TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA"

Transkriptio

1 TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät kuulu 6 Ulkomaantyö 7 Vakuutuksen teko ja ylläpito 7 Vakuutushakemus 7 Jatkuva vakuutus 8 Määräaikainen vakuutus 9 Tapaturmavakuutusmaksu 10 Työnantajan keskeiset velvoitteet 12 Korvattavat vahinkotapahtumat 12 Työtapaturmat 13 Ammattitaudit 13 Tapatarmakorvaukset ja toimenpiteet tapaturman sattuessa 13 Sairaanhoitokulut 13 Päiväraha 16 Vuosityöansio 16 Tapaturmaeläke 17 Haittaraha 18 Kuntoutus 18 Perhe-eläke 19 Muut korvaukset 20 Veronalaisuus 21 Toimenpiteet tapaturman sattuessa 21 Muut vakuutukset 22 Muutoksenhakumenettely 23 Perustevalitus 24 Tapaturman tutkiminen ja tilastointi 24 Vakuutusyhtiöiden työsuojelutyö 25 Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset 27 Liitännäisvakuutukset 28 Työntekijän ryhmähenkivakuutus 28 Työkyvyttömyysvakuutus 29 Luettelo tärkeimmistä tapaturmavakuutuslainsäädäntöön kuuluvista säädöksistä 30 Lisätietoa 31

3 3 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Suomessa työtapaturmien ja ammattitautien korvausjärjestelmä perustuu tapaturmavakuutuslakiin. Se sisältää vakuuttamisvelvollisuutta ja vakuutuksen ottamista sekä korvausoikeutta, korvausetuja ja kor- vausten maksamista koskevat säännökset. Lisäksi laissa on määräykset muutoksenhausta. Tapaturmavakuutusta koskevat keskeisimmät säädökset on lueteltu tämän julkaisun lopussa. Työnantajan on tapaturmavakuutuslain lisäksi tarpeellista tutustua lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yleisiin vakuutusehtoihin, jotka saa omalta vakuutusyhtiöltä. Maatalousyrittäjät ovat vakuutettuja työtapaturman ja ammattitaudin varalta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain nojalla. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin liittyy tiettyjä erityispiirteitä ja sitä koskevista kysymyksistä saa tarvittaessa lisätietoja Maatalousyrittäjien Eläkelaitokselta (www.mela.fi).

4 4 VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työntekijäksi katsotaan henkilö, joka tekee sopimuksen perusteella työtä toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena ja saa työstään vastiketta. Vastikkeella tarkoitetaan jokaista etua, jolla on taloudellista arvoa, esimerkiksi rahapalkkaa, luontaisetuja ja vastavuoroista työtä. Vakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat: valtio pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana työsuhteessa teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12. Valtioon työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden tapaturmakorvaukset maksaa valtiokonttori. Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai hän on vakuuttamisvelvollisuudesta vapaa pientyönantaja, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto maksaa työntekijälle tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen. Maksetut korvaukset peritään määrättyyn laissa määriteltyyn rajaan asti työnantajalta. Lisäksi työnantajan maksettavaksi määrätään vakuutusmaksu laiminlyödyltä ajalta korotettuna, korkeintaan nelinkertaisena. Vaikka tapaturmaa ei olisi sattunutkaan, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto perii työnantajalta korotetun maksun laiminlyönnin todettuaan.

5 5 TAPATURMAVAKUUTUSLAIN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön toimihenkilö, joka yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa omistaa enintään puolet yhtiön osakepääomasta johtavassa asemassa oleva avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömies, jonka määräämisvalta vastaa edellisessä kohdassa olevaa omistamista käytännöllisen harjoittelutyön osalta peruskoulun yläasteen oppilaat sekä useimmat ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat henkilöt perhehoitajalain mukaiset perhehoitajat eräisiin hoito- ja huoltolaitoksiin otetut henkilöt hoito-ohjelman mukaisen käytännön työn osalta

6 6 TAPATURMAVAKUUTUSLAIN SOVELTAMISALAAN EIVÄT KUULU työnantaja itse työnantajan perheenjäsen eli henkilö, joka vakinaisesti elää työnantajan taloudessa ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa tai on hänen ottolapsensa tai vanhempansa tai jonkun tässä tarkoitetun aviopuoliso johtavassa asemassa oleva osakeyhtiö toimihenkilö, joka yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet yhtiön osakepääomasta johtavassa asemassa oleva avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, jonka määräämisvalta vastaa edellisessä kohdassa olevaa omistamista talkootyötä tai muuta vastikkeetonta työtä tekevä henkilö

7 7 ULKOMAANTYÖ Tapaturmavakuutus on pääsääntöisesti voimassa myös työnantajan lähettäessä työntekijänsä tilapäiselle työkomennukselle ulkomaille. Yrityksen vieraassa maassa palkkaamiin työntekijöihin sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa työ suoritetaan. Jos taas suomalainen yritys palkkaa ulkomaalaisen työhönsä Suomessa, tämä kuuluu yrityksen työntekijöilleen ottamaan suomalaiseen tapaturmavakuutukseen. Samoin ulkomaalaisen yrityksen Suomessa palkkaama suomalainen työntekijä on vakuutettava Suomessa. Ulkomaan työskentelyn osalta on aina hyvä ottaa etukäteen yhteys omaan vakuutusyhtiöön. VAKUUTUKSEN TEKO JA YLLÄPITO Vakuutushakemus Työnantaja voi ottaa vakuutuksen valitsemastaan tapaturmavakuutusyhtiöstä. Ottaessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työnantaja täyttää hakemuslomakkeen. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin hakemus on todistettavasti jätetty vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. Koska vakuutuksen on oltava voimassa työnteon alkaessa, hakemus on tehtävä ennen työnteon alkamista. Vakuutusta ei voida tehdä taannehtivasti.

8 8 On erittäin tärkeää, että hakemukseen merkityt tiedot ovat selvät ja yksikäsitteiset. Vakuutus voidaan ottaa omavastuulla tai ilman omavastuuta. Omavastuisessa vakuutuksessa vakuutuksenottajalle on jokaisesta tapaturmasta omavastuuosuus. Omavastuun määrää korotetaan vuosittain TyEL-palkkaker- toimella. Jos vakuutuksessa ei ole omavastuuta, vakuutusyhtiö maksaa tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset kokonaan. Vakuutuksen käytännöllistä hoitoa varaten on työnantajan ilmoitettava palkkatiedot luotoisetuineen vakuutusyhtiölle. Vakuutushakemuksessa palkkatiedot pyritään mahdollisimman tarkkaan arvioimaan etukäteen. Lopullisten palkkojen ilmoittamista varaten vakuutusyhtiö lähettää työnantajalle täytettäväksi palkkailmoituslomakkeen kunkin vakuutuskauden päätyttyä. Jatkuva vakuutus Tapaturmavakuutus tehdään jatkuvana, kun kysymyksessä on jatkuvan luonteinen työ. Vakuutus on tällöin voimassa vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuskautena on kalenterivuosi, paitsi milloin kysymyksessä on kesken vuotta voimaan tuleva vakuutus, jolloin ensimmäinen vakuutuskausi käsittää ajan vakuutuksen alkamisesta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Sen jälkeen vakuutus jatkuu kalenterivuosi kerrallaan. Jatkuva vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy, jos työantajayritys lopettaa toimintansa tai työn teettäminen muutoin lakkaa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava päättymi-

9 9 sestä kirjallisesti vakuutusyhtiölle vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutuksenottaja voi myös irtisanoa vakuutuksen, mutta tällöin vakuutus on siirrettävä toiseen vakuutusyhtiöön. Irtisanominen on pätevä vain, jos samalla osoitetaan, että uusi vakuutus on tehty toiseen vakuutusyhtiöön. Irtisanominen suoritetaan erityisellä siirtohakemuksella. Vakuutuksen irtisanominen ja siirtäminen uuteen vakuutusyhtiöön on mahdollista neljänä ajankohtana vuodessa. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään kolme kalenterikuukautta ennen mainittuja päättymispäiviä. Jos vakuutus on tullut voimaan kesken vuotta, se voidaan ensimmäisen kerran irtisanoa ja siirtää toiseen vakuutusyhtiöön vasta ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä. Vakuutus raukeaa, jos työnantaja todetaan ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen olinpaikkansa on tuntematon. Jos työnantaja asetetaan konkurssiin, työnantajan tapatur- mavakuutukseen perustuvat velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Määräaikainen vakuutus Vakuutussopimus voidaan tehdä määräaikaisena tiettyä, kestoltaan ajallisesti rajoitettua työtä tai työkohdetta varten. Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista vakuutuskirjaan merkittynä päättymispäivänä. Vakuutuskautena on vakuutuksen voimassaoloaika. Jos työ kuitenkin kestää yli vakuutuskirjaan merkityn ajankohdan, on vakuutus voimassa työn todelliseen päättymispäivään

10 10 saakka. Työnantajan tulee kuitenkin ilmoittaa vakuutusyhtiölle työn jatkumisesta ennen vakuutuskirjaan merkittyä päättymispäivää. TAPATURMAVAKUUTUSMAKSU Tapaturmavakuutuslaissa todetaan, että vakuutusmaksun laskuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ottaen huomioon vakuutetun työn tapaturma- ja ammattitautiriski. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut määräykset maksuperusteiden yleisistä periaatteista. Jokainen vakuutusyhtiö laatii näiden perusteella omalle asiakaskunnalleen sopivat maksuperusteet. Maksuperusteissa määrätään, miten vakuutusyhtiön vakuutusmaksut lasketaan. Vakuutusmaksu määräytyy yrityksessä tehtävän työn riskin ja maksettujen palkkojen perusteella. Suuret yritykset, joiden vakuutusmaksu ylittää ,84 * ja palkkasumma on vähintään ,17 *, ovat pakollisesti erikoistariffoitavia. Vakuutusyhtiö voi omien maksuperusteidensa perusteella erikoistariffoida myös yritykset, joiden maksut ovat 8 113, ,84 :n* välillä. Tällöin yrityksen omien vahinkojen perusteella maksettujen korvausten suuruus määrää vakuutusmaksujen tason. Täysyksilöllisissä vakuutusmuodoissa sekä ohimenevät että pysyvät korvaukset otetaan huomioon yrityksen vakuutusmaksua määrättäessä. * Vuoden 2009 tasossa, summaa korotetaan vuosittain TyEL-palkkakertoimella.

11 11 Puoliyksilöllisissä vakuutusmuodoissa pysyvät korvaukset määrätään yrityksessä tehdyn työn riskialttiuden perusteella ja ohimenevät korvaukset otetaan yrityksen omista vahinkotilastoista. Pienempien yritysten vakuutusmaksut määrätään yrityksessä tehdyn työn riskialttiuden perusteella. Näissä yrityksissä työt jaetaan riskin mukaan vastuuluokkiin, joille kullekin vahvistetaan oma maksueränsä. Palkkailmoitus Työnantajat luokittelevat vakuutusyhtiölle tehtävässä palkkailmoituksessa palkat työnlaaduittain. Palkkaryhmittely tarvitaan maksujen määräämiseksi. Yrityksen vakuutusmaksu maksetaan vuosittain etukäteen ennakkopalkkasumman perusteella. Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan sen jälkeen, kun toteutuneet palkkatiedot ovat käytettävissä. Mikäli lopullinen maksu poikkeaa ennakkovakuutusmaksusta, erotus peritään tai palautetaan tasoitusmaksuna vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä. Vakuutusmaksun vähennysoikeus verotuksessa Työnantajan työntekijöistään suorittamat tapaturmavakuutusmaksut ovat sekä valtionettä kunnallisverotuksessa vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta johtuneita kustannuksia.

12 12 TYÖNANTAJAN KESKEISET VELVOITTEET Tapaturmavakuutuslaissa on vakuuttamisvelvollisuuden lisäksi työnantajalle asetettu eräitä muita velvoitteita: Työnantajan on viipymättä tehtävä tapatur- ma/ammattitauti-ilmoitus vakuutusyhtiölle, jos työntekijälle sattuu työtapaturma tai hänellä ilmenee ammattitauti. Kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta on ilmoitettava myös poliisille. Työnantajan on vuosittain annettava vakuutusyhtiölleen vakuutusmaksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämättömät tiedot (palkkailmoitus). Työnantajan on huolehdittava tapaturmaluettelon pitämisestä. Luetteloon merkitään yksilöidyt tiedot sattuneista työtapaturmista ja sen tiedot on pyydettäessä näytettävä työsuojeluviranomaiselle, poliisille ja työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä tapaturmavakuutuslaki sekä tieto, mistä vakuutusyhtiöstä tapaturmavakuutus on otettu. KORVATTAVAT VAHINKOTAPAHTUMAT Vakuutuksesta korvataan työtapaturmat ja vammat, jotka määritellään eräästä työtapaturmina korvattavista vammoista annetussa asetuksessa, sekä ammattitaudit.

13 13 Työtapaturmat Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on kohdannut työntekijää työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, hänen ollessaan työnantajan asioilla) tai hänen yrittäessään varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkeä. Samoin korvataan työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneet pahoinpitely. Ammattitaudit Ammattitauti on työstä johtuvasta fysikaalisesta, biologisesta tai kemiallisesta tekijästä aiheutuva sairaus. Sen korvattavuuden selvittäminen vaatii usein enemmän tietoja kuin työtapaturman korvauskäsittely. Tästä syystä ammattitautitapauksissa pitää tapaturmailmoitus täyttää erityisen huolellisesti. TAPATURMAKORVAUKSET Sairaanhoitokulut Sairaanhoitona korvataan lääkärin antama tai määräämä tarpeellinen hoito (esim. lääkärinpalkkiot, röntgenkulut, leikkauskulut, fysikaalisen hoidon kulut), lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut. Sairaanhoitona korvataan myös proteesit ja muut apuvälineet, jotka voivat tulla korvattavaksi myös kuntoutuksena. Sairaanhoidon kustannusten korvaaminen edellyttää, että sairaanhoito on ollut tarpeel-

14 14 lista nimenomaan korvattavan vamman tai sairauden takia (syy-yhteysvaatimus). Työntekijä saa sairaanhoidon ja lääkkeet maksutta, kun hän esittää työnantajalta saamansa vakuutustodistuksen hoidon antajalle. Lisäksi korvataan perustellut ja tarpeelliset tutkimuskulut sen selvittämiseksi, onko vamma tai sairaus aiheutunut tapaturmasta, vaikka vamma ei lopulta osoittautuisikaan tapaturman seuraukseksi. Vuoden 2005 alusta tuli voimaan lakimuutoksia (ns. täyskustannusvastuuu), joilla muutettiin työtapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoitokorvauksia. Ennen vuotta 2005 sattuneissa työtapaturmissa sairaanhoito kuitenkin korvataan edelleen vanhojen säännösten mukaan. Myös vapaaaikana sattuviin tapaturmiin, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain 57 :n 2 ja 3 momentin mukaisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella, sovelletaan entisiä säännöksiä. Vahingoittuneen työntekijän asemaan ei ole tullut toimintatapa- tai muita muutoksia. Tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt ennen vuotta Sairaanhoitokulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon asiakasmaksutaksojen mukaan. Yksityissektorilla tehdyn yksittäisen vastaanottokäynnin kustannukset korvataan, mutta yksityissektorin hoito ja toimenpiteet (esimerkiksi magneettikuvaus, tähystys, leikkaus) korvataan vain poikkeustapauksissa. Korvausta varten on tällöin etukäteen pyydettävä vakuutuslaitokselta maksusitoumus. Jos maksusitoumusta ei ole

15 15 pyydetty tai vakuutuslaitos ei ole sitä antanut, hoito korvataan julkisen terveydenhuollon taksojen mukaan. Tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt alkaen Sairaanhoidon korvaaminen edellyttää etukäteen pyydettävää maksusitoumusta, jollei kyseessä ole kiireellinen hoito tai yksittäinen vastaanottokäynti siihen liittyvine vähäisine hoitotoimenpiteineen. Vakuutuslaitokset suorittavat sekä julkiselle että yksityiselle hoitolaitokselle maksun, joka kattaa annetun sairaanhoidon todelliset kustannukset. Vahingoittuneelle korvataan hänen maksamansa julkisen sektorin asiakasmaksu. Julkisen sektorin hoitolaitoksen on ilmoitettava vakuutuslaitokselle potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja pyydettävä hoidon korvaamisesta maksusitoumusta. Vahingoittuneen ei tarvitse huolehtia tässä tapauksessa maksusitoumuksen pyytämisestä. Yksityissektorin hoitoa varten vahingoittunut voi pyytää maksusitoumuksen itse tai sopia hoitolaitoksen kanssa siitä, että hoitolaitos pyytää maksusitoumuksen. Kun vakuutuslaitos on saanut tiedon hoidon aloittamisesta, se voi valita hoitopaikaksi joko julkisen tai yksityisen hoitolaitoksen riippumatta siitä, missä hoito on aloitettu. Jos vahingoittunut hakeutuu jatkohoitoon muualle kuin vakuutuslaitoksen valitsemaan hoitopaikkaan, vakuutuslaitos on velvollinen maksamaan vahingoittuneelle vain sen suuruisen korvauksen, jonka hän olisi itse joutunut maksamaan hoidosta julkisella sektorilla. Jos hoitoon pääsy pitkittyy sen vuoksi, ettei va-

16 16 hingoittunut halua mennä vakuutuslaitoksen valitsemaan hoitopaikkaan, vakuutuslaitos voi keskeyttää päivärahan, tapaturmaeläkkeen tai haittarahan maksamisen. Päiväraha Tapaturmavakuutuksen päivärahaa maksetaan ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta, korkeintaan yhden vuoden ajan. Päivärahaa maksetaan, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Korvauksen saamisen ehtona on, että työkyky on alentunut vähintään 10 prosenttia. Päivärahaa aletaan maksaa tapaturmaa seuraavasta päivästä ja sitä maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä. Päiväraha on neljän viikon aikana tapaturmasta lukien sama kuin maksettu sairausajan palkka. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai vain osalta työkyvyttömyysaikaa, lasketaan päiväraha tältä ajalta tapaturmaa edeltäneiden neljän viikon ansioiden mukaan. Luontaisetuja ei lasketa mukaan sairausajan palkkaan eikä myöskään neljän viikon ansioihin. Päivärahan suuruus on neljän viikon ajanjakson jälkeen 360. osa vahingoittuneen vuosityöansiosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että päivärahan taso on sama kuin palkan taso. Vuosityöansio Vuosityöansio määritellään pääsääntöisesti tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansiotason perusteella. Jos työntekijän ansiot tapaturmahetkellä poikkeavat vakiintuneesta ansiotasosta, vuosityöansio arvioidaan vakiintuneen ansiotason

17 17 mukaiseksi. Vuosityöansioon luetaan rahapalkan lisäksi muu työstä saatu veronalainen vastike kuten esimerkiksi luontaisetu. Myös yrittäjätoiminnasta saatu tulo otetaan huomioon, jos yrittäjällä on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus yritystoimintaa varten. Laissa on erityissäännöksiä opiskelijoiden ja eläkeläisten vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke Jos työkyvyttömyyttä on vuoden kuluttua tapaturmasta, vahingoittuneelle maksetaan tapaturmaeläkettä. Tapaturmaeläkkeen suuruus on täysin työkyvyttömälle työntekijälle 85 prosenttia hänen vuosityöansiostaan, kunnes työntekijä on täyttänyt 65 vuotta, minkä jälkeen se on 70 prosenttia hänen vuosityöansiostaan. Jollei tapaturmasta ole aiheutunut täyttä työkyvyttömyyttä, vaan ainoastaan osittainen työkyvyn aleneminen, maksetaan tapaturmaeläkkeenä työkyvyn alentumista vastaava osa täydestä eläkkeestä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että osaeläkkeenä maksetaan tapaturman johdosta aiheutunut ansionalenema 85 tai 70 prosenttisesti. Tapaturmaeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että vahingoittuneen työkyvyn voidaan tapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta arvioida alentuneen vähintään 10 prosenttia. Tapaturmaeläke on sidottu TyEL-indeksiin.

18 18 Haittaraha Haittarahaa maksetaan, kun vammasta tai sairaudesta jää pysyvä yleinen haitta. Haittarahaa maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työkyvyn alentumista, joten haittarahalla korvataan tapaturman aiheuttamat seuraukset, joita ei voida mitata täsmällisin taloudellisin mitoin. Yleisen haitan suuruuden määrittämistä var- ten vammat ja sairaudet on jaettu 20 haittaluokkaan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta koskevassa päätöksessä. Haittaluokkiin 1-10 kuuluvista vammoista maksetaan aina kertakorvaus. Haittaluokkiin kuuluvista vammoista maksetaan vahingoittuneen valinnan mukaan joko kertakaikkinen tai jatkuva korvaus. Ammattitautina korvattavissa syöpäsairauksissa haittaraha maksetaan pääsäännöstä poiketen. Niissä haittaluokkaa 10 vastaava korvaus maksetaan kertakaikkisena ja lisäksi maksetaan haittaluokan mukainen haittaraha jatkuvana. Kuntoutus Kuntoutuksen korvaamisen yleinen edellytys on, että henkilön työ- tai toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet ovat tapaturman tai ammattitaudin vuoksi heikentyneet tai on todennäköistä, että ne voisivat myöhemmin olennaisesti heikentyä.

19 19 Vahingoittuneelle korvataan tarpeen mukaan työ- ja toimintakykyyn liittyvä lääkinnällinen kuntoutus sekä työ- ja ansiokykyyn liittyvä ammatillinen kuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla esim. avo- tai laitoskuntoutusta. Ammatillinen kuntoutus voi sisältää mm. kuntoutustutkimusta, työkokeilua, koulutusta. Kuntoutujalle korvataan kuntoutuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset (esim. opiskelu- ja matkakuluja). Lisäksi kuntoutusajalta yleensä maksetaan toimeentulon tukemiseksi päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille. Lisäksi avopuolisolla voi tietyin edellytyksin olla oikeus leskeneläkkeeseen. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 prosenttia työntekijän vuosityöansiosta. Perheeläke koostuu leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. Leskeneläkkeen suuruus on 40 prosenttia, jos muita edunsaajia ei ole. Leskeneläkkeen määrä pienenee lapseneläkkeeseen oikeutettujen lukumäärän kasvaessa. Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa lisäksi lesken omat työ- tai eläketulot. Lapseneläkkeiden yhteismäärä riippuu vain lapseneläkkeeseen oikeutettujen lukumäärästä ja asemasta. Lapseneläkkeen yhteismäärä jaetaan tasan siihen oikeutettujen kesken. Jos esimerkiksi lapseneläkkeen saajia on kaksi, on lapseneläkkeen yhteismäärä 40 prosenttia, joka jaetaan tasan lasten kesken.

20 20 Muut korvaukset Hautausapuna maksetaan kuolinpesälle ker- takorvaus, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. Rikkoutuneet silmälasit, proteesit ja muut vastaavat apuvälineet korvataan vain, jos tapaturmasta on samalla aiheutunut ruumiinvamma. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet tai jalkineet, jotka on jouduttu rikkomaan hoidon antamiseksi. Muita työtapatur- man aiheuttamia esinevahinkoja ei korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta Kodinhoidosta ja lasten päivähoidosta ym. aiheutuvia välttämättömiä ylimääräisiä kustannuksia korvataan vuoden ajan tapaturmasta lukien. Korvaus maksetaan pääsääntöisesti kunnallisen kodinhoitoavun taksojen mukaisesti. Haittalisää maksetaan, kun vahingoittunut ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua. Haittalisää voidaan maksaa myös silloin, kun vahingoittuneella on erityisiä liikkumisvaikeuksia, ateriointivaikeuksia tai muuta poikkeuksellista jokapäiväistä elämää hankaloittavaa haittaa. Vaatelisää maksetaan vahingoittuneelle, jonka tekojäsen tai muu apuneuvo aiheuttaa pitovaatteiden kulumista. Vahingoittuneelle maksetaan opaskoiralisää, kun hän näkövamman vuoksi tarvitsee opaskoiran. Fysikaalisen hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä suoritetaan korvauksena se määrä, jonka työntekijä olisi palkkana tai sitä

21 21 vastaavana työansiona saanut fysikaaliseen hoitoon ja hoitomatkaan käytetyltä ajalta. Korvausta suoritetaan enintään 30 päivältä kalenterivuodessa. Veronalaisuus Tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskor- vaukset päivärahat, tapaturmaeläkkeet ja perhe-eläkkeet sekä fysikaalisen hoidon aiheuttamasta ansiomenetyksestä maksettava korvaus ovat veronalaista ansiotuloa. Korvauksista tehdään ennakonpidätys. Muut korvaukset eivät ole veronalaista tuloa. TOIMENPITEET TAPATURMAN SATTUESSA Tapaturman sattuessa on työntekijän ilmoitettava asiasta välittömästi työnantajalle, jolta vahingoittunut saa vakuutustodistuksen. Sen avulla työtekijä saa tarvitsemansa sairaanhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Mikäli vakuutustodistusta ei ehditä kirjoittaa ensimmäistä hoitokertaa varten, se voidaan lähettää lääkärille tai sairaalalle myöhemmin. Työnantajan on viipymättä täytettävä vakuutusyhtiölle lähetettävä tapaturmailmoitus. Yksityiskohtainen ohje tapaturmailmoituksen täyttämisestä on saatavissa vakuutusyhtiöltä. Jotta vakuutusyhtiö voisi maksaa tapaturmasta aiheutuvia korvauksia, sen pitää saada ainakin seuraavat asiakirjat: huolellisesti täytetty tapaturmailmoituslomake ja lääkärinlausunto.

22 22 Mitä vähemmän työnantajalta tarvitsee kysyä lisätietoja, sitä nopeammin korvauskäsittely voidaan hoitaa. MUUT VAKUUTUKSET Työtapaturmasta ja ammattitaudista haetaan aina ensin korvausta lakisääteisestä tapatur- mavakuutuksesta, joka on työtapaturmissa ja ammattitaudeissa ensisijainen vakuutus. Tapaturmavakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi saattaa vahingoittuneella olla oikeus korvauksiin myös jostain muusta lakisääteisestä vakuutuksesta, esimerkiksi liikenne- tai työeläkevakuutuksesta. Muiden lakien mukaiset korvaukset eivät alenna tapaturmavakuutuksen korvauksia. Näiden vakuutusten perusteella maksetaan korvausta vain siltä osin kuin korvaus ylittää tapaturmavakuutuksesta maksettavan korvauksen. Myös yleinen sairausvakuutus on tapatur- mavakuutukseen nähden toissijainen, ja sen korvaustaso on yleensä alhaisempi. Jos tapaturmakorvausten maksaminen vahingoittuneesta riippumattomista syistä viivästyy, vakuutuslaitos antaa Kelalle viivästymistodistuksen, jolla vahingoittunut voi saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Vahingoittuneella saattaa olla myös vapaaehtoisia henki- tai yksityistapaturmavakuutuksia. Yksityisvakuutusten korvauksia ei yhteensoviteta lakisääteisten vakuutusten korvausten kanssa. Sairaanhoitokuluista korvataan kuitenkin yksityisvakuutuksissa vain se osa, jota ei korvata jonkin lakisääteisen vakuutuksen perusteella.

23 23 Kuolemantapauksessa omaiset voivat hakea korvausta myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksesta. MUUTOKSENHAKU- MENETTELY Vakuutuslaitokselta saatuun korvauspäätökseen on syytä tutustua huolella. Jos korvauksensaaja on tyytymätön annettuun päätökseen, hänen on syytä ottaa ensin yhteys korvausasiaa hoitavaan vakuutuslaitokseen. Jos asia ei vakuutuslaitoksessa selviä, voidaan korvauspäätöksestä valittaa tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitus tehdään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan aina kirjallisesti ja siinä on kerrottava, miltä osin korvauspäätökseen halutaan muutosta. Valitusaika on 30 vuorokautta siitä, kun vakuutuslaitoksen päätöksestä on saatu tieto. Valitus toimitetaan aina päätöksen tehneelle vakuutuslaitokselle, jonka tulee ensin harkita päätöksen oikaisemista mahdollisesti saadun uuden tiedon perusteella. Jos päätöstä ei oikaista, valitus toimitetaan edelleen tapatur- ma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Muutoksenhakuaika ja - menettely ovat samat kuin valituksessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksessä on tästä maininta sekä ohjeet.

24 24 Vakuutusoikeuden päätöksestä voidaan hakea eräissä tapauksissa valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Valitusoikeuden päätöksessä on tästä menettelyohjeet. Perustevalitus Jos työnantaja katsoo, että vakuutusmaksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, työnantaja voi tehdä asiasta kirjallisen perustevalituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Perustevalitus on tehtävä maksun määräämis- tai maksuunpanovuotta seuraavien kahden vuoden aikana. Se toimitetaan suoraan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta, jonka päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. TAPATURMAN TUTKIMINEN JA TILASTOINTI Työpaikalla on tärkeää tutkia kaikki työtapaturmat ja laatia sellaisia yhteenvetoja, joiden avulla voidaan edistää tapaturmantorjuntatyötä työpaikalla. Tilastoja laadittaessa tuleekin päämääränä olla, että niiden avulla voidaan löytää työpaikalta ne tekijät, jotka aiheuttavat tapaturmia ja ammattitauteja. Lisäksi tilastoista voidaan nähdä ne kohteet, joissa tapaturmia sattuu. Vuoden 2003 alusta Suomessa tilastoidaan työpaikkatapaturmien syyt ja olosuhteet EU: n tilastotoimiston antamien ohjeiden perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

25 25 jokaisesta korvatusta tapaturmasta kirjataan vakuutuslaitoksissa tiedot tapaturmaan johtaneista tekijöistä ja seurauksista Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahvistaman luokitusjär- jestelmän mukaisesti. Tilastointijärjestelmä perustuu yksinkertaiseen ja selkeään tapaturmantutkintamalliin, jota kannattaa hyödyntää myös työpaikalla suoritettavassa tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnassa. Kun työpaikoilla tutkitaan tapaturmat ja vaaratilanteet, saadaan työpaikkakohtaista tilastotietoa, jota voidaan suoraan verrata kansallisiin ja jopa Euroopan vastaaviin työpaikkatapaturmatilastoihin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia seurata yrityksen tilannetta ja suunnitella tapaturmien torjuntatyötä. VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖSUOJELUTYÖ Vakuutusyhtiöt ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto harjoittavat laajamittaista työturvallisuustoimintaa. Niiden työturvallisuushenkilöstön tehtävänä on tukea ja avustaa työpaikkojen työsuojelutoimintaa. Työmuodoista mainittakoon seuraavat: tekninen tarkastustoiminta, jonka yhteydessä annetaan ohjeita koneiden ja laitteiden suojaamisesta, työmenetelmien kehittämisestä jne. vaara-analyysien ja riskienhallintaohjelmien laatiminen asiakasyrityksille uudistussuunnitelmien ja erilaisten ongelmakysymysten yhteydessä asiantuntija-avun antaminen yritysten turvallisuustyön avustaminen pitä-

26 26 mällä esitelmiä sekä avustamalla tilastoinnin, tapaturmatukinnan ja kampanjoiden järjestämisessä koulutus ja kurssitoiminta neuvottelupäivien järjestäminen eri yritysten edustajille työsuojelua käsittelevien julkaisujen ja painotuotteiden valmistaminen vakavien ja kuolemaan johtaneiden tapatur- mien tutkinta. TOT-menettely Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja keskeiset työmarkkinajärjestöt sopivat toukokuussa 1986 työpaikalla sattuneiden tapaturmaisten kuolemantapausten tutkinnan järjestämisestä. Tutkinnan tavoitteena on selvittää työpaikkakuolemaan johtaneet tekijät ja raportoida niistä mahdollisimman laajasti saattaen työpaikat tietoisiksi työhön liittyvistä riskeistä. Sopimuksen mukaisesti yksittäisen työpaikkakuolemantapauksen tutkinnan suorittaa tutkintaryhmä, johon kuuluu tapauksen toimialaa edustavat työnantaja-, työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen sekä vakuutusalan edustajat. Vakuutusalaa edustaja tulee käytännössä siitä vakuutuslaitoksesta, josta menehtyneen työnantaja on ottanut tapaturmavakuutuksen. Tutkintaryhmän toimintaa johtaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton edustaja. Tutkintaryhmä raportoi työstään ns. TOT-raportissa, jossa esitetään tutkitun tapauksen tausta, tapaturmatekijät ja pohdinta mahdollisuuksista ehkäistä vastaavat tapaturmat tulevaisuudessa. Raportit jaetaan saman toimialan tai samanlaista työtä tekeviin yrityksiin ja oppilaitoksiin. Raportteja voi myös tilata maksutta Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Mikä on ammattitauti? Ammattitautilain 1 Ammattitaudilla, josta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä 2015 28.10.2015 Sisältö Lakimuutoksen taustaa Muutokset työnantajan näkökulmasta Muutokset työntekijän näkökulmasta Muutokset yrittäjän näkökulmasta Miten muutokset

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään.

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään. Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja Keskity elämään. 1 Sisällysluettelo Kenen on otettava vakuutus?...4 Vakuutus vapaaehtoisesti...4 Vakuutuksen voimaantulo...4

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ

Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ 1 Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Tämä muistio kuvaa yleistasolla korvausasian käsittelyä ja korvauksia.

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2008 alkaen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 AGENDA Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2016 Ammatti- ja riskiluokkamuutokset 2016 MUUTOKSIA 2016 Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

LUKIJALLE. Lokakuussa 2015 Kirsi Salo

LUKIJALLE. Lokakuussa 2015 Kirsi Salo LUKIJALLE Tämä kirja on jatkoa pitkään ilmestyneelle Työtapaturmakirjalle. Rakenne on pääosin ennallaan, mutta sisältö on kirjoitettu 1.1.2016 voimaan tulevan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseksi.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 akaen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjäe eduista turvaa tapaturmien varata Yrittäjä on yeisen sairausvakuutuksen korvausten varassa, jos työssä, työmatkaa tai vapaa-aikana

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään.

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään. 1 of 60 27/05/2011 12:27 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1948» 20.8.1948/608 20.8.1948/608 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Tapaturmavakuutuslaki

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ

Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ 1 Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Tämä muistio kuvaa yleistasolla korvausasian käsittelyä ja korvauksia.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (HE 22/2009

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen

Lakisääteinen tapaturmavakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 3 1 Vakuuttamisvelvollisuus... 3 2 Vakuutettavat... 3 2.1 Työsuhteessa olevat työntekijät...

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

1993 vp - HE 87 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 87 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 87 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia siten, että valtion liikelaitoksille

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen YRITTÄJÄN turvaksi Yrittäjän tapaturmavakuutus on suunniteltu yrittäjien tarpeisiin. Se antaa kattavaa turvaa

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1204 1209 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3497 1205 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot 1.1.2008 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

EV vp- HE vp. Laki. tapatunnavakuutuslain muuttamisesta

EV vp- HE vp. Laki. tapatunnavakuutuslain muuttamisesta EV 23511996 vp- HE 22711996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tapatunnavakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSILLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA JA TIEDOISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET (17.2.

TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSILLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA JA TIEDOISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET (17.2. TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSILLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA JA TIEDOISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET (17.2.2016) 1 Johdanto Vuoden 2016 alussa voimaan tullut työtapaturma-

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat 21.6.2017HENKILÖSTÖPALVELUT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Opiskelijat 1/2 Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Lain

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 211/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 204/2005 vp).

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE 1 Johdanto 1.1 Mitä kuntoutus on? 1.1.1 Kuntoutuksen käsite 1.1.2 Kuntoutuksen toimintajärjestelmä 1.2 Työkyky ja toimintakyky 1.3 Kuntoutuksen

Lisätiedot

HE 237/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma-

HE 237/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma- HE 237/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma-

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 5.9.2012 1. Veljekset Matti ja Pekka Peltola ovat osakkaina peltisepänliikkeessä

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Lainsäädäntö Valtiokonttori Lainsäädännön kehitys Tapaturmavakuutuslaki 1.1.1949 31.12.2015 (+ liitännäiset kuten ammattitautilaki): valtioon palvelussuhteessa

Lisätiedot