Mela-turvaa iän karttuessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mela-turvaa iän karttuessa"

Transkriptio

1 Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja tieteen sekä taiteen apurahansaajien työeläketurva määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-vakuutus. MYELin rinnalla maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle tuo turvaa MATA-työtapaturmavakuutus ja muut Melan etuudet. Yhteisnimellä tätä turvaa kutsutaan Mela-turvaksi. Tässä esitteessä asiat on esitetty vain pääkohdittain. Tarkempaa tietoa Mela-turvasta saat nettisivuiltamme. Myös Mela-asiamies auttaa kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

3 Kun ikää karttuu Nuorena eläkeasiat tuntuvat kaukaisilta, mutta iän myötä kiinnostus omiin eläkeasioihin yleensä lisääntyy. MYEL-vakuutusmaksujen maksaminen on vuosien kuluessa saattanut tuntua turhalta, mutta ennemmin tai myöhemmin maksajasta tulee MYEL-eläkkeen saaja. Mitä eri eläkevaihtoehtoja on olemassa? Minkä ikäisenä voi jäädä eläkkeelle? Entä, jos ei jaksakaan vanhuuseläkkeeseen saakka? Tämän esitteen tarkoituksena on antaa yleiskuva eri eläkevaihtoehdoista ja auttaa vakuutettua hahmottamaan oma tilanteensa eri vaihtoehtojen välillä. Vakuutus eläkkeen perustana MYEL-eläkkeen suuruus lasketaan MYEL-vakuutuksen perustana olevasta työtulosta. Siksi on tärkeää, että työtulo on mitoitettu vastaamaan yrittäjän työpanosta. Työtulo kannattaa pitää ajan tasalla myös lähellä eläkeikää. Paitsi, että työtulo vaikuttaa suoraan eläkkeen määrään, oikean suuruinen työtulo varmistaa, että päivärahat ja korvaukset ovat kohdallaan työvahingon sattuessa tai muissa työkyvyttömyystilanteissa

4 MYEL-eläkkeen määrä MYEL-eläkkeen määrään vaikuttaa se, miten pitkään vakuutus on ollut voimassa ja miten suuri MYEL-työtulo on ollut kunkin työvuoden aikana. Ennen vuotta 2005 karttuneesta eläkkeestä on työeläkeuudistuksen jälkeen muodostettu ns. vapaakirja. Eläkkeessä otetaan huomioon tämä vapaakirjattu eläke ja jälkeen tehdystä työstä karttunut uusi eläke. Velvollisuus tai mahdollisuus vakuuttamiseen voi koskea myös sitä maatalousyrittäjätyötä, joka jatkuu vielä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Uutta eläkettä karttuu eläkkeen rinnalla olevasta vakuutuksesta iästä riippumatta 1,5 prosenttia vuodessa 68 vuoden iän täyttämiseen asti. Osa-aikaeläkkeen laskeminen poikkeaa olennaisesti muista eläkelajeista

5 Työkyvyttömyyseläke Mahdollisuudet työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen kannattaa selvittää, jos työkyky on alentunut merkittävästi ainakin vuoden ajan. Eläkettä voidaan maksaa täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkyvyttömyys alkaa MYELvakuutuksen voimassaoloaikana tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 63 vuoden iän täyttämistä. Työkyvyttömäksi 63 vuoden iässä tai sen jälkeen tulleille eläke myönnetään suoraan vanhuuseläkkeenä. Työkyvyn arviointi Työkyvyn alentumaa ei harkita yksinomaan lääkärinlausuntojen perusteella. Harkinnassa otetaan huomioon myös sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuten hakijan koulutus, aikaisempi toiminta, ikä ja asumisolosuhteet. Työkyvyttömyyttä arvioidaan sekä maatalousyrittäjä- tai apurahatyöhön että muuhun sellaiseen työhön, jota hakijalta voitaisiin kohtuudella edellyttää. Mitä nuoremmasta hakijasta on kyse, sitä enemmän muita mahdollisuuksia otetaan huomioon. Vastaavasti lähellä vanhuuseläkeikää olevien kohdalla kiinnitetään enemmän huomiota kykyyn selvitä siitä työstä, mitä hakija on tehnyt aikaisemmin. Eläke vai kuntoutustuki? Kun hakijan arvioidaan olevan pysyvästi työkyvytön, myönnetään työkyvyttömyyseläke. Määräaikainen eläke eli kuntoutustuki myönnetään silloin, kun työkyvyttömyyden arvioidaan olevan väliaikaista ja työkyvyn palautuminen on mahdollista hoidon tai kuntoutuksen avulla

6 Jos työkyky ennakko-odotuksista huolimatta ei palaudu kuntoutustuen aikana, voidaan kuntoutustukea jatkaa tai myöntää hakijalle työkyvyttömyyseläke kuntoutustuen päätyttyä. Ensisijaisesti kuntoutus Työkyvyttömyyseläke myönnetään, kun työkyky on jo alentunut. Siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyys on vasta uhkaamassa, kannattaa selvittää mahdollisuudet työeläkekuntoutukseen. Kuntoutuksen avulla työkyvyttömyyden uhka pyritään torjumaan tai ainakin siirtämään sen alkamista. Työkyvyttömyyttä ehkäisevä MYEL-kuntoutus on ammatillista. Se voi olla koulutusta uuteen ammattiin tai tukea sellaisten koneiden ja laitteiden hankintaan, joiden avulla maatalousyrittäjätyön jatkaminen on mahdollista. Lääkinnällistä kuntoutusta, kuten fysikaalista hoitoa, ei korvata MYEL-kuntoutuksena, ei myöskään kuntoutuslomia. MYEL-kuntoutus edellyttää aina lääketieteellistä näyttöä työkyvyttömyyden uhasta. Tilan normaaliin kehittämiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen liittyviä toimenpiteitä ei korvata kuntoutuksena. Yleensä kuntoutusta haetaan erikseen, mutta tarvittaessa mahdollisuudet jatkaa työelämässä kuntoutuksen keinoin voidaan selvittää myös eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä. Joissakin tilanteissa MYEL-kuntoutusta voidaan antaa vielä eläkkeelle jäämisen jälkeenkin edellyttäen, että kuntoutus mahdollistaa paluun työelämään

7 Luopumistuki Luopumistuki turvaa maataloudesta tai poronhoidosta luopuvan toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää. Luopumistuen määrä vastaa likimain täyden MYEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja kansaneläkkeen yhteismäärää. Luopumistuesta on aina ennen lopullista luopumista haettava etukäteispäätös. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan vuotta ennen luopumisikää. Luopumistukijärjestelmä on nykymuotoisena voimassa vuoden 2014 loppuun. Viljelijä Viljelijä voi saada luopumistuen luovuttamalla tilan sukupolvenvaihdoksella tilanpitoa jatkavalle tai lisämaaksi toiselle viljelijälle. Poronhoitaja Poronhoitaja voi saada luopumistuen luovuttamalla porot ja tuotantorakennukset jatkajalle taikka luovuttamalla porot porotaloutta ennestään harjoittavalle poronomistajalle. Uinuva luopumistuki Luopumistukeen oikeutetun nuorempi puoliso tai maatalousyhtymän nuorempi sisarusosakas voi saada luopumistuen uinuvana, jos hän on luopumishetkellä enintään viisi vuotta nuorempi kuin kyseinen luopumistapa edellyttää. Maatalousyrittäjän leski tai täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavan puoliso voi saada uinuvan tuen yksinkin. Tuen maksu alkaa, kun varsinainen luopumisikä on täytetty

8 Osa-aikaeläke Osa-aikaeläke on tarkoitettu henkilölle, joka siirtyy täysipäiväisestä työstä osa-aikatyöhön. Työn vähentämisen pitää kohdistua eläkkeelle jäämisen ajankohtaan. Päätoiminen viljelijä MYEL-osa-aikaeläkkeen ehtona on, että maatalousyrittäjä vähentää työnsä ja samalla myös työtulonsa puoleen entisestä. Vähentäminen voi tapahtua esimerkiksi myymällä tai vuokraamalla osan pelloista, luopumalla karjasta taikka tuotannonmuutoksella. Sivutoiminen viljelijä Jos hakijalla on MYELin rinnalla muuta yritystoimintaa tai ansiotyötä, eläkkeelle voi jäädä joko vain toisesta tai molemmista toiminnoista. Jäljelle jäävän työn on täytettävä osa-aikatyölle asetetut edellytykset sekä ajallisesti että siitä saatavien tulojen suhteen. MYEL-osa-aikaeläkkeen saaminen edellyttää tässä tilanteessa MYEL-toiminnan puolittumista tai sen päättymistä kokonaan. Osa-aikaeläkkeen voi saada MYEL-vakuutettu, joka on täyttänyt 60 vuotta (ennen v syntyneillä ikäraja 58 vuotta) joka on ollut työelämässä ja kartuttanut omaa eläketurvaansa vähintään 5 vuotta jonka keskimääräinen MYEL-työtulo eläkkeellejäämisvuotta edeltävinä vuosina on riittävän korkea jonka aikaisempi työpanos puolittuu sekä ajallisesti että siitä saatavien tulojen suhteen joka ei vielä saa omaa työ- tai virkaeläkettä

9 Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti oman valinnan mukaan vuotiaana. Eläkkeelle voi jäädä heti 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos henkilö on jo työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä taikka luopumistuella, maksettava eläke muuttuu automaattisesti MYEL-vanhuuseläkkeeksi joko 63 tai 65 vuoden iässä. Milloin eläkkeelle? Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta. Vakuutetun pitää ilmoittaa hakemuksella, mistä ajankohdasta hän haluaa eläkkeen alkavaksi. Vanhuuseläkettä ei yleensä voida myöntää takautuvasti. MYEL-vakuutus päättyy eläkkeen alkamiseen ja vakuutusmaksuja peritään vakuutuksen päättymispäivään saakka. Vanhuuseläkkeen alkamisajankohtaan voi vaikuttaa Eläkkeen määrä on sitä suurempi, mitä myöhemmin jää eläkkeelle. Eläkkeelle jäämistä ei kannata lykätä, jos MYEL- ja muu ansiotoiminta on jo kokonaan päättynyt. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä, vaikka maatalousyrittäjätoiminta jatkuisi edelleen

10 Varhennettu vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo 62-vuotiaana. Eläkkeeseen tehdään silloin varhennusvähennys ja se jää pysyvästi pienemmäksi kuin varsinainen vanhuuseläke. Vähennys on sitä suurempi, mitä aiemmin eläke alkaa. Lykätty vanhuuseläke Vanhuuseläkettä ei tarvitse hakea vielä 68-vuotiaana. Eläkkeelle voi jäädä myöhemminkin. Eläkkeen karttuminen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta. Karttuneeseen eläkkeeseen tehdään lykkäyskorotus, joka on sitä suurempi, mitä myöhemmin eläke alkaa. Vanhuuseläke kansaneläkejärjestelmästä Mahdollisuus jäädä vanhuuseläkkeelle joustavasti koskee ainoastaan työeläkejärjestelmää. Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkeikä on edelleen 65 vuotta, mutta varhennus- ja lykkäysmahdollisuus koskevat myös kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkettä. Työ- ja kansaneläkejärjestelmien vanhuuseläkkeet voivat alkaa eri ajankohdista. Vaikka yleisenä periaatteena on, että työeläke vähentää kansaneläkkeen määrää, 63 vuoden täyttämisen jälkeen ansaittu työeläke ei kuitenkaan vähennä kansaneläkkeen määrää

11 Vakuutus eläkkeen rinnalla Jo eläkkeellä olevat voivat kartuttaa eläkkeen rinnalla uutta eläkettä. Yrittäjä voi ottaa uuden MYEL-vakuutuksen, jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu ja vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Eläkkeelläoloaikana tehdystä työstä eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. MYEL-vakuutuksesta karttuu eläkettä Vakuutetun Ei vielä Eläkkeen rinnalla ikä eläkkeellä olevasta vakuutuksesta vuotias 1,5 % vuodessa 1,5 % vuodessa vuotias 1,9 % vuodessa 1,5 % vuodessa vuotias 4,5 % vuodessa 1,5 % vuodessa

12 Vanhuuseläkkeellä MYEL-vakuutus vanhuuseläkkeen rinnalla on aina vapaaehtoinen. Vakuuttamisen edellytyksenä on kuitenkin, että maatalousyrittäjätoiminta jatkuu vanhuuseläkkeellä ollessa. Vapaaehtoinen vakuutus päättyy maatalousyrittäjätoiminnan päättyessä tai viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta. Lisäksi vapaaehtoisen vakuutuksen voi halutessaan irtisanoa aikaisemminkin. Eläkkeen tästä uudesta vakuutuksesta saa maksuun 68-vuotiaana. Työkyvyttömyyseläkkeellä Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voidaan vakuuttaa jäljellä olevan työpanoksen mukaan. Jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät, MYEL-vakuutus on pakollinen. Eläke uudesta vakuutuksesta lisätään jo olemassa olevaan eläkkeeseen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Työtapaturmavakuutus Jos MYEL-vakuutus on pakollinen, vakuutuksen rinnalle tulee automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutus. Jos MYEL-vakuutus on vapaaehtoinen tai sitä ei ole lainkaan, yrittäjän kannattaa ottaa työvahinkojen varalle vapaaehtoinen MATA-työtapaturmavakuutus. Työtapaturmavakuutuksen lisäksi tapaturmavakuutuksen voi ottaa myös vapaa-ajalle

13 Käytännön asioita Tässä esitteessä on kerrottu vain Melan tarjoamista etuuksista. Selvitä myös muut mahdolliset vaihtoehdot. Eläkettä tai etuutta on aina haettava. Vain vanhuuseläke voidaan myöntää automaattisesti työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä tai luopumistukea saavalle. Työ- ja kansaneläkettä voidaan yleensä hakea samalla lomakkeella ja samanaikaisesti. Täytä hakemus ja toimita se mahdollisine liitteineen joko Melan paikalliselle asiamiehelle, Melaan tai Kelan paikallistoimistoon. Vanhuuseläkehakemuksen voi tehdä myös Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu eläkkeen rinnalla, selvitä erikseen mahdollisuutesi tai velvollisuutesi MYEL- ja/tai MATA-vakuutusten ottamiseen. Maatalousyrittäjätyön tai muun työn tekemiselle eläkeaikana saattaa olla ansio- tai muita rajoitteita. Nämä kannattaa selvittää jo etukäteen. Vain vanhuuseläkkeellä voi työskennellä ilman ansiorajoituksia. Eläkkeelle jääminen vaikuttaa myös lomituspalveluihin. Pääsääntöisesti eläkkeellä olevalla ei ole enää oikeutta lomituspalveluihin. Osaeläkkeen, kuntoutustuen ja osa-aikaeläkkeen saajat voivat kuitenkin saada lomituspalveluja siltä osin kuin maatalousyrittäjätoiminta jatkuu. Selvitä vaikutukset etukäteen lomituksen paikallisyksikön kanssa. Eläkkeet ovat verotettavaa tuloa

14 Sähköiset asiointipalvelut MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus tutustua omaan Mela-turvaasi netissä Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa asiointipalvelut. Asiointipalveluissa voit tarkistaa henkilökohtaiset asiakastietosi, jotka on tallennettu Melan rekistereihin. Voit hoitaa vakuutusasioitasi, tehdä Melasairauspäivärahahakemuksen ja vanhuuseläkehakemuksen. Voit myös kokeilla, miten työtulon muuttaminen vaikuttaa Mela-turvaasi tai vakuutusmaksuihin. Työeläkeotteesta näet yksityisen työnantajan palveluksessa ja yrittäjänä tehdyn työhistoriasi. Lisäksi voit katsoa ja tulostaa erilaisia todistuksia vakuutuksistasi, eläkkeistäsi tai muista korvauksista

15 Mela-turvaa on Työeläkkeet (MYEL) Työeläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja osaaikaisen työn aikana sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. MYEL-eläkkeet myönnetään samoin perustein kuin muidenkin yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeet. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset (MATA) Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Mela-sairauspäiväraha Kun maatalousyrittäjä tai apurahansaaja sairastuu, Mela maksaa päivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Luopumistuki (LUTU) Luopumistukea maksetaan ikääntyneille viljelijöille ja poronhoitajille, jotka luopuvat maatalouden ja porotalouden harjoittamisesta. Ryhmähenkivakuutuskorvaukset (RHV) MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset saavat korvauksen maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Lomituspalvelut Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat maatalousyrittäjät voivat saada lomittajan tilalleen. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat paikallisyksiköt. Työturvallisuus ja työhyvinvointi Työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

16 Lisätietoa Mela-turvasta Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Monipuolista tietoa Mela-turvasta, asiamiesten yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Soita asiakaspalveluumme Lähetä postia Melaan, PL 16, Espoo Melan esitteitä voit tilata maksutta netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 9/2011

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE 1 PERHE-ELÄKE Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeen edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus saada perhe-eläkettä

Lisätiedot

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen 1 Opettajalle Uudelle maatalousyrittäjälle (otsikkodia 1) Maatalousyrittäjyys on valinta (diat 2 ja 3) Suomessa on aktiivisesti kehitetty maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ollut yhtä kattava

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot