Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä"

Transkriptio

1 Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja tieteen sekä taiteen apurahansaajien työeläketurva määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-vakuutus. MYELin rinnalla maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle tuo turvaa MATA-työtapaturmavakuutus ja muut Melan etuudet. Yhteisnimellä tätä turvaa kutsutaan Mela-turvaksi. Tässä esitteessä asiat on esitetty vain pääkohdittain. Tarkempaa tietoa saat nettisivuiltamme. Myös Mela-asiamies auttaa kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

3 Maataloustyö riskialtis ammatti Maatalousyrittäjätyössä sattuu vuosittain useita vakavia työtapaturmia ja yrittäjiä sairastuu maatalouden ammattitauteihin. Myös alati kasvavat maatalousyrittäjätyön vaatimukset, epävarmuus tulevaisuudesta sekä kiire ja työn sitovuus koettelevat maatalousyrittäjien toimintakykyä ja työhyvinvointia. Jotta työkyky ja motivaatio työhön säilyisivät mahdollisimman pitkään, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Myös itsestään ja kunnostaan huolta pitäminen lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Oikeat työtavat ja kunnossa olevat tilat ja laitteet sekä yrittäjän hyvä fyysinen kunto vähentävät olennaisesti tapaturmariskiä ja sairastumista. Melan työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

4 Työterveyshuolto Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ylläpitämään ja parantamaan työkykyä. Se myös ehkäisee työperäisiä sairauksia ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Työterveyshuoltoon kuuluu ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja sairaanhoito. Neljän vuoden välein tehtävä tilakäynti auttaa selvittämään työolosuhteisiin tai työtapoihin liittyviä terveys- ja turvallisuusvaaroja. Työterveyshuolto antaa myös ohjeita ja neuvoja, miten yrittäjä voi itse vaikuttaa työnsä turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa. Tilakäyntien lisäksi yrittäjälle tehdään perusterveyden kartoitus ja ohjataan tarvittaessa työterveyslääkärille. Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein. Työterveyshuollosta on myös mahdollista saada yleislääkäritasoista sairaanhoitopalvelua. Kun kuulut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saat alennusta MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuun

5 Sairastuminen Kun sairaus estää työnteon lyhytaikaisesti, ansionmenetystä korvataan päivärahalla. Jos yrittäjällä on voimassa oleva MYEL-vakuutus, Mela maksaa sairausloman alkupäiviltä Mela-sairauspäivärahaa. Päivärahan korvausperusteena käytetään MYEL-työtuloa. Jos sairaus jatkuu pidempään, Kela maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Myös Kelan maksaman sairausvakuutuksen päiväraha määräytyy maatalousyrittäjätoiminnan osalta MYEL-työtulosta. Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle viidennestä sairauspäivästä lähtien (omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää). Jos sairausloma jatkuu yli sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää), Mela-sairauspäivärahan maksu päättyy ja Kela alkaa maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Tällöin Mela-sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että Kela maksaa omavastuuajan jälkeiseltä ajalta päivärahaa. Mela-sairauspäivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös sunnuntailta ja pyhäpäiviltä. Päivärahan määrä Mela-sairauspäivärahan laskuperusteena käytetään MYEL-työtuloa, josta se on 1/514. Jos maksettavan päivärahan määrä koko sairausjaksolta jää alle 10,09 euron, päivärahaa ei makseta. Vakuutetulla on oikeus Mela-sairauspäivärahaan myös silloin, kun hän on muussa ansiotyössä. Jos työkyvyttömyyden aiheuttaa työtapaturma, maksetaan tapaturmapäivärahaa, mutta ei Mela-sairauspäivärahaa

6 MYEL-kuntoutus Jos sairaus pitkittyy ja yrittäjällä on sen vuoksi uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, hänen on mahdollista saada kuntoutusta. Kuntoutus on mahdollista vielä senkin jälkeen, kun yrittäjä on jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellytyksenä on, että kuntoutuksen avulla voisi palata eläkkeeltä takaisin työelämään. MYEL-kuntoutuksen avulla pyritään estämään tai siirtämään työkyvyttömyyttä. Kuntoutus tulee kyseeseen silloin, kun työkyky on heikentynyt ja sairaus aiheuttaa todennäköisesti uhan tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillinen kuntoutus MYEL-kuntoutus on muun työeläkekuntoutuksen tavoin ammatillista. Sen tavoitteena on parantaa vakuutetun mahdollisuuksia jatkaa tilan töissä, estää työkyvyttömyyttä tai ainakin myöhentää sen alkamista. Vakuutettu voidaan myös kouluttaa kokonaan uuteen ammattiin. MYEL-kuntoutuksena ei korvata fysikaalista hoitoa tai muita lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia, ei myöskään kuntoutuslomia. Apuvälineet Ammatillinen kuntoutus voi olla opastusta, neuvontaa tai avustusta työtä helpottavien työvälineiden hankintaan. Avustus myönnetään yleensä osakorvauksena niin, että kuntoutujalla itsellään on aina myös omavastuuosuus. Perusparannuksia tai tilan normaaliin kehittämiseen liittyviä kustannuksia ei kuitenkaan korvata kuntoutuksena. Uudelleenkoulutus Maatalousyrittäjätyössä jatkaminen ei ole aina terveydentilan kannalta mahdollista. Ammatillisena kuntoutuksena voidaan selvittää mahdollisuudet työskennellä jossain muussa ammatissa. Jos työskentely muussa kuin maatalousyrittäjätyössä on edelleen mahdollista, korvaa MYEL kuntoutuksena uuden ammatin opiskelusta aiheutuvat kustannukset ja maksaa kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotuksen eläkkeeseen kuntoutuksen ajalta

7 Työtapaturma Jos vakuutettu menettää työkykynsä tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hän saa korvauksia maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta (MATA). Lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä hän saa MATA-päivärahaa. Pidempiaikaisen työkyvyttömyyden turvaa tapaturmaeläke. MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat. Se korvaa myös näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. MATA-työtapaturmavakuutus on voimassa automaattisesti pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla. Sitä ei tarvitse hakea erikseen. Ne maatalousyrittäjät, jotka eivät ole pakollisesti vakuutettuja, mutta tekevät säännöllisesti maatalousyrittäjätyötä, voivat ottaa vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen. Tapaturmavammat MATA-työtapaturmavakuutus korvaa vain tapaturman aiheuttamat vammat ja erikseen laissa mainitut, lyhyenä aikana syntyneet vammat. MATA-vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairautta, joka ei johdu tapaturmasta, vaikka sairauden oireet ilmenisivätkin ensimmäisen kerran työtapaturman yhteydessä. Myöskään toisen henkilön tahallaan aiheuttama vamma ei ole tapaturma. Korvaukset MATA-vakuutuksesta korvataan vamman hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet tarpeelliset kulut. Lisäksi MATA korvaa lääkärin määräämän korvattavasta tapaturmavammasta aiheutuneen fysikaalisen hoidon kustannukset. Korvauksilla ei ole ylärajaa. Jos tapaturmasta seuraa vähintään kolmen päivän työkyvyttömyys, maksetaan päivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Jos työkyvyttömyys kestää yli vuoden, maksetaan tapaturmaeläkettä. Päivärahan ja eläkkeen laskuperusteena käytetään MYELtyötuloa

8 MATA-vakuutuksesta maksetaan myös muita etuuksia, kuten haittarahaa, haittalisää, vaatelisää, opaskoiralisää ja kodinhoitokustannusten korvauksia sekä perhe-eläkettä. Vapaa-ajan tapaturma Vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia korvaa vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus. Vapaa-ajan vakuutuksen saa vain työtapaturmavakuutuksen rinnalle. Vapaa-ajan vakuutus korvaa yksityistalouden ja vapaa-ajan tapaturmat. Vapaa-ajan MATA-turva kattaa vapaa-ajan harrastuksissa, kuten urheilussa ilman lajirajoituksia tai ulkomailla matkustaessa sattuneet tapaturmat. Lisäksi vakuutus korvaa erikseen laissa mainitut, lyhyenä aikana syntyneet vammat. Ei korvaa sairauksia Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa sairauksia eikä lihaksen tai jänteen kipeytymisiä. Se ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä. Vapaa-ajan MATAsta ei saa korvausta myöskään liikennevahingoista, pahoinpitelyistä eikä vahingoista, joista saa korvauksen muiden lakien perusteella. Korvaukset samoin kuin työtapaturmavakuutuksesta

9 Ammattitauti MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyöstä aiheutuneet ammattitaudit. Ammattitautina korvataan sairaus, jonka työ on todennäköisesti ja pääasiallisesti aiheuttanut. Sairauden pitää olla aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Tällainen tekijä voi olla esimerkiksi tärinä, melu, orgaaninen pöly, homeitiöt, bakteerit tai virus. Tavallisimpia ammattitauteja ovat astma, allerginen nuha, ihottumat ja homepölykeuhko. Jännetupentulehdus ja olkaluun sivunastan tulehdus eli tenniskyynärpää korvataan ammattitautina, jos sairaus on aiheutunut kättä rasittavista, tavan takaa toistuvista yksipuolisista tai oudoista työliikkeistä. Rannekanavaoireyhtymä voidaan korvata, jos työ on ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten nivelrikkoa tai muita rasitusvammoja ei sen sijaan korvata. Korvaukset kuten työtapaturmissa

10 MATA-kuntoutus Kun korvattava tapaturma tai ammattitauti heikentää toimintakykyä pysyvästi, MATA-vakuutetulla on oikeus saada kuntoutusta. MATA-kuntoutus voi olla joko lääkinnällistä tai ammatillista. Mela selvittää oma-aloitteisesti vakuutetun kuntoutustarpeen, kun tapaturma on sattunut tai ammattitauti on todettu. Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus on yleistä toimintakykyä ylläpitävää. Kuntoutus voi sisältää esimerkiksi tarpeellisia liikkumisen apuvälineitä, tutkimuksia tai terapiaa. Lääkinnällistä kuntoutusta saa myös vaikeasti vammautunut, jotta hän selviytyisi itsenäisesti arkipäivän toimista. Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus voi olla kuntoutusmahdollisuuksien selvittämistä, työkokeilua ja työhön valmennusta sekä ammattikoulutusta uuteen ammattiin. Kuntoutuksena voi myös saada elinkeinotukea uuden yrityksen perustamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen tilalla. Tukea voi saada myös työvälineiden tai -koneiden hankintaan, jos yrittäjä näiden avulla voi jatkaa entistä työtään. Kuntoutuksena voidaan antaa käyttöön moottoroitu hengityksensuojain ja suojakäsineitä, jos entisen työn jatkaminen näin on mahdollista. Sairastunut saa myös kutsun kuntoutuskurssille, jossa hän saa tietoa ammattitaudista, sen hoidosta, suojautumisesta ja kuntoutusmahdollisuuksista. Mela korvaa MATA-kuntoutukseen kuuluvan koulutuksen tai kurssin ajalta Mela maksaa täyttä tapaturmapäivärahaa tai -eläkettä. Lisäksi MATA korvaa koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia

11 Kuntoutustuki Jos työkyky kaikesta huolimatta heikkenee pitkään jatkuvan sairauden vuoksi niin, että vakuutettu ei enää pysty hoitamaan työtään, toimeentuloa turvaavat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki on kuukausittain maksettava määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuen tarkoituksena on turvata toimeentulo, kun työkyvyttömyys on ohimenevää. Kuntoutustuki myönnetään henkilölle, jonka työkyky on alentunut pitkäaikaisesti, mutta työkyvyn arvioidaan myöhemmin palautuvan. Työkyvyttömyyden tulee kestää vähintään vuoden ajan. Kuntoutustuki myönnetään samoin edellytyksin kuin työkyvyttömyyseläke. Tuen kesto ja määrä Se, miten pitkälle ajalle kuntoutustuki myönnetään, on yksilöllistä. Kuntoutustuen aikana työkyvyn odotetaan palautuvan hoito- ja kuntoutustoimenpitein. Jos näin ei tapahdu, kuntoutustukea voidaan jatkaa tai sen jälkeen myöntää työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki myönnetään täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisena, jos työkyky on alentunut vähintään kolmella viidesosalla. Osaeläkkeen suuruisen kuntoutustuen saamiseksi riittää, että työkyky on alentunut kahdella viidesosalla. Tuen hakeminen Kuntoutustukea haetaan työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Työkyvyttömyyseläkettä käsitellessään Mela arvioi, onko työkyvyn palautuminen todennäköistä ja myöntää joko kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen

12 Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke myönnetään henkilölle, jonka työkyky on alentunut pysyvästi vähintään vuoden ajan. Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on alentunut vähintään kolmella viidesosalla. Työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä, jos työkyky on alentunut vähintään kahdella viidesosalla. Täysi eläke voidaan muuttaa osaeläkkeeksi tai päinvastoin, jos työkyvyn alenemassa tapahtuu eläkkeellä ollessa pysyvä muutos. MYEL-työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vuotiaalle. Jos työkyvyttömyys alkaa sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 63 vuotta, MYEL-eläke myönnetään suoraan vanhuuseläkkeenä. Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyttä arvioitaessa lääkärinlausuntojen lisäksi otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuten hakijan koulutus ja aikaisempi toiminta sekä ikä ja asumisolosuhteet. Työkyvyttömyyttä arvioidaan sekä maatalousyrittäjätyöhön että muuhun sellaiseen työhön, jonka tekemistä hakijalta voidaan kohtuudella edellyttää

13 Sijaisapu Maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua tilalleen, jos työkyvyttömyys estää työnteon eikä hänen tehtäviään voida hoitaa yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavun tarkoituksena on ylläpitää maatalousyrityksen toimintaa yrittäjän työkyvyttömyysaikana. Sijaisavun saaminen edellyttää, että työkyvyttömyys on tilapäistä. Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan. Sijaisavun kesto Oikeus sijaisapuun päättyy, kun työkyvyttömyys muuttuu pysyväksi tai jos näyttää todennäköiseltä, ettei maatalousyrittäjä enää palaa yrittäjätyöhönsä. Sijaisapua voi kuitenkin saada jonkin aikaa, jos yritystoiminnan päättyminen tai sen uudelleenjärjestely sitä edellyttää. Sijaisavun piiriin kuuluvat kaikki pakollisesti MYEL-vakuutetut yrittäjät, jotka tekevät maatilan töitä säännöllisesti

14 Korvaukset lasketaan työtulosta Päivärahat ja eläkkeet lasketaan MYEL-työtulosta. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen korvaukset lasketaan vakuutuksen perusteena olevasta vuosityöansiosta. Mitä suurempi työtulo on, sitä suuremmat ovat myös korvaukset. Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäiväraha on suuruudeltaan MYEL-työtulo jaettuna luvulla 514. MATA-päiväraha ja -eläke Täysin työkyvyttömän tapaturmapäiväraha on 360.-osa MYEL-työtulosta. Täysi tapaturmaeläke on vuodessa 85 prosenttia MYEL-työtulosta. Työtulo otetaan huomioon sellaisena kuin se oli työvahingon sattuessa. Jos työkyky on alentunut vain osittain, ovat päiväraha ja eläke vastaava suhteellinen osuus täydestä päivärahasta ja eläkkeestä. Päiväraha voi olla esimerkiksi 50 prosenttia täydestä päivärahasta, jos vamma ei estä kaikkea työskentelyä. Kun tapaturmaeläkkeen saaja täyttää 65 vuotta, täysi eläke pienenee 70 prosenttiin vuosityöansiosta. Muut ansiot Pakollisessa MATA-työtapaturmavakuutuksessa myös palkkatulo otetaan huomioon päivärahaa ja eläkettä laskettaessa. Muusta yrittäjätoiminnasta saatu ansio otetaan huomioon vain, jos vahingoittuneella on tästä toiminnasta tapaturmavakuutuslain (TapVL 57 ) mukainen vakuutus

15 MYEL-eläkkeet MYEL-eläkkeen suuruus määräytyy niiden työtulojen perusteella, jotka ovat olleet voimassa vakuutusaikana. Eläkkeessä otetaan huomioon yleensä myös eläketapahtuman ja vanhuuseläkeiän täyttämisen välinen aika ns. tulevan ajan eläkkeenä. Yhteensovitus Eri sosiaalivakuutusjärjestelmien mukaiset korvaukset yhteensovitetaan niin, että työkyvyttömyydestä aiheutuva ansionmenetys tulee korvattua, mutta vain kertaalleen. MYEL-eläkkeestä vähennetään mahdollisesti maksettavat tapaturma- ja liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaukset ja muut ns. ensisijaiset korvaukset. MYEL-eläkettä ei yhteensoviteta muiden työeläkkeiden kanssa, joten ne eivät vähennä toisiaan. Sen sijaan MYEL- ja muiden työeläkkeiden yhteismäärä vaikuttaa kansaneläkkeen määrään

16 Muut korvausjärjestelmät Tässä esitteessä on kerrottu niistä etuuksista, joita Mela myöntää työkyvyn alenemisen takia. Vakuutetulla voi olla oikeus saada korvausta myös muiden sosiaalivakuutusjärjestelmien, kuten Kelan hoitamien sairausvakuutus- ja kansaneläkejärjestelmien perusteella. Eri järjestelmistä myönnettävät korvaukset otetaan keskenään huomioon niin, että toissijaisesta korvausjärjestelmästä maksetaan yleensä vain se osuus, jolla se ylittää ensisijaisesta järjestelmästä maksettavan korvauksen. Sairausvakuutus Kela maksaa työkyvyttömyyden perusteella sairauspäivärahaa. Päivärahassa on omavastuuaika (sairastumispäivä + 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Omavastuuajan jälkeen sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan enintään noin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen alkaa yleensä vasta tämän ensisijaisuusajan päätyttyä. Päivärahan suuruus määräytyy maatalousyrittäjätoiminnan osalta MYELtyötulon perusteella. Muun kuin yrittäjätoiminnan osalta päivärahan suuruus määräytyy verotettavien ansiotulojen mukaisesti. Kelan työkyvyttömyyseläke Kokonaiseläke koostuu yleensä kahdesta osasta: MYEL- ja muut työeläkkeet muodostavat toisen ja kansaneläke toisen osan. Eläkelajit ovat muutoin samat, mutta kansaneläkejärjestelmässä ei ole osaeläkemahdollisuutta. MYEL- ja muiden työeläkkeiden määrä pienentää kansaneläkkeen määrää

17 Korvausten hakeminen Kun haet päivärahaa tai eläkettä, voit täyttää hakemuslomakkeen Mela-asiamiehen luona. Asiamies auttaa hakemuksen täyttämisessä ja hänellä on tarvittavat lomakkeet. Halutessasi voit tulostaa hakemuslomakkeet Melan nettisivuilta tai hakea Mela-sairauspäivärahaa netissä sähköisten asiointipalvelujen kautta. Mela-sairauspäiväraha Jos sairauslomasi kestää enintään sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 seuraavaa arkipäivää), tee päivärahahakemus kuuden kuukauden kuluessa. Jos sairauslomasi on omavastuuaikaa pidempi, tee hakemus Kelan toimistossa samalla, kun haet sairausvakuutuksen päivärahaa. Rastita Kelan hakemuslomakkeelta Mela-sairauspäivärahan hakemista koskeva kohta. Päivärahan hakuaika on tällöin neljä kuukautta alkaen hakuaika on 2 kuukautta. Tapaturman sattuessa Hae korvausta tapaturmasta ja ammattitaudista vahinkoilmoituslomakkeella (TI ja TI/A). Liitä hakemukseen kuitit maksamastasi hoidosta, matkoista ja lääkkeistä. Korvaukset maksetaan vain alkuperäisiä kuitteja vastaan. Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa Hae eläkettä samalla työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeella sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmästä. Yksi hakemus riittää. Maatalousyrittäjän pitää täyttää aina myös liitelomake maatalousyrityksen olosuhteista. Liitä hakemukseen mahdollisimman tuore B-lääkärinlausunto sekä mahdollisesti muita asiakirjoja, joihin haluat vedota. Toimita hakemus liitteineen Mela-asiamiehelle, Melaan tai Kelan toimistoon. Kuntoutusta haettaessa Hae kuntoutusta kuntoutushakemuslomakkeella. Täytä myös liitelomake maatalousyrityksen olosuhteista. Liitä hakemuksen mukaan myös lääkärintodistus terveydentilastasi ja mahdolliset muut asiakirjat. Toimita asiakirjat Melaan tai Mela-asiamiehelle

18 Sähköiset asiointipalvelut MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus tutustua omaan Mela-turvaasi netissä Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa asiointipalvelut. Asiointipalveluissa voit tarkistaa henkilökohtaiset asiakastietosi, jotka on tallennettu Melan rekistereihin. Voit hoitaa vakuutusasioitasi, tehdä tilinumeromuutoksen, Mela-sairauspäivärahahakemuksen ja vanhuuseläkehakemuksen. Voit myös kokeilla, miten työtulon muuttaminen vaikuttaa Mela-turvaasi tai vakuutusmaksuihin. Lisäksi voit katsoa ja tulostaa erilaisia todistuksia vakuutuksistasi, eläkkeistäsi tai muista korvauksista. Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työantajan palveluksessa sekä yrittäjänä tai apurahalla tehdyn työhistoriasi. Tarkista asiointipalveluissa työeläkeotteessasi olevat tiedot, sillä tuleva eläkkeesi perustuu niihin

19 Mela-turvaa on Työeläkkeet (MYEL) Työeläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja osaaikaisen työn aikana sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. MYEL-eläkkeet myönnetään samoin perustein kuin muidenkin yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeet. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset (MATA) Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Mela-sairauspäiväraha Kun MYEL-vakuutettu sairastuu, Mela maksaa päivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Luopumistuki (LUTU) Luopumistukea maksetaan ikääntyneille viljelijöille ja poronhoitajille, jotka luopuvat maatalouden ja porotalouden harjoittamisesta. Ryhmähenkivakuutuskorvaukset (RHV) MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset saavat korvauksen maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Lomituspalvelut Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat maatalousyrittäjät voivat saada lomittajan tilalleen. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat itsenäiset paikallisyksiköt. Työturvallisuus ja työhyvinvointi Työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

20 Lisätietoa Mela-turvasta Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Monipuolista tietoa Mela-turvasta, asiamiesten yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Soita asiakaspalveluumme Lähetä postia Melaan, PL 16, Espoo Melan esitteitä voit tilata maksutta netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 6/2012

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi 13.12.2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista Asiakkaina viljelijät,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä Pirkko Halttunen 3.11.2016 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Mela-turva osakeyhtiössä. Jaakko Mikkola

Mela-turva osakeyhtiössä. Jaakko Mikkola Mela-turva osakeyhtiössä Jaakko Mikkola 25.10.2016 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet tapaturma sairaus vanhuus MYEL - vakuutus - työtulo lomitus kuolemantapaus 3 Mela mukana yhteistyössä Muut ansioeläkkeet

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Mela-turva. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015

Mela-turva. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015 Mela-turva Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 Mela-turvan etuudet Mela-sairauspäiväraha

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena. Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö

Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena. Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö Varman kuntoutujat Keski-ikä n. 47 vuotta, vähän yli puolet miehiä Pitkä työkokemus ja usein

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta,

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta, 1994 vp - HE 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 :n ja sairausvakuutuslain 4 a :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelman tiivistelmä

Maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelman tiivistelmä 1 (8) Maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelman tiivistelmä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on laatinut maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelman vuonna 2010. Ohjelman tavoitteena on lisätä terveitä

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta samankaltaisessa tilanteessa

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työkyvyn alennuttua Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Maatalousyrittäjätoimintansa

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Tapaturmat ja ammattitaudit. Työterveyshoitajien koulutuspäivät ja Mela Tapaturmayksikkö Erkki Eskola/ee

Tapaturmat ja ammattitaudit. Työterveyshoitajien koulutuspäivät ja Mela Tapaturmayksikkö Erkki Eskola/ee Tapaturmat ja ammattitaudit Työterveyshoitajien koulutuspäivät 27.9.16 ja 29.9.2016 Mela Tapaturmayksikkö Erkki Eskola/ee Sisältö Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (MATAL) Kokemuksia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

Spv-info 2016, Luopumistuki ja Mela-turva

Spv-info 2016, Luopumistuki ja Mela-turva 1 Spv-info 2016, Luopumistuki ja Mela-turva Jaakko Mikkola Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 3 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 1) sotilaallisesta

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Kuntoutussäätiö 11.10.2016 Marja-Leena Suhonen Asiakaspäällikkö Keva Keva Hoitaa koko julkisen sektorin; kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

TÄTÄ TÄTÄ ON ON LÄHITAPIOLA LÄHIT APIOLA

TÄTÄ TÄTÄ ON ON LÄHITAPIOLA LÄHIT APIOLA TÄTÄ ON LÄHITAPIOLA Tuotteita ja palveluja vakuutuksista varainhoitoon henkilö- ja yritysasiakkaille. Vahinkovakuuttamisen maksutulo 1,1 mrd. Henkivakuuttamisen maksutulo 389,1 milj. Varainhoidon hallinoimat

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Turvaa työkyvyn heiketessä

Turvaa työkyvyn heiketessä Turvaa työkyvyn heiketessä Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke turvaavat toimeentuloa työkyvyn heikentyessä. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa 2.12.15 Kelan kuntoutuksen tavoitteet Oikea-aikainen kuntoutus Vaikuttavat kuntoutustoimenpiteet Kuntoutujan tukeminen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla 2 Seuraavaksi

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia. Märta Strömberg-Nygård

Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia. Märta Strömberg-Nygård Ajankohtaisia työhyvinvointikuulumisia Melasta Märta Strömberg-Nygård 2 Maatalousyrittäjien työterveyshuolto Ketkä voivat kuulua? Pakollisesti tai vapaaehtoisesti MYEL-vakuutetut Työterveyshuolto on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Eläkeuudistus tulee 2. Työkyvyttömyys vähenee 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5. Yhteistyön

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot