je tus pal ve lut ovat kattavia ja palveluita on tarjolla taajama-alueiden li säk si haja-asutusalueilla sekä kuntien reuna-alueilla. Jät teen kul je tus yri tysten palvelu on luotettavaa. Jätehuoltopalvelua on saatavissa kohtuullisin ja syr ji mät tö min ehdoin. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jä te huol lon yleistä toimivuutta kunnassa ja tukee jätehuollon alueellista kehit tä mis tä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteis tön haltijan järjestämä jätehuolto antaa jätehuoltoyrityksille mah dol li suuden pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, toiminnan ke hit tä miseen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Laissa on määritelty jät teenkul jet ta jil le yksiselitteisesti jätehuollon valvontaan liittyvät ra por toin ti vel voitteet, joista viranomainen saa valvontaan tarvittavat tiedot. Jä te huol to yri tysten ammattimaisuus ja henkilöstön säännöllinen koulutus auttaa tun nis tamaan ja välttämään jätehuollon mahdollisia vaaroja ja haittoja. Jätteitä ei hy lä tä eikä niitä käsitellä hallitsemattomasti. Vaikutukset kotitalouksien asemaan, yritysten ja viranomaisten toimintaan ovat kokonaisuutena myön teisiä. Vampulan Kiinteistö- ja jätehuolto Vampulassa pieni yksityinen jätehuolto pystyy toimimaan joustavasti eri laisis sa tilanteissa. Myös päivystys- ja pikatoimitukset hoituvat nopeasti, koska kalusto ja jäteasema ovat lähellä asiakasta. Miten kunnan kilpailuttama iso yksikkö pystyy tarjoamaan vastaavaa palvelua? Veikko Lehti (saapui myöhässä ) Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toiminut alueella hy vin. Myös lain vaatimat edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteen kul je tuk sel le täyttyvät koko alueella. Jätelautakunnan alueen alhaiset jä te huol to mak sut kertovat, että alueella toimii terve markkinatalous. Jätteen kul je tuk sen kunnallistaminen estää asukkaan valinnan vapauden palve lui den hankinnassa eikä takaa edullista palvelua kiinteistölle. Toiveena on, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä jatkuu alueel la. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä toimii hyvin, edistää investointeja ja lisää työllisyyttä. Järjestelmä myös turvaa pitkäaikaiset, py sy vät työsuhteet, toisin kuin hankintalain mukainen määräaikainen kil pailut ta mi nen. Yrittäjille järjestelmä takaa turvalliset investoinnit ja tehokkaan toi min nan sekä kannustaa pitkäaikaiseen jätehuollon kehittämiseen. Asiakkaan kannalta järjestelmä on suositeltavin, sillä siinä säilytetään maksavan asiak kaan mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, hintaan ja siihen, kenel tä palvelu ostetaan. Asukkaat, eli jätehuollon maksajat voivat vapaasti ja ai dos ti kilpailuttaa jätehuoltonsa ja tehdä sopimuksen haluamansa kul je tusfir man kanssa, jolloin markkinat pysyvät avoimina eri yrityksille ja yksityisille rat kai suil le. Myös hinnat pysyvät tutkitusti kohtuullisina ja palvelu on mo nipuo lis ta ja joustavaa, sillä järjestelmä on luotu toimimaan myös muu tos paineen alla. Jätteen kuljetusten siirtäminen kunnan järjestämäksi johtaa kilpai lun vääristymiseen ja synnyttää alueelle täydellisen monopoliaseman kun nal li sil le jäteyhtiöille, jotka hallitsevat samanaikaisesti jätteenkuljetusta, kä sit te lyä sekä hyödyntämistä. Tämä lisää myös hallintokustannuksia. Useat tutkimukset osoittavat, että kuljetusjärjestelmien välillä ei ole mer kittä viä eroja kustannuksissa eikä ympäristövaikutuksissa. Kilpailutuksen seurauk set ovat tuhoisia myös yrittäjien yleiseen halukkuuteen ja kykyyn in vestoi da. Muutos leikkaisi merkittävästi toimivien jätteenkuljetusyritysten elin-

7 mah dol li suuk sia. Yritysten kiinnostus ja taloudelliset edellytykset myös jä tehuol lon tek no lo gian kehittämiseen loppuvat. Jätelautakunnan alueelle suo sitel laan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmää. Ympäristöyritysten liitto Ympäristöyritysten liitto (YYL) esittää, että alueelle sopisi parhaiten kiin teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut hyvin ja asiak kaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Alueella on tarjolla yksityisiä jät teen kul je tus pal ve lu ja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syr jimät tö min ehdoin. Suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mah dol listaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehok kaal le jätehuoltojärjestelmälle. Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakas itse päättää, ke nel tä ostaa jätteenkuljetuspalvelun. Kunnan järjestämässä mallissa kunta tai kuntien muodostama yhteisö poistaa asukkailta päätösvallan antaen usein kansallisesti tai kansainvälisesti omistetulle jäteyhtiölle yksinoikeuden asu mi ses sa syntyvän jätteen kuljetukseen. Näin ollen palvelua tarjoavien yri tys ten määrä alueella vähenee ja hinnat nousevat. Tällä hetkellä alueella toi mi va palvelu on ollut jätelain edellyttämällä tavalla kattavaa ja luotettavaa se kä tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Varsinaista muu tos tar vetta ei näillä perusteilla ole. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on alu een asukkaille, elinkeinoelämälle sekä vapaa-ajanasukkaille paras ja toi mi vin vaihtoehto. Alan yritykset luovat uusia työpaikkoja ja kehittävät toimin taan sa asiakaspalautteen perusteella. Suomen Yrittäjät Tällä hetkellä alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kulje tus jär jes tel mä, joka toimii pääpiirteittäin hyvin. Nykyinen jät teen kul je tusjär jes tel mä täyttää lain sille asettamat edellytykset. Vastaavasti jätelain mukaan kuntalaisen vastuulle jää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, eikä tä män velvoitteen rikkomista voida käyttää perusteluna nykyisen jät teen kulje tus jär jes tel män muuttamiselle. Jätepalveluja tarjoavat yritykset eivät voi vä ki sin pakottaa ketään liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Ti lanne ar vios sa on esitetty väite, kuinka jätteenkuljetuksen valvonta ja siihen liitty mi nen ovat haasteellisia. Nämä väitetyt ongelmat eivät liity jät teen kul jetus jär jes tel mään. Arviossa ei ole otettu lainkaan kantaa kiinteistön haltijan jär jes tä män jätteenkuljetuksen myönteisiin puoliin, kuten se, että se tukee kun nan omien yritysten toimintaa ja tarjoaa kuntalaisille valinnanvapauden eri palveluntarjoajien joukosta. On ehdottoman tärkeää, että kuntalaisia ja jä te pal ve lu ja alueella tarjoavia yrityksiä kuullaan asiassa. Euran yrittäjät ry, Kiukaisten yrittäjät ry, Köyliön yrittäjät ry, Säkylän yrit tä jät ry Alueella tulisi jatkossakin olla kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je tusjär jes tel mä. Se turvaa monipuolisen ja tehokkaan palvelutarjonnan, vapaan kil pai lun ja joustavan palvelun. Kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kulje tuk ses sa kuljetusyrittäjät ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Kunnal li nen kilpailutus on varsin tuhoisa jätteenkuljetuksen yritysalalle ja kil pailu tuk sen seurauksena moni kuljetusyritys on joutunut lopettamaan toi min-

8 tan sa. Seuraavalla tarjouskierroksella tarjoajia on vähemmän ja hinnat lähte vät nousuun. Laihian kyläyhdistys ry , Laukolan-Mäkelän-Rahvolan ky lä yhdis tys , Lännen Kyläyhdistys ry , Pyhäjoen ky läyh dis tys ry , Sydänmaan kyläyhdistys Nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toi miva ja kattava ja se vastaa parhaiten kiinteistöjen tarpeita. Asukkaiden omatoi mi suus ja aloitteisuus tulee säilyttää. Saatujen tietojen mukaan alueella toi mi va kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä täyttää kaikki jä telain vaatimat edellytykset ja sen toivotaan jatkuvan. Kilpailuttamisessa ei pys ty tä suosimaan paikallisia jätteenkuljettajia, vaan alan valtaava suuret val ta kun nal li set yritykset ja pienet paikalliset yrittäjät häviävät markkinoilta. Pi dem mäl lä aikavälillä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ei to den nä köises ti tule halvemmaksi. Tuskin keskitetty kuljetus hakisi jokaisen kiinteistön jät tei tä, vaan asukkaat joutuisivat kuljettamaan jätteet kauas ke räys pis teeseen. Kunnan hoitaessa jätehuollon laskutuksen pelkona olisi, että veron ko ro tus ten välttämiseksi kunta nostaisi jätemaksua ja lisäisi jäteastian tyhjen nys ker to ja. Asukkaita ei haluta maksumiehiksi asiakasrekisterin luon nissa, joka olisi todennäköistä kunnan järjestämässä järjestelmässä. Nykyisen jär jes tel män vaikutus ympäristöön on mitätön. Valvonnan vaikeus on totta ja osa alueen kiinteistöistä on edelleen jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Maataloustuottajien Säkylän yhdistys MTK-Säkylä ry Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimiva ja kilpailukykyinen jä te huol lon ratkaisu, joka turvaa monipuolisen ja tehokkaan pal ve lu tar jonnan säilymisen alueella, vapaan kilpailun ja joustavan palvelun. Asiakas saa näin valita mieleisensä yrityksen ja haluamansa palvelun hänelle so pival la hinnalla. Kunnan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista lisätä jä te huollon järjestämisellä. Tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen kil pai lut ta minen kunnan järjestämänä ei ole vaikuttanut alentavasti asiakkaiden hintaan. Jätteenkuljetus tulisi saada järjestää kiinteistön haltijan toimesta jatkos sa kin. Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry (saapui myöhässä ) Jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jät teenkul je tus, jossa kahden tai useamman yrityksen jäteautot kiertävät samoilla asuin alueil la. Osa kiinteistöistä ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen, mikä aiheut taa roskaantumista, muovijätteen polttamista ja hautaamista sekä jä teas tioi den luvatonta käyttöä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä yh diste tyil lä kuljetuksilla vähennetään jäteautojen käyntien määrää samalla alueel la ja loma- ja haja-asutuksen asunnoille olisi mahdollista suunnitella jättei den yhteiskeräyspisteet, jotka parantaisivat myös jätehuollon pal ve lu tasoa. Näin saataisiin kustannussäästöjä ja kuormitus ympäristöön vähenisi. Kun nan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa on mahdollista ottaa huo mioon asukkaiden yksilölliset tarpeet. Jätelautakunnan alueella tulisi siirtyä kun nan kilpailuttamaan jätteenkuljetusjärjestelmään. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto

9 Jätteenkuljetusjärjestelmää on tarkasteltava laajana asukkaiden ja ym päris tön suo je lun etua sekä jätehuollon toimivuutta koskevana asiana. Asiaa ei pidä tarkastella yksittäisten jätehuollon toimijoiden edun näkökulmasta. Jä te lain lakisääteiset edellytykset eivät alueella täyty. Käytännössä yk sit täiset asukkaat eivät voi kilpailuttaa jätteenkuljetusta, sillä monilla alueilla palve lun tar joa jia on vain kaksi. Todellista kilpailua ja lisää tarjontaa jät teen kulje tuk seen saataisiin vain suuren joukon jätteenkuljetuksen kilpailuttamisella kun nan tai jäteyhtiön toimesta. Siirtyminen kunnan kilpailuttamaan jät teenkul je tuk seen edistäisi ympäristönsuojelua ja jätehuollon logistiikkaa huomat ta vas ti. Jätehuollon toimivuuden kannalta siirtyminen kunnan kil pai lut tamaan jätteenkuljetukseen on ensiarvoisen tärkeää. Nykyisessä jär jes telmäs sä esimerkiksi vapaa-ajan ja haja-asutuksen kiinteistöjen jätteiden keräys yhteisastioiden avulla on erittäin hankala järjestää. Kunnan jär jes tämäs sä jätehuollossa sopivat yhteiskeräyspaikat ja niissä kerättävät jä te jakeet voidaan helposti suunnitella. Tiedossa ei ole, että mikään alueen jätteen kul je tus yri tys olisi perustanut yhteiskeräysastioita, vaikka jätteiden yhteis ke räys olisi tarkoituksenmukaista. Kunnan kilpailuttamassa jät teen keräys jär jes tel mäs sä asukkaiden yksilölliset tarpeet on mahdollista huo mioida jopa paremmin, sillä esimerkiksi jätejakeiden yhteiskeräily voisi pa rantaa jätehuollon palvelutasoa. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kul je tuk ses sa osa kiinteistöistä on edelleen kuljetusten ulkopuolella. Tä mä aiheuttaa roskaantumista, jätteiden epäasianmukaista käsittelyä ja yh tei sö jen ja naapurien jäteastioiden luvatonta käyttöä. Liittymisen val vontaa vaikeuttaa eri kuljetusyritysten ja jätehuollon valvontaviranomaisten asia kas re kis te rien yhteensopimattomuus. Monen rekisterin ylläpito ai heuttaa ylimääräistä työtä jätehuollon valvonnassa ja laskutuksessa. Val von tatyös sä on tullut kohdalle tilanteita, joissa kiinteistö on kehotuksesta liittynyt jär jes tet tyyn jätteenkuljetukseen, mutta eronnut siitä pian. Eroaminen hoituu ilmoituksella jätteenkuljettajalle, mutta valvova viranomainen ei saa siitä mi tään tietoa. Eroamisen jälkeen ongelmat, kuten roskaaminen tai muiden omis ta man jäteastian luvaton käyttö, jatkuvat. Kunnan kilpailuttamassa jätteen kul je tuk ses sa tällainen menettely ei ole mahdollista. Jätelautakunnan on päätöstä tehdessään huomioitava ne jätehuollon valvonnan vaikeudet, joi ta kiinteistön järjestämästä jätteenkuljetusjärjestelmästä väistämättä aiheu tuu. Lain edellyttämällä tavalla ja kansalaisten tasapuolisen kohtelun nä kö kul mas ta jokainen asuttu kiinteistö on helpommin liitettävissä kunnan kil pai lut ta maan jätteenkuljetukseen. Jätelautakunnan on lain nojalla ja tarkoi tuk sen mu kai suus pe rus tein päätettävä, että alueella siirrytään kunnan kil pai lut ta maan jätteenkuljetusjärjestelmään tietyn siirtymävaiheen jälkeen. Säkylän Keskustan valtuustoryhmä Kiinteistön haltijan ja jätteenkuljetusyrityksen välinen sopimus on jat kos sakin alueella paras vaihtoehto järjestää jätehuolto. Kunnan ei pidä lisätä tehtä vi ään, vaan keskittyä palveluiden järjestämiseen. Tutkimusten mukaan kun nal li ses sa kilpailutuksessa jätehuollon hinta on monesti noussut ja asiak kail le on tullut myös sakkomaksuja. Säkylän Kokoomus ry, Pyhäjärviseudun Kokoomusnaiset ry, Sa ta kunnan Kokoomusnuoret ry, Säkylän-Köyliön Kansalliset Seniorit ry, Säky län Kokoomus ry:n valtuustoryhmä Saadun tiedon mukaan alueen jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää kaikki lain vaa ti muk set kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi. Esi te tään, että alueella on edelleen käytössä kiinteistön haltijan järjestämä

10 jät teen kul je tus. Se on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyyty väi siä. Valvonnan vaikeus ymmärretään, osa kiinteistöistä on edelleen jär jes te tyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Asiakkaita ei kuitenkaan pidä aset taa maksumiehiksi asiakasrekisterin luonnissa, joka olisi todennäköistä kun nan järjestämässä järjestelmässä. Yksityisiltä kuntalaisilta saapuneita mielipiteitä tiivistettynä: Nykyistä, kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää pi detään parempana kahdesta valittavasta vaihtoehdosta, nykyiseen jär jes telmään ollaan tyytyväisiä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa esiintyi si ylisuurta valvontaa ja se tulisi nostamaan kiinteistön omistajan kus tannuk sia. Kiinteistön omistajalla pitää olla mahdollisuus neuvotella edullinen so pi mus jätteenkuljetuksesta. Jätehuollon valvontaa nykyisessä kiinteistön hal ti jan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei nähdä vaikeana. Jos jär jestel mää vaihdetaan kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jät teen kul je tukseen, on kiinteistön haltijalla oltava jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa itse jä te as tian sa tyhjennysväleihin ja kilpailutettavien alueiden tulee olla jär kevän suuruisia, jotta saadaan aikaan rehellinen kilpailu. Tärkeintä ei ole se, ku ka jätehuollon järjestää, vaan se, että jätekimpat ja kohtuulliset tyh jennys vä lit onnistuvat. Kunnallinen kilpailutus heikentäisi paikallisten jät teenkul je tus yrit tä jien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa suurille jätealan toi mijoil le. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa suurin yrittäjä voittaa hinnal laan kilpailun aluksi, mutta hinta nousee myöhemmin, kun kil pai lu tukseen osallistuu vähemmän palveluntarjoajia. Ei ole kohtuullista, että kunta mää rää, mitä jätehuollosta tulee maksaa ja että kuntaa rahoitetaan jä tehuol to mak suil la. Jätehuoltonsa asianmukaisesti hoitaneilla kuntalaisilla mak sa te taan välinpitämättömien asukkaiden laiminlyönnit. Saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällön arviointi: Osassa lausuntoja ja mielipiteitä on tuotu ilmi, että kaikki jätelain 37 :ssä mai ni tut lakisääteiset edellytykset jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteen kul je tus ta alueellisen jätelautakunnan alueella täyttyvät. Asiasta tehty sel vi tys kuitenkin osoittaa, ettei näin ole. Edellytykset jatkaa nykyistä kul jetus jär jes tel mää vaativat, että kaikki jätelaissa mainitut edellytykset täyt tyvät. Jätelautakunnalla on selvityksen perusteella tiedossa, että palveluita on pääpiirteittäin kattavasti ja luotettavasti tarjolla koko alueella, mutta joilla kin alueilla toimii vain 1-2 yrittäjää. Näin ollen jätteenkuljetuksen kil pai lutta mi nen ei ole tehokasta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä tehuol to kattaisi kaikki kiinteistöt, joten kattavuus tai luotettavuus ei kärsisi. Kun nan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailu ei pääse katoamaan, sil lä kuntien jäteyhtiö kilpailuttaa kuljetukset määräajoin siten, että kuntien jä te yh tiö, jolle kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät, kilpailuttaa tyh jen nyk set keskitetysti alueittain ja jokaisella alueella voi toimia tämän jälkeen sopimusaikana ainoastaan kilpailutuksen perusteella valittu jät teenkul je tus yrit tä jä. Kilpailutusalueet eivät välttämättä noudata kuntarajoja ja yh des sä kunnassa voi olla useampia urakka-alueita. Jätelautakunnan alueen asukkaat ovat nykyiseen palveluun pääasiassa tyytyväisiä. Järjestetyn jät teen kul je tuk sen ulkopuolella on kuitenkin vielä kiinteistöjä. Kunnan järjestämässä ja keskitetysti kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa urak ka-aluei den koon määrittelyllä voidaan vaikuttaa siihen, että myös pienem mät kuljetusyritykset voivat halutessaan osallistua tarjouskilpailuun. Vaik ka toiminta kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tehostuisi, tyhjen nys mää rät kasvaisivat kuitenkin sen verran, että kokonaisuudessaan

11 toi min ta lisääntyisi. Tällä seikalla voi olla positiivinen vaikutus myös työl lisyy teen. Tutkimusten mukaan kilpailutus on synnyttänyt uusia yrittäjiä mark ki noil le. Kunnan järjestämässä ja kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä kilpai lu tuk sen perusteella päätettävät jäteastian tyhjennyshinnat olisivat samat koko kunnan alueella, mikä takaisi kuntalaisten tasavertaisen kohtelun. Jät teen kul je tuk sen kilpailutus on tarpeen tehdä aina 3-5 vuoden välein ja tar peek si pitkät sopimukset, esimerkiksi 5 vuotta, takaavat kuljetusyrittäjille mah dol li suu den kehittää toimintaansa järkevästi. Kun kilpailutuksen mää räajat on mitoitettu oikein, myös investoinnit kalustoon ovat mahdollisia. Kuntien omistamien jäteyhtiöiden alueilla, joissa on käytössä kunnan jär jes tämä jätteenkuljetus, on kuljetuksia kilpailutettu pääosin pitkään. Jokaisella kil pai lu tus ker ral la tarjouksia on saatu useita jokaiselle alueelle ja tarjoajien mää rät eivät ole suuresti muuttuneet. Näin ollen kilpailu on ollut todellista. Jätehuollon yleiseen toimivuuteen liittyy palvelujen saatavuus ja asiak kaiden tyytyväisyys tilattuun palveluun. Pääosin nämä asiat toteutuvat jä te lauta kun nan toiminta-alueella hyvin. Jätehuollon toimivuutta vähentävät kuiten kin järjestelmään liittymättömät kiinteistöt. Jätelautakunta ylläpitää jätelain mukaista asiakasrekisteriä, johon kirjataan tie dot kaikista järjestettyyn jätehuoltoon liittyneistä kiinteistöistä. Mo lem missa kuljetusjärjestelmissä rekisteriin kirjataan samat tiedot. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä te huol to vi ran omaisel la ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia seurata tehokkaasti kiinteistöjen liit ty mis tä järjestettyyn jätehuoltoon tai niiden jäteastiatyhjennyksien to teutu mis ta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kaikki kiinteistöt kuu luvat automaattisesti järjestetyn jätehuollon piiriin ja kiinteistön haltijat voivat ha lu tes saan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jäte mak sus ta laskun saamisen jälkeen. Mikäli jätehuoltoviranomaiselle tulee il mi jätehuoltoon kuulumattomia kiinteistöjä, se voi kiinteistön haltijan jär jestä mäs sä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kehottaa liittymään järjestettyyn jä te huol toon ja tiedottaa jäteastian tyhjennysten suo rit ta mis vel vol li suu desta. Kiinteistölle ei tässä järjestelmässä voida mennä suorittamaan tyh jennyk siä ilman kiinteistön haltijan tekemää tilausta. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei ole jätelain 37 :n mukaan mah dol li nen ratkaisu, jos järjestelmä lisää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym pä ris töl le verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jä te lauta kun nan tietoon on tullut, että nykyjärjestelmässä jätteitä on kuljetettu jonne kin muualle, kuin kunnan määräämään vastaanottopaikkaan, mikä aiheut taa todellisen vaaran ympäristö- ja terveyshaittojen syntymiselle. Jätelain yhtenä edellytyksenä on, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kul je tuk sen valinnalla pitää olla kokonaisuutena arvioiden myönteisiä vai ku tuk sia kotitalouksien asemaan sekä viranomaisten ja yrittäjien toi mintaan. Kotitalouksien kannalta nykyjärjestelmässä on vahvuuksia, kuten kulje tus yrit tä jän valinnanvapaus ja joustavuus, mutta myös heikkouksia, kuten eri tyi ses ti kuntalaisten eriarvoisuus. Jätelautakunnan alueella olemassa ole vien yrittäjien kannalta nykyjärjestelmä on kannattavin, mutta uusille yrit tä jil le kunnan järjestämä jätteenkuljetus voisi tarjota paremmin mah dol lisuu den aloittaa liiketoimintaa alalla. Viranomaisten seuranta- ja val von tatyön kannalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus on selvästi tar koi tuk senmu kai sin.

12 Esityslistan liitteet: Annetut lausunnot ja mielipiteet Lisätietoja antaa: Yhdyskunta-asiamies Jenna Kähkönen, puh Yhdyskunta-asiamies: Jätelautakunta määrää kiinteistön haltijan järjestämän yhdyskuntajätteiden kul je tuk sen päättymään Jätelautakunta päättää, että al kaen yhdyskuntajätteen kuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä ja kilpai lut ta ma na jätteenkuljetuksena jätelautakunnan toimialueen kuntien, eli Eu ran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella. Kuljetukset on kil pailu tet ta va siten, että erikokoisilla kuljetusyrittäjillä on mahdollisuudet osal listua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen ja kilpailutuksessa on huo leh dit ta va riittävien laatukriteerien asettamisesta kuljetuksille. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seu raa vas ti: Yhdyskunta-asiamies: Päätös: Jätelautakunta ottaa jätteenkuljetusjärjestelmän valinnan uudelleen kä sitte lyyn vuoden 2016 alussa. Siihen saakka alueella on käytössä kiinteistön hal ti jan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Yhteistyötä jätelautakunnan ja kuljetusyritysten välillä kehitetään ja tarkkaillaan. Esityksen mukaan. Lisäksi jätelautakunta päätti, että lautakunnan toimialueella toimiville jätteen kul je tus yri tyk sil le järjestetään keskustelutilaisuus alkuvuonna Lau ta kun ta päätti, että keskustelutilaisuuteen osallistuu jätelautakunnan viran hal ti jan lisäksi kaksi lautakunnan edustajaa; lautakunnan puheenjohtaja Ka ri Haavisto Säkylästä ja Martin Ylikännö Huittisista. ======

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 3 28.01.2016 Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella 7629/14.06.00/2015 Kyjäte 3 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 19 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Punkalaitumen kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 19 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 26 24.02.2016 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen ja kunnan toiminnassa

Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen ja kunnan toiminnassa Kunnanhallitus 53 07.03.2016 Kunnanhallitus 68 21.03.2016 Valtuusto 8 25.04.2016 Kunnanhallitus 174 22.08.2016 Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 16 16.06.2015 Jätelautakunta 48 29.09.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Ypäjän kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 16.06.2015 16 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7 25.01.2017 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle 143/14.06.00/2017 Ymprakla 25.01.2017 7 Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 39 19.03.2015 Kaupunginhallitus 100 30.03.2015 Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmästä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013-2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013-2016 27 17.08.2016 38 05.10.2016 Tilintarkastajan valinta TARK 17.08.2016 27 Raahen kaupunki on vuonna 2013 kilpailuttanut Raahen kaupungin ja Raa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen:

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen: Ympäristölautakunta 147 21.12.2011 Lausunto Pirkko Käckin valituksesta Kuopion hallinto-oikeudelle ympäristöpäällikön päätöksestä 21.10.2011 179 koskien talousjätteen aluekeräyspisteen käyttömaksua vuodelta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Nuohouspalvelujen järjestäminen Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella

Nuohouspalvelujen järjestäminen Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 25 24.09.2015 Nuohouspalvelujen järjestäminen Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella 523/09.05.03.01/2015 EKPELA 25 Valmistelijat / lisätiedot: Riskienhallintapäällikkö

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Päätöksen mukaan jätteenkuljetusjärjestelmän valinta tulee käsitellä uu del leen vuoden 2016 alussa. (MR)

Päätöksen mukaan jätteenkuljetusjärjestelmän valinta tulee käsitellä uu del leen vuoden 2016 alussa. (MR) Jätelautakunta 6 26.01.2016 Jätelautakunta 18 05.04.2016 Jätelautakunta 36 17.05.2016 Jätelautakunta 43 21.06.2016 Jätelautakunta 53 30.08.2016 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Säkylän kunnassa 74/14.06.00/2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot