GEO12. RT LVI KH X Infra GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ"

Transkriptio

1 RT LVI KH X Infra GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu (12) korvaa RT LVI KH X Infra GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan geoteknisen suunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen geosuunnittelun tehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen geoteknisen suunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin tehtäväluetteloihin ARK12, RAK12, SIS12 ja TATE12, ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu. HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. > Hankepäätös Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. un kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. > Investointipäätös Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. > Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. > Valittu ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. > Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esim. yliviivaamalla. (E) on sovittava aina erikseen. SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeellisuudesta niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii lähtötietojen hankkimisesta, suunnitteluryhmän kokoamisesta, muiden suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta sekä suunnittelutyöstä, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle. Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset: K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös E = erikseen tilattava tehtävä voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella. Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. > Rakennuslupa Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. > Hyväksytyt toteutussuunnitelmat Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. > Rakentamispäätös Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. > Vastaanottopäätös Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. > Rakennuksen käyttöön ottaminen Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

2 RT LVI KH X Infra ohjeet 2 A TARVESELVITYS Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. B HANKESUUNNITTELU Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. un kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. Tunnus Valinta Tehtävät B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 o E Kootaan käytettävissä oleva kartta-, pohjatutkimus- ja maaperäaineisto o E Määritetään geoteknisten tutkimusten, selvitysten ja mittausten tarve Toimenpide-ehdotus o E Määritetään geotekniset suunnittelutavoitteet (elinkaari-, laatu- ja ympäristövaikutukset) o E Arvioidaan kohteen toimivuuteen ja käyttöikään liittyviä tavoitteita o E Selvitetään ympäristön mahdolliset häiriölähteet ja aiheuttamat rasitteet tulevalle kohteelle o E Vertaillaan vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja o E Vertaillaan pohjarakennusvaihtoehtojen toteutettavuutta ja taloutta o E Arvioidaan pohjarakentamisen ympäristövaikutuksia o E Arvioidaan rakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden asettamia reunaehtoja o E Tutkitaan rakennuspaikan kuivanapitoon liittyviä tekijöitä o E Laaditaan pohjatutkimus- ja mittausohjelma rakennuspaikan etsimistä ja rakennettavuuden selvittämistä varten o E Laaditaan alustava pohjasuhdekuvaus ja perustamistapaehdotus o E Laaditaan rakennettavuusselvitys o E Laaditaan Pilaantuneet maat -selvitys Kartta, toimenpideehdotus o E Tehdään hankesuunnitteluvaiheen pohjatutkimukset ja mittaukset Maastomalli o E Tehdään rakennusalueen maastokartoitus Pintamalli o E Selvitetään alustavasti kohteeseen ympäristöstä tuleva tärinä o E Osallistutaan kokouksiin Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös)

3 RT LVI KH X Infra ohjeet 3 C SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen). Tunnus Valinta Tehtävät C1 C2 C3 C4 C 4.1 C 4.2 C 4.3 C 4.4 Varmistetaan lähtötietojen riittävyys Määritetään maanalaisen rakentamisen laajuus Selvitetään kaavaehtojen asettamat vaatimukset Sovitaan tietomallintamisen käyttö ja laajuus Määritellään suunnittelutehtävän vaativuusluokka Varmistetaan suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtävään Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen päätös kelpoisuudesta Varmistetaan, että suunnitteluresurssit ovat riittävät tehtävän suoritukseen (määrällisesti ja ajallisesti) Määritetään tilaajan kanssa geosuunnittelun vastuurajat Sovitaan palkkiomuodosta tilaajan kanssa Laaditaan tarjous suunnittelutehtävästä Tarkistetaan hanketietokortin tiedot Osallistutaan suunnittelun aloituskokoukseen Osallistutaan suunnitteluprosessin määrittämiseen ja ajoitukseen Osallistutaan suunnittelutiedonhallinnan määrittämiseen Täsmennetään suunnittelurajojen yhteensopivuus Sovitaan suunnitelmakatselmuksista Sovitaan suunnitteluyhteistyöstä ja -viestinnästä Suunnitteluprosessi Sovitaan suunnitteluryhmän järjestäytyminen Sovitaan suunnittelun laadunvarmistus (laatusuunnitelma) Laaditaan geoteknisen suunnittelijan osuus suunnitteluaikatauluun (suunnittelukokoukset) Sovitaan hankekohtaisista erityistehtävistä Suunnittelutehtävien määritteleminen Laaditaan projektin laatusuunnitelma Sovitaan käyttäjäsuunnittelun menettelyt Sovitaan toteutusmuodosta johtuvat menettelyt Suunnittelutiedon hallinnan määrittäminen Sovitaan viestinnästä ja viranomaisyhteistyöstä Tehdään sovitut osat viranomaisyhteistyöstä Sovitaan yhteistyöstä muiden suunnittelijoiden kanssa Suunnittelun käynnistäminen Tarkistetaan ja täsmennetään hankkeen tavoitteet Kirjataan yhteistyötapa pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden kanssa Selvitetään viranomaistavoitteet ja niiden vaikutus hankkeen tavoitteisiin ja suunnittelutehtävään Kirjataan rakennusalueelle, rakennukselle ja tiloille asetetut vaatimukset ja tarkistetaan ehdotettujen erityisalojen suunnitteluratkaisujen soveltuvuus asetettuihin tavoitteisiin Tarkistetaan hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet sekä näiden vaikutus suunnitteluehdotukseen Projektin laatusuunnitelma Aikataulu Projektiohjelma Työnjakolista Kokousmuistiot, -merkinnät Kirjaus

4 RT LVI KH X Infra ohjeet 4 C5 Laaditaan lista ja aikataulu puuttuvista lähtötiedoista Nimetään sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat Sovitaan hankekohtaisista erityistehtävistä Tehdään sovitut osat käyttäjien kuulemisesta Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyväksyntä Suunnittelupäätös Lista ja aikataulu Asiantuntijalista Työnjakolista D EHDOTUSSUUNNITTELU Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Ehdotussuunnittelussa tarkastellaan yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja, joihin geotekninen suunnittelija määrittää teknistaloudelliset reunaehdot rakennuspaikan rakennettavuuden näkökulmasta. Ehdotussuunnittelussa vertaillaan rakennuksen perustamisen ja maanalaisen rakentamisen vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä aluerakentamisen pohjarakentamista ja massataloutta. Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma). Tunnus Valinta Tehtävät D1 D 2 D 3 D 4 D 4.1 D 4.2 D 4.3 Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu Suunnittelupäätös ja sopimukset laadittu Suunnitelun yhteistyömenettelyt sovittu Suunnittelutavoitteet sovittu Määritellään suunnitelmatulosteiden vaadittava sisällöllinen tarkkuustaso Määritellään kohteen hankesuunnitteluvaiheen asettamat geotekniset suunnittelutavoitteet Sovitaan aikataulut Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Selvitetään ja kootaan lähtöaineisto Tarkistetaan saadut lähtötiedot Määritellään puuttuvat tiedot Täsmennetään hankkeen ympäristötavoitteet Alustavan pohjatutkimus- ja mittausohjelman laatiminen Käydään kohteessa tutustumassa rakennusalueeseen Ohjelmoidaan tarvittavat lisätutkimukset laadittujen ehdotusten pohjalta Tutkimusten ja mittausten asiantuntijavalvonta ja ohjaus Tutkimus- ja mittaustulosten käsitteleminen ja analysoiminen Tulkitaan mittausaineisto ja laaditaan kartta Määritellään alustavasti maaperäolosuhteet Määritellään maaperän rakennustekniset ominaisuudet Laaditaan alustavat pohjatutkimuspiirustukset Tehdään ehdotus jatkotoimenpiteistä Rakentamista rajoittavien ja huomioon otettavien tekijöiden määritteleminen Selvitetään kohteen vaikutuspiirissä olevat rakenteet Arvioidaan alustavasti viereisten perustusten vahvistamistarve Yleispiirteinen mittaus- ja pohjatutkimusohjelma, kartta ja koordinaatit Kartta ja leikkaukset Täydentävä pohjatutkimusohjelma Ympäristön vaurioherkkyysarvio, ympäristön tärinäkartoituksen ohjelma

5 RT LVI KH X Infra ohjeet 5 D 4.4 D5 Määritellään rakennusalueen olemassa olevien putkijohtojen ja kaapelien reitit ja perustamistavat Arvioidaan maan pilaantuneisuusselvityksen tulokset Arvioidaan ympäristön tärinävaikutukset Arvioidaan ympäristön asettamat reunaehdot kuivatukselle Ohjelmoidaan tarvittavat lisäselvitykset Ratkaisuvaihtoehtojen toteutettavuuden ja taloudellisuuden arvioiminen Suunnitellaan alustavat pohja- ja maarakenneratkaisut Suunnitellaan alustavat rakennuspohjan ja rakennusalueen kuivatusratkaisut Laaditaan alustavat määrä- ja kustannusarviot Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi, karttapiirustus, ehdotussuunnitelmat Ehdotussuunnitelmat Laskelmat D6 o E Alustavien pohjatutkimusten ja mittausten suorittaminen o E PIMA-selvitykset o E Ympäristön tärinäselvitys o E Radonselvitys E YLEISSUUNNITTELU Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Valittua ehdotussuunnitelmaa kehitetään edelleen totetuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Geoteknisessä suunnittelussa arvioidaan eri tilaratkaisujen toteutettavuutta pohjarakentamisen kannalta. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Tunnus Valinta Tehtävä E1 E 2 E 3 E 4 E 4.1 Suunnittelu- ja käyttäjäkokouksista sovittu Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeillä Pääsuunnittelija valittu Suunnittelupäätös valitun ehdotuksen jatkosuunnittelusta olemassa tai tekeillä Suunnitelun yhteistyömenettelyt sovittu Tiedonvaihtoaikataulu laadittu Määritellään suunnitelmatulosteilta vaadittava sisällöllinen tarkkuustaso Määritellään yleissuunnittelun tavoitteet Määritellään suunnittelurajat ja vastuualueet Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Kootaan aineisto Sovitaan aikataulut Kohteen geoteknisten suunnittelutavoitteiden täsmentäminen Arvioidaan käytettävissä olevan aineiston riittävyys Täsmennetään suunnittelutavoitteet hankkeen elinkaari-, laatu- ja ympäristövaikustusten kannalta Aikataulumerkinnät Tavoiteaikataulu

6 RT LVI KH X Infra ohjeet 6 E 4.2 E 4.3 E5 E6 Täydentävien tutkimusten ja mittausten ohjelmointia varten käynti kohteessa Laaditaan täydentävien pohjatutkimusten ja maastomittausten ohjelma Valvotaan ja ohjataan tutkimuksia ja mittauksia Täydentävien pohjatutkimusten ja mittausten käsittely Käsitellään ja analysoidaan tulokset Täydennetään aikaisemmissa suunnitteluvaiheisssa laaditut pohjatutkimusasiakirjat Yleissuunnitelman laatiminen Suunnitellaan alustavat alueen ja rakennuksen pohjarakennusratkaisuvaihtoehdot Varmistetaan ratkaisujen soveltuvuus elinkaari- ja ympäristötavoitteisiin Määritellään rakennuksen routasuojaustarve ja -laajuus Määritellään alueen routamitoitustarve Tarkastellaan ja arvioidaan massataloutta Määritetään vaikutuspiirissä olevat rakenteet Määritellään ympäristön vaikutus toteutukseen ja rakennuskustannuksiin Tehdään alueen liikennealueiden päällysrakenteiden yleissuunnittelma Määritellään ulkopuolisten putkijohtojen perustamistavat Määritellään ulkopuolisten putkijohtojen routasuojaustarpeet ja tavat Määritellään rakennuspohjan ja -alueen maa- ja kallioleikkaukset Määritellään kaivantojen luiskaukset ja tuentatarpeet Määritellään louhintatarve ja -laajuus Määritellään kalliopohjan tiivistys ja lujitustarpeet Laaditaan rakennuspohjan kuivatuksen yleissuunnitelma Määritellään rakennuksen ja rakennusalueen hulevesien johtamisratkaisu Määritellään radonin torjuntatarve ja esitetään alustavat ratkaisut. Määritellään ympäristön tärinäkartoituksen tarve Määritetään työnaikaisten (työmaa) järjestelyen reunaehdot Arvioidaan pohjarakenteelliset työturvallisuus- ja ympäristöriskit Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Hyväksytty yleissuunnitelma o E Tutkimusten ja mittausten kenttätyöt o E Ympäristön tärinäkartoitus o E Radonmittaukset o E PIMA-kunnostussuunnnittelu o E Pohjaveden hallinnan yleissuunnitelma Mittausalueen ja tutkimuspisteiden kartta, koordinaatit, selostus tehtävistä toimenpiteistä Kartta- ja leikkauspiirustukset Täydennetyt pohjatutkimusasiakirjat, maastomalli, kartta ja leikkaukset, pohjatutkimuslausunto, jossa kannanotot rakenteiden perustamistavoista ja lähtötiedot perustusten mitoittamista varten Kartta, leikkaukset, lausunto Määrälaskelma Kuvaus vaikutuspiirissä olevien rakenteiden perustamitavoista, olemassa olevien tietojen siirtäminen pohjarakennuspiirustuksiin Alustavat päällysrakennetyypit, tyyppiratkaisut Alustava kaivun ja louhinnan yleissuunnitelma Kartta, lausunto Alustava salaojien yleissuunnitelma, tasopiirustus Alustava pinnan tasauksen ja hulevesien yleissuunnitelma

7 RT LVI KH X Infra ohjeet 7 F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat. Tunnus Valinta Tehtävä F 1 Hyväksytty pohjarakenteiden yleissuunnitelma olemassa tai tekeillä F 2 F 3 F 4 F5 E6 Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Tarkistetaan hankkeen rakennuslupaan liittyvät tavoitteet Täydennetään rakennuslupaan liittyvät lähtötiedot Vaativien kohteiden edellyttämien eritysmenettelyjen tekeminen Määritellään kohteen pohjarakentamisen riskit Laaditaan riskienhallintasuunnitelma Laaditaan ja kootaan rakennuslupaa/maisematyölupaa varten tarvittavat asiakirjat Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Rakennusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetyt rakennuslupaasiakirjat o E Ympäristön tarkkailumittaus- ja suojaussuunnitelmatarpeen määrittäminen Pohjarakennuslausunto ja liitteet

8 RT LVI KH X Infra ohjeet 8 G TOTEUTUSSUUNNITTELU Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Toteutussuunnittelu tuottaa suunnitteluasiakirjoja valitun hankinta- ja toteutustavan mukaisesti sekä hankinnan että toteutuksen käyttöön. Hankintoja varten tehtävä suunnittelu tehdään siinä laajuudessa, että kohteen työmäärät, laajuus ja laatutaso ovat määriteltävissä valittuun urakkamuotoon riittävällä tarkkuudella. Geoteknisen toteutussuunnittelun tehtävät voidaan tilanteen vaatiessa aikatauluttaa ajalle ennen rakennuslupatehtäviä, jolloin maa- ja pohjarakentaminen voidaan aloittaa toimenpideluvalla. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat. Tunnus Valinta Tehtävät G 1 G 2 G 3 Yleissuunnitelma valmis tai tekeillä Pääsuunnittelija valittu Sovitaan suunnittelukokouksista Määritellään toteutussuunittelun tavoitteet Määritellään suunnittelun tarkkuustaso G 4 G 5 Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Ohjelmoidaan tarvittavat lisätutkimukset ja -mittaukset Valvotaan ja ohjataan pohjatutkimuksia ja mittauksia Käsitellään ja ja analysoidaan tulokset Päivitetään tiedot pohjatutkimus- ja perustamistapalausuntoon Todetaan pohjatutkimusten määrällinen ja laadullinen riittävyys Suunnitellaan perustamistavat ja alapohjien maarakenteet Suunnitellaan maapohjan vahvistaminen Suunnitellaan pihojen ja liikennealueiden perustaminen Suunnitellaan putkijohtojen perustaminen Suunnitellaan kaivantojen luiskaukset ja tuentatarpeet Suunnitellaan rakennuspohjan kuivatus Suunnitellaan rakennusalueen pintakuivatus ja hulevesien johtaminen Suunnitellaan liikennealueiden päällysrakenteet Suunnitellaan lähiperustusten suojaus ja vahvistaminen Suunnitellaan rakennuksen ja rakennusalueen kaivu, louhinta ja täyttö-/maarakenteet Osallistutaan työturvallisuusasiakirjan laatimiseen Tarkennetaan työnaikaisten järjestelyiden reunaehdot Arvioidaan geoteknisten suunnitelmien turvallinen toteutettavuus Hyväksytetään suunnitelmat rakennuslupaviranomaisella Hankitaan toteutussuunnitelmille kijallinen hyväksyntä Hyväksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten Yksityiskohtaisten pohjatutkimusten ja mittausten ohjelma, maastomalli, kartta, koordinaatit ja selostus tehtävien sisällöstä Kairausten ja laboratoriotutkimusten pistekortit Pohjarakennuslausunto liitteineen

9 RT LVI KH X Infra ohjeet 9 G 6 o E Tehdään täydentävät pohjatutkimukset ja mittaukset o E Laaditaan maaperämalli (3D) o E Ympäristön tärinäkartoitus o E Laaditaan pohjavesien hallintasuunnitelma o E Tehdään kaivantotuentojen rakenteellinen mitoitus o E Laaditaan työvaihe- ja työjärjestyskuvaukset o E Tehdään määrälaskenta ja kustannusarviot o E Laaditaan yksikköhintaluettelot o E Osallistutaan urakkaneuvotteluihin o E Laaditaan maansiirto- ja louhintamallit o E Laaditaan aluerakennemallit H RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Rakentamisen valmistelun aikana pohjarakennus-/geosuunnittelija osallistuu arvioimaan urakoitsijan mahdollisesti esittämien suunnitelmamuutosten toteutuskelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä. Suunnittelija osallistuu rakennusaikaisten tavoitteiden määrittämiseen. Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat. Tunnus Valinta Tehtävät H 1 Valitun urakkamuodon edellyttämät suunnitelmat laadittu ja hyväksytty H 2 H 3 H 4 H 5 Osallistutaan geoteknisen suunnittelijan rakennusaikaisten tehtävien määrittelyyn Tarkistetaan geoteknisten suunnitelmien riittävyys Tarkistetaan rakennusluvan velvoitteiden toteutuminen Toimitetaan suunnitelmat rakennusvalvontaviranomaiselle Tarkistetaan geoteknisen suunnittelun työturvallisuusvelvoitteet Osallistutaan suunnitelmakatselmuksiin työmaalla Selvitetään urakoitsijoiden vaihtoehtoisten ratkaisujen ja rakennusmateriaalien kelpoisuus Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Sopimussuunnitelmat H 6 o E Täydennetään ja muutetaan suunnitelmat urakoitsijan tekemien ja rakennuttajien hyväksymien muutosten mukaisesti o E Suunnitellaan nosturien tai vastaavien raskaiden työkoneiden tuenta o E Suunnitellaan rakennustyön aikaiset tarkkailumittaukset

10 RT LVI KH X Infra ohjeet 10 I RAKENTAMINEN Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos ja tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. Tunnus Valinta Tehtävät I 1 valmiit tarvittavassa laajuudessa I 2 Sovitaan työnaikaisesta suunnittelusta Määritetään suunnittelijan asiantuntijavalvonnan tehtävät ja vastuut I 3 I 4 I 5 Toimitetaan viranomaishyväksytyt suunnitelmat työmaalle Osallistutaan työmaakokouksiin maa- ja pohjarakennusvaiheessa Osallistutaan rakennusvalvonnan aloitus- ja seurantakokouksiin työmaalla Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyväksyntä Toteumapiirustukset ja toteumamalli I 6 o E Jatkuva asiantuntijavalvonta tai paikallisvalvonta o E Katselmukset ja tarkastukset työmaalla o E Olosuhteiden edellyttämät lisäykset ja muutokset toteutussuunnitelmiin o E Laaditaan toteumapiirustukset o E Laaditaan tietomallintamiseen liittyvä toteumamalli

11 RT LVI KH X Infra ohjeet 11 J KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön. Tunnus Valinta Tehtävät J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Sovitaan vastaanoton tehtävien sisältö Laaditaan geosuunnittelijan osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtäviin Osallistutaan suunnittelutehtävän päättymiseen liittyviin tehtäviin Toimitetaan lopulliset suunnitelmat tilaajalle o E Huolehditaan suunnitelmien arkistoinnista käyttäjälle Hankitaan kirjallinen hyväksyntä geosuunnittelijan osuuteen käyttö- ja huolto-ohjeesta Luovutettu rakennus Geosuunnittelijan osuus huoltokirjasta J 6 o E Sähköisen aineiston konvertointi tilaajan arkistointiohjeen mukaisesti K TAKUUAIKA Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. Tunnus Valinta Tehtävät K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Määritetään takuuajan tehtävät Sovitaan takuuajan tehtävien sisältö Takuutarkastuspöytäkirjat K 6 o E Osallistutaan takuutarkastukseen

12 RT LVI KH X Infra ohjeet 12 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen tehtäväluettelot ovat yhteistyössä laatineet: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry Sisustusarkkitehdit SIO ry Suomen Valoteknillinen Seura Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE

KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE KH 3.2.2014 KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 TOIMITILAHANKE... 4 2 HANKKEEN KULKU... 6 2.1 TARVESELVITYS... 6 2.2 HANKESUUNNITELMA...

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

T E S T I K Ä Y T T Ö

T E S T I K Ä Y T T Ö RT 10-10972 LVI 03-10445 KH X4-00428 HANKETIETOKORTTI 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (8) Tässä hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot