TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA"

Transkriptio

1 TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät kuulu 6 Ulkomaantyö 7 Vakuutuksen teko ja ylläpito 7 Vakuutushakemus 7 Jatkuva vakuutus 8 Määräaikainen vakuutus 9 Tapaturmavakuutusmaksu 10 Työnantajan keskeiset velvoitteet 12 Korvattavat vahinkotapahtumat 12 Työtapaturmat 13 Ammattitaudit 13 Tapatarmakorvaukset ja toimenpiteet tapaturman sattuessa 13 Sairaanhoitokulut 13 Päiväraha 16 Vuosityöansio 16 Tapaturmaeläke 17 Haittaraha 18 Kuntoutus 18 Perhe-eläke 19 Muut korvaukset 20 Veronalaisuus 21 Toimenpiteet tapaturman sattuessa 21 Muut vakuutukset 22 Muutoksenhakumenettely 23 Perustevalitus 24 Tapaturman tutkiminen ja tilastointi 24 Vakuutusyhtiöiden työsuojelutyö 25 Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset 27 Liitännäisvakuutukset 28 Työntekijän ryhmähenkivakuutus 28 Työkyvyttömyysvakuutus 29 Luettelo tärkeimmistä tapaturmavakuutuslainsäädäntöön kuuluvista säädöksistä 30 Lisätietoa 31

3 3 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Suomessa työtapaturmien ja ammattitautien korvausjärjestelmä perustuu tapaturmavakuutuslakiin. Se sisältää vakuuttamisvelvollisuutta ja vakuutuksen ottamista sekä korvausoikeutta, korvausetuja ja kor- vausten maksamista koskevat säännökset. Lisäksi laissa on määräykset muutoksenhausta. Tapaturmavakuutusta koskevat keskeisimmät säädökset on lueteltu tämän julkaisun lopussa. Työnantajan on tapaturmavakuutuslain lisäksi tarpeellista tutustua lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yleisiin vakuutusehtoihin, jotka saa omalta vakuutusyhtiöltä. Maatalousyrittäjät ovat vakuutettuja työtapaturman ja ammattitaudin varalta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain nojalla. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin liittyy tiettyjä erityispiirteitä ja sitä koskevista kysymyksistä saa tarvittaessa lisätietoja Maatalousyrittäjien Eläkelaitokselta (www.mela.fi).

4 4 VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työntekijäksi katsotaan henkilö, joka tekee sopimuksen perusteella työtä toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena ja saa työstään vastiketta. Vastikkeella tarkoitetaan jokaista etua, jolla on taloudellista arvoa, esimerkiksi rahapalkkaa, luontaisetuja ja vastavuoroista työtä. Vakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat: valtio pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana työsuhteessa teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12. Valtioon työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden tapaturmakorvaukset maksaa valtiokonttori. Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai hän on vakuuttamisvelvollisuudesta vapaa pientyönantaja, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto maksaa työntekijälle tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen. Maksetut korvaukset peritään määrättyyn laissa määriteltyyn rajaan asti työnantajalta. Lisäksi työnantajan maksettavaksi määrätään vakuutusmaksu laiminlyödyltä ajalta korotettuna, korkeintaan nelinkertaisena. Vaikka tapaturmaa ei olisi sattunutkaan, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto perii työnantajalta korotetun maksun laiminlyönnin todettuaan.

5 5 TAPATURMAVAKUUTUSLAIN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön toimihenkilö, joka yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa omistaa enintään puolet yhtiön osakepääomasta johtavassa asemassa oleva avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömies, jonka määräämisvalta vastaa edellisessä kohdassa olevaa omistamista käytännöllisen harjoittelutyön osalta peruskoulun yläasteen oppilaat sekä useimmat ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat henkilöt perhehoitajalain mukaiset perhehoitajat eräisiin hoito- ja huoltolaitoksiin otetut henkilöt hoito-ohjelman mukaisen käytännön työn osalta

6 6 TAPATURMAVAKUUTUSLAIN SOVELTAMISALAAN EIVÄT KUULU työnantaja itse työnantajan perheenjäsen eli henkilö, joka vakinaisesti elää työnantajan taloudessa ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa tai on hänen ottolapsensa tai vanhempansa tai jonkun tässä tarkoitetun aviopuoliso johtavassa asemassa oleva osakeyhtiö toimihenkilö, joka yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet yhtiön osakepääomasta johtavassa asemassa oleva avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, jonka määräämisvalta vastaa edellisessä kohdassa olevaa omistamista talkootyötä tai muuta vastikkeetonta työtä tekevä henkilö

7 7 ULKOMAANTYÖ Tapaturmavakuutus on pääsääntöisesti voimassa myös työnantajan lähettäessä työntekijänsä tilapäiselle työkomennukselle ulkomaille. Yrityksen vieraassa maassa palkkaamiin työntekijöihin sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa työ suoritetaan. Jos taas suomalainen yritys palkkaa ulkomaalaisen työhönsä Suomessa, tämä kuuluu yrityksen työntekijöilleen ottamaan suomalaiseen tapaturmavakuutukseen. Samoin ulkomaalaisen yrityksen Suomessa palkkaama suomalainen työntekijä on vakuutettava Suomessa. Ulkomaan työskentelyn osalta on aina hyvä ottaa etukäteen yhteys omaan vakuutusyhtiöön. VAKUUTUKSEN TEKO JA YLLÄPITO Vakuutushakemus Työnantaja voi ottaa vakuutuksen valitsemastaan tapaturmavakuutusyhtiöstä. Ottaessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työnantaja täyttää hakemuslomakkeen. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin hakemus on todistettavasti jätetty vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. Koska vakuutuksen on oltava voimassa työnteon alkaessa, hakemus on tehtävä ennen työnteon alkamista. Vakuutusta ei voida tehdä taannehtivasti.

8 8 On erittäin tärkeää, että hakemukseen merkityt tiedot ovat selvät ja yksikäsitteiset. Vakuutus voidaan ottaa omavastuulla tai ilman omavastuuta. Omavastuisessa vakuutuksessa vakuutuksenottajalle on jokaisesta tapaturmasta omavastuuosuus. Omavastuun määrää korotetaan vuosittain TyEL-palkkaker- toimella. Jos vakuutuksessa ei ole omavastuuta, vakuutusyhtiö maksaa tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset kokonaan. Vakuutuksen käytännöllistä hoitoa varaten on työnantajan ilmoitettava palkkatiedot luotoisetuineen vakuutusyhtiölle. Vakuutushakemuksessa palkkatiedot pyritään mahdollisimman tarkkaan arvioimaan etukäteen. Lopullisten palkkojen ilmoittamista varaten vakuutusyhtiö lähettää työnantajalle täytettäväksi palkkailmoituslomakkeen kunkin vakuutuskauden päätyttyä. Jatkuva vakuutus Tapaturmavakuutus tehdään jatkuvana, kun kysymyksessä on jatkuvan luonteinen työ. Vakuutus on tällöin voimassa vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuskautena on kalenterivuosi, paitsi milloin kysymyksessä on kesken vuotta voimaan tuleva vakuutus, jolloin ensimmäinen vakuutuskausi käsittää ajan vakuutuksen alkamisesta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Sen jälkeen vakuutus jatkuu kalenterivuosi kerrallaan. Jatkuva vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy, jos työantajayritys lopettaa toimintansa tai työn teettäminen muutoin lakkaa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava päättymi-

9 9 sestä kirjallisesti vakuutusyhtiölle vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutuksenottaja voi myös irtisanoa vakuutuksen, mutta tällöin vakuutus on siirrettävä toiseen vakuutusyhtiöön. Irtisanominen on pätevä vain, jos samalla osoitetaan, että uusi vakuutus on tehty toiseen vakuutusyhtiöön. Irtisanominen suoritetaan erityisellä siirtohakemuksella. Vakuutuksen irtisanominen ja siirtäminen uuteen vakuutusyhtiöön on mahdollista neljänä ajankohtana vuodessa. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään kolme kalenterikuukautta ennen mainittuja päättymispäiviä. Jos vakuutus on tullut voimaan kesken vuotta, se voidaan ensimmäisen kerran irtisanoa ja siirtää toiseen vakuutusyhtiöön vasta ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä. Vakuutus raukeaa, jos työnantaja todetaan ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen olinpaikkansa on tuntematon. Jos työnantaja asetetaan konkurssiin, työnantajan tapatur- mavakuutukseen perustuvat velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Määräaikainen vakuutus Vakuutussopimus voidaan tehdä määräaikaisena tiettyä, kestoltaan ajallisesti rajoitettua työtä tai työkohdetta varten. Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista vakuutuskirjaan merkittynä päättymispäivänä. Vakuutuskautena on vakuutuksen voimassaoloaika. Jos työ kuitenkin kestää yli vakuutuskirjaan merkityn ajankohdan, on vakuutus voimassa työn todelliseen päättymispäivään

10 10 saakka. Työnantajan tulee kuitenkin ilmoittaa vakuutusyhtiölle työn jatkumisesta ennen vakuutuskirjaan merkittyä päättymispäivää. TAPATURMAVAKUUTUSMAKSU Tapaturmavakuutuslaissa todetaan, että vakuutusmaksun laskuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ottaen huomioon vakuutetun työn tapaturma- ja ammattitautiriski. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut määräykset maksuperusteiden yleisistä periaatteista. Jokainen vakuutusyhtiö laatii näiden perusteella omalle asiakaskunnalleen sopivat maksuperusteet. Maksuperusteissa määrätään, miten vakuutusyhtiön vakuutusmaksut lasketaan. Vakuutusmaksu määräytyy yrityksessä tehtävän työn riskin ja maksettujen palkkojen perusteella. Suuret yritykset, joiden vakuutusmaksu ylittää ,84 * ja palkkasumma on vähintään ,17 *, ovat pakollisesti erikoistariffoitavia. Vakuutusyhtiö voi omien maksuperusteidensa perusteella erikoistariffoida myös yritykset, joiden maksut ovat 8 113, ,84 :n* välillä. Tällöin yrityksen omien vahinkojen perusteella maksettujen korvausten suuruus määrää vakuutusmaksujen tason. Täysyksilöllisissä vakuutusmuodoissa sekä ohimenevät että pysyvät korvaukset otetaan huomioon yrityksen vakuutusmaksua määrättäessä. * Vuoden 2009 tasossa, summaa korotetaan vuosittain TyEL-palkkakertoimella.

11 11 Puoliyksilöllisissä vakuutusmuodoissa pysyvät korvaukset määrätään yrityksessä tehdyn työn riskialttiuden perusteella ja ohimenevät korvaukset otetaan yrityksen omista vahinkotilastoista. Pienempien yritysten vakuutusmaksut määrätään yrityksessä tehdyn työn riskialttiuden perusteella. Näissä yrityksissä työt jaetaan riskin mukaan vastuuluokkiin, joille kullekin vahvistetaan oma maksueränsä. Palkkailmoitus Työnantajat luokittelevat vakuutusyhtiölle tehtävässä palkkailmoituksessa palkat työnlaaduittain. Palkkaryhmittely tarvitaan maksujen määräämiseksi. Yrityksen vakuutusmaksu maksetaan vuosittain etukäteen ennakkopalkkasumman perusteella. Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan sen jälkeen, kun toteutuneet palkkatiedot ovat käytettävissä. Mikäli lopullinen maksu poikkeaa ennakkovakuutusmaksusta, erotus peritään tai palautetaan tasoitusmaksuna vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä. Vakuutusmaksun vähennysoikeus verotuksessa Työnantajan työntekijöistään suorittamat tapaturmavakuutusmaksut ovat sekä valtionettä kunnallisverotuksessa vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta johtuneita kustannuksia.

12 12 TYÖNANTAJAN KESKEISET VELVOITTEET Tapaturmavakuutuslaissa on vakuuttamisvelvollisuuden lisäksi työnantajalle asetettu eräitä muita velvoitteita: Työnantajan on viipymättä tehtävä tapatur- ma/ammattitauti-ilmoitus vakuutusyhtiölle, jos työntekijälle sattuu työtapaturma tai hänellä ilmenee ammattitauti. Kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta on ilmoitettava myös poliisille. Työnantajan on vuosittain annettava vakuutusyhtiölleen vakuutusmaksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämättömät tiedot (palkkailmoitus). Työnantajan on huolehdittava tapaturmaluettelon pitämisestä. Luetteloon merkitään yksilöidyt tiedot sattuneista työtapaturmista ja sen tiedot on pyydettäessä näytettävä työsuojeluviranomaiselle, poliisille ja työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä tapaturmavakuutuslaki sekä tieto, mistä vakuutusyhtiöstä tapaturmavakuutus on otettu. KORVATTAVAT VAHINKOTAPAHTUMAT Vakuutuksesta korvataan työtapaturmat ja vammat, jotka määritellään eräästä työtapaturmina korvattavista vammoista annetussa asetuksessa, sekä ammattitaudit.

13 13 Työtapaturmat Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on kohdannut työntekijää työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, hänen ollessaan työnantajan asioilla) tai hänen yrittäessään varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkeä. Samoin korvataan työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneet pahoinpitely. Ammattitaudit Ammattitauti on työstä johtuvasta fysikaalisesta, biologisesta tai kemiallisesta tekijästä aiheutuva sairaus. Sen korvattavuuden selvittäminen vaatii usein enemmän tietoja kuin työtapaturman korvauskäsittely. Tästä syystä ammattitautitapauksissa pitää tapaturmailmoitus täyttää erityisen huolellisesti. TAPATURMAKORVAUKSET Sairaanhoitokulut Sairaanhoitona korvataan lääkärin antama tai määräämä tarpeellinen hoito (esim. lääkärinpalkkiot, röntgenkulut, leikkauskulut, fysikaalisen hoidon kulut), lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut. Sairaanhoitona korvataan myös proteesit ja muut apuvälineet, jotka voivat tulla korvattavaksi myös kuntoutuksena. Sairaanhoidon kustannusten korvaaminen edellyttää, että sairaanhoito on ollut tarpeel-

14 14 lista nimenomaan korvattavan vamman tai sairauden takia (syy-yhteysvaatimus). Työntekijä saa sairaanhoidon ja lääkkeet maksutta, kun hän esittää työnantajalta saamansa vakuutustodistuksen hoidon antajalle. Lisäksi korvataan perustellut ja tarpeelliset tutkimuskulut sen selvittämiseksi, onko vamma tai sairaus aiheutunut tapaturmasta, vaikka vamma ei lopulta osoittautuisikaan tapaturman seuraukseksi. Vuoden 2005 alusta tuli voimaan lakimuutoksia (ns. täyskustannusvastuuu), joilla muutettiin työtapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoitokorvauksia. Ennen vuotta 2005 sattuneissa työtapaturmissa sairaanhoito kuitenkin korvataan edelleen vanhojen säännösten mukaan. Myös vapaaaikana sattuviin tapaturmiin, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain 57 :n 2 ja 3 momentin mukaisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella, sovelletaan entisiä säännöksiä. Vahingoittuneen työntekijän asemaan ei ole tullut toimintatapa- tai muita muutoksia. Tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt ennen vuotta Sairaanhoitokulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon asiakasmaksutaksojen mukaan. Yksityissektorilla tehdyn yksittäisen vastaanottokäynnin kustannukset korvataan, mutta yksityissektorin hoito ja toimenpiteet (esimerkiksi magneettikuvaus, tähystys, leikkaus) korvataan vain poikkeustapauksissa. Korvausta varten on tällöin etukäteen pyydettävä vakuutuslaitokselta maksusitoumus. Jos maksusitoumusta ei ole

15 15 pyydetty tai vakuutuslaitos ei ole sitä antanut, hoito korvataan julkisen terveydenhuollon taksojen mukaan. Tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt alkaen Sairaanhoidon korvaaminen edellyttää etukäteen pyydettävää maksusitoumusta, jollei kyseessä ole kiireellinen hoito tai yksittäinen vastaanottokäynti siihen liittyvine vähäisine hoitotoimenpiteineen. Vakuutuslaitokset suorittavat sekä julkiselle että yksityiselle hoitolaitokselle maksun, joka kattaa annetun sairaanhoidon todelliset kustannukset. Vahingoittuneelle korvataan hänen maksamansa julkisen sektorin asiakasmaksu. Julkisen sektorin hoitolaitoksen on ilmoitettava vakuutuslaitokselle potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja pyydettävä hoidon korvaamisesta maksusitoumusta. Vahingoittuneen ei tarvitse huolehtia tässä tapauksessa maksusitoumuksen pyytämisestä. Yksityissektorin hoitoa varten vahingoittunut voi pyytää maksusitoumuksen itse tai sopia hoitolaitoksen kanssa siitä, että hoitolaitos pyytää maksusitoumuksen. Kun vakuutuslaitos on saanut tiedon hoidon aloittamisesta, se voi valita hoitopaikaksi joko julkisen tai yksityisen hoitolaitoksen riippumatta siitä, missä hoito on aloitettu. Jos vahingoittunut hakeutuu jatkohoitoon muualle kuin vakuutuslaitoksen valitsemaan hoitopaikkaan, vakuutuslaitos on velvollinen maksamaan vahingoittuneelle vain sen suuruisen korvauksen, jonka hän olisi itse joutunut maksamaan hoidosta julkisella sektorilla. Jos hoitoon pääsy pitkittyy sen vuoksi, ettei va-

16 16 hingoittunut halua mennä vakuutuslaitoksen valitsemaan hoitopaikkaan, vakuutuslaitos voi keskeyttää päivärahan, tapaturmaeläkkeen tai haittarahan maksamisen. Päiväraha Tapaturmavakuutuksen päivärahaa maksetaan ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta, korkeintaan yhden vuoden ajan. Päivärahaa maksetaan, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Korvauksen saamisen ehtona on, että työkyky on alentunut vähintään 10 prosenttia. Päivärahaa aletaan maksaa tapaturmaa seuraavasta päivästä ja sitä maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä. Päiväraha on neljän viikon aikana tapaturmasta lukien sama kuin maksettu sairausajan palkka. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai vain osalta työkyvyttömyysaikaa, lasketaan päiväraha tältä ajalta tapaturmaa edeltäneiden neljän viikon ansioiden mukaan. Luontaisetuja ei lasketa mukaan sairausajan palkkaan eikä myöskään neljän viikon ansioihin. Päivärahan suuruus on neljän viikon ajanjakson jälkeen 360. osa vahingoittuneen vuosityöansiosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että päivärahan taso on sama kuin palkan taso. Vuosityöansio Vuosityöansio määritellään pääsääntöisesti tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansiotason perusteella. Jos työntekijän ansiot tapaturmahetkellä poikkeavat vakiintuneesta ansiotasosta, vuosityöansio arvioidaan vakiintuneen ansiotason

17 17 mukaiseksi. Vuosityöansioon luetaan rahapalkan lisäksi muu työstä saatu veronalainen vastike kuten esimerkiksi luontaisetu. Myös yrittäjätoiminnasta saatu tulo otetaan huomioon, jos yrittäjällä on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus yritystoimintaa varten. Laissa on erityissäännöksiä opiskelijoiden ja eläkeläisten vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke Jos työkyvyttömyyttä on vuoden kuluttua tapaturmasta, vahingoittuneelle maksetaan tapaturmaeläkettä. Tapaturmaeläkkeen suuruus on täysin työkyvyttömälle työntekijälle 85 prosenttia hänen vuosityöansiostaan, kunnes työntekijä on täyttänyt 65 vuotta, minkä jälkeen se on 70 prosenttia hänen vuosityöansiostaan. Jollei tapaturmasta ole aiheutunut täyttä työkyvyttömyyttä, vaan ainoastaan osittainen työkyvyn aleneminen, maksetaan tapaturmaeläkkeenä työkyvyn alentumista vastaava osa täydestä eläkkeestä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että osaeläkkeenä maksetaan tapaturman johdosta aiheutunut ansionalenema 85 tai 70 prosenttisesti. Tapaturmaeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että vahingoittuneen työkyvyn voidaan tapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta arvioida alentuneen vähintään 10 prosenttia. Tapaturmaeläke on sidottu TyEL-indeksiin.

18 18 Haittaraha Haittarahaa maksetaan, kun vammasta tai sairaudesta jää pysyvä yleinen haitta. Haittarahaa maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työkyvyn alentumista, joten haittarahalla korvataan tapaturman aiheuttamat seuraukset, joita ei voida mitata täsmällisin taloudellisin mitoin. Yleisen haitan suuruuden määrittämistä var- ten vammat ja sairaudet on jaettu 20 haittaluokkaan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta koskevassa päätöksessä. Haittaluokkiin 1-10 kuuluvista vammoista maksetaan aina kertakorvaus. Haittaluokkiin kuuluvista vammoista maksetaan vahingoittuneen valinnan mukaan joko kertakaikkinen tai jatkuva korvaus. Ammattitautina korvattavissa syöpäsairauksissa haittaraha maksetaan pääsäännöstä poiketen. Niissä haittaluokkaa 10 vastaava korvaus maksetaan kertakaikkisena ja lisäksi maksetaan haittaluokan mukainen haittaraha jatkuvana. Kuntoutus Kuntoutuksen korvaamisen yleinen edellytys on, että henkilön työ- tai toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet ovat tapaturman tai ammattitaudin vuoksi heikentyneet tai on todennäköistä, että ne voisivat myöhemmin olennaisesti heikentyä.

19 19 Vahingoittuneelle korvataan tarpeen mukaan työ- ja toimintakykyyn liittyvä lääkinnällinen kuntoutus sekä työ- ja ansiokykyyn liittyvä ammatillinen kuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla esim. avo- tai laitoskuntoutusta. Ammatillinen kuntoutus voi sisältää mm. kuntoutustutkimusta, työkokeilua, koulutusta. Kuntoutujalle korvataan kuntoutuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset (esim. opiskelu- ja matkakuluja). Lisäksi kuntoutusajalta yleensä maksetaan toimeentulon tukemiseksi päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille. Lisäksi avopuolisolla voi tietyin edellytyksin olla oikeus leskeneläkkeeseen. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 prosenttia työntekijän vuosityöansiosta. Perheeläke koostuu leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. Leskeneläkkeen suuruus on 40 prosenttia, jos muita edunsaajia ei ole. Leskeneläkkeen määrä pienenee lapseneläkkeeseen oikeutettujen lukumäärän kasvaessa. Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa lisäksi lesken omat työ- tai eläketulot. Lapseneläkkeiden yhteismäärä riippuu vain lapseneläkkeeseen oikeutettujen lukumäärästä ja asemasta. Lapseneläkkeen yhteismäärä jaetaan tasan siihen oikeutettujen kesken. Jos esimerkiksi lapseneläkkeen saajia on kaksi, on lapseneläkkeen yhteismäärä 40 prosenttia, joka jaetaan tasan lasten kesken.

20 20 Muut korvaukset Hautausapuna maksetaan kuolinpesälle ker- takorvaus, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. Rikkoutuneet silmälasit, proteesit ja muut vastaavat apuvälineet korvataan vain, jos tapaturmasta on samalla aiheutunut ruumiinvamma. Lisäksi korvataan sairaanhoitokuluina vaatteet tai jalkineet, jotka on jouduttu rikkomaan hoidon antamiseksi. Muita työtapatur- man aiheuttamia esinevahinkoja ei korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta Kodinhoidosta ja lasten päivähoidosta ym. aiheutuvia välttämättömiä ylimääräisiä kustannuksia korvataan vuoden ajan tapaturmasta lukien. Korvaus maksetaan pääsääntöisesti kunnallisen kodinhoitoavun taksojen mukaisesti. Haittalisää maksetaan, kun vahingoittunut ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua. Haittalisää voidaan maksaa myös silloin, kun vahingoittuneella on erityisiä liikkumisvaikeuksia, ateriointivaikeuksia tai muuta poikkeuksellista jokapäiväistä elämää hankaloittavaa haittaa. Vaatelisää maksetaan vahingoittuneelle, jonka tekojäsen tai muu apuneuvo aiheuttaa pitovaatteiden kulumista. Vahingoittuneelle maksetaan opaskoiralisää, kun hän näkövamman vuoksi tarvitsee opaskoiran. Fysikaalisen hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä suoritetaan korvauksena se määrä, jonka työntekijä olisi palkkana tai sitä

21 21 vastaavana työansiona saanut fysikaaliseen hoitoon ja hoitomatkaan käytetyltä ajalta. Korvausta suoritetaan enintään 30 päivältä kalenterivuodessa. Veronalaisuus Tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskor- vaukset päivärahat, tapaturmaeläkkeet ja perhe-eläkkeet sekä fysikaalisen hoidon aiheuttamasta ansiomenetyksestä maksettava korvaus ovat veronalaista ansiotuloa. Korvauksista tehdään ennakonpidätys. Muut korvaukset eivät ole veronalaista tuloa. TOIMENPITEET TAPATURMAN SATTUESSA Tapaturman sattuessa on työntekijän ilmoitettava asiasta välittömästi työnantajalle, jolta vahingoittunut saa vakuutustodistuksen. Sen avulla työtekijä saa tarvitsemansa sairaanhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Mikäli vakuutustodistusta ei ehditä kirjoittaa ensimmäistä hoitokertaa varten, se voidaan lähettää lääkärille tai sairaalalle myöhemmin. Työnantajan on viipymättä täytettävä vakuutusyhtiölle lähetettävä tapaturmailmoitus. Yksityiskohtainen ohje tapaturmailmoituksen täyttämisestä on saatavissa vakuutusyhtiöltä. Jotta vakuutusyhtiö voisi maksaa tapaturmasta aiheutuvia korvauksia, sen pitää saada ainakin seuraavat asiakirjat: huolellisesti täytetty tapaturmailmoituslomake ja lääkärinlausunto.

22 22 Mitä vähemmän työnantajalta tarvitsee kysyä lisätietoja, sitä nopeammin korvauskäsittely voidaan hoitaa. MUUT VAKUUTUKSET Työtapaturmasta ja ammattitaudista haetaan aina ensin korvausta lakisääteisestä tapatur- mavakuutuksesta, joka on työtapaturmissa ja ammattitaudeissa ensisijainen vakuutus. Tapaturmavakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi saattaa vahingoittuneella olla oikeus korvauksiin myös jostain muusta lakisääteisestä vakuutuksesta, esimerkiksi liikenne- tai työeläkevakuutuksesta. Muiden lakien mukaiset korvaukset eivät alenna tapaturmavakuutuksen korvauksia. Näiden vakuutusten perusteella maksetaan korvausta vain siltä osin kuin korvaus ylittää tapaturmavakuutuksesta maksettavan korvauksen. Myös yleinen sairausvakuutus on tapatur- mavakuutukseen nähden toissijainen, ja sen korvaustaso on yleensä alhaisempi. Jos tapaturmakorvausten maksaminen vahingoittuneesta riippumattomista syistä viivästyy, vakuutuslaitos antaa Kelalle viivästymistodistuksen, jolla vahingoittunut voi saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Vahingoittuneella saattaa olla myös vapaaehtoisia henki- tai yksityistapaturmavakuutuksia. Yksityisvakuutusten korvauksia ei yhteensoviteta lakisääteisten vakuutusten korvausten kanssa. Sairaanhoitokuluista korvataan kuitenkin yksityisvakuutuksissa vain se osa, jota ei korvata jonkin lakisääteisen vakuutuksen perusteella.

23 23 Kuolemantapauksessa omaiset voivat hakea korvausta myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksesta. MUUTOKSENHAKU- MENETTELY Vakuutuslaitokselta saatuun korvauspäätökseen on syytä tutustua huolella. Jos korvauksensaaja on tyytymätön annettuun päätökseen, hänen on syytä ottaa ensin yhteys korvausasiaa hoitavaan vakuutuslaitokseen. Jos asia ei vakuutuslaitoksessa selviä, voidaan korvauspäätöksestä valittaa tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitus tehdään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan aina kirjallisesti ja siinä on kerrottava, miltä osin korvauspäätökseen halutaan muutosta. Valitusaika on 30 vuorokautta siitä, kun vakuutuslaitoksen päätöksestä on saatu tieto. Valitus toimitetaan aina päätöksen tehneelle vakuutuslaitokselle, jonka tulee ensin harkita päätöksen oikaisemista mahdollisesti saadun uuden tiedon perusteella. Jos päätöstä ei oikaista, valitus toimitetaan edelleen tapatur- ma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Muutoksenhakuaika ja - menettely ovat samat kuin valituksessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksessä on tästä maininta sekä ohjeet.

24 24 Vakuutusoikeuden päätöksestä voidaan hakea eräissä tapauksissa valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Valitusoikeuden päätöksessä on tästä menettelyohjeet. Perustevalitus Jos työnantaja katsoo, että vakuutusmaksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, työnantaja voi tehdä asiasta kirjallisen perustevalituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Perustevalitus on tehtävä maksun määräämis- tai maksuunpanovuotta seuraavien kahden vuoden aikana. Se toimitetaan suoraan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta, jonka päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. TAPATURMAN TUTKIMINEN JA TILASTOINTI Työpaikalla on tärkeää tutkia kaikki työtapaturmat ja laatia sellaisia yhteenvetoja, joiden avulla voidaan edistää tapaturmantorjuntatyötä työpaikalla. Tilastoja laadittaessa tuleekin päämääränä olla, että niiden avulla voidaan löytää työpaikalta ne tekijät, jotka aiheuttavat tapaturmia ja ammattitauteja. Lisäksi tilastoista voidaan nähdä ne kohteet, joissa tapaturmia sattuu. Vuoden 2003 alusta Suomessa tilastoidaan työpaikkatapaturmien syyt ja olosuhteet EU: n tilastotoimiston antamien ohjeiden perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

25 25 jokaisesta korvatusta tapaturmasta kirjataan vakuutuslaitoksissa tiedot tapaturmaan johtaneista tekijöistä ja seurauksista Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahvistaman luokitusjär- jestelmän mukaisesti. Tilastointijärjestelmä perustuu yksinkertaiseen ja selkeään tapaturmantutkintamalliin, jota kannattaa hyödyntää myös työpaikalla suoritettavassa tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnassa. Kun työpaikoilla tutkitaan tapaturmat ja vaaratilanteet, saadaan työpaikkakohtaista tilastotietoa, jota voidaan suoraan verrata kansallisiin ja jopa Euroopan vastaaviin työpaikkatapaturmatilastoihin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia seurata yrityksen tilannetta ja suunnitella tapaturmien torjuntatyötä. VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖSUOJELUTYÖ Vakuutusyhtiöt ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto harjoittavat laajamittaista työturvallisuustoimintaa. Niiden työturvallisuushenkilöstön tehtävänä on tukea ja avustaa työpaikkojen työsuojelutoimintaa. Työmuodoista mainittakoon seuraavat: tekninen tarkastustoiminta, jonka yhteydessä annetaan ohjeita koneiden ja laitteiden suojaamisesta, työmenetelmien kehittämisestä jne. vaara-analyysien ja riskienhallintaohjelmien laatiminen asiakasyrityksille uudistussuunnitelmien ja erilaisten ongelmakysymysten yhteydessä asiantuntija-avun antaminen yritysten turvallisuustyön avustaminen pitä-

26 26 mällä esitelmiä sekä avustamalla tilastoinnin, tapaturmatukinnan ja kampanjoiden järjestämisessä koulutus ja kurssitoiminta neuvottelupäivien järjestäminen eri yritysten edustajille työsuojelua käsittelevien julkaisujen ja painotuotteiden valmistaminen vakavien ja kuolemaan johtaneiden tapatur- mien tutkinta. TOT-menettely Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja keskeiset työmarkkinajärjestöt sopivat toukokuussa 1986 työpaikalla sattuneiden tapaturmaisten kuolemantapausten tutkinnan järjestämisestä. Tutkinnan tavoitteena on selvittää työpaikkakuolemaan johtaneet tekijät ja raportoida niistä mahdollisimman laajasti saattaen työpaikat tietoisiksi työhön liittyvistä riskeistä. Sopimuksen mukaisesti yksittäisen työpaikkakuolemantapauksen tutkinnan suorittaa tutkintaryhmä, johon kuuluu tapauksen toimialaa edustavat työnantaja-, työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen sekä vakuutusalan edustajat. Vakuutusalaa edustaja tulee käytännössä siitä vakuutuslaitoksesta, josta menehtyneen työnantaja on ottanut tapaturmavakuutuksen. Tutkintaryhmän toimintaa johtaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton edustaja. Tutkintaryhmä raportoi työstään ns. TOT-raportissa, jossa esitetään tutkitun tapauksen tausta, tapaturmatekijät ja pohdinta mahdollisuuksista ehkäistä vastaavat tapaturmat tulevaisuudessa. Raportit jaetaan saman toimialan tai samanlaista työtä tekeviin yrityksiin ja oppilaitoksiin. Raportteja voi myös tilata maksutta Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSILLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA JA TIEDOISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET (17.2.

TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSILLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA JA TIEDOISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET (17.2. TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSILLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA JA TIEDOISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET (17.2.2016) 1 Johdanto Vuoden 2016 alussa voimaan tullut työtapaturma-

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

HE 237/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma-

HE 237/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma- HE 237/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1358 1369 SISÄLLYS N:o Sivu 1358 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3853 1359 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20150459. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 1) sotilaallisesta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Työtapaturma- ja ammattitautilaki Työtapaturma- ja ammattitautilaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset 18.-19.1.2017 1. Vuosityöansio. Työtapaturma sattuu 3.5.2016. Vahingoittunut on ollut vahinkohetkellä työnantajan palveluksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS Vakuutustutkinto, 161. suoritustilaisuus Lakisääteinen tapaturmavakuutus, toukokuu 2012 1. a) Kommandiittiyhtiö Hoivapalvelut Ky:n vastuunalainen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt Sisällysluettelo Asunnon muutostyöt Mitä muutostöitä korvataan?...2 Korvattavat peruskorjaustyöt...4 Kuinka korvausta haetaan?...5 Korvausmäärät...6 Korvausten

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot