Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen"

Transkriptio

1 Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt aloittaa selvitystyön sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkistamisesta uuden jätelain (646/2011) nojalla. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella on käytössä sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen osalta kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (vanhassa jätelaissa 1072/1993 tarkoitettu sopimusperusteinen jätteenkuljetus) Juupajoen kuntaa lukuun ottamatta. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä (149.4 ) edellytetään, että vanhan jätelain mukaiset sopimusperusteiset jätteenkuljetuspäätökset arvioidaan uudelleen uuden jätelain tultua voimaan. Jätehuoltojaoston toimialueen kunnat Juupajoen ohella ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (entisten Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksenteon lainsäädännölliset vaatimukset Jätelain (646/2011) 32 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto. Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siirtää jätelain 32 :n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kuljetusyrittäjille, vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus järjestettäisiin kiinteistön haltijan järjestämänä. Kuntavastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetuksessa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Uuden jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset (jätelain 36 :n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vain kunta tai jätteenkuljettaja, joka toimii kunnan lukuun, saa ottaa jätteen kuljetettavakseen. Kuljetuspalvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja siten, että kuljetusyrittäjillä- myös uusilla ja erikokoisilla yrityksillä- on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen. Kilpailutuksen ja sopimuksen tekee kunnan jäteyhtiö. Urakka-alueiden määrä ja suuruus riippuu kunnan, kaupungin tai seudun koosta. Suositeltavaa on, että kilpailutettavat alueet pidetään riittävän pieninä, jotta myös pienimmät kuljetusyritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun. Jätelakiin on toissijaisesti jätetty mahdollisuus valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, mikäli jätelain 37.1 :ssä määritetyt vaatimukset täyttyvät. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on kuitenkin poikkeus, jonka valinnalle tulee olla erityisiä perusteita. Jätelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 199/2010) mukaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevan päätösvallan rajaaminen on ollut tarpeen kiinteistön haltijan oikeusturvan turvaamiseksi. Lisäksi

2 päätösvallan rajaamisella on pyritty siihen, että kunnan on kuljetusjärjestelmää valitessaan varmistettava jätelain 32 :ssä vastuulleen säädetyn jätteen osalta kuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta myös silloin, kun kuljettajan valinta jätetään kiinteistön haltijan päätettäväksi. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan jätelain 37.1 :n mukaisesti valita vain, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (viittaus jätelain 35.2 :ssä säädettyihin edellytyksiin koskien molempia kuljetusjärjestelmiä); 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijat sopivat itse yksityisen kuljetusyrityksen kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta kunnan määräämään käsittelypaikkaan. Jätelain 149 :n 4 momentin mukaan kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tarkoitettu järjestetty jätteenkuljetus hoidetaan sopimusperusteisena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen järjestämistä uuden lain 37 :n 1 momentissa säädettyjen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella, ja tehtävä asiassa päätös viimeistään vuoden kuluessa jätelain voimaantulosta eli viimeistään Tämän päätöksen valmistelussa on huomioitu uuden jätelainsäädännön ja jätelakia koskevan hallituksen esityksen perustelut jätteenkuljetusjärjestelmää koskevasta päätöksenteosta sekä Suomen Kuntaliiton päivätty yleiskirje Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kuljetusjärjestelmäpäätös ja alueellisen jätehuoltojaoston toimivalta asiassa Jätelain 37 :n mukaan jätehuoltoviranomainen voi valita kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vain, mikäli lainsäädännössä asetetut edellytykset täyttyvät. Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 37 :n perusteella myös päättää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöön ottamisesta jätelain 149 :n mukaisessa menettelyssä, vaikka kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyisivätkin. Kunta voi jätelain mukaan päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus koskee lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä, ja se voidaan rajata koskemaan joko kokonaista kuntaa tai sen osaa. Jätelain 37 :n 3 momentin mukaan jätehuoltoviranomaisen on kuitenkin seurattava ja valvottava kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä. Jos jätelain 37.1 :n edellytykset eivät enää täyty, jätehuoltoviranomaisen on muutettava kuljetuspäätöstä. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kunnat ovat vuonna 2012 sopineet jätelain 23 :n mukaisen kuntalaissa (365/1995) tarkoitetun

3 toimielimen perustamisesta. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätelain 23 :n tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena. Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko. Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen ratkaisee asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asianomaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaista, mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jätehuoltoviranomaisen päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jätehuoltonäkökohdat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätehuoltojaoston toimialueella. Jätelain 37 :n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta Alueellisen jätehuoltojaoston päätöksen ( 20, ) mukaisesti jaosto on teettänyt selvityksen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän nykytilasta alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella (Pöyry Finland Oy:n selvitys, liite 1). Kyseisessä selvityksessä on yksityiskohtaisesti esitelty sako- ja umpikaivolietteen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän nykytilannetta. Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Finland Oy:n näkemyksen mukaan jätelain 37.1 :n edellytykset eivät kokonaisuudessaan täyty alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Alueellisen jätehuoltojaoston päätöksen liitteeksi tekemä yksityiskohtainen arviointi jätelain 37.1 :n edellytysten täyttymisestä on liitteenä 2. Myös tämän arvioinnin perusteella jätelain 37.1 :n mukaiset edellytykset eivät kokonaisuudessaan täyty jätehuoltojaoston toimialueella. Sako- ja umpikaivolietteitä tuottavien kiinteistöjen tiedot jakautuvat tällä hetkellä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella useille tahoille (mm. kuntien rakennusvalvonta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset jne.). Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella ei ole missään kunnassa tai muullakaan taholla systemaattisesti ylläpidettyä rekisteriä viemäriverkostoon liittymättömistä kiinteistöistä. Tällä hetkellä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella noin vakituista asukasta asuu viemäriverkoston ulkopuolella. Tämän lisäksi vapaa-ajan asuntoja on hieman alle kpl, joista pääosa sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella toimii noin 60 sako- ja umpikaivolietteen kuljetusyrittäjää. Tämän lisäksi alueella toimii myös useita ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin ilmoittautumattomia toimijoita. Näitä toimijoita voi alueellisen jätehuoltojaoston saamien tietojen mukaan olla kunnasta riippuen muutamasta miltei kymmeneen. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä, eikä hintaeroja ei voida selittää pelkästään luonnollisin perustein. Laskutusperusteet vaihtelevat, eikä asiakkaalle toimitetussa laskussa aina eritellä maksuperusteita, joka on jätelain 85 :n mukainen lakisääteinen velvollisuus. Tyhjennyshinnat vaihtelevat yksittäisen kunnan sisällä jopa Rekisteröimättömät toimijat tarjoavat palveluitaan huomattavasti alhaisemmilla hinnoilla kuin rekisteröidyt yrittäjät. Tilanne vääristää kilpailua ja luo eriarvoisuutta yrittäjien välille. Kuntien jätevedenpuhdistamoilla on tieto siellä vastaanotetun lietteen määrästä. Nykytilanteessa ainoa taho, jolla pitäisi olla tieto

4 asuinkiinteistöiltä kerätyn lietteen tarkasta määrästä ja näiden kiinteistöjen osoitteista, on tyhjennyspalveluja tarjoavat yritykset. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen pyytäessä päivätyllä kirjeellään jätelain 39 :n ja jäteasetuksen 26 :n mukaisia tietoja jätteenkuljetusrekisteriin merkitsemiseksi, kävi kuitenkin ilmi, ettei pääosalla kuljetusyrittäjistä ole kirjanpidossaan lainsäädännön edellyttämiä tietoja. Ainoastaan 16 kuljetusyrityksen kirjanpidosta saatiin lain edellyttämät tiedot. Osa kuljetusyrityksistä ei myöskään käytä lietteen kuljetuksissa jätelain 121 :n ja jäteasetuksen 24 :n edellyttämiä siirtoasiakirjoja. Nykyjärjestelmässä viranomaisilla ei käytännössä ole mahdollisuutta seurata ja valvoa sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksiä, kuljetuksia ja päätymistä asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tiedonpuute syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden paikoista ja määristä sekä seurantamenetelmien puute tekevät viranomaisten valvonnan mahdottomaksi. Ympäristönsuojeluviranomaisten tietoon tulevat ainoastaan räikeimmät laiminlyönnit. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella on arvioitu, että noin % vuosittain syntyvästä lietteestä päätyy muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin. Vuosittain keräämättä jääneen lietteen määrä voi kunnasta riippuen olla jopa 4/5 vuosittain syntyvästä lietteestä. Osa lietteestä päätyy todennäköisesti pelloille ravinteina hyödynnettäväksi, mutta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ei ole lietteen asianmukaisesta käsittelystä tietoa. Alueellisen jätehuoltojaoston tietoon on eri tahojen toimesta tuotu, että toimialueella tapahtuu kaivojen omatoimisia tyhjennyksiä, eikä lainsäädännössä asetettua sako- tai umpikaivon vähimmäistyhjennysväliä noudateta. Myös lietteen laajamittaisesta laskemisesta asiattomiin paikkoihin on saatu viitteitä. Kuljetusjärjestelmän valinta Vertailu kiinteistön haltijan ja kunnan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän eroista on esitetty liitteenä 3. Jätelain 37.1 :ssä määrättyjen edellytysten täyttyminen ja niiden seuranta on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jätehuoltoviranomaisella on jätelain 122 :n mukainen tiedonsaantioikeus tehtäviensä hoitamista varten tarpeellisten tietojen saamisesta. Jotta esimerkiksi hinnoittelun tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä voitaisiin seurata, kuljetusyrittäjät olisivat 122 :n perusteella velvollisia saattamaan mm. hintatietonsa ja hinnoitteluperusteensa jätehuoltoviranomaisen tietoon. Mikäli tietoja ei saataisi, jätehuoltojaoston olisi käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva päätös uudelleen. Alueellinen jätehuoltojaosto ei myöskään voi vaikuttaa kuljetuspalveluiden tarjontaan tai laatuun. Jotta jätelain 37.3 :n edellyttämästä asianmukaisesta seurannasta voitaisiin varmistua, seurannassa oltaisiin riippuvaisia yksittäisiltä kuljetusyrittäjiltä saaduista tiedoista. Tietojen hankkiminen ja tarkastaminen lisää merkittävästi jätehuoltoviranomaisen työtä. Nykyinen järjestelmä ei kokonaisuutena myöskään edistä sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon toimivuutta, eikä se tue jätehuollon alueellista kehittämistä, koska nykyisessä järjestelmässä alueellinen jätehuoltojaosto ei pysty vaikuttamaan lietteiden jätehuollon toimivuuteen. Jätehuollon alueellinen kehittäminen tapahtuu ainoastaan jätehuoltomääräysten avulla. Jätehuoltojaosto tai ympäristönsuojeluviranomainen ei kiinteistön haltijan järjestämässä

5 jätteenkuljetuksessa voi saada varmuutta siitä, että kaikki kiinteistöt huolehtivat sako- ja umpikaivolietteensä tyhjennyksistä ja lietteiden toimittamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolloin on olemassa ympäristön pilaantumisen riski. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisen myötä lietteiden päätyminen asianmukaiseen käsittelyyn olisi nykyistä järjestelmällisempää ja luotettavampaa sekä tyhjennyksen ja kuljetuksen valvominen helpompaa. Ympäristönsuojelun kannalta on tärkeää, että kaikki lietteet kerätään, kuljetetaan ja käsitellään niin, että niiden ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen kuljetuksiin saataisiin luotua yhtenäinen ja tehokas keräysjärjestelmä koko alueellisen jätehuoltojaoston toimialueelle. Tämä palvelisi mahdollisimman monta eri tahoa (alueellinen jätehuoltojaosto, kuntien ympäristöviranomaiset, kuntien jätevedenpuhdistamot, asiakkaat ja kuljetusliikkeet). Koska lietteen päätyminen asianmukaiseen käsittelyyn olisi nykyistä luotettavampaa ja järjestelmällisempää, ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia pystyttäisiin minimoimaan. Vaikutukset kotitalouksien asemaan Siirryttäessä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella, kaikille kotitalouksille pystytään varmistamaan yhdenvertainen ja tasapuolinen hinnoittelu, eikä esimerkiksi kuljetusmatkan pituus vaikuttaisi palvelusta perittävään hintaan. Yhtenäisen laskutuksen ja hinnoittelun lisäksi koko toiminta-alueelle saadaan läpinäkyvät laskutusperusteet, jotka ovat julkisesti nähtävillä mm. internet-sivuilla. Kotitalouksien oikeusturva paranisi, kun palvelun ehdot olisivat kaikille kiinteistön haltijoille samat. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollosta perittävä maksu koostuisi käsittelymaksusta ja kuljetusmaksuosuudesta. Vastaanottomaksu määräytyisi kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden määrittelemän vastaanottohinnan mukaan. Kuljetusosuuden hinta määräytyisi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toteuttamien lietteen kuljetusten urakkasopimusten perusteella ja ottaen huomioon jätelain säännökset, joiden mukaisesti Pirkanmaan Jätehuolto Oy ei tavoittele toiminnallaan liikevoittoa. Maksulla olisi lisäksi jätelain mukaisesti katettava tarvittavien rekisterien ylläpidosta aiheutuvat ja muut vastaavat jätehuollon järjestämiseen liittyvät kustannukset (mm. jäteneuvonta). Niillä alueilla Suomessa, joissa on siirrytty kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen, asiakkaan kuljetusosuudesta maksama hinta on ollut noin / tyhjennys. Esimerkiksi Juupajoella, jossa on siirrytty kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vuonna 2012, kuljetusmaksuosuus vuoden 2013 jätetaksassa on 62,50 /tyhjennys. Alueellisen jätehuoltojaoston saamien tietojen mukaan suuri osa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa perityistä tyhjennyshinnoista on yli tämän tyhjennysmaksun (62,50 ) tällä hetkellä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen tyhjennykset voitaisiin reitittää selvästi laajemman asiakasjoukon perusteella kuin kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Kuljetusreittien voidaan siten arvioida muodostuvan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta tehokkaammiksi, ja siten myös hinnaltaan edullisemmaksi sekä ympäristöä vähemmän kuormittaviksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksissa kuljetusten tehokkuutta ja siten myös kustannustehokkuutta ei todennäköisesti pystytä parantamaan yhtä paljon kuin esimerkiksi

6 sekajätteen kuljetuksessa asiakkaiden vähäisemmästä määrästä ja pidemmistä kuljetusmatkoista johtuen. Tätä voidaan kuitenkin kompensoida mm. kehittämällä ja tehostamalla lietteen käsittelyä ja hyödyntämistä paikallisesti, jolloin kuljetuskustannuksia pystytään myös tämän avulla vähentämään. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitaloudet tilaisivat sako- tai umpikaivonsa tyhjennyksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä haluamallaan tyhjennysrytmillä. Kotitaloudet säilyttäisivät myös kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vapauden valita heille parhaiten soveltuvan tyhjennysajankohdan, jolloin myös kiinteistön erityisolosuhteet voidaan tyhjennyksissä ottaa huomioon. Kun kullekin kiinteistölle sopiva tyhjennysväli vakiintuu kokemuksen myötä, ennakoivalla tyhjentämisellä edistetään järjestelmän toimivuutta ja vähennetään ympäristöhaittoja. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitalouksien yhdenvertaisuutta pystytään parantamaan, koska tämän hetkisen kuljetusjärjestelmän vapaamatkustajat saadaan järjestelmän piiriin tehokkaammin. Kaikkien on noudatettava lainsäädännössä ja jätehuoltomääräyksissä asetettuja tyhjennysvälejä, ja ainoastaan laillisia kuljetusyrittäjiä on mahdollista käyttää, jotka myös omalta osaltaan lisäävät kotitalouksien yhdenvertaisuutta. Vaikutukset yritysten toimintaan Alueellisen jätehuoltojaoston alueella lietteen kuljetukset aloitettaisiin hankintalainsäädännön mahdollistamana neuvottelumenettelynä. Neuvottelumenettelyyn voisivat osallistua ne yritykset, jotka ovat rekisteröity jätehuoltorekisteriin ja jotka ovat täyttäneet kaikki lakisääteiset velvoitteensa. Neuvottelumenettelyn sekä mahdollisimman pitkän päätöksen siirtymäajan avulla päätöksen vaikutukset olemassa olevien yritysten toimintaan voidaan minimoida. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutuksia kuljetusyritysten toimintaan voidaan vähentää myös pitämällä urakkasopimusten kesto riittävän pitkänä (3 vuotta + 2 vuoden optio) ja määrittelemällä urakka-alueet riittävän pieniksi siten, että palveluja voivat tarjota myös pienet, muutaman auton omistavat yritykset. Urakoitsijahankinnat voidaan myös hajauttaa ajallisesti, joka omalta osaltaan vähentää yritysvaikutuksia. Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen mahdollistaa tehokkaammin kokonaan uusien yritysten tulemisen alalle. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyrittäjien yhdenvertaisuus paranisi, kun valvonta rekisteröimättömiä toimijoita kohtaan tehostuisi. Kaikilla kuljetusyrittäjillä olisi yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet jatkossa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kartoitetaan palvelun tarvitsijat tarkoin ja tyhjennysten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin, minkä voidaan arvioida lisäävän palvelujen kysyntää. Päätös parantaisi yrittäjien mahdollisuutta keskittyä yritysten ydintoimintojen kehittämiseen yhdessä jätehuoltojaoston ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Mm. kuljetusurakoinneissa jäteyhtiö voi järjestää noutotilauksiin, laskutuksiin ja palveluun liittyvän tiedonhallinnan siten, että jäteyhtiö vuokraa urakoitsijoiden ajoneuvoihin tarvittavat tietolaitteet asennuksineen ja koulutuksineen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy huolehtii

7 kuljetusyritysten puolesta lakisääteisestä raportoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella kunnan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaisi myös sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tehokkaamman kehittämisen. Kehittämistyötä voitaisiin tehdä maaseudulla sijaitsevien pk-yritysten kanssa mm. lietteen välivarastoja hankkimalla kuljetusmatkojen optimoimiseksi, kalkkistabiloinnin kehittämiseksi ja omatoimisen käsittelyn laajentamiseksi. Lietteen kalkkistabiloinnin käsittelyn järjestämiseen tarvittava ympäristölupa on mahdollista hankkia jäteyhtiölle. Vaikutukset viranomaisten, kuntien ja kuntien jäteyhtiön toimintaan Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa viranomaisten seuranta- ja valvontamahdollisuudet paranisivat olennaisesti. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy perustaa asiakasrekisterin kiinteistöistä, joilla on sako- tai umpikaivo. Kyseinen asiakasrekisteri on helppoa perustaa jo olemassa olevan muun yhdyskuntajätteen asiakasrekisterin oheen. Rekisterin tekninen ylläpito ja päivitys sekä asiakastietojen keruu tapahtuisi jäteyhtiössä. Alueellisen jätehuoltojaoston on ylläpidettävä jätelain 143 :n mukaista kuljetusrekisteriä, johon merkitään jätteen kuljettajan vuosittain antamat tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä säiliöiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin. Kunnan järjestämässä lietteiden kuljetuksissa lainsäädännön edellyttämät tiedot siirtyvät automaattisesti asiakas- ja kuljetusrekisteriin, joka on jo tälläkin hetkellä alueellisen jätehuoltojaoston ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n välillä yhteinen. Rekisterien ylläpito tehostuisi ja tiedot olisi mahdollista pitää jatkuvasti ajantasaisina, koska asiakas olisi suoraan yhteydessä rekisterien pitäjään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö panostaisi rekisterien tietojen luotettavuuteen sekä ajan tasalla pysymiseen yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätehuoltoviranomaisten kanssa. Ajantasaiset rekisterit parantaisivat olennaisesti lietteen tyhjentämisen ja kuljettamisen valvonnan edellytyksiä, mikä puolestaan vähentää sako- ja umpikaivoista aiheutuvia ympäristöriskejä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä käytössä olevan ajonohjausjärjestelmän avulla voitaisiin myös valvoa sitä, että kiinteistöltä haettu sako- ja umpikaivoliete päätyy kunnan määräämiin vastaanottopaikkoihin. Pirkanmaan Jätehuolto Oy edellyttää kaikkien sako- ja umpikaivolietteen kuljettajien käyttävän jätelain 121 :n tarkoittamaa siirtoasiakirjaa, jossa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Lisäksi lietteen kuljettajien on jätelain mukaisesti ilmoittauduttava ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Toiminta hyväksytään rekisteriin, mikäli toimintaa harjoitetaan jätelain nojalla annettujen säädösten mukaisesti ja ammattimaisesti. Kunnan järjestämässä lietteen kuljetuksessa tyhjennyksiä ja kuljetuksia voisivat tehdä enää lakisääteiset velvoitteensa hoitaneet kuljettajat. Kunnan järjestämässä lietteen kuljetuksessa etuna olisi lietteiden jätehuollon suunnitelmallisuus, joka vähentää paikallisten ympäristöhaittojen riskiä. Yhteistyössä kuntien vesi- ja viemärilaitosten kanssa voidaan lietteen vastaanotto jätevedenpuhdistamoille organisoida

8 logistisesti edullisimmalla tavalla, mikä on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa erittäin haastavaa, jopa miltei mahdotonta. Jätehuollon kehittämisen ja suunnittelun avulla voidaan myös jätevedenpuhdistamoille saapuvien lietemäärien aiheuttamaa kuormitusta jakaa tasaisemmin. Myös vastaanottopaikkojen sijaintia ja kuljetuksia voidaan optimoida kokonaisuutena. Siirtymäajat Jätelain määrää jätteenkuljetusjärjestelmää koskevista siirtymäajoista. Mikäli päätöksellä siirrytään kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta, eli viimeistään Kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus on tarkoitus aloittaa , eli jätelain :n mukaisen siirtymäajan puitteissa. Mahdollisimman pitkällä siirtymäajalla mahdollistettaisiin kaikkien osapuolten, nykyisten jätteenkuljetusyritysten, kiinteistön haltijoiden ja jäteyhtiön, yhtäläiset mahdollisuudet valmistua tulevaan muutokseen. Kiinteistön haltijoiden yksityisten yrittäjien kanssa tehdyt sako- ja umpikaivolietteiden kuljetussopimukset päättyvät erikseen annettujen ohjeiden mukaan, kun kuljetukset siirtyisivät kunnan järjestämään jätteenkuljetuksen piiriin alkaen. Jätehuoltomääräysten ja jätetaksan tarkistamisen aikataulusta Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kuntien voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä ei ole sako- ja umpikaivolietettä koskevia määräyksiä vastaanottopaikkoja lukuun ottamatta. Uudet jätehuoltomääräykset ovat valmisteilla alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella, ja jätehuoltomääräyksiin on tarkoitus lisätä mm. sako- ja umpikaivojen tyhjennysvälejä koskevia määräyksiä. Uusien jätehuoltomääräysten valmistelutyötä tehdään alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten edustajien kanssa. Jätehuoltomääräykset tulevat noudatettavaksi siltä osin, kun asioista ei ole säädetty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. Sako- ja umpikaivoliete on toimitettava kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa alueellisen jätehuoltojaoston määräämiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikat yksilöidään uusien jätehuoltomääräysten valmistelun yhteydessä. Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta varten valmistellaan ennen toiminnan aloittamista alueelliselle jätehuoltojaostolle hyväksyttäväksi. Ennen taksan hyväksymistä jaostossa, jäsenkunnilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä esitetystä taksaluonnoksesta. Vaikutusmahdollisuuden varaaminen Alueellinen jätehuoltojaosto on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joiden oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mahdollisuuden saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tiedotettiin asian vireillä olosta hallintolain 41 :ssä

9 edellytetyllä tavalla. Alueen sako- ja umpikaivolietteen kuljetusyrittäjille on myös lähetetty päivätty kirje vaikutusmahdollisuuden varaamisesta kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossa. Asiaa koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven ilmoitustauluilla Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen on ollut nähtävillä alueellisen jätehuoltojaoston verkkosivuilla. Asiaa koskeva lehti-ilmoitus on julkaistu seuraavissa kuntien ilmoituslehdissä: Hämeenkyrön Sanomat Pohjois-Satakunta Kangasalan Sanomat Lempäälä-Vesilahden Sanomat KMV-lehti Nokian Uutiset Oriveden Sanomat Ylä-Satakunta Pirkkalainen Sydän-Hämeen Lehti Ruovesi-lehti Tyrvään Sanomat Aamulehti Teisko-Aitolahti lehti Suomenselän Sanomat Ylöjärven Uutiset Mielipiteitä ja kannanottoja asiassa on saatu kuulutusaikana yhteensä 36 kpl. Lisäksi kuulutusajan jälkeen saapui 2 mielipidettä. Mielipiteistä 14 saapui yksityishenkilöiltä, 9 kyläyhdistyksiltä ja 11 alueen lietteenkuljetusyrityksiltä. Lisäksi Virtain Yrittäjät ry, Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitos, Ympäristöyritysten Liitto ry sekä Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry ovat toimittaneet asiassa kannanottonsa. Mielipiteet (yht. 38 kpl) sekä niistä laadittu yhteenveto ja niihin laadittu vastine on liitteinä 4-5. Mielipiteensä jättäneistä yksityishenkilöistä 11 kannattaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, 2 kannattaa kunnan järjestämää kuljetusjärjestelmää ja yhdessä mielipiteessä ei oteta kantaa kummankaan kuljetusjärjestelmän puolesta. Muut mielipiteensä jättäneet tahot, kuten kuljetusyrittäjät, kyläyhdistykset, Ympäristöyritysten Liitto ry ja AKT ry, vastustavat kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. Alueellisen jätehuoltojaoston toimialueen kunnilta on pyydetty lausuntoa kuljetusjärjestelmän valinnasta päivätyllä kirjeellä. Lausunnon antamisen viimeinen määräpäivä on ollut Lausuntonsa asiasta ovat jättäneet: Hämeenkyrön tekninen lautakunta Ikaalisten kaupunginhallitus Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunta Kangasalan kunnanhallitus Lempäälän kunnanhallitus Lempäälän ympäristöjaosto Mänttä-Vilppulan tekninen lautakunta Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta

10 Nokian tekninen lautakunta Oriveden ympäristölautakunta Oriveden tekninen lautakunta Parkanon tekninen osasto Pirkkalan ympäristölautakunta Pirkkalan kunnanhallitus Pälkäneen ympäristölautakunta Ruoveden tekninen lautakunta Sastamalan tekninen lautakunta Sastamalan ympäristöjaosto Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto Tampereen kaupunginhallitus Virtain kaupunginhallitus Virtain lupapalvelulautakunta Vesilahden kunnanhallitus Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta Ylöjärven ympäristölautakunta Kuntien lausunnot (yht. 25 kpl) ovat liitteenä 6 ja niihin laaditut vastineet ovat liitteenä 7. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen suhtauduttiin myönteisesti 9 lausunnossa, jonka lisäksi 2 lausunnossa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta kannatetaan, mikäli selviää, että tämän hetkisen järjestelmän ulkopuolella on paljon kiinteistöjä tai että tehokasta tietojärjestelmää ei saada luotua kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta kannatettiin 13 lausunnossa. Yhdessä lausunnossa ei muodostettu lopullista kantaa kummankaan kuljetusjärjestelmän puolesta. Kuntien jäteyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy on myös jättänyt kuljetusjärjestelmäpäätöksestä lausuntonsa ( , liitteenä 8). Lausunnossaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy tuo esille, että sako- ja umpikaivolietteen jätehuolto ei ole kehittynyt kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena jätelainsäädännön vaatimukset täyttäväksi järjestelmäksi, jonka vuoksi yhtiö katsoo, että on perusteltua siirtyä sako- ja umpikaivolietteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lausunnossa esitetään noudon ja kuljetuksen urakoitsijoiden valintaa neuvottelumenettelyn kautta tehtäväksi ja pieniin urakointialueisiin perustuen. Lausunnossa painotetaan, että palvelun järjestäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n esittämän mukaisesti luo edellytykset sekä säilyttää paikallisten ja pienyritysten ja kuntien viemärilaitosten osallistuminen palvelutuotantoon että tuottaa palvelut luotettavasti, kattavasti ja syrjimättömin ehdoin asiakkaiden palvelutarpeen mukaan. Yhdyshenkilö: Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh Esittelijä lisäsi liitteiden joukkoon samalla päätösehdotuksella jäsenille kokouksessa jaetun Ylöjärven kaupunginhallituksen lausunnon. Päätösehdotus. Jätehuoltoinsinööri Toppila: Jätehuoltojaosto päättää määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään ,

11 että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jätehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Esittelijä jätehuoltoinsinööri Anu Toppila esitteli kuntakohtaisesti kerättyä yksityiskohtaista tietoa lietekeräyksen nykytilanteesta. Esittely sisälsi kuljetusyrityksiin liittyvää liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi, kuntien virkamiehet Satu Hyötylä, Tiia Levonmaa, Tarja Riitamaa ja Harri Willberg sekä asiantuntijat Patricia Niko, Maija Laurikkala-Dewes ja Anna-Leea Hyry poistuivat kokouksesta Toppilan esityksen ajaksi klo Esityksen jälkeen keskustelun kuluessa Esa Alanne esitti Timo Vuorisalon ja Pauli Mäkelän kannattamana, että ne kunnat jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa sopimusperusteista järjestelmää voivat sitä edelleen jatkaa ja että kunnat velvoitetaan hoitamaan asiat kuntoon. Seuraavaksi esittelijä muutti pohjaehdotusta seuraavasti: Jätehuoltojaosto päättää määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteen-kuljetuksen päättymään , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jä-tehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus alueelliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Koska oli tehty kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka ovat muutetun pohjaesityksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat jäsen Alanteen tekemän vastaesityksen kannalla äänestävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaesitys sai 7 ääntä (Salmi, Marku, Ahonen, Mattila, Olkanen, Ronkainen, Kiuru) ja jäsen Alanteen tekemä vastaesitys 5 ääntä (Alanne, Vuorisalo, Mäkelä, Ylitalo, Raevaara). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi äänin 7-5.

12 Päätös Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteen-kuljetuksen päättymään , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jä-tehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus kunnalliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiin-teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Tämän jälkeen Aarne Raevaara ilmoitti jättävänsä päätöksen eriävän mielipiteen. Ilmoitus Jäsenkunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Lisätietoja hallintokoordinaattori Ilpo Pyymäki, puh Liitteet 1. Pöyry Finland Oy:n selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta 2. Alueellisen jätehuoltojaoston arvio jätelain 37.1 :n edellytysten täyttymisestä 3. Vertailu kuljetusjärjestelmävaihtoehdoista 4. Mielipiteet (38 kpl) 5. Mielipiteiden vastine ja niiden yhteenveto 6. Kuntien lausunnot (25 kpl) 7. Kuntien lausuntojen vastineet 8. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunto 9. Yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältö kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi 10. Ylöjärven kaupunginhallituksen lausunto Aarne Raevaaran eriävä mielipide

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen

12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi alkaen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (8) 12 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 10.12.2014 AIKA Keskiviikko klo 18.00-18.55 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 Tekninen jaosto 26.3.2015 AIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.00-20.20 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus Jätehuoltojaosto 1 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 1. Jätehuoltojaoston palvelukokonaisuus Alueellinen jätehuoltojaosto toimii jätelain (646/2011) 23 :n mukaisena kuntien

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampere Tampereen kaupunkiseudun kunnat: 2. Kangasala 3. Lempäälä 4. Nokia 5. Orivesi 6. Pirkkala

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto asiaan dnro 01150/17/2299, joka koskee valitusta Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.4.2017 104. Päätöksellään kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 14.11.2013 klo 17.00 18.10, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj.

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 6 Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksan päivitys TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto Valmistelijan yhteystiedot vs. jätehuoltoinsinööri

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018

ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN LOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 1. Jätehuoltoviranomaisen palvelukokonaisuus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat perustivat yhteisen jätehuoltoviranomaisen vuonna

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 17 Asianro 6499/14.06.00/2013 Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Jätehuollon yhteistoimintasopimus / tilanne lakimies Juha Perämaa / JP

Jätehuollon yhteistoimintasopimus / tilanne lakimies Juha Perämaa / JP Jätehuollon yhteistoimintasopimus / tilanne 25.8.2017 lakimies Juha Perämaa 1 25.8.2017 / JP Tausta ja käydyt sopimusneuvottelut Jätelain 43 :n mukaisesti kunnat ovat siirtäneet jätehuollon järjestämiseen

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tekninen lautakunta 68 04.06.2013 Kunnanhallitus 372 15.12.2014 Kunnanhallitus 123 30.03.2015 Tekninen lautakunta 29 14.04.2015 Kunnanhallitus 144 20.04.2015 Tekninen lautakunta 84 27.10.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25 Tekninen lautakunta 25 11.04.2017 Kaupunginhallitus 140 19.04.2017 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25 Esittely Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää 16.3.2017 päivätyllä

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 29 08.03.2011 Kunnanhallitus 115 11.04.2011 Tekninen lautakunta 85 13.09.2011 Jätteenkuljetuksen kilpailuttaminen 2012-2016/uusi jätelaki 604/54.541/2010 Teknltk 29 Joensuun Seudun

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA 11.3.2014 KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 05.06.2014 AIKA Torstai 05.06.2014 klo 18.00-20.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN. Tiivistelmä mielipiteistä

TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN. Tiivistelmä mielipiteistä TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN Tiivistelmä mielipiteistä 1) Kirsti ja Hannu Voimanen (9.2.2017) ovat vastustaneet kunnan järjestämään lietteen kuljetusjärjestelmään siirtymistä ja todenneet,

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

11 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirto jätelain 81, 82 ja 91 :n mukaisissa asioissa. Valmistelija / lisätiedot: Nikko Patricia

11 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirto jätelain 81, 82 ja 91 :n mukaisissa asioissa. Valmistelija / lisätiedot: Nikko Patricia Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 11 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirto jätelain 81, 82 ja 91 :n mukaisissa asioissa TRE:4134/00.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Nikko Patricia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2013

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2013 Aika ja paikka: 12.6.2013 klo 14:10 15:25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannseluo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti

Lisätiedot

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 18 Lausunto 21/2013 1 (6) 19.3.2013 Jämsän jätehuolto liikelaitoksen johtokunta jatehuolto@jamsa.fi Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila

11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (7) 11 Esitys kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen jätetaksaksi 01.01.2017 alkaen TRE:6886/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Anu Toppila Anu.Toppila@tampere.fi

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2017 1 (12) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA Työryhmän jäsenet: Håkan Sundqvist, Pohjanmaan jätelautakunta, puheenjohtaja Aulis Junkala, Pohjanmaan jätelautakunta, varapuheenjohtaja Johan Hassel, Pohjanmaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein.

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Valituksenalaiset päätökset koskevat

Lisätiedot

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa, osa 1/3 Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLISTA

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLISTA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN 23.1.2017 TÄYTÄNTÖÖNPANOLISTA 5 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen vaali Tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. Tiivistelmä lausunnoista

Sivu 1 / 9. Tiivistelmä lausunnoista Sivu 1 / 9 Tiivistelmä lausunnoista Ilomantsin kunta, kunnanhallitus, 18.8.2015 Kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta ei tule luopua eikä siirtyä jäteyhtiön kilpailutukseen. Raportin yhteenvedon

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot