Jukka Rantala VAKUUTUSOPPI. Lukijalle Sisällysluettelo. OSA 1 YLEINEN OSA: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Rantala VAKUUTUSOPPI. Lukijalle Sisällysluettelo. OSA 1 YLEINEN OSA: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet"

Transkriptio

1 Jukka Rantala VAKUUTUSOPPI Lukijalle Sisällysluettelo OSA 1 YLEINEN OSA: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet 1 VAKUUTUKSEN HISTORIAA 1.1 Vakuutuksen alkujuuret 1.2 Kuljetusvakuutus 1.3 Maaseudun palovakuutus 1.4 Kaupunkien ja teollisuuden palovakuutus 1.5 Henkivakuutus 1.6 Eläkevakuutus (aika ennen lakisääteistämistä) 1.7 Sosiaalivakuutus Synty ja kehitys ulkomailla Sosiaalivakuutus Suomessa 1.8 Vakuutusalan viimeaikaisia kehityspiirteitä 1.9 Kirjallisuutta 2 VAKUUTUKSEN MÄÄRITTELY 2.1 Riski Riskin käsite Riskien luokittelu Riskien ominaisuuksia 2.2 Mitä vakuutus on? Vakuutus käsitteenä Vakuutuksen ominaisuuksia Vakuutuskelpoisuus 2.3 Vakuutusten peruskäsitteitä ja jakotapoja Käsitehierarkia Peruskäsitteet Sosiaalivakuutus Yksityisvakuutus 2.4 Riskeihin varautumisen keinot 2.5 Kirjallisuutta 3 VAKUUTUKSEN TEHTÄVÄT JA MERKITYS YHTEISKUNNASSA 3.1 Vakuutus vahinkojen tasaajana 3.2 Vakuutusturvan tarjonta 3.3 Vakuutustoiminta kansantaloudessa Vakuutussektori ja kansantuote Vakuutusyhtiöiden rahavirrat Vakuutukset yritysten kustannustekijänä Vakuutustoiminta pääoman muodostajana Vakuutustoiminnan ulkomaiset yhteydet Vakuutusyhtiöt veronmaksajina ja veronkantajina Vakuutukseen liittyvät tulonsiirrot 3.4 Sosiaalivakuutuksen asema kansantaloudessa 3.5 Kirjallisuutta 4 VAKUUTUSTOIMINNAN VIRANOMAISORGANISAATIOT JA VAKUUTUSALAN YHTEISTYÖELIMET 4.1 Vakuutustoiminnan sääntely ja valvonta kansallisella tasolla 4.2 Vakuutustoiminnan sääntely Euroopan unionin tasolla Toimielimet EU:n lainsäädäntötoiminnan välineet Vakuutusmarkkinat ja yksityisvakuutus Sosiaaliturvalainsäädäntö EU:ssa 4.3 Vakuutusalan yhteistoiminta

2 4.3.1 Finanssialan Keskusliitto Vakuutusalan kuluttajaorganisaatio Muita yhteistoimintaorganisaatioita Työmarkkinajärjestöt Aatteellisia ja ammatillisia järjestöjä 4.4 Vakuutusalan koulutus 4.5 Kirjallisuutta 5 VAKUUTUSLAITOSTYYPIT 5.1 Vakuutusyhtiöt 5.2 Vakuutusyhdistykset 5.3 Vakuutuskassat 5.4 Eläkesäätiöt 5.5 Ulkomaiset vakuutuslaitokset 5.6 Lailla perustettuja vakuutus- ja eläkelaitoksia 5.7 Tilastotietoja vakuutuslaitoksista 5.8 Suomalaiset vakuutusyhtiöt ja niiden ryhmittymät 5.9 Kirjallisuutta 6 VAKUUTUSLAITOSTEN VAKAVARAISUUS 6.1 Turvallisuusvaatimukset 6.2 Vakuutustoiminnan riskit ja niiltä suojautuminen Korvausmenon satunnaisheilahtelu Puhdas satunnaisheilahtelu Huojunta Aaltoilu eli syklit Trendit Katastrofit Sijoitusriskit Inflaatio Henki- ja eläkevakuutuksen riskejä Työeläkevakuutus Ei-mitattavissa olevat riskit 6.3 Vakuutusliikkeen mallintaminen Yrityksen johto ja suunnittelu Stokastisia malleja 6.4 Solvenssi 2 -hanke 6.5 Kirjallisuutta 7 VAKUUTUSYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 7.1 Yleistä vakuutusyhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 7.2 Vakuutustekninen vastuuvelka 7.3 Vakuutusyhtiön tuloslaskelma 7.4 Vakuutusyhtiön tase 7.5 Tilinpäätöksen analysointi ja liitetiedot 7.6 Kansainväliset tilinpäätösstandardit 7.7 Kirjallisuutta 8 VAKUUTUSKORVAUS 8.1 Vahingonkorvauksen periaate 8.2 Omaisuusvahinko 8.3 Varallisuusvahinko 8.4 Henkilövahinko Yleistä Henkilövakuutustapahtuma Summavakuutusperiaate Tulonmenetyksen korvaus Sairaanhoidon ym. korvaaminen 8.5 Omavastuu 8.6 Kirjallisuutta

3 9 VAKUUTUSMAKSU 9.1 Maksun rakenne 9.2 Riskimaksu 9.3 Hoitokulukuormitus 9.4 Riskilisä 9.5 Vakuutusmaksut käytännössä 9.6 Henki- ja eläkevakuutus 9.7 Sosiaalivakuutus 9.8 Kirjallisuutta 10 VAKUUTUSYHTIÖLAKI JA VAKUUTUSYHTIÖIDEN VALVONTA 10.1 Johdanto 10.2 Vakuutusyhtiölain yleiset periaatteet 10.3 Toimintapääoma ja muut turvaavuusvaatimukset 10.4 Laskuperusteet 10.5 Vastuuvelan kate 10.6 Vakuutusyhtiöiden valvonta 10.7 Kirjallisuutta 11 VAKUUTUSSOPIMUKSIIN VAIKUTTAVIA YLEISIÄ LAKEJA 11.1 Kuluttajalainsäädäntö 11.2 Vahingonkorvausoikeuden johtavat periaatteet 11.3 Muita lakeja 11.4 Kirjallisuutta 12 VAKUUTUSSOPIMUSOIKEUDEN PÄÄKOHDAT 12.1 Yleistä vakuutussopimuksista 12.2 Vakuutussopimuslaki (VakSL) 12.3 Vakuutuksen voimaantulo ja vakuutuskausi 12.4 Vakuutusmaksun suorittaminen 12.5 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus 12.6 Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus 12.7 Suojeluohjeet sekä vahingon aiheuttaminen tahallisesti tai huolimattomuudesta 12.8 Korvauspäätös 12.9 Kolmannen henkilön oikeus korvaukseen Takautumis- eli regressioikeus Vakuutusehtojen muuttaminen ja vakuutuksen irtisanominen Ryhmävakuutus Kirjallisuutta 13 VAKUUTUKSENANTAJAN JA VAKUUTUKSENOTTAJAN VÄLISET ERIMIELISYYDET 13.1 Yleistä vakuutusalan muutoksenhakujärjestelmästä 13.2 Sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmä 13.3 Vakuutuskuluttajan käytettävissä olevat muutoksenhaku- ja neuvontajärjestelmät 13.4 Yritysten vakuutuksia koskeva muutoksenhakujärjestelmä 13.5 Oikeusturvavakuutus 13.6 Kirjallisuutta 14 VAKUUTUS JA VEROTUS 14.1 Yleistä 14.2 Yksityishenkilöt 14.3 Ammatinharjoittajat 14.4 Yritykset 14.5 Vakuutusyhtiöiden verotuksesta 14.6 Julkisia maksuja 14.7 Kirjallisuutta OSA 2 SOSIAALIVAKUUTUS JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET

4 15 TYÖELÄKEVAKUUTUS 15.1 Työeläkkeen tarkoitus 15.2 Työntekijän eläkelaki, TyEL Soveltamisala Etuudet TyEL-vakuutusmaksu TyEL-järjestelmän hallinto ja valvonta Muutoksenhaku 15.3 Merimieseläkelaki, MEL 15.4 Kunnallinen eläkelaki, KuEL 15.5 Valtion eläkelaki, VaEL 15.6 Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, KiEL 15.7 Yrittäjän eläkelaki, YEL 15.8 Maatalousyrittäjän eläkelaki, MYEL 15.9 EU:n sosiaaliturva-asetuksen vaikutus Suomen työeläkkeeseen Keskustelua työeläkkeiden tulevaisuudesta Tilastoja Kirjallisuutta 16 KANSANELÄKKEET 16.1 Kansaneläkkeen muodostama vähimmäisturva 16.2 Etuuksien saamisen edellytykset 16.3 Etuuksien määrä 16.4 ETA-sopimuksen vaikutukset eläkkeisiin ja vammaisetuuksiin Etuuksien saamisen edellytykset Etuuksien määrä 16.5 Muutoksenhaku 16.6 Indeksisidonnaisuus 16.7 Rahoitus 16.8 Hallinto 16.9 Tilastoja Kirjallisuutta 17 LAKISÄÄTEINEN SAIRAUSVAKUUTUS 17.1 Sairausvakuutuslaki 17.2 Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet 17.3 Vakuutusmaksut ja rahoittajat 17.4 Hallinto 17.5 Tilastoja 17.6 Kirjallisuutta 18 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 18.1 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tarkoitus ja periaatteet 18.2 Oikeus työtapaturmakorvaukseen 18.3 Korvattavat työtapaturmat ja ammattitaudit 18.4 Ansionmenetyskorvaukset 18.5 Sairaanhoitokulut ja muut kulukorvaukset 18.6 Haittaraha 18.7 Kuntoutus 18.8 Perhe-eläke 18.9 Työtapaturmakorvaukset ja muut lakisääteiset korvausjärjestelmät Oikeusturva ja muutoksenhaku Vakuutuksen hoito ja vakuutusmaksut Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset Työturvallisuustyö Alan yhteistyö ja valvonta Tilastoja Kirjallisuutta 19 TYÖTTÖMYYSTURVA

5 20 LIIKENNEVAKUUTUS 20.1 Vakuutuksen sisältö 20.2 Korvaukset Henkilövahinkokorvaukset Omaisuusvahinkokorvaukset 20.3 Vakuutusmaksut ja -ehdot 20.4 Oikeusturvatiet 20.5 Liikennevakuutus ja ulkomaanliikenne 20.6 Tilastoja 20.7 Kirjallisuutta 21 MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAKUUTUKSIA 21.1 Potilasvakuutus 21.2 Lääkevahinkovakuutus 21.3 Ympäristövahinkovakuutus 21.4 Kirjallisuutta OSA 3 VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET 22 HENKIVAKUUTUS 22.1 Henkilöriskit ja henkivakuutuksen tarve Yksityishenkilön riskejä Yritysten henkilöriskejä 22.2 Vakuutussäästäminen 22.3 Henkivakuutussopimuksen erityispiirteitä 22.4 Henkivakuutusmuodot Kuolemanvaravakuutukset Säästövakuutukset Yhdistelmät Sijoitussidonnaiset (unit linked) vakuutukset Henkivakuutuksiin liitettävät lisävakuutukset Ryhmähenkivakuutukset 22.5 Vapaaehtoinen eläkevakuutus Yksilöllinen vanhuus- eli omaeläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläkevakuutus Eläkevakuutukseen liittyvä maksuvapautusetu Ryhmäeläkevakuutus 22.6 Henkivakuutuksen matemaattiset perusteet Henkivakuutuksen laskuperusteet Vakuutusmaksu, rahasto-osuus, takaisinostoarvo ja vapaakirja Henkivakuutusten arvon säilyvyys 22.7 Henkivakuutusyhtiön tulos ja sen käyttö Tuloksen lähteet Ylijäämän käyttö 22.8 Henkivakuutustoimialan kehitys Kirjallisuutta 23 Yksityistapaturmavakuutus 23.1 Vakuutuksen tarkoitus 23.2 Korvaukset 23.3 Vakuutusmuodot Yksilölliset vakuutukset Ryhmävakuutukset 23.4 Kirjallisuutta 24 AUTOVAKUUTUS 24.1 Autovakuutuksen tarkoitus 24.2 Vakuutusmuotoja ja -yhdistelmiä

6 24.3 Korvaus 24.4 Vakuutusmaksu 24.5 Kirjallisuutta 25 YKSITYISTALOUKSIEN OMAISUUSVAKUUTUKSET 25.1 Yleistä 25.2 Kotivakuutukset 25.3 Koje- ja kohdevakuutukset 25.4 Maatilavakuutukset 25.5 Metsävakuutus 25.6 Eläinvakuutus 25.7 Kirjallisuutta 26 YRITYSTEN VAPAAEHTOISET OMAISUUSVAKUUTUKSET 26.1 Yhdistelmä- ja lajikohtaiset vakuutukset 26.2 Palovakuutus 26.3 Vesijohtovahinkovakuutus 26.4 Murto- ja ryöstövakuutus 26.5 Rikkoutumisvakuutus 26.6 Lasi- ja kilpivakuutus 26.7 All risk -vakuutus 26.8 Kirjallisuutta 27 MERIVAKUUTUS 27.1 Kaskovakuutus 27.2 Laivanvarustajan vastuuvakuutus (P & I) 27.3 Venevakuutus 27.4 Kirjallisuutta 28 LENTOVAKUUTUS 29 TAVARAVAKUUTUS 29.1 Tavaran kuljetusvakuutus 29.2 Tiekuljetusvakuutus 29.3 Kirjallisuutta 30 VASTUUVAKUUTUS 30.1 Mitä voidaan vakuuttaa? 30.2 Korvaus 30.3 Vastuuvakuutuksen palvelut 30.4 Vastuuvakuutuksen lajeja 30.5 Kirjallisuutta 31 KESKEYTYSVAKUUTUS 31.1 Keskeytysvakuutusten tarkoitus 31.2 Keskeytysvakuuttamisen vaihtoehdot 31.3 Keskeytysvahinkojen korvaaminen 31.4 Kirjallisuutta 32 LUOTTO- JA TAKAUSVAKUUTUS 32.1 Mitä voidaan vakuuttaa 32.2 Luottovakuutukset 32.3 Takausvakuutukset 32.4 Korvaus 32.5 Kirjallisuutta 33 JÄLLEENVAKUUTUS 33.1 Yleistä 33.2 Jälleenvakuutuksen tehtävät ja periaatteet 33.3 Jälleenvakuutussopimukset

7 Suhteellinen jälleenvakuutus Ei-suhteellinen jälleenvakuutus Fakultatiivinen jälleenvakuutus 33.4 Rinnakkaisvakuutus 33.5 Monivakuutus 33.6 Poolit ja suurvahinkopoolit 33.7 Kansainväliset vakuutusohjelmat 33.8 Fronting-järjerstelyt 33.9 ART Vastaanotettu jälleenvakuutus Poliittisten riskien vakuutus Kirjallisuutta LIITE: Vakuutusluokat Vahinkovakuutusluokat Henkivakuutusluokat HAKEMISTO

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 4.9.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V.

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V. VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 161. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 14.5.2012 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 1 SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 1. Nykytila... 5 1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö... 5 Vakuutussopimuslaki... 5 Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö... 7 Liikennevakuutus,

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Vakuutusten kuvaukset

Vakuutusten kuvaukset Vakuutusten kuvaukset 1 LAKISÄÄTEISET HENKILÖVAKUUTUKSET:... 3 1.1 YLEINEN SOSIAALIVAKUUTUS... 3 1.1.1 SAIRAUSVAKUUTUS... 3 1.1.2 KANSANELÄKE... 3 1.1.3 YLEINEN PERHE-ELÄKE... 3 1.2 LAKISÄÄTEISET ELÄKEVAKUUTUKSET...

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 9.1.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUDEN OPINTOMONISTE. Esko Hoppu Mika Hemmo. Helsingin yliopisto 2006

VAKUUTUSOIKEUDEN OPINTOMONISTE. Esko Hoppu Mika Hemmo. Helsingin yliopisto 2006 VAKUUTUSOIKEUDEN OPINTOMONISTE Esko Hoppu Mika Hemmo Helsingin yliopisto 2006 2 I VAKUUTUSTOIMINTA JA SEN SÄÄNTELY 1. VAKUUTUKSESTA 1.1. Yleistä Vakuutustoiminnan tarkoituksena on vahinko- ja haittariskin

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 12.5.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VAKUUTUSOIKEUTTA Prof. Jaana Norio-Timonen syksy 2010 Kurssin pelisäännöt opintosuorituksena luennot & oppimispäiväkirja läsnäolopakko, korkeintaan kahden luentokerran poissaolo mahdollinen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS SIJOITUSKOHTEENA VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

VAPAAEHTOINEN YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS SIJOITUSKOHTEENA VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos VAPAAEHTOINEN YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS SIJOITUSKOHTEENA VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Huhtikuu 2007 Anu Purttu Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:16 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Vakuutussopimuslakityöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:16 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Vakuutussopimuslakityöryhmän

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki. suhonen @uef.fi VAKUUTUSOIKEUS VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittää sekä yksityisoikeuteen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56 Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Vakuutusyhteiskunta tänään julkisen ja yksityisen rajankäyntiä

Vakuutusyhteiskunta tänään julkisen ja yksityisen rajankäyntiä Jyri Liukko Vakuutusyhteiskunta tänään julkisen ja yksityisen rajankäyntiä Nykypäivänä melkein kaikki taloudellisesti arvokas omaisuus on vakuutettu, tavaraomaisuus enimmäkseen vapaaehtoisesti ja ihmisruumiiseen

Lisätiedot

SUOMALAISEN AMMATTIKORIPALLOILIJAN VAKUUTUSTURVA Case Korisliiga

SUOMALAISEN AMMATTIKORIPALLOILIJAN VAKUUTUSTURVA Case Korisliiga TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SUOMALAISEN AMMATTIKORIPALLOILIJAN VAKUUTUSTURVA Case Korisliiga Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Heinäkuu 2014 Ohjaaja: Olli-Pekka Ruuskanen Jukka-Pekka Väänänen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 12.5.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 11.5.2015 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi

Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi Antti Jussila 29.8.2010 Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi 2 TIIVISTELMÄ Henkivakuutusyhtiön tavoite on tuottaa taloudellista hyötyä omistajilleen. Yrityksen johdon on

Lisätiedot