Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen"

Transkriptio

1 Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus voi olla voimassa vain MATA-työtapaturmavakuutuksen rinnalla. Vakuutus päättyy automaattisesti työtapaturmavakuutuksen päättyessä. Jos vakuutettu irtisanoo vapaa-ajan vakuutuksen, vakuutus päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin kirjallinen irtisanominen on saapunut Melaan. Lisätietoja vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksesta saat Melan nettisivuilta

3 Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa (1026/1981) tarkoitettu maatalousyrittäjä tai apurahansaaja, jota koskee sanotun lain mukainen työvahinkoturva maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n 1 momentissa olevien säännösten tai maatalousyrittäjien osalta sanotun lain 21 :n 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen perusteella ja joka tekemällä vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa on järjestänyt maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaisen tapaturmaturvan. Vajaavaltaisen puolesta vakuutussopimuksen tekee edunvalvoja. Vakuutuksenantaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos. 2 Vakuutuksenantajan, vakuutuksenottajan ja edunsaajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön, sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin vakuutusehtoihin sekä sen lisäksi vakuutuksenottajan antamiin tietoihin ja vakuutussopimuksen määräyksiin. Jos vakuutuksen ehtoihin vahvistetaan muutoksia, ne tulevat välittömästi voimaan, jollei vakuutusehtoja muutettaessa toisin määrätä. 3 Tästä vakuutuksesta korvataan myös tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4 :n 2 momentin 1 6 kohdissa tarkoitetut vammat. Vakuutuksesta ei korvata vammaa eikä sairautta, joka on aiheutunut pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta

4 4 Tämän vakuutuksen perusteella ei ole oikeutta korvaukseen, jos a) saman tapaturman johdosta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain nojalla, b) tapaturma on liikennevakuutuslain (279/1959) tarkoittama liikennevahinko riippumatta siitä, suoritetaanko tapaturmasta liikennevakuutuslain mukaista korvausta, c) tapaturma on potilasvahinkolain (585/1986) tarkoittama potilasvahinko kuitenkin siten, että tämän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmavakuutuslain 14 :n 3 momentissa tarkoitettu esinevahinko sekä potilasvahinkolain 3 :n 1 momentissa tarkoitettu vähäinen vahinko, d) tapaturma sattuu vakuutuksenottajan harjoittaessa yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitettua ansiotoimintaa tai muutoin tehdessä ansiotyötä omaan tai toisen lukuun, e) saman tapaturman johdosta on oikeus jonkin muun lain kuin tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen, joka määräytyy tapaturmavakuutuslain työtapaturmien korvaamista koskevien säännösten mukaisesti, f) saman tapaturman johdosta on oikeus sotilastapaturmalain (1211/1990) mukaiseen korvaukseen tai g) tapaturma sattuu henkilölle, joka on otettu sellaiseen laitokseen, jota tarkoitetaan eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetussa laissa (894/1946). Sen estämättä, mitä 1 momentin a kohdassa säädetään, vakuutuksenottajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen tämän vakuutuksen perusteella, jos 1 momentin a kohdassa tarkoitettua korvausta suoritetaan tapaturmavakuutuslain mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen nojalla. Tällöin tämän vakuutuksen nojalla ei kuitenkaan suoriteta haittarahaa, haitta-, vaate- tai opaskoiralisää eikä hautausapua

5 Maatalousyrittäjän vakuutus 5 Vakuutus myönnetään maatalousyrittäjälle aikaisintaan siitä ajankohdasta, jona hakemus saapuu vakuutuksenantajalle tai sen asiamiehelle. Edellä 1 momenttiin perustuva vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu tai 8 ja 9 :stä muuta johdu. Maatalousyrittäjän vakuutuksessa ensimmäinen vakuutuskausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana vakuutussopimus on tehty. Sen jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi. Apurahansaajan vakuutus 6 Vakuutus myönnetään apurahansaajalle aikaisintaan siitä ajankohdasta, jona hakemus saapuu vakuutuksenantajalle tai sen asiamiehelle. Edellä 1 momenttiin perustuva vakuutussopimus tehdään määräajaksi ja enintään samalle ajalle kuin vakuutuksenottajalle on vahvistettu vakuutus maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 a :n 3 momentin mukaisesti tai jatkettu vakuutusta mainitun lain 10 b :n 2 momentin mukaisesti. Apurahansaajan vakuutuksen voimassaolo jatkuu vakuutussopimukseen merkitystä määräajasta huolimatta kuitenkin niin pitkään kuin vakuutuksenottajalla on yhdenjaksoisesti voimassa maatalousyrittäjän eläkelain 10 a :n 3 momentin mukaisesti vahvistettu vakuutus tai mainitun lain 10 b :n 2 momentin mukaisesti jatkettu vakuutus. Vakuutuksen jatkuminen edellyttää, että vakuutussopimukseen merkityn määräajan päättyessä apurahansaajalla on joko vireillä vakuutushakemus, jonka perusteella hänellä alkaa edellä tarkoitettu maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus viimeistään vakuutussopimukseen merkittyä päättymispäivää seuraavasta päivästä tai hänelle on jo vahvistettu tällainen vakuutus

6 Samanaikaisesti maatalousyrittäjätoimintaa ja apurahansaajan työtä harjoittavan vakuutuksenottajan vakuutus 7 Jos vakuutuksenottajalla on mahdollisuus saada vakuutus sekä maatalousyrittäjänä että apurahansaajana, vakuutus myönnetään 5 :n mukaisena maatalousyrittäjän vakuutuksena. Jos vakuutuksenottaja alkaa 6 :n mukaisen apurahansaajan vakuutuksen voimassa ollessa harjoittaa myös maatalousyrittäjätoimintaa siten, että hänellä olisi maatalousyrittäjätoimintansa perusteella oikeus saada voimaan näiden ehtojen mukainen vakuutus, 6 :n mukainen apurahansaajan vakuutus muuttuu 5 :n mukaiseksi maatalousyrittäjän vakuutukseksi. Jos maatalousyrittäjän, jolla on edellä 1 tai 2 momentin mukainen vakuutus, maatalousyrittäjätoiminta ei enää oikeuttaisi näiden ehtojen mukaiseen vakuutukseen, vakuutus muuttuu 6 :n mukaiseksi apurahansaajan vakuutukseksi. Vakuutuksen päättyminen 8 Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään aikaisintaan sen kuukauden loppuun, jona vakuutuksenottaja on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti vakuutuksenantajalle. Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus ainoastaan vakuutuksenottajan vakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta

7 9 Vakuutus lakkaa vakuutuksenottajan maatalousyrittäjätoiminnan ja apurahalla työskentelyn päättyessä. Niin ikään vakuutus lakkaa irtisanomisesta riippumatta silloin, kun vakuutuksenottajalla ei enää ole voimassa työvahinkoturvaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n 1 momentissa olevien säännösten eikä sanotun lain 21 :n 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen perusteella. Vakuutus päättyy ilman irtisanomista myös vakuutusspimukseen merkityn määräajan päättyessä, jollei vakuutus jatku 6 :n 3 momentin mukaisesti. Viimeksi mainitussa tapauksessa vakuutuksen voimassaolo lakkaa irtisanomisesta riippumatta yhdenjaksoisen vakuutusjakson päättyessä. Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti vakuutuksenantajalle vakuutuksen lakkaamisen aiheuttavasta olosuhteen muutoksesta. Jos hän laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, hänet voidaan velvoittaa suorittamaan vakuutuksenantajalle kohtuullinen korvaus laiminlyöntinsä johdosta aiheutuneista kustannuksista. Vakuutussopimus 10 Vakuutussopimukseen merkitään vakuutuksenottajan nimi, vuosityöansion määräytymisen perusteet ja vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimukseen merkitään myös vakuutuksenottajan 17 :n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus yhteensovitusta koskevien määräysten kumoamisesta

8 Vuosityöansio 11 Vuosityöansiota käytetään vakuutusmaksun ansio-osan sekä päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläkkeen määräämisperusteena. Vakuutusmaksun ansio-osa määräytyy aina kulloinkin voimassa olevan vuosityöansion mukaan. Vuosityöansio tarkistetaan kalenterivuosittain siten kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :n 1 momentissa tarkoitettu palkkakerroin edellyttää. 12 Jollei 2 momentista muuta johdu vakuutuksenottajan vuosityöansio määrätään maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 :n sekä 12 :n 1 3 ja 5 momentin nojalla. Apurahansaajan työtä ei kuitenkaan koske maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 12 :n 1 ja 2 momentti. Muusta ansiotyöstä kuin maatalousyrittäjätyöstä tai apurahansaajan työstä saatua ansiota ei oteta huomioon vuosityöansiota laskettaessa. Jos vakuutuksenottajalla on maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n 1 momentin mukaisen työvahinkoturvan lisäksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentissa tarkoitettu vapaaehtoinen vakuutus, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaisen vakuutuksen vuosityöansioon lisätään vakuutuksenottajan 1 momentin mukaan määrätty vuosityöansio, kuitenkin siten, että maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 12 :n 5 momenttia sovelletaan vasta yhteenlaskettuun vuosityöansioon. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentissa tarkoitetun vapaaehtoisen vakuutuksen ottajan vuosityöansio on muutoin tässä vakuutuksessa sama kuin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentissa tarkoitetussa vapaaehtoisessa vakuutuksessa

9 Vakuutusmaksu 13 Vakuutusmaksu määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Vakuutusta otettaessa ja vakuutuksen voimassaolon jatkuessa 6 :n 3 momentin mukaisesti maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi. Muutoin eräpäivä on huhtikuun viimeinen päivä. Näissä vakuutusehdoissa mainittuihin eräpäiviin sovelletaan, mitä velkakirjalain (622/1947) 5 :n 2 momentissa säädetään eräpäivien siirtymisestä. 14 Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksun suorituspäivään maatalousyrittäjän eläkelain 25 :ssä ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 18 :ssä tarkoitetulla vuotuisella viivästyskorolla. Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan maatalousyrittäjän eläkelain 28 :n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 18 :n mukaisesti ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä korotettuna viivästyskorolla 1 momentin mukaisesti. Yhteensovitus 15 Tämän vakuutuksen mukaisesta päivärahasta vähennetään sairauspäivärahaa vastaavana osuutena 60 prosenttia vakuutuksenottajan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 :n 1 ja 2 momentin sekä 12 :n 1 momentin nojalla määrätyn vuosityöansion mukaisesta täyden päivärahan määrästä kuitenkin - 9 -

10 siten, että vakuutuksenottajalle suoritetaan vähintään 25 prosenttia tämän vakuutuksen mukaisen täyden päivärahan määrästä. Edellä 1 momentissa sairauspäivärahalla tarkoitetaan saman tapaturman johdosta myönnettyä sairausvakuutuslain (1224/2004) ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) mukaista päivärahaa. Vähennystä ei tehdä ajalta, jolta vakuutuksenottaja osoittaa tai vakuutuksenantaja muutoin saa tietää, ettei vakuutuksenottajalle myönnetä sairauspäivärahaa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun 60 prosentin sijasta vähennys on sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa vastaavaa osuutta vähennettäessä 40 prosenttia siltä osin kuin sanottu vuosityöansio on suurempi kuin kolme kertaa tapaturmavakuutuslain mukainen vähimmäisvuosityöansio tapaturman sattuessa. 16 Tämän vakuutuksen mukaisesta päivärahasta ja eläkkeestä vähennetään sellainen työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuva eläke, johon vakuutuksenottajalla tai hänen omaisellaan on oikeus saman tapaturman johdosta. Tällaisena vähentävänä eläkkeenä pidetään myös vanhuuseläkettä, joksi tapaturman johdosta myönnetty työkyvyttömyyseläke on muuttunut. Tämän vakuutuksen mukaisesta eläkkeestä vähennetään myös saman tapaturman johdosta myönnetty sairausvakuutuslain ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain mukainen päiväraha. 17 Edellä 15 ja 16 :ssä olevat määräykset yhteensovituksesta voidaan kumota vakuutussopimusta tehtäessä. Jos vakuutuksenottaja myöhemmin haluaa kumota määräykset yhteensovituksesta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti vakuutuksenantajalle. Ilmoitus tulee voimaan sen saapumista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vastaavalla tavalla menetellään, jos vakuutuksenottaja haluaa myöhemmin saattaa voimaan määräykset yhteensovituksesta

11 Erinäisiä määräyksiä 18 Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä antamaan vakuutuksenantajalle vakuutuksen hoitoa varten tarpeelliset tiedot. 19 Korvauksen viivästyessä vakuutuksenantaja maksaa korvauksen korotettuna siten kuin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 :ssä ja tapaturmavakuutuslain 60 a :ssä säädetään. Jos korvaus maksetaan ulkomailla asuvalle korvauksensaajalle, korvauksen on oltava korvauspäätöksessä ilmoitettuna eräpäivänä korvauksensaajan ilmoittamalla tilillä Suomessa olevassa rahalaitoksessa, joka välittää sen edelleen maksettavaksi korvauksensaajalle. Soveltaminen: Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2009 ja niiden etuuksia koskevia säännöksiä sovelletaan vahinkoihin, jotka ovat sattuneet näiden ehtojen voimassa ollessa

12 Asiamies auttaa ja neuvoo Mela-asiamiehet auttavat sinua kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä asioissa. Voit varata asiamieheltä vastaanottoajan. Yhteystiedot löydät parhaiten Melan nettisivuilta tai vuosittain ilmestyvän Mela tänään -lehden asiamiesnumerosta. Tarkempaa tietoa Mela-turvasta saat nettisivuiltamme osoitteesta Melan asiakaspalvelu auttaa numerosta Melan esitteitä saat Mela-asiamieheltä. Niitä voit tilata myös netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 6/2012

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta. HYPO Lainaturva Lainaturva antaa taloudellista turvaa sinulle ja lähimmäisillesi odottamattomien tilanteiden varalta. Lainaturva auttaa lainan hoitamisessa, jos tulosi pienenevät esimerkiksi tapaturman,

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92).

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). SAIRAUSKASSA KELLOPORTIN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Kelloportti. Kassan kotipaikka on Tampere. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLTÖ 1 Vakuutusehtojen soveltamisala...62 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...62 3 Vakuutuksen sisältö...62 4 Vakuutussopimus...63 4.1 Vakuutuksenottajan

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot