Mela-turvaa omaiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mela-turvaa omaiselle"

Transkriptio

1 Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja tieteen sekä taiteen apurahansaajien työeläketurva määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-vakuutus. MYELin rinnalla maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle tuo turvaa MATA-työtapaturmavakuutus ja muut Melan etuudet. Yhteisnimellä tätä turvaa kutsutaan Mela-turvaksi. Tässä esitteessä asiat on esitetty vain pääkohdittain. Tarkempaa tietoa Mela-turvasta saat nettisivuiltamme. Myös Mela-asiamies auttaa kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

3 Omaisen kuoleman jälkeen Aviopuolisolla on oikeus saada perhe-eläkettä puolison kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeeseen ovat oikeutettuja myös alaikäiset lapset. Yleensä perhe-eläke maksetaan MYEL-perhe-eläkkeenä. Jos kuolema johtui tapaturmasta, maksetaan MATA-perhe-eläkettä. MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset voivat saada korvauksia myös maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Ryhmähenkivakuutuksen korvaus on kertakorvaus. Muut etuudet Melan maksamien etuuksien lisäksi leskellä ja lapsilla saattaa olla oikeus myös yleiseen, Kansaneläkelaitoksen maksamaan perhe-eläkkeeseen ja muiden lakien tai sopimusten mukaisiin korvauksiin. Perhe-eläkettä voidaan maksaa esimerkiksi yleisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen ja sotilastapaturmavakuutuksen perusteella. Eri lakeihin perustuvat korvaukset vaikuttavat toisiinsa. Edunjättäjällä saattoi olla myös vapaaehtoisia vakuutuksia. Nämä sopimuksiin perustuvat korvaukset eivät vaikuta millään tavalla lakisääteisten korvausten maksamiseen

4 MYEL-perhe-eläke Perhe-eläkkeen tarkoituksena on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläkettä maksetaan yleensä leskelle ja alaikäiselle lapselle. MYEL-perhe-eläkkeen saaminen edellyttää, että edunjättäjällä oli jossakin elämänsä vaiheessa ollut voimassa MYEL-vakuutus. Perhe-eläke voidaan myöntää, vaikka vakuutus olisi päättynyt jo aikaisemmin eläkkeellejäämisen tai muun syyn vuoksi. Edunjättäjän iällä ei ole merkitystä. Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edunjättäjän oman eläkkeen perusteella. Jos edunjättäjä ei ollut kuollessaan vielä eläkkeellä, eläke lasketaan sen mukaisesti, mitä se olisi ollut, jos edunjättäjä olisi kuollessaan ollut oikeutettu työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen. Leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta, ja puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Jos puolisoilla ei ollut yhteistä lasta, leski saa perhe-eläkkeen, jos leski oli alle 50-vuotias, kun avioliitto solmittiin, ja leski oli vähintään 50-vuotias tai pitkäaikaisesti työkyvytön, kun puoliso kuoli, ja avioliitto oli kestänyt vähintään viisi vuotta. Poikkeussäännös: Yli 50-vuotiaana avioitunut naisleski saa perhe-eläkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen

5 MYEL-leskeneläke Oikeus leskeneläkkeeseen on sekä mies- että naisleskillä ja eräissä tapauksissa myös entisellä puolisolla. Leskelle maksettavan perhe-eläkkeen määrä voi olla korkeintaan puolet edunjättäjän eläkkeestä. Lesken omat palkkatulot tai työeläkkeen määrä voivat vähentää leskeneläkettä. Vähennys voi vaikuttaa niin, että perhe-eläkettä ei jää maksettavaksi lainkaan. Avopuolisolla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen edes siinä tapauksessa, että puolisoilla oli yhteinen lapsi. Leskelle maksettavan perhe-eläkkeen määrä voi muuttua, kun leski itse jää omalle eläkkeelle. Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta. MYEL-lapseneläke Lapseneläkettä saavat alle 18-vuotiaat lapset. Edunjättäjän omien lasten lisäksi perhe-eläkkeeseen on oikeus myös sellaisella lesken lapsella, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja oman äitinsä tai isänsä kanssa samassa taloudessa. Lapsille maksettavien perhe-eläkkeiden yhteismäärään vaikuttaa lasten lukumäärä. Lapseneläke jaetaan tasan siihen oikeutettujen lasten kesken. MYEL-lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapseneläke ei jatku tämän jälkeen edes siinä tapauksessa, että lapsi opiskelee. Eläkkeen päättyessä yhden lapsen osalta lapseneläkkeen määrä lasketaan uudelleen ja jaetaan tasan niiden lasten kesken, joiden oikeus lapseneläkkeeseen jatkuu edelleen

6 MATA-perhe-eläke Jos kuoleman syynä on tapaturma tai ammattitauti, perhe-eläke maksetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATA) mukaan. Leski ja alle 18-vuotiaat lapset saavat MATA-perhe-eläkkeen aina. MATAperhe-eläkettä voidaan maksaa myös vuotiaalle lapselle, joka opiskelee tai on työkyvytön. Myös avopuoliso voi saada leskeneläkkeen, jos hän eli edunjättäjän kanssa yhteistaloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja lisäksi hänellä ja edunjättäjällä on yhteisiä lapsia tai yhteinen MYEL-vakuutus. Perhe-eläkkeen määrä Leskeneläke on prosenttia ja lapseneläkkeet prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta. Osuudet määräytyvät sen mukaan, montako eläkkeen saajia on. Perhe-eläkkeet ovat yhteensä enintään 70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta. MATA- ja MYEL-perhe-eläkkeet yhteensovitetaan keskenään. Jos MYELeläke on suurempi, maksetaan MATA-perhe-eläkkeen ylittävä osuus MYELperhe-eläkkeenä. Hautausapu Jos kuolema aiheutui tapaturmasta tai ammattitaudista, MATAsta maksetaan hautausapua. Hautausapu maksetaan hautajaisten järjestäjille, vaikka vainajalta ei jäisikään perhe-eläkkeeseen oikeutettuja omaisia. Todelliset hautauskustannukset eivät vaikuta hautausavun määrään, vaan sen määrä vahvistetaan vuosittain erikseen

7 Ryhmähenkivakuutus Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus, kuuluvat automaattisesti maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen piiriin. Oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen säilyy MYEL-vakuutuksen päättymisen jälkeen vielä kolmen vuoden ajan. Jos vakuutus on päättynyt täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, korvausoikeus säilyy viisi vuotta vakuutuksen päättymisestä. Jos edunjättäjä oli jo MYEL-vanhuuseläkkeellä, oikeutta ryhmähenkivakuutuskorvaukseen ei ole. Oikeutta korvaukseen ei ole myöskään vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen perusteella. Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutus vastaa periaatteiltaan sitä ryhmähenkivakuutusturvaa, joka palkansaajilla on. Jos maatalousyrittäjä tai apurahansaaja on samanaikaisesti työsuhteessa, voi ryhmähenkivakuutuskorvauksen saada vain yhdestä järjestelmästä. Korvaukseen oikeutetut Korvaukseen ovat oikeutettuja leski, alle 18-vuotiaat lapset ja vuotiaat päätoimisesti ammattiin opiskelevat lapset. Myös avopuoliso voi tietyin edellytyksin olla oikeutettu ryhmähenkivakuutuskorvaukseen

8 Korvauksen määrä Ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kertakorvaus. Perussumman määrää vakuutetun ikä kuolinhetkellä. Perussumma on sitä suurempi, mitä nuorempi edunjättäjä oli kuollessaan. Korvaukseen oikeutettujen lasten lukumäärä vaikuttaa myös maksettavan korvauksen suuruuteen. Jos kuolema oli tapaturmainen, maksettavia korvauksia korotetaan 50 prosentilla. Esimerkki ryhmähenkivakuutuksesta Alle 50-vuotias MYEL-vakuutettu kuolee tapaturmaisesti. Korvauksia maksetaan seuraavasti. Leskelle Jokaista lasta kohden Perussumma euroa Lapsikorotus euroa Tapaturmakorotus euroa Jos leskeä ei ole, jaetaan korvaus tasan lasten kesken. Korvausten määrät vahvistetaan vuosittain. Esimerkissä on käytetty vuoden 2011 lukuja. Tapaturmakorotus euroa Yhteensä euroa Yhteensä euroa - 8 -

9 Käytännön asioita Sekä työeläkelakien (esimerkiksi MYEL-perhe-eläke) että Kansaneläkelaitoksen maksamaa perhe-eläkettä haetaan samalla hakemuslomakkeella yhdestä paikasta. MATA-perhe-eläkettä ja hautausapua haetaan kuitenkin erillisellä hakemuslomakkeella (TI). Mela-asiamies auttaa ja neuvoo hakemuksen täyttämisessä. Omaisilla on mahdollisuus saada sijaisapua maatalousyritystoiminnan järjestelyjä varten, jos vainajalla itsellään oli oikeus sijaisapuun. Sijaisapua haetaan lomituksen paikallisyksiköltä. Jos vainajalla oli Melassa vakuutuksia, vakuutukset päätetään kuolinpäivään. Samaan päivään saakka peritään myös vakuutusmaksut. Mela palauttaa mahdollisesti liikaa perityt vakuutusmaksut automaattisesti ilman eri pyyntöä. Jos muiden vakuutettujen työpanokset yrityksessä muuttuvat omaisen kuoleman johdosta, MYEL-työtuloja pitää tarkistaa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Muutos kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun tilanne alkaa vakiintua. Mela-asiamies neuvoo asiassa. Jos vainaja oli jo eläkkeellä, eläkkeen maksaminen päättyy kuolinkuukauden loppuun. Jos eläkettä on ehditty maksaa pidempään, liikaa maksettu eläke peritään takaisin. Kela ei maksa perhe-eläkettä leskelle, joka puolison kuollessa oli täyttänyt 65 vuotta. Perhe-eläke on verotettavaa tuloa. Mela antaa tarkemmat menettelyohjeet verotuksen osalta perhe-eläkepäätöksen yhteydessä. Vaikka ryhmähenkivakuutus on yleensä verotonta tuloa, korvauksen määrä on kuitenkin ilmoitettava perukirjassa

10 Sähköiset asiointipalvelut MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus tutustua omaan Mela-turvaasi netissä Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa asiointipalvelut. Asiointipalveluissa voit tarkistaa henkilökohtaiset asiakastietosi, jotka on tallennettu Melan rekistereihin. Voit hoitaa vakuutusasioitasi, tehdä Melasairauspäivärahahakemuksen ja vanhuuseläkehakemuksen. Voit myös kokeilla, miten työtulon muuttaminen vaikuttaa Mela-turvaasi tai vakuutusmaksuihin. Työeläkeotteesta näet yksityisen työnantajan palveluksessa ja yrittäjänä tehdyn työhistoriasi. Lisäksi voit katsoa ja tulostaa erilaisia todistuksia vakuutuksistasi, eläkkeistäsi tai muista korvauksista

11 Mela-turvaa on Työeläkkeet (MYEL) Työeläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja osaaikaisen työn aikana sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. MYEL-eläkkeet myönnetään samoin perustein kuin muidenkin yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeet. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset (MATA) Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Mela-sairauspäiväraha Kun maatalousyrittäjä tai apurahansaaja sairastuu, Mela maksaa päivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Luopumistuki (LUTU) Luopumistukea maksetaan ikääntyneille viljelijöille ja poronhoitajille, jotka luopuvat maatalouden ja porotalouden harjoittamisesta. Ryhmähenkivakuutuskorvaukset (RHV) MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset saavat korvauksen maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Lomituspalvelut Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat maatalousyrittäjät voivat saada lomittajan tilalleen. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat paikallisyksiköt. Työturvallisuus ja työhyvinvointi Työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

12 Lisätietoa Mela-turvasta Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Monipuolista tietoa Mela-turvasta, asiamiesten yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Soita asiakaspalveluumme Lähetä postia Melaan, PL 16, Espoo Melan esitteitä voit tilata maksutta netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 9/2011

Mela-turvaa iän karttuessa

Mela-turvaa iän karttuessa Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE 1 PERHE-ELÄKE Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeen edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus saada perhe-eläkettä

Lisätiedot

Apurahansaajan Mela-turva

Apurahansaajan Mela-turva Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

03/2013. Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskus. Mervi Takala (toim.) ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2013. Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskus. Mervi Takala (toim.) ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus perhe-eläkkeeseen Mervi Takala (toim.) Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus perhe-eläkkeeseen Mervi Takala

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen 1 Opettajalle Uudelle maatalousyrittäjälle (otsikkodia 1) Maatalousyrittäjyys on valinta (diat 2 ja 3) Suomessa on aktiivisesti kehitetty maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ollut yhtä kattava

Lisätiedot

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Satu Kemppainen ja Suomen nuoret lesket ry, 2010 Opasta on päivitetty 2011 ja 2012 Taitto: Jyrki Pitkänen 3. painos, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012. Opas on ladattavissa

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot 1.1.2008 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Kyproksella

Sosiaaliturvaoikeudet. Kyproksella Sosiaaliturvaoikeudet Kyproksella Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot