Apurahansaajan Mela-turva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahansaajan Mela-turva"

Transkriptio

1 Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen voimassaolo...7 Työtulo...8 Työajan tapaturmavakuutus...9 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus...10 Vakuutusmaksut...11 Korvausten hakeminen Melasta...12 Muutoksenhaku...13 Tietosuoja...13 Käytännön asioita...14 Apurahansaajan Mela-turvaa on...15 Sanasto Mela = Työeläkelaitos, joka vakuuttaa lakisääteisesti taiteen ja tieteen alojen apurahansaajat sekä maatalousyrittäjät. MYEL-vakuutus = Maatalousyrittäjän eläkevakuutus, joka kuuluu myös apurahansaajalle. MATA-vakuutus = Maatalousyrittäjien työtapaturmavakuutus, joka kuuluu myös apurahansaajalle. Vapaa-ajan Vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa vapaa-ajalla MATA-vakuutus = sattuneet tapaturmat. Mela-sairauspäiväraha = Ryhmähenkivakuutus = Lyhyen ajan sairauspäiväraha, jota maksetaan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalla. MYEL-vakuutetun perheenjäsenet voivat saada korvauksen kuolemantapaustilanteessa

3 Mela vakuuttaa apurahansaajan Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maatalousyrittäjien sekä taiteen ja tieteen alojen apurahansaajien lakisääteistä työeläke- ja tapaturmavakuuttamista. Melan asiakkaina on maatalousyrittäjää, apurahansaajaa. Eläkkeitä Mela maksaa henkilölle. Apurahansaajan Mela-turva Työeläke apurahatyöstä määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-eläkevakuutus. MYEL-vakuutuksen rinnalla apurahansaajalle kuuluu aina MATA-työtapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja lyhyen ajan sairausturva eli Mela-sairauspäiväraha. MATA-työtapaturmavakuutus korvaa myös ammattitaudit. Lisäksi apurahansaajalla on halutessaan oikeus vapaaehtoiseen vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen. Näistä eduista muodostuva Mela-turva on enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus

4 Vakuuttamisvelvollisuus Apurahalla työskentelevällä henkilöllä on velvollisuus ottaa MYEL-vakuutus, kun seuraavat ehdot täyttyvät. Apurahansaajalle on Suomesta myönnetty apuraha, joka on vuotuiseksi työtuloksi suhteutettuna vähintään euroa (vuoden 2014 tasossa). Apurahalla työskentely jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Neljälle kuukaudelle myönnetty apuraha on vähintään euroa (vuoden 2014 tasossa). Apurahansaaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään. Apurahansaaja on vuotias henkilö, joka ei ole työeläkelain mukaisella vanhuuseläkkeellä. Apurahansaaja asuu ja työskentelee pääsääntöisesti Suomessa. MYEL-vakuutus on mahdollinen myös työryhmässä työskentelevälle apurahansaajalle, jos vakuuttamisen henkilökohtaiset edellytykset täyttyvät. Työryhmän vetäjällä on velvollisuus ilmoittaa Melaan työryhmään kuuluvista jäsenistä. Jokaisesta vakuuttamisen edellytykset täyttävästä apurahasta tehdään erillinen vakuutus. Apurahatyötä varten on otettava MYEL-vakuutus, vaikka apurahansaaja tekisi apurahatyön lisäksi palkka- tai yrittäjätyötä. Työntekijän eläkelain (TyEL) - 4 -

5 ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset eläkevakuutukset eivät vaikuta MYEL-vakuuttamisvelvollisuuteen, sillä eläkettä karttuu samanaikaisesti useasta eri eläkejärjestelmästä. Työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä saava henkilö voidaan vakuuttaa jäljellä olevan työpanoksen mukaan, jos apurahalla työskentely jatkuu ja vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Jos työkyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke alkaa vakuutusaikana, on apurahansaajan otettava yhteyttä Melaan vakuutuksen jatkumisen varmistamiseksi. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske ammatilliseen perustutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua eikä näihin tutkintoihin liittyviä opinnäytetöitä. Jo tehdystä työstä saadut palkintotyyppiset tunnustukset eivät ole MYEL-vakuutettavia. MYEL-vakuutusta ei voi saada pelkästään työvälineiden ostamiseen tai matkakulujen kattamiseen myönnetyn apurahan perusteella. MYELin mukaan ei myöskään vakuuteta kuluihin tarkoitettua osuutta apurahasta. Kuluja ovat esimerkiksi materiaalihankinnat ja tilavuokrat. Apurahansaaja voi vähentää kuluina enintään puolet apurahasta, ellei myöntäjä ole erikseen määrittänyt kulujen osuutta. Apurahansaajan omaan sosiaaliturvaan liittyvät maksut eivät ole MYELissä tarkoitettuja kuluja. Vakuutus on otettava kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn alkamisesta

6 Työskentely ulkomailla Apurahansaaja on vakuuttamisvelvollinen myös ulkomailla asuessaan ja työskennellessään, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen vaikuttavat muun muassa työskentelyn kesto, työskentelymaa ja eri maiden väliset sopimukset. Ennen ulkomailla työskentelyn aloittamista apurahansaajan pitää olla yhteydessä Melaan, jotta vakuutuksen voimassaolotilanne varmistetaan ulkomaantyöskentelyn osalta. Jos työskentely tapahtuu EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, todistus Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta (A1) haetaan Eläketurvakeskuksesta. Muiden maiden kohdalla lausunnon asiasta antaa maasta riippuen joko Eläketurvakeskus tai Kela. Suomessa vakituisesti työskentelevä ulkomaalainen apurahansaaja vakuutetaan, mikäli hän on saanut apurahan Suomesta ja hänellä on täällä ollessaan oikeus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Ohjeet ulkomaantyöskentelystä: > Apurahansaajat - 6 -

7 Vakuutuksen voimassaolo Kaikilla MYEL-vakuutetuilla apurahansaajilla on työskentelyaikanaan voimassa myös MATA-työtapaturmavakuutus. MYEL-eläkevakuutus ja MATA-työtapaturmavakuutus alkavat ja päättyvät samanaikaisesti. Vakuutus on määräaikainen Vakuutuksen voimassaolokausi ilmoitetaan vakuutuspäätöksessä. Vakuutuksen kesto määräytyy apurahan myöntöpäätöksessä ilmoitetun työskentelyajan tai työskentelyn keston mukaan. Mikäli myöntöpäätöksessä ei ole mainittu työskentelyaikaa, vakuutuksen voimassaoloaika perustuu apurahansaajan omaan ilmoitukseen. Apurahatyö voi kuitenkin alkaa aikaisintaan apurahan myöntöpäätöspäivänä. Vakuutuksen keskeyttäminen Apurahansaaja voi hakea vakuutuksen keskeyttämistä sairauden, kuntoutuksen, lapsen syntymän tai alle kolmevuotiaan lapsen hoidon, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai näihin verrattavan syyn vuoksi, mikäli työskentely keskeytyy vähintään neljäksi kuukaudeksi. Palkka- tai yrittäjätyö ei siis riitä keskeytyksen perusteeksi. Työskentelyn keskeyttämisestä on ilmoitettava Melaan ja apurahan myöntäjälle. Apurahansaaja saa vakuutuksen uudelleen voimaan, ilmoittamalla työskentelyn jatkumisesta Melaan. Vakuuttamisaikaa on kuitenkin oltava keskeytyksen jälkeen jäljellä vähintään neljä kuukautta. Vakuutuksen päättyminen Vakuutus päättyy vakuutuspäätöksessä mainittuna ajankohtana. Päättymisestä ei ilmoiteta erikseen. Vakuutus voi päättyä aikaisemmin, jos apurahatyöskentely loppuu ja osa apurahasta jää kokonaan käyttämättä. Vakuutus päättyy myös, jos vakuutettu ei enää kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Vanhuuseläkkeen alkaminen lopettaa aina vakuutuksen, mutta muiden eläkkeiden rinnalla vakuutus on mahdollinen. Työskentelyn ennenaikaisesta päättymisestä on tehtävä selvitys Melaan

8 Työtulo MYEL-työtulo kertoo työskentelyyn tarkoitetun apurahan määrän vuositasolle muunnettuna. Työtulon määrityksen pohjana käytetään myönnetyn apurahan kokonaismäärää, josta vähennetään kulujen osuus. Jäljelle jäänyt apurahan määrä suhteutetaan työskentelyaikaan ja sen perusteella määritellään vuotuinen työtulo. Työtulon perusteella määräytyvät MYEL-eläkkeet, MATA-tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaukset ja Melan lyhyen ajan sairauspäivärahat. Lisäksi Kelan maksamat päivärahaetuudet, kuten äitiys- ja vanhempainraha ja sairausvakuutuksen päiväraha sekä liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaus määräytyvät MYEL-työtulon perusteella. Työtulosta lasketaan kaikki Melan vakuutusmaksut. Kuluina voi vähentää apurahatyöstä aiheutuvia kuluja, mikäli myöntäjä on tarkoittanut apurahan muuhunkin kuin työskentelyyn. Myöntäjä on saattanut asettaa rajoituksia siihen, mikä osuus on vähintään käytettävä työskentelyyn. Jos apurahaa voi käyttää kuluihin, mutta kuluista ei ole asetettu mitään rajoituksia, voi apurahansaaja vähentää kuluina enintään puolet apurahasta. Kulujen määrä on esitettävä vakuutushakemuksessa. Kun vakuutuspäätös on lainvoimainen, kulujen osuutta ei voi enää muuttaa. Työtulon laskukaava: apurahan määrä - kulut työskentelyaikaan sisältyvien päivien lukumäärä

9 Työajan tapaturmavakuutus Pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla apurahansaajalle kuuluu automaattisesti myös työajan tapaturmavakuutus MATA. Se korvaa apurahatyössä sattuvat tapaturmat ja ammattitaudit. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, odottamatonta, tahatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tilannetta, jossa henkilö loukkaantuu. MATA-työtapaturmavakuutus korvaa apurahatyössä sattuneen tapaturman aiheuttamat vammat. MATA-vakuutus ei kuitenkaan korvaa tapaturmasta riippumatonta sairautta, vaikka sairauden oireet ilmenisivätkin ensimmäisen kerran työtapaturman yhteydessä. MATA-vakuutuksesta korvataan vamman hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet välttämättömät kulut. Myös tapaturmavammaan liittyvä lääkärin määräämä fysikaalisen hoito korvataan. Korvauksilla ei ole ylärajaa. Jos tapaturma aiheuttaa työkyvyttömyyttä, maksetaan tapaturmapäivärahaa enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Jos työkyvyttömyys kestää yli vuoden, maksetaan tapaturmaeläkettä. Päivärahan ja eläkkeen suuruus perustuu MYEL-työtuloon. Työajan tapaturmavakuutus on voimassa vain apurahatyötä tehtäessä ei siis vuorokauden ympäri. Vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien varalle voi ottaa erikseen vapaaehtoisen vakuutuksen, joka on voimassa vapaa-aikana sekä Suomessa että ulkomailla

10 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Vakuutusturvaa voi täydentää ottamalla lakisääteisen MATA-työtapaturmavakuutuksen rinnalle vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Sen korvaukset ovat laajemmat kuin yksityistapaturmavakuutuksissa. Vapaa-ajan MATA-vakuutus kattaa vapaa-ajan harrastuksissa, kuten urheilussa sattuvat tapaturmat ilman lajirajoituksia. Vakuutus korvaa myös ulkomaanmatkoilla sattuneet tapaturmat. Ulkomaanmatkoilla on kuitenkin syytä olla voimassa myös erillinen matkavakuutus sairastumisen varalle. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei korvaa sairauksia. Se ei myöskään korvaa tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä tai muussa ansiotyössä. Vapaa-ajan vakuutuksesta ei saa korvausta liikennevahingosta, pahoinpitelystä eikä vahingoista, joiden korvausoikeus määräytyy muiden lakien perusteella. Vapaa-ajan vakuutuksen vuosityöansio on sama kuin MYEL-vakuutuksen vuotuinen työtulo. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen voi ottaa vähentämättömänä tai vähennettynä. Vähentämättömässä vaihtoehdossa maksettavien korvausten määrään eivät vaikuta muut mahdolliset päivärahat ja eläkkeet. Vähennetyssä vakuutusvaihtoehdossa Mela-sairauspäiväraha, sairausvakuutuksen päiväraha ja työeläke pienentävät maksettavaa päivärahaa tai eläkettä, mikäli niitä maksetaan samasta tapaturmasta. Vähennetyn vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hinta on hieman edullisempi kuin vähentämättömän vakuutuksen maksu. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen voi ottaa ainoastaan voimassa olevan MATA-työtapaturmavakuutuksen rinnalle. Pakollisen MYEL- ja MATA-vakuutuksen päättyessä myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus päättyy automaattisesti

11 Vakuutusmaksut Apurahansaaja huolehtii itse vakuutusmaksujen maksamisesta. Vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun MYEL-työtulosta. Vakuutusmaksun määrä riippuu työtulon määrästä ja vakuutetun iästä. Suuremman eläkekarttuman takia 53 vuotta täyttäneet maksavat hieman korkeampaa vakuutusmaksua. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksujen laskentaperusteet. Vakuutusmaksut laskutetaan vuosittain 1 4 erässä jäljellä olevan vakuutuskauden pituudesta riippuen. MYEL-vakuutuksen, MATA-työtapaturmavakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen maksut ovat samassa laskussa. Sen sijaan vapaa-ajan MATA-vakuutus laskutetaan erikseen. Vakuutusmaksulaskut voi maksaa helposti e-laskuna verkkopankissa tekemällä asiasta sopimuksen oman pankin kanssa. Jos laskunmaksaminen on vaarassa myöhästyä, on hyvä olla välittömästi yhteydessä Melaan. Erääntyneistä vakuutusmaksulaskuista peritään viivästyskorkoa ja maksamattomat laskut ovat maksumuistutuksen jälkeen ulosottokelpoisia. Vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Mela ilmoittaa verottajalle vuosittain maksetut ja palautetut vakuutusmaksut. Esimerkki vakuutusmaksuista 2014 alle 53-vuotiaalla (pyöristettynä euron tarkkuuteen) MYEL-vuosityötulo e e e e MYEL ja RHV 635 e e e e MATA 46 e 78 e 140 e 203 e Vakuutusmaksut Yhteensä 681 e e e e Vapaa-ajan MATA 74 e 74 e 111 e 159 e tai 104 e tai 104 e tai 159 e tai 231 e Alle vuoden voimassa olevien vakuutusten maksut suhteutetaan vakuutuksen voimassaoloaikaan

12 Korvausten hakeminen Melasta Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäiväraha on etuus, jota maksetaan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Mela-sairauspäivärahaa ei kuitenkaan makseta vielä lääkärissäkäyntipäivältä eikä kolmelta sitä seuraavalta päivältä. Mela-sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan sairauslomatodistus. Jos sairausloma kestää lääkärissäkäyntipäivän jälkeen enintään yhdeksän arkipäivää, päivärahahakemus tehdään Melaan. Jos sairausloma on tätä pidempi, päivärahahakemus tehdään Kelaan. Samalla hakemuksella haetaan sekä Mela-sairauspäivärahaa että sairausvakuutuksen päivärahaa. Tapaturmakorvaukset (MATA) Melan nettisivuilla olevalla tapaturmailmoituksella haetaan korvausta työ- tai vapaa-ajan tapaturmasta tai ammattitaudista. Melan vakuuttama apurahansaaja saa Suomessa lääkkeet ja hoidon veloituksetta esittämällä lääkärissä MATA-vakuutustodistuksen työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa. Vapaa-ajan tapaturmatilanteissa vakuutettu maksaa kulut ensi itse ja Mela korvaa ne takautuvasti kuittien perusteella. Vakuutustodistuksen voi tulostaa Melan sähköisistä asiointipalveluista,

13 Muutoksenhaku Vakuutus- tai korvauspäätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen kääntöpuolella. Tietosuoja Melalla on salassapitovelvollisuus MYEL-vakuuttamisen yhteydessä saamistaan tiedoista. Tietoja voidaan antaa ulkopuolisille vain asianomaisen suostumuksella tai nimenomaisen lainsäädännön perusteella. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää apurahansaajan Mela-asioiden käsittelyssä myöhemmin

14 Käytännön asioita Ota yhteyttä Melan asiakaspalveluun henkilökohtaisesti tai asioi sähköisesti kun teet vakuutushakemuksen apurahatyöskentelystä. lähdet työskentelemään apurahalla ulkomaille. palaat ulkomailta ja jatkat apurahatyöskentelyä Suomessa. haluat keskeyttää apurahatyöskentelysi sairauden, kuntoutuksen, lapsen syntymän tai alle kolmevuotiaan lapsen hoidon, varusmiespalvelun, siviilipalveluksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. jatkat keskeytynyttä työskentelyäsi. jäät vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. lopetat apurahalla työskentelyn ennen vakuutuskauden päättymistä

15 Apurahansaajan Mela-turvaa on MYEL-eläkevakuutus MYEL-vakuutus kerryttää eläketurvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Vakuutus kartuttaa eläkettä vuotiailla 1,5 prosenttia, vuotiailla 1,9 prosenttia ja 63 ikävuodesta 68 vuoteen 4,5 prosenttia vuodessa vakuutuksen perusteena olevasta työtulosta. MATA-tapaturmavakuutus Lakisääteiseen MYEL-vakuutuksen rinnalla on aina voimassa MATA-työtapaturmavakuutus, joka korvaa vakuutetussa apurahatyössä sattuneet työtapaturmat ja tästä työstä aiheutuneet ammattitaudit. Mela-sairauspäiväraha MYEL-vakuutettu saa sairastuessaan Mela-sairauspäivärahaa sairausvakuutuslain omavastuun ajalta. Ryhmähenkivakuutus MYEL-vakuutetut ovat ryhmähenkivakuutusturvan piirissä, jonka perusteella vakuutetun perheenjäsenet voivat saada korvauksen kuolemantapauksen yhteydessä. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Työtapaturmaturvaa voi täydentää vapaaehtoisella vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksella. Vapaa-ajan MATA-vakuutus kattaa vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat

16 Lisätietoa Mela-turvasta Melan asiakaspalvelu auttaa sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Voit asioida puhelimessa, internetissä tai tulla käymään. Sähköisistä asiointipalveluista löydät tarvitsemasi lomakkeet ja todistukset. Yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Melan asiakaspalvelun numero on Lönnberg 11/2014

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Mela-turvaa iän karttuessa

Mela-turvaa iän karttuessa Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot