Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Lakisääteinen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Ville Viljanen Lakisääteiset tapaturmavakuutukset Ifissä Helsingin yliopistolla on voimassa kolme eri lakisääteistä ta: Numero , jolla on vakuutettu Yliopiston henkilökunta Numero , jolla on vakuutettu Peruskoulun yläasteen oppilaat Lukion oppilaat Yliopiston opiskelijat Numero , jolla on vakuutettu Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat Lisäksi useita vapaaehtoisia työajan vakuutuksia nimetyille henkilöille 2 1

2 Mikä osa henkilökuntaa kuuluu ten piiriin? Henkilökunnan vakuutuksen piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki yliopistoon palvelussuhteessa olevat, joiden osalta arvioidaan työsuhteen tunnusmerkistön täyttyvän Sopimus Johto ja valvonta Vastike Työnteko toiselle - Vakuutus on ns. avoin vakuutus. If ei ylläpidä nimiluetteloa lakisääteisen piiriin kuuluvista. Vakuutuksen piiriin kuuluminen selvitetään vahinkotilanteessa. Kirjallinen työsopimus ei ole edellytys Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ei ole ikärajoja. Palvelussuhteen kestolla ei ole merkitystä. 3 Yleisiä arviointia edellyttäviä tilanteita - Asiantuntijat, luennoitsijat - Useimmiten työsuhteessa (tapaturmavakuutuksen näkökulmasta) opetuksen järjestäjään - Usein joudutaan arvioimaan onko kyse yrittäjätoiminnasta vai työsuhteesta - Huomioitava mm. verot ja eläkemaksut - Luottamushenkilöt - Henkilö, joka on valittu edustamaan julkisoikeudellista tai muuta yhteisöä, henkilöpiiriä tai asiantuntemusta, on luottamustehtävässä, ellei hän tässä tehtävässään ole työ- tai virkasuhteessa tai toimi yrittäjänä. - Jos tehtävästä maksettu korvaus ei ole tarkoitettu vastikkeeksi työstä, vaan korvaukseksi tehtävään käytetyn ajan hukasta, kysymyksessä ei ole työsuhde. - Luottamushenkilö ei yleensä kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutukseen. 4 2

3 Yleisiä arviointia edellyttäviä tilanteita -Stipendiaatit ja erilaisia apurahoja saavat (Huom! MELA-järjestely) - Eivät yleensä kuulu lakisääteisen piiriin, usein stipendin myöntäjä ei johda ja valvo työtä työsuhteelta edellytettävällä tavalla (huom! Apurahansaajat). - Työnantaja voi myös tukea työntekijöiden lisä- tai jatkokoulutusta apurahoin esimerkiksi väitöskirjatyötä varten, joka on tarkoitettu työn aiheuttamien kustannusten korvaamiseen. Tällainen tutkimustyö ei usein kuulu normaalin työsuhteen töihin voi olla hankala arvioida. - Työnantaja voi esimerkiksi antaa opiskelijan tehdä tutkimustyötä omissa tiloissaan (pro gradu) ja kenties antaa apurahan tai korvata työstä aiheutuneita kustannuksia. Yleensä ei ole kyse työsuhteesta. - Opiskelija voi saada stipendin/apurahan käytännön työharjoittelua varten. Yleensä ei ole kyse työsuhteesta lahjoittajaan tai kouluun -> opiskelutapaturmalaki. 5 Apurahansaajat - Apurahansaajat kuuluvat vuoden 2009 alusta lukien tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. - Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturmaja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. - Apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. - Tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena ei pidetä ammatilliseen perustutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä. - Apurahansaajan on vakuutettava itsensä Melassa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta siten kuin MYEL:ssa säädetään, jos - hän on iältään vuotias, - hän ei ole työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä - hänelle on myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee yhdenjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan ja joka vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna on vähintään 3 280,47 euroa (vuoden 2009 tasossa). -Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta: 6 3

4 Entä ulkomaalaiset työntekijät Suomessa ja suomalaiset ulkomailla? Turva sen mukaan, missä maassa, kuinka kauan ja kenen työssä työskentelee EU-maat ja sosiaaliturvasopimusmaat - Ey-asetus 1408/71 (883/2004) ja sosiaaliturvasopimukset (Israel, Sveitsi, Quebec) - Ns. lähetetyt työntekijät = Suomen vakuutusturva - Sairaanhoito työskentelymaasta (Eurooppalainen sairaanhoitokortti) Muut maat - Ei sopimusta, vakuutusturva lain mukaan päällekkäistä turvaa kohdemaassa? - Yleensä Suomen turva, kun lähetetään täältä ulkomaantyöhön Turva näiden sopimusten ja lain mukaan = työsuhteen osapuolet eivät voi sopia! 7 Lähetetty työntekijä - Lähettämisen tulee olla tilapäistä - Vanha asetus 1+1v - Uusi asetus 2v - Tehty työ tulee tehdä lähettävän työnantajan lukuun (tai sama taloudellinen kokonaisuus) - Henkilön täytyy kuulua välittömästi ennen lähettämistä sen maan lainsäädännön piiriin, mistä lähettäminen tapahtuu - Työntekijä ei ole toisen korvaava 8 4

5 Vakuuttaminen työskenneltäessä sopimusmaassa tai EU/ETA-valtiossa Yliopisto Ulkomailla työskentely Ilman aikarajaa (vanha) tai 2v (uusi) / lähetetyn työntekijän todistus (ETK) (ei KELAn turvaa) (KELAn turva) Suomen Työskentelymaasta vakuutus Suomesta vapaaehtoinen 9 Vakuuttaminen työskenneltäessä muussa kuin sopimusmaassa tai EU/ETA-valtiossa Tilapäinen työskentely Yliopisto Suomen (KELAn turva) Pysyvä työskentely (ei KELAn turvaa) Tilapäinen työskentely voi muuttua pysyväksi (2 v) Vapautuspäätös hakemuksesta Suomesta vapaaehtoinen Työskentelymaasta vakuutus 10 5

6 Ketkä opiskelijoista on vakuutettu tapaturmavakuutuksella ja missä olosuhteissa? - Opiskelutapaturmalaki määrittää ketkä kuuluvat vakuutuksen piiriin. Lain mukaan maksetaan korvausta tapaturmasta, jota ei korvata lain (608/1948) mukaan ja joka on aiheuttanut vamman tai sairauden mm. yliopistolaissa, perusopetuslaissa, lukuun ottamatta siinä tarkoitettua esiopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta ja vuosiluokkia 1 6, sekä lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa olevalle henkilölle. - Opiskelutapaturmalaki määrittää missä olosuhteissa vakuutus on voimassa tapaturma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon, työharjoitteluun, näyttötutkintoon tai perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen oppilaitoksessa taikka muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Sama koskee vastaavasti tapaturmaa, joka sattuu siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin. - Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia eivät ole teoriatunnilla, tauoilla eikä normaalilla koulumatkalla sattuneet tapaturmat 11 Entä suomalaiset opiskelijat ulkomailla tai ulkomaalaiset Suomessa? EY-asetus ei sisällä lainvalintasäännöksiä opiskelijoiden osalta Mikäli opiskelija suorittaa Suomessa opiskelutapaturmia koskevassa laissa mainittua tutkintoa, hän kuuluu lain tarkoittamaan turvaan Käytännössä vakuutuksen piiriin kuuluminen ratkeaa siten sen perusteella mihin maahan tutkintoa suoritetaan Mikäli suomalainen yliopisto-opiskelija lähtee suorittamaan työharjoittelua ulkomaille, hän kuuluu vakuutuksen piiriin kuten Suomessa Heille ei ETK myönnä lähetetyn työntekijän todistusta E101 (A1) Eurooppalainen sairaanhoitokortti! Huomattava, että ulkomaillakin turvan piirissä on vain käytännön työharjoittelu Mikäli ulkomaalainen opiskelija saapuu Suomen suorittamaan omaan tutkintoonsa kuuluvaa harjoittelua tai muuten vaihtoon, hän ei kuulu vakuutuksen piiriin 12 6

7 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja lakisääteinen - Tapaturmavakuutuslain säännösten mukaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat kuuluvat lakisääteisen piiriin - Tapaturmavakuutuslaki 3.3 : Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaiseen aikuiskoulutukseen osallistuvaa oppilasta kohdannut tapaturma korvataan työtapaturmana tämän lain mukaisesti niin, että opiskelija rinnastetaan työntekijään vakuutusturvan laajuutta määrättäessä. Edellä tarkoitettua koulutusta annettaessa koulutuspalveluiden tuottajaan sovelletaan, mitä tässä laissa työnantajasta säädetään. - Yllä mainittu tarkoittaa, että työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvilla vakuutusturva on samanlainen kuin työntekijöillä, ja siis erilainen kuin mm. yliopiston opiskelijoilla - Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvilla vakuutus on voimassa kaikessa koulutuksessa sekä välittömillä matkoilla sinne ja takaisin - Koulutukseen osallistuvan kansallisuudella tai KELAn piiriin kuulumisella ei ole merkitystä - Vakuutusmaksu perustuu kokonaiskurssipäivien lukumäärään. Kurssit jaotellaan nimikkeittäin. 13 7

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä SISÄLLYS LUkijalle... 5 Ulkomaantyön vakuuttaminen... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-maat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

Apurahansaajan Mela-turva

Apurahansaajan Mela-turva Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012. Matias Kainu 28.8.2012

Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012. Matias Kainu 28.8.2012 Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012 Matias Kainu 28.8.2012 Aihepiirit 1. Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta 2. Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä: vakuuttamista

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot