OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät"

Transkriptio

1 Sisäilmastoseminaari Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY raportti nro 31, s OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät Virpi Ruohomäki ja Marjaana Lahtinen, Työterveyslaitos TIIVISTELMÄ Energiaa säästävät ratkaisut eivät saa heikentää sisäympäristön laatua, vaan tavoitteena tulee olla terveelliset, turvalliset ja käyttäjien hyvinvointia tukevat tilaratkaisut. Tutkimushankkeessa kehitetään tilan käyttäjiä osallistavaa toimintatapaa tilasuunnittelussa. Tässä artikkelissa kuvataan ja arvioidaan osallistuvan suunnittelun prosessia ja menetelmiä tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuskohteena on yliopiston peruskorjaushanke. JOHDANTO JA TAVOITTEET Energian säästö ja rakennusten tilatehokkuus ovat keskeisiä tavoitteita kaikissa peruskorjaushankkeissa. Tasapainoinen kestävä kehitys edellyttää ekologisen ja taloudellisen näkökulman ohella myös inhimillisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioimista. Inhimillisen ulottuvuuden vaatimukset edellyttävät työn ja työympäristön suunnittelua siten, että ihmisellä on mahdollisuus työskennellä elämänarvojensa mukaisesti, tehokkaasti sekä terveytensä ja työkykynsä säilyttäen /1/. Energiaa säästävät ratkaisut eivät saa heikentää sisäympäristön laatua, vaan tavoitteena tulee olla terveelliset, turvalliset ja käyttäjien hyvinvointia tukevat tilaratkaisut. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää tilan käyttäjiä osallistava toimintakonsepti, jolla peruskorjauskohteissa varmistetaan energiaa säästävät toimintatavat sekä tilojen käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta tukeva sisäympäristö samanaikaisesti. Tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa käyttäjälähtöisten ja osallistuvien menettelytapojen toimivuudesta (prosessinäkökulma) ja vaikuttavuudesta (lopputuloksen näkökulma) tilasuunnittelussa niin ihmisten hyvinvoinnin kuin energiatehokkuusvaatimustenkin kannalta. Tilasuunnittelun prosessia tarkastellaan prospektiivisena pitkittäistutkimuksena peruskorjauskohteessa. Tässä artikkelissa kuvataan ja arvioidaan tapaustutkimuksen avulla osallistuvan suunnittelun prosessia ja menetelmiä hankesuunnitteluvaiheessa. OSALLISTUVA SUUNNITTELU Käyttäjälähtöiset ja osallistavat toimintatavat ovat keskeisiä, kun tavoitellaan hyvinvointia ja työn tuottavuutta tukevaa sisäympäristöä sekä sujuvaa muutosprosessia. Samoin voidaan motivoida ja sitouttaa tilan käyttäjiä energiansäästötavoitteisiin. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa tarkastellaan teknisen järjestelmän rinnalla inhimillistä ja sosiaalista järjestelmää /2/. Lähtökohtana suunnittelussa ovat tilan käyttäjien työtehtävät, työprosessit, työtavat ja tulevaisuuden tavoitteet, joista on systemaattisesti kerättyä ja analysoitua kokemuksellista tietoa. Osallistuvalla suunnittelulla tarkoitetaan tilan käyttäjien aktiivista osallistumista suunnitteluun. Tavoitteena on käyttäjäkokemusta hyödyntämällä parantaa suunnitteluprosessia ja suunnittelun lopputulosta. Osallistumisen keskeisenä etuna voidaan

2 2 Sisäilmayhdistys raportti 2X. pitää myös oppimisprosessin aikana syntyvää yhteistä tietoa, joka parantaa osallistuneiden sitoutumista muutoksiin ja helpottaa niiden käyttöönottoa. Osallistumisen järjestämiseen on monia tapoja, joiden valintaa ohjaa se, kuinka laajasta käyttäjäryhmästä ja kuinka syvällisestä muutoksesta on kysymys. /3/ Osallistuva suunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä tilan käyttäjien, suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kesken sekä toimivia yhteistyön foorumeita. Yhteistyön onnistumisen pohjana ovat yhteiset tavoitteet sekä eri toimijoiden roolien ja vastuiden selkiyttäminen. Oman haasteensa tuo osallistuvan prosessin oikea-aikainen ja joustava kytkeminen peruskorjaushankkeeseen. OSALLISTUVAN SUUNNITTELUN MENETELMÄT Osallistuva suunnittelu tarvitsee tuekseen menetelmiä, jotka auttavat suunnittelu-, tutkimusja käytännön tietoa edustavia toimijoita ymmärtämään toisiaan sekä tukemaan muutoksen läpivientiä. Osallistuvaan suunnitteluun ei ole olemassa varsinaisesti omaa metodologiaa, vaan siinä sovelletaan heterogeenistä joukkoa erilaisiin tilanteisiin ja suunnitteluprosessin eri vaiheisiin kehitettyjä menetelmiä. Menetelmien tulisi tukea osallistujien yhteisten ajattelumallien syntymistä auttaa suunnitteludokumenttien ja käytettävien käsitteiden konkretisoinnissa ja havainnollistamisessa olla nopeasti omaksuttavia ja tehokkaita rajoitetusta ajankäytöstä johtuen edistää ryhmäpäätösten syntymistä. /3/ Tilojen suunnittelun lähtökohtana tulee olla tilojen käyttäjät ja heidän työnsä. Työn analyysin avulla selvitetään organisaation perustehtävät, keskeiset työprosessit, työn tekemisen tavat ja työvälineet. Käytettävien menetelmien tulisi siten vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat organisaation strategiset tavoitteet ja tulevaisuuden haasteet? Millaista työtä tiloissa tehdään tällä hetkellä ja miten työ muuttuu tulevaisuudessa? Missä ja miten tilan käyttäjät työskentelevät? Mitä muuttuva työ edellyttää tilaratkaisuilta? Miten tilatehokkuutta voidaan parantaa? TAPAUSTUTKIMUS YLIOPISTON PERUSKORJAUSHANKKEESSA Tutkimuskohteena on Suomen Yliopistokiinteistöjen omistama v rakennettu yliopistorakennus, jossa on meneillään peruskorjaushanke. Rakennuksessa on neljä maanpäällistä kerrosta ja kaksi maanalaista. Rakennuksen bruttoala on brm2 ja rakennustilavuus rm3. Rakennuksessa sijaitsee luentosaleja, luokkahuoneita, tutkimus- ja opetuslaboratorioita, kokoustiloja, työhuoneita, kanslia, kirjasto, sosiaalitilat ja varastotiloja. Rakennuksessa työskentelee 170 matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvaa henkilöä, jotka toimivat tutkimus- ja opetustehtävissä sekä hallinnossa ja tukipalveluissa. Tiedekunnassa on toistatuhatta opiskelijaa. Osallistuva suunnittelu osana hankesuunnitteluvaihetta Tutkimushanke käynnistyi Suomen Yliopistokiinteistöjen aloitteesta yhteisillä suunnittelukokouksilla, joissa oli mukana kiinteistön omistajan, yliopiston tilahallinnon ja henkilöstön edustajat sekä tutkijat. Peruskorjaushankkeen tavoitteiksi asetettiin: 1) kartoittaa toimivia tilaratkaisuja 2) optimoida tilojen käyttöä 3) tuoda joustavuutta tilojen käyttöön sekä 4) parantaa energiatehokkuutta.

3 Sisäilmastoseminaari Kuva 1. Tutkimuksen vaiheet ja toteutus osana peruskorjaushanketta. Peruskorjaushankkeesta ja tutkimuksesta tiedotettiin yliopiston yhteisessä aloitustilaisuudessa, johon kutsuttiin rakennuksen koko henkilöstö ja opiskelijat. Tilaisuudessa kiinteistön omistajan, henkilökunnan ja rakennuttajan edustajat sekä tutkijat kertoivat suunnitelmista ja aikatauluista. Tiedekunnan dekaanin johdolla muodostettiin laitosten johtajista ja eri henkilöstöryhmien edustajista työryhmä, jonka sihteerinä toimi hallintopäällikkö. Työryhmä piti viisi strategiakokousta, joiden teemat liittyivät mm. tulevaisuuden tilatarpeisiin, tiloihin sijoittumiseen ja väistötiloihin muuttoon. Tutkimus aloitettiin koko henkilöstölle suunnatulla Työympäristö- ja hyvinvointikyselyllä sekä johdon teemahaastatteluilla. Tutkimus eteni henkilöstön ja tilasuunnittelijoiden yhteisillä työpajoilla. Tässä artikkelissa rajaudutaan hankesuunnitteluvaiheeseen (työpajat 1-4) ja sitä koskeviin välituloksiin. (Kuva 1). Tutkimuksessa kehitetyt osallistuvan suunnittelun menetelmät ja niiden arviointi Tämän tutkimushankkeen yksi painopistealue on menetelmäkehityksessä. Osallistuvan suunnittelun ja tutkimuksen menetelminä ovat tätä tutkimuskohdetta varten räätälöidyt Työympäristö- ja hyvinvointikysely, teemahaastattelut ja työpajat. Työympäristö- ja hyvinvointikysely Menetelmän tavoite Työympäristö- ja hyvinvointikyselyn on tarkoitus toimia työn analyysin menetelmänä. Tavoitteena on tuottaa tietoa tilan käyttäjien työn vaatimuksista, työn tekemisen tavoista

4 4 Sisäilmayhdistys raportti 2X. sekä työn muutoksista ja niihin liittyvistä tilatarpeista tilasuunnittelun pohjaksi. Kysely toimii myös seurantamenetelmänä korjausten jälkeen, kun arvioidaan peruskorjausten vaikutuksia käyttäjien työympäristötyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja työsuoritukseen. Menetelmän kuvaus Työterveyslaitoksen kehittämällä Työympäristö- ja hyvinvointikyselyllä selvitetään mm. työn sisältöä, työtehtävien luonnetta ja työprosesseja, työn tekemisen paikkoja, tilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä, koettuja sisäympäristöhaittoja, tilan käyttäjien hyvinvointia, asennoitumista tilamuutokseen sekä kehittämisideoita. Kysely toteutettiin verkossa Digium selainpohjaisella ohjelmistolla. Kysely lähetettiin kaikille tutkimuskohteessa työskenteleville 170 henkilöille, joista 105 vastasi siihen (62%). Alustava arvio menetelmän toimivuudesta Kysely toimi erittäin hyvin työn analysoinnin menetelmänä. Se tuotti monipuolisen kuvan työn sisällöstä tilasuunnittelun pohjaksi. Kyselyn avulla voitiin profiloida erilaisia tilojen käyttäjäryhmiä, joilla oli erilaiset työtehtävät, työvälineet ja tilatarpeet. Kysely tuotti tietoa sisäympäristöön liittyvistä ongelmista ja nykyisten tilojen kehittämistarpeista, jotka kannattaa huomioida peruskorjauksen yhteydessä. Vastaajat kirjoittivat myös runsaasti toteuttamiskelpoisia työympäristöön liittyviä kehittämisehdotuksia. Teemahaastattelut Menetelmän tavoite Haastatteluiden tavoitteena oli tunnistaa peruskorjaukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä, joilla on vaikutusta rakennuksen tilaratkaisuihin ja tilojen käyttäjien työ- ja toimintatapoihin. Menetelmän kuvaus Tätä tutkimusta varten laaditun haastattelun teemat liittyvät mm. yliopiston henkilöstöstrategiaan, teknologisiin muutoksiin, eri tieteenalojen oppimis- ja tutkimismenetelmien kehitykseen sekä työtapojen muutoksiin. Teemahaastatteluilla selvitettiin tilojen eri käyttäjäryhmien työn vaatimuksia, työprosesseja ja työvälineitä, nykyisten tilojen toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä näkemyksiä tulevista tilatarpeista. Tutkija haastatteli 10 avainhenkilöä, jotka edustivat yliopiston eri yksiköiden ja laitosten johtoa, tutkimus- ja opetushenkilökuntaa, kanslian henkilökuntaa ja opiskelijoita. Alustava arvio menetelmän toimivuudesta Haastattelut täydensivät ja syvensivät kyselytutkimuksen tuloksia. Haastatteluiden avulla voitiin tarkentaa eri tieteenalojen erityisvaatimuksia ja tulevaisuuden näkymiä, jotka vaikuttavat tilatarpeisiin. Haastattelut tarjosivat erittäin monipuolisen kuvan yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käytännön työstä. Haastateltavat henkilöt esittivät paljon konkreettisia kehittämistarpeita ja toteuttamiskelpoisia ideoita tilasuunnitteluun. He kertoivat mielellään työstään ja arvostivat osallistumisen mahdollisuutta. Haastateltavien oli kuitenkin vaikea hahmottaa tutkimustyön ja opetuksen mahdollisia muutostrendejä. Haastattelujen lisäksi tarvitaankin skenaariotyöskentelyn välineitä tulevaisuuden kehityksen hahmottamiseksi. Haastattelut tehtiin haastateltavien työhuoneissa, jossa he pääsivät esittelemään työtapansa ja työvälineensä. Tutkija dokumentoi ne valokuvaamalla. Työpajat Menetelmän tavoite Hankesuunnitteluvaiheessa järjestettiin viisi työpajaa tilan käyttäjille ja suunnittelijoille.

5 Sisäilmastoseminaari työpajassa tarkasteltiin kyselyiden ja haastatteluiden tulosten valossa yliopistossa tehtävän työn vaatimuksia ja tilatarpeita. Tavoitteena oli luoda yhteinen käsitys nykyisten tilojen toimivuudesta ja tulevaisuuden tilatarpeista suunnittelun tueksi. 2. työpajan tavoitteena oli luoda ymmärrys rakennuksen tämän hetken kunnosta ja korjaustarpeista sekä pohtia tilan käyttäjien mahdollisuuksia edistää tila- ja energiatehokkuutta. Työpajassa tarkasteltiin henkilöstön kokemuksia sisäilmastosta kyselyiden ja haastatteluiden tulosten perusteella. Lisäksi tavoitteena oli tarjota tietoa siitä, mitä energiatehokkuudella tarkoitetaan ja mitkä ovat oleellisia tekijöitä sen parantamisessa. 3. työpajan tavoitteena oli suunnitella väistötiloihin muuton organisointia. Samalla keskusteltiin muutokseen liittyvistä tunnelmista, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. 4. työpajan tavoitteena oli tiedottaa peruskorjaushankkeen etenemisestä sekä luoda viestintäsuunnitelma hankkeen ajaksi. Tilaisuudessa selkeytettiin eri toimijoiden rooleja ja käsiteltiin viestintään liittyviä käytännön kysymyksiä. 5. työpaja oli suunnittelijoiden ja tutkijoiden yhteinen tapaaminen. Tilaisuuden tavoitteena oli visualisoida laboratorioiden monitilaratkaisun eri vaihtoehtoja sekä keskustella suunnittelutilanteesta ja käyttäjätiedon hyödyntämisestä. Menetelmän kuvaus Työpajoihin kutsuttiin eri yksiköiden ja laitosten johtoa, henkilöstön edustajia eri käyttäjäryhmistä, tila- ja muuttovastaavat sekä tilasuunnittelijat, rakennuttajakonsultti ja kiinteistön omistajan edustajat. Tutkijat toimivat työpajoissa yhteistyön fasilitaattoreina. Jokaiseen työpajaan osallistui henkilöä. Työpajat kestivät puoli päivää ja niiden työtapa oli osallistuva ja keskusteleva sekä tulevaisuuteen suuntaava. Työpajat dokumentoitiin valokuvaamalla ja kirjoittamalla keskusteluista muistiinpanot. Ryhmätyön tuotoksista kirjoitettiin yhteenvedot. Työpajojen toimivuutta arvioitiin palautekyselyllä, jonka osallistujat täyttivät heti tilaisuuden päätyttyä. Alustava arvio menetelmän toimivuudesta Tilan käyttäjät ja suunnittelijat osallistuivat työpajoihin aktiivisesti ja innostuneesti. He arvioivat ne hyödyllisiksi ja kokivat, että asioiden käsittely oli hyvin jäsenneltyä ja ymmärrettävää. Keskustelu oli avointa ja erilaiset näkemykset pääsivät hyvin esille. Osallistujat arvioivat sitoutuvansa tuloksiin. Palautekyselyjen tulokset ovat kuvassa 2. Eri työpajojen arviot erosivat jonkin verran toisistaan ja niiden myönteisyys heikkeni prosessin edetessä. Syitä trendiin voi olla monia. Ensimmäisessä työpajassa, jonka arviot olivat myönteisimmät, käsiteltiin käyttäjien näkökulmasta ehkä kiinnostavinta ja merkityksellisintä teemaa, työn sisältöä ja sen vaatimuksia tiloille. Kolmannen työpajan tunnelmaan heijastuivat organisaation sisäisen järjestäytymisen ja vastuunjaon ongelmista johtuvat epäselvyydet sekä suunnittelijoiden huoli suunnitteluaikataulun viivästymisestä. Neljäs työpaja toteutui ajankohtana, jolloin koko kiinteistön muutto väistötiloihin oli käynnissä ja henkilöstö oli kuormittunut muuton aiheuttamasta ylimääräisestä työstä. Työpajojen onnistuneessa toteutuksessa ja yhteistyön fasilitoinnissa tarvittiin huolellista suunnittelua, käyttäytymistieteellistä ammattitaitoa ja ohjauskokemusta.

6 6 Sisäilmayhdistys raportti 2X. Kuva 2. Osallistujien arviot työpajoista keskiarvoina, asteikko kielteinen 1-5 myönteinen. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA Tutkimus tarjoaa tutkimustietoa osallistavan tilasuunnittelun prosessista ja menetelmistä. Alustavan arvion mukaan tutkimuksessa käytetyt menetelmät toimivat hyvin hankesuunnitteluvaiheen tukena, mutta monia kehittämisen haasteitakin löytyi. Monialainen yhteistyö ja peruskorjaushankkeen tiukat aikataulut osoittautuivat varsin haastavaksi kokonaisuudeksi. Suunnitteluprosessissa kohtasivat erilaiset ajattelumallit ja kielimaailmat. Kehittämistarpeita löytyi niin käyttäjätiedon siirtämisessä suunnittelijoille kuin suunnittelutiedon havainnollistamisessa käyttäjille. Haasteena on tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön tilasuunnittelussa. Jatkossa tarvitaan muun muassa uudenlaisia visualisoinnin työkaluja käyttäjiä osallistavan prosessin tueksi. KIITOKSET Tutkimus on osa RYM Sisäympäristö -ohjelman "Energiatehokkaat ja yhteiskuntavastuulliset oppimisympäristöt" tutkimushanketta (Human & Green), joka toteutetaan Työterveyslaitoksen, VTT:n, Tampereen Teknillisen yliopiston EDGElaboratorion ja pilottiorganisaatioiden yhteistyönä v LÄHDELUETTELO 1. Kasvio, A. ja Räikkönen, T. (2010) Kohti kestävää työelämää. Työterveyslaitos, Helsinki. 2. Huuhtanen, P. (2002) Muutoksen toteutus työyhteisössä. Kirjassa: Lindström, K. ja Leppänen, A. (toim.) Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Työterveyslaitos, Helsinki. 3. Launis, M. (2011) Osallistuminen ja yhteistyö ergonomisessa kehittämistoiminnassa. Teoksessa: Launis, M. ja Lehtelä, J. Ergonomia. Työterveyslaitos, Helsinki.

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Sampo 2 - Lukio-organisaation tieto- ja viestintäteknisesti tuetun toimintamallin arviointi ja laajennettavuus. Marika Pehkonen & Heljä Franssila

Sampo 2 - Lukio-organisaation tieto- ja viestintäteknisesti tuetun toimintamallin arviointi ja laajennettavuus. Marika Pehkonen & Heljä Franssila TAMPEREEN YLIOPISTO hypermedialaboratorio Sampo 2 - Lukio-organisaation tieto- ja viestintäteknisesti tuetun toimintamallin arviointi ja laajennettavuus Marika Pehkonen & Heljä Franssila 2008 http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7528-3.pdf

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.)

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Kuntoutussäätiö TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 47/2014 1 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään Tietoa työstä Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen Salla Toppinen-Tanner Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, Salla Toppinen-Tanner

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot