Työterveyspäivät , Messukeskus, Helsinki, Hyvää työtä!, Luentolyhennelmät, s , Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyspäivät 23.-24.10. 2012, Messukeskus, Helsinki, Hyvää työtä!, Luentolyhennelmät, s. 108-113, Työterveyslaitos"

Transkriptio

1 Työterveyspäivät , Messukeskus, Helsinki, Hyvää työtä!, Luentolyhennelmät, s , Työterveyslaitos Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuuksia FT erikoistutkija Virpi Ruohomäki PsT vanhempi asiantuntija Marjaana Lahtinen Työterveyslaitos, Helsinki Näkökulman vaihto Hyvä sisäympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin, koska sisätiloissa vietetään suurin osa elinajasta. Tilasuunnittelussa luodaan edellytykset tiloissa tapahtuvalle toiminnalle. Aikaisempi tutkimus on painottunut perinteisesti tilojen fyysisiin ulottuvuuksiin ja tuottanut paljon tietoa sisäympäristöön liittyvistä haitoista ja ongelmista. Toistaiseksi on vähemmän tutkittua tietoa tiloihin liittyvistä myönteisistä ja hyvinvointia edistävistä seikoista - näkökulman vaihdos tarjoaa uutta tutkimus- ja kehittämispotentiaalia. Salutogeeninen eli hyvinvointia edistävä näkökulma tiloihin ja sisäympäristöön on tärkeä, jotta työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Millaisia sitten ovat hyvinvointia tukevat ja jopa sitä edistävät työtilat ja sisäympäristöt? Luonnehtivatko niitä muutkin tekijät kuin vain haitallisten kuormitustekijöiden tai sisäilman epäpuhtauksien puuttuminen? Millainen on hyvinvointia edistävä työtila? Kirjoittajat kehittivät alustavan viitekehyksen hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuuksista kirjallisuuskatsauksen, teeman aikaisemman tutkimuksen ja käytännön kokemusten perusteella (kuva 1). Tässä viitekehyksessä uusia näkökulmia avaavat työ- ja organisaatiopsykologisen tutkimuksen parista terveen organisaation mallit ja oppivan organisaation teoria (1,2), ympäristöpsykologian tutkimukset (3), positiivisen psykologian suuntaus (4,5) sekä tutkimukset työympäristön vaikutuksista motivaatioon, hyvinvointiin ja työsuoritukseen (6,7) Kuva 1. Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuuksia Tilan tulee olla laadukas kaikilla kuvan ulottuvuuksilla, jotta myönteinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin, motivaatioon ja tuottavuuteen voidaan saavuttaa. Kuvassa fyysisen ja virtuaalisen tilan ulottuvuuksia ovat terveellisyys ja turvallisuus, toiminnallinen ulottuvuus, sosiaalinen ulottuvuus ja psykologinen

2 ulottuvuus. Näillä tilan ulottuvuuksilla voi olla joko hyvinvointia ja tuottavuutta heikentäviä ominaisuuksia tai niitä tukevia ja edistäviä ominaisuuksia. Kestävän kehityksen palkki ilmentää sitä, että tilaratkaisujen tulisi täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Energiansäästö ja rakennusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat keskeisiä tavoitteita kaikissa peruskorjaushankkeissa. Tasapainoinen kehitys edellyttää ekologisen ja taloudellisen näkökulman ohella myös inhimillisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioimista. Kestävän kehityksen inhimillisen ulottuvuuden vaatimukset edellyttävät työn ja työympäristön suunnittelua siten, että ihmisellä on mahdollisuus työskennellä elämänarvojensa mukaisesti, tehokkaasti sekä terveytensä ja työkykynsä säilyttäen (8). Toteutettavat ratkaisut eivät saa heikentää sisäympäristön laatua, vaan tavoitteena tulee olla terveelliset, turvalliset ja käyttäjien hyvinvointia tukevat tilaratkaisut. Fyysisen tilan terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys Hyvinvointia edistävässä ympäristössä sisäympäristötekijät ovat kunnossa, sisäympäristö on terveellinen, turvallinen ja se koetaan hyväksi. Lisäksi työpaikalla on hyvät toimintatavat sisäympäristöön liittyen. Rakentamisessa ja tilasuunnittelussa tulisi pyrkiä tasoon, jossa sisäympäristötekijöillä voidaan edistää työn sujumista, viihtymistä ja elpymistä. (9,10) Laadukkaan sisäympäristön kokonaisuus ja hyvät toimintatavat sisäympäristöasioissa tulisi hallita jo rakennuksen tilojen suunnitteluvaiheessa ja sittemmin toimitilajohtamisessa. Ennakoiva ote on myös sisäympäristössä eduksi. Esimerkiksi sisäympäristöön emittoituvat epäpuhtauspäästöt hallitaan energiatehokkaimmin valitsemalla matalapäästöisiä materiaaleja ja kalusteita, eikä tehostamalla voimakkaasti ilmanvaihtoa. (9) Tutkimuksissa on todettu, että vähentämällä sisäilmaston epäpuhtauspäästölähteitä, lisäämällä koneellisen ilmanvaihdon ilmamääriä selvästi yli suositustasojen ja optimoimalla sisäilman lämpötila voidaan lisätä tuottavuutta ja tilojen käyttäjien tyytyväisyyttä sisäilmastoon sekä vähentää sisäympäristöön liitettyä oireilua (11,12,13,14,15,16). Esteettömällä työpaikalla työtilat ja työvälineet ovat muunneltavissa erilaisten käyttäjien, myös osatyökykyisten työntekijöiden, tarpeita ajatellen (esim. helposti säädettävät työpisteet, työn apuvälineet, kaikille soveltuvat kokoustilat, äänentoistolaitteet ja induktiosilmukka). Työn organisoinnissa ja työtilojen järjestelyissä huomioidaan työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet. (17) Toiminnallinen ulottuvuus: työprosessien ja toimintojen sujuvuus Organisaatiot, johtaminen, työ- ja oppimistavat ovat murroksessa ja asettavat uudistamistarpeita myös tiloille. Työympäristöä tulisi kehittää joustavasti rinnakkain muuttuvien työprosessien kanssa. Keskeisiä kysymyksiä muutoksessa ovat: Mitkä ovat organisaation tulevaisuuden haasteet ja strategiset tavoitteet, mihin suuntaan työprosessit ja työn vaatimukset kehittyvät? Terveen organisaation mallit korostavat tehokkaita muutoksen hallintavalmiuksia ja uudistumista sekä mielekästä työtä, jossa ihmisen kyvyt tulevat käyttöön (1). Tilat, jotka on virtaviivaistettu organisaation muuttuvien tarpeiden ja työprosessien mukaan voivat merkittävällä tavalla vähentää häiriöitä sekä niistä seuraavaa haitallista työkuormitusta ja työstressiä. Toimintoja tukevat tilaratkaisut säästävät aikaa ja energiaa työtehtävän suorittamiseen, lisäävät työn mielekkyyttä, parantavat työsuoritusta sekä edistävät hyvinvointia. Toimintojen

3 ja työprosessien sujuvuutta edistävien tilojen konkreettiset piirteet määrittyvät toimialan, työn kohteen ja työn sisällön mukaan (esim. luova tietotyö verrattuna hoitotyöhön). Niiden määrittely edellyttää kulloinkin tarkastelun kohteena olevan työn vaatimusten ja työprosessien huolellista analyysiä. Muuttuva työ ja työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet edellyttävät joustavuutta työajoissa ja työnteon paikoissa (18). Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia ja hyvinvointia edistävässä työympäristössä joustot työajoissa ja työnteon paikoissa voivat tukea työn ja muun elämän yhteensovittamisessa (19). Tutkimusten mukaan työaikajoustot tukevat psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, esimerkiksi stressioireita on vähiten silloin, kun työaikoihin voi itse vaikuttaa (20,21). Sosiaalinen ulottuvuus: vuorovaikutus, yhteistyö ja yhteinen oppiminen Fyysinen työympäristö säätelee ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Tilat voivat edistää tai ehkäistä ihmisten välistä kommunikaatiota, yhteistyötä ja ryhmien yhteenkuuluvuutta. Muuttuvassa työelämässä vain oppivat organisaatiot ovat kilpailukykyisiä ja menestyviä. Oppivalle organisaatiolle on ominaista vapaa vuorovaikutus eri tasojen ja ryhmien sisällä ja välillä, verkostoitunut tieto ja kokemus, oppiva johtajuus ja jaettu visio, avoin dialogi sekä jatkuva toiminnan parantaminen ja muuntuminen (1,2). Koska oppivassa organisaatiossa on oltava valpas päivittäisen toiminnan yhteydessä tapahtuvalle oppimiselle, tilojen tulisi tukea työssä tarvittavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, verkostoitumista, osaamisen jakamista ja yhteistä oppimista. Tilaratkaisuissa tähän liittyvät mm. tiimin jäsenten riittävä läheisyys, projektityötilat, kokoustilat, koulutustilat, avoimet kohtaamispaikat ja toimiva virtuaaliympäristö. Tilaratkaisujen tulisi lisäksi olla riittävän joustavia, jotta ne taipuvat organisaation uudistuvien projektien, tiimien ja verkostojen muuttuviin tarpeisiin. Psykologinen ulottuvuus: yksityisyys, hallinnan tunne, työn imu ja elvyttävyyys Työtilojen tulee mahdollistaa työrauha ja keskittyminen, joita tarvitaan niin työssä kuin oppimisessakin. Yksilön hyvinvoinnin kannalta on olennaista mahdollisuus sekä yksityisyyteen että yhteisöllisyyteen. Yksityisyydellä tarkoitetaan yksilön tarvetta säädellä vuorovaikutustaan suhteessa muihin ihmisiin. Tämän tulisi olla yksilön valittavissa tarpeen ja tilanteen mukaan. Ihminen tarvitsee yksityisyyttä suojautuakseen ulkoisia stressitekijöitä kohtaan, lujittaakseen yksilö- tai ryhmäkohtaista identiteettiään ja lisäämään turvallisuuden tunnettaan. Yhteisöllisyyden ja yksityisyyden välisen jännitteen ja säätelyn ymmärtäminen on olennaista tilasuunnittelussa, jotta voidaan välttää virheratkaisuja ja löytää hyvinvointia tukevia vaihtoehtoja. Subjektiivinen hallinnan tunne on nähty psykologisen tutkimuksen piirissä työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta merkittäväksi tekijäksi; se on ymmärretty ihmisen perustavaa laatua olevaksi tarpeeksi ja kehittymisen perusedellytykseksi. On myös todennäköistä, että subjektiivinen hallinnan tunne on keskeisempi hyvinvoinnin ja terveyden kannalta kuin objektiiviset, todelliset vaikutusmahdollisuudet tietyssä tilanteessa (22,23, 24). Käytännön työelämässä hallinta liittyy mahdollisuuksiin osallistua työtä ja työympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Myös yksilöllisten työympäristöratkaisujen mahdollisuus sekä mahdollisuus valita työn tekemisen paikka ja aika voivat vahvistaa hallinnan tunnetta. Vaikutusmahdollisuudet itseä

4 koskeviin asioihin työpaikalla auttavat työntekijää säätelemään kuormitustaan, mikä ehkäisee stressireaktioiden syntymistä. Positiivisen psykologian piirissä on tutkittu viime vuosina virtauskokemusta (4) ja työn imua (5,25). Hyvinvointia kuvaava virtauskokemus (flow) on yksilön syvä keskittyneisyyden tila, jossa ajatukset eivät harhaile ja työ sujuu vapautuneesti ja vaivatta (4). Tähän tyypillisesti tarvitaan rauhallista tilaa ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. Työn imu puolestaan on pysyvämpi myönteinen tunne- ja motivaatiotila. Työn imulle on kuvaavaa tarmokkuus, omistautuminen ja työhön uppoutuminen (5, 25). Työn imua ja virtauskokemusta edistävät työn sisältöön ja organisointiin sekä työyhteisön toimivuuteen liittyvät voimavaratekijät. Tilojen merkitystä työn imun ja virtauskokemuksen kannalta on toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Ihmisen elpymistä kuormituksesta tai stressistä on eri tutkimuksissa tarkasteltu kahdesta näkökulmasta (3). Kiinnostuksen kohteena on toisaalta ollut tarkkaavaisuuden näkökulma, jolloin ihminen palautuu kuormituksesta, jonka pitkäaikainen keskittyminen johonkin (työ)tehtävään on aiheuttanut. Toisaalta elpymistä on tutkittu stressinäkökulmasta, jolloin ihminen palautuu haastavasta tai uhkaavasta tilanteesta fysiologisesti, psyykkisesti ja toiminnallisesti. Luonto on tutkimusten mukaan merkittävä elvyttäjä. Tutkimusten mukaan luontokuvilla työ-, odotus- ja toipumishuoneissa, luontoa käsittelevällä videolla ja kävelyllä luontoympäristössä on vaikutusta fysiologisiin toimintoihin (mm. alentunut koettu jännittyneisyys, sydämen syke, verenpaine) sekä kognitiivisiin toimintoihin (26,27,28). Ympäristön elvyttävyyden tunnusmerkkejä (29) ovat lumoutumisen tunne, esim. tahaton keskittyminen kauniiseen näkymään ikkunasta, ja irtautumisen tunne, esim. siirtymä pois työrutiineista, häiriöistä tai kiireestä. Elvyttävyyteen liittyy johdonmukaisuuden tunne siitä, että työtila on selkeä työn tekemisen kannalta, ympäristö on rauhallinen ja helpottaa keskittymistä sekä tunne siitä, että työympäristö sopii itselle. Mitä enemmän kokemuksessa on kaikkia näitä puolia, sitä elvyttävämpi ympäristö on. Hyvinvointia edistävän työtilan toteutuksessa tarvitaan osallistuvaa suunnittelua Tilojen käyttäjien tarpeet ja tavoitteet, tieto työn vaatimuksista ja ymmärrys hyvinvointia edistävän työtilan piirteistä ovat lähtökohtana sille, millainen työympäristön tulee ominaisuuksiltaan olla. Suunnitteluprosessin tulee puolestaan olla sellainen, että käyttäjien tarpeet ja tavoitteet tulevat tunnistetuiksi ja aidosti huomioon otetuiksi. Tämä edellyttää käyttäjät osallistavaa suunnitteluprosessia, eri asiantuntijoiden kiinteää yhteistyötä sekä muutosjohtamisen osaamista. Tehtävä on haasteellinen, koska suunnitteluprosessissa kohtaavat erilaiset ajattelumallit, käsitteet ja kielimaailmat. Moniammatillinen ja moniääninen suunnittelutyö tarvitseekin tuekseen välineitä, jotka auttavat suunnittelu-, tutkimus- ja käytännön tietoa edustavia toimijoita ymmärtämään toisiaan. Prosessin organisoimiseen tarvitaan toimivia yhteistyökäytäntöjä ja -foorumeita edistämään dialogia eri osapuolten kesken. Tarvitaan myös tutkimusta siitä, miten tilan käyttäjien tarpeet ja hyvinvointia edistävän sisäympäristön piirteet konkretisoidaan suunnitteluratkaisuiksi. Lähteet 1. Lindström, K.: Organisaatioteoriat ja organisaatioiden kehittämissuuntaukset. Teoksessa: Lindström, K., Leppänen, A. (toim.). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Työterveyslaitos, Helsinki Nonaka, I., Takeuchi, H.: The knowledge-creating company. Oxford University Press, New York 1995.

5 3. Aura, S., Horelli, L. ja Korpela, K.: Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY, Porvoo Csikszentmihalyi, M.: Flow. The psychology of optimal experience. Harper Perennial, New York Hakanen, J.: Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Työ ja ihminen, Tutkimusraportti 27. Työterveyslaitos, Helsinki Vischer, J. C.: Designing the work environment for worker health and productivity. International Academy for Design and Health 2003: p Vischer, J. C.: The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. Stress and health 2007; 23: Kasvio, A. ja Räikkönen, T.: Kohti kestävää työelämää. Työterveyslaitos, Helsinki Lahtinen, M., Kekäläinen, P., Lappalainen, S., Salonen, H., Palomäki, E. & Reijula, K.: Tavoitteena hyvinvointia edistävä sisäympäristö. Sisäilmastoseminaari , Dipoli Espoo, SIY raportti 29, 2011, s Lappalainen, S., Lahtinen, M., Palomäki, E. ym.: Laadukas sisäympäristö saavutetaan hallitsemalla kokonaisuutta. Sisäilmastoseminaari 2009, SIY raportti 27, 2009, s Bakó-Biró, Z., Wargocki, P., Weschler ym.: Effects of pollution from personal computers on perceived air quality, SBS symptoms and productivity in offices. Indoor Air 2004 Jun;14(3), s Fang, L., Wyon, DP., Clausen, G. ym.: Impact of indoor air temperature and humidity in an office on perceived air quality, SBS symptoms and performance Indoor Air 2004; 14 Suppl 7: s Niemelä, R., Hannula, M., Rautio, S. ym. The effect of air temperature on labour productivity in call centres a case study. Energy and Buildings 2002; 34: s Niemelä, R., Seppänen, O., Korhonen, P. ym.: Prevalence of buildingrelated symptoms as an indicator of health and productivity. Am J Ind Med 2006; 49(10), s Seppänen, O., Fisk, WJ. ja Lei, QH.: Ventilation and performance in office work. Indoor Air 2006; 16(1), s Kekäläinen, P. Niemelä, R. Tuomainen, M. ym.: Effect of reduced summer indoor temperature on symptoms, perceived work environment and productivity in office work. Intelligent Buildings International 2010; 2: Launis, M. ja Lehtelä, J.: Ergonomian periaatteet ja käyttöalueet. Teoksessa: Launis, M. ja Lehtelä, J. (toim.) Ergonomia. Työterveyslaitos, Helsinki Vartiainen, M., Hakonen, M., Koivisto, S., Mannonen, P., Nieminen, M. P., Ruohomäki, V., Vartola, A.: Distributed and Mobile Work Places, People and Technology. University Press, Helsinki Moisio, E. ja Huuhtanen, H.: Arki hallussa? Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työstä, perheestä ja vapaa-ajasta vuonna Delfoipaneelin tuloksia. Työ ja ihminen tutkimusraportti 31, Työterveyslaitos, Helsinki Kandolin, I. ja Huuhtanen, P.: Työaikajoustot ja hyvinvointi. Teoksessa: Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Tilastokeskus, Helsinki Heinonen, S. ja Saarimaa, R.: Työelämän laadulla parempaa jaksamista - Kuinka etätyö voi auttaa? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 25, Helsinki 2009.

6 22. Aronsson, G.: Swedish research on job control, stress and health. Teoksessa: Sauter S. L, Hurrel J. J, Cooper CL. (toim.): Job control and worker health. John Wiley & Sons, Chichester, 1989 s Aronsson, G.: Dimensions of control as related to work organization, stress, and health. International Journal of Health Services 1989; 19(3): s Ganster, D. C.: Worker control and well-being: a review of research in the workplace. Teoksessa: Sauter S. L., Hurrell Jr J. J. ja Cooper C. L. (toim.): Job control and worker health. John Wiley & Sons, Chichester(1989), s Hakanen, J.: Työn imu. Työterveyslaitos, Helsinki Ulrich, R. S: Effects of interior design on wellness: theory and recent scientific research. Journal of health care interior design 1991; 3: s Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D. ym.: Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of environmental psychology 1991; 11: s Hartig, T., Mang, M. ja Evans, G.: Restorative effects of natural environment experiences. Environment and behavior 1991; 23: s Hartig, T., Korpela, K., Evans, G. ym.: A measure of restorative quality in environments. Scandinavian Housing and Planning Research 1997; 14: s

Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen

Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen Tietoa työstä Ulla-Maija Hellgren Marjaana Lahtinen Heidi Rasila Jouni Lehtelä Sanna Lappalainen Veli-Matti Pietarinen Rauno Holopainen Pasi

Lisätiedot

OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät

OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät Sisäilmastoseminaari 2013 1 Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY raportti nro 31, s. 147-152. OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät Virpi Ruohomäki ja Marjaana

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon

Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon Suvi Nenonen, FT Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto suvi.nenonen@aalto.fi Olli Niemi, TT Dosentti, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy olli.niemi@sykoy Rakentajain

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LAITOSHOIDON TUOTANTOALUEELLA

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LAITOSHOIDON TUOTANTOALUEELLA Kaija Suonsivu HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LAITOSHOIDON TUOTANTOALUEELLA Työhyvinvoinnin tarkastelua vanhusten hoitotyössä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 14/2011 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Jouni Virtaharju Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Sisällysluettelo Johdanto...2

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä

Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä artikkelit Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä Ursula Hyrkkänen, Matti Vartiainen Mobiililla työllä tarkoitetaan sellaista liikkuvaa työtä, jossa työntekijä käyttää yhteydenpitoonsa ja työvälineenään

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Pauliina Gummerus & Jenni Kajakulma Varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työn imu. - Positiivinen näkökulma työhön

Työn imu. - Positiivinen näkökulma työhön Työn imu - Positiivinen näkökulma työhön Kirsi Raitanen Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Organisaatiopsykologian seminaari 24.11.2010 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Positiivinen psykologia työn

Lisätiedot

Johtamisen ja työterveyshuollon merkitys työhyvinvointiin Case:Saajos

Johtamisen ja työterveyshuollon merkitys työhyvinvointiin Case:Saajos Johtamisen ja työterveyshuollon merkitys työhyvinvointiin Case:Saajos Gammelin, Kaisa Häkkinen, Eeva 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja JOHTAMISEN JA TYÖTERVEYSHUOLLON MERKITYS TYÖHYVINVOINTIIN

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS Jenni Erkkilä ja Ringa Tuomikoski Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki11 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Tietoa työstä TUTKIMUSOHJELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura

Lisätiedot