HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOWDEN INSURANCE BROKERS OY"

Transkriptio

1 TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen työtapaturmissa sekä ammattitaudeissa. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on maamme vanhin sosiaalivakuutus ja Euroopan Unioniin liittyminen ei muuttanut työtapaturmavakuutusten etuuksia, koska ne perustuvat edelleen kansalliseen lainsäädäntöön. Tapaturmavakuutukslailla taataan hyvä sosiaaliturva työtapaturman ja ammattitaudin jälkeen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on siis lakiin perustuva vakuutus. Jokainen työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen työajan tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutuksesta korvataan Pääosan korvauksista muodostavat ansiomenetyksen korvaaminen työkyvyttömyysajalta ja sairaanhoidon korvaaminen. Työtapaturmakorvausten tarkoituksena on vakiintuneen ansionmenetyksen korvaaminen. Korvauksilla pyritään takaamaan vahingoittuneen toimeentulo vastaavantasoisena kuin mitä se olisi ilman työtapaturmaa tai ammattitautia. Ansionmenetyskorvauksen suuruus perustuu vakiintuneeseen ansiotasoon, jota mitataan vuosityötasolla. Tapaturma = äkillinen ja odottamaton, ulkoisen tekijät aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Tapaturmavakuutus korvaa myös työmatkatapaturmia. Ammattitauti = sairaus, jonka aiheuttaa työssä fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä Korvaus kattaa mm seuraavia yksityiskohtaisia kuluja: sairauskulut, sairaanhoito ja sairausmatkat laskujen mukaisesti fysikaalisen hoidon ansionmenetyskorvaus päiväraha tapaturmaeläke, perhe-eläke kuntoutus haittaraha kodinhoidon kustannukset tutkimuskustannukset haittalisä, vaatelisä hautausapu Työtapaturmavakuutusmaksu muodostumisperusteet Vakuutusyhtiön on sovellettava laskuperusteita yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiinsa. Laskuperusteita sovelletaan kaikkiin vakuutuskauden aikana voimassa oleviin vakuutuksiin. Tuotteena lakisääteinen tapaturmavakuutus on kaikilla vakuutusyhtiöillä sama. Korvausten maksamisessa ja yleisissä vakuutusehdoissa ei pitäisi olla vakuutusyhtiöiden välillä (merkittäviä) eroja. 1 p a g e

2 Tapaturmavakuutuslakiin on sisällytetty seuraavat vakuutusmaksuja koskevat periaatteet: Vakuutusmaksun laskuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ottaen huomioon työn tapaturma- ja ammattitautiriskin. Toisin sanoen vakuutusmaksun on edelleenkin vastattava työn vaarallisuutta. Jos vakuutusmaksu tai vakuutuksen perusteella maksettavien korvausten määrä on riittävän suuri, tulee myös vakuutuksenottajan oma vahinkotilasto ottaa huomioon vakuutusmaksua määrättäessä eli vakuutukset tulee erikoistariffoida. Vakuutusmaksu yksityiskohtaisemmin Kokonaisuudessaan maksu koostu siten, että 80% on perusmaksua (perustariffimaksu). Perusmaksulla katetaan työtapaturmien ja ammattitautien johdosta suoritettavat korvausmenot sekä hoitokuluosuus. Hoitokuluilla tarkoitetaan vakuutus- ja korvausjärjestelmän ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Hoitokulujen todelliseen muodostumiseen vaikuttaa asiakkaan koko (skaalaedut). Kokonaisuudesta 20% on lakisääteisten lisien maksuosa. Maksuun vaikuttaa myös asiakkaan maksujärjestelmä sekä kyseisen järjestelmän erilaiset herkkyyskertoimet yhdessä erilaisten lakisääteisten makusosien kanssa. Indeksikorotuksista johtuvat kustannuserät rahoitetaan lisäämällä vuosittain vakuutusmaksuihin indeksikorotuksiin tarvittava määrä. Työturvallisuusmaksun suuruus on laissa määrätty kahdeksi prosentiksi työnantajan vakuutusmaksusta. Tapaturmavakuutuslaissa on eräät pientyönantajat vapautettu ottamasta vakuutusta. Näitä ovat työnantajat, jotka teettävät enintään 12 työpäivää kalenterivuodessa. Näiden pientyöantajien työntekijöille sattuvat työtapaturmat korvaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. 2 p a g e

3 Muuta huomioitavaa maksusta Ministeriö antaa määräyksiä riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta vakuutusmaksussa. Vaikka lakisääteinen tapaturmavakuutus on lakiin perustuva pakollinen vakuutus, on vakuutusyhtiöillä mahdollisuus itse vaikuttaa ko vakuutuksen hinnoitteluun. Tämän seurauksena samalle asiakasyritykselle, samoilla oletusarvoilla annetut vakuutusyhtiöiden tarjoukset (ennakkomaksuista) voivat poiketa huomattavastikin toisistaan. Vakuutusmaksujärjestelmiä on Suomessa eri vakuutusyhtiöissä kymmeniä ja niiden nimet voivat olla eri yhtiöissä samoja, vaikka maksujärjestelmän käyttäytyminen onkin todellisuudessa eri. Vakuutusmaksun perustana olevaan palkkasummaan luettavista työansioista on tähän asti säädetty asetuksella. Palkka-asetuksen mukaan vakuutusmaksun perusteena olevana työnansiona on pidetty palkka tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Erikoistariffoidun vakuutuksen siirtyessä vakuutusyhtiöstä toiseen on vastaanottavalla yhtiöllä oikeus saada vahinko- ja palkkasummatiedot viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. Vakuutusmaksuihin sisällytetään lakisääteiset lisät, jotka koostuvat indeksikorotuksista, työturvallisuusmaksuista sekä pientyönantajien tapaturmien korvauksista. 3 p a g e

4 Maksujärjestelmät Maksujärjestelmät voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: 1. Taulustomaksujärjestelmät joissa yrityksen sattuneet vahingot eivät vaikuta tapaturmavakuutusmaksuihin. Laskentaperusteena on yrityksen palkkasumma. Tämä on normaali pienyrityksen maksujärjestelmä. Vahinkomaksun perusteena (todennäköisyys vahingolle) on myös valtakunnallinen vahinkotilasto. KUVA 1; havainnekuva taulustomaksujärjestelmästä Erikoismaksujärjestelmät joissa yrityksen oma vahinkotilasto vaikuttaa maksuun kyseisen maksujärjestelmän puitteissa Erikoismaksujärjestelmissä on useita eri vaihtoehtoja. Tarjolla on pieniriskisistä maksujärjestelmistä aina erilaisiin hoitojärjestelmiin, joissa maksujärjestelmän tuottama riski vakuutuksenottajalle on erittäin suuri = vahingon sattuessa korvaukset tulevat maksuun välittömästi. Tämä järjestelmä vaikeuttaa budjentointia ja voi olla yrityksen taloudelle dramaattinen. Muuttuvia tekijöitä eri maksujärjestelmien välillä ovat mm. katkaisurajat, katkaisurajaan vaikuttavat korvauslajit, herkkyyskertoimet, tilastovuodet yms Katkaisuraja = on ikään kuin yrityksen omavastuu, jonka ylimenevät korvaukset vakuutusyhtiö maksaa vakuutuksenottajan puolesta. Mitä korkeampi katkaisuraja, sitä enemmän yritys itse kantaa vastuuta vahinkojen kustannuksista. Asiakas voi siis siten ottaa itse suurempaa riskiä ja pyrkiä siten vaikuttamaan vakuutusmaksuihin. 4 p a g e

5 1, KUVA 2; havainnekuva vahinkojen vaikutuksesta vakuutusmaksuun OMAVASTUUJÄRJESTELMÄ VS YKSILÖLLINEN JÄRJESTELMÄ: Omavastuujärjestelmä jossa Vakava vahinko (vuosi 2002) Yksilöllinen järjestelmä, jossa vakava vahinko (vuosi 2002) Yksilöllinen järjestelmä, jossa normaali vahinkokehitys Omavastuujärjestelmä, jossa normaali vahinkokehitys Omavastuujärjestelmän toiminta Omavastuujärjestelmässä asiakkaalle tai vahingoittuneelle maksetaan korvaukset ihan normaalisti, mutta vakuutuksenottajalta peritään lopullisen vakuutusmaksun muodossa toteutuneet korvaukset vahinkokohtaiseen omavastuurajaan saakka Omavastuujärjestelmässä kuluvan vuoden maksuun vaikuttaa kyseisen vuoden korvausmeno; ohimenevät ja pysyvät korvaukset sekä eläkevaraukset ja vahvistetut eläkepääomat Omavastuuraja on valittavissa yleensä euron välillä Omavastuuraja on vahinkokohtainen Yksilöllisen / puoliyksilöllisen järjestelmän toiminta Maksujärjestelmien välillä voi olla huomattavia eroja, vaikka maksujärjestelmien nimet olisivatkin samoja Maksuun vaikuttaa yleensä 3-5 tilastovuotta Maksuun voi vaikuttaa joko pelkästään ohimenevät korvaukset tai sekä ohimenevät että pysyvät korvaukset tai maksetut ohimenevät ja pysyvät korvaukset Joissakin maksujärjestelmissä eläkevaraukset eivät vaikuta maksuun Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa erilaisia katkaisurajoja - esimerkiksi katkaisuraja voi olla vahinko-, vahingoittunut- tai vuosikohtainen Katkaisurajaan huomioidaan esim. pelkästään pysyvät korvaukset tai sekä ohimenevät että pysyvät korvaukset 5 p a g e

6 Järjestelmien erilaisuus tekee järjestelmien vertailun vaikeaksi KUVA 3; havainnekuva erilaisten erikoismaksujärjestelmien vaikutuksesta vakuutusmaksuun SAMALLE ASIAKASYRITYKSELLE eri vakuutusyhtiöiltä, mikäli valitaan eri järjestelmien väliltä esim. tarjouskilpailun perusteella oletusarvolla, että vuonna 2002 tapahtuu vakava vahinko. 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Vakuutusmaksun lopullinen määräytyminen Vakuutuskauden alussa peritään vakuutuksenottajalta ennakkomaksu, jonka tulisi olla paras mahdollinen arvaus lopullisesta maksusta. Vakuutuskauden päättymisen jälkeisenä vuonna lasketaan lopullinen vakuutusmaksu toteutuneiden palkkojen sekä vahinkotilastojen perusteella lisättynä vakuutusyhtiön hoitomaksuilla sekä lakisääteisillä lisillä (maksukertoimet) Lopullinen vakuutusmaksu voi tästä syystä poiketa huomattavasti ennakkomaksusta ja erityisesti maksujärjestelmästä riippuen, mikäli korvausmenossa on tapahtunut muutoksia. Korvauslajit voidaan luokitella seuraavasti: a) Ohimenenevät korvaukset - sairaanhoitokulut - päivärahat - fysikaalisen hoidon ansionmenetyskorvaus - ammattitautiepäilyn tutkimuskulut b) Pysyvät korvaukset - Kaikki muu mikä ei ole ohimenevää on pysyvää esim. tapaturmaeläke ja haittaraha Vakuutusmaksun ajallinen ulottuvuus Sattumispohjainen tilastointi = tapaturman aiheuttama korvausmeno kohdistetaan tapaturman sattumisvuodelle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erittäin korkeaa vakuutusmaksua yhdelle vuodelle.( Vrt KUVA 2) Suoritusvuosipohjainen tilastointi = tapaturman aiheuttama korvausmeno kohdistetaan korvauksen maksamisvuodelle. Esimerkiksi yksilöllisessä järjestelmässä vakuutusmaksujen nousu vakavamman tapaturman seurauksena on jakautunut tasaisemmin useammalle vuodelle. 6 p a g e

7 (Vrt KUVA 2, yksilöllinen järjestelmä) Varaus / pääomitus = mahdollisesti myöhemmin maksettavaksi tulevia korvauksia esimerkiksi eläke vakuutusyhtiön tekemä arvio tai lopullinen korvausmenovaraus. Tilanne on merkityksellinen erityisesti kun vahingoittuneen henkilön palautuminen työkykyiseksi on vielä avoin. 7 p a g e

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 8.1.2014 1. Kouvolassa toimiva osakeyhtiö maahantuo ja myy elektroniikkaa.

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys 1. Henkilövakuutukset 2. Yhteiset määräykset yksityistapaturmavakuutukselle ja tapaturma-

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Vakuutusten kuvaukset

Vakuutusten kuvaukset Vakuutusten kuvaukset 1 LAKISÄÄTEISET HENKILÖVAKUUTUKSET:... 3 1.1 YLEINEN SOSIAALIVAKUUTUS... 3 1.1.1 SAIRAUSVAKUUTUS... 3 1.1.2 KANSANELÄKE... 3 1.1.3 YLEINEN PERHE-ELÄKE... 3 1.2 LAKISÄÄTEISET ELÄKEVAKUUTUKSET...

Lisätiedot

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun varaamismenetelmät Kolmen menetelmän empiirinen vertailu

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun varaamismenetelmät Kolmen menetelmän empiirinen vertailu Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun varaamismenetelmät Kolmen menetelmän empiirinen vertailu Riitta Aitio Licentiatavhandling inom TOPSOS Yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA Erillinen vakuutus VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus

Lisätiedot