Yrittäjän Henkilöturva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän Henkilöturva"

Transkriptio

1 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa alkaen

2 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva 3 Kenellä on oikeus Yrittäjän Henkilöturvaan 3 Vakuutuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen 3 Muutoksista ilmoittaminen 4 Vakuutusmaksu 4 Fennia-Henkiturva lisäturvaksi 5 Näin Yrittäjän Henkilöturva korvaa 6 Lain määritelmä tapaturmasta 6 Tapaturmavammasta ja ammattitaudista aiheutuvat sairaanhoitokulut 6 Päiväraha ja tapaturmaeläke ovat saajalleen verotettavaa tuloa 7 Kuntoutus 7 Haittaraha 7 Perhe-eläke on saajalleen verotettavaa tuloa 8 Hautausapu 8 Tapaturman tai ammattitaudin yllättäessä 9 Vakuutetun oikeusturva 10 Fennian päätökset 10 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökset 10 Tiedonantovelvollisuudesta 10 Käsittelemme vakuutus- ja korvausasioita tietosuojasäännösten mukaisesti 10 Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset 11

3 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Yrittäjän Henkilöturva on oikea ratkaisu sinulle, joka saat pääasiallisen toimeentulosi yrittäjätyöstäsi. Se on tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen vakuutus, joka kattaa työ- ja vapaa-ajan tapaturmat ja työstä johtuvat ammattitaudit. Työntekijän ja hänen perheensä toimeentulon turvaa työnantajan ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus, jos työntekijä työtapaturman tai työstä johtuvan ammat titaudin vuoksi menettää työkykynsä tilapäisesti tai pysyvästi. Yrittäjä on eri asemassa, sillä laki velvoittaa hänet ottamaan vain yrittäjäeläkevakuutuksen. Tapaturma- ja ammattitautiturvastaan yrittäjän on sen sijaan huolehdittava itse. Tästä syystä on tärkeää, että yrittäjä huolehtii vakuutuksin myös omasta ja perheensä taloudellisesta turvallisuudesta. NÄISTÄ SYISTÄ KANNATTAA VALITA YRITTÄJÄN HENKILÖTURVA Yrittäjän Henkilöturva on voimassa kaikkialla maailmassa työ- ja vapaa-aikana. Se on voimassa myös urheiluharrastuksissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. (Ks. tärkeimpiä rajoituksia sivulla 9.) Kun yrittäjä on korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi työkyvytön yrittäjätyöhönsä, maksetaan hänelle päivärahaa Yrittäjän Henkilöturvan perusteella. Korvauksia maksetaan tapaturmavakuutuslain mukaisesti tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamista sairaanhoitokuluista, tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja pysyvästä haitasta. Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä. KENELLÄ ON OIKEUS YRITTÄJÄN HENKILÖTURVAAN Yrittäjän Henkilöturvan saavat Suomessa asuvat, yrittäjätyöstään pääasiallisen toimeentulonsa saavat itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat perheenjäsenineen avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet, joiden määräysvalta samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa yhdessä on enemmän kuin puolet yhtiön määräysvallasta johtavassa asemassa olevat osakeyhtiön osakkaat, jotka yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta. (Huom. Määrittely eroaa yrittäjän eläkelaissa sovellettavasta määritelmästä). Äänimäärää ja välillistä omistamista ei oteta huomioon vakuutusratkaisussa. Yrittäjä asuu Suomessa, kun hänellä on täällä vakituinen asuin- tai kotipaikka. Perheenjäseniä ovat aviopuolison ja rekisteröidyssä parisuhteessa asuvien lisäksi vakituisesti samassa taloudessa asuvat lapset, lastenlapset ja ottolapset puolisoineen sekä molempien aviopuolisoiden vanhemmat tai ottovanhemmat. Avopuoliso, sisar ja veli eivät ole lain tarkoittamia perheenjäseniä. VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO, VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Vakuutussopimus tulee voimaan siitä ajankohdasta, jolloin vakuutushakemus on tullut Fenniaan. Jos kuitenkin yrittäjällä on jo toisessa vakuutusyhtiössä samaa yritystyötään varten voimassa oleva vastaava vakuutus, tätä vakuutusta ei voida myöntää ennen sen päättymistä. Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla vakuutetun työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa ja vapaaaikana. 3

4 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi. Vakuutuskausi on jatkuvaa yrittäjätyötä tekevällä yrittäjällä kalenterivuosi. Uuden vakuutuksen tullessa voimaan kesken kalenterivuotta, on ensimmäinen vakuutuskausi vakuutuksen alkamispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun. Vakuutus jatkuu sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Vakuutus on sanottava irti kirjallisesti ja se päättyy irtisanomisen tultua Fenniaan. Jos vakuutuksenottaja irtisanoo tämän vakuutuksen siirtomenettelyn yhteydessä siihen tarkoitetulla siirtohakemuksella, päätetään vakuutus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen päättymispäivään. MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti viipymättä muutoksista yritystoiminnassa, vakuutetun työskentelyssä tai vahvistetussa YEL-työtulossa. Muutoksista on ilmoitettava, koska ne voivat vaikuttaa mm. vakuutuksen voimassaoloon ja sovitun vuosityöansion määrään. Tällaisia ovat mm. tilanteet, kun yrityksen omistussuhteet muuttuvat perhesuhteet muuttuvat (osakkaana tai yhtiömiehenä oleva lapsi muuttaa pois samasta taloudesta, avoliitto vaihtuu avioliitoksi tms.) vakuutetun työn laatu ja/tai työtehtävät muuttuvat yrittäjätyö päättyy tai muuttuu osa-aikaiseksi esimerkiksi työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeen johdosta vakuutettu alkaa saada lakisääteistä eläkettä yritystoiminta laajenee tai päättyy vakuutetulla on samaa yrittäjätyötä koskeva tapaturmavakuutus toisessa vakuutusyhtiössä. Fennialla on oikeus alentaa vuosityöansiota, jos se on puutteellisten tai väärien tietojen johdosta määritetty liian suureksi vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa viipymättä työskentelyssään, yritystoiminnassaan tai vahvistetussa YEL-työtulossa tapahtuneista muutoksista, joilla on vuosityöansiota alentava vaikutus. VAKUUTUSMAKSU Yrittäjän Henkilöturvan vakuutusmaksu määräytyy sovitun vuosityöansion ja vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin sekä kollektiivisin perustein määräytyvän vapaa-ajan maksun mukaan. Jos vakuutusmaksu maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, korotetaan vakuutusmaksua erien lukumäärään perustuvalla maksutapakorotuksella. Maksu on kokonaan vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa (elinkeinotuloverolaki 8., 4 a -kohta). Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään viivästysajalta korkolain mukaista viivästyskorkoa. Vuosityöansion määritys Yrittäjän vuosityöansio perustuu lähtökohtaisesti YEL-työtuloon. Vuosityöansio sovitaan kuitenkin vähintään tapaturmavakuutuslain mukaisen minimivuosityöansion ja enintään suurimman yrittäjien eläkelain mukaisen työtulon suuruiseksi. Vakuutusmaksun hinnoitteluun vaikuttavat tärkeät luvut löytyvät osoitteesta Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, hänen vuosityöansionaan lähtökohtaisesti käytetään tapaturmavakuutuslain mukaista minimivuosityöansiota. Näin toimitaan esimerkiksi aloittavan yrittäjän tilanteessa. Kun YEL-vakuutus on otettu, muutetaan työtulo vastaamaan vahvistettua YEL-työtuloa yrittäjän lähettämän kirjallisen ilmoituksen perusteella. Työn vaarallisuuden määritys Vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriski määritellään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämän ammattiluokituksen mukaisesti. Ammattiluokka määritellään vakuutetun tekemän todellisen työn mukaan. Jos hän tekee useampaa erityyppistä työtä, hänen ammattiluokkansa määritellään vaarallisimman työn mukaan. Mitä enemmän työtapaturmia sattuu ja ammattitauteja ilmenee jossakin työssä, sitä suurempi on vakuutusmaksu. Jos riskiluokitukset muuttuvat ammattiluokkakohtaisten korvaustilastojen perusteella, muuttuvat myös vakuutusmaksut. Muutos tulee voimaan taannehtivasti vuosityöansion vahvistamishetkestä tai sen kalenterivuoden alusta, jolloin muutos on tullut Fennian tietoon, ellei ole perusteltua tehdä muutos alkaen jostain muusta ajankohdasta. 4

5 Esimerkki työtapaturmasta maksettavista korvauksista 40-vuotias, Yrittäjän Henkilöturvalla vakuutettu rakennusyrittäjä putosi töissä tikkailta. Hänelle tuli kaularankaan ja niskaan vaikeat murtumat, joista seurasi neliraajahalvaus. Tapaturmavammoja hoidettiin tehohoidossa. Akuuttivaiheen hoidon jälkeen vakuutettua kuntoutettiin mm. laitoskuntoutusjaksoilla kuntoutuskeskuksissa sekä fysikaalisessa hoidossa ja toimintaterapiassa. Vamman hoidon ja kuntouttamisen kustannukset korvattiin todellisten kulujen ( euroa) mukaan hoito- ja kuntoutuslaitoksille. Vakuutetun toimintakyky koheni kuntoutuksessa ja hän pääsi kotihoitoon. Hänelle korvattiin pyörätuolilla liikkumista varten kodin muutostöinä mm. keittiön ja kylpyhuoneen kalusteiden uusiminen, pihan osittainen päällystäminen sekä oviluiskat. Kodin muutostyöt maksoivat euroa. Vamman perusteella vakuutetulla oli oikeus myös muihin kuntoutusetuihin, kuten välttämättömiin henkilökohtaisiin apuvälineisiin, vaatelisään, haittalisään sekä kodinhoitokustannusten korvaukseen. Ansionmenetyskorvauksena vakuutetulle maksetaan vuoden ajan tapaturmapäivästä päivärahaa 84,17 euroa/päivä vakuutukseen sovitun vuosityöansion ( euroa) perusteella ja vuoden kuluttua tapaturmasta tapaturmaeläkettä euroa vuodessa. Lisäksi hänelle maksetaan työkyvyn alenemasta riippumattoman, muun pysyvän yleisen haitan perusteella haittarahaa. Vakuutettu valitsi haittarahan kertakorvauksena, jolloin korvauksen määrä oli euroa. Arviomme mukaan tästä tapaturmasta maksetaan vakuutetulle korvauksia yhteensä yli euroa. FENNIA-HENKITURVA LISÄTURVAKSI Yrittäjän Henkilöturvan antamaa turvaa voi täydentää Fennia-Henkiturvalla. Fennia-Henkiturvaan sisältyy henkivakuutus kuoleman varalta ja vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutukset ovat jatkuvia vuosivakuutuksia, joissa vakuutussumman suuruuden voi valita vapaasti. Sen voi sopia kiinteäksi koko vakuutusajaksi tai vakuutetun iän mukaan alenevaksi. Fennia-Henkiturvan myöntää Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia. Fennia-Henkiturva on voimassa kaikkialla maailmassa. Henkivakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 90 vuotta. Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutuksen voi ottaa joko kuoleman tai työkyvyttömyyden tai molempien varalta. Miksi Fennia-Henkiturva Yrittäjän Henkilöturva antaa turvan työtapaturman satuttua tai ammattitaudin ilmettyä. Sen perusteella maksetaan mm. tapaturmaeläkettä pysyvästä työkyvyttömyydestä ja perhe-eläkettä perheelle kuolemantapauksessa. Usein pysyvään työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyy välitön pääoman tarve esimerkiksi perheen asuntolainojen, muiden sitoumusten ja yrityksen omistusjärjestelyjen vuoksi. On myös otettava huomioon, että muukin kuin työstä johtuva sairaus tai tapaturma voi aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman. Fennia-Henkiturva antaa turvan myös näiden varalle. Henki-Fennia myöntää Yrittäjän Henkilöturva -asiakkaille ja Suomen Yrittäjien jäsenille lisäedun Fennia-Henkiturvan henkivakuutuksen vakuutussummaan. Lisäetuna henkivakuutussummaa korotetaan 30 %:lla, kuitenkin enintään eurolla vakuutettua kohden. Henki- Fennia päättää lisäedun suuruudesta vuosittain. 5

6 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Näin Yrittäjän Henkilöturva korvaa Yrittäjän Henkilöturva korvaa yrittäjälle työ- ja vapaaaikana sattuneista tapaturmista ja työstä johtuvista ammattitaudeista aiheutuvat sairaanhoitokulut tapaturmavakuutuslain mukaan. Lisäksi vakuutuksen perusteella maksetaan päivärahaa ja tapaturmaeläkettä (perustuvat sovittuun vuosityöansioon) tarvittaessa kuntoutus ja koulutus uuteen ammattiin haittarahaa haittalisää kuolemantapauksessa hautausapua ja perhe-eläkettä. LAIN MÄÄRITELMÄ TAPATURMASTA Tapaturma on äkillinen ja odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa vamman. Tahallinen teko ei ole tapaturma. yhteydessä tarkempia tutkimuksia, joissa todettiin iskiassairaus. Koska iskias ei johtunut tapaturmasta, kauppiaalle ei maksettu enää päivärahaa Yrittäjän Henkilöturvan perusteella, vaikka hänen työkyvyttömyytensä jatkuikin. 2. Vakuutettu, 29-vuotias vaatekauppias, järjesti varastoaan. Nostaessaan painavaa laatikkoa hän tunsi selässään voimakasta kipua. Kolmen viikon kuluttua hänen selkänsä oli edelleen niin kipeä, että hän hakeutui lääkäriin. Hänelle tehtiin useita tutkimuksia ja hän oli sairauslomalla lähes kuukauden. Tapaturmavakuutuslain mukaan korvausta ei voitu tässä tapauksessa maksaa, koska aika tapahtumasta lääkäriin hakeutumiseen oli liian pitkä. Korvaus voidaan siis evätä, jos hoitoon hakeutuminen on viivästynyt. Voit täydentää Yrittäjän Henkilöturvaa sairauskuluvakuutuksella, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Korvaaminen edellyttää aina, että vamma tai sairaus on aiheutunut tapaturmasta tai että kyseessä on työstä johtuva ammattitauti. Joskus tapaturman yhteydessä saattaa ilmetä jokin sairaus, vamma tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuma, joka on ollut oireeton ennen tapaturmaa, mutta ei silti johdu tapaturmasta. Tällaisia sisäsyntyisiä, korvattavuuden ulkopuolelle jääviä sairauksia ovat esimerkiksi iskiasoireyhtymä, vatsa- ja nivustyrä ja akillesjänteen repeämä. Esimerkkejä 1. Kodinkonekauppias kaatui liikkeen rappusissa, kun hän kantoi myymälään pölynimurilaatikkoa. Hänen selkänsä kipeytyi, ja hän meni samana päivänä lääkäriin. Lääkäri totesi selkälihaksen venähtäneen. Kauppiaalle maksettiin Yrittäjän Henkilöturvan perusteella päivärahaa selkälihaksenvenähdyksen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä kuukauden ajalta. Kuukauden jälkeen selkä ei vieläkään ollut kunnossa ja kauppiaalle tehtiin lääkärissäkäynnin TAPATURMAVAMMASTA JA AMMATTITAUDISTA AIHEUTUVAT SAIRAANHOITOKULUT Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavaan sairaanhoitoon kuuluu lääkärin antama tai määräämä hoito ja tutkimukset lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet proteesien ja muiden apuvälineiden hankkiminen, välttämätön huolto ja uusiminen välttämättömät matkakustannukset. Kustannusten tulee olla syy-yhteydessä korvattavaan tapaturmaan tai ammattitautiin. Muiden vammojen tai sairauksien hoitamisesta tai tutkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Ehdotettujen hoito- ja tutkimustoimenpiteiden tulee olla lääketieteellisesti perusteltuja ja tarpeellisia. Kustannukset korvataan tarpeettomia kustannuksia välttäen. Voitte hakeutua hoitoon niin yksityiseen kuin julkiseen hoitolaitokseen. Yksittäisen lääkärissäkäynnin kulut vähäisine hoitotoimineen sekä kiireellisen sairaanhoidon kulut korvataan yllä mainituin periaattein ilman etukäteen pyydettyä maksusitoumusta. 6

7 Jatkohoitoa, kuten leikkaushoitoa ja fysikaalista hoitoa varten tulee pyytää etukäteen maksusitoumus Fennialta. Voitte sopia hoitolaitoksen kanssa, että hoitolaitos tekee puolestanne maksusitoumuspyynnön Fenniaan. Sairaanhoitokulut korvataan yllä mainituin periaattein maksusitoumuksen mukaisesti. Fennia voi ohjata hoidon annettavaksi sopimuskumppaneihinsa kuuluvista hoitolaitoksista. Fennia voi hakea puolestanne Kelalta sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoitokuluista. Tätä varten tarvitsemme allekirjoittamanne valtakirjan. Korvausesimerkkejä vuotias yrittäjä, joka oli vakuutettu Yrittäjän Henkilöturvalla, loukkasi vapaa-aikana polvensa kaatuessaan laskettelurinteessä. Polvi vääntyi jalan jäätyä pahaan asentoon vakuutetun alle. Koska kipu ei hellittänyt, hän meni lääkäriin parin päivän kuluttua. Vastaanotolla suoritetun tutkimuksen perusteella ortopedi epäili eturistisidevammaa ja piti tarpeellisena polvinivelen tähystysleikkausta. Tähystysleikkaukseen pyydettiin maksusitoumus ja leikkaus tehtiin yksityisellä lääkäriasemalla viikon kuluttua. Leikkaus maksoi euroa. Vakuutettu haki korvausta Yrittäjän Henkilöturva -vakuutuksensa perusteella. Hänen lääkärissäkäynti- ja lääkekulunsa maksettiin. Työkyvyttömyysajalta maksettiin päivärahaa sovitun vuosityöansion mukaan. Tähystysleikkaus yksityisessä hoitolaitoksessa korvattiin maksusitoumuksen mukaisesti. 2. Vakuutettu, 52-vuotias yrittäjä, oli saanut tapaturmavammansa perusteella maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon. Maksusitoumus kattoi kymmenen käyntikertaa ja 50 euroa käyntikertaa kohti. Vakuutettu kävi hoidoissa toisella paikkakunnalla tutun fysioterapeutin luona. Fysioterapeutti laskutti hoidoista 75 euroa käyntiä kohti. PÄIVÄRAHA JA TAPATURMAELÄKE OVAT SAAJALLEEN VEROTETTAVAA TULOA Päiväraha perustuu sovittuun vuosityöansioon ja sitä maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajan. Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Eläke on alle 65-vuotiaalle enintään 85 prosenttia sovitusta vuosityöansioista. Kun eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta, eläke muuttuu ja se on enintään 70 prosenttia sovitusta vuosityöansiosta. KUNTOUTUS Kuntoutus ja uudelleenkoulutus maksetaan, kun vakuutetun toimintakyky tai hänen ansiomahdollisuutensa ovat heikentyneet tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työ- ja toimintakykyä. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutettava kykenee jatkamaan entisessä työssään tai voi siirtyä työhön, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Kuntoutuksen ja koulutuksen ajalta maksetaan täysi päiväraha tai tapaturmaeläke. HAITTARAHA Haittarahaa maksetaan, jos vammasta tai sairaudesta jää pysyvää yleistä haittaa. Sitä maksetaan lääketieteellisin perustein, kun tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä on kulunut vuosi. Haittaluokkaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan sairauden, vamman ja toiminnanvajavuuden laatu, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita kuten ammattia tai harrastuksia. Mitä suurempi on haittaluokka, sitä suurempi on haittaraha. Haittaluokkien 1 10 vammoista maksetaan kertakorvaus. Haittaluokkien vammoista korvaus maksetaan vakuutetun valinnan mukaan joko kertakorvauksena tai jatkuvana. Yrittäjän Henkilöturvan perusteella vakuutetulle maksettiin maksusitoumuksen mukaisesti 50 euroa käyntiä kohti. Matkakuluista maksettiin se määrä, mikä vakuutetulta olisi mennyt matkakuluihin lähimpään hoitolaitokseen. 7

8 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus PERHE-ELÄKE ON SAAJALLEEN VEROTETTAVAA TULOA Perhe-eläke perustuu edunjättäjän sovittuun vuosityöansioon ja sitä maksetaan leskelle ja lapsille, jos tapaturmavamma tai ammattitauti johtaa kuolemaan. Avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hänellä on yhteinen lapsi vakuutetun kanssa. Täysimääräisenä leskeneläkettä maksetaan vähintään vuosi. Sen jälkeen tehdään tulosovitus, jolloin lesken omat tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään. Lapsen eläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle. Opiskelevalle tai työkyvyttömälle lapselle eläkettä maksetaan 25-vuotiaaksi. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 prosenttia edunjättäjän sovitusta vuosityöansioista. HAUTAUSAPU Hautausapu maksetaan kuolinpesälle. Hautausavun vuosittainen määrä löytyy internetosoitteestamme kohdasta Tärkeitä lukuja. Esimerkkejä eri korvauksista Euroa Euroa Euroa Vakuutuksen sovittu vuosityöansio kuukaudessa Hoito, tutkimus ja kuntoutus Ilman ylärajaa Työkyvyttömyys Täysi päiväraha Täysi eläke alle 65-vuotiaalle kuukaudessa vuodessa Täysi eläke yli 65-vuotiaalle kuukaudessa vuodessa Kuolemantapaus Hautausapu (2014) Perhe-eläke vuodessa leski leski ja yksi lapsi leski ja kaksi lasta Tässä esimerkissä summat on pyöristetty. Vakuutusmaksu määräytyy yksilöllisesti sovitun vuosityöansion, työn vaarallisuuden ja kollektiivisin perustein määräytyvän vapaa-ajan maksun mukaan. 8

9 Tärkeimpiä rajoituksia esimerkkeineen Yrittäjän Henkilöturva ei korvaa, jos vammoihin on syynä vapaa-aikana liikkeestä aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, esimerkiksi selän venähdys moottoriajoneuvon käytöstä aiheutunut vahinko. sattunut pahoinpitely tai muu toisen henkilön aiheuttama tahallinen teko. Yrittäjän Henkilöturva ei myöskään korvaa, jos tapaturma on sattunut toisen työnantajan työssä maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvassa työssä sellaisessa ammattimaisessa urheilussa, jota tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 2. :n momentissa vuotias, Yrittäjän Henkilöturvalla vakuutettu kampaaja oli kesämökillään puutarhatöissä. Siirtäessään lapiolla omenapuuta hän tunsi kipua selässään. Seuraavana aamuna hän joutui menemään lääkäriin. Yrittäjän Henkilöturvan perusteella ei maksettu korvausta, koska kyseessä oli vapaa-aikana sattunut siirtoliikkeen aiheuttama selän venähdys ja lihaksen kipeytyminen. 2. Kauppias, jolla oli Yrittäjän Henkilöturva, loukkasi jalkansa oman maatilansa heinätöissä. Koska kauppias loukkaantui maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvassa työssä, hänelle ei maksettu korvausta Yrittäjän Henkilöturvan perusteella. Vaikka liikennevakuutusta ei ollutkaan, kyseessä oli kuitenkin liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko, joka oli aiheutunut moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä. Yrittäjän Henkilöturvan perusteella ei maksettu korvausta, koska kyseessä oli vapaa-aikana sattunut liikennevahinko. Vakuutetun yritys oli Suomen Yrittäjien jäsen. Jäsenyyden kautta saadun lisäturvan avulla vakuutettu sai Suomen Yrittäjät ry:n ryhmävakuutuksen vakuutusehtojen mukaisen korvauksen tapaturmasta. TAPATURMAN TAI AMMATTITAUDIN YLLÄTTÄESSÄ Tapaturman satuttua tai ammattitaudin ilmettyä täytä tapaturmailmoitus ja toimita se Fenniaan. Kerro tarkasti, miten tapaturma sattui, sattuiko se vapaa-aikana vai työssä ja millaisissa työolosuhteissa. Tarvitsemme tarkan kuvauksen myös ammattitaudin ilmenemisestä (työssä olevista kemiallisista, biologisista tai fysiologisista tekijöistä). Lääkäriin on hyvä hakeutua heti, jotta saatte heti tapaturmavamman tarvitseman oikeanlaisen hoidon ja tapahtumatiedot tulevat dokumentoiduksi sairauskertomukseen. Käytännön ohjeita korvauksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ym. saat Yrityksen korvauksenhakuoppaasta (Löydät oppaan Lomakkeet ja esitteet -palvelustamme internetosoitteesta yrityksesi yhteyshenkilöltä ja konttoreistamme työtapaturmakorvausten puhelinpalvelusta, numerosta Hätätapauksissa Fennian vahinkoneuvonta palvelee kaikkina vuorokauden aikoina, puh Yrittäjän henkilöturvalla vakuutettu mies kaatui ja loukkasi itsensä, kun hän vapaa-aikanaan ajoi motocrosspyörällä hiekkakuopalla. Hän haki korvausta Yrittäjän Henkilöturvan perusteella, koska hän ei ollut vakuuttanut motocrosspyörää liikennevakuutuksella. 9

10 Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Vakuutetun oikeusturva Tapaturmien ja ammattitautien korvaukset on määritelty tapaturmavakuutuslaissa ja sen mukaisessa korvauskäytännössä. Kaikki tapaturmavakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt kuuluvat Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon, ja jokainen vakuutusyhtiö toimii tapaturmavakuutuslain ja korvauskäytännön mukaan. Vakuutusyhtiöiden yhteinen Miksi korvaus evättiin -esite selvittää korvauskäytäntöä. Esitteen saa konttoreistamme sekä sähköisenä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) internetsivuilta kohdasta Julkaisut. FENNIAN PÄÄTÖKSET Jos vakuutettu on tyytymätön Fennian päätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti muutosta tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnasta. Lautakunnalle osoitettu muutoshakemus lähetetään Fenniaan 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutettu sai tiedon päätöksestä. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua postituspäivästä. Jos päätös muutetaan muutoshakemuksen perusteella, lähetämme siitä vakuutetulle oikaisupäätöksen. Jos päätöstä ei katsota aiheelliseksi muuttaa uusienkaan selvitysten perusteella, toimitamme muutoshakemuksen, oman lausuntomme ja muut asiakirjat 30 päivän kuluessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Jos joudumme pyytämään lisäselvityksiä, lähetämme muutoshakemuksen lautakuntaan 60 päivän kuluessa. TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen vakuutettu voi hakea kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudesta. Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä, kun vakuutettu sai tiedon päätöksestä. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua postituspäivästä. Jos vakuutusoikeuden ratkaisussa on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma tai sairaus korvaukseen, vakuutettu voi hakea muutoksenhakulupaa korkeimmasta oikeudesta. Sieltä muutoksenhakulupaa on haettava kirjallisesti 60 päivän kuluessa siitä, kun vakuutettu on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA Vakuutusta tehtäessä vakuutuksenottajan ja vakuutetun on vakuutusmaksun määritystä ja vakuutuksen hoitoa varten annettava kaikki välttämättömät tiedot mm. toimialastaan, yrityksen omistussuhteista, vakuutetun tekemästä työstä, työskentelyn laadusta ja määrästä, vahvistetusta YEL-työtulosta sekä vastikkeen määrästä. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti, viipymättä muutoksista yritystoiminnassa, vakuutetun työskentelyssä tai YEL-työtulossa. Tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on viipymättä tehtävä tapaturmailmoitus tietoonsa tulleesta tapaturmasta, jonka johdosta Fennia voi olla tapaturmavakuutuslain mukaan korvausvelvollinen. Työnantajan on myös viipymättä ilmoitettava poliisille työtapaturmasta, joka on aiheuttanut kuoleman tai vaikean vamman. Tapaturma- tai ammattitauti-ilmoitus on tehtävä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hyväksymällä lomakkeella. KÄSITTELEMME VAKUUTUS- JA KORVAUSASIOITA TIETOSUOJASÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja tapaturmavakuutus-, julkisuus- ja henkilötietolain säännösten mukaisesti hoitaessamme tapaturmavakuutuslain mukaiseen vakuutukseen liittyviä vakuutus- ja korvausasioita. Henkilötietoja ovat mm. nimet, henkilötunnukset, osoitteet, terveydentila-, ansio- ja korvaustiedot. Henkilötietoja hankimme vakuutuksenottajalta, vakuutetulta itseltään ja viranomaisten pitämistä ulkoisista rekistereistä. Muualta hankimme henkilötietoja vain nimenomaisen lainsäännöksen perusteella. Tapaturmavakuutuslain 64. a :n mukaan tietoja voidaan hankkia mm. vakuutetun työnantajilta, sairaaloilta, hoitolaitoksilta, lääkäreiltä ja muilta lakisääteistä tapaturmavakuutusta hoitavilta vakuutuslaitoksilta, Eläketurvakeskukselta, Kansaneläkelaitokselta, verohallinnolta ja poliisilta. 10

11 Emme luovuta salassa pidettäviä henkilötietoja sivullisille, ellei vakuutuksenottaja tai vakuutettu ole antanut siihen suostumustaan tai luovutus perustu lakiin. Lain mukaan henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle Eläketurvakeskukselle muutoksenhakuelimille täytäntöönpanoviranomaisille tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle muille lakisääteistä tapaturmavakuutusta hoitaville vakuutuslaitoksille Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle verohallinnolle Fennian toimeksiantoa suorittavalle taholle, kuten esimerkiksi Vakuutuskuntoutus VKK ry:lle. Fennian henkilörekisterien tietosisältö käy ilmi rekisteriselosteista. Vakuutuksenottajalla sekä vakuutetulla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot ja vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista. Tarkistus- ja oikaisupyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai allekirjoitetulla asiakirjalla. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Valvontaviranomainen Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 ja Rauhankatu 19 PL Helsinki Puhelin Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty: kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri. Nauhoitamme puheluja liiketapahtumien todentamiseksi sekä asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi yhtiön vakuutus-, korvaus-, erikoistarkastus- ja sijoitustoiminnoissa asiakassuhteen hoitamiseksi koulutuskäyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi. 11

12 Palvelemme sinua henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä! Vakuutusasiat Kotitalousasiakkaat, p , ma pe 8 18 Yritysasiakkaat, p , ma pe 8 18 Liikennevakuutukset, p , ma pe 8 16* Työtapaturmavakuutukset, p , ma pe klo 8 16* Hätäpalvelut 24 h/vrk Vahinkoneuvonta, p Hinaus- ja autopalvelu, p Ulkomaan matkahätäpalvelu, p Korvauspalvelut Autovahingot, p , ma pe 8 18 Liikennevahingot, p , ma pe 8 18* Muut kotitalousasiakkaan vahingot, p , ma pe 8 18 Työtapaturmakorvaukset, p , ma pe 8 18* Auto- ja venevahinkotarkastukset Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, p (pvm/mpm) Ajanvaraus osoitteesta Mobiilipalvelu, m.fennia.fi, auttaa vahinkotilanteessa autoilijoita ja matkailijoita. Verkkopalvelu, on käytössäsi aina, kellonajasta riippumatta. Fennian konttorit palvelevat lähes 50 paikkakunnalla. Puhelujen hinnat Soitto alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. *) Soitto alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki Postiosoite: FENNIA, puh , Y-tunnus

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Fenniaturvan talkoovakuutus. Voimassa alkaen

Fenniaturvan talkoovakuutus. Voimassa alkaen Fenniaturvan talkoovakuutus Voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan talkoovakuutus 3 Keita talkoovakuutuksella voi vakuuttaa? 3 Milloin talkoovakuutus on voimassa? 3 Mitä vakuutustapahtumia talkoovakuutus

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Edut voimassa 1.1.2014 alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on neuvotellut vakuutusedut jäsenilleen Fennia-konsernin

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

Fennia-Henkiturva. turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi. Voimassa alkaen 1.4.2016

Fennia-Henkiturva. turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi. Voimassa alkaen 1.4.2016 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Voimassa alkaen 1.4.2016 1 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Sisältö Fennia-Henkiturva lyhyesti 3 Fennia-Henkiturvan sisältö

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään.

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään. Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja Keskity elämään. 1 Sisällysluettelo Kenen on otettava vakuutus?...4 Vakuutus vapaaehtoisesti...4 Vakuutuksen voimaantulo...4

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

Fennian edut INFRA ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut INFRA ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut INFRA ry:n jäsenille Edut voimassa 1.10.2014 alkaen 1 Fennian edut INFRA ry:n jäsenille Tämä esite kertoo Fennian eduista INFRA ry:n jäsenille. Etuina tarjoamme mm. INFRAturvaa, joka on kattava

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla voit varmistaa lapsesi

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Ryhmätapaturmavakuutus Lena Ohvo Miten korvausta haetaan Vakuutuksenottaja (kunta/kaupunki) täyttää verkossa tapaturmailmoituksen tapaturmasta https://lomake.fennia.fi/kunnat/

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutukset

Yrittäjän tapaturmavakuutukset Yrittäjän tapaturmavakuutukset Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan Tuote-esite voimassa 1.1.2016 alkaen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset yrittäjälle

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen YRITTÄJÄN turvaksi Yrittäjän tapaturmavakuutus on suunniteltu yrittäjien tarpeisiin. Se antaa kattavaa turvaa

Lisätiedot

PAHENEMISEN KORVAAMINEN TAPATURMAVAKUUTUKSESSA

PAHENEMISEN KORVAAMINEN TAPATURMAVAKUUTUKSESSA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 7.5.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(7) PAHENEMISEN KORVAAMINEN TAPATURMAVAKUUTUKSESSA 1. Taustaa

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Mikä on ammattitauti? Ammattitautilain 1 Ammattitaudilla, josta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 1 Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 Helsinki-Turku-Tukholma-Turku-Helsinki Ari Koski 2 Pohjolan kuulumiset Pohjolan väen esittely Ilona Erkkilä Tommi Siren Erja Luoto Ari Koski Ajankohtaista Pohjolasta

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS Vakuutustutkinto, 161. suoritustilaisuus Lakisääteinen tapaturmavakuutus, toukokuu 2012 1. a) Kommandiittiyhtiö Hoivapalvelut Ky:n vastuunalainen

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot