ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen"

Transkriptio

1 ICF / VAT toimintakyvyn arviointi

2 ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn arviointia helpotetaan VAT on väline joka on rakennettu ICF:n luokituksen päälle ja joka tuottaa ICF rakenteen mukaista tietoa toimintakyvystä

3 Miksi toimintakyvyn arviointia tarvitaan On löydettävä se ensisijainen syy (rajoite) mikä estää integroitumisen yhteiskuntaan Kohdennetaan kuntoutus oikeisiin asioihin Saadaan esille ne vahvuudet joita asiakkaalla on ja joiden varaan kuntoutusta voidaan rakentaa Tarvitaan lisää tietoa toimintakyvystä monialaiselle työryhmälle esim. eläkepäätöstä varten Voidaan muodostaa realistiset tavoitteet kuntoutukselle Kuntoutujan tavoitteet kuntoutukselle Kuntoutujan lähiympäristön tavoitteet Kuntoutuksen maksajan tavoitteet Kuntoutusorganisaation tavoitteet

4 Toimintakyvyn arviointi tarkoitus ja tapa Toimintakyvyn arvioinnin tarkoitus on tuottaa kuntouttavalle organisaatiolle tietoa niistä rajoitteista ja vahvuuksista joita kuntoutujalla on ja jotka vaikuttavat kuntoutumiseen. Toimintakyky arvioidaan suoriutumisena olemassa olevassa tunnetussa toimintaympäristössä (työ, koulu, koti, harrastus, jne.) Toimintakyvyn kuvaukseen sisältyy: Kuntoutujan itsearviointi Yhden tai useamman ulkopuolisen havainnot toimintakyvystä Oleellista arvioinnissa on, että haetaan vain tavoitteen kannalta oleellista tietoa

5 Toimintakyky Toimintakyvystä kuvataan: Fyysiset toimintaedellytykset Psyykkiset toimintaedellytykset (Sosiaaliset toimintaedellytykset) Arvioinnin tuloksena saadaan kuvaus asiakkaan toimintakyvystä tunnetussa toimintaympäristössä. Tulos on WHO:n ICF -rakenteen mukainen ja tuotetaan sekä taulukkona että grafiikkana.

6 Arviointi (VAT) Perustiedot Osoittimien luominen Osoitinryhmien luominen Osoittimien ja osoitinryhmien yllläpito VAT:n ylläpidossa Arviointi Henkilön perustiedot - Käytettäviä osoitinryhmiä ei ole rajoitettu Henkilön perustiedoissa kiinnitetään asiakkaalle käytettävä(t) arviointiryhmä(t) Itsearviointi Kuntoutujan tekemä itsearviointi Valmentajan havainnot 1 Valmentajan havainnot 2 Yhden tai kahden valmentajan (ulkopuolisen havainnoijan) kirjaamat havainnot Tuloksen käyttö Tulos esitetään grafiikkana ja vahvuuden / rajoitteen voimakkuusasteena. Tuloksessa on: - ICF- kuvauskohde - Käytetty osoitin - Asiakkaan itsearvioinnin tulos - Valmentajan (valmentajien) kirjaamat havainnot Tulosteesta poimitut osatulosteet ja muodostetut yhteenvedot sekä palautekeskustelut Tilastointi

7 Toimintakyvyn arviointi, Osoittimet ja osoitinryhmät Toimintakykyä arvioidaan osoittimien (kysymysten) ja niistä koottujen osoitinryhmien avulla. Osoittimet on muodostettava niin konkreettisiksi kuin mahdollista, jotta sekä asiakkaan itsearviointi että ulkopuoliset havainnot kohdistuvat samaan tekijään. Osoitinryhmä(t) koostetaan siten, että arvioinnin tavoitteen mukainen tietotarve saavutetaan. Osoittimet ja osoitinryhmät luodaan VAT:in ylläpidossa.

8 Toimintakyvyn arviointi, Esimerkki osoittimesta ja skaalauksesta Keskittyminen rauhattomassa työympäristössä Minun on aina helppoa keskittyä työhöni vaikka työympäristö on rauhaton Minun on erittäin helppoa keskittyä työhöni vaikka työympäristö on rauhaton Minun on kohtalaisen helppoa keskittyä työhöni vaikka työympäristö on rauhaton Minun on melko helppoa keskittyä työhöni vaikka työympäristö on rauhaton Minulla ei ole vaikeuksia keskittyä työhön vaikka työympäristö on rauhaton Minulla on vähäisiä vaikeuksia keskittyä työhön jos työympäristö on rauhaton Minulla on kohtalaisia vaikeuksia keskittyä työhön jos työympäristö on rauhaton Minulla on suuria vaikeuksia keskittyä työhön jos työympäristö on rauhaton Minun on mahdotonta keskittyä työhön jos työympäristö on rauhaton

9 Osoitinryhmät Osoitinryhmien käyttämisellä pyritään siihen, että vaikka asiakkaan taustoista ei tiedettäisi riittävästi niin ensimmäisen arvioinnin perusteella saadaan ainakin jotain tietoa kuntoutuksen ohjaamiseksi. Arvioinnin tulee kohdistua laajasti koko ao. toimintaympäristössä havaittavissa oleviin toimintakykyyn vaikuttaviin tekijöihin eikä vain esim. diagnoosin osoittamiin tekijöihin. Tällöin saadaan viitetietoa sekä primääriongelmasta että sen aiheuttamista seurannaisista.

10 Osoitinryhmät Asiakaskohtaiset osoitinryhmät Tarvittaessa käytettävillä asiakas- / aihekohtaisella osoitinryhmällä tarkennetaan haluttuja osa-alueita kuntoutujan toimintakyvystä. Näin pystytään täydentämään arviointia esim. fyysisiä ominaisuuksia kattavilla osoittimilla.

11 Toimintakyvyn arviointi Itsearviointi Asiakkaan oma käsitys suoriutumisestaan ao. toimintaympäristössä kysymyksessä esitetyn asian suhteen. On subjektiivinen kuva (käsitys) joka voi olla realistinen tai poiketa todellisuudesta suuntaan tai toiseen hyvin monesta eri syystä Siihen on aina suhtauduttava siten, että se on totta

12 Toimintakyvyn arviointi Ulkopuoliset havainnot Ovat ulkopuolisen (ammattilainen, perheenjäsen, työnantaja ) tekemiä havaintoja asiakkaan suoriutumisesta samassa toimintaympäristössä ja samaan aikaan kuin mitä itsearviointi koskee Ovat havaintoja eivät mielipiteitä tai olettamuksia, havainnoijan on ohitettava kysymys josta hänellä ei ole havaintoa Havainnot skaalataan ICF:n skaalauksen mukaiseksi Havainnoijia voi olla yksi tai useampia Tuloksia luetaan (tulkitaan) aina yhdessä itsearvioinnin tulosten kanssa

13 Säännöt ulkopuoliseen arviointiin Osa osoittimista on sellaisia että valmentaja voi havaita vain toimintakyvyn tai työssä suoriutumisen rajoitteen, mikäli rajoitetta ei ole, osoitin arvioidaan neutraaliksi. Jos tekijää ei havaittu (havainto voi myös muodostua käydyistä keskusteluista), tekijää ei kirjata Jos tekijä on sellainen että sitä ei voida havaita työaikana, sitä ei kirjata Jos arvioinnin käyttö vain omaan käyttöön (palautekeskustelu) niin arvioinnin perustana olevat havainnot voivat olla heikompia Jos arviointi tehdään monialaisen työryhmän käyttöön, on töiden dokumentointi toteutettava huolellisesti. Huomaa! Arviointi ei ole kouluarvostelu

14 Skaalaus (Suoritukset ja osallistuminen) +4 Ehdottomasti edistävä tekijä +3 Merkittävästi edistävä tekijä +2 Kohtalaisesti edistävä tekijä +1 Lievästi edistävä tekijä 0 Ei rajoitetta, neutraali, henkilöllä ei ole rajoitetta tässä tekijässä -1 Lievä rajoite, ongelma vaikuttaa vähemmän kuin 25 % ajasta, henkilö voi sietää sitä ja se on esiintynyt harvoin viimeisen 30 pv:n aikana -2 Kohtalainen rajoite, ongelma vaikuttaa vähemmän kuin 50 % ajasta, heikentää päivittäistä elämää ja on esiintynyt ajoittain viimeisen 30 pv:n aikana -3 Merkittävä rajoite, ongelma vaikuttaa enemmän kuin 50 % ajasta, häiritsee osittain päivittäistä elämää ja on esiintynyt säännöllisesti viimeisen 30 päivän aikana -4 Ehdoton rajoite, ongelma esiintyy enemmän kuin 95 % ajasta, intensiteetillä joka ehdottomasti estää päivittäistä elämää ja on esiintynyt joka päivä viimeisen 30 pv:n aikana

15 Mitä saadaan ja miten käytetään

16 Mitä saadaan, muutoksen esittäminen

17 VAT:n tulostusryhmät Tulostusryhmien avulla helpotetaan erilaisten osatulosteiden tekemistä VAT arvioinneista. Näitä tulostusryhmiä voivat olla esim: Motivaatio Fyysiset tekijät Integraatio ja kompetenssi Työssä tarvittavat sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot.. Tulostusryhmien tekemisellä helpotetaan arviointituloksen luettavuutta kun samaan tutkittavaan tekijään (esim. sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot) vaikuttavat kuvauskohteet ja osoittimet voidaan koota samaan tulosteeseen, vaikka ne eivät ICF-luokituksessa olisikaan peräkkäin, (esim. pääluokka 7 Henkilöiden välinen vuorovaikutus + d 355 Asiakeskustelu). Tulostusryhmiä voidaan koota myös kokoamalla jotakin oireyhtymää (esim. lukihäiriö) indikoivat ICF-kuvauskohteet ja muodostamalla niistä tulostusryhmä.

18 VAT:n tulostusryhmät Tuloksen käyttö Tulostusryhmät muodostavat poimintamaskin jonka avulla halutusta arvioinnista voidaan poimia ne arvioinnissa käytetyt osoittimet, joiden ICFkuvauskohteeksi on merkitty jokin tulostusryhmän ICF-kuvauskohde. Poiminta voidaan tehdä mistä tahansa toteutetusta arvioinnista. Vaikka tulostusryhmä voidaan muodostaa siten että sen avulla saadaan viitetietoa jostakin rajoitteesta (esim. lukihäiriö), ei pelkästään työssä saatujen havaintojen varassa tule tehdä diagnoosia, vaan asiaa on aina tutkittava tarkemmin. Työssä saadut havainnot kyllä voivat vahvistaa muualla saatua tutkimustulosta ja osoittaa sen, kuinka havaittu (diagnosoitu) rajoite vaikuttaa ao. toimintaympäristössä.

19 Mihin arvioinnin käyttö on vaikuttanut Palautekeskustelujen luonne muuttuu, rajoitekeskeisyydestä -> voimavarakeskeisyydeksi Kuntoutuja (kuntoutus) voi keskittyä niihin seikkoihin joiden vaikutus on tulevaisuuden kannalta merkittävin Jos havaittu rajoite on pysyvä, myös se tulee näkyväksi Yhteistyö eri toimijoiden välillä on helpottunut