Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä"

Transkriptio

1 Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja tieteen sekä taiteen apurahansaajien työeläketurva määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-vakuutus. MYELin rinnalla maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle tuo turvaa MATA-työtapaturmavakuutus ja muut Melan etuudet. Yhteisnimellä tätä turvaa kutsutaan Mela-turvaksi. Tässä esitteessä asiat on esitetty vain pääkohdittain. Tarkempaa tietoa saat nettisivuiltamme. Myös Mela-asiamies auttaa kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

3 Maataloustyö riskialtis ammatti Maatalousyrittäjätyössä sattuu vuosittain useita vakavia työtapaturmia ja yrittäjiä sairastuu maatalouden ammattitauteihin. Myös alati kasvavat maatalousyrittäjätyön vaatimukset, epävarmuus tulevaisuudesta sekä kiire ja työn sitovuus koettelevat maatalousyrittäjien toimintakykyä ja työhyvinvointia. Jotta työkyky ja motivaatio työhön säilyisivät mahdollisimman pitkään, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Myös itsestään ja kunnostaan huolta pitäminen lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Oikeat työtavat ja kunnossa olevat tilat ja laitteet sekä yrittäjän hyvä fyysinen kunto vähentävät olennaisesti tapaturmariskiä ja sairastumista. Melan työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

4 Työterveyshuolto Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ylläpitämään ja parantamaan työkykyä. Se myös ehkäisee työperäisiä sairauksia ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Työterveyshuoltoon kuuluu ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja sairaanhoito. Neljän vuoden välein tehtävä tilakäynti auttaa selvittämään työolosuhteisiin tai työtapoihin liittyviä terveys- ja turvallisuusvaaroja. Työterveyshuolto antaa myös ohjeita ja neuvoja, miten yrittäjä voi itse vaikuttaa työnsä turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa. Tilakäyntien lisäksi yrittäjälle tehdään perusterveyden kartoitus ja ohjataan tarvittaessa työterveyslääkärille. Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein. Työterveyshuollosta on myös mahdollista saada yleislääkäritasoista sairaanhoitopalvelua. Kun kuulut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saat alennusta MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuun

5 Sairastuminen Kun sairaus estää työnteon lyhytaikaisesti, ansionmenetystä korvataan päivärahalla. Jos yrittäjällä on voimassa oleva MYEL-vakuutus, Mela maksaa sairausloman alkupäiviltä Mela-sairauspäivärahaa. Päivärahan korvausperusteena käytetään MYEL-työtuloa. Jos sairaus jatkuu pidempään, Kela maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Myös Kelan maksaman sairausvakuutuksen päiväraha määräytyy maatalousyrittäjätoiminnan osalta MYEL-työtulosta. Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle viidennestä sairauspäivästä lähtien (omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää). Jos sairausloma jatkuu yli sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää), Mela-sairauspäivärahan maksu päättyy ja Kela alkaa maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Tällöin Mela-sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että Kela maksaa omavastuuajan jälkeiseltä ajalta päivärahaa. Mela-sairauspäivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös sunnuntailta ja pyhäpäiviltä. Päivärahan määrä Mela-sairauspäivärahan laskuperusteena käytetään MYEL-työtuloa, josta se on 1/514. Jos maksettavan päivärahan määrä koko sairausjaksolta jää alle 10,09 euron, päivärahaa ei makseta. Vakuutetulla on oikeus Mela-sairauspäivärahaan myös silloin, kun hän on muussa ansiotyössä. Jos työkyvyttömyyden aiheuttaa työtapaturma, maksetaan tapaturmapäivärahaa, mutta ei Mela-sairauspäivärahaa

6 MYEL-kuntoutus Jos sairaus pitkittyy ja yrittäjällä on sen vuoksi uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, hänen on mahdollista saada kuntoutusta. Kuntoutus on mahdollista vielä senkin jälkeen, kun yrittäjä on jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellytyksenä on, että kuntoutuksen avulla voisi palata eläkkeeltä takaisin työelämään. MYEL-kuntoutuksen avulla pyritään estämään tai siirtämään työkyvyttömyyttä. Kuntoutus tulee kyseeseen silloin, kun työkyky on heikentynyt ja sairaus aiheuttaa todennäköisesti uhan tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillinen kuntoutus MYEL-kuntoutus on muun työeläkekuntoutuksen tavoin ammatillista. Sen tavoitteena on parantaa vakuutetun mahdollisuuksia jatkaa tilan töissä, estää työkyvyttömyyttä tai ainakin myöhentää sen alkamista. Vakuutettu voidaan myös kouluttaa kokonaan uuteen ammattiin. MYEL-kuntoutuksena ei korvata fysikaalista hoitoa tai muita lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia, ei myöskään kuntoutuslomia. Apuvälineet Ammatillinen kuntoutus voi olla opastusta, neuvontaa tai avustusta työtä helpottavien työvälineiden hankintaan. Avustus myönnetään yleensä osakorvauksena niin, että kuntoutujalla itsellään on aina myös omavastuuosuus. Perusparannuksia tai tilan normaaliin kehittämiseen liittyviä kustannuksia ei kuitenkaan korvata kuntoutuksena. Uudelleenkoulutus Maatalousyrittäjätyössä jatkaminen ei ole aina terveydentilan kannalta mahdollista. Ammatillisena kuntoutuksena voidaan selvittää mahdollisuudet työskennellä jossain muussa ammatissa. Jos työskentely muussa kuin maatalousyrittäjätyössä on edelleen mahdollista, korvaa MYEL kuntoutuksena uuden ammatin opiskelusta aiheutuvat kustannukset ja maksaa kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotuksen eläkkeeseen kuntoutuksen ajalta

7 Työtapaturma Jos vakuutettu menettää työkykynsä tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hän saa korvauksia maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta (MATA). Lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä hän saa MATA-päivärahaa. Pidempiaikaisen työkyvyttömyyden turvaa tapaturmaeläke. MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat. Se korvaa myös näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. MATA-työtapaturmavakuutus on voimassa automaattisesti pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla. Sitä ei tarvitse hakea erikseen. Ne maatalousyrittäjät, jotka eivät ole pakollisesti vakuutettuja, mutta tekevät säännöllisesti maatalousyrittäjätyötä, voivat ottaa vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen. Tapaturmavammat MATA-työtapaturmavakuutus korvaa vain tapaturman aiheuttamat vammat ja erikseen laissa mainitut, lyhyenä aikana syntyneet vammat. MATA-vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairautta, joka ei johdu tapaturmasta, vaikka sairauden oireet ilmenisivätkin ensimmäisen kerran työtapaturman yhteydessä. Myöskään toisen henkilön tahallaan aiheuttama vamma ei ole tapaturma. Korvaukset MATA-vakuutuksesta korvataan vamman hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet tarpeelliset kulut. Lisäksi MATA korvaa lääkärin määräämän korvattavasta tapaturmavammasta aiheutuneen fysikaalisen hoidon kustannukset. Korvauksilla ei ole ylärajaa. Jos tapaturmasta seuraa vähintään kolmen päivän työkyvyttömyys, maksetaan päivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Jos työkyvyttömyys kestää yli vuoden, maksetaan tapaturmaeläkettä. Päivärahan ja eläkkeen laskuperusteena käytetään MYELtyötuloa

8 MATA-vakuutuksesta maksetaan myös muita etuuksia, kuten haittarahaa, haittalisää, vaatelisää, opaskoiralisää ja kodinhoitokustannusten korvauksia sekä perhe-eläkettä. Vapaa-ajan tapaturma Vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia korvaa vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus. Vapaa-ajan vakuutuksen saa vain työtapaturmavakuutuksen rinnalle. Vapaa-ajan vakuutus korvaa yksityistalouden ja vapaa-ajan tapaturmat. Vapaa-ajan MATA-turva kattaa vapaa-ajan harrastuksissa, kuten urheilussa ilman lajirajoituksia tai ulkomailla matkustaessa sattuneet tapaturmat. Lisäksi vakuutus korvaa erikseen laissa mainitut, lyhyenä aikana syntyneet vammat. Ei korvaa sairauksia Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa sairauksia eikä lihaksen tai jänteen kipeytymisiä. Se ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä. Vapaa-ajan MATAsta ei saa korvausta myöskään liikennevahingoista, pahoinpitelyistä eikä vahingoista, joista saa korvauksen muiden lakien perusteella. Korvaukset samoin kuin työtapaturmavakuutuksesta

9 Ammattitauti MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyöstä aiheutuneet ammattitaudit. Ammattitautina korvataan sairaus, jonka työ on todennäköisesti ja pääasiallisesti aiheuttanut. Sairauden pitää olla aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Tällainen tekijä voi olla esimerkiksi tärinä, melu, orgaaninen pöly, homeitiöt, bakteerit tai virus. Tavallisimpia ammattitauteja ovat astma, allerginen nuha, ihottumat ja homepölykeuhko. Jännetupentulehdus ja olkaluun sivunastan tulehdus eli tenniskyynärpää korvataan ammattitautina, jos sairaus on aiheutunut kättä rasittavista, tavan takaa toistuvista yksipuolisista tai oudoista työliikkeistä. Rannekanavaoireyhtymä voidaan korvata, jos työ on ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten nivelrikkoa tai muita rasitusvammoja ei sen sijaan korvata. Korvaukset kuten työtapaturmissa

10 MATA-kuntoutus Kun korvattava tapaturma tai ammattitauti heikentää toimintakykyä pysyvästi, MATA-vakuutetulla on oikeus saada kuntoutusta. MATA-kuntoutus voi olla joko lääkinnällistä tai ammatillista. Mela selvittää oma-aloitteisesti vakuutetun kuntoutustarpeen, kun tapaturma on sattunut tai ammattitauti on todettu. Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus on yleistä toimintakykyä ylläpitävää. Kuntoutus voi sisältää esimerkiksi tarpeellisia liikkumisen apuvälineitä, tutkimuksia tai terapiaa. Lääkinnällistä kuntoutusta saa myös vaikeasti vammautunut, jotta hän selviytyisi itsenäisesti arkipäivän toimista. Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus voi olla kuntoutusmahdollisuuksien selvittämistä, työkokeilua ja työhön valmennusta sekä ammattikoulutusta uuteen ammattiin. Kuntoutuksena voi myös saada elinkeinotukea uuden yrityksen perustamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen tilalla. Tukea voi saada myös työvälineiden tai -koneiden hankintaan, jos yrittäjä näiden avulla voi jatkaa entistä työtään. Kuntoutuksena voidaan antaa käyttöön moottoroitu hengityksensuojain ja suojakäsineitä, jos entisen työn jatkaminen näin on mahdollista. Sairastunut saa myös kutsun kuntoutuskurssille, jossa hän saa tietoa ammattitaudista, sen hoidosta, suojautumisesta ja kuntoutusmahdollisuuksista. Mela korvaa MATA-kuntoutukseen kuuluvan koulutuksen tai kurssin ajalta Mela maksaa täyttä tapaturmapäivärahaa tai -eläkettä. Lisäksi MATA korvaa koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia

11 Kuntoutustuki Jos työkyky kaikesta huolimatta heikkenee pitkään jatkuvan sairauden vuoksi niin, että vakuutettu ei enää pysty hoitamaan työtään, toimeentuloa turvaavat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki on kuukausittain maksettava määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuen tarkoituksena on turvata toimeentulo, kun työkyvyttömyys on ohimenevää. Kuntoutustuki myönnetään henkilölle, jonka työkyky on alentunut pitkäaikaisesti, mutta työkyvyn arvioidaan myöhemmin palautuvan. Työkyvyttömyyden tulee kestää vähintään vuoden ajan. Kuntoutustuki myönnetään samoin edellytyksin kuin työkyvyttömyyseläke. Tuen kesto ja määrä Se, miten pitkälle ajalle kuntoutustuki myönnetään, on yksilöllistä. Kuntoutustuen aikana työkyvyn odotetaan palautuvan hoito- ja kuntoutustoimenpitein. Jos näin ei tapahdu, kuntoutustukea voidaan jatkaa tai sen jälkeen myöntää työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki myönnetään täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisena, jos työkyky on alentunut vähintään kolmella viidesosalla. Osaeläkkeen suuruisen kuntoutustuen saamiseksi riittää, että työkyky on alentunut kahdella viidesosalla. Tuen hakeminen Kuntoutustukea haetaan työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Työkyvyttömyyseläkettä käsitellessään Mela arvioi, onko työkyvyn palautuminen todennäköistä ja myöntää joko kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen

12 Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke myönnetään henkilölle, jonka työkyky on alentunut pysyvästi vähintään vuoden ajan. Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on alentunut vähintään kolmella viidesosalla. Työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä, jos työkyky on alentunut vähintään kahdella viidesosalla. Täysi eläke voidaan muuttaa osaeläkkeeksi tai päinvastoin, jos työkyvyn alenemassa tapahtuu eläkkeellä ollessa pysyvä muutos. MYEL-työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vuotiaalle. Jos työkyvyttömyys alkaa sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 63 vuotta, MYEL-eläke myönnetään suoraan vanhuuseläkkeenä. Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyttä arvioitaessa lääkärinlausuntojen lisäksi otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuten hakijan koulutus ja aikaisempi toiminta sekä ikä ja asumisolosuhteet. Työkyvyttömyyttä arvioidaan sekä maatalousyrittäjätyöhön että muuhun sellaiseen työhön, jonka tekemistä hakijalta voidaan kohtuudella edellyttää

13 Sijaisapu Maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua tilalleen, jos työkyvyttömyys estää työnteon eikä hänen tehtäviään voida hoitaa yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavun tarkoituksena on ylläpitää maatalousyrityksen toimintaa yrittäjän työkyvyttömyysaikana. Sijaisavun saaminen edellyttää, että työkyvyttömyys on tilapäistä. Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan. Sijaisavun kesto Oikeus sijaisapuun päättyy, kun työkyvyttömyys muuttuu pysyväksi tai jos näyttää todennäköiseltä, ettei maatalousyrittäjä enää palaa yrittäjätyöhönsä. Sijaisapua voi kuitenkin saada jonkin aikaa, jos yritystoiminnan päättyminen tai sen uudelleenjärjestely sitä edellyttää. Sijaisavun piiriin kuuluvat kaikki pakollisesti MYEL-vakuutetut yrittäjät, jotka tekevät maatilan töitä säännöllisesti

14 Korvaukset lasketaan työtulosta Päivärahat ja eläkkeet lasketaan MYEL-työtulosta. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen korvaukset lasketaan vakuutuksen perusteena olevasta vuosityöansiosta. Mitä suurempi työtulo on, sitä suuremmat ovat myös korvaukset. Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäiväraha on suuruudeltaan MYEL-työtulo jaettuna luvulla 514. MATA-päiväraha ja -eläke Täysin työkyvyttömän tapaturmapäiväraha on 360.-osa MYEL-työtulosta. Täysi tapaturmaeläke on vuodessa 85 prosenttia MYEL-työtulosta. Työtulo otetaan huomioon sellaisena kuin se oli työvahingon sattuessa. Jos työkyky on alentunut vain osittain, ovat päiväraha ja eläke vastaava suhteellinen osuus täydestä päivärahasta ja eläkkeestä. Päiväraha voi olla esimerkiksi 50 prosenttia täydestä päivärahasta, jos vamma ei estä kaikkea työskentelyä. Kun tapaturmaeläkkeen saaja täyttää 65 vuotta, täysi eläke pienenee 70 prosenttiin vuosityöansiosta. Muut ansiot Pakollisessa MATA-työtapaturmavakuutuksessa myös palkkatulo otetaan huomioon päivärahaa ja eläkettä laskettaessa. Muusta yrittäjätoiminnasta saatu ansio otetaan huomioon vain, jos vahingoittuneella on tästä toiminnasta tapaturmavakuutuslain (TapVL 57 ) mukainen vakuutus

15 MYEL-eläkkeet MYEL-eläkkeen suuruus määräytyy niiden työtulojen perusteella, jotka ovat olleet voimassa vakuutusaikana. Eläkkeessä otetaan huomioon yleensä myös eläketapahtuman ja vanhuuseläkeiän täyttämisen välinen aika ns. tulevan ajan eläkkeenä. Yhteensovitus Eri sosiaalivakuutusjärjestelmien mukaiset korvaukset yhteensovitetaan niin, että työkyvyttömyydestä aiheutuva ansionmenetys tulee korvattua, mutta vain kertaalleen. MYEL-eläkkeestä vähennetään mahdollisesti maksettavat tapaturma- ja liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaukset ja muut ns. ensisijaiset korvaukset. MYEL-eläkettä ei yhteensoviteta muiden työeläkkeiden kanssa, joten ne eivät vähennä toisiaan. Sen sijaan MYEL- ja muiden työeläkkeiden yhteismäärä vaikuttaa kansaneläkkeen määrään

16 Muut korvausjärjestelmät Tässä esitteessä on kerrottu niistä etuuksista, joita Mela myöntää työkyvyn alenemisen takia. Vakuutetulla voi olla oikeus saada korvausta myös muiden sosiaalivakuutusjärjestelmien, kuten Kelan hoitamien sairausvakuutus- ja kansaneläkejärjestelmien perusteella. Eri järjestelmistä myönnettävät korvaukset otetaan keskenään huomioon niin, että toissijaisesta korvausjärjestelmästä maksetaan yleensä vain se osuus, jolla se ylittää ensisijaisesta järjestelmästä maksettavan korvauksen. Sairausvakuutus Kela maksaa työkyvyttömyyden perusteella sairauspäivärahaa. Päivärahassa on omavastuuaika (sairastumispäivä + 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Omavastuuajan jälkeen sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan enintään noin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen alkaa yleensä vasta tämän ensisijaisuusajan päätyttyä. Päivärahan suuruus määräytyy maatalousyrittäjätoiminnan osalta MYELtyötulon perusteella. Muun kuin yrittäjätoiminnan osalta päivärahan suuruus määräytyy verotettavien ansiotulojen mukaisesti. Kelan työkyvyttömyyseläke Kokonaiseläke koostuu yleensä kahdesta osasta: MYEL- ja muut työeläkkeet muodostavat toisen ja kansaneläke toisen osan. Eläkelajit ovat muutoin samat, mutta kansaneläkejärjestelmässä ei ole osaeläkemahdollisuutta. MYEL- ja muiden työeläkkeiden määrä pienentää kansaneläkkeen määrää

17 Korvausten hakeminen Kun haet päivärahaa tai eläkettä, voit täyttää hakemuslomakkeen Mela-asiamiehen luona. Asiamies auttaa hakemuksen täyttämisessä ja hänellä on tarvittavat lomakkeet. Halutessasi voit tulostaa hakemuslomakkeet Melan nettisivuilta tai hakea Mela-sairauspäivärahaa netissä sähköisten asiointipalvelujen kautta. Mela-sairauspäiväraha Jos sairauslomasi kestää enintään sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 seuraavaa arkipäivää), tee päivärahahakemus kuuden kuukauden kuluessa. Jos sairauslomasi on omavastuuaikaa pidempi, tee hakemus Kelan toimistossa samalla, kun haet sairausvakuutuksen päivärahaa. Rastita Kelan hakemuslomakkeelta Mela-sairauspäivärahan hakemista koskeva kohta. Päivärahan hakuaika on tällöin neljä kuukautta alkaen hakuaika on 2 kuukautta. Tapaturman sattuessa Hae korvausta tapaturmasta ja ammattitaudista vahinkoilmoituslomakkeella (TI ja TI/A). Liitä hakemukseen kuitit maksamastasi hoidosta, matkoista ja lääkkeistä. Korvaukset maksetaan vain alkuperäisiä kuitteja vastaan. Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa Hae eläkettä samalla työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeella sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmästä. Yksi hakemus riittää. Maatalousyrittäjän pitää täyttää aina myös liitelomake maatalousyrityksen olosuhteista. Liitä hakemukseen mahdollisimman tuore B-lääkärinlausunto sekä mahdollisesti muita asiakirjoja, joihin haluat vedota. Toimita hakemus liitteineen Mela-asiamiehelle, Melaan tai Kelan toimistoon. Kuntoutusta haettaessa Hae kuntoutusta kuntoutushakemuslomakkeella. Täytä myös liitelomake maatalousyrityksen olosuhteista. Liitä hakemuksen mukaan myös lääkärintodistus terveydentilastasi ja mahdolliset muut asiakirjat. Toimita asiakirjat Melaan tai Mela-asiamiehelle

18 Sähköiset asiointipalvelut MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus tutustua omaan Mela-turvaasi netissä Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa asiointipalvelut. Asiointipalveluissa voit tarkistaa henkilökohtaiset asiakastietosi, jotka on tallennettu Melan rekistereihin. Voit hoitaa vakuutusasioitasi, tehdä tilinumeromuutoksen, Mela-sairauspäivärahahakemuksen ja vanhuuseläkehakemuksen. Voit myös kokeilla, miten työtulon muuttaminen vaikuttaa Mela-turvaasi tai vakuutusmaksuihin. Lisäksi voit katsoa ja tulostaa erilaisia todistuksia vakuutuksistasi, eläkkeistäsi tai muista korvauksista. Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työantajan palveluksessa sekä yrittäjänä tai apurahalla tehdyn työhistoriasi. Tarkista asiointipalveluissa työeläkeotteessasi olevat tiedot, sillä tuleva eläkkeesi perustuu niihin

19 Mela-turvaa on Työeläkkeet (MYEL) Työeläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja osaaikaisen työn aikana sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. MYEL-eläkkeet myönnetään samoin perustein kuin muidenkin yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeet. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset (MATA) Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Mela-sairauspäiväraha Kun MYEL-vakuutettu sairastuu, Mela maksaa päivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Luopumistuki (LUTU) Luopumistukea maksetaan ikääntyneille viljelijöille ja poronhoitajille, jotka luopuvat maatalouden ja porotalouden harjoittamisesta. Ryhmähenkivakuutuskorvaukset (RHV) MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset saavat korvauksen maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Lomituspalvelut Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat maatalousyrittäjät voivat saada lomittajan tilalleen. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat itsenäiset paikallisyksiköt. Työturvallisuus ja työhyvinvointi Työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

20 Lisätietoa Mela-turvasta Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Monipuolista tietoa Mela-turvasta, asiamiesten yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Soita asiakaspalveluumme Lähetä postia Melaan, PL 16, Espoo Melan esitteitä voit tilata maksutta netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 6/2012

Mela-turvaa iän karttuessa

Mela-turvaa iän karttuessa Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Apurahansaajan Mela-turva

Apurahansaajan Mela-turva Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Kuntoutustietoa yrittäjille

Kuntoutustietoa yrittäjille Kuntoutustietoa yrittäjille Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hanke 18.11.2011 TIIVISTELMÄ Kuntoutus Kuntoutus voidaan määritellä ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Työterveyshoitajien koulutuspäivät 2012 Korvausasiantuntija Essi Manner Mitä tietoa tulet tämän esityksen aikana saamaan? Perustiedot maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia?

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot