Työtapaturmakirja. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työtapaturmakirja. Sisällys"

Transkriptio

1 Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen sosiaalivakuutus 1.4 Oikeus korvaukseen työsuhteessa olevilla, eräillä opiskelijoilla ja erityisryhmillä 1.5 Työtapaturmavakuutus on viranomaistoimintaa 1.6 Työnantajalla lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus ja vastuu rahoituksesta 1.7 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet 1.8 EU ja suomalainen työtapaturmavakuutus 1.9 Työtapaturmavakuutus eri maissa 2 Kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 2.1 Oikeus työtapaturmakorvaukseen perustuu työsuhteeseen 2.2 Työsuhde 2.3 Itsenäinen yrittäjä ja perheenjäsenet Itsenäinen yrittäjä Itsenäisen yrittäjän perheenjäsenet 2.4 Yhtiömuotoisten yritysten osakkaat Useimmilla osakkailla ja yhtiömiehillä on oikeus korvaukseen työtapaturmasta Esimerkkejä osakkaiden ja perheenjäsenten vakuuttamisesta 2.5 Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 2.6 Opiskelijat ja koululaiset 2.7 Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevat 2.8 Rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt 2.9 Perhehoitajat 2.10 Palomiehet, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 2.11 Muita lakeja, joissa säädetään tapaturmavakuutuslain mukaisesta turvasta 2.12 Työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 3.1 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutustapahtumat tätä kaikkea korvataan 3.2 Työtapaturma Työtapaturman määritelmä Tapaturma Milloin tapaturma on sattunut työssä? Työstä johtuvat olosuhteet Työnantajan omaisuuden ja ihmishengen pelastaminen tai varjeleminen Työtapaturma ja sota tai aseellinen selkkaus Pahoinpitely ja muu toisen henkilön tahallinen teko Työssä syntyneiden lihas- ym. vammojen korvaaminen työtapaturmana Vamman tai sairauden paheneminen työtapaturmassa 3.3 Ammattitaudit 3.4 Maatalousyrittäjän työvahinko 3.5 Opiskelijoiden ja koululaisten tapaturmat 4 Työtapaturmakorvausten periaatteet ja pääryhmät 4.1 Yleistä 4.2 Työtapaturmakorvaukset ovat ensisijaisia 4.3 Tapaturmavakuutus turvaa toimeentulon ja vakiintuneen ansiotason 4.4 Esimerkki työtapaturmasta 4.5 Esimerkki ammattitaudista

2 5 Ansionmenetyskorvaukset 5.1 Suurin osa työtapaturmista on päivärahatapauksia 5.2 Päiväraha ja tapaturmaeläke työkyvyn alenemasta 5.3 Päiväraha Päivärahan edellytykset Päiväraha neljältä viikolta eli lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ansionmenetyskorvaus Vuosityöansioon perustuva päiväraha Opiskelijan ja koululaisen päiväraha 5.4 Vuosityöansio Vuosityöansiosäännökset ja vakiintunut ansiotaso Vuosityöansion arvioiminen Opiskelijan ja koululaisen vuosityöansio Ns. työurattoman nuoren vuosityöansio Yrittäjän tulot 5.5 Tapaturmaeläke Tapaturmaeläkkeen edellytykset ja suuruus Työkyvyttömyyden käsite tapaturmaeläkkeessä Miten jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan? 5.6 Ammattitauti eläkeläisellä 5.7 Indeksikorotukset 6 Sairaanhoitokulut ja muut korvattavat kustannukset 6.1 Korvattavat kustannukset luetellaan laissa 6.2 Sairaanhoito ja lääkkeet maksutta vakuutustodistuksella 6.3 Sairaanhoitokulut Sairaanhoitokulujen säännökset Sairaanhoidon korvaaminen ja menettely Sairaanhoitokulut ennen vuotta 2005 sattuneissa tapaturmissa Matkakulut Apuvälineet, hoitotarvikkeet ja proteesit 6.4 Fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys 6.5 Kodinhoitokustannusten korvaaminen 6.6 Työtapaturmassa särkyneiden esineiden korvaaminen 6.7 Tutkimuskulut ammattitautiepäilyissä ja työtapaturmissa 6.8 Haitta-, vaate- ja opaskoiralisät Haittalisä Vaatelisä Opaskoiralisä 7 Haittaraha 7.1 Haittaraha ja haittaluokitus 7.2 Pysyvä yleinen haitta 7.3 Haitan suuruus 7.4 Haitan pysyvyys 7.5 Haittarahan suuruus 8 Kuntoutus 8.1 Kuntoutuksen edellytykset ja järjestäminen 8.2 Kuntoutusmuodot ja etuudet 8.3 Työ- ja toimintakyvyn kuntoutus 8.4 Ammatillinen kuntoutus 8.5 Kuntoutusasian käsittely 8.6 Kuntoutusesimerkkejä 9 Korvaukset kuolemantapauksessa 9.1 Hautausapu 9.2 Perhe-eläke Leskeneläkkeen saaja Lapseneläkkeen saajat Perhe-eläkkeen suuruus Tulosovitus leskeneläkkeeseen 9.3 Perhe-eläkesäännökset vuosina

3 10 Maatalousyrittäjän ja apurahansaajan tapaturmakorvaukset 11 Työtapaturmakorvaukset ja muut korvausjärjestelmät 11.1 Työtapaturmavakuutuksen ensisijaisuus 11.2 Sairausvakuutus 11.3 Liikennevakuutus ja muu vahingonkorvaus 11.4 Työeläke ja muut eläkejärjestelmät 11.5 Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset ja yhteensovitus 11.6 Perhe-eläkkeen yhteensovitussäännöksiä 12 Ennen vuotta 1982 sattuneiden työtapaturmien ja ammattitautien korvaukset 12.1 Vanha korvausjärjestelmä sattumisajankohdan mukaan 12.2 Korvaukset ennen vuotta Päihtymyksen ja huolimattomuuden vaikutus korvauksiin 14 Työtapaturman Ja ammattitautiasian ilmoittaminen ja tarvittavat tiedot 14.1 Toimenpiteet tapaturman satuttua ja ammattitautiasiassa 14.2 Työtapaturmien ilmoittaminen ja käsittely Korvausasian vireilletulo Työnantajan tapaturmailmoitus Missä ajassa ilmoitus on tehtävä? Lääkärinlausunnot, maksusitoumuspyynnöt ja laskut Vahingoittuneen toimenpiteet 15 Korvausasian käsittely, oikeusturva ja muutoksenhaku 15.1 Hallintolain periaatteet ja käsittelysäännöt työtapaturma-asioissa 15.2 Käsittelyaika ja viivästyminen 15.3 Päätöksen oikaiseminen ja virheiden korjaaminen Olosuhteiden muutokset Virheiden korjaaminen Päätöksen korjaaminen uuden selvityksen perusteella 15.4 Henkilötietojen käsittely korvausasioissa 15.5 Korvaustoiminnan yhtenäisyys 15.6 Tapaturma-asiain korvauslautakunta 15.7 Jos vakuutuslaitoksen päätös ei tyydytä 15.8 Muutoksenhaku Yleistä Valituksen käsittely vakuutuslaitoksessa Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta Vakuutusoikeus Korkein oikeus Korvausasian alistaminen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle 16 Vakuutuksen elinkaari vakuutuksen hakemisesta päättymisilmoitukseen 16.1 Vakuutusta pitää hakea 16.2 Yleisvakuutuksen ja erillisvakuutuksen ero 16.3 Vakuutuksenottajan omavastuuosuus poistui Jatkuvan vakuutuksen vakuutuskausi on kalenterivuosi 16.5 Työnantaja ilmoittaa palkat 16.6 Työnantajan pitää ilmoittaa muutoksista 16.7 Ennakkomaksusta lopulliseen maksuun 16.8 Kaikki päättyy aikanaan 16.9 Vakuutusehdoissa on eroja Tapaturmavakuutusmaksut verotuksessa

4 17 Tapaturmavakuutusmaksu 17.1 Vakuutusmaksun perusteet Työnantajat rahoittavat korvaukset vakuutusmaksuilla Tapaturmavakuutusjärjestelmän kustannukset ja vakuutusmaksu Vakuutusmaksun perustana on riski 17.2 Vakuutusmaksun koostumus Vakuutusmaksu koostuu eri osista Perusmaksu Lakisääteiset lisät 17.3 Tapaturmavakuutusmaksun kaksi perusjärjestelmää 17.4 Taulustomaksu ja sen apuvälineet 17.5 Vakuutusmaksuissa voi olla alennusta 17.6 Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen rahoitus ja vakuutusmaksu 17.7 Muutoksenhaku vakuutusmaksuun 18 Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset 18.1 Vapaaehtoiset vakuutukset 18.2 Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus Erityisryhmät, joilla on velvollisuus ottaa 57 :n 1 momentin mukainen vapaaehtoinen vakuutus 18.3 Vapaa-ajan vakuutukset Vapaa-ajan vakuutus Urheiluvakuutus Laajennettu oppilasvakuutus Laivaväen vapaa-ajan vakuutus Suppea vapaa-ajan vakuutus pysyvän vamman varalta 18.4 Yrittäjien tapaturmavakuutus 18.5 Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset Työajan vakuutus Vapaa-ajan vakuutus 19 Työtapaturmavakuutuksen liitännäisvakuutusmaksut 19.1 Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 19.2 Työttömyysvakuutusmaksut Yleistä Työttömyysmaksujen maksuvelvollisuus Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun määrä Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun määrä 20 Työtapaturmavakuutus ja kansainväliset tilanteet 20.1 Yleisesti ulkomaantyöstä 20.2 Työskentely EU:n jäsenvaltiossa ja muissa sopimusmaissa Yleistä sosiaaliturvasopimuksista EU- ja ETA-maissa työskentely Työskentely muussa sosiaaliturvasopimusmaassa 20.3 Työnteko sopimuksettomassa maassa Tapaturmavakuutuslain 1a määrää turvan Pääsääntönä suomalainen vakuutusturva Vapautus kuulumisesta Suomen järjestelmään 20.4 Ulkomaalaiset työntekijät Suomessa 20.5 Diplomaatit ja EU-jäsenvaltioiden edustustot 20.6 Vapaaehtoinen vakuutus ulkomaantyössä 20.7 Liitännäisvakuutusmaksut ulkomaantyössä 21 Yhteistyötä ja valvontaa tarvitaan 21.1 Yhteistyöelimet 21.2 Toimeenpanojärjestelmän valvonta

5 22 Työsuojelu ja työtapaturmavakuutus 22.1 Työsuojelutyöhön on monta syytä 22.2 Työsuojeluun liittyvät säännökset 22.3 Työtapaturmatilastot ja työturvallisuustyö 22.4 Tapaturmavakuutuslaitosten työturvallisuuspalvelut 22.5 Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työsuojelutyö 23 lakiluettelo ja kirjallisuusvinkkejä Internet-osoitteita Vakuutusyhtiöiden verkkosivut Työtapaturmakirjan kotisivu 24 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sanasto 25 Hakemisto

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2008 alkaen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON Työtapaturma ja toimenpideohjeet

SÄHKÖLIITON Työtapaturma ja toimenpideohjeet TYÖTAPATURMA JA TOIMENPIDEOHJEET 3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Tapaturmavakuutuksen periaatteet 5 Korvattava työtapaturma 6 Syy-yhteys 7 Vakava työtapaturma 7 Toimenpiteet tapaturman jälkeen 8 Tapaturmailmoitus

Lisätiedot

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Mikä on ammattitauti? Ammattitautilain 1 Ammattitaudilla, josta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 5.9.2012 1. Veljekset Matti ja Pekka Peltola ovat osakkaina peltisepänliikkeessä

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 8.1.2014 1. Kouvolassa toimiva osakeyhtiö maahantuo ja myy elektroniikkaa.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

VAHINGOITTUNEEN OIKEUSTURVA TYÖTAPATURMA-ASIOIDEN KORVAUSKÄSITTELYSSÄ

VAHINGOITTUNEEN OIKEUSTURVA TYÖTAPATURMA-ASIOIDEN KORVAUSKÄSITTELYSSÄ VAHINGOITTUNEEN OIKEUSTURVA TYÖTAPATURMA-ASIOIDEN KORVAUSKÄSITTELYSSÄ Tampereen yliopisto Kauppatieteiden laitos/ Kauppatieteiden maisterin tutkinnon Pro Gradu-tutkielma Vakuutustiede 31.10.2002 Nina Grönlund

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä SISÄLLYS LUkijalle... 5 Ulkomaantyön vakuuttaminen... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-maat

Lisätiedot