YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen"

Transkriptio

1 YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun peruste 4 Verotus 4 Vakuutusmaksujen viivästyminen 4 TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN KORVAAMINEN 4 Työtapaturman määritelmä 4 Ammattitaudin määritelmä 4 Korvaukset 6 Sairaanhoitokulut 6 Päiväraha 6 Tapaturmaeläke 6 Haittaraha 6 Kuntoutus 6 Perhe-eläke, lapseneläke ja hautausapu 6 Muita korvattavia kustannuksia 6 Tärkeimmät korvauspiirin rajoitukset 6 Korvausten suhde muihin lakisääteisiin korvauksiin 7 Korvausesimerkkejä 7 VAKUUTETUN OIKEUSTURVA 8 TYÖTAPATURMAN SATTUESSA TAI EPÄILTÄESSÄ AMMATTITAUTIA 8 2

3 YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Yrittäjien tapaturmavakuutus on yrittäjälle ja hänen perheenjäsenilleen tarkoitettu tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen vakuutus. Vakuutus on voimassa sekä työ- että vapaaaikana, ja se on korvauspiiriltään varsin kattava. Yhtiömuoto Toiminimi Osakeyhtiö Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö KUKA VOI OTTAA YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN? Työhön osallistuvat henkilöt Työnantaja itse Työnantajan kanssa vakituisesti samassa taloudessa asuva: työnantajan aviopuoliso perheenjäsen, joka on sukua suoraan etenevässä tai alenevassa polvessa perheenjäsenen aviopuoliso työnantajan avopuoliso. Osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa yli 50 % osakkeista yksin tai yhdessä perheen kanssa. Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa. Osakas, joka omistaa enintään 50 % osakkeista yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa. Osakkaan perheenjäsen. Yhtiömies, jolla on yli 50 % määräysvallasta / yhtiöosuuksista yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa. Yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa enintään 50 % määräysvallasta / yhtiöosuuksista. Yhtiömiehen perheenjäsen. Vastuunalainen yhtiömies, jolla on yli 50 % vastuunalaisten yhtiömiesten määräysvallasta / yhtiöosuuksista yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa. Vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa enintään 50 % vastuunalaisten yhtiömiesten määräysvalasta / yhtiöosuuksista. Aänetön yhtiömies, joka osallistuu työhön yrityksessä. Yhtiömiehen perheenjäsen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa sekä työnantajan tai hänen aviopuolisonsa isää, äitiä tai lapsia tai jonkun tässä tarkoitetun puolisoa, joka asuu vakituisesti työnantajan taloudessa. Johtava asema lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa tarkoittaa päivittäistä päätäntävaltaa. VAPAAEHTOINEN VAKUUTUS Yrityksen vieraat työntekijät on vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Yrittäjien tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jolla yrittäjä voi vakuuttaa itsensä ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät perheenjäsenensä korvauspiiriltään yhtä kattavasti kuin vieraat työntekijät. Vakuutusturva on voimassa myös vapaa-aikana. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Yrittäjien tapaturmavakuutus on voimassa ympäri vuorokauden, sekä työssä että vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä päivästä, jolloin vakuutuksen alkamisesta on todistettavasti sovittu Pohjantähden edustajan kanssa. Vakuutussopimus perustuu hakemuksessa annettuihin tietoihin vakuutetusta, vakuutetun työstä ja vuosityöansiosta. 3

4 Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutuksen perusteena olevien tietojen muutoksesta. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi vakuutetun työtehtävien, YEL-työtulon tai omistusosuuden muuttuminen. Vakuutus on irtisanottava kirjallisesti. Vakuutus päättyy aikaisintaan siitä päivästä, jolloin allekirjoitettu irtisanomisilmoitus on saapunut Pohjantähteen. Vakuutusmaksun peruste VAKUUTUSMAKSUT Yrittäjien tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa työn vaarallisuus. Vakuutusmaksu määräytyy aina vaarallisimman työnlaadun mukaan. Jos yrittäjä esimerkiksi tekee rakennustöitä ja toimistotöitä, maksu peritään rakennustöiden perusteella. Työn vaarallisuuden lisäksi maksuun vaikuttaa vakuutukseen sovittu vuosityöansio. Sovitun vuosityöansion tulee pääsääntöisesti vastata yrittäjän YELtyötuloa. Vuosityöansion tulee kuitenkin olla vähintään tapaturmavakuutuslain mukainen minimivuosityöansio. Vuosityöansio on tärkeää pitää ajan tasalla, koska päivärahan ja tapaturmaeläkkeen suuruus määräytyvät sen perusteella. Verotus Vakuutusmaksut ovat yritykselle sekä ammatinharjoittajalle verovähennyskelpoisia tulon hankkimisesta johtuneita kustannuksia sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Vakuutusmaksujen viivästyminen Yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa, ellei laskua ole maksettu viimeistään laskun viimeisenä maksupäivänä. Ellei maksuja muistutuksista huolimatta suoriteta, ne siirtyvät ulosottoviranomaisten perittäväksi. Ulosottoviranomainen laskuttaa vakuutuksenottajalta myös omat kulunsa. TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN KORVAAMINEN Yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa yrittäjille sattuvien tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamia sairaanhoitokuluja sekä ansionmenetystä. Korvaukset perustuvat tapaturmavakuutuslakiin. Korvaaminen edellyttää aina, että vamma tai sairaus on aiheutunut tapaturmasta tai kyseessä on työstä johtuva ammattitauti. TAPATURMAN MÄÄRITELMÄ Tapaturma on äkillinen, odottamaton ja ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa vamman tai sairauden ja sattuu vahingoittuneen tahtomatta. Tapaturmia ovat esimerkiksi liukastuminen, kaatuminen ja putoaminen. Jos vakuutettu aiheuttaa vamman tahallaan, kyseessä ei ole tapaturma. Normaalin liikkeen, kuten kurottamisen, juoksemisen tai ponnistuksen aiheuttama esim. lihaksen revähdys ei myöskään ole tapaturma. Työtapaturmana korvataan myös eräät tapaturmavakuutuslaissa erikseen määritellyt työssä syntyneet vammat, vaikka ne eivät ole tapaturmia tai ammattitauteja. Tällaisia vammoja ovat esim. hiertymä ja hankautuma sekä työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, esimerkiksi selkälihasten kipeytyminen noston yhteydessä. Edellytyksenä näiden vammojen korvattavuudelle on, että ne ovat syntyneet lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana. AMMATTITAUDIN MÄÄRITELMÄ Ammattitauti on sairaus, joka aiheutuu työssä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Jotta sairaus voidaan korvata ammattitautina, tulee työssä esiintyvän altisteen olla sairauden todennäköinen ja pääasiallinen aiheuttaja. Ammattitauteja ovat esimerkiksi työstä aiheutuneet ihottumat, keuhkosairaudet ja meluvammat. 4

5 TYÖTAPATURMIEN JA AMMATTITAUTIEN KORVAUKSET Korvauslaji Korvausmäärä Verotus Korvattavat kulut Korvausaika Sairaanhoitokulut Maksetaan kaikki tapaturmavammasta tai ammattitaudista johtuvat, tarpeelliset ja välttämättömät kulut Sairaanhoitokulut, lääkärinpalkkiot, matkakulut, lääkkeet, apuvälineet Ei aikarajaa Päiväraha 1/360 vuosityöansiosta Veronalaista tuloa Enintään 1 vuosi Tapaturmaeläke Täysi tapaturmaeläke - 85 % vuosityöansiosta - 70 % vuosityöansiosta Osaeläke myös mahdollinen Veronalaista tuloa - 65 vuoden ikään asti - yli 65-vuotiaalle koko eliniän Haittaraha Määräytyy haittaluokan (1-20), iän ja sukupuolen mukaan Verotonta tuloa Maksetaan kerta- tai jatkuvana korvauksena Työ-, ansio- ja toimintakykyä edistävä kuntoutus Kuntoutus- ja koulutusajalta maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaista päivärahaa tai eläkettä. Lisäksi maksetaan kuntoutuskulut ja tarpeelliset apuvälineet. Veronalaista tuloa Kulukorvaukset verotonta Kuntoutuksesta aiheutuvat kulut kuntoutusajalta Perhe-eläke leskelle ja lapsille Yhteensä enintään 70 % edunjättäjän vuosityöansiosta Veronalaista tuloa Lapselle leskeneläkettä 18 vuoden ikään saakka. Opiskelevalle lapselle 25 vuoden ikään saakka Hautausapu kuolinpesälle Vuosittain erikseen vahvistettava kiinteä summa Eräät esinevahingot Tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, proteesit, apuvälineet Ei aikarajaa Kodinhoidon kustannukset Välttämättömät ja kohtuulliset lisäkustannukset Esim. siivous- ja lastenhoitokulut Enintään vuoden ajan tapaturmasta tai ammattitaudista Haittalisä, vaatelisä, opaskoiralisä Vakiokorvaukset, luokituksen mukaan, lääketieteellisin perustein Hoitamisen/avun tarve, vaatteiden erityinen kuluminen, opaskoirasta aiheutuvat ruokaym. kulut Ei aikarajaa Tutkimuskulut Perustellut ja tarpeelliset tapaturmavamman tai ammattitautiepäilyn tutkimuskulut Esim. lääkärinpalkkiot, matkakulut Ei aikarajaa Vuosityöansiolla tarkoitetaan vakuutetun sovittua vuosityöansiota, joka on voimassa silloin, kun tapaturma sattuu tai ammattitauti ilmenee. 5

6 KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa tai vapaaaikana sattuneissa tapaturmissa korvataan ensimmäisen lääkärissäkäynnin kulut vähäisine hoitotoimineen ja kiireellisen sairaanhoidon kulut ilman etukäteen pyydettyä maksusitoumusta, olipa hoito annettu julkisessa tai yksityisessä hoitolaitoksessa. Jatkohoitoa ja toimenpiteitä varten tulee Pohjantähdeltä pyytää etukäteen maksusitoumusta. Vahingoittunut voidaan ohjata myös muuhun, kuin maksusitoumusta pyytävään hoitopaikkaan. Vapaa-ajan tapaturmien sairaanhoidon korvaaminen yksityissektorilla edellyttää, että vakuutettu toimittaa Pohjantähdelle valtakirjan, jolla hän valtuuttaa Pohjantähden hakemaan saraanhoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Korvattavia sairaanhoitokuluja ovat muun muassa lääkärinpalkkiot, lääkekulut ja sairaanhoidon vaatimat kohtuulliset matkakulut. Päiväraha Päivärahaa maksetaan, kun vahingoittunut on kokonaan tai osittain työkyvytön vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa aletaan maksaa tapaturmaa seuraavasta päivästä ja sitä maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä, myös lauantaipyhäpäiviltä, enintään yhden vuoden ajan tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Päiväraha on vahingoittuneelle veronalaista tuloa. Päivärahasta tehdään 50 % tai sivutuloverokortin mukainen ennakonpidätys. Tapaturmaeläke Tapaturmaeläkettä maksetaan päivärahakauden jälkeen, jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % sovitusta vuosityöansiosta, kunnes eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta. Tämän jälkeen täysi eläke on 70 % vuosityöansiosta. Haittaraha Haittarahaa maksetaan vahingoittuneelle, jos tapaturmavammasta tai ammattitaudista jää pysyvä haitta. Maksettava määrä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaan haittaluokitukseen. Haittarahaa maksetaan päivärahakauden päätyttyä haittaluokasta riippuen joko kertakorvauksena tai jatkuvana. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Haittaraha on veroton korvaus. Kuntoutus Lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus kuuluvat osana tapaturmavakuutuskorvauksiin. Tarkoituksena on edistää vahingoittuneen pääsyä takaisin sopivaan ansiotyöhön joko entiseen tai uuteen ammattiin. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Lisäksi korvataan kuntoutuksesta aiheutuvia muita kuluja, kuten opiskelu-, matka- ja asumiskuluja. Muuna kuntoutuksena voidaan korvata esimerkiksi vaikeavammaiselle asunnon muutostyöt. Perhe-eläke, lapseneläke ja hautausapu Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapseneläkettä alle 18-vuotiaille lapsille. Työkyvytön tai opiskeleva lapsi saa eläkettä 25-vuotiaaksi saakka. Avopuoliso voi saada leskeneläkkeen, jos puolisoilla on yhteinen lapsi tai jos heillä on viranomaisen vahvistama keskinäinen elatussopimus. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % edunjättäjän vuosityöansiosta. Eläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Jos perhe-eläkkeen saa vain leski, eläkkeen määrä on 40 % vuosityöansiosta. Täysimääräistä eläkettä maksetaan vähintään vuosi. Sen jälkeen tehdään tulosovitus, jolloin lesken omat tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään. Perhe-eläke on veronalaista tuloa. Hautausapuna maksetaan työtapaturmassa tai ammattitautiin kuolleen omaisille kertasumma, jonka suuruuden sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain. Muita korvattavia kustannuksia Eräät esinevahingot kuten silmälasien, proteesien ja muiden vastaavien apuvälineiden särkyminen tapaturman yhteydessä korvataan vain, jos tapaturmasta on samalla aiheutunut fyysinen vamma. Sairaanhoidon antamiseksi rikotut vaatteet ja sormuksen korjaus korvataan. Kodinhoidosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset lisäkustannukset korvataan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Näitä ovat esimerkiksi ruuanlaitto-, siivous- ja lastenhoitokulut. Ensin kuitenkin selvitetään perheen omat mahdollisuudet hoitaa kotiaan. Perustellut ja tarpeelliset tapaturmavamman tutkimuskulut (mm. lääkärinpalkkiot, matkakulut) korvataan, kun vammaa epäillään tapaturman aiheuttamaksi, vaikka vamma ei osoittaudukaan korvattavan tapaturman aiheuttamaksi. Samoin perustein korvataan ammattitautiepäilyn tutkimuskulut, vaikka sairaus ei osoittautuisikaan ammattitaudiksi. Tällöin edellytetään, että tutkimus on perustunut työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin arviointiin ja tietoihin tutkittavan henkilön työoloista. Haittalisää maksetaan kun vahingoittunut tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan toisen henkilön apua. Vaatelisää maksetaan vahingoittuneelle, jonka tekojäsen tai muu apuväline aiheuttaa pitovaatteiden kulumista. TÄRKEIMMÄT KORVAUSPIIRIN RAJOITUKSET Yrittäjien tapaturmavakuutuksessa on rajattu joitakin tapahtumia korvauspiirin ulkopuolelle. Korvauspiirin rajoitukset koskevat pääsääntöisesti tapahtumia, joissa vahingoittunut on oikeutettu korvauksiin jonkin muun lain tai vakuutuksen perusteella. Jos jokin sairaus tai vanha vamma pitkittää korvattavan tapaturman paranemista, korvausta ei makseta parantumisen pitkittymisen osalta. 6

7 Yrittäjien tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmaa, joka sattuu toisen työnantajan työssä ja josta vahingoittuneella on oikeus korvaukseen tämän työnantajan vakuutuksesta vapaa-ajan liikennevahinkoa (korvattavuuteen ei vaikuta se, maksetaanko korvausta liikennevakuutuslain perusteella). vammaa tai sairautta joka on vapaa-ajalla aiheutunut pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta. tapaturmaa, jonka johdosta on oikeus jonkin muun lain perusteella tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen. tapaturmavakuutuslain 2 :n 3 momentin tarkoittamassa ammattimaisessa urheilussa sattunutta tapaturmaa. vapaa-aikana sattuvaa liikkeen aiheuttamaa lihaksen tai jänteen kipeytymistä. Tämän lisäksi vakuutuksessa on seuraavat vaarallisia lajeja koskevat urheilurajoitukset: painonnosto, voimannosto ja vastaavat judo, karate ja vastaavat lentoon liittyvät tehtävät lentämisessä laskuvarjohyppy, riippuliito ja vastaavat moottoriurheilu nopeuslasku, syöksylasku, free style nyrkkeily ja vastaavat amerikkalainen jalkapallo, rugby ja vastaavat vuorikiipeily urheilusukellus. Vakuutusehdoissa on kerrottu tarkemmin korvausrajoituksista. KORVAUSTEN SUHDE MUIHIN LAKISÄÄTEISIIN KORVAUKSIIN Yrittäjä voi saada saman tapaturman perusteella myös sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Työeläkeyhtiöt ottavat työeläkelakien mukaista yhteensovitusta tehdessään huomioon yrittäjien tapaturmavakuutuksesta maksetut ansion- KORVAUSESIMERKKEJÄ Yrittäjän vuosityöansio Euroa Euroa Euroa Sairaanhoito, lääkkeet, tutkimukset Vamman tarpeelliset hoitokulut ilman ylärajaa Työkyvyttömyys täysi päiväraha euroa/päivässä täysi eläke euroa/vuodessa täysi eläke yli 65-vuotiaalle euroa/vuodessa 41, , , HAITTARAHAESIMERKKEJÄ Haitta Kertakaikkinen haittaraha 40-vuotiaalle miehelle Ranne jäykkä, hyvä asento HL euroa Erittäin vaikea aivovamma HL euroa / HL 20 Palautumaton hengitystoiminnan vajavuus lievä keskivaikea HL 0-5 HL euroa / HL euroa / HL 10 Kuolemantapauksessa perhe-eläke, euroa/vuodessa leskelle (40 % yrittäjän vuosiansiosta) leskelle ja 1 lapselle (60 %) leskelle ja 2 lapselle (70 %) hautausapu (2013)

8 VAKUUTETUN OIKEUSTURVA menetyskorvaukset. Vahingoittuneella on aina muutoksenhakuoikeus tapaturma- ja ammattitautiasioissa annettaviin päätöksiin. Muutoksenhaku on maksutonta. Vahingoittuneen kannattaa kuitenkin aina ensin ottaa yhteyttä Pohjatähteen ollessaan tyytymätön saamaansa korvauspäätökseen. Jos vahingoittunut on tyytymätön Pohjantähden päätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitettu muutoshakemus toimitetaan Pohjantähdelle 30 päivän kuluessa siitä, kun vahingoittunut sai tiedon päätöksestämme. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua postituspäivästä. Jos päätös muutetaan muutoshakemuksen perusteella, siitä annetaan vahingoittuneelle oikaisupäätös. Jos päätöstä ei voida muuttaa uusienkaan selvitysten perusteella, toimitetaan muutoshakemus, Pohjantähden lausunto ja muut vahingon asiakirjat tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudesta. Jos vakuutusoikeuden ratkaisussa on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema korvaukseen tai kuka korvauksen maksaa, vahingoittunut voi hakea muutoksenhakulupaa korkeimmasta oikeu- MUUTOKSENHAKU VAKUUTUSOIKEUS Rajoitettu muutoksenhakuoikeus / valituslupa KORKEIN OIKEUS TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA VAKUUTUSLAITOS työmarkkinajärjestöt mukana muutoksenhaku on maksutonta oikeudenkäyntikuluja maksetaan eräissä tilanteissa TAPATURMAN SATTUESSA TAI EPÄILTÄESSÄ AMMATTITAUTIA desta. Tapaturman sattuessa on tärkeää, että yrittäjä laatii mahdollisimman nopeasti tapaturma/ammattitauti-ilmoituksen ja lähettää sen Pohjantähdelle. Vakuutustodistuksen perusteella yrittäjä saa hoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta, kun kyseessä on työtapaturma. Vapaa-ajan tapaturmissa yrittäjän tulee maksaa sairaanhoitokulut ja lääkkeet ensin itse. Korvauksia haetaan täyttämällä tapaturma/ammattitauti-ilmoitus ja liittämällä mukaan alkuperäiset kuitit hoidosta, matkakuluista, lääkkeistä ja muista sairaanhoitokustannuksista. Tapaturmailmoitus tulee täyttää huolellisesti ja siinä tulee olla tarkka kuvaus tapaturmasta ja sen syistä. Myös ammattitaudin ilmenemisestä tulee kertoa tarkka kuvaus. Pohjantähti tarvitsee korvauspäätöksen tekoa varten myös E-lääkärinlausunnon. Hoitava lääkäri lähettää sen yleensä suoraan vakuutusyhtiölle. Pohjantähti huolehtii kaikkien korvauskäsittelyssä tarvittavien lisäselvitysten hankkimisesta. Tämä esite on yhteenveto yrittäjien tapaturmavakuutuksesta. Lisätietoja saat vakuutusehdoista ja Pohjantähden edustajalta. 8

9 ota yhteyttä! POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, Hämeenlinna Puhelin, vaihde Puhelinpalvelu Y-tunnus: , kotipaikka: Hämeenlinna 01/2013 9

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Työterveyshoitajien koulutuspäivät 2012 Korvausasiantuntija Essi Manner Mitä tietoa tulet tämän esityksen aikana saamaan? Perustiedot maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot