Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen"

Transkriptio

1 Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt aloittaa selvitystyön sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkistamisesta uuden jätelain (646/2011) nojalla. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella on käytössä sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen osalta kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (vanhassa jätelaissa 1072/1993 tarkoitettu sopimusperusteinen jätteenkuljetus) Juupajoen kuntaa lukuun ottamatta. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä (149.4 ) edellytetään, että vanhan jätelain mukaiset sopimusperusteiset jätteenkuljetuspäätökset arvioidaan uudelleen uuden jätelain tultua voimaan. Jätehuoltojaoston toimialueen kunnat Juupajoen ohella ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (entisten Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksenteon lainsäädännölliset vaatimukset Jätelain (646/2011) 32 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto. Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siirtää jätelain 32 :n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kuljetusyrittäjille, vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus järjestettäisiin kiinteistön haltijan järjestämänä. Kuntavastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetuksessa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Uuden jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset (jätelain 36 :n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vain kunta tai jätteenkuljettaja, joka toimii kunnan lukuun, saa ottaa jätteen kuljetettavakseen. Kuljetuspalvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja siten, että kuljetusyrittäjillä- myös uusilla ja erikokoisilla yrityksillä- on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen. Kilpailutuksen ja sopimuksen tekee kunnan jäteyhtiö. Urakka-alueiden määrä ja suuruus riippuu kunnan, kaupungin tai seudun koosta. Suositeltavaa on, että kilpailutettavat alueet pidetään riittävän pieninä, jotta myös pienimmät kuljetusyritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun. Jätelakiin on toissijaisesti jätetty mahdollisuus valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, mikäli jätelain 37.1 :ssä määritetyt vaatimukset täyttyvät. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on kuitenkin poikkeus, jonka valinnalle tulee olla erityisiä perusteita. Jätelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 199/2010) mukaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevan päätösvallan rajaaminen on ollut tarpeen kiinteistön haltijan oikeusturvan turvaamiseksi. Lisäksi

2 päätösvallan rajaamisella on pyritty siihen, että kunnan on kuljetusjärjestelmää valitessaan varmistettava jätelain 32 :ssä vastuulleen säädetyn jätteen osalta kuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta myös silloin, kun kuljettajan valinta jätetään kiinteistön haltijan päätettäväksi. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan jätelain 37.1 :n mukaisesti valita vain, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (viittaus jätelain 35.2 :ssä säädettyihin edellytyksiin koskien molempia kuljetusjärjestelmiä); 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijat sopivat itse yksityisen kuljetusyrityksen kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta kunnan määräämään käsittelypaikkaan. Jätelain 149 :n 4 momentin mukaan kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tarkoitettu järjestetty jätteenkuljetus hoidetaan sopimusperusteisena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen järjestämistä uuden lain 37 :n 1 momentissa säädettyjen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella, ja tehtävä asiassa päätös viimeistään vuoden kuluessa jätelain voimaantulosta eli viimeistään Tämän päätöksen valmistelussa on huomioitu uuden jätelainsäädännön ja jätelakia koskevan hallituksen esityksen perustelut jätteenkuljetusjärjestelmää koskevasta päätöksenteosta sekä Suomen Kuntaliiton päivätty yleiskirje Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kuljetusjärjestelmäpäätös ja alueellisen jätehuoltojaoston toimivalta asiassa Jätelain 37 :n mukaan jätehuoltoviranomainen voi valita kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vain, mikäli lainsäädännössä asetetut edellytykset täyttyvät. Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 37 :n perusteella myös päättää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöön ottamisesta jätelain 149 :n mukaisessa menettelyssä, vaikka kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyisivätkin. Kunta voi jätelain mukaan päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus koskee lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä, ja se voidaan rajata koskemaan joko kokonaista kuntaa tai sen osaa. Jätelain 37 :n 3 momentin mukaan jätehuoltoviranomaisen on kuitenkin seurattava ja valvottava kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä. Jos jätelain 37.1 :n edellytykset eivät enää täyty, jätehuoltoviranomaisen on muutettava kuljetuspäätöstä. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kunnat ovat vuonna 2012 sopineet jätelain 23 :n mukaisen kuntalaissa (365/1995) tarkoitetun

3 toimielimen perustamisesta. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätelain 23 :n tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena. Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko. Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen ratkaisee asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asianomaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaista, mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jätehuoltoviranomaisen päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jätehuoltonäkökohdat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätehuoltojaoston toimialueella. Jätelain 37 :n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta Alueellisen jätehuoltojaoston päätöksen ( 20, ) mukaisesti jaosto on teettänyt selvityksen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän nykytilasta alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella (Pöyry Finland Oy:n selvitys, liite 1). Kyseisessä selvityksessä on yksityiskohtaisesti esitelty sako- ja umpikaivolietteen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän nykytilannetta. Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Finland Oy:n näkemyksen mukaan jätelain 37.1 :n edellytykset eivät kokonaisuudessaan täyty alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Alueellisen jätehuoltojaoston päätöksen liitteeksi tekemä yksityiskohtainen arviointi jätelain 37.1 :n edellytysten täyttymisestä on liitteenä 2. Myös tämän arvioinnin perusteella jätelain 37.1 :n mukaiset edellytykset eivät kokonaisuudessaan täyty jätehuoltojaoston toimialueella. Sako- ja umpikaivolietteitä tuottavien kiinteistöjen tiedot jakautuvat tällä hetkellä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella useille tahoille (mm. kuntien rakennusvalvonta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset jne.). Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella ei ole missään kunnassa tai muullakaan taholla systemaattisesti ylläpidettyä rekisteriä viemäriverkostoon liittymättömistä kiinteistöistä. Tällä hetkellä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella noin vakituista asukasta asuu viemäriverkoston ulkopuolella. Tämän lisäksi vapaa-ajan asuntoja on hieman alle kpl, joista pääosa sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella toimii noin 60 sako- ja umpikaivolietteen kuljetusyrittäjää. Tämän lisäksi alueella toimii myös useita ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin ilmoittautumattomia toimijoita. Näitä toimijoita voi alueellisen jätehuoltojaoston saamien tietojen mukaan olla kunnasta riippuen muutamasta miltei kymmeneen. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä, eikä hintaeroja ei voida selittää pelkästään luonnollisin perustein. Laskutusperusteet vaihtelevat, eikä asiakkaalle toimitetussa laskussa aina eritellä maksuperusteita, joka on jätelain 85 :n mukainen lakisääteinen velvollisuus. Tyhjennyshinnat vaihtelevat yksittäisen kunnan sisällä jopa Rekisteröimättömät toimijat tarjoavat palveluitaan huomattavasti alhaisemmilla hinnoilla kuin rekisteröidyt yrittäjät. Tilanne vääristää kilpailua ja luo eriarvoisuutta yrittäjien välille. Kuntien jätevedenpuhdistamoilla on tieto siellä vastaanotetun lietteen määrästä. Nykytilanteessa ainoa taho, jolla pitäisi olla tieto

4 asuinkiinteistöiltä kerätyn lietteen tarkasta määrästä ja näiden kiinteistöjen osoitteista, on tyhjennyspalveluja tarjoavat yritykset. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen pyytäessä päivätyllä kirjeellään jätelain 39 :n ja jäteasetuksen 26 :n mukaisia tietoja jätteenkuljetusrekisteriin merkitsemiseksi, kävi kuitenkin ilmi, ettei pääosalla kuljetusyrittäjistä ole kirjanpidossaan lainsäädännön edellyttämiä tietoja. Ainoastaan 16 kuljetusyrityksen kirjanpidosta saatiin lain edellyttämät tiedot. Osa kuljetusyrityksistä ei myöskään käytä lietteen kuljetuksissa jätelain 121 :n ja jäteasetuksen 24 :n edellyttämiä siirtoasiakirjoja. Nykyjärjestelmässä viranomaisilla ei käytännössä ole mahdollisuutta seurata ja valvoa sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksiä, kuljetuksia ja päätymistä asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tiedonpuute syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden paikoista ja määristä sekä seurantamenetelmien puute tekevät viranomaisten valvonnan mahdottomaksi. Ympäristönsuojeluviranomaisten tietoon tulevat ainoastaan räikeimmät laiminlyönnit. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella on arvioitu, että noin % vuosittain syntyvästä lietteestä päätyy muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin. Vuosittain keräämättä jääneen lietteen määrä voi kunnasta riippuen olla jopa 4/5 vuosittain syntyvästä lietteestä. Osa lietteestä päätyy todennäköisesti pelloille ravinteina hyödynnettäväksi, mutta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ei ole lietteen asianmukaisesta käsittelystä tietoa. Alueellisen jätehuoltojaoston tietoon on eri tahojen toimesta tuotu, että toimialueella tapahtuu kaivojen omatoimisia tyhjennyksiä, eikä lainsäädännössä asetettua sako- tai umpikaivon vähimmäistyhjennysväliä noudateta. Myös lietteen laajamittaisesta laskemisesta asiattomiin paikkoihin on saatu viitteitä. Kuljetusjärjestelmän valinta Vertailu kiinteistön haltijan ja kunnan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän eroista on esitetty liitteenä 3. Jätelain 37.1 :ssä määrättyjen edellytysten täyttyminen ja niiden seuranta on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jätehuoltoviranomaisella on jätelain 122 :n mukainen tiedonsaantioikeus tehtäviensä hoitamista varten tarpeellisten tietojen saamisesta. Jotta esimerkiksi hinnoittelun tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä voitaisiin seurata, kuljetusyrittäjät olisivat 122 :n perusteella velvollisia saattamaan mm. hintatietonsa ja hinnoitteluperusteensa jätehuoltoviranomaisen tietoon. Mikäli tietoja ei saataisi, jätehuoltojaoston olisi käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva päätös uudelleen. Alueellinen jätehuoltojaosto ei myöskään voi vaikuttaa kuljetuspalveluiden tarjontaan tai laatuun. Jotta jätelain 37.3 :n edellyttämästä asianmukaisesta seurannasta voitaisiin varmistua, seurannassa oltaisiin riippuvaisia yksittäisiltä kuljetusyrittäjiltä saaduista tiedoista. Tietojen hankkiminen ja tarkastaminen lisää merkittävästi jätehuoltoviranomaisen työtä. Nykyinen järjestelmä ei kokonaisuutena myöskään edistä sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon toimivuutta, eikä se tue jätehuollon alueellista kehittämistä, koska nykyisessä järjestelmässä alueellinen jätehuoltojaosto ei pysty vaikuttamaan lietteiden jätehuollon toimivuuteen. Jätehuollon alueellinen kehittäminen tapahtuu ainoastaan jätehuoltomääräysten avulla. Jätehuoltojaosto tai ympäristönsuojeluviranomainen ei kiinteistön haltijan järjestämässä

5 jätteenkuljetuksessa voi saada varmuutta siitä, että kaikki kiinteistöt huolehtivat sako- ja umpikaivolietteensä tyhjennyksistä ja lietteiden toimittamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolloin on olemassa ympäristön pilaantumisen riski. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisen myötä lietteiden päätyminen asianmukaiseen käsittelyyn olisi nykyistä järjestelmällisempää ja luotettavampaa sekä tyhjennyksen ja kuljetuksen valvominen helpompaa. Ympäristönsuojelun kannalta on tärkeää, että kaikki lietteet kerätään, kuljetetaan ja käsitellään niin, että niiden ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen kuljetuksiin saataisiin luotua yhtenäinen ja tehokas keräysjärjestelmä koko alueellisen jätehuoltojaoston toimialueelle. Tämä palvelisi mahdollisimman monta eri tahoa (alueellinen jätehuoltojaosto, kuntien ympäristöviranomaiset, kuntien jätevedenpuhdistamot, asiakkaat ja kuljetusliikkeet). Koska lietteen päätyminen asianmukaiseen käsittelyyn olisi nykyistä luotettavampaa ja järjestelmällisempää, ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia pystyttäisiin minimoimaan. Vaikutukset kotitalouksien asemaan Siirryttäessä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella, kaikille kotitalouksille pystytään varmistamaan yhdenvertainen ja tasapuolinen hinnoittelu, eikä esimerkiksi kuljetusmatkan pituus vaikuttaisi palvelusta perittävään hintaan. Yhtenäisen laskutuksen ja hinnoittelun lisäksi koko toiminta-alueelle saadaan läpinäkyvät laskutusperusteet, jotka ovat julkisesti nähtävillä mm. internet-sivuilla. Kotitalouksien oikeusturva paranisi, kun palvelun ehdot olisivat kaikille kiinteistön haltijoille samat. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollosta perittävä maksu koostuisi käsittelymaksusta ja kuljetusmaksuosuudesta. Vastaanottomaksu määräytyisi kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden määrittelemän vastaanottohinnan mukaan. Kuljetusosuuden hinta määräytyisi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toteuttamien lietteen kuljetusten urakkasopimusten perusteella ja ottaen huomioon jätelain säännökset, joiden mukaisesti Pirkanmaan Jätehuolto Oy ei tavoittele toiminnallaan liikevoittoa. Maksulla olisi lisäksi jätelain mukaisesti katettava tarvittavien rekisterien ylläpidosta aiheutuvat ja muut vastaavat jätehuollon järjestämiseen liittyvät kustannukset (mm. jäteneuvonta). Niillä alueilla Suomessa, joissa on siirrytty kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen, asiakkaan kuljetusosuudesta maksama hinta on ollut noin / tyhjennys. Esimerkiksi Juupajoella, jossa on siirrytty kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vuonna 2012, kuljetusmaksuosuus vuoden 2013 jätetaksassa on 62,50 /tyhjennys. Alueellisen jätehuoltojaoston saamien tietojen mukaan suuri osa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa perityistä tyhjennyshinnoista on yli tämän tyhjennysmaksun (62,50 ) tällä hetkellä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen tyhjennykset voitaisiin reitittää selvästi laajemman asiakasjoukon perusteella kuin kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Kuljetusreittien voidaan siten arvioida muodostuvan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta tehokkaammiksi, ja siten myös hinnaltaan edullisemmaksi sekä ympäristöä vähemmän kuormittaviksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksissa kuljetusten tehokkuutta ja siten myös kustannustehokkuutta ei todennäköisesti pystytä parantamaan yhtä paljon kuin esimerkiksi

6 sekajätteen kuljetuksessa asiakkaiden vähäisemmästä määrästä ja pidemmistä kuljetusmatkoista johtuen. Tätä voidaan kuitenkin kompensoida mm. kehittämällä ja tehostamalla lietteen käsittelyä ja hyödyntämistä paikallisesti, jolloin kuljetuskustannuksia pystytään myös tämän avulla vähentämään. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitaloudet tilaisivat sako- tai umpikaivonsa tyhjennyksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä haluamallaan tyhjennysrytmillä. Kotitaloudet säilyttäisivät myös kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vapauden valita heille parhaiten soveltuvan tyhjennysajankohdan, jolloin myös kiinteistön erityisolosuhteet voidaan tyhjennyksissä ottaa huomioon. Kun kullekin kiinteistölle sopiva tyhjennysväli vakiintuu kokemuksen myötä, ennakoivalla tyhjentämisellä edistetään järjestelmän toimivuutta ja vähennetään ympäristöhaittoja. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitalouksien yhdenvertaisuutta pystytään parantamaan, koska tämän hetkisen kuljetusjärjestelmän vapaamatkustajat saadaan järjestelmän piiriin tehokkaammin. Kaikkien on noudatettava lainsäädännössä ja jätehuoltomääräyksissä asetettuja tyhjennysvälejä, ja ainoastaan laillisia kuljetusyrittäjiä on mahdollista käyttää, jotka myös omalta osaltaan lisäävät kotitalouksien yhdenvertaisuutta. Vaikutukset yritysten toimintaan Alueellisen jätehuoltojaoston alueella lietteen kuljetukset aloitettaisiin hankintalainsäädännön mahdollistamana neuvottelumenettelynä. Neuvottelumenettelyyn voisivat osallistua ne yritykset, jotka ovat rekisteröity jätehuoltorekisteriin ja jotka ovat täyttäneet kaikki lakisääteiset velvoitteensa. Neuvottelumenettelyn sekä mahdollisimman pitkän päätöksen siirtymäajan avulla päätöksen vaikutukset olemassa olevien yritysten toimintaan voidaan minimoida. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutuksia kuljetusyritysten toimintaan voidaan vähentää myös pitämällä urakkasopimusten kesto riittävän pitkänä (3 vuotta + 2 vuoden optio) ja määrittelemällä urakka-alueet riittävän pieniksi siten, että palveluja voivat tarjota myös pienet, muutaman auton omistavat yritykset. Urakoitsijahankinnat voidaan myös hajauttaa ajallisesti, joka omalta osaltaan vähentää yritysvaikutuksia. Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen mahdollistaa tehokkaammin kokonaan uusien yritysten tulemisen alalle. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyrittäjien yhdenvertaisuus paranisi, kun valvonta rekisteröimättömiä toimijoita kohtaan tehostuisi. Kaikilla kuljetusyrittäjillä olisi yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet jatkossa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kartoitetaan palvelun tarvitsijat tarkoin ja tyhjennysten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin, minkä voidaan arvioida lisäävän palvelujen kysyntää. Päätös parantaisi yrittäjien mahdollisuutta keskittyä yritysten ydintoimintojen kehittämiseen yhdessä jätehuoltojaoston ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Mm. kuljetusurakoinneissa jäteyhtiö voi järjestää noutotilauksiin, laskutuksiin ja palveluun liittyvän tiedonhallinnan siten, että jäteyhtiö vuokraa urakoitsijoiden ajoneuvoihin tarvittavat tietolaitteet asennuksineen ja koulutuksineen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy huolehtii

7 kuljetusyritysten puolesta lakisääteisestä raportoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella kunnan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaisi myös sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tehokkaamman kehittämisen. Kehittämistyötä voitaisiin tehdä maaseudulla sijaitsevien pk-yritysten kanssa mm. lietteen välivarastoja hankkimalla kuljetusmatkojen optimoimiseksi, kalkkistabiloinnin kehittämiseksi ja omatoimisen käsittelyn laajentamiseksi. Lietteen kalkkistabiloinnin käsittelyn järjestämiseen tarvittava ympäristölupa on mahdollista hankkia jäteyhtiölle. Vaikutukset viranomaisten, kuntien ja kuntien jäteyhtiön toimintaan Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa viranomaisten seuranta- ja valvontamahdollisuudet paranisivat olennaisesti. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy perustaa asiakasrekisterin kiinteistöistä, joilla on sako- tai umpikaivo. Kyseinen asiakasrekisteri on helppoa perustaa jo olemassa olevan muun yhdyskuntajätteen asiakasrekisterin oheen. Rekisterin tekninen ylläpito ja päivitys sekä asiakastietojen keruu tapahtuisi jäteyhtiössä. Alueellisen jätehuoltojaoston on ylläpidettävä jätelain 143 :n mukaista kuljetusrekisteriä, johon merkitään jätteen kuljettajan vuosittain antamat tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä säiliöiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin. Kunnan järjestämässä lietteiden kuljetuksissa lainsäädännön edellyttämät tiedot siirtyvät automaattisesti asiakas- ja kuljetusrekisteriin, joka on jo tälläkin hetkellä alueellisen jätehuoltojaoston ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n välillä yhteinen. Rekisterien ylläpito tehostuisi ja tiedot olisi mahdollista pitää jatkuvasti ajantasaisina, koska asiakas olisi suoraan yhteydessä rekisterien pitäjään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö panostaisi rekisterien tietojen luotettavuuteen sekä ajan tasalla pysymiseen yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätehuoltoviranomaisten kanssa. Ajantasaiset rekisterit parantaisivat olennaisesti lietteen tyhjentämisen ja kuljettamisen valvonnan edellytyksiä, mikä puolestaan vähentää sako- ja umpikaivoista aiheutuvia ympäristöriskejä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä käytössä olevan ajonohjausjärjestelmän avulla voitaisiin myös valvoa sitä, että kiinteistöltä haettu sako- ja umpikaivoliete päätyy kunnan määräämiin vastaanottopaikkoihin. Pirkanmaan Jätehuolto Oy edellyttää kaikkien sako- ja umpikaivolietteen kuljettajien käyttävän jätelain 121 :n tarkoittamaa siirtoasiakirjaa, jossa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Lisäksi lietteen kuljettajien on jätelain mukaisesti ilmoittauduttava ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Toiminta hyväksytään rekisteriin, mikäli toimintaa harjoitetaan jätelain nojalla annettujen säädösten mukaisesti ja ammattimaisesti. Kunnan järjestämässä lietteen kuljetuksessa tyhjennyksiä ja kuljetuksia voisivat tehdä enää lakisääteiset velvoitteensa hoitaneet kuljettajat. Kunnan järjestämässä lietteen kuljetuksessa etuna olisi lietteiden jätehuollon suunnitelmallisuus, joka vähentää paikallisten ympäristöhaittojen riskiä. Yhteistyössä kuntien vesi- ja viemärilaitosten kanssa voidaan lietteen vastaanotto jätevedenpuhdistamoille organisoida

8 logistisesti edullisimmalla tavalla, mikä on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa erittäin haastavaa, jopa miltei mahdotonta. Jätehuollon kehittämisen ja suunnittelun avulla voidaan myös jätevedenpuhdistamoille saapuvien lietemäärien aiheuttamaa kuormitusta jakaa tasaisemmin. Myös vastaanottopaikkojen sijaintia ja kuljetuksia voidaan optimoida kokonaisuutena. Siirtymäajat Jätelain määrää jätteenkuljetusjärjestelmää koskevista siirtymäajoista. Mikäli päätöksellä siirrytään kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta, eli viimeistään Kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus on tarkoitus aloittaa , eli jätelain :n mukaisen siirtymäajan puitteissa. Mahdollisimman pitkällä siirtymäajalla mahdollistettaisiin kaikkien osapuolten, nykyisten jätteenkuljetusyritysten, kiinteistön haltijoiden ja jäteyhtiön, yhtäläiset mahdollisuudet valmistua tulevaan muutokseen. Kiinteistön haltijoiden yksityisten yrittäjien kanssa tehdyt sako- ja umpikaivolietteiden kuljetussopimukset päättyvät erikseen annettujen ohjeiden mukaan, kun kuljetukset siirtyisivät kunnan järjestämään jätteenkuljetuksen piiriin alkaen. Jätehuoltomääräysten ja jätetaksan tarkistamisen aikataulusta Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kuntien voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä ei ole sako- ja umpikaivolietettä koskevia määräyksiä vastaanottopaikkoja lukuun ottamatta. Uudet jätehuoltomääräykset ovat valmisteilla alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella, ja jätehuoltomääräyksiin on tarkoitus lisätä mm. sako- ja umpikaivojen tyhjennysvälejä koskevia määräyksiä. Uusien jätehuoltomääräysten valmistelutyötä tehdään alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten edustajien kanssa. Jätehuoltomääräykset tulevat noudatettavaksi siltä osin, kun asioista ei ole säädetty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. Sako- ja umpikaivoliete on toimitettava kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa alueellisen jätehuoltojaoston määräämiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikat yksilöidään uusien jätehuoltomääräysten valmistelun yhteydessä. Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta varten valmistellaan ennen toiminnan aloittamista alueelliselle jätehuoltojaostolle hyväksyttäväksi. Ennen taksan hyväksymistä jaostossa, jäsenkunnilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä esitetystä taksaluonnoksesta. Vaikutusmahdollisuuden varaaminen Alueellinen jätehuoltojaosto on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joiden oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mahdollisuuden saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tiedotettiin asian vireillä olosta hallintolain 41 :ssä

9 edellytetyllä tavalla. Alueen sako- ja umpikaivolietteen kuljetusyrittäjille on myös lähetetty päivätty kirje vaikutusmahdollisuuden varaamisesta kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossa. Asiaa koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven ilmoitustauluilla Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen on ollut nähtävillä alueellisen jätehuoltojaoston verkkosivuilla. Asiaa koskeva lehti-ilmoitus on julkaistu seuraavissa kuntien ilmoituslehdissä: Hämeenkyrön Sanomat Pohjois-Satakunta Kangasalan Sanomat Lempäälä-Vesilahden Sanomat KMV-lehti Nokian Uutiset Oriveden Sanomat Ylä-Satakunta Pirkkalainen Sydän-Hämeen Lehti Ruovesi-lehti Tyrvään Sanomat Aamulehti Teisko-Aitolahti lehti Suomenselän Sanomat Ylöjärven Uutiset Mielipiteitä ja kannanottoja asiassa on saatu kuulutusaikana yhteensä 36 kpl. Lisäksi kuulutusajan jälkeen saapui 2 mielipidettä. Mielipiteistä 14 saapui yksityishenkilöiltä, 9 kyläyhdistyksiltä ja 11 alueen lietteenkuljetusyrityksiltä. Lisäksi Virtain Yrittäjät ry, Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitos, Ympäristöyritysten Liitto ry sekä Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry ovat toimittaneet asiassa kannanottonsa. Mielipiteet (yht. 38 kpl) sekä niistä laadittu yhteenveto ja niihin laadittu vastine on liitteinä 4-5. Mielipiteensä jättäneistä yksityishenkilöistä 11 kannattaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, 2 kannattaa kunnan järjestämää kuljetusjärjestelmää ja yhdessä mielipiteessä ei oteta kantaa kummankaan kuljetusjärjestelmän puolesta. Muut mielipiteensä jättäneet tahot, kuten kuljetusyrittäjät, kyläyhdistykset, Ympäristöyritysten Liitto ry ja AKT ry, vastustavat kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kunnilta on pyydetty lausuntoa kuljetusjärjestelmän valinnasta päivätyllä kirjeellä. Lausunnon antamisen viimeinen määräpäivä on ollut Lausuntonsa asiasta ovat jättäneet: Hämeenkyrön tekninen lautakunta Ikaalisten kaupunginhallitus Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunta Kangasalan kunnanhallitus Lempäälän kunnanhallitus Lempäälän ympäristöjaosto Mänttä-Vilppulan tekninen lautakunta Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta

10 Nokian tekninen lautakunta Oriveden ympäristölautakunta Oriveden tekninen lautakunta Parkanon tekninen osasto Pirkkalan ympäristölautakunta Pirkkalan kunnanhallitus Pälkäneen ympäristölautakunta Ruoveden tekninen lautakunta Sastamalan tekninen lautakunta Sastamalan ympäristöjaosto Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto Tampereen kaupunginhallitus Virtain kaupunginhallitus Virtain lupapalvelulautakunta Vesilahden kunnanhallitus Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta Ylöjärven ympäristölautakunta Kuntien lausunnot (yht. 25 kpl) ovat liitteenä 6 ja niihin laaditut vastineet ovat liitteenä 7. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen suhtauduttiin myönteisesti 9 lausunnossa, jonka lisäksi 2 lausunnossa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta kannatetaan, mikäli selviää, että tämän hetkisen järjestelmän ulkopuolella on paljon kiinteistöjä tai että tehokasta tietojärjestelmää ei saada luotua kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta kannatettiin 13 lausunnossa. Yhdessä lausunnossa ei muodostettu lopullista kantaa kummankaan kuljetusjärjestelmän puolesta. Kuntien jäteyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy on myös jättänyt kuljetusjärjestelmäpäätöksestä lausuntonsa ( , liitteenä 8). Lausunnossaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy tuo esille, että sako- ja umpikaivolietteen jätehuolto ei ole kehittynyt kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena jätelainsäädännön vaatimukset täyttäväksi järjestelmäksi, jonka vuoksi yhtiö katsoo, että on perusteltua siirtyä sako- ja umpikaivolietteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lausunnossa esitetään noudon ja kuljetuksen urakoitsijoiden valintaa neuvottelumenettelyn kautta tehtäväksi ja pieniin urakointialueisiin perustuen. Lausunnossa painotetaan, että palvelun järjestäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n esittämän mukaisesti luo edellytykset sekä säilyttää paikallisten ja pienyritysten ja kuntien viemärilaitosten osallistuminen palvelutuotantoon että tuottaa palvelut luotettavasti, kattavasti ja syrjimättömin ehdoin asiakkaiden palvelutarpeen mukaan. Yhdyshenkilö: Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh Esittelijä lisäsi liitteiden joukkoon samalla päätösehdotuksella jäsenille kokouksessa jaetun Ylöjärven kaupunginhallituksen lausunnon. Päätösehdotus. Jätehuoltoinsinööri Toppila: Jätehuoltojaosto päättää määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään ,

11 että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jätehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Esittelijä jätehuoltoinsinööri Anu Toppila esitteli kuntakohtaisesti kerättyä yksityiskohtaista tietoa lietekeräyksen nykytilanteesta. Esittely sisälsi kuljetusyrityksiin liittyvää liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi, kuntien virkamiehet Satu Hyötylä, Tiia Levonmaa, Tarja Riitamaa ja Harri Willberg sekä asiantuntijat Patricia Niko, Maija Laurikkala-Dewes ja Anna-Leea Hyry poistuivat kokouksesta Toppilan esityksen ajaksi klo Esityksen jälkeen keskustelun kuluessa Esa Alanne esitti Timo Vuorisalon ja Pauli Mäkelän kannattamana, että ne kunnat jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa sopimusperusteista järjestelmää voivat sitä edelleen jatkaa ja että kunnat velvoitetaan hoitamaan asiat kuntoon. Seuraavaksi esittelijä muutti pohjaehdotusta seuraavasti: Jätehuoltojaosto päättää määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteen-kuljetuksen päättymään , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jä-tehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus alueelliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Koska oli tehty kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka ovat muutetun pohjaesityksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat jäsen Alanteen tekemän vastaesityksen kannalla äänestävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaesitys sai 7 ääntä (Salmi, Marku, Ahonen, Mattila, Olkanen, Ronkainen, Kiuru) ja jäsen Alanteen tekemä vastaesitys 5 ääntä (Alanne, Vuorisalo, Mäkelä, Ylitalo, Raevaara). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi äänin 7-5.

12 Päätös Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteen-kuljetuksen päättymään , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jä-tehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus kunnalliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiin-teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Tämän jälkeen Aarne Raevaara ilmoitti jättävänsä päätöksen eriävän mielipiteen. Ilmoitus Jäsenkunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Lisätietoja hallintokoordinaattori Ilpo Pyymäki, puh Liitteet 1. Pöyry Finland Oy:n selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta 2. Alueellisen jätehuoltojaoston arvio jätelain 37.1 :n edellytysten täyttymisestä 3. Vertailu kuljetusjärjestelmävaihtoehdoista 4. Mielipiteet (38 kpl) 5. Mielipiteiden vastine ja niiden yhteenveto 6. Kuntien lausunnot (25 kpl) 7. Kuntien lausuntojen vastineet 8. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunto 9. Yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältö kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi 10. Ylöjärven kaupunginhallituksen lausunto Aarne Raevaaran eriävä mielipide

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (8) 12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus Jätehuoltojaosto 1 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 1. Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus Alueellinen jätehuoltojaosto toimii jätelain (646/2011) 23 :n mukaisena kuntien

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (7) 11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6886/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Anu.Toppila@tampere.fi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2017 1 (12) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevasta lausunnosta tehdyt oikaisuvaatimukset

Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevasta lausunnosta tehdyt oikaisuvaatimukset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 467 3.12.2012 Kaupunginhallitus 505 17.12.2012 Asianro 648/11.03.02/2012 55 Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevasta lausunnosta tehdyt oikaisuvaatimukset

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2015. AIKA Tiistai 28.4.2015 klo 18.00-20.50 Huom! Kokoontuminen Suomelan kaava-alueella klo 17 (työmaa-alueella)

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2015. AIKA Tiistai 28.4.2015 klo 18.00-20.50 Huom! Kokoontuminen Suomelan kaava-alueella klo 17 (työmaa-alueella) VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Tekninen jaosto 21.4.2015 AIKA Tiistai 28.4.2015 klo 18.00-20.50 Huom! Kokoontuminen Suomelan kaava-alueella klo 17 (työmaa-alueella) PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. Tiivistelmä lausunnoista

Sivu 1 / 9. Tiivistelmä lausunnoista Sivu 1 / 9 Tiivistelmä lausunnoista Ilomantsin kunta, kunnanhallitus, 18.8.2015 Kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta ei tule luopua eikä siirtyä jäteyhtiön kilpailutukseen. Raportin yhteenvedon

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN YLLÄPITO (8.3)

JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN YLLÄPITO (8.3) Eriävä mielipide Opasehdotuksen luku 8.3 Jätteenkuljetusrekisterin ylläpito Riikka Rosendahl Kilpailu- ja kuluttajavirasto JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN YLLÄPITO (8.3) Jätelain 143 :n mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisen

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

SOPIMUSPERUSTEISEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN: SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN KULJETUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY

SOPIMUSPERUSTEISEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN: SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN KULJETUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY Saarijärven seudun jätelautakunta 19 02.07.2013 Saarijärven seudun jätelautakunta 42 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 19 03.03.2015 SOPIMUSPERUSTEISEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN: SAKO-

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 5.2.2015 klo 17.00-18.25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti Ingrid

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa 1.3.2017 SISÄLLYS MÄÄRITELMIÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Aiempi jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko... 4 1.2

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

4 Jätehuoltojaoston talousarvio vuodelle Selvitys jätteiden erilliskeräyksen tehostamisesta alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

4 Jätehuoltojaoston talousarvio vuodelle Selvitys jätteiden erilliskeräyksen tehostamisesta alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (15) Aika 27.09.2016, klo 14:00-18:08 Paikka Tammervoima Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Jätehuoltojaoston ajankohtaiset

Lisätiedot

Päivämäärä Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen, kuljetusjärjestelmä

Päivämäärä Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen, kuljetusjärjestelmä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 95 Dno Päivämäärä 28.02.2017 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen, kuljetusjärjestelmä OUKA/1594/14.06.00/2013 Ote pöytäkirjasta 6/2017 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Kuljetusjärjestelmästä päättäminen

Kuljetusjärjestelmästä päättäminen 1 (10) OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 16.02.2017 6 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Aiempi käsittely Päijät-Hämeen jätelautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 93905-P25419 Raportti Kojo Riitta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA 1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA 30.11.2016 ASKONKATU 2 15100 LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA Asianosaisuus Taustaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p )

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p ) SELVITYS KUNNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA Kunnanhallitus 27.6.2016 ( 120): Lopen kunnan valtuusto päätti kokouksessaan 6.6.2016 ( 34), että Lopen kunta eroaa jätelautakunta Kolmenkierrosta.

Lisätiedot

RAPORTTI 16X274384 28.9.2015 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA

RAPORTTI 16X274384 28.9.2015 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA RAPORTTI 16X274384 28.9.2015 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA Sivu 2 (23) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.4.2013 Tilannekatsaus 28.3.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen JÄTETAKSA Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot