Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakisääteinen tapaturmavakuutus"

Transkriptio

1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1

2 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa 3 Työntekijät kuuluvat lakisääteisesti vakuutettaviin 3 Yrittäjä perheenjäsenineen ei kuulu lakisääteisesti vakuutettaviin 3 Vakuutuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut 4 Työ ulkomailla ja ulkomaalaisten työskentely Suomessa 6 Työskentely EU/ETA -maassa 6 Työskentely sopimuksettomissa maissa 8 Sopimuksettomista maista Suomeen tulevat työntekijät 8 Työtapaturmavakuuttaminen ratkaistaan työntekijäkohtaisesti 8 Vapaaehtoinen työajan vakuutus yrittäjälle, joka ei kuulu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen 8 Vakuutus pähkinänkuoressa 8 Kenellä on oikeus vapaaehtoiseen työajan vakuutukseen 8 Vakuutuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen 9 Muutoksista ilmoittaminen 9 Vakuutusmaksu 9 Maksettavat korvaukset 10 Vapaa-ajan vakuutus etu työnantajalle ja työntekijälle 10 Vapaa-ajan ryhmävakuutus 10 Yksilöllinen vapaa-ajan vakuutus 12 Vapaa-ajan urheiluvakuutus 12 Mikä on työtapaturma ja mikä ammattitauti 12 Näin laki määrittelee työtapaturman 12 Maksettavat korvaukset 13 Kun työntekijällesi sattuu tapaturma tai hänellä todetaan ammattitauti 15 Tapaturmavakuutus ja muut vakuutukset 16 Kelan sairausvakuutus on toissijainen 16 Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 16 Vakuutetun oikeusturva 17 Fennian päätökset 17 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökset 17 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuudesta 17 Käsittelemme Fenniassa vakuutus- ja korvausasioita tietosuojasäännösten mukaisesti 18 Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset 18 Tapaturman tai ammattitaudin yllättäessä 19 2

3 Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa Suomalaisen ja Suomessa työtä teettävän ulkomaalaisen työnantajan on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työntekijällä on oikeus tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin, jos hänelle sattuu työtapaturma tai hän sairastuu ammattitautiin. Tapaturmavakuutuslain mukaan työnantaja on vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, jos kaikki hänen työntekijänsä tekevät hänelle työtä yhteensä enintään 12 työpäivää kalenterivuoden aikana. Tällöinkin työntekijällä on oikeus tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin. Näistä korvauksista vastaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. TYÖNTEKIJÄT KUULUVAT LAKISÄÄTEISESTI VAKUUTETTAVIIN Työntekijä on henkilö, joka sopimuksesta ja vastiketta vastaan tekee työtä toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja kansalaisuus eivät vaikuta vakuuttamiseen. Vakuutettavia ovat yrityksessä työskentelevät työsuhteessa olevat henkilöt osakeyhtiössä johtavassa asemassa olevat osakkaat, jotka yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa omistavat enintään puolet yhtiön osakepääomasta osakeyhtiön osakkaat, joilla ei ole johtavaa asemaa yhtiössä avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet, joiden määräysvalta yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on enintään puolet yhtiön määräysvallasta suomalaisen työnantajan työntekijät, jotka työsken televät yrityksen ulkomailla sijaitsevassa emo-, sisar- tai tytäryhtiössä tilapäisesti ns. lähetettyinä työntekijöinä. Maatalousyrittäjät, ammattikalastajat, poronhoitajat ja apurahan saajat kuuluvat maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) hoitaa myös heidän lakisääteisen tapaturmavakuuttamisensa. YRITTÄJÄ PERHEENJÄSENINEEN EI KUULU LAKISÄÄTEISESTI VAKUUTETTAVIIN Lakisääteisesti vakuutettaviin eivät kuulu yrityksessä työskentelevät itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet, joiden määräysvalta samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on enemmän kuin puolet yhtiön määräysvallasta johtavassa asemassa olevat osakeyhtiön osakkaat, jotka samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta. Perheenjäseniä ovat aviopuolison ja rekisteröidyssä parisuhteessa asuvien lisäksi vakituisesti samassa taloudessa asuvat lapset, lastenlapset ja ottolapset puolisoineen sekä molempien aviopuolisoiden vanhemmat tai ottovanhemmat. Avopuoliso, sisar ja veli eivät ole lain tarkoittamia perheenjäseniä. 3

4 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Esimerkki omistus- tai perhesuhteiden vaikutuksesta vakuutusturvaan Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet Kaisa ja Ville ovat avopuolisoita ja määräysvallaltaan tasavertaisia. Molemmat kuuluvat lakisääteisesti vakuutettaviin. Kun heidät vihitään, molemmat jäävät lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle ja tarvitsevat vapaaehtoisen vakuutusturvan. Miten yrittäjänä turvaat itsesi ja perheenjäsenesi Elämän muuttuvia tilanteita varten myös yrittäjä tarvitsee vähintään samanlaisen turvan kuin työntekijänsä. Onhan yrittäjän huolehdittava omasta ja perheensä taloudellisesta turvallisuudesta. Yrittäjän Henkilöturva -vakuutuksessa yrittäjän riskit on otettu huomioon. Se kattaa tapaturmavakuutuslain mukaisesti työ- ja vapaa-aikana sattuvat tapaturmat sekä työstä johtuvat ammattitaudit. Sen vakuutusmaksut saa vähentää verotuksessa yrityksen liikekuluina. Yrittäjän Henkilöturvasta on olemassa oma esitteensä. Lisätietoa saat omalta yhteyshenkilöltäsi. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO, VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Vakuutussopimus tulee voimaan aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin tieto vakuutussopimuksen hyväksymisestä on tullut Fenniaan. Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa. Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi. Vakuutuskausi on yleensä jatkuvaa yritystoimintaa harjoittavalla työnantajalla kalenterivuosi. Uuden vakuutuksen tullessa voimaan kesken kalenterivuotta, on ensimmäinen vakuutuskausi vakuutuksen alkamispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun. Vakuutus jatkuu sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan. Vakuutus voidaan perustellusta syystä tehdä myös määräajaksi, kestoltaan ajallisesti rajattua työtä tai työkohdetta varten (esim. rakennusurakka). Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista, ja vakuutuskautena on vakuutuksen voimassaoloaika. Jos työ kestää yli vakuutuskirjaan merkityn ajan, vakuutuksenottajan on ilmoitettava Fennialle työn jatkumisesta ennen vakuutuskirjaan merkityn ajan päättymistä. Vakuutuksen katsotaan olevan voimassa työn päättymiseen asti. Jos vakuutettu työ päättyy, vakuuttamisvelvollisuus lakkaa tai yritys lopettaa toimintansa, vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan siitä kirjallisesti Fennialle vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Jos vakuutuksenottaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, peritään vakuutusmaksut kirjallisen ilmoituksen saapumisajankohtaan asti. VAKUUTUSMAKSUT Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta peritään aina vähintään kalenterivuosikohtainen minimivakuutusmaksu. Jos ammattiluokkakohtaisten palkkojen perusteella laskettava vakuutusmaksu ylittää minimivakuutusmaksun, peritään maksu ammattiluokkakohtaisten palkkojen perusteella. Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään viivästysajalta korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mihin vakuutusmaksu perustuu Tapaturmavakuutusmaksun perusteet on määritelty tapaturmavakuutuslaissa ja Fennian hallituksen vahvistamissa maksuperusteissa. Keskeisiä periaatteita ovat korvauskulujen tasaaminen työnantajien kesken ja eri työnantajien erilaisten riskien huomioon ottaminen tapaturmavakuutusmaksussa. Maksun on riitettävä paitsi tapaturman sattumisvuonna tai ammattitaudin toteamisvuonna maksettaviin tapaturmavammasta tai ammattitaudista aiheutuviin hoitokuluihin ja päivärahoihin myös tulevina vuosina ja jopa vuosikymmeninä kyseisen tapaturmavamman tai ammattitaudin perusteella maksettaviin korvauksiin, esimerkiksi tapaturmaeläkkeeseen, perhe-eläkkeeseen ja kuntoutukseen. 4

5 Vakuutusmaksu määritellään yrityskohtaisesti Maksuun vaikuttavat yrityksessä tehtävien töiden tapaturma- ja ammattitautiriski sekä maksetut ammattiluokittaiset palkat. Tapaturma- ja ammattitautiriski määritellään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ylläpitämän ammatti- ja vastuuluokituksen mukaan. Kukin ammattiluokka kuuluu johonkin vastuuluokkaan, joka kuvaa tehtävän työn tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Ammattiluokka määritellään henkilön tekemän todellisen työn mukaan. Samankaltaista työtä tekevät henkilöt luokitellaan samaan, työtä parhaiten kuvaavaan ammattiluokkaan. Jos henkilö tekee useampaa erityyppistä työtä edes hetkittäin, hänen ammattiluokkansa määritellään riskialtteimman työn mukaan. Vakuutusmaksun perusteena olevista palkoista on säädetty tapaturmavakuutuslain pykälässä 35 b. Taulustovakuutusten maksuperusteiden mukaan hinnoiteltavien yritysten vakuutusmaksu määräytyy kunkin yrityksen maksamien ammattiluokkakohtaisten palkkojen ja pääosin valtakunnallisen ammattiluokkakohtaisen korvaustilaston perusteella. Yrityksen oma korvaustilasto ei vaikuta vakuutusmaksuun. Erikoistariffoitavien vakuutusten maksuperusteiden mukaan hinnoiteltavien yritysten vakuutusmaksuun vaikuttavat maksetut ammattiluokittaiset palkat ja yrityksen oma tapaturma- ja ammattitautikorvaustilasto joko täysimääräisenä tai osittain. Vuosittaiseen vakuutusmaksuun vaikuttavat myös esim. se, kuinka paljon vakuutusmaksu saa muuttua vuodesta toiseen, jos korvausmeno muuttuu sekä se, minkä verran yritys pitää omalla riskillään vakavasta vahingosta tai ammattitaudista aiheutuvaa korvausmenoa. Erikoismaksujärjestelmissä on useita erilaisia vaihtoehtoja yrityksen turvallisuustason, riskinkantokyvyn ja -halukkuuden mukaan. Keskustele eri vaihtoehdoista oman yhteyshenkilösi kanssa. Mistä vakuutusmaksu koostuu Vakuutusmaksuun sisältyvät tapaturmien ja ammattitautien korvauksiin tarvittavan riskimaksun sekä vakuutusten ja korvausten hoitokulujen lisäksi myös työturvallisuusmaksu ja jakojärjestelmämaksu. Jakojärjestelmämaksulla katetaan mm. aiemmin sattuneiden tapaturmien ja todettujen ammattitautien johdosta maksettavien tapaturma- ja perhe-eläkkeiden indeksikorotukset. Yrityksen oma toiminta vaikuttaa vakuutusmaksuun Aktiivisella työturvallisuustoiminnalla yritys voi vaikuttaa vakuutusmaksuunsa ja yrityksen tulokseen. Tapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy on yrityksen ainoa pysyvä ja todellinen keino vaikuttaa vakuutusmaksuunsa nyt ja tulevaisuudessa. Fennian maksujärjestelmissä huomioidaan asiakkaiden tekemä panostus työturvallisuuteen edullisempina vakuutusmaksuina. Fennia antaa myös asiakkaillensa asiantuntija-apua työturvallisuushankkeiden eri vaiheissa. Onnistuakseen työturvallisuushankkeet edellyttävät asiakasyritysten johdon sitoutumisen muutosprosessiin. Työriskejä voidaan parhaiten hallita johtamalla turvallisuustoimintaa, kuten muutakin toimintaa: ennakoiden, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Näin paranevat yrityksessä sekä tuottavuus että tapaturmatilanne. Yrityksenne työturvallisuustaso voi vaikuttaa vakuutusmaksuun joko laskevasti tai korottavasti suhteessa perustariffiin. Muutokset vakuutusmaksuun edellyttävät Fennian asiantuntijan tekemää työriskiarviota. Mikäli tuota arviota tehdään yrityksestänne, olemme teihin yhteydessä. Paneudu ammattiluokkien ja työriskien arviointiin oman yhteyshenkilösi kanssa, jotta yrityksesi vakuutusmaksun perusteet pysyvät ajan tasalla ja vakuutusmaksu oikein määriteltynä. Kysy omalta Fennian yhteyshenkilöltäsi Fennian työturvallisuuspalveluista tai tutustu niihin osoitteessa 5

6 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työ ulkomailla ja ulkomaalaisten työskentely Suomessa Suomessa toimivissa yrityksissä työskentelee yhä enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä. Suomalaisilla yrityksillä on myös entistä enemmän liiketoimintaa ulkomailla usean eri valtion alueella, ja yrityksen työntekijät työskentelevät usein kahdessa tai useammassa eri valtiossa. Tämän vuoksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen alueelliseen soveltamiseen liittyvät kysymykset ovat viime vuosina lisääntyneet. Suomen sosiaaliturvaan ja yrityksen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta säädetään tapaturmavakuutuslaissa, EY-lainsäädännössä ja voimassa olevissa kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa. Lain soveltamisala ratkaistaan jokaisen työntekijän osalta erikseen yksilöllisten tekijöiden perusteella, joten työnantaja ja työntekijä eivät voi keskenään sopia siitä, miten työtapaturmaturva järjestetään. Uusi EU:n sosiaaliturva-asetus (883/2004) ja sen täytäntöönpanoasetus (987/2009) tulivat voimaan Asetus pitää sisällään mm. säännökset sosiaaliturvan määräytymisestä ja työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta eri tilanteissa. Uudet säännökset koskevat aluksi vain EU-valtioita ja EU-kansalaisia. Edellä mainittuja sosiaaliturva-asetuksia sovelletaan alkaen myös Sveitsiin ja alkaen ETA-maihin (Norja, Islanti ja Liechtenstein). Lisäksi on huomattava, että uuden sosiaaliturva-asetuksen (883/2004) siirtymäsäännöksien mukaan myös EU-kansalaisiin ja -maihin sovelletaan edelleen rinnakkain vanhaa sosiaaliturva-asetusta (1408/71) niin kauan kuin henkilön tilanne säilyy muuttumattomana. Näin ollen myös EU-kansalaisten osalta vakuuttamisvelvollisuus voi siirtymäsäännösten johdosta määräytyä vielä uusien säännöksien voimaantulon jälkeen vanhan asetuksen (1408/71) perusteella. Ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun on kulunut 10 vuotta uusien säännösten voimaantulosta tai kun henkilö on itse pyytänyt, että häneen sovelletaan uusia säännöksiä. TYÖSKENTELY EU/ETA-MAASSA Silloin, kun henkilö työskentelee yhden jäsenvaltion alueella, sovelletaan vakuuttamiseen ja sosiaaliturvan määräytymiseen EY:n neuvoston asetuksen sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä. Sekä uuden että vanhan sosiaaliturva-asetuksen keskeinen pääsääntö on ns. työskentelymaan periaate. Yhden jäsenvaltion alueella työskentelevä henkilö vakuutetaan työskentelymaassa, vaikka hän asuisi toisen jäsenvaltion alueella, ja vaikka hänen työnantajansa kotipaikka olisi toisen jäsenvaltion alueella. Poikkeukset pääsääntöön: Lähetetty työntekijä Jos työntekijä lähetetään tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan lähettävän työnantajan tai yrityksen lukuun etukäteen arvioituna enintään 24 kuukauden ajaksi, hänet voidaan pitää lähettäjämaan sosiaaliturvajärjestelmässä koko toisessa maassa työskentelyn ajan. Tällöin työnantajan tulee hakea työntekijän asuinvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta lähetetyn työntekijän todistus (uusi A1 ja vanha E101). Suomessa toimivaltainen viranomainen on Eläketurvakeskus. Työskentely kahdessa tai useammassa EU-maassa ( alkaen, asetus 883/2004) Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella työskentelevään henkilöön sovelletaan: 1) työntekijän asuinpaikan lainsäädäntöä, jos hänen työskentelystään huomattava osa tapahtuu tällä alueella tai jos hän työskentelee useille yrityksille tai useille työnantajille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioiden alueella 2) työnantajan kotimaan lainsäädäntöä, jos työskentelystä huomattava osa ei tapahdu työntekijän kotimaassa. 6

7 Esimerkkejä 1. Suomessa asuva työntekijä, joka työskentelee samalle työnantajalle Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Saksassa, vakuutetaan koko työskentelyn osalta Suomessa, jos hän työskentelee Suomessa kaksi päivää (40 %) viikossa. 2. Ruotsissa asuva suomalaisen yrityksen palveluksessa oleva työntekijä, joka työskentelee yhden päivän (20 %) viikossa Ruotsissa ja loput Suomessa ja Saksassa, vakuutetaan koko työskentelyn osalta Suomessa, koska työskentely asuinvaltiossa Ruotsissa ei ole huomattavaa. Työskentely kahdessa tai useammassa EU-maassa ( alkaen, asetus 465/2012) Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella työskentelevään henkilöön sovelletaan työntekijän asuinpaikan lainsäädäntöä, jos hänen työskentelystään huomattava osa tapahtuu tällä alueella. Jos työntekijä ei työskentele huomattavaa osaa asuinjäsenvaltiossaan, sovelletaan a) sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, missä yrityksen tai työnantajan kotipaikka sijaitsee, jos työntekijä on yhden yrityksen tai työnantajan palveluksessa tai b) sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, missä yrityksen tai työnantajan kotipaikka sijaitsee, jos työntekijä on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näiden kotipaikka sijaitsee ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa; tai c) sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, missä yrityksen tai työnantajan kotipaikka sijaitsee ja joka on muu kuin työntekijän asuinjäsenvaltio, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näiden kotipaikka sijaitsee kahdessa jäsenvaltiossa, joista toinen on henkilön asuinjäsenvaltio; tai d) työntekijän asuinpaikan lainsäädäntöä, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai työnantajan palveluksessa ja näistä ainakin kahden kotipaikka sijaitsee eri jäsenvaltioissa, joista kumpikaan tai mikään ei ole työntekijän asuinjäsenvaltio. Silloin, kun työntekijä työskentelee useassa EU-maassa, on työnantajan haettava työntekijälle A1-todistus työntekijän asuinvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Suomessa toimivaltainen viranomainen on Eläketurvakeskus. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja löytyy Eläketurvakeskuksen sivuilta kohdasta Työeläkepalvelut. Kuljetushenkilökunta ( alkaen, asetus 883/2004) Kuljetusliiketoimintaa harjoittavien yritysten henkilökuntaan ja lentävään henkilöstöön sovelletaan säännöstä työskentelystä kahden tai useamman jäsenvaltion alueella. Kun arvioidaan, harjoittaako henkilö huomattavaa osaa toiminnastaan asuinvaltiossa, otetaan työpäivien lisäksi huomioon myös esim. työvaiheiden lukumäärä eri työskentelyvaltioissa. Kuljetushenkilökunta ( alkaen, asetus 465/2012) voimaan tulleen asetuksen (465/2012) mukaan lentävä henkilöstö tulee vakuuttaa siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilön kotiasema sijaitsee. Uuden asetuksen siirtymäsäännöksien mukaan myös EU-kansalaisiin ja -maihin sovelletaan edelleen rinnakkain vanhaa asetusta (883/2004) niin kauan, kuin henkilön tilanne säilyy muuttumattomana. Näin ollen myös EUkansalaisten osalta vakuuttamisvelvollisuus voi siirtymäsäännösten johdosta määräytyä vielä uusien säännöksien voimaantulon jälkeen vanhan asetuksen perusteella. Ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun on kulunut kymmenen vuotta uusien säännösten voimaantulosta tai kun henkilö on itse pyytänyt, että häneen sovelletaan uusia säännöksiä. Esimerkki Saksassa asuva saksalainen rekkakuski, joka työskentelee suomalaisen kuljetusyrityksen palveluksessa, hakee ja kuljettaa tavaraa viikoittain siten, että hän ajaa Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa. Saksassa ajoa hänelle tulee kaksi päivää viikossa. Kahden viikon välein hän käy Suomessa noutamassa ja hakemassa tavaraa tai huollattamassa autoa. Henkilö vakuutetaan koko työskentelyn osalta Saksassa, koska kuljettaja työskentelee asuinmaassaan huomattavan osan (kaksi päivää viikossa eli 40 %). Asuinvaltiossa tapahtuvan toiminnan tulee olla huomattavaa. Toimintaa pidetään huomattavana, kun se on yli 25 % kokonaistoiminnasta. 7

8 Lakisääteinen tapaturmavakuutus TYÖSKENTELY SOPIMUKSETTOMISSA MAISSA Suomalaisen työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämä työntekijä, joka tekee työtä suomalaisen yhtiön kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvassa suomalaisessa emo-, sisar- tai tytäryhtiössä, ja jonka työsuhde jatkuu lähettävään työnantajaan koko lähettämisen ajan, kuuluu Suomen lakisääteiseen tapa turmavakuutukseen myös ulkomailla työskennellessään. Myös sellainen työntekijä, jonka työnantaja palkkaa Suomesta suoraan ulkomaantyötä varten, kuuluu työnantajan lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen edellyttäen, että työntekijä välittömästi ennen ulkomaille lähtemistä on kuulunut Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Työnantajalla voi olla myös työskentelymaan lainsäädännön perusteella velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturmien varalta, joten kahdenkertainen vakuuttamisvelvollisuus voi olla mahdollista. Vapaaehtoinen työajan vakuutus yrittäjälle, joka ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin Vapaaehtoinen työajan vakuutus on tapaturmavakuutuslain 57. :n 1. momentin mukainen vakuutus. Se kattaa työajan tapaturmat ja työstä johtuvat ammattitaudit tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Työntekijän ja hänen perheensä toimeentulon turvaa työnantajan ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus, jos työntekijä työtapaturman tai työstä johtuvan ammattitaudin vuoksi menettää työkykynsä tilapäisesti tai pysyvästi. Yrittäjä on eri asemassa, sillä laki velvoittaa hänet ottamaan vain yrittäjäeläkevakuutuksen. Omasta ja perheensä turvasta tapaturma- ja ammattitautien varalle yrittäjän on huolehdittava itse. Sopimuksettomista maista Suomeen tulevat työntekijät Tapaturmavakuutuslain mukaan sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä on vakuutettava Suomessa tekemänsä työn osalta Suomessa. Työtapaturmavakuuttaminen ratkaistaan työntekijäkohtaisesti Työnantajan on selvitettävä kunkin työntekijän osalta erikseen työtapaturmavakuuttaminen silloin, kun työnantajalla on palveluksessaan työntekijä, jonka asuinpaikka on muu kuin Suomi tai työtä tehdään osittain tai kokonaan muualla kuin Suomessa. Samoin työnantajan on selvitettävä työntekijäkohtaisesti työtapaturmavakuuttaminen muutostilanteissa esimerkiksi silloin, kun työntekijän asuin- tai työskentelyvaltio muuttuu tai työntekijä työskentelee usean eri valtion alueella. Työnantaja voi kysyä neuvoja mm. Fenniasta ( Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta ( ja Eläketurvakeskuksesta ( VAKUUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Vakuutus on voimassa vakuutetussa työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa kaikkialla maailmassa. Kun yrittäjä on korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi työkyvytön yrittäjätyöhönsä, maksetaan hänelle päivärahaa tai tapaturmaeläkettä vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella. Korvauksia maksetaan tapaturmavakuutuslain mukaisesti mm. tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamista sairaanhoitokuluista, tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja pysyvästä haitasta. Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapu ja perhe-eläkettä. KENELLÄ ON OIKEUS VAPAAEHTOISEEN TYÖAJAN VAKUUTUKSEEN Vapaaehtoisen työajan vakuutuksen saa Suomessa työskentelevä, yrittäjätyötä tekevä itsenäinen yrittäjä ja ammatinharjoittaja perheenjäsenineen avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jonka määräysvalta yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on enemmän kuin puolet yhtiön määräysvallasta johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön osakas, joka yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta. 8

9 Suomessa työskentelevä yrittäjä voidaan vakuuttaa Suomessa vain, mikäli hän ei ole vakuuttamisvelvollinen muualla EU:n tai sosiaaliturvasopimusvaltion alueella. Perheenjäseniä ovat aviopuolison ja rekisteröidyssä parisuhteessa asuvien lisäksi vakituisesti samassa taloudessa asuvat lapset, lastenlapset ja ottolapset puolisoineen sekä molempien aviopuolisoiden vanhemmat tai ottovanhemmat. Avopuoliso, sisar ja veli eivät ole lain tarkoittamia perheenjäseniä. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO, VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Vakuutussopimus tulee voimaan aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin vakuutussopimuksen hyväksyminen on tullut Fenniaan. Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla vakuutetun työssä ja työstä johtuvissa oloissa. Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi. Vakuutuskausi on jatkuvaa yrittäjätoimintaa harjoittavalla yrittäjällä kalenterivuosi. Uuden vakuutuksen tullessa voimaan kesken kalenterivuotta, on ensimmäinen vakuutuskausi vakuutuksen alkamispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun. Vakuutus jatkuu sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Vakuutus on sanottava irti kirjallisesti, ja se päättyy aikaisintaan irtisanomisen tultua Fenniaan. MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ilmoitettava viipymättä, kirjallisesti Fennialle muutoksista yritystoiminnassaan, vakuutetun työskentelyssä tai vahvistetussa YEL-työtulossa. Muutoksista on ilmoitettava, koska ne voivat vaikuttaa mm. vakuutuksen voimassaoloon ja sovitun vuosityöansion määrään. Tällaisia ovat mm. tilanteet, kun yrityksen omistussuhteet muuttuvat perhesuhteet muuttuvat (osakkaana tai yhtiömiehenä oleva lapsi muuttaa pois samasta taloudesta, avoliitto vaihtuu avioliitoksi tms.) vakuutetun työn laatu ja/tai työtehtävät muuttuvat yrittäjätyö päättyy vakuutettu jää eläkkeelle yritystoiminta laajenee tai päättyy vakuutetulla on vastaava, samaa yrittäjätyötä koskeva vakuutus toisessa vakuutusyhtiössä. VAKUUTUSMAKSU Vapaaehtoisen työajan vakuutuksen maksu määräytyy sovitun vuosityöansion ja vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin mukaan. Maksu on kokonaan vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa (elinkeinotuloverolaki (360/1968) 8. 4a-kohta). Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään viivästysajalta korkolain mukaista viivästyskorkoa. Vuosityöansion määritys Yrittäjän vuosityöansio noudattaa yrittäjäeläkevakuutukseen vahvistettua YEL-työtuloa. Vuosityöansio sovitaan kuitenkin vähintään tapaturmavakuutuslain mukaisen minimivuosityöansion ja enintään suurimman yrittäjien eläkelain mukaisen työtulon suuruiseksi. Nämä summat vahvistetaan vuosittain erikseen. Vakuutusmaksun hinnoitteluun vaikuttavat, tärkeät luvut löytyvät internetosoitteestamme kohdasta Tärkeitä lukuja. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta tai hän on täydellä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä, vuosityöansioksi sovitaan tapaturmavakuutuslain mukainen minimivuosityöansio. Osa-aikaeläkkeellä olevalle sovitaan vuosityöansioksi määrä, joka on vahvistettu YEL-työtuloksi osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä, kuitenkin vähintään tapaturmavakuutuslain minimivuosityöansio. Työn vaarallisuuden määritys Vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriski määritellään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämän ammattiluokituksen mukaisesti. Mitä enemmän työtapaturmia sattuu ja ammattitauteja ilmenee jossakin työssä ja mitä enemmän niistä korvataan, sitä suurempi on vakuutusmaksu. Jos riskiluokitukset muuttuvat ammattiluokkakohtaisten korvaustilastojen perusteella, muuttuvat myös vakuutusmaksut. Ammattiluokka määritellään vakuutetun tekemän todellisen työn mukaan. Jos vakuutettu tekee useampaa erityyppistä työtä, hänen ammattiluokkansa määritellään riskialtteimman työn mukaan. 9

10 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Korvausesimerkki 38-vuotias kuorma-autoilija putosi työssään tikkailta selälleen. Hänen selkärankansa murtui ja se aiheutti neliraajahalvauksen. Vakuutettu valitsi haittarahan kertakorvauksena. Hänelle maksettiin pysyvästä haitasta haittaluokan 16 mukainen kertakorvaus euroa. Lisäksi hänelle maksetaan sovittuun vuosityöansioon perustuvaa tapaturmaeläkettä, vaateja haittalisää. Vammansa perusteella hänellä on oikeus myös kuntoutusetuihin (mm. välttämättömiin apuvälineisiin) ja kodinhoitoapuun. Kuntoutuskuluja on tähän mennessä maksettu ,59 euroa. Arviomme mukaan tästä tapaturmasta maksetaan vielä tulevaisuudessa korvauksia yhteensä noin euroa. MAKSETTAVAT KORVAUKSET Vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella maksetaan pääsääntöisesti samat korvaukset kuin työsuhteiselle työntekijälle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi maksettava ansionmenetyskorvaus (päiväraha ja tapaturmaeläke) määräytyy kuitenkin sovitun vuosityöansion mukaan. Vapaa-ajan vakuutus etu työnantajalle ja työntekijälle Työnantajan kannattaa laajentaa työajan tapaturmavakuutus kattamaan myös vapaa-aikana sattuneet tapaturmat. Maksaahan työnantaja palkkaa työsopimuslain ja työehtosopimuksen mukaisesti myös vapaa-ajan tapaturman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta. Tällöin työnantajalla on oikeus vapaa-ajan vakuutuksen päivärahaan siltä työkyvyttömyysajalta, jolta hän on maksanut työntekijälle palkan. Ilman tätä vakuutusta työnantaja saa maksamansa palkan katteeksi vain sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan yhdeksän arkipäivän karenssiajan jälkeen. VAPAA-AJAN RYHMÄVAKUUTUS Tilastojen mukaan työntekijöille sattuu vapaa-aikana kaksi kertaa enemmän tapaturmia kuin työssä. Sairausvakuutuslain mukaan päivärahaa maksetaan vasta yhdeksän arkipäivän karenssiajan jälkeen. Vapaa-ajan ryhmävakuutus on tapaturmavakuutuslain 57. :n 2. momentin mukainen vapaaehtoinen vakuutus. Se täydentää työajan vakuutusta antamalla vapaa-aikana sattuvien tapaturmien varalta lähes yhtä kattavan turvan kuin lakisääteinen vakuutus työtapaturmien varalta. Tämä vapaa-ajan vakuutus korvaa huomattavasti laajemmin kuin mikään yksityistapaturmavakuutus. Sen voi ottaa koko henkilöstölle tai sovitulle ryhmälle, kun työsuhteessa olevia vakuutettavia on samanaikaisesti vähintään kaksi. Työnantajalle vakuutus on tärkeä sen vuoksi, että työnantajalla on oikeus tämän vakuutuksen päivärahakorvaukseen siltä työkyvyttömyysajalta, jolta hän on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa. Työnantajalle maksettavat korvaukset Työnantajalle maksetaan tapaturmapäivän jälkeisestä päivästä alkaen päivärahaa, kun tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys on kestänyt tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolme päivää. Päiväraha maksetaan vakuutuksen ottaneelle työnantajalle. Vakuutuksen perusteella maksetaan sairausvakuutuksen karenssiajalta täyttä päivärahaa. Kelan sairauspäivärahaa tulee kuitenkin hakea, koska karenssin päätyttyä vakuutuksesta maksettavaan päivärahaan tehdään vakuutusehtojen mukainen vähennys. Kelan päivärahakorvaus on yleensä pienempi kuin työnanta- 10

11 jan maksama sairasajan palkka (enimmillään 60 % palkasta) tai tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha. Tämä vapaa-ajan vakuutus täydentää sairausvakuutuslain mukaista turvaa korvaamalla Kelan päivärahan ylimenevää osuutta. Päivärahan suuruus määräytyy työntekijän vuosityöansion perusteella siten, että se on vuosityöansion 360. osa, ja sitä maksetaan myös lauantai- ja sunnuntaipäiviltä. Vuosityöansio määräytyy tapaturmavakuutuslain mukaan pääsääntöisesti työntekijän vakiintuneen vuosityöansion suuruiseksi, kuitenkin niin, että siinä otetaan huomioon ainoastaan vakuutuksen ottaneelta työnantajalta saatu ansio. Työntekijälle maksettavat korvaukset Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus korvaa pääsääntöisesti, kuten lakisääteinen tapaturmavakuutus. (Ks. maksettavat korvaukset, sivut ) Yksittäisen lääkärissäkäynnin kulut siihen liittyvine, vähäisine hoitotoimenpiteineen korvataan ilman etukäteen annettua maksusitoumusta, olipa hoito annettu yksityisessä tai julkisessa hoitolaitoksessa. Jatkosairaanhoitokulut, kuten magneettitutkimukset, tähystykset ja leikkaukset korvataan kuitenkin ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon taksan mukaan (asiakasmaksu). Tämä vakuutus ei kata yksityistä sairaanhoitoa ilman laissa säädettyä erityistä perustetta. Leikkaushoidot tai muut vaativat toimenpiteet korvataan siis ensisijaisesti julkisen sairaalan asiakasmaksulain mukaisin kustannuksin. Työeläkelakien mukainen eläke ja sairausvakuutuslain mukaiset etuudet sovitetaan yhteen maksettavien korvausten kanssa vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusturvan laajuus Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla Suomessa ja ulkomailla ja se kattaa tapaturmat. Tapaturma on äkillinen ja odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Mikäli vahinkotapahtumien kulkuun ei ole vaikuttanut mikään ulkoinen tekijä, voi tapaturman määritelmä jäädä täyttymättä, kuten seuraavissa esimerkkitilanteissa: Henkilö venytteli jalkoja ennen Step-jumppaa, jolloin vasen pohje revähti. Tennistä pelatessa henkilö juoksi sivuttain, paino oikealla jalalla ja löi samalla palloa, jolloin hän tunsi jalassa naksahduksen ja myöhemmin polven kipeytyvän. Jalkapallopelissä juostessa henkilön oikea polvi kipeytyi yhtäkkiä ulkosyrjältä. Sulkapalloa pelatessa, ponnistustilanteessa akillesjänne katkesi. Kyseessä oli nopea ja voimakas, pitkälle etuvasemmalle suuntautunut kurkotustilanne, jossa kiertoliikkeen avulla tavoiteltiin palloa lattianrajasta. Tärkeimpiä rajoituksia Vakuutuksessa ei ole varsinaisia urheiluun liittyviä rajoituksia. Vakuutuksessa on kuitenkin rajoituksia ammattimaisen urheilun ja moottoriurheilun osalta. Vakuutus ei korvaa ammattimaisen urheilun yhteydessä sattunutta tapaturmaa. Ammattimaisella urheilulla tarkoitetaan sellaista urheilua, jota urheilija harjoittaa ammattimaisesti joko yksilöurheiluna (esim. golf, uinti) tai urheilijana Suomessa urheilutoimintaa harjoittavan urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön lukuun. Ammattimaista urheilua arvioidaan mm. seuraavien tekijöiden perusteella: saako henkilö urheilemisesta pääasiallisen toimeentulonsa, mikä on veronalaisen palkan tai ansion määrä, millainen sopimus on tehty ja mitä velvoitteita siinä on urheilijalle asetettu. Ammattimaista urheilua harjoittava henkilö on vakuutettava erillislainsäädäntöön perustuvalla urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvalla. Vakuutus ei korvaa moottoriurheilun yhteydessä sattunutta vahinkoa, jos kysymyksessä on liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko. Korvattavuuteen ei vaikuta se, onko moottoriajoneuvo (esim. motocrosspyörä) tosiasiallisesti liikennevakuutettu. Liikennevakuutuslain 2. :n mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksessa. Se, täyttyykö lain tarkoittama eristystarkoitus harjoitellessa tai kilpaillessa, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Tätä varten pyydetään selvitystä siitä, miten eristäminen on toteutettu. Lisäksi vapaa-ajan ryhmävakuutus ei korvaa, jos vamma tai sairaus on aiheutunut pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta kyseessä on liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko (Korvattavuuteen ei vaikuta se, maksetaanko korvausta liikennevakuutuslain perusteella.) kyseessä on lihaksen tai jänteen kipeytyminen, esimerkiksi selän venähdys 11

12 Lakisääteinen tapaturmavakuutus tapaturman sattuessa vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhtäjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivää (esim. äitiyslomat ja lomautukset). YKSILÖLLINEN VAPAA-AJAN VAKUUTUS Tapaturmavakuutuslain 57. :n 2. momentin mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen voi ottaa myös yksilöllisenä vakuutuksena nimetylle yrityksessä työskentelevälle henkilölle. Yksilöllinen vakuutus korvaa, kuten vapaaajan ryhmävakuutus, ja rajoitukset ovat samat. Yksilöllinen vapaa-ajan vakuutus on voimassa vain eri sopimuksesta urheiluliiton tai -seuran järjestämässä kilpailussa tai urheiluliiton tai -seuran erityisesti tällaista kilpailua varten järjestämässä harjoittelussa harrastettaessa vakuutusehdoissa määriteltyjä urheilulajeja, mm. salibandya, laskettelua, judoa ja painonnostoa. VAPAA-AJAN URHEILUVAKUUTUS Tapaturmavakuutuslain 57. :n 2. momentin mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen voi ottaa myös ryhmässä tapahtuvaa urheilua varten. Vapaa-ajan urheiluvakuutus on voimassa, kun työntekijät osallistuvat yrityksen tai yrityksen työntekijöistä koostuvan kerhon tai seuran järjestämiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin ja edustavat yritystä urheilukilpailuissa. Vakuutus on voimassa myös matkalla näihin tapahtumiin. Vakuutuksen voi ottaa koko henkilöstölle, kun työsuhteessa olevia vakuutettavia on samanaikaisesti vähintään kaksi. Rajoitukset ovat samat kuin vapaa-ajan ryhmävakuutuksessa. Urheiluvakuutus korvaa, kuten vapaa-ajan ryhmävakuutus. Mikä on työtapaturma ja mikä ammattitauti Tapaturma on äkillinen ja odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Tahallinen teko ei ole tapaturma. Ammattitauti on sairaus, jonka todennäköisesti aiheuttaa pääasiallisesti jokin työn fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Se syntyy usein monen vuoden altistumisen seurauksena. Ammattitaudista maksaa korvauksen se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan tapaturmavakuutus oli silloin, kun ammattitauti ilmeni, tai jonka vakuuttamassa työssä se viimeksi olisi voinut aiheutua. NÄIN LAKI MÄÄRITTELEE TYÖTAPATURMAN Työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on aiheuttanut vamman ja sattunut työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin tai työntekijän ollessa työnantajan asioilla. Työlle ei ole asetettu mitään vaatimuksia ajan ja paikan suhteen. Työtapaturma voi sattua varsinaisena työaikana, ylityössä, virkamatkalla tai muussa vastaavassa työssä. Omien asioiden hoito työaikana ei ole työtä, vaikka siihen olisikin työnantajan lupa. Työstä johtuviin olosuhteisiin työpaikalla luetaan myös ruokailu ja siihen liittyvät matkat. Tähän sisältyvät myös matkat ruokailupaikkaan ja takaisin, kun työpaikalla ei ole ruokalaa. Työmatka alkaa, kun työntekijä on työhön lähtiessään sulkenut asuntonsa ulko-oven. Vastaavasti se päättyy, kun työntekijä kotiin tullessaan on avannut asuntonsa oven. Pääsääntö on, että työmatkana pidetään lyhintä reittiä ja sillä tulee olla ajallinen ja alueellinen yhteys työssäkäymiseen. Työmatkaan kuuluvaksi katsotaan myös lasten päivähoitoon vienti- ja hakumatkat sekä matkat lähikauppaan, kun ne tehdään työmatkan yhteydessä. Käynti työnantajan asioilla voi olla esimerkiksi pankki- ja postiasioiden hoitoa työpaikan ulkopuolella. Myös edustus- ja koulutustilaisuudet kuuluvat tähän ryhmään. Näissä vakuutuksen piiriin kuuluvat vain tapa turmat, jotka sattuvat tilaisuuden virallisen ohjelman aikana. 12

13 Työntekijän pahoinpitely katsotaan työtapaturmaksi, jos se on sattunut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla, työmatkalla tai työnantajan asioilla. Työtapaturmaksi katsotaan lisäksi erikseen määritellyt, työssä syntyneet vammat, jotka eivät ole ulkoisen tekijän aiheuttamia, esimerkiksi selkälihasten kipeytyminen yksittäisen voimanponnistusta edellyttävän noston yhteydessä. MAKSETTAVAT KORVAUKSET Korvaaminen edellyttää aina, että vamma tai sairaus on aiheutunut tapaturmasta tai kyseessä on työstä johtuva ammattitauti. Joskus tapaturman yhteydessä saattaa ilmetä jokin sairaus, vamma tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuma, joka on ollut oireeton ennen tapaturmaa, mutta ei silti johdu tapaturmasta. Tällaisia sisäsyntyisiä, korvattavuuden ulkopuolelle jääviä sairauksia ovat esimerkiksi iskiasoireyhtymä, vatsa- ja nivustyrä ja akillesjänteen repeämä. Sairaanhoito-, tutkimusja muut kulut Nämä kuuluvat sairaanhoitoon: tarpeellinen lääkärin määräämä hoito lääkkeet, puhdistus- ja sidostarpeet tekojäsenen ja muiden apuvälineiden hankinta ja niiden kunnossapito sairaanhoidon vaatimat kohtuulliset matkakulut. Työntekijä saa hoidon maksutta, kun hän esittää hoitavalle lääkärille tai sairaalalle työnantajalta saamansa vakuutustodistuksen. Yksittäiset lääkärissäkäynnin kulut siihen liittyvine vähäisine hoitotoimenpiteineen ja kiireellisen sairaanhoidon kulut korvataan ilman etukäteen pyydettyä maksusitoumusta kohtuullisin kustannuksin, olipa hoito annettu julkisessa tai yksityisessä hoitolaitoksessa. Jatkohoitotoimenpiteet, kuten magneettitutkimukset, tähystykset ja leikkaukset, edellyttävät etukäteen pyydettyä maksusitoumusta ja nämä sairaanhoitokulut korvataan maksusitoumuksen mukaisesti. Vakuutusyhtiö voi ohjata vakuutetun myös muuhun kuin hoitoa ehdottaneeseen hoitopaikkaan. Ennen sattuneissa työtapaturmissa ja ammattitaudeissa hoitokulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon taksan mukaan. Ammattitaudin tutkimuskulut korvataan, vaikka sairaus ei osoittautuisikaan ammattitaudiksi. Korvaus edellyttää, että tutkimus on perustunut työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin arviointiin ja tietoihin tutkittavan henkilön työoloista. Kodinhoidosta aiheutuvat, välttämättömät lisäkulut korvataan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Näitä ovat esimerkiksi ruuanlaitto-, siivous- ja lastenhoitokulut. Ensin kuitenkin selvitetään perheen omat mahdollisuudet hoitaa kotia. Sairaanhoito- ja kodinhoitokulujen lisäksi vakuutus kattaa ruumiinvammaan johtaneen tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, piilolinssit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit, tukisidokset ja muut vastaavat. Päiväraha, tapaturma- ja perhe-eläke ovat saajalleen verollista tuloa ja perustuvat työntekijän vuosityöansioon Päivärahaa maksetaan työkyvyttömyysajalta myös pyhä- ja vapaapäiviltä, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Ensimmäiseltä neljältä viikolta tapaturman sattumisen tai ammattitaudin ilmenemisen jälkeen maksetaan päivärahaa sairausajan palkan mukaan. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai sitä on maksettu vain osittain, päivärahaa maksetaan tapaturmaa tai ammattitaudin ilmenemistä edeltävän neljän viikon palkan mukaan. Jos työntekijällä on useita samanaikaisia työsuhteita, neljän viikon päiväraha määrätään erikseen kustakin työsuhteesta. Luontoisetuja ei lueta sairausajan palkkaan eikä neljän viikon ansioihin. Vapaa-ajan vakuutuksen päiväraha määräytyy aina vuosityöansion mukaan. Neljän viikon jälkeen päiväraha määräytyy vuosityöansion mukaan. Vuosityöansiolla tarkoitetaan työntekijän työansiota, jonka hän tapaturman sattuessa saamansa työansion mukaan olisi vuoden pituisen ajanjakson kuluessa todennäköisesti saanut. Jos työntekijän työansio tapaturman sattuessa oli poikkeuksellisesta syystä korkeampi tai alhaisempi kuin hänen vakiintunut ansiotasonsa, vuosityöansio arvioidaan vastaamaan hänen vakiintunutta ansiotasoaan. Tällöin vertailutietona otetaan huomioon työansiot noin kolmelta vuodelta ennen tapaturmaa. 13

14 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Täysi päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta ja sitä maksetaan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Lakisääteisesti vakuutetun avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen päiväraha ja tapaturmaeläke perustuvat yleensä yrittäjän vahvistettuun YEL-työtuloon, jos vakuutettu on tapaturman sattuessa toiminut yrittäjien eläkelaissa tarkoitettuna yrittäjänä. Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Tapaturmaeläkkeen enimmäismäärä on 85 prosenttia vuosityöansiosta. Eläkkeen enimmäismäärä laskee 70 prosenttiin, kun eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta. Tapaturmaeläkettä korotetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Maksussa olevan tapaturmaeläkkeen perusmäärään tehdään kertakorotus sen kalenterivuoden alusta, johon mennessä tapaturman sattumista seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut viisi kalenterivuotta (korotusvuosi). Perhe-eläkettä maksetaan samoin edellytyksin naisja miesleskelle. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta. Täysimääräisenä leskeneläkettä maksetaan vähintään vuosi. Sen jälkeen tehdään tulosovitus, jolloin lesken omat tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle. Opiskelevalle tai työkyvyttömälle lapselle eläkettä maksetaan 25-vuotiaaksi. Muita korvauksia Haittarahaa maksetaan työntekijälle silloin, kun vammasta tai sairaudesta jää pysyvää yleistä haittaa. Sitä aletaan maksaa yleensä vasta, kun tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä on kulunut vuosi. Kertakorvauksena haittaraha maksetaan haittaluokkien 1 10 vammoista ja vakuutetun valinnan mukaan joko kerta- tai jatkuvana korvauksena haittaluokkien vammoista. Nopeasti kuolemaan johtavista ammattitaudeista maksetaan vuoden kuluttua ammattitaudin ilmenemisestä haittaluokkaa 10 vastaava kertakorvaus. Jos haittaluokka on korkeampi kuin 10, maksetaan lisäksi jatkuvaa, todellisen haittaluokan mukaista haittarahaa. Haittaa määrättäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Haittarahan määrään vaikuttavat myös vakuutetun sukupuoli ja ikä, tapaturman sattumisvuosi tai ammattitaudin ilmenemisvuosi ja kyseisen vuoden minimivuosityöansio. Haittalisää maksetaan työntekijälle, jos hän on tapaturmavamman johdosta joutunut niin avuttomaan tilaan, ettei tule toimeen ilman toisen apua. Kuntoutus sisältää sekä lääketieteellistä että ammatillista kuntoutusta. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutettava tapaturmasta tai ammattitaudista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai voi siirtyä sellaiseen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulon. Ammatillisen kuntoutuksen ja koulutuksen ajalta maksetaan täysi päiväraha tai tapaturmaeläke. Hautausapu maksetaan työtapaturmassa tai ammattitautiin kuolleen omaisille. Se on kertakorvaus, jonka määrä vahvistetaan vuosittain. Esimerkkejä haittarahasta Haittaluokka 1 Vakuutetun (47-vuotias mies) vasemman käden viides sormi jäi puristuksiin v. 2008, ja nivel jouduttiin amputoimaan. Haittaraha oli 2 115,48 euroa. Haittaluokka 12 Vakuutettu (52-vuotias mies) kaatui portaissa vuonna 2008 ja sai päävamman. Hänen valintansa mukaan maksoimme haittarahan kertakorvauksena. Korvaus oli ,45 euroa. Haittaluokat 10 ja 20 Vakuutettu (68-vuotias mies) altistui asbestipölylle 40 vuoden ajan ja sai ammattitautina keuhkosyövän. Ammattitauti todettiin Nopeasti etenevästä ammattitaudista maksoimme ensin haittaluokan 10 mukaisen kertakorvauksen ,41 euroa. Todellisen sairaudentilan mukaiseksi haittaluokaksi määriteltiin 20, joten maksamme lisäksi jatkuvana korvauksena euroa vuodessa. Tapaturmavakuutuslain mukaan korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan. Korvausta ei makseta, jos työntekijä on tahallaan aiheuttanut vamman itselleen. Käytännössä vähennys tehdään myös silloin, kun kyseessä on törkeä huolimattomuus, varomattomuus tai tapaturmaan on vaikuttanut päihtymys. 14

15 KUN TYÖNTEKIJÄLLESI SATTUU TAPATURMA TAI HÄNELLÄ TODETAAN AMMATTITAUTI Työnantajana annat työntekijällesi vakuutustodistuksen, jolla hän saa tarvitsemansa sairaanhoidon ja lääkkeet maksutta. Vakuutustodistuksen perusteella hoitava lääkäri lähettää lääkärinlausunnot ja hoidosta aiheutuneet laskut suoraan meille Fenniaan. Vakuutustodistuksen saat lähimmästä Fennian toimistosta tai Fennian sivuilta Täytä myös tapaturmailmoitus kerran kustakin työtapaturmasta ja ammattitaudista. Tapaturmailmoituksessa selvitetään, miten ja missä olosuhteissa tapaturma sattui tai ammattitauti ilmeni. Lisäksi siinä ilmoitetaan työntekijän henkilötiedot, sairausajalta maksettu palkka tai tapaturmaa edeltäneen neljän viikon palkka. Tapaturmailmoituksen voit tulostaa Fennian sivuilta tai täyttää sen verkkopalvelumme kautta. Kun täytät ilmoituksen huolellisesti, vältymme lisätiedusteluilta ja voimme maksaa korvauksen nopeasti. Ammattitaudin toteamiseksi tarvitsemme usein lisätietoja työnantajalta ja -tekijältä. Tapaturmailmoituslomakkeessa on varattu tilaa työtapaturman ja ammattitaudin vapaamuotoiseen sanalliseen vahinkokuvaukseen. Vahinkokuvauksista kerätään tietoja Fennian yrityskohtaiseen ja TVL:n valtakunnalliseen tapaturmatilastoon. Lomakkeessa ohjeistetaan, mitä asioita kuvauksessa tulisi selvittää, jotta se palvelisi oman yrityksesi työturvallisuustyötä ja myös valtakunnallisen työturvallisuustyön tehostamista. Voit parantaa tapaturmaluokittelun laatua myös ilmoittamalla lomakkeessa kysytyt luokittelukoodit. Silloin tilastoinnissa käytetään ilmoittamiasi koodeja. Työtapaturmien luokitteluopas on tulostettavissa osoitteesta YLEISIÄ OHJEITA TYÖTAPATURMIEN VARALTA Työmatkalla sattuneet tapaturmat on hyvä selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Erityisesti on selvitettävä, miten matka, jolla tapaturma sattui, liittyi työntekijän työhön. Jos tapaturmaan on syynä liukastuminen jonkin kiinteistön alueella ja siihen on syynä kiinteistön hoidon laiminlyönti, on aina otettava yhteys kiinteistön isännöitsijään tai talonmieheen. Tapaturmailmoitukseen on hyvä kirjata tarkka liukastumispaikka ja olosuhteet. Liukastumispaikasta kannattaa ottaa myös valokuva. Vakavasta työtapaturmasta on ilmoitettava heti paikalliselle poliisille ja työsuojeluviranomaiselle sekä mahdollisimman pian myös meille, joko yhteyshenkilölle tai lähimpään konttoriimme. Jos tapaturma on johtanut kuolemaan, tarvitsemme korvausta varten kuolintodistuksen ja usein myös poliisitutkintapöytäkirjan. Jos korvausta haetaan työssä aiheutuneen lihaksen tai jänteen kipeytymisen vuoksi, pyydämme usein työntekijän omaa selvitystä tapahtumasta. Tarvitsemme selvityksen mm. siitä, mikä on aiheuttanut lihaksen kipeytymisen ja minkä ajan kuluessa se on ilmennyt. Jos tapaturma on vioittanut hampaita, pyydämme hammaslääkärin lausunnon ja hoitoehdotuksen. Työmatkalla sattuneesta liikenneonnettomuudesta tarvitsemme tapaturmailmoituksen lisäksi poliisitutkintapöytäkirjan. Työssä tai työmatkalla sattuneen liikenneonnettomuuden henkilövahingot korvaa ensisijaisesti lakisääteinen tapaturmavakuutus. Jos liikennevakuutuksen korvaus kuitenkin on tapaturmavakuutuksen korvausta suurempi, maksetaan erotus liikennevakuutuksen perusteella. Kannattaa myös selvittää, onko työntekijällä oikeus liikennevakuutuksen perusteella sellaisiin korvauksiin, joita ei makseta tapaturmavakuutuksen perusteella (esim. korvaus tilapäisestä haitasta). Liikennevahingon vahinkoilmoitus tehdään siihen vakuutusyhtiöön, jossa vahingon aiheuttanut ajoneuvo on vakuutettu. 15

16 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tapaturmavakuutus ja muut vakuutukset Työtapaturmasta ja ammattitaudista haetaan aina ensin korvausta tapaturmavakuutuksen perusteella. Tapaturmavakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi vakuutettu voi saada korvausta myös jonkin muun lakisääteisen vakuutuksen, esimerkiksi liikenne- tai työeläkevakuutuksen perusteella. Työmatkalla sattuneen liikenneonnettomuuden henkilövahingot korvaa ensisijaisesti tapaturmavakuutusyhtiö. Liikennevakuutuksen perusteella maksetaan sellaisia korvauksia, joita ei myönnetä tapaturmavakuutuslain perusteella, tai jos liikennevakuutuksen korvaus on tapaturmavakuutuksen korvausta suurempi. Kun työntekijällä on oikeus saada samasta tapaturmasta tai ammattitaudista korvausta eri lakisääteisistä vakuutuksista, korvaukset sovitetaan yhteen. KELAN SAIRAUSVAKUUTUS ON TOISSIJAINEN Työntekijällä on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, jos tapaturmakorvauksen maksu viivästyy ilman työntekijän omaa syytä. Päivärahaa varten hän tarvitsee tapaturmavakuutusyhtiön todistuksen korvauksen viivästyksestä. Tapaturmavakuutuslain mukaisten työajanvakuutusten, myös Yrittäjän Henkilöturvan, korvaukset ovat ensisijaisia muiden lakisääteisten vakuutusten korvauksiin nähden. Työeläkevakuutusyhtiö vähentää työeläkkeestä tapaturmavakuutuslain mukaisen päivärahan ja tapaturmaeläkkeen. Työeläkeyhtiön maksettavaksi jää siten mahdollinen tapaturmavakuutuskorvauksen ylittävä eläkkeen osuus. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta ovat sopineet keskeiset työmarkkinajärjestöt. Vakuutusmaksut peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksun yhteydessä. Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen, jos se on sisällytetty yrityksen toimialalla voimassa olevaan, valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Tältä osin vakuuttamisvelvollisuus koskee myös järjestäytymätöntä työnantajaa sekä työnantajaa, joka tapaturmavakuutuslain mukaan on vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta. Vakuutusmaksun maksaa työnantaja, ja se peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksun yhteydessä erillisellä laskulla. Maksu perustuu työntekijöiden työtapaturmavakuutuksen palkkoihin. Fennia tilittää maksun Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle. Vuosittaisen riskimaksun määrän vahvistaa Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspooli. Korvauksiin liittyvät asiat hoitaa Henkivakuutusosakeyhtiö RETRO, puh Retron osoite on Mikonkatu 15 A, Helsinki. Työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta Samasta osoitteesta löydät myös voimassaolevat vakuutusehdot ja lomakkeet korvauksen hakemista varten. Yksityistapaturmavakuutuksen päivärahaa muut tapaturmakorvaukset eivät vähennä. Kulukorvauksen voi saada vain kerran. 16

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään.

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään. Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja Keskity elämään. 1 Sisällysluettelo Kenen on otettava vakuutus?...4 Vakuutus vapaaehtoisesti...4 Vakuutuksen voimaantulo...4

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS Vakuutustutkinto, 161. suoritustilaisuus Lakisääteinen tapaturmavakuutus, toukokuu 2012 1. a) Kommandiittiyhtiö Hoivapalvelut Ky:n vastuunalainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.)

SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.) SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.) Kysymyksiä sosiaaliturvan eri osa-alueilta 5p Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? oikein väärin a) Erityisäitiysrahaa maksetaan lapsen ulkomailta

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20150459. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Työtapaturma- ja ammattitautilaki Työtapaturma- ja ammattitautilaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 AGENDA Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2016 Ammatti- ja riskiluokkamuutokset 2016 MUUTOKSIA 2016 Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (HE 22/2009

Lisätiedot

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä 2015 28.10.2015 Sisältö Lakimuutoksen taustaa Muutokset työnantajan näkökulmasta Muutokset työntekijän näkökulmasta Muutokset yrittäjän näkökulmasta Miten muutokset

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

EU:N SOSIAALITURVASÄÄNNÖKSET JA TAPATURMAVAKUUTUS

EU:N SOSIAALITURVASÄÄNNÖKSET JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 2/2011 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 23.2.2011 Faksi 0404 504 246 1(31) EU:N SOSIAALITURVASÄÄNNÖKSET JA TAPATURMAVAKUUTUS 2(31) EU:N SOSIAALITURVASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen YRITTÄJÄN turvaksi Yrittäjän tapaturmavakuutus on suunniteltu yrittäjien tarpeisiin. Se antaa kattavaa turvaa

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

LUKIJALLE. Lokakuussa 2015 Kirsi Salo

LUKIJALLE. Lokakuussa 2015 Kirsi Salo LUKIJALLE Tämä kirja on jatkoa pitkään ilmestyneelle Työtapaturmakirjalle. Rakenne on pääosin ennallaan, mutta sisältö on kirjoitettu 1.1.2016 voimaan tulevan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseksi.

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 akaen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjäe eduista turvaa tapaturmien varata Yrittäjä on yeisen sairausvakuutuksen korvausten varassa, jos työssä, työmatkaa tai vapaa-aikana

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 1 Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 Helsinki-Turku-Tukholma-Turku-Helsinki Ari Koski 2 Pohjolan kuulumiset Pohjolan väen esittely Ilona Erkkilä Tommi Siren Erja Luoto Ari Koski Ajankohtaista Pohjolasta

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

MATAL-opas 1 (239) Sisällysluettelo 11.5.2016

MATAL-opas 1 (239) Sisällysluettelo 11.5.2016 MATAL-opas 1 (239) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 1.1 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmä... 7 1.2 Lainsäädäntöuudistuksen keskeiset muutokset MATAL:iin... 8 1.3 MATAL-opas... 11 2 MATAL-lain

Lisätiedot