T E S T I K Ä Y T T Ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E S T I K Ä Y T T Ö"

Transkriptio

1 RT LVI KH TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 09 OHJEET syyskuu (37) Tämä talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo ja sen käyttöohje julkaistaan testikäyttöä varten. Samaan aikaa julkaistaan testikäyttöön hankkeen laajuuden määrittämiseksi RT , LVI ja KH Hanketietokortti 09. Tehtäväluettelo ja hanketietokortti ovat tulostettavissa myös osoitteista ja TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talotekniikan suunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluetteloa voidaan käyttää talotekniikan suunnittelun tehtävälaajuuden määrittelyyn suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteenä sitova. Tehtäväluettelo on nimensä mukaisesti vain luettelo, eikä se kerro yksittäisen tehtävän tärkeyttä tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijän on huolehdittava siitä, että tehtävän tarkoitus tulee täytetyksi, vaikka tehtävä suoritetaankin ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja tuloste. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen talotekniikan suunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. on luokiteltu suunnittelun kannalta luonteviin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan yhdistää toisiinsa tai jakaa eri tavoin tapauksesta riippuen. voivat olla ajallisesti päällekkäisiä ja ajoittua hankkeen eri vaiheisiin. OSAPUOLIEN TYÖNJAKO Talotekniikan suunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, pääsuunnittelijan, hankkeen johtajan ja tilaajan työnjako voi vaihdella. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat on sovittava hankekohtaisesti. Tehtäviä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritetyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennushankkeen toimintaan perustuu tehtäväluetteloihin TS 08 RAP 08. HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetetut vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Hankepäätös Hankkeen valmistelussa laaditaan projektiohjelma, jossa esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet, sekä hankeohjelma, jossa esitetään hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Investointipäätös Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, annetaan suunnittelutarjoukset, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) Suunnittelun ohjaukseen sisältyy hankkeen tavoitteiden tarkistaminen, suunnittelutavoitteiden määrittäminen ja suunnitelmien tavoitteiden mukaisuuden valvonta. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttaminen. Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Valittu ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Hyväksytty yleissuunnitelma Rakennuslupatehtävissä varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunnitelman hyväksyttävyys sekä laaditaan lupasuunnitelmat ja muut lupa-asiakirjat. Rakennuslupa Hankintoja palvelevassa suunnittelussa laaditaan hankintakyselyjen edellyttämät suunnitelmat ja asiakirjat, joilla voidaan määrittää kohteen ja rakennusosien, määrät, työtavat ja laatutaso. Tarjouspyyntöasiakirjat Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetään rakentamisen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuoteosa ja järjestelmäosasuunnittelu. Hyväksytyt toteutussuunnitelmat Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, pidetään urakkakilpailut, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Rakentamispäätös Rakentamisen ohjauksella varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos ja tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. Vastaanottopäätös Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. Rakennuksen käyttöön ottaminen Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

2 RT LVI KH ohjeet - 2 OHJEITA TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖÖN Yleistä Tehtäväluetteloa voidaan käyttää joko yksittäisen suunnitteluvaiheen tehtävien määrittämiseen tai laajemman suunnittelukokonaisuuden määrittämiseen. Jokaiselta suunnittelualueelta (LVI, RAU, SÄH) laaditaan yleensä erilliset tehtävämäärittelyt, koska tehtävien sisältö poikkeaa tyypillisesti suunnittelualoittain. Sisällysluettelon käyttö laajuuden määrittelyssä Sisällysluetteloa voidaan käyttää erillisenä liitteenä tarjouskyselyissä ja sopimuksissa suunnittelutehtävän laajuuden osoittamiseksi. Tällöin suunnittelutehtävä määritellään merkitsemällä halutut tehtäväkokonaisuudet ja analysointien sekä laskelmien laajuudet. Virallisten kokousten määrä voidaan ilmoittaa kappalemäärinä tai, jos niitä ei ilmoiteta, noudatetaan esitettyä laskentaperustetta (esim. 1 kpl/kk). TATE-suunnittelun järjestelmä (liite 1) Merkitsemällä valinnaksi oletus on lähtökohtana suunnittelutehtävän mitoitukselle kohdetyypin mukaiset tavanomaiset järjestelmät. Merkitsemällä valinnaksi sovellettu, tulee lisäksi täyttää liite 1 suunnittelutehtävään sisältyvien järjestelmien laajuuden osoittamiseksi ja liittää se tarjousten ja sopimusten liitteeksi. Perustehtävät ja harkinnanvaraiset tehtävät Kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin ja harkinnanvaraisiin tehtäviin. Perustehtävät on määritelty siten, että niiden avulla saadaan tavanomaisiin kohteisiin riittävä sisältö hyvän suunnittelutuloksen aikaansaamiseksi. Harkinnanvaraisia tehtäviä kannattaa sisällyttää suunnittelulaajuuteen, jos kohde on vaativa ja siinä halutaan painottaa esimerkiksi energia- tai olosuhdevaatimuksia kyseessä on peruskorjauskohde halutaan käyttää suunnittelijaa laajemmin rakentamisaikaisiin ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Hankesuunnittelutehtävät Tehtäväluettelo sisältää sellaisia avustavia hankesuunnittelutehtäviä, joiden suorittamiseen tarvitaan taloteknistä osaamista. Hankesuunnittelutehtävät ovat kaikki harkinnanvaraisia tehtäviä ja niiden sisällyttäminen suunnittelulaajuuteen riippuu kohteesta ja sen erityisvaatimuksista. Hankintoja palvelevan ja toteutussuunnittelun sekä loppudokumentoinnin tehtävien (liite 2) Suunnitelman laadintatehtävien on jaettu vaihtoehtoisiin oletus- ja projektikohtaisiin laajuuksiin. Jos projektikohtaista laajuutta ei ole valittu, edetään tehtävässä oletuslaajuuden mukaisesti (ks. liite 2). Oletuslaajuuden avulla saadaan, pyrittäessä kiinteään urakkaan, tavanomaisiin kohteisiin riittävä sisältö hyvän suunnittelutuloksen aikaansaamiseksi. Projektikohtaista laajuutta käyttämällä voidaan suunnittelutehtävän sisältö määritellä kohde- ja urakkamuotokohtaisesti tilaajan erityistarpeiden tai projektin erityispiirteiden mukaiseksi. Projektikohtaisen laajuuden käyttö edellyttää aina suunnittelualakohtaisesti liitteen 2 täyttämistä ja liittämistä tarjousten ja sopimusten liitteeksi. Kommentit tehtäväluettelosta voi toimittaa osoitteeseen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Juho Kess Annankatu 24 Tämän ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry Sisustusarkkitehdit SIO ry Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

3 RT LVI KH ohjeet 3 TATE-suunnittelun tehtäväluettelon sisällysluettelo / määrittelykaavake C 1 C 1.1 C Tehtävän Tarvittavat lähtötiedot suunnittelutehtävää varten SUUNNITTELUN VALMISTELU (nämä tehtävät eivät ole suunnittelutehtäviä) Suunnittelutehtävän lähtötiedot Yleiset lähtötiedot on esitetty erillisessä hanketietokortissa C 1.2 C C Sisältyy toimeksiantoon Korjausrak. Suunnittelutehtävän vaativuus Yleiset vaativuusmäärittelyt on esitetty erillisessä hanketietokortissa TATE-suunnittelutehtävien 1. Järjestelmä (ks. liite 1 ): - vaihtoehto 1.1 oletus (ei edellytä valinnan lisäksi muita toimenpiteitä) - vaihtoehto 1.2 sovellettu (määritettävä haluttu liitteen 1 avulla) 2. Toteutus (ks. liite 2 ): - vaihtoehto 2.1 oletus (ei edellytä valinnan lisäksi muita toimenpiteitä) - vaihtoehto 2.2 projektikohtainen (määritettävä haluttu liitteen 2 avulla) B B 2 HANKESUUNNITTELUN (HANKKEEN VALMISTELU) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Rakentamismahdollisuuksien selvittäminen B 2.1 Liittymismahdollisuudet Selvitykset tai raportit B 2.2 Rakennuspaikan talotekniset rasitteet Selvitykset tai raportit B 2.3 K Nykyisten kiinteistöjen talotekniikan liittymien käyttö ja laajennettavuus Selvitykset tai raportit B 2.4 Rakennuspaikan hyödyntäminen energian käytössä Selvitykset tai raportit B 4 Hankkeen suunnittelulle asetettavat tavoitteet B 4.1 Toiminnan asettamat talotekniset suunnittelutavoitteet TATE-tavoitteidenhallintaraportti B 4.4 Teknisten järjestelmien tilantarpeet määrittelyä varten Selvitys talotekniikan tilantarpeista B 4.5 Talotekniset tavoitteet ja laatutasot pääjärjestelmittäin hankesuunnitelmaa Hankesuunnitelman talotekn. osuus varten B 4.6 K Talotekniset kuntokartoitukset Kuntokartoitusraportti ja kustannusarviot B 5 Tavoitteet hankkeen läpiviennille B 5.1 Hankkeen aikataulu ja toteutustapa Tavoiteaikataulu B 6 Investointipäätös B 6.1 Talotekniikan investointikustannuslaskelma Investointikustannuslaskelmat C 2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, PERUSTEHTÄVÄT C 2.1 Suunnittelun aloitustilaisuus Aloitustilaisuuden muistio (rakennuttaja) C 2.2 Taloteknisten suunnittelutavoitteiden yhdenmukaisuus hankkeen TATE-tavoitteidenhallintaraportti tavoitteiden kanssa C 2.3 C Suunnitteluprosessi Projektiaikataulu Projektiaikataulu C Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu C 2.4 C Suunnittelutiedonhallinnan määrittäminen CAD- ja tietomallinnusohje CAD- ja tietomallinnusohje C Laitetunnusjärjestelmä Laitetunnusjärjestelmä C 2.5 C Suunnittelurajojen yhteensopivuus Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat Suunnittelurajaliite C 2.6 Suunnittelukatselmukset Muistio (pääsuunnittelija), tiedonvaihtoaikataulu C 2.7 Suunnitteluyhteistyö ja viestintä Muistio (pääsuunnittelija), tiedonvaihtoaikataulu C 2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT C 2.8 K Talotekniset kuntokartoitukset Kuntokartoitusraportti C 2.9 Muu lisätehtävä (esim. taloteknisten järjestelmien dokumentointi korjausrakentamiskohteissa) mikä: C 3 EHDOTUSSUUNNITTELU, PERUSTEHTÄVÄT C 3.1 Ehdotussuunnittelun käynnistäminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset [ ] kpl Suunnittelutilanneraportti C 3.2 Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Suunnittelutavoitteet TATE-tavoitteidenhallintaraportti C 3.3 Alueen käyttö Liittymävaihtoehdot Asemapiirustus ja selvitykset C 3.4 Teknisten järjestelmien vaihtoehdot Kuvaukset ja luonnokset vaihtoehdoista C 3.5 Käyttö- ja paloturvallisuus vaihtoehdot Kuvaukset ja luonnokset vaihtoehdoista C 3.6 Ehdotussuunnitelmat Ehdotussuunnitelma-asiakirjat

4 RT LVI KH ohjeet 4 TATE-suunnittelun tehtäväluettelon sisällysluettelo / määrittelykaavake C 3.7 Laskelmat ja simulointitulosteet, yhteensovitusmuistio C Energiankulutuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ] Energiankäytön vertailu C Sisäilmaolosuhdelaskenta taso, a [ ], taso b [ ] Sisäolosuhdevertailu C Valaistuslaskenta taso a Valaistuslaskelma C 3.8 C Tyyppiratkaisut Alustavat teknisten tilojen tarpeet Tilasijoituspiirustukset tai tilavarausmallit C Mallihuoneet ja tyyppitilat Alustavat mallihuone-/tyyppitiladokumentit C 3.9 C 3.10 Muistio (pääsuunn.) ja tarkennetut ehdotussuunnitelma-asiakirjat Muistio C 3 EHDOTUSSUUNNITTELU, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT C 3.11 K Talotekniset kuntokartoitukset, jos niitä ei ole tehty suunnittelun Kuntokartoitusraportti käynnistämisen yhteydessä C 3.12 Vaihtoehtojen suunnittelutavoitteiden toteutumisen varmistus (vaativat laskelmat ja visualisoinnit) Laskelma-asiakirjat, simulointi- ja visualisointitulosteet C Energiankulutuslaskenta, taso c Energiankäytön vertailu C Sisäilmaolosuhdelaskenta, taso c (LVI) Sisäolosuhdevertailu C Virtaussimulointi (CFD), taso d (S) Sisäolosuhdevertailu Virtaussimulointi tehdään seuraaville tiloille: C C C C 3.13 C 4 C 4.1 C 4.2 C C C 4.3 C 4.4 C 4.5 C 4.6 C 4.7 C 4.8 C C C C 4 C 4.9 C 4.10 C 4.11 C C C Suunnitelmamallit/laskelmat. Vaihtoehtojen suunnittelutavoitteiden toteutuminen Tavoitteenmukaisuuden osoittaminen Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja yhteensovittaminen Vaihtoehtojen valinta Ehdotussuunnitelman hyväksyntä ja yleissuunnittelua varten valittava ratkaisu Valaistuksen visualisointi, taso b [ ], taso c [ ] (S) Valaistusvisualisointi tehdään seuraaville tiloille: Investointikustannuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ] Elinkaarikustannuslaskenta eri vaihtoehdoille, taso a [ ], taso b [ ] Muu tehtävä, mikä: YLEISSUUNNITTELU, PERUSTEHTÄVÄT Yleissuunnittelun käynnistäminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset [ ] kpl Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Lähtötiedot ja jatkosuunnittelupäätös Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta Liittymäratkaisut Tilasuunnittelu Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja järjestelmäintegraatio Visualisointikuvat Vaihtoehtojen investointikust. laskelmat Vaihtoehtojen elinkaarikust. laskelmat Suunnittelutilanneraportti Lähtötietojen raportti Suunnittelu- ja lähtötietoaikataulu Asemapiirustus ja selvitys liittymistä Tasopiirustukset, tyyppitilapiirustukset Rakennuksen kiinteän ja muuttuvien osien määrittely Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako Muistio (projektinjohto) Yleissuunnitelman laskelmat Valitulle yleissuunnitelmaratkaisulle ehdotussuunnitteluvaiheessa tehtyjen Täydennetyt laskelma-asiakirjat ja simulointilaskelmien tarkentaminen ja visualisointitulosteet. Yleissuunnitelman dokumentointi Yleissuunnitelma-asiakirjat Yleissuunnitelma-asiakirjat Tavoitteiden mukaisuuden osoittaminen Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus ja laadunvarmistus Yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuus, tavoitteiden toteutuminen Yleissuunnitelman hyväksyminen YLEISSUUNNITTELU, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Ennakkohankintojen suunnittelu Tehdään niitä ennakkohankintoja palvelevat suunnitelmat, jotka ovat välttämättömiä rakentamisen käynnistämiseksi. Ennakkohankintoja ovat: Muistio ja tarkennetut asiakirjat, laadunvarmistusasiakirjat Raportti suunnittelutavoitt. toteutumisesta Muistio Ennakkohankintoihin liittyvät suunnitelmat Yleissuunnitelman täydennys arvioilla määristä Valitun yleissuunnitelmaratkaisun suunnittelutavoitteiden toteutuminen (laskelmat ja visualisoinnit) Energiankulutuslaskenta, taso c Sisäilmaolosuhdelaskenta, taso b [ ], taso c [ ] (LVI) Valaistuksen visualisointi, taso b [ ], taso c [ ] (S) Valaistusvisualisointi tehdään seuraaville tiloille: Yleissuunnitelmat täydenn. määrätiedoilla Laskelma-asiakirjat, simulointi- ja visualisointitulosteet, muistio Tarkemmat energiankulutuslaskelmat energiatodistuksen laadintaa varten Olosuhdelaskelmat yleissuunn. ratkaisulle Tyyppitilojen visualisointikuvat C Investointikustannuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ] Investointikustannuslaskelmat

5 RT LVI KH ohjeet 5 TATE-suunnittelun tehtäväluettelon sisällysluettelo / määrittelykaavake C C 4.12 Elinkaarikustannuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ], taso c [ ] Muu tehtävä, mikä: Elinkaarikustannuslaskelmat valitulle vaihtoehdolle C 5 C 5.1 C C C C C RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT, PERUSTEHTÄVÄT Luvan valmistelutehtävät Viranomais- ja suunnittelukokoukset [ ] kpl Viranomaislausunnot Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat Energiatodistus ja -selvitys Rakennuslupaan liittyvät talotekniset tiedot Suunnittelutilanneraportti, muistiot Laskelmat ja selvitykset Laskelmat ja selvitykset todistuksen kokoajalle Tiedot pääsuunnittelijalle C 6 TOTEUTUSSUUNNITTELU, PERUSTEHTÄVÄT C 6.1 Toteutussuunnittelun käynnistäminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset [ ] kpl Suunnittelutilanneraportti C 6.2 C Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Lähtötiedot ja edellytykset suunnittelun suorittamiselle Lähtötietojen raportti C TATE-suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu Suunnittelu- ja lähtötietoaikataulu C Toteutussuunnitteluvaiheen huolehtimis- ja vastuurajat Suunnittelurajaliite C 6.3 Suunnitelmapakettijako Muistiot (projektinjohto) Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö C 6.4 C Tilasuunnittelu TATE-reititystarpeet Tasopiirustukset, leikkaukset C Kantavien rakenteiden varaustiedot Varaustiedostot tai varausobjektit tietomalliin sidottuna C Suunnitelman pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus Hyväksytyt sijoitussuunnitelmat C 6.5 Hankintoja palveleva suunnitelman dokumentointi Suunnitelma-asiakirjat (ks. liite 2) C 6.6 C Hankintoja koskevat yhteiset asiakirjat Työturvallisuusliitteen täydennys Täydennetty työturvallisuusliite C Urakkarajaliitteen täydennys Täydennetty urakkarajaliite C 6.7 C Tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja suunnitelman hyväksyminen Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus Yhteensovitusmuistio ja tarkennukset C Hankintoja palvelevien suunnitelmien tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus Raportti suunnittelutavoitt. toteutumisesta Laadunvarmistuksen muistio C Suunnitelman hyväksyminen Muistio C 6.8 Hankintoja palvelevan suunnittelukokonaisuuden päivittäminen Tarkennetut suunnitelmat C 6 TOTEUTUSSUUNNITTELU, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Ä C 6.9 Hankintoja palvelevaan suunnittelukokonaisuuteen liittyvät lisätehtävät C K Liittymäalueiden olemassaoleva tekniikka Nykytilannepiirustukset päivitettyinä C Olemassaolevan tekniikan mallinnus Piirustukset ja leikkaukset nykytekniikasta (edellyttää suunnitelmien tasoa 3) C K Nykyisten asennusten purku Purkupiirustukset ja selostukset C Yhteensovitus yhteispiirustusten avulla (voidaan edellyttää vain yhdeltä TATE-yhteispiirustukset ja -leikkaukset suunnitteluosapuolelta) sovittavassa laajuudessa C Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla (voidaan edellyttää vain yhdeltä TATE-yhdistelmämalli ja mallin tarkastelu suunnitteluosapuolelta tai erilliseltä konsultilta) navigointiohjelmistojen avulla C C C C C C C C 6.10 C C C C C C C Suunnitelman suunnittelutavoitteiden varmistaminen erityistoimin (laskelmin) Energiankulutuslaskenta, taso c Investointikustannuslaskenta, taso c Urakkatarjouslomakkeet (tarjous- ja yksikköhintalomakkeet) Määräluettelot Järjestelmä- tai tuoteosakaupan vaatimustasot Järjestelmä- tai tuoteosahankintojen suunnittelupakettien määrä [ ] kpl. Muu tehtävä, mikä: Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laadinta Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden käynnistäminen Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät kokoukset rakentamisaikana [ ] kpl Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Lähtötiedot, tiedonvaihtoaikataulu ja muut edellytykset suunnittelun suorittamiselle Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat Suunnitelmapakettijako Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat -jaottelu sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö Tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnitelmat Järjestelmä- ja tuoteosa hankintojen suunnitelma-asiakirjat Järjestelmä- ja tuoteosahankintoihin liittyvien suunnitelmapakettien määrällinen [ ] kpl. Järjestelmä- ja tuoteosa hankintojen suunnitelmapaketit tehtävittäin on määritelty liitteessä [ ]. Laskelmat ja simulointitulokset Energiankulutuslaskelmat Investointikustannuslaskelmat Lomakkeet Määräluettelot Hankintakuvaus tai laaditun materiaalin täydennys TATE:n osalta Kokousmuistiot (suunnittelijat tai projektinjohto) Lähtötietojen raportti Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu Suunnittelun vastuuliite Muistiot (projektinjohto laatii) Järjestelmien tai tuoteosien talotekniset vaatimukset ja liitepiirustukset sovitulla tarkkuudella

6 RT LVI KH ohjeet 6 TATE-suunnittelun tehtäväluettelon sisällysluettelo / määrittelykaavake C C C Täydennetyt suunnitelmat Varaustiedoilla täydennetyt elementtien valmistuspiirustukset C Kantavien rakenteiden varaustietojen tarkennus Varaustiedostot tai TATE-varausobjektit C Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden suunnitelmien laadinta Totetussuunnitelma-asiakirjat (liitteen 2 mukaisesti) C C Tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja suunnitelman hyväksyminen Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus Muistio ja tarkennetut asiakirjat C Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla (voidaan edellyttää vain yhdeltä suunnitteluosapuolelta tai erilliseltä konsultilta) TATE-yhdistelmämalli ja mallin tarkastelu navigointiohjelmistojen avulla C C C C C C D 1 D 1.0 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 2 D 2.0 D 2.1 D 2.2 D 2.3 Talotekniikan suunnitelmatäydennykset järjestelmä- ja tuoteosahankintojen osalta Erityissuunnittelu Elementtien varauspiirustukset Laajuus: [ ] a porrashuoneet ja vastaavat kuilurakenteet toteutetaan elementtirakenteisena [ ] b ulkoseinärakenteet toteutetaan elementtirakenteisena [ ] c koko rakennus toteutetaan elementtirakenteisena Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden suunnitelmien tavoitteenmukaisuus ja laadunvarmistus Suunnitelman suunnittelutavoitteiden varmistaminen erityistoimin (laskelmin ja visualisoinnein) Energiankulutuslaskenta, taso c Muut laskelmat ja visualisoinnit Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden suunnitelmien hyväksyntä Muu tehtävä, mikä: RAKENTAMISEN VALMISTELU, PERUSTEHTÄVÄT Rakentamista valmistelevat kokoukset [ ] kpl Valvontasuunnitelman täydennys Suunnitelmien viranomaishyväksynnät Rakentamisen aikainen tiedonhallinta TALOTEKNISEN SUUNNITTELIJAN ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT RAKENTAMISAIKANA, PERUSTEHTÄVÄT (Ei suunnittelutehtäviä) Työmaakokoukset [ ] kpl Laitehyväksynnät (suunnitelmamukaisuus) Toimittajan / urakoitsijan laatimat suunnitelmat Ylläpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot (Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1, 2 ja 3) Raportti tavoitteiden toetutumisesta. Laadunvarmistuksen muistio ja tarkennetut suunnitelma-asiakirjat Laskelmat toteutussuunn. ratkaisuille Muistio Kokousmuistiot (projektinjohto laatii) Valvontasuunnitelman täydennys Viranomaisten hyväksymät suunnitelmat Rakentamiskelpoiset suunnitelmat Valvontaraportti työmaatilanteesta Laitehyväksyntäraportti Suunnitelman tarkastusraportti Järjestelmien toimintakaaviot ja -kuvaukset, laitetiedot, käyttöikätavoitteet D 2 TALOTEKNISEN SUUNNITTELIJAN ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT RAKENTAMISAIKANA, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT (Ei suunnittelutehtäviä) D2.4 Urakoitsijapalaverit [ ] kpl Muistiot (projektinjohtourakoitsija laatii) D2.5 Hankintapalaverit [ ] kpl Muistiot (projektinjohtourakoitsija laatii) D2.6 Tuoteosa- tai erillishankintojen tarjoukset. Tarjousten määrä [ ] kpl. Kommentit tarjousten hyväksyttävyydestä D 2.7 Kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat suunnitelmatiedot (Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 2 ja 3) Tiedonsiirtotaulukko ylläpidon hallintajärj. tarvittavista suunnitelmatiedoista D 2.8 Paikantamispiirustukset (Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1-3) Huollettavien laitteiden paikantamispiirustukset D 2.9 Yhdistelmämallin ylläpito lopullisilla tiedoilla (Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso 3) Urakoitsijoiden asennustiedoilla päivitetty järjestelmämalli D 2.10 Järjestelmämallin ylläpito laitehyväksyntävaiheessa (edellyttää Toteutusta vastaavat järjestelmämallit suunnitelmien tasoa 3) D 2.11 Järjestelmämallin ylläpito lopullisilla tiedoilla (Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso 3) Urakoitsijoiden laitetiedoilla päivitetty järjestelmämalli D 2.12 Valittujen laitehankintojen vaikutus tavoitteiden toteutumiseen (laskelmat ja simuloinnit) Laskelma-asiakirjat ja simulointitulosteet. Raportti tavoitepoikeamista. D Energiankulutuslaskenta, taso c Kulutusraportit ja vertailu tavoitteisiin. D Sisäilmaolosuhdelaskenta, taso c Olosuhdelaskelmat ja vertailu tavoitteisiin. D 2.13 Muu tehtävä, mikä: E 1 E 1.0 E 1.1 VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTON ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, PERUSTEHTÄVÄT Vastaanottokokoukset [ ] kpl Vastaanottotarkastuspöytäkirja (laatii rakennuttaja tai projektinjohtokonsultti) Luovutuspiirustukset (urakoitsijoiden laatimat) Tarkast. luovutuspiirustukset ja tiedostot E 1 VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTON ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT E 1.2 Vastaanoton aikainen urakkasuoritusten yleinen laadunvalvonta Vastaanoton valmiusraportti E 1.3 Urakkasuoritusten tekniset tarkastukset Virhe- ja puuteluettelot E 1.4 Urakkasuoritusten toimintakokeet (suoritus) Toimintakokeiden virhe- ja puuteluettelot E 1.5 Urakkasuoritusten toimintakokeet (osallistuminen) Virhe- ja puuteluettelot (erill. valvoja laatii) E 1.6 Jälkitarkastukset ja niihin liittyvät kokoukset [ ] kpl Virhe- ja puuteluettelot E 1.7 Luovutuspiirustukset Luovutuspiirustustiedostot (ks. liite 2 )

7 RT LVI KH ohjeet 7 TATE-suunnittelun tehtäväluettelon sisällysluettelo / määrittelykaavake E 1.8 E 1.9 E 1.10 E 1.11 Käytön- ja huollonopastus käyttö- ja huoltohenkilökunnalle Suunnitelmien arkistointi Valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus Muu tehtävä, mikä: Ohjeistus, huoltokirja, paikantamispiirust. Luovutuspiirustusten kopiot ja tiedostot Raportti suunn. tavoitteiden toteutumisesta F 1 F 1.0 F 1.1 F 1 F 1.2 F 1.3 F 1.4 F 1.5 F 1.6 TAKUUAJAN TEHTÄVÄT, PERUSTEHTÄVÄT Takuutarkastuksiin liittyvät tekniset tarkastukset [ Takuutarkastuskokoukset [ ] kpl ] kpl TAKUUAJAN TEHTÄVÄT, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi käytön aikana. Analysointikäyntejä yht. [ ] kpl takuuaikana Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi etäseurantayhteyksien kautta. Etäseurantakäyttöjaksoja yht. [ ] kpl takuuaikana Toimivan rakennuksen tavoitteenmukaisuus Energiankulutus toteutuneidenasetusarvojen ja käyntiaikojen perusteella, taso c Muu tehtävä, mikä: Takuutarkastuksen virhe- ja puuteluettelo Vastaanottotarkastuspöytäkirja (Rakennuttaja tai rakennuttajakons. laatii) Raportti käynnistä ja havainnoista sekä arvio TATE-järjestelmien toiminnasta Raportti havainnoista sekä arvio TATEjärjestelmien toiminnasta Raportti suunn. tavoitteiden toteutumisesta Tarkennettu kulutustavoite ylläpito-vaiheessa tapahtuvaan seurantaan

8 RT LVI KH ohjeet 8 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 Tarvittavat lähtötiedot suunnittelutehtävää varten C 1 C 1.1 SUUNNITTELUN VALMISTELU (nämä tehtävät eivät ole suunnittelutehtäviä) Suunnittelutehtävän lähtötiedot Hankekortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä laatutaso suunnittelutarjouksia ja niiden työmäärän arviointia varten. On huomattava, että tarjoukset eivät mahdollisesti ole vertailukelpoiset, jos puutteellisten lähtötietojen vuoksi tarjoaja joutuu itse määrittelemään ja ilmoittamaan tarjouksessaan käyttämänsä tarjousperusteet. Julkisissa hankinnoissa myös hankintalaki edellyttää tehtävän määrittelemistä siten, että tarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa. C C C C C C C Kohteen pääkäyttötarkoitus Pääkäyttötarkoitus on esitetty hanketietokortissa. Käyttötarkoituksen mukaan määräytyy myös perussuunnittelun järjestelmä. Järjestelmälaajuuden määrittelystä enemmän liitteessä 1. Kohteen ja rakennustoimenpide Kohteen ja rakennustoimenpide on esitetty hanketietokortissa. Laajuustiedon mukaan määritetään suunnittelutehtävän työmäärä tarjousvaiheessa. Suunnittelutyön aikaiset lisäykset tai vähennykset käsitellään kunkin suunnitteluvaiheen keskihinnalla. Kohteen turvaluokitus Kohteen turvaluokitus on esitetty hanketietokortissa. Kohteen sijainti Kohteen sijainti on esitetty hanketietokortissa. Urakkamuoto Kohteen urakkamuoto on esitetty hanketietokortissa. Valinnan mukaan määräytyvät tehtäväjärjestys ja -. Tehtävälaajuuden määrittelystä enemmän liitteessä 2. Suunnitteluaika Kohteen alustava suunnitteluaika on esitetty hanketietokortissa. Sen mukaan määräytyy suunnittelutehtäviin sisältyvä kokousten määrä, ellei sitä ole erikseen kappalemääräisesti määritelty. Rakennusaika Kohteen alustava rakennusaika on esitetty hanketietokortissa. Sen mukaan määräytyy rakennusaikaisiin tehtäviin sisältyvä kokousten määrä, ellei sitä ole erikseen kappalemääräisesti määritelty. C Kohteen suunnittelijat Kohteeseen valittavat suunnittelijat on esitetty hanketietokortissa. C Kohteen HANKESUUNNITTELUN (HANKKEEN VALMISTELU) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Kohteeseen valittavat suunnittelua täydentävät asiantuntijat on esitetty hanketietokortissa. C Hankkeen tavoitteet Kohteen talotekniset tavoitteet ja suunnitteluohjeet hankkeelle, ks. hanketietokortti. C 1.2 Suunnittelutehtävän vaativuus C Suunnittelukohteen vaativuusluokka Suunnittelun vaativuusluokat suunnittelualoittain on esitetty hanketietokortissa. C Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso Kohteen suunnitteluohjelmistojen vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. C Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso Kohteen tiedonhallinnan vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. C Analysointien ja visualisointien vaatimustaso Rakennuksen energiatodistus (tasovaatimukset määritellään jäljempänä suunnitteluvaiheittain) Rakennuslupavaiheessa vaadittavaan energiaselvitykseen liitettävä energiatodistus. Esitetyillä laskentamenetelmillä on erilaiset tarkkuustasot.vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. a b c a b c a b c d a Energiatehokkuuslaskenta perustaso Energiatehokkuuslaskenta keskitaso Energiatehokkuuslaskenta vaativa taso Energian tavoitekulutus (tasovaatimukset määritellään jäljempänä suunnitteluvaiheittain) Rakennuslupavaiheessa vaadittavaan energiaselvitykseen liitettävä selvitys rakennuksen energiankulutuksesta ja ostoenergian kulutuksesta. Rakennuksen energiankulutus kuvaa rakennuksen suunnitteluratkaisujen mukaista energiankulutusta. Esitetyillä laskentamenetelmillä on erilaiset tarkkuustasot. Vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. Tämä selvitys voidaan vaatia rakennusvalvonnan taholta, vaikka energiatodistusta ei vaadita. Energiankulutuksen laskenta perustaso Energiankulutuksen laskenta keskitaso Energiankulutuksen laskenta vaativa taso Olosuhde/sisäilmasto (tasovaatimukset määritellään jäljempänä suunnitteluvaiheittain) Vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. Ei erityisvaatimuksia Laskenta Sisäilmaston olosuhdesimulointi Virtaussimulointi (CFD) Valaistus (tasovaatimukset määritellään jäljempänä suunnitteluvaiheittain) Vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. Ei erityisvaatimuksia

9 RT LVI KH ohjeet 9 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 Tarvittavat lähtötiedot suunnittelutehtävää varten b c Laskenta ja visualisointi Laskenta, simulointi ja visualisointi a b c a b c a b c C Investointikustannukset (tasovaatimukset määritellään jäljempänä suunnitteluvaiheittain) Vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. Ei erityisvaatimuksia laskennalle Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta Määrä- /rakennusosapohjainen laskenta Elinkaarikustannukset (tasovaatimukset määritellään jäljempänä suunnitteluvaiheittain) Vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. Ei erityisvaatimuksia laskennalle Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu Suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten laskenta Ympäristövaikutukset Vaatimustasomäärittelyt on esitetty hanketietokortissa. Ei erityisvaatimuksia laskennalle Suunnitteluratkaisujen energiankäytön ympäristövaikutusten laskenta Suunnitteluratkaisujen sitoutuneen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta TATE-suunnittelutehtävien Suunnittelutehtävän työmäärän mitoittamiseksi ja resurssien varaamiseksi tulee suunnittelutehtävän olla määritelty. Perustehtävän määritetään seuraavasti: 1. Järjestelmä (ks. liite 1 ): - vaihtoehto 1.1 oletus (ei edellytä valinnan lisäksi muita toimenpiteitä) - vaihtoehto 1.2 sovellettu (määritettävä haluttu liitteen 1 avulla). Oletus on hyvä lähtökohta suunnittelun laajuuden määrittämiseen esim. suunnittelua hankittaessa, jos tilaajalla ei ole tarkempaa tietoa laajuudesta. Tehtävän suorituksen aikana esille tulevat lisäykset ja vähennykset järjestelmälaajuuteen käsitellään toteutuneen työmäärän perusteella. Sovellettua laajuutta on syytä käyttää suunnittelun laajuuden määrittämiseen, jos esim. hankesuunnitteluvaiheessa on tehty kartoitus tarvittavista toiminnoista. Sovelletun laajuuden käyttäminen edellyttää aina liitteen 1 täyttämistä ja liittämistä suunnittelutarjousten ja sopimusten liitteeksi. 2. Toteutus (ks. liite 2 ): - vaihtoehto 2.1 oletus (ei edellytä valinnan lisäksi muita toimenpiteitä) - vaihtoehto 2.2 projektikohtainen ( määritettävä haluttu liitteen 2 avulla). Oletus on määritelty siten, että pyrittäessä kiinteään urakkaan sen avulla saadaan tavanomaisiin kohteisiin riittävä sisältö hyvän suunnittelutuloksen aikaansaamiseksi. Projektikohtaista laajuutta käyttämällä voidaan suunnittelutehtävän sisältö määritellä kohde- ja urakkamuotokohtaisesti tilaajan erityistarpeiden tai projektin erityispiirteiden mukaiseksi. Projektikohtaisen laajuuden käyttö edellyttää aina suunnittelualakohtaisesti liitteen 2 täyttämistä ja liittämistä suunnittelutarjousten ja sopimusten liitteeksi.

10 RT LVI KH ohjeet 10 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 B B 2 B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 4 B 4.1 B 4.4 B 4.5 B 4.6 B 5 B 5.1 B 6 B 6.1 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C HANKESUUNNITTELUN (HANKKEEN VALMISTELU) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Hankeselvityksen lähtötietoina ovat käyttäjien ja omistajien tavoitteet. Tavoitteet voivat olla kuvattuna esimerkiksi tarveselvityksessä tai erillisissä päätöksissä ja muistioissa. Hankeselvitys jakautuu kahteen osaan, joista toisessa selvitetään rakennuspaikan rakennuskelpoisuutta ja toisessa kerätään tietoja ja suunnittelutavoitteita hankeohjelman pohjaksi. Hankesuunnitteluvaiheessa taloteknisen suunnittelijan tehtävät ovat tyypiltään avustavia tehtäviä, jotka liittyvät esim. tontin tai rakennuksen rakennettavuuden selvittämiseen, kohteen energiankulutuksen, ympäristökuormitusten ja olosuhteiden tavoitearvojen määrittelyyn sekä taloteknisten suunnittelutavoitteiden määrittelyyn ja sovittamiseen hankkeen tavoitteisiin. Lisäksi tehtäviin voi sisältyä myös taloteknisen kustannusarvion laadinta. Koska talotekniikan osuus hankkeen investointi- ja erityisesti ylläpitokustannuksista on huomattava, talotekniikan vaatimusten huomioiminen jo hankesuunnitteluvaiheessa tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja vähentää mahdollisia yllätyksiä jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakentamismahdollisuuksien selvittäminen Liittymismahdollisuudet Selvitetään vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen talotekniikan liittymämahdollisuudet kunnallisteknisiin Selvitykset tai raportit verkostoihin. Rakennuspaikan talotekniset rasitteet Selvitetään tontilla olevien taloteknisten järjestelmien rasitteet (putkistot, kaapelit yms.). Selvitykset tai raportit Nykyisten kiinteistöjen talotekniikan liittymien käyttö ja laajennettavuus (K) Selvitetään nykyisten kiinteistöjen taloteknisten liittymien käyttö ja laajennettavuus hankeen tarpeet Selvitykset tai raportit huomioiden. Selvitetään mahdolliset teknisten järjestelmien siirto- ja väistötarpeet laajennusten tai muutosten kannalta. Rakennuspaikan hyödyntäminen energian käytössä Selvitetään vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen maaperän hyödyntämismahdollisuudet lämpö- tai jäähdytysenergian käytössä ja varastoinnissa. Hankkeen suunnittelulle asetettavat tavoitteet Toiminnan asettamat talotekniset suunnittelutavoitteet Määritellään ja sovitaan rakennuttajan kanssa talotekniikan suunnittelutavoitteet suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten. Esimerkki määriteltävistä tavoitteista: ks. Lisätiedot/tehtävien tarkenteet; kohta 1). Teknisten järjestelmien tilantarpeet määrittelyä varten Määritellään alustavasti tekniset päätilat ja niiden sijoitusvaihtoehdot huomioiden kohdan B 4.1 tavoitteet. Talotekniset tavoitteet ja laatutasot pääjärjestelmittäin hankesuunnitelmaa varten Selvitykset tai raportit TATE-tavoitteiden hallintaraportti, jossa ko. asiat käsitellään ja määritellään jatkosuunnittelun perusteiksi. Selvitys talotekniikan tilantarpeista Laaditaan selostus hankesuunnitelmaa varten taloteknisistä tavoitteista ja laatutasomäärittelyistä. Hankesuunnitelman talotekninen osuus Talotekniset kuntokartoitukset (K) Tehdään kuntokartoitukset teknisten järjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta sekä arvioidaan jäljellä Kuntokartoitusraportti, järjestelmien ja laitteiden oleva tekninen käyttöikä ja järjestelmien uusimistarve. Tarvittavilta osin syvennetään kuntokartoitusta jäljellä olevat tekniset käyttöiät ja uusimistarpeet laitteiden ja materiaalien kuntotutkimuksilla luotettavan tiedon saamiseksi. sekä toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassaolevien teknisten järjestelmien kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Näillä perusteilla voidaan tehdä päätöksiä järjestelmien jatkokäytöstä tai uusimisesta. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen. Tavoitteet hankkeen läpiviennille Hankkeen aikataulu ja toteutustapa Osallistutaan talotekniikan kannalta hankkeen toteutustavan ja aikataulun laadintaan. Tavoiteaikataulu Tarkastellaan rakentamisen vaiheistusta ja toteutustapaa talotekniikan kannalta, huomioiden mahdolliset tekniikan haittojen ja väistöjen vaikutukset rakennettavuuteen. Investointipäätös Talotekniikan investointikustannuslaskelma Tehdään laskelmat talotekniikan investointikustannuksista. Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea esitettyjen vaihtoehtojen investointikustannukset. SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, PERUSTEHTÄVÄT Suunnittelun käynnistämisvaiheessa määritellään ja tarkastetaan, että hankkeen -, laatu-, kulutus-, käyttö-, kustannus- ja aikataulutavoitteet on sovittu sekä tarkennetaan, että suunnitteluntiedonhallinnan, suunnittelurajojen ja yhteistyön pelisäännöt on kaikkien suunnittelijoiden osalta sovittu. Suunnittelun aloitustilaisuus Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Suunnittelun aloitustilaisuudessa käydään läpi suunnittelukohteen yleiset tavoitteet sekä rakennuttajan ja käyttäjän vaatimukset kohteen suunnittelulle. Taloteknisten suunnittelutavoitteiden yhdenmukaisuus hankkeen tavoitteiden kanssa Tarkistetaan tai määritellään ja/tai sovitaan rakennuttajan kanssa talotekniikan suunnittelutavoitteet suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten. Esimerkki määriteltävistä tavoitteista: Ks. jäljempänä Lisätiedot/tehtävien tarkenteet, kohta 1). Suunnittelutavoitteet on hyvä tarkistaa tai niiden puuttuessa määrittää heti suunnittelun aluksi, koska niillä ohjataan suunnittelua ja toteutusta tilaajan haluamaan suuntaan. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen tavoitteet ja maksimi-/minimiominaisuudet muuttuville tila-alueille ja erityistiloille. Näiden muuttuvien tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella määritetään tavoitteet kiinteille perusjärjestelmille: Sähkön osalta pääjakelu-, tele- ja turvajärjestelmien keskuslaitteille jne. LVI:n ja PAL:n osalta keskuslaitteille, jakelujärjestelmille, päätelaitteille jne. RAU:n osalta valvomon keskuslaitteille. Suunnitteluprosessi Projektiaikataulu Osallistutaan projektiaikataulun laadintaan. Projektiaikataulu määrittelee suunnittelutehtävän laajuutta ja kapasiteetin tarvetta. Projektiaikataulun avulla varmistetaan tiedonvaihto hankkeen aikana ja nähdään projektin mahdolliset kriittiset kohdat. Investointikustannuslaskelmat Aloitustilaisuuden muistio (rakennuttajakonsultti tai rakennuttaja laatii) TATE-tavoitteiden hallintaraportti, jossa ko. asiat käsitellään ja määritellään jatkosuunnittelun perusteiksi. Projektiaikataulu

11 RT LVI KH ohjeet 11 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C C 2.4 C CAD- ja tietomallinnusohje Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen. CAD- ja tietomallinnusohje määrittää CAD- ja tietomallinnuksen toimintaohje suunnittelussa käytetyt ohjelmistot ja niiden yhteensopivuuden. CAD- ja tietomallinnusohjeen tekeminen varmistaa kaikkien osapuolien yhdenmukaisen toiminnan ja suunnitelmien tietoteknisen yhteensopivuuden. C Laitetunnusjärjestelmä Laitetunnusjärjestelmän selvittäminen ja tarvittaessa laadinta sekä hyväksyttäminen varmistavat laitteiden Laitetunnusjärjestelmä yhdenmukaisen koodauksen. Laitteilla on oltava yksilöllinen ja yhdenmukaisella tavalla tehty tunniste niiden sijainnin sekä muihin laitteisiin ja järjestelmiin liittymisen tunnistamiseksi. C 2.5 Suunnittelurajojen yhteensopivuus C Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat Määritellään ja sovitaan huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus Suunnittelurajaliite, jossa määritellään huolehtimis- ja edellyttää useamman suunnittelijan yhteistyötä tai useampaan urakkasuoritukseen liittyvää vastuurajat todetuille suunnittelutehtäville. yhteensovitusta. Katso jäljempänä lisätiedot/tehtävien tarkenteet, kohta 2). C 2.6 C 2.7 C 2 C 2.8 C 2.9 C 3 C 3.1 C 3.2 Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut Määritellään ja sovitaan tiedonvaihtoaikataulut oman suunnittelualan osalta sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta suunnittelijoilta saatavia lähtötietoja. Lähtötietojen yhteensovituksen jälkeen laaditaan koko projektin yhteinen suunnitteluaikataulu. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään tiedonvaihdon tarpeet erikseen kiinteille ja muuttuville osille. Mahdollisten hankintapakettien vaikutukset lisätään aikatauluun heti kun ne on määritelty ja niiden vaikutukset muuhun aikatauluun on selvitetty. Suunnittelutiedonhallinnan määrittäminen Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat tulee määrittää heti suunnittelun aluksi. Niillä varmistetaan, että useisiin suunnittelualoihin liittyvissä järjestelmissä joku suunnitteluosapuolista vastaa siitä, että käyttäjän tarpeet tulevat huomioiduksi ja että muut suunnitteluosapuolet saavat riittävät lähtötiedot oman alansa suunnitelmien laatimiseksi. Suunnittelukatselmukset Sovitaan, minkä tasoisille suunnitelmille suoritetaan katselmukset kunkin suunnitteluvaiheen osalta. Muistio (pääsuunnittelija) Suunnittelukatselmusten tarkoituksena on varmistaa, että suunnitelmat viedään kunkin vaiheen osalta riittävän pitkälle, mutta ei liian Tiedonvaihtoaikataulu pitkälle, jotta myös mahdollistetaan suunnitelmien jatkokehitysmahdollisuudet mm. tuoteosasuunnittelun osalta. Katselmusten ajankohdat voidaan esittää tiedonvaihtoaikataulussa. Suunnitteluyhteistyö ja viestintä Sovitaan, miten suunnittelijoiden välinen yhteistyö toteutetaan, miten suunnittelijat pitävät keskinäisiä suunnittelupalavereja ja miten pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelua. Suunnittelijoiden välisten palavereiden ajankohdat voidaan esittää tiedonvaihtoaikataulussa. SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Suunnittelun käynnistämisvaiheen lisätehtävillä täydennetään perustehtäviä rakennuksen vaativuuden, korjausrakentamistarpeiden ja muiden erityisvaatimusten vuoksi. Talotekniset kuntokartoitukset (K) Tehdään suunnittelualueeseen liittyvät kuntokartoitukset teknisten järjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta sekä arvioidaan jäljellä oleva tekninen käyttöikä. Tarvittavilta osin syvennetään kuntokartoitusta laitteiden ja materiaalien kuntotutkimuksilla luotettavan tiedon saamiseksi. Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassaolevien teknisten järjestelmien kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Näillä perusteilla voidaan tehdä päätöksiä järjestelmien jatkokäytöstä tai uusimistarpeista. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen. Muu lisätehtävä (esim. taloteknisten järjestelmien dokumentointi korjausrakentamiskohteissa) mikä: Suunnittelu- ja lähtötietoaikataulu Muistio (pääsuunnittelija) Tiedonvaihtoaikataulu EHDOTUSSUUNNITTELU, PERUSTEHTÄVÄT Ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitetään ne tekniset vaihtoehdot, joiden avulla suunnittelutavoitteet voidaan toteuttaa. Tarkoitus on selvittää ja vertailla useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen dokumentointitavalle ei aseteta vaatimuksia, kunhan se riittävästi määrittää ratkaisut. Ehdotussuunnittelun käynnistäminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset [ ] kpl Osallistutaan suunnittelu- ja käyttäjäkokouksiin. Suunnittelutilanneraportti Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä niiden lukumäärää ole määritelty, perustehtävään sisältyy ehdotussuunnitteluvaiheessa 1 kpl suunnittelu- ja 1 kpl käyttäjäkokouksia / kk. Tähän määrään huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella. Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet. Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Suunnittelutavoitteet Tarkistetaan rakennuttajan kanssa aikaisemmassa vaiheessa laaditut suunnittelutavoitteet. Niiden puuttuessa määritellään ja dokumentoidaan suunnittelutavoitteet suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten. Esimerkki määriteltävistä tavoitteista ks. jäljempänä tehtävien tarkenteet, kohta 1). Tavoitteidenhallintaraportti, jossa ko. asiat käsitellään ja määritellään jatkosuunnittelun perusteiksi. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen tavoitteet ja maksimi-/minimiominaisuudet muuttuville tila-alueille ja erityistiloille. Näiden muuttuvien tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella määritetään tavoitteet kiinteille perusjärjestelmille kuten: Sähkössä pääjakelu-, tele- ja turvajärjestelmien keskuslaitteille jne. LVI:n ja PAL:n osalta määritellään tavoitteet keskuslaitteille, jakelujärjestelmille, päätelaitteille, energiankulutukselle jne. RAU:n osalta valvomon keskuslaitteille. Kuntokartoitusraportti, järjestelmien ja laitteiden jäljellä olevat tekniset käyttöiät sekä toimenpideehdotukset kustannusarvioineen. C 3.3 Alueen käyttö Liittymävaihtoehdot Määritellään rakennuksen massoitteluun vaikuttavat liittymät ulkopuolisiin verkostoihin. Ulkopuolisten verkostojen reitit vaikuttavat rakennuksen massoitteluun ja teknisten tilojen sijoitteluun. Asemapiirustus ja selvitys liittymistavasta ja reiteistä. Selvitys sammutusjärjestelmien vesilähteestä.

12 RT LVI KH ohjeet 12 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C 3.4 C 3.5 C 3.6 Teknisten järjestelmien vaihtoehdot Selvitetään yhteistyössä koko suunnitteluryhmän kanssa ne talotekniset vaihtoehdot, jotka soveltuvat ja tukevat arkkitehdin määrittelemiä tilaratkaisuvaihtoehtoja. Sähkö- ja telejärjestelmät. Kirjataan ja visualisoidaan ehdotussuunnitelmavaihtoehdot mm. seuraavasti: - vaihtoehtoiset sähkönjakeluratkaisut työalueille - vaihtoehtoiset valaistusratkaisut tyyppitiloille - vaihtoehtoiset ratkaisut energian mittausjärjestelmän toteutukselle - vaihtoehtoiset ratkaisut sähkönjakelujärjestelmien toteutukselle - vaihtoehtoiset ratkaisut mahdollisten varmennettujen ja keskeytymättömien jakeluiden toteutukselle - vaihtoehtoiset ratkaisut telejärjestelmien toteutukselle LVI-järjestelmät. Kirjataan ja visualisoidaan vaihtoehdot mm. seuraavasti: - vaihtoehtoiset keskusjärjestelmäratkaisut - vaihtoehtoiset pääjakelureitit - vaihtoehtoiset tyyppitilaratkaisut RAU-järjestelmät. Kirjataan ja visualisoidaan vaihtoehdot mm. seuraavasti: - vaihtoehtoiset ratkaisut RAU-järjestelmän ja säätöjärjestelmän toteutukselle Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen vaihtoehdot kiinteälle rakennukselle ja muuttuville tilaosille. Käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehdot Selvitetään yhteistyössä koko suunnitteluryhmän kanssa ne palo- ja turvatekniset vaihtoehdot, jotka soveltuvat ja tukevat arkkitehdin määrittelemiä tilaratkaisuvaihtoehtoja. Palo- ja turvajärjestelmät. Kirjataan ja visualisoidaan ehdotussuunnitelmavaihtoehdot mm. seuraavasti: - vaihtoehtoiset ratkaisut paloilmoitus-, savunpoisto- ja poistumisvalaistusjärjestelmien toteutukselle - vaihtoehtoiset ratkaisut murtoilmaisu- ja henkilöturvajärjestelmien toteutukselle - vaihtoehtoiset ratkaisut palosammutusjärjestelmien toteutukselle RAU-järjestelmät. Kirjataan ja visualisoidaan vaihtoehdot mm. seuraavasti: - vaihtoehtoiset ratkaisut savunpoiston ohjausjärjestelmille, jos käytetään apuna rakennusautomaatiojärjestelmää) Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen vaihtoehdot kiinteälle rakennukselle ja muuttuville tilaosille. Ehdotussuunnitelmat Dokumentoidaan ne ratkaisuvaihtoehdot, jotka ovat toteutuskelpoisia valittuihin arkkitehdin ratkaisuvaihtoehtoihin nähden. Sähkö- tele- ja turvajärjestelmät Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen ehdotukset kiinteälle osalle ja muuttuvalle osalle. Näiden muuttuvien tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella määritetään ehdotusvaihtoehdot kiinteille perusjärjestelmille kuten pääjakelu-, tele- ja turvajärjestelmien keskuslaitteille jne. LVI-järjestelmät Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen ehdotukset kiinteälle osalle ja muuttuvalle osalle. LVI:n osalta muuttuvien tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella määritellään ehdotukset keskuslaitteille, jakelujärjestelmille, päätelaitteille, energiankulutukselle jne. Kuvaukset ja luonnokset eri vaihtoehdoista vertailun tai päätöksenteon kannalta riittävällä tarkkuudella Kuvaukset ja luonnokset eri vaihtoehdoista vertailun tai päätöksenteon kannalta riittävällä tarkkuudella Ehdotussuunnitelma-asiakirjat: - järjestelmäkuvaukset toimintaperiaatteineen, joissa on käsitelty esitetyt vaihtoehdot. Ehdotussuunnitelma-asiakirjat (SÄH, TEL, TUR): - tarvittavat piirustukset ja leikkaukset niiltä osin kun ne liittyvät vaihtoehtojen esittämiseen - tyyppitilojen valaistus- ja kalustusperiaatteet - alustavat järjestelmäkaaviot esitetyille vaihtoehdoille Ehdotussuunnitelma-asiakirjat (LVI): - tarvittavat piirustukset ja leikkaukset siltä osin, kun ne liittyvät vaihtoehtojen havainnollistamiseen - tyyppitilojen vaihtoehtoratkaisut päätelaitteineen Palosammutusjärjestelmät Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen ehdotukset kiinteälle osalle ja muuttuvalle osalle. RAU-järjestelmät Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen ehdotukset kiinteälle osalle ja muuttuvalle osalle. C 3.7 Suunnitelmamallit/laskelmat Vaihtoehtojen suunnittelutavoitteiden toteutuminen Tehdään alla määritetyt peruslaskelmat esitetyille vaihtoehdoille suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Verrataan vaihtoehtoja tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin. Ehdotussuunnittelussa käsiteltävät vaihtoehtoiset ratkaisut toteuttavat suunnittelutavoitteet eri tavoin. Varmistetaan laskelmin, miten eri vaihtoehdot täyttävät tehtävän alussa määritetyt suunnittelutavoitteet. Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään niiden syyt. C Energiankulutuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ] Energiankäytön vertailu Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta, mm. rakennuksen massoittelun vaikutusta. Tässä vaiheessa laskenta voidaan tehdä joko kokemusperäisesti (valinta a) tai valmiiden energiankulutuslaskentamallien avulla (valinta b). C Sisäilmaolosuhdelaskenta taso, a [ ], taso b [ ] Sisäolosuhdevertailu Olosuhdelaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen sisäilmasto-olosuhteita ja arvioidaan sisäilmastotavoitteiden saavuttamista. C Valaistuslaskenta taso a Valaistuslaskelma C 3.8 C Valaistuslaskelmalla varmistetaan, että esitettyjen tyyppitilojen valaistusratkaisut täyttävät aiemmin määritetyt tavoitteet. Tyyppiratkaisut Alustavat teknisten tilojen tarpeet Määritellään päälaitteiden teknisten tilojen tila- ja sijoitustarpeet sekä isot merkittävät rakenteiden läpiviennit ja oleellisten kuormitustietojen toimittaminen rakennesuunnittelijalle. Riittävät ja hyvin sijoitetut tekniset tilat helpottavat järjestelmien asennusta. Niillä on myös merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikaisiin huolto- ja korjauskustannuksiin. Ehdotussuunnitelma-asiakirjat (PAL): - tarvittavat periaatekaaviot esitetyille vaihtoehdoille Ehdotussuunnitelma-asiakirjat (RAU): - tarvittavat periaatekaaviot esitetyille vaihtoehdoille Laskelma-asiakirjat ja simulointitulosteet. Yhteensovitustilaisuuden muistio ja siitä tukevat ehdotussuunnitelma-asiakirjat Tilasijoituspiirustukset tai tilavarausmallit, jotka siirretään arkkitehdin pohjapiirustuksiin tai rakennusmalliin.

13 RT LVI KH ohjeet 13 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C C 3.9 C 3.10 C 3 C 3.11 C 3.12 Mallihuoneet ja tyyppitilat Laaditaan alustavat esitykset mallihuone- ja/tai tyyppitilaratkaisuiksi silloin kun kohteessa esiintyy toistuvia Alustavat mallihuone- ja/tai tyyppitiladokumentit tilaratkaisuja. Mallihuone- ja/tai tyyppitilaesitysten avulla tarkennetaan toistuvien ratkaisuiden teknistä toteutusta. Tavoitteenmukaisuuden osoittaminen Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja yhteensovittaminen Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu pääsuunnittelijan johdolla. Eri suunnittelualueiden esittämät vaihtoehdot tulee sovittaa yhteen siten, että kukin niistä muodostaa yhdessä muiden suunnittelualojen vaihtoehtojen kanssa toimivat kokonaisuudet. Vaihtoehtojen valinta Ehdotussuunnitelman hyväksyntä ja yleissuunnittelua varten valittava ratkaisu Hyväksytetään ehdotussuunnitelmat tilaajalla ja sovitaan toteutettavat ratkaisut esitetyistä vaihtoehdoista. Tilaajan kanssa käydään ehdotussuunnitelma ja raportti tavoitteidenmukaisuuden toteutumista läpi ja tehdään valinnat, joiden pohjalta edetään yleissuunnitteluun. EHDOTUSSUUNNITTELU, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Ehdotussuunnitteluvaiheen lisätehtävillä täydennetään perustehtäviä rakennuksen vaativuuden, korjausrakentamistarpeiden ja muiden erityisvaatimusten vuoksi. Talotekniset kuntokartoitukset, jos niitä ei ole tehty suunnittelun käynnistämisen yhteydessä (K) Tehdään suunnittelualueeseen liittyvät kuntokartoitukset teknisten järjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta sekä arvioidaan jäljellä oleva tekninen käyttöikä. Tarvittavilta osin syvennetään kuntokartoitusta laitteiden ja materiaalien kuntotutkimuksilla luotettavan tiedon saamiseksi. Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassaolevien teknisten järjestelmien kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Näillä perusteilla voidaan tehdä päätöksiä järjestelmien jatkokäytöstä tai uusimistarpeista. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen. Vaihtoehtojen suunnittelutavoitteiden toteutumisen varmistus (vaativat laskelmat ja visualisoinnit) Tehdään alla määritellyt tarkemmat laskelmat ja visualisoinnit esitetyille vaihtoehdoille suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Käsittely kuten peruslaskelmissa. Vaativia laskelmia ja visualisointeja tarvitaan, kun pyritään perustehtävää tarkempiin laskentatuloksiin tai halutaan visualisoida tuloksia käyttäjän helpommin ymmärtämään muotoon. Muistio Kuntokartoitusraportti, järjestelmien ja laitteiden jäljellä olevat tekniset käyttöiät sekä toimenpideehdotukset kustannusarvioineen. Laskelma-asiakirjat ja simulointi- ja visualisointitulosteet. Muu käsittely kuten peruslaskelmissa C Energiankulutuslaskenta, taso c Eri vaihtoehtojen energialaskenta. Energiankäytön vertailu Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta, mm. rakennuksen massoittelun vaikutusta. Tässä vaiheessa laskenta voidaan tehdä joko kokemusperäisesti (valinta a) tai valmiiden energiankulutuslaskentamallien avulla (valinta b). C Sisäilmaolosuhdelaskenta, taso c Eri vaihtoehtojen olosuhdelaskenta. Sisäolosuhdevertailu Olosuhdelaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen sisäilmasto-olosuhteita olosuhteita ja arvioidaan sisäilmastotavoitteiden saavuttamista. C Virtaussimulointi (CFD), taso d Virtaussimulointi tehdään seuraaville tiloille: Sisäolosuhdevertailu C C Investointikustannuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ] Tehdään laskelmat vaihtoehtojen investointikustannuksista. Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea esitettyjen vaihtoehtojen investointikustannukset. Tässä vaiheessa laskenta voidaan tehdä joko neliöpohjaisesti (valinta a) tai tila- ja järjestelmäpohjaisesti (valinta b). C Elinkaarikustannuslaskenta eri vaihtoehdoille, taso a [ ], taso b [ ] Tehdään laskelmat määriteltävien vaihtoehtojen elinkaarikustannuksista. C 3.13 C 4 C 4.1 Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD-laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta vaativiksi todetuissa tiloissa. Valaistuksen visualisointi, taso b [ ], taso c [ ] Tehdään valaistusvisualisointi seuraavista tyyppitiloista: Visualisoinnilla havainnollistehtaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä. Visualisointi voidaan tehdä karkeatasoisena (taso b) tai valokuvatasoisena (taso c). Muu tehtävä, mikä: YLEISSUUNNITTELU, PERUSTEHTÄVÄT Yleissuunnitteluvaiheessa laaditaan luonnokset niistä teknisistä ratkaisuista, jotka on valittu ehdotussuunnitteluvaiheen lopussa jatkosuunnittelun perustaksi. Yleissuunnittelun käynnistäminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset [ ] kpl Osallistutaan suunnittelu- ja käyttäjäkokouksiin. Suunnittelutilanneraportti Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, perustehtävään sisältyy ehdotussuunnitteluvaiheessa 1 kpl suunnittelu- ja 1 kpl käyttäjäkokouksia / kk. Tähän määrään huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella, Yhteensovitustilaisuuden muistio (pääsuunnittelija) ja siitä aiheutuvat tarkennetut ehdotussuunnitelmaasiakirjat Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet. Visualisointikuvat Investointikustannuslaskelmat esitetyille vaihtoehdoille Elinkaarikustannuslaskelmat esitetyille vaihtoehdoille

14 RT LVI KH ohjeet 14 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C 4.2 C C C 4.3 C 4.4 C 4.5 C 4.6 C 4.7 Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Lähtötiedot ja jatkosuunnittelupäätös Tarkistetaan, että ehdotussuunnitelman päätökset sisältävät tarvittavat lähtötiedot ja päätökset tätä suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten. Aikaisemmissa vaiheissa määriteltyjen lähtötietojen ajantasaisuus ja muutokset sekä mahdollisesti vielä puuttuvat lähtötiedot kirjataan ja todetaan edellytykset jatkosuunnittelulle. Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta Tarkistetaan, että ehdotussuunnitteluvaiheessa laadittu tiedonvaihtoaikataulu on voimassa sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta suunnittelijoilta saatavia lähtötietoja. Tarvittaessa tarkistetaan tiedonvaihtoaikataulu ja yhteinen koko projektin suunnitteluaikataulu. Jos ko. aikataulua ei ole laadittu aiemmissa vaiheissa, laaditaan se tässä vaiheessa. Aikataulun avulla konkretisoidaan ja määritellään hankkeen etenemisen kannalta kriittiset tiedonvaihdon tarpeet kaikkien osapuolten kesken. Lähtötietojen raportti Suunnittelu- ja lähtötietoaikataulu tai aiemmin laaditun aikataulun tarkistus Liittymäratkaisut Esitetään liittymät, reitit ja alustavat tekniset laskelmat liittymisestä rakennuksen ulkopuolisiin verkostoihin. Asemapiirustus ja selvitys liittymistä ja niiden kapasiteetista. Ulkopuolisten verkostojen käytettävyys ja kapasiteetti on esitettävä, koska niillä voi olla erittäin suuri vaikutus teknisten järjestelmien perusratkaisuihin ja investointikustannuksiin. Tilasuunnittelu Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja järjestelmäintegraatio Sovitaan yhteistyössä taloteknisten suunnittelijoiden kesken pääreitit ja niiden yhteensovitus sekä tyyppitilojen ja/tai kerrosten talotekniset ratkaisut jatkosuunnitteluun hyväksyttyjen ehdotusten perusteella. Tehdään talotekniikan yhteensovitus. Tarkennetaan alustavat laitekohtaiset kuormitustiedot. Määritetään järjestelmien integraatiotarpeet jatkosuunnitteluun valittujen ehdotusten perusteella. Taloteknisten pääreittien ja tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehtojen määrittämisellä ja yhteensovittamisella varmistetaan, että kaikilla suunnittelualoilla on tekniset edellytykset toteuttaa ehdotussuunnitteluvaiheessa päätetyt ratkaisut. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään erikseen reititystarpeet kiinteälle osalle ja muuttuvan osan reititystä tarkastellaan maksimitarpeiden perusteella. Rakennuksen kiinteän ja muuttuvien osien määrittely Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako Osallistutaan yleissuunnitteluvaiheen kiinteän perusrakennuksen ja muuttuvien tilaosien, suunnittelupakettijaon ja -sisällön sekä suunnittelupaketin tarkkuuden määrittelyyn. Yleissuunnitelman laskelmat Valitulle yleissuunnitelmaratkaisulle ehdotussuunnitteluvaiheessa tehtyjen laskelmien tarkentaminen Tarkennetaan ehdotussuunnitteluvaiheessa tehdyt laskelmat ja visualisoinnit valitulle yleissuunnitelmavaihtoehdolle suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Laskelmin ja visualisoinnein voidaan varmistaa, että yleissuunnitelmaratkaisut toteuttavat sovitut suunnittelutavoitteet. Yleissuunnitelman dokumentointi Yleissuunnitelma-asiakirjat Laaditaan yleissuunnitelmapaketti, jossa huomioidaan kiinteät rakennusosat ja muuttuvat tila-alueet. Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti: - tila- ja suojausluokitukset tai niiden vaihtelumahdollisuudet - valaistusratkaisut tyyppitiloille tai niiden vaihtelumahdollisuudet - ryhmitys- ja mittausalueet tai niiden vaihtelumahdollisuudet - maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelyt - jakelujärjestelmät tai niiden vaihtelumahdollisuudet - varmennetut ja keskeytymättömät jakelut tai niiden vaihtelumahdollisuudet - ohjaustarpeet ja ratkaisut tai niiden vaihtelumahdollisuudet - tele- ja turvajärjestelmien järjestelmäkaaviot. LVI-järjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti: - tilajärjestelmät ja niiden vaihtelumahdollisuudet - pääjakelujärjestelmät ja niiden mitoitusperiaatteet - keskuslaitteiden palvelualueet - suoritetaan tarvittavat mitoituslaskelmat (painehäviö, tilavuusvirta, äänitekniikka yms.) niiltä osin kuin suunnittelutiedot sen mahdollistavat PAL-järjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti: - tilajärjestelmät ja niiden luokitukset ja vaihtelumahdollisuudet - pääjakelujärjestelmät ja niiden mitoitusperiaatteet - keskuslaitteiden mitoitukset ja palvelualueet - suoritetaan tarvittavat mitoituslaskelmat niiltä osin kuin suunnittelutiedot sen mahdollistavat Tasopiirustukset pääreitteineen ja leikkauksineen. Tyyppitilojen TATE-yhteispiirustukset sekä leikkaukset. Määritys järjestelmäintegraatiosta Muistiot (projektinjohto laatii) Täydennetyt laskelma-asiakirjat ja simulointi- ja visualisointitulosteet. Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu: - järjestelmäkuvaukset toimintaperiaatteineen - asemapiirustus - tasopiirustukset pääjohtoreitein ja tarvittavat leikkaukset - jakelukaaviot - järjestelmäkaaviot - alustavat laiteluettelot LVI-suunnittelu: - järjestelmäkuvaukset ja -kaaviot toimintaperiaatteineen - asemapiirustus - tasopiirustukset pääjakelureitein ja tarvittavat leikkaukset - palvelualuekaaviot - alustavat laiteluettelot - alustavat pääreikätiedot PAL-suunnittelu - järjestelmäkuvaukset ja -kaaviot toimintaperiaatteineen - asemapiirustus - tasopiirustukset pääjakelureitein ja tarvittavat leikkaukset - palvelualuekaaviot - alustavat laiteluettelot - alustavat pääreikätiedot

15 RT LVI KH ohjeet 15 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C 4.8 C C 4 RAU-järjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti: - RAU-järjestelmän järjestelmäkaaviot tai avoimessa rakentamisessa runkoratkaisut - RAU:n huonekohtaisten säätöjärjestelmien periaatekaaviot Yleissuunnitelmadokumenteissa esitetään kaavio- tai periaatetasoisina ne ratkaisut, joiden pohjalta jatkosuunnittelua voidaan viedä eteenpäin. Tässä yhteydessä esitetään rajaukset kiinteälle rakennusosalle ja muuttuville tila-alueille. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään yleissuunnitelma erikseen kiinteälle osalle. Muuttuvien tila-alueiden ehdotussuunnitelma käsittää tällöin lähinnä reititystarpeiden ja alueiden taloteknisten tarpeiden tarkastelun enimmäis- ja vähimmäisominaisuuksien pohjalta. Tavoitteidenmukaisuuden osoittaminen Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus ja laadunvarmistus Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitteluosapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja vertailemaan niitä omiin suunnitelmiinsa. Suoritetaan yleissuunnitelman sisäinen laadunvarmistus. Eri suunnittelualojen esittämät ratkaisut tulee sovittaa yhteen siten, että ne muodostavat yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa toimivan kokonaisuuden ja että ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknillisesti. Suunnitelmien sisäinen laadunvarmistus tehdään yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyä käyttäen, jotta poistetaan mahdolliset virheet ja varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus. RAU-suunnittelu - RAU järjestelmäkaaviot ja -kuvaukset toimintaperiaatteineen - RAU huonekohtaisten säätöjärjestelmien kaaviot toimintaperiaatteineen Laadunvarmistusasiakirjat: - Laadunvarmistustarkastuksen muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut yleissuunnitelma-asiakirjat Yhteensovitustilaisuuden muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut yleissuunnitelma-asiakirjat. Laadunvarmistusasiakirjat: - Laadunvarmistustarkastuksen muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut yleissuunnitelma-asiakirjat C Yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuus, tavoitteiden toteutuminen Verrataan yleissuunnitelmaa tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin. Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta ja Yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetään tilaajalle, miten suunnitelmat täyttävät tehtävän alussa poikkeamisten syistä määritellyt suunnittelutavoitteet. Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään niiden syyt. C Yleissuunnitelman hyväksyminen Hyväksytetään yleissuunnitelma tilaajalla ja varmistetaan, että sen pohjalta voidaan käynnistää seuraava Muistio suunnitteluvaihe. Tilaajan kanssa käydään yleissuunnitelma ja raportti tavoitteidenmukaisuuden toteutumisesta läpi ja tehdään valinnat, joiden pohjalta edetään toteutussuunnitteluun. C 4.9 C 4.10 C 4.11 C C C YLEISSUUNNITTELU, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Yleissuunnitteluvaiheen lisätehtävillä halutaan varmistaa vaativien kohteiden osalta, että asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu etenee tavoitteiden mukaisesti. Ennakkohankintojen suunnittelu Tehdään ne ennakkohankintoja palvelevat suunnitelmat, jotka ovat välttämättömiä rakentamisen Ennakkohankintoihin liittyvät suunnitelmat käynnistämiseksi Ennakkohankintoja ovat: Ennakkohankintoihin liittyvä suunnittelu voi koskea esim. väistötilojen tai rakentamisen alta siirrettävien teknisten järjestelmien suunnittelua. Yleissuunnitelman täydennys arvioilla kenttälaitteiden määristä Täydennetään yleissuunnitelma arvioiduilla määrätiedoilla (ei sisällä putkisto-, kanavointi-, kaapelointi- Yleissuunnitelmat täydennettyinä määrätiedoilla yms. määrätietoja). Määrätiedot voivat olla tarpeellisia esim. projektinjohtourakkamallissa urakkatarjouksen laatimiseksi. Valitun yleissuunnitelmaratkaisun suunnittelutavoitteiden toteutuminen (laskelmat ja Tehdään alla määritetyt laskelmat ja visualisoinnit esitetyille vaihtoehdoille suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Verrataan vaihtoehtoja tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja niiden syyt. Laskelmin ja visualisoinnein voidaan varmistaa, että yleissuunnitelmaratkaisut toteuttavat sovitut suunnittelutavoitteet. Energiankulutuslaskenta, taso c Laaditaan rakennuksen tarkennetut energialaskelmat. Tarkemmalla energiankulutuslaskennalla halutaan varmistua siitä, että rakennuslupaa varten tehty laskelma on lähempänä todellista kohteesta mitattavaa kulutusta (erityisesti sähkösuunnittelussa, jossa rakennusluvan perusvaatimuksena on tilastoihin perustuva kulutusarvio). Laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttö, sisäiset ja ulkoiset kuormitukset sekä suunnitellut rakenteet ja järjestelmät. Laskenta suoritetaan tuntitasolla. Sisäilmaolosuhdelaskenta, taso b [ ], taso c [ ] Tehdään (tarkennetut) sisäolosuhdelaskelmat yleissuunnitelmaratkaisulle. Olosuhdelaskennalla varmistutaan siitä, että yleissuunnitelmaratkaisu toteuttaa hankkeen sisäilmasto-olosuhteille asetetut tavoitteet. Valaistuksen visualisointi, taso b [ ], taso c [ ] Tehdään valaistusvisualisointi seuraavista tyyppitiloista: Laskelma-asiakirjat ja simulointi- ja visualisointitulosteet. Yhteensovitustilaisuuden muistio ja siitä tukevat yleissuunnitelma-asiakirjat Rakentamismääräysten ja energiatodistusasetuksen perustasoa tarkemmat energiankulutuslaskelmat energiatodistuksen laadintaa varten. Sisäolosuhdelaskelmat yleissuunnitelman ratkaisulle. Tyyppitilojen visualisointikuvat. Visualisoinnilla havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa lopputulosta ja tilojen ilmettä. Visualisointi voidaan tehdä karkeatasoisena (valinta b) tai valokuvatasoisena (valinta c). C Investointikustannuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ] Tehdään (tarkennetut) laskelmat yleissuunnitelmaratkaisuiden investointikustannuksista. Investointikustannuslaskelmat yleissuunnitelman Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea yleissuunnitelmaratkaisuiden investointikustannukset. Tässä vaiheessa laskenta ratkaisuille voidaan tehdä joko neliöpohjaisesti (valinta a) tai tila- ja järjestelmäpohjaisesti (valinta b). C Elinkaarikustannuslaskenta, taso a [ ], taso b [ ], taso c [ ] Tehdään laskelmat valitun vaihtoehdon elinkaarikustannuksista Elinkaarikustannuslaskelmat valitulle vaihtoehdolle Yleissuunnitteluvaiheen elinkaarikustannuslaskennan tavoitteena on tuoda esiin suunnitellun järjestelmäratkaisun elinkaaren aikana syntyvät kustannukset. C 4.12 Muu tehtävä, mikä:

16 RT LVI KH ohjeet 16 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C 5 C 5.1 C C 6 C C C C C 6.1 RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT, PERUSTEHTÄVÄT Rakennuslupatehtävissä avustetaan arkkitehtiä rakennuslupaan liittyvien määrittelyiden tekemisessä. Ajallisesti nämä tehtävät saatetaan tehdä jo ennen yleissuunnittelua. Luvan valmistelutehtävät Viranomais- ja suunnittelukokoukset [ ] kpl Osallistutaan viranomais- ja suunnittelukokouksiin. Suunnittelutilanneraportti, muistiot paloviranomaisten Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset sisältyvät kanssa pidetyistä kokouksista, paloilmoittimen muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, perustehtävään sisältyy 1 kpl suunnittelu- ja 1 kpl toteutuspöytäkirja viranomaiskokousta. Tähän määrään huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella. Viranomaiskokouksissa varmistetaan, että yleissuunnitelmaratkaisut ovat viranomaisten hyväksyttävissä niin, että rakennusluvan hakemiselle ei ole esteitä. Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä viranomaiskokouksissa esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Viranomaislausunnot Hankitaan hankkeessa tarvittavat talotekniikkaan liittyvät lausunnot viranomaisilta. Ko. lausuntoja voivat olla esim. liittymislausunnot ja paloteknisiin järjestelmiin liittyvät lausunnot. Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat Laaditaan rakennuslupaan liittyvät energiankäyttölaskelmat ja energiankäyttöselvityksen TATE-osuudet. Energiaselvityksen laadinnasta vastaa pääsuunnittelija, jolle muut suunnittelijat toimittavat oman suunnittelualansa osuudet. Rakentamismääräykset edellyttävät rakennuksen energiatehokkuuden määrittämistä rakennuslupavaiheessa. Energiatehokkuuslaskenta suoritetaan RakMK D5:n, energiatodistusasetuksen ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Energiatodistus ja -selvitys Toimitetaan pääsuunnittelijalle rakennuksen energiatodistukseen tarvittavat laskelmat ja selvitykset. Energiatodistuksen laadinnasta vastaa pääsuunnittelija, jolle muut suunnittelijat toimittavat oman alansa tarvittavat tiedot. Rakennuslupaan liittyvät talotekniset tiedot Täydennetään arkkitehdin rakennuslupapiirustuksiin poistumisvalaistus- ja palotekniset ratkaisut. Täydennetään lupakuviin julkisivuihin vaikuttavat säleiköt, puhaltimet yms. tiedot. Rakennusvalvonta edellyttää rakennuslupa-asiakirjoissa määriteltäväksi paloteknisen suojauksen, savunpoiston ja poistumisvalaistuksen ratkaisut. TOTETUSSUUNNITTELU, PERUSTEHTÄVÄT Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelkonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Toteutusta palvelevassa suunnittelukokonaisuudessa (harkinnanvaraisia tehtäviä) hankintoja palveleva suunnitelmakokonaisuus (tai yleissuunnitelmakokonaisuus C3) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutusta palvelevalla suunnittelukokonaisuudella tarkoitetaan yleisesti järjestelmän asennussuunnittelua hankitun järjestelmän tietojen pohjalta ja erityisesti sähköteknisten urakoiden asennuspiirustusten laadintaa. Jos kyseessä on sähköteknisten urakoiden osalta perinteinen kokonaisurakkamalli, voidaan toteutusta palveleva suunnitelmakokonaisuus toteuttaa joko suunnittelijan tai urakoitsijan toimesta. Tällöin toteutussuunnittelu sisältää sekä kiinteän osuuden että muuttuvan osuuden asennussuunnitelmien laadinnan. Esitykset toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laajuudeksi ja toteutustasoiksi on esitetty liitteissä 2. Tehtäväkokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen samanaikaisuus voi edellyttää suunnittelun jakamista erityisiin osakokonaisuuksiin eli suunnitelmapaketteihin. Jos hankintakyselyt tehdään Yleissuunnitelmien (C3) pohjalta, niin kyseisten suunnitelmapakettien osalta laaditaan suoraan toteutussuunnitelmakokonaisuus. Jos tiettyjen tuote- tai järjestelmäkokonaisuuksien osalla käytetään hankintamuotona tuoteosakauppaa, niin ko. suunnitelmapakettien ja tarkkuustaso tulee määrittää ja sopia erikseen (ks. hanketietokortti ). Tuoteosahankinnan vaatimustasot määrittää yleensä suunnittelija. Itse suunnittelu toteutetaan yleensä toimittajan tai urakoitsijan toimesta. Jos kyseessä on avoimen rakentamisen malli, tehdään ensin rakennuksen kiinteän osan suunnitelmat. Muuttuvan osan suunnitelmat laaditaan myöhemmin toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessä tilojen käyttäjätarpeiden selvittyä. Päätökset yleissuunnitteluvaiheessa avoimiksi jääneistä toteutusratkaisuista tulee tehdä ennen osakokonaisuuden suunnittelun käynnistämistä. Toteutussuunnittelun käynnistäminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset [ ] kpl Osallistutaan suunnittelu- ja käyttäjäkokouksiin. Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, perustehtävään sisältyy suunnitteluvaiheessa 1 kpl suunnittelu- ja 1 kpl käyttäjäkokouksia / kk. Tähän määrään huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella. Energiaselvitykseen liittyvät laskelmat ja selvitykset. Energiatodistukseen liittyvät laskelmat ja selvitykset todistuksen kokoajalle. Tiedot pääsuunnittelijalle Suunnittelutilanneraportti Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet sekä erityisvaatimukset pisteiden käyttölaitteiden sijoittelulle.

17 RT LVI KH ohjeet 17 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C 6.2 C C C C 6.3 C 6.4 C C C C 6.5 C 6.6 C C Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät Lähtötiedot ja edellytykset suunnittelun suorittamiselle Tarkistetaan, että yleissuunnitelma sisältää tarvittavat tiedot suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten. Haetaan rakennuttajan päätös puuttuville lähtötiedoille. Yleissuunnitelmavaiheessa määriteltyjen lähtötietojen ajantasaisuus ja muutokset sekä mahdollisesti vielä puuttuvat lähtötiedot kirjataan ja todetaan edellytykset jatkosuunnittelulle. TATE-suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu Tarkistetaan, että yleissuunnitteluvaiheessa laadittu/tarkennettu tiedonvaihtoaikataulu on voimassa sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta osapuolilta saatavia lähtötietoja. Tarvittaessa tarkistetaan koko projektin yhteinen suunnitteluaikataulu. Lähtötietojen raportti Suunnittelu- ja lähtötietoaikataulu tai aiemmin laaditun aikataulun tarkistus Aikataulun avulla konkretisoidaan ja määritellään hankkeen etenemisen kannalta kriittiset tiedonvaihdontarpeet kaikkien osapuolien kesken. Toteutussuunnitteluvaiheen huolehtimis- ja vastuurajat Tarkastetaan ja tarvittaessa määritellään huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille suunnittelutehtäville, joiden Suunnittelurajaliite, jossa määritellään huolehtimis- ja suoritus edellyttää useamman suunnittelijan yhteistyötä tai useampaan urakkasuoritukseen liittyvää vastuurajat todetuille suunnittelutehtäville. yhteensovitusta. Katso jäljempänä tehtävien tarkenteet, kohta 2). Huolehtimis- ja vastuurajat tulee määrittää tai aiemmin määritellyt vastuurajat tarkastaa heti vaiheen alussa, koska niillä varmistetaan, että joku osapuolista huolehtii kaikkien järjestelmien toiminnan kannalta tarpeellisten osuuksien suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Suunnitelmapakettijako Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö Osallistutaan suunnitteluvaiheen kiinteän perusrakennuksen ja muuttuvien tilaosien, suunnittelupakettijaon Muistiot (projektinjohto laatii) ja -sisällön sekä suunnittelupakettien suunnittelutarkkuuden määrittelyyn. Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ohjaavat suunnittelutehtävän suoritusta ja aikataulutusta. Tilasuunnittelu TATE-reititystarpeet Sovitaan yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa kanava-, putki- ja johtotiereitit sekä niiden yhteensovitus. Lisäksi yhteensovitetaan kerrosten talotekniset ratkaisut alustavien LVI-reittipiirustusten ja sähkönpistesijoituspiirustusten perusteella. Talotekniikan johtotiet, kanavoinnit ja putkitukset sekä alakattoratkaisut tulee yhteensovittaa siten, että ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden ja ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknillisesti. Laaditaan leikkaukset sovittavassa laajuudessa. Jos suunnitelmat toteutetaan vaatimustason 2 (katso hanketietokortti) mukaisesti, yhteensovitus voidaan tehdä ohjelmallisena tarkastuksena. Jos suunnitelmat toteutetaan vaatimustason 3 (katso hanketietokortti) mukaisesti, yhteensovitus tehdään yhdistelmämallin avulla. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään tässä osuudessa reititystarpeet kiinteälle osalle ja alustavat reititystarpeet muuttuvalle osalle. Muuttuvan osan reititystä tarkastellaan toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessä. Kantavien rakenteiden varaustiedot Määritellään alustavasti varaustarpeet ja toimitetaan ne rakennesuunnittelijalle tarkistusta ja alustaviin varauspiirustuksiin siirtoa varten. Varaustiedot tarvitaan, jotta rakenteissa voidaan huomioida TATE-reittien vaatimat läpiviennit, aukot, erityiskiinnitykset ja mahdolliset haalaustarpeet. Varaustarpeiden esittämistapa, mahdollinen tiedostojen kiertojärjestys yms. seikat on sovittava ennen tietojen toimittamista. Suunnitelman pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus Tarkastetaan yhteistyössä käyttäjän, sisustajan ja arkkitehdin kanssa: - SÄH/TEL/TUR pistesijoitussuunnitelman toimivuus eri kalustusvaihtoehtoehtojen ja -ratkaisuiden kanssa - LVI vesikalusteiden, kaasupisteiden, paineilmapisteiden, päätelaitteiden, suuttimien yms. toimivuus eri kalustusvaihtoehtoehtojen ja ratkaisuiden kanssa - RAU huonesäätölaitteiden sijoitus ja toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja ratkaisujen kanssa. Tarkastetaan yhdessä käyttäjien kanssa pisteiden ja kenttälaitteiden sijoittelun käyttökelpoisuus käyttäjän tarpeisiin nähden. Hankintoja palvelevien suunnitelmien dokumentointi Laaditaan hankintoja palvelevat suunnitelma-asiakirjat. Tehtävän eri urakkamuodoissa liitteiden 2 mukaisesti. Hankintoja palvelevissa suunnitelmadokumenteissa esitetään suunnitelmat ja vaatimukset niin yksityiskohtaisesti, että niiden pohjalta voidaan laskea urakkahinta. Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään tässä osuudessa hankintoja palvelevat suunnitelmat rakennuksen kiinteälle osalle. Rakennuksen muuttuvan osan suunnitelmat laaditaan toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessä. Hankintoja koskevat yhteiset asiakirjat Työturvallisuusliitteen täydennys Täydennetään rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan laatima työturvallisuusliite oman suunnittelualan osalta. Työturvallisuusliite laaditaan jokaiseen hankkeeseen erikseen ottaen huomioon kohteen erityispiirteet. Työturvallisuusliitteessä määritellään suunnitteluvaiheessa tiedossa olevat riskit, jotka kohteen päätoteuttajan tulee huomioida laatiessaan kohteen työturvallisuussuunnitelman. Urakkarajaliitteen täydennys Täydennetään rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan laatima urakkarajaliite oman suunnittelualan osalta. Urakkarajaliitteessä määritellään työn toteutusta ja vastaanottoa koskevat yleiset ohjeet ja eri urakoitsijoiden töiden väliset rajaukset. Tasopiirustukset kanavineen, putkineen ja johtoteineen sekä pistesijoitteluineen. Suunnittelualakohtaiset leikkaukset. Varaustiedot toimitetaan joko merkitsemällä ne erillisiin varaustiedostoihin tai toimittamalla tarvittavat TATE-varausobjektit tietomalliin sidottuna rakennesuunnittelijalle SÄH: Hyväksytyt pistesijoituspiirustukset jatkosuunnittelua varten. LVI: Hyväksytyt ratkaisut jatkosuunnittelua varten RAU: Hyväksytyt huonesäätölaitteiden sijoituspiirustukset jatkosuunnittelua varten Hankintoja palvelevat suunnitelma-asiakirjat liitteiden 2 mukaisesti. Asiakirjoista toimitetaan tulostustiedostot (ESIM. PDF) kopiolaitosjakelun lisäksi erikseen rakennuttajalle sähköistä urakkalaskentamateriaalia varten. Täydennetty työturvallisuusliite Täydennetty urakkarajaliite

18 RT LVI KH ohjeet 18 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C 6.7 C C C C 6.8 C 6 C 6.9 C C Tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja suunnitelman hyväksyminen Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitteluosapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja vertailemaan niitä omiin suunnitelmiinsa. Yhteensovitus voidaan varmistaa yhteensovituspalaverissa. Yhteensovitus edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta muiden suunnitelmien vertailua omiin suunnitelmiin ja havaittujen ongelmien raportointia. Eri suunnittelualojen esittämät suunnitelmat tulee yhteensovittaa siten, että ne yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden ja että ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknisesti. Hankintoja palvelevan suunnitelmakokonaisuuden tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus Verrataan suunnitelmia tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritetaan sisäinen laadunvarmistus. Suunnitelman tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetään tilaajalle, miten suunnitelmat täyttävät tehtävän alussa määritetyt ja yleissuunnitelmassa täsmennetyt suunnittelutavoitteet. Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään niiden syyt. Suunnitelmien sisäinen laadunvarmistus tehdään yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyä käyttäen, jotta poistetaan mahdolliset virheet ja varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus. Suunnitelman hyväksyminen Hyväksytetään suunnitelmat tilaajalla. Tilaajan kanssa käydään läpi raportti suunnitelman tavoitteidenmukaisuuden toteutumista ja varmistetaan, että näillä suunnitelmilla voidaan jatkaa rakentamisvaiheeseen. Hankintoja palvelevan suunnittelukokonaisuuden päivittäminen Suunnitelmat päivitetään rakentamisen aikana asennustöiden edellyttämien tarkentamistarpeiden osalta. (Tämä tehtävä ei sisällä toteutussuunnitelmakokonaisuutta esim. asennussuunnitelmien laadintaa). Tehtävän tarkoituksena on täydentää hankintoja palvelevaa suunnitelmakokonaisuutta rakentamisen aikana esille tulleilla tarkennustarpeilla siten, että niiden pohjalta toteutussuunnitelmakokonaisuus voidaan tarkentaa asennusten suorittamiseksi. TOTEUTUSSUUNNITTELU, HARKINNANVARAISET TEHTÄVÄT Hankintoja palvelevaan suunnittelukokonaisuuteen liittyvät lisätehtävät Suunnitteluvaiheen lisätehtävillä täydennetään laadittuja suunnitelmia erityiskohteissa kuten korjausrakentamisessa sekä varmistetaan vaativien kohteiden osalta, että asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu etenee tavoitteiden mukaisesti. Liittymäalueiden olemassaoleva tekniikka (K) Tehdään kartoitus liittymien teknisten järjestelmien nykytilanteesta. Nykytilannepiirustukset päivitettyine tietoineen. Kartoituksen avulla saadaan tieto olemassaolevien teknisten järjestelmien ratkaisuista ja järjestelmien liittämismahdollisuuksista. Kartoitus voidaan tehdä vain näkyviltä osiltaan, ellei rakennusta ole mahdollista tyhjentää ja rakenteita avata tarkastuksen ajaksi. Jos päädytään ratkaisuun, jossa rakenteita (esim. alakattoja) avataan, suorittaa niiden avauksen rakennuttajan erikseen tilaama henkilöstö. Yhteensovitustilaisuuden muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut suunnitelma-asiakirjat Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta ja poikkeamisten syistä. Laadunvarmistuksen muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut suunnitelma-asiakirjat Muistio Tarkennetut suunnitelmat C Olemassaolevan e a tekniikan mallinnus (edellyttää suunnitelmien e tasoa 3) Mallinnetaan olemassaoleva tekniikka joko nykyisten piirustusten tai rakennuttajan erikseen tilaaman Piirustukset sekä leikkaukset nykytekniikasta asennusten mittaustietojen perusteella. Jotta mallinnus pystytään riittävän tarkasti suorittamaan, tulee nykyisissä piirustuksissa olla asennusten korkeusasemat tai rakennuttajan tulee tilata erillinen mittauskartoitus. Tekniikan mallinnuksen avulla saadaan esitettyä olemassaolevat tekniset järjestelmät, jotta niihin voidaan liittyä uusilla tai saneerattavilla asennuksilla. C Nykyisten asennusten purku Laaditaan suunnittelualueen purkusuunnitelmat nykyisten asennusten taloteknistä purkutyötä varten. Purkupiirustukset ja selostukset purettavista LVI-, Purkutyöt esitetään esim. olemassaolevien piirustusten avulla. Piirustusten paikkansapitävyys voidaan RAU-, PAL- ja sähköasennuksista varmistaa vain näkyviltä osiltaan, ellei rakennusta ole mahdollista tyhjentää ja rakenteita avata tarkastuksen ajaksi. Purkupiirustuksissa rajataan ne alueet ja tekniset järjestelmät, jotka puretaan taloteknisen urakoitsijan toimesta. Purkupiirustuksissa voidaan osittaa myös säilytettävät asennukset. C Yhteensovitus yhteispiirustusten avulla (voidaan edellyttää vain yhdeltä suunnitteluosapuolelta) Laaditaan yhteispiirustus sovittamalla yhteen LVI-, PAL, sähkö- ja tele/turvasuunnitelmien tiedostot. TATE-yhteispiirustukset sekä leikkaukset Jotta yhteensovituspiirustus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhteensopivilla sovittavassa laajuudessa ohjelmistoilla. Talotekniikan yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhteensovituspiirustus, jossa näytetään LVI-asennukset ja sähköjohtoreitit ja -pisteet. C Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla (voidaan edellyttää vain yhdeltä suunnitteluosapuolelta tai erilliseltä konsultilta) Laaditaan yhdistelmämalli sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli ja LVI- ja sähkösuunnitelmien mallit. TATE-yhdistelmämalli ja mallin tarkastelu Jotta yhteensovituspiirustus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhdistelmämallin kanssa navigointiohjelmistojen avulla yhteensopivilla ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisesti suunnitellun talotekniikan yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhdistelmämalli, jossa esitetään koko talotekniikka 3D-malliin yhdistettynä. C Suunnitelman suunnittelutavoitteiden varmistaminen erityistoimin (laskelmin) Tehdään alla määritellyt laskelmat esitetyille vaihtoehdoille suunnittelun tavoiteasiakirjassa määriteltyjen Laskelma-asiakirjat ja simulointitulosteet tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Verrataan laskelmatuloksia tavoitteisiin ja raportoidaan raportteineen. poikkeamat ja niiden syyt. Laskelmin ja visualisoinnein voidaan varmistaa, että yleissuunnitelmaratkaisut toteuttavat sovitut suunnittelutavoitteet. C Energiankulutuslaskenta, taso c Tehdään tarkennetut laskelmat hankintoja palvelevan suunnitelman ratkaisuiden energiakulutuksesta. Energiakulutuslaskelmat hankintoja palveleville Energiakulutuslaskelman tavoitteena on määrittää rakennuksen energiakulutuksen tavoitetaso. Laskettua tasoa voidaan käyttää suunnitelmaratkaisuille pohjana esim. laitehyväksyntäprosessin yhteydessä tarkastettaessa hyväksyttäväksi esitettyjen laitteiden energiatehokkuutta ja jatkossa valmiin rakennuksen energiakulutuksen seurannan vertailutasona. Investointikustannuslaskenta, taso c Tehdään tarkennetut laskelmat hankintoja palvelevien suunnitelmaratkaisuiden investointikustannuksista. Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea suunnitelmaratkaisuiden investointikustannukset. Laskelmaa voidaan käyttää urakkahintatason oikeellisuuden arviointiin. Investointikustannuslaskelmat hankintoja palveleville suunnitelmaratkaisuille

19 RT LVI KH ohjeet 19 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C C C C C 6.10 C Urakkatarjouslomakkeet (tarjous- ja yksikköhintalomakkeet) Laaditaan urakkatarjoushinnan erittelyn lomakepohjat ja yksikköhintalomakepohjat Urakkatarjousten vertailua helpottaa, kun tarjoukset on eritelty yhdenmukaisesti osahintoihin. Yksikköhintatiedot helpottavat ja yksinkertaistavat urakan lisä- ja muutostöiden käsittelyä. Määräluettelot Laaditaan määräluettelot urakkalaskentaa varten. Mahdolliset toteutusvaiheen erot määrissä käsitellään Määräluettelot yksikköhinnoilla tai muulla sovittavalla tavalla. Määräluetteloiden ja tarkkuus tulee sopia erikseen. Laajuusmäärittelyssä voidaan käyttää olemassa olevia suosituksia. Urakkalaskennan suoritusta helpottaa ja nopeuttaa, kun määrät on laskettu suunnittelijan toimesta. Määräluetteloiden päivittäminen mahdollisten muutosten yhteydessä helpottaa muutostarjousten käsittelyä Järjestelmä- tai tuoteosakaupan vaatimustasot Järjestelmä- tai tuoteosahankintojen suunnittelupakettien määrä [ ] kpl. Erillinen hankintakuvaus tai laaditun järjestelmä- tai Määritellään järjestelmä- tai tuoteosahankintaan liittyvät talotekniset vaatimukset suunnittelualan osalta. tuoteosahankintamateriaalin täydennys talotekniikan osalta Järjestelmän tai tuoteosan hankintaan liittyen tulee määrittää järjestelmään tai tuoteosaan liittyvien taloteknisten laitteiden ja asennusten sekä kauppaan liittyvän suunnitteluosuuden vaatimustasot. Muu tehtävä, mikä: Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laadinta Toteutusta palvelevassa suunnittelukokonaisuudessa hankintoja palveleva suunnitelmakokonaisuus (tai yleissuunnitelmakokonaisuus C3) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden käynnistäminen Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät kokoukset rakentamisaikana [ ] kpl Osallistutaan kokouksiin seuraavasti: Toteutussuunnittelu perinteinen urakkamalli - asennusyksityiskohtia koskeviin kokouksiin osallistuminen. Toteutussuunnittelun asennusyksityiskohtia koskevien kokousten tarkoitus on varmistaa, että toteutussuunnittelussa on oikeat tiedot hankittavista järjestelmistä ja laitteista siten, että toteutussuunnittelu voi jatkua talotekniikan asennusaikataulun edellyttämässä aikataulussa. Osallistutaan kokouksiin seuraavasti: Järjestelmä- tai tuoteosasuunnittelu - järjestelmä- tai tuoteosahankinnan suunnittelukokoukset - järjestelmä- tai tuoteosahankinnan hankintakokoukset ja vastaavat. Järjestelmä- tai tuoteosahankinnan suunnittelu- ja hankintakokousten tarkoitus on varmistaa, että suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet sekä erityisvaatimukset ovat selvillä ja tuoteosien tekninen määrittely pystytään tekemään. Suositellaan, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, perustehtävään sisältyy kokouksia seuraavasti: Järjestelmäsuunnittelu - 1 kpl suunnittelukokousta/kk suunnitteluvaiheen aikana Järjestelmä- ja tuoteosahankinnan suunnittelu - 1 kpl suunnittelukokouksia/kk suunnitteluvaiheen aikana - 2 kpl hankintakokousta tms. /kk suunnitteluvaiheen aikana Tähän määrään huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella. C Lähtötiedot, tavoitteet, hankekohtaiset tehtävät C Lähtötiedot, tiedonvaihtoaikataulu ja muut edellytykset suunnittelun suorittamiselle Toteutussuunnittelun osalta tarkistetaan, että hankinnat ovat niin pitkälle sovittuja, että toimittajilta saadaan tarvittavat lähtötiedot suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten. Rakentamisen aikataulun pohjalta määritellään ja sovitaan tiedonvaihtoaikataulut toteutussuunnittelutehtäville. Hyväksytetään aikataulu laitetoimittajilla ja urakoitsijoilla. Määriteltyjen lähtötietojen ajantasaisuus ja muutokset sekä mahdollisesti vielä puuttuvat lähtötiedot tulee kirjata ja ratkaista niin, että suunnittelu voidaan tehdä hankittavien järjestelmien ja laitteiden perusteella. Ongelmatapaukset tuodaan esille vaiheen kokousten yhteydessä. Aikataulun avulla konkretisoidaan ja määritellään hankinta- ja asennusaikataulun kannalta kriittiset tiedonvaihdon tarpeet kaikkien osapuolien kesken. C Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat C Tarkastetaan ja tarvittaessa määritellään huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää useamman osapuolen yhteistyötä tai useampaan urakkasuoritukseen liittyvää yhteensovitusta. Katso jäljempänä tehtävien tarkenteet, kohta 2) Toteutussuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat tulee määrittää heti vaiheen alussa, koska niillä varmistetaan, että joku osapuolista huolehtii kaikkien järjestelmien toiminnan kannalta tarpeellisten osuuksien suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Tuoteosasuunnittelun vastuurajat määritellään yleensä tuoteosan hankintamateriaaliin liittyen. Urakkatarjouslomakkeet ja yksikköhintalomakkeet Kokousmuistiot (suunnittelija laatii) Kokousmuistiot (projektinjohto laatii) Lähtötietojen raportti Suunnittelu- ja lähtötietoaikataulu Suunnittelun vastuuliite, jossa määritellään huolehtimis- ja vastuurajat todetuille suunnittelutehtäville Suunnitelmapakettijako Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat -jaottelu sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö Osallistutaan suunnitteluvaiheen kiinteän perusrakennuksen ja muuttuvien tilaosien, suunnittelupakettijaon Muistiot (projektinjohto laatii) ja -sisällön sekä suunnittelupakettien suunnittelutarkkuuden määrittelyyn. Kiinteä perusrakennus ja muuttuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ohjaavat suunnittelutehtävän suoritusta ja aikataulutusta.

20 RT LVI KH ohjeet 20 TATE-suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 C Tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnitelmat C Järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat Järjestelmä- ja tuoteosahankintoihin liittyvien suunnitelmapakettien määrällinen [ ] kpl. Järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelmapaketit tehtävittäin on määritelty liitteessä [ ]. Laaditaan järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat. Järjestelmä- ja tuoteosahankintasuunnitelmien tarkkuus tulee sopia suunnitelmapaketeittain ennen niiden laadintaa. Tarkkuus voi vaihdella hyvinkin paljon tekstimuotoisesta hankinnan määrittelystä detaljitasoisiin piirustuksiin saakka. Tarkoitus on kuitenkin se, että järjestelmää tai tuoteosaa tarjoavalle urakoitsijalle tai toimittajalle jätetään mahdollisuus ratkaista järjestelmän tai tuoteosan toteutus tarjoamiaan tuotteita käyttäen, suunnitelmissa esitetyt vaatimukset ja liitäntäpinnat huomioiden. Järjestelmä- tai tuoteosahankintojen suunnittelulla tarkoitetaan järjestelmän tai tuoteosan kokonaishankintaan sisältyvien taloteknisten vaatimusten määrittelyä. Järjestelmiä voivat olla esim. erilliset turvajärjestelmät ja tuoteosia voivat olla esim. julkisivuhankinta, alakattoratkaisu tai IV-konehuonepaketti. Järjestelmiin tai tuoteosiin liittyvien suunnitelmapakettien määrä tulee vähintään määritellä lukumäärinä. Yhtenäisten suunnittelutarjousten aikaansaamiseksi tulisi suunnitelmapakettien tarkkuustaso määritellä myös paketeittain. C Talotekniikan suunnitelmatäydennykset järjestelmä- ja tuoteosahankintojen osalta Kommentoidaan toimittajan laatimia järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmia vaatimuksenmukaisuuden osalta. Rakennuksen liittyvät tuoteosasuunnitelmat tulee liittää koko rakennuksen suunnitelmiin, jotta tiedot asennuksista saadaan vietyä kootusti rakennuksen ylläpitosarjaan. C Erityissuunnittelu C Elementtien varauspiirustukset Laajuus: [ ] a porrashuoneet ja vastaavat kuilurakenteet toteutetaan elementtirakenteisena [ ] b ulkoseinärakenteet toteutetaan elementtirakenteisena [ ] c koko rakennus toteutetaan elementtirakenteisena Selvitetään ne elementit, joihin on tulossa varaustarpeita. Täydennetään rakennesuunnittelijan laatimat elementtien valmistuspiirustukset varaustarpeilla. Tehdastiloissa valmistettaviin elementtirakenteisiin tulee asentaa tarvittavat varaukset ja putkitukset valmiiksi tehtaalla. Varaukset esitetään elementtien valmistuspiirustuksissa rakennesuunnittelijan toimittaman piirustusohjeen mukaisesti. C C Kantavien rakenteiden varaustietojen tarkennus Tarkennetaan varaustarpeet asennustietojen ja laitehankintojen pohjalta ja toimitetaan ne rakennesuunnittelijalle tarkistusta ja lopullisiin varauspiirustuksiin siirtoa varten. Varaustiedot tarvitaan, jotta rakenteissa voidaan huomioida TATE-reittien vaatimat läpiviennit, aukot, erityiskiinnitykset sekä mahdolliset haalaustarpeet. Varaustarpeiden esittämistapa, mahdollinen tiedostojen kiertojärjestys yms. seikat on sovittava ennen tietojen toimittamista. Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden suunnitelmien laadinta C Tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja suunnitelman hyväksyminen C Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus Suoritetaan toteutusta palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitteluosapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja vertailemaan niitä omiin suunnitelmiinsa. Toteutussuunnitelmat tulee yhteensovittaa siten, että niiden avulla voidaan toteuttaa asennukset ilman työmaalla tarvittavia muutoksia. Järjestelmä- ja tuoteosahankintaan liittyvät suunnitelmat tulee yhteensovittaa siten, että ne muodostavat yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa toimivan kokonaisuuden ja ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknisesti. C Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla (voidaan edellyttää vain yhdeltä suunnitteluosapuolelta tai erilliseltä konsultilta) Laaditaan toteutusta palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmien yhdistelmämalli sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli ja LVI- ja sähkösuunnitelmien mallit. Jotta yhteensovitus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhteensopivilla ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisesti suunnitellun talotekniikan yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhdistelmämalli, jossa esitetään koko talotekniikka 3D-malliin yhdistettynä. C Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden suunnitelmien tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus Verrataan suunnitelmia tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin sekä suoritetaan sisäinen laadunvarmistus. Tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetään tilaajalle, että suunnitelmat toteuttavat sovitut ratkaisut. Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään niiden syyt. Suunnitelmien sisäinen laadunvarmistus tehdään yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyä käyttäen, jotta poistetaan mahdolliset virheet ja varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus. Sovitulla tarkkuudella laaditut järjestelmien tai tuoteosien talotekniset vaatimukset ja liitepiirustukset. Täydennetyt suunnitelmat Varaustiedoilla täydennetyt elementtien valmistuspiirustukset Varaustiedot toimitetaan joko merkitsemällä ne erillisiin varaustiedostoihin tai toimittamalla tarvittavat TATE-varausobjektit tietomalliin sidottuna rakennesuunnittelijalle Laaditaan toteutussuunnitelma-asiakirjat ja suoritetaan sisäinen laadunvarmistus. Tehtävän eri Toteutussuunnitelma-asiakirjat liitteiden 2 urakkamuodoissa liitteiden 2 mukaisesti. mukaisesti. Toteutussuunnitelmadokumenteissa täydennetään hankintoja palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmat asennuksen vaatimilla lisätiedoilla ja laaditaan kytkentöihin liittyvät asennussuunnitelmat. Jos yleisuunnnitteluvaiheesta siirrytään suoraan toteutussuunnitteluvaiheeseen, laaditaan suunnitelmat vasta tässä vaiheessa. C Suunnitelman suunnittelutavoitteiden varmistaminen erityistoimin (laskelmin ja visualisoinnein) Yhteensovitustilaisuuden muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut toteutussuunnitelma-asiakirjat TATE-yhdistelmämalli ja mallin tarkastelu navigointiohjelmistojen avulla Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta ja poikkeamisten syistä. Laadunvarmistuksen muistio ja siitä aiheutuvat tarkennetut suunnitelma-asiakirjat Tehdään suunnitteluratkaisulle alla määritetyt laskelmat ja visualisoinnit suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Verrataan vaihtoehtoja tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin. Laskelmin ja visualisoinnein voidaan varmistaa, että suunnitelmaratkaisut toteuttavat sovitut suunnittelutavoitteet. C Energiankulutuslaskenta, taso c Tehdään tarkennetut laskelmat toteutussuunnitelmaratkaisuiden energiankulutuksesta. Energiakulutuslaskelman tavoitteena on määrittää rakennuksen energiakulutuksen tavoitetaso. Laskettua tasoa voidaan käyttää pohjana esim. valmiin rakennuksen energiakulutuksen seurannan vertailutasona. Laskenta tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmalla on todellista vaikutusta kohteen energiankulutuksen kannalta. Energiakulutuslaskelmat toteutussuunnitelman ratkaisuille

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 12.2.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen periaate talotekniikassa TATE 12 tehtäväluettelon

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014

Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Tehtäväluettelot: Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 Pääsuunnittelun

Lisätiedot

T E S T I K Ä Y T T Ö

T E S T I K Ä Y T T Ö RT 10-10972 LVI 03-10445 KH X4-00428 HANKETIETOKORTTI 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (8) Tässä hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen

Lisätiedot

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus

Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus Suunnitelmien yhteensovittaminen Pääsuunnittelijakoulustus Hanna Myöhänen PES-Arkkitehdit Oy 27.4.2015 Tiivistelmä Pääsuunnittelijan tehtävistä yhtenä ensimmäisistä mieleen tulee suunnitelmien yhteensovittaminen.

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN

HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE 2013 HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 12.2.2014 HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET HANKEVAIHEIDEN TULOKSET TARVESELVITYS HANKE- SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS

Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS Uudet tehtäväluettelot 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS Arkkitehdin uusi tehtäväluettelo 12 ja ARK12 Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL SUUNNITTELUVAIHEIDEN PROSESSIT Tarveselvitys Hankesuunnittelu

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

VANHAINKOTI Tilapalvelu. Yritys: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin / matkapuhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: Kokonaishinta yhteensä (alv 0%)

VANHAINKOTI Tilapalvelu. Yritys: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin / matkapuhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: Kokonaishinta yhteensä (alv 0%) LAUKAAN KUNTA 7.4.2015 1(2) Tekninen osasto VANHAINKOTI Tilapalvelu KOTI- KUUSELA ARK TARJOUSLOMAKE LIITE 1 TARJOUS PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme suorittamaan

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Kustannustehokasta korjausrakentamista

Kustannustehokasta korjausrakentamista Kustannustehokasta korjausrakentamista Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari 21.08.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Tuottavuus meillä ja muualla? Mitä eroja toimintatavoissa: Tuotanto- ja suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa ja toteutuksessa Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014)

YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014) YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014) TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS, KÄYTTÖ JA SISÄLTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan LEED- ja BREEAM - ympäristösertifioinnin tehtävien

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana Elina Mäkelä, Hannele Kerosuo, Marko Rajala, Tuomas Laine MODEL NOVA New Business Model Based on Process

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

Tietomalli korjausrakentamisessa

Tietomalli korjausrakentamisessa Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY Fira pähkinänkuoressa Fira Oy perustettu 2002, pääkonttori Vantaalla rakennusalan innovatiivinen kasvuyritys fokus: teollisuusrakennukset,

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot. SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015

KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot. SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015 KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015 Kiinteistöjohtaminen ja aineiston käyttö YLLÄPIDON KOORDINOINTI ASIAKASYHTEISTYÖ

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa CADS 30 vuotta juhlaseminaari Granlund Oy Granlund konserni Avainlukuja 2013 >500 henkilöä, Lv ~ 40 M Kehityspanos 3,2 M, 40 hlötyövuotta

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Talokeskuksen sähkösuunnittelutoiminnan kehittäminen

Talokeskuksen sähkösuunnittelutoiminnan kehittäminen Panu Peltomaa Talokeskuksen sähkösuunnittelutoiminnan kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 25.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Panu Peltomaa

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptin kehittäminen. Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen

Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptin kehittäminen. Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptin kehittäminen Tutkimuksen tavoitteet ja kysymykset Kehittää ja konseptoida energiatehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia teollisia korjausmenetelmiä

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista 1 Länsimetro www.lansimetro.fi 13,9 km metroraiteita kahdessa tunnelissa 8 maanalaista asemaa 15 savunpoisto- ja paineentasauskuilua 12 työtunnelia 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta Louhintatyöt pääosin

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Taloyhtiön vastuu rakennuttajana

Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN Jarek Kurnitski Dosentti, TkT TKK LVI-tekniikka 5.3.2008 Sisäilmasto- 1 seminaari Sisäilmastoluokka vs. energialuokka

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos 15.9.2010 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot