ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen"

Transkriptio

1 ICF / VAT toimintakyvyn arviointi

2 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus jota WHO suosittaa toimintakyvyn kuvaamiseen Luokitus sisältää yli 1400 kuvausta toimintakyvyn eri osa-alueista Julkistettu suomeksi 2004

3 Toimintakyvyn arviointi tarkoitus ja tapa Toimintakyvyn arvioinnin tarkoitus on: - Tuottaa kuntouttavalle organisaatiolle tietoa niistä rajoitteista ja vahvuuksista joita kuntoutujalla on ja jotka vaikuttavat kuntoutumiseen. - Toimintakyvystä kuvataan kuntoutujan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset toimintaedellytykset (ympäristön tarjoamat toimintaedellytykset) - Tuottaa tietoa niille yhteistyökumppaneille jotka osallistuvat asiakkaan kuntoutukseen. - Toimintakyky arvioidaan suoriutumisena olemassa olevassa tunnetussa toimintaympäristössä (työ, koti, harrastus, jne.) - Toimintakyvyn kuvaukseen sisältyy: - Kuntoutujan itsearviointi - Yhden tai useamman ulkopuolisen havainnot toimintakyvystä Oleellista arvioinnissa on, että haetaan vain toimintakyvyn (kuntoutumisen, jatkosuunnittelun) kannalta oleellista tietoa

4 Toimintakyvyn arviointi sisältö Toimintakyvyn arviointiin sisältyy: - Perustietojen ylläpito - ICF-kuvauskohteiden ylläpito - Osoittimien (kysymysten) ylläpito - Osoitinryhmien (lomakkeiden) ylläpito - Tulostusryhmien ylläpito - Arviointitapahtumat - Arviointien tulostukset - (Tilastointi)

5 Arviointi Perustiedot Osoittimien luominen Osoitinryhmien luominen Osoittimien ja osoitinryhmien yllläpito VAT:n ylläpidossa Arviointi Henkilön perustiedot - Käytettävien osoitinryhmien määrää ei ole rajoitettu Henkilön perustiedoissa kiinnitetään asiakkaalle käytettävä(t) arviointiryhmä(t) Itsearviointi Kuntoutujan tekemä itsearviointi Valmentajan havainnot1 Valmentajan havainnot2 Yhden tai kahden valmentajan kirjaamat havainnot Tuloksen käyttö Tulos esitetään grafiikkana ja vahvuuden / rajoitteen voimakkuusasteena. Tuloksessa on: - ICF- kuvauskohde - Käytetty osoitin - Asiakkaan itsearvioinnin tulos - Valmentajan (valmentajien) kirjaamat havainnot Tulosteesta poimitut osatulosteet ja muodostetut yhteenvedot sekä palautekeskustelut

6 Toimintakyvyn arviointi, Osoittimet ja osoitinryhmät Toimintakykyä arvioidaan osoittimien (kysymysten) ja niistä koottujen osoitinryhmien avulla. Osoittimet muodostetaan niin konkreettisiksi kuin mahdollista, jotta sekä asiakkaan itsearviointi että ulkopuoliset havainnot kohdistuvat samaan tekijään. Osoitinryhmä(t) koostetaan siten, että arvioinnin tavoitteen mukainen tietotarve saavutetaan. Osoittimet ja osoitinryhmät luodaan VAT:in ylläpidossa.

7 Toimintakyvyn arviointi, Osoitinryhmät Osoitinryhmät muodostetaan siten, että kuntoutumisen kannalta tarpeellinen tieto saavutetaan. Ryhmiä voidaan muodostaa: Asiakasryhmäkohtaisesti Asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti Tarkennettavan tekijän mukaisesti Käytettävien osoitinryhmien määrää ei ole rajoitettu ja eri arviointikerroilla voidaan käyttää eri ryhmiä.

8 Toimintakyvyn arviointi, Arviointitapahtuma VAT:ssa asiakas suorittaa ensin itsearvioinnin jonka jälkeen ulkopuoliset havainnoijat kirjaavat havaintonsa. Asiakas valitsee vastausteksteistä sen vaihtoehdon, jonka hän katsoo vastaavan omaa toimintakykyään kunkin osoittimen kohdalla. Eli asiakas kertoo oman subjektiivisen näkemyksensä toimintakyvystään.

9 Toimintakyvyn arviointi, Arviointitapahtuma Kuntoutujan tekemän itsearvioinnin jälkeen kirjaavat ulkopuoliset havainnoijat omat havaintonsa asiakkaan toimintakyvystä noudattaen ICF:n skaalauksen soveltamisohjetta. Oleellista on, että havainnoijat (valmentajat, ohjaajat, työnjohtajat omaiset, jne.) kirjaavat vain tehdyt havainnot, eivät mielipiteitä tai oletuksia. Havainnoijalla on mahdollisuus ja velvollisuus ohittaa osoitin josta hänellä ei ole havaintoa.

10 Skaalaus (Suoritukset ja osallistuminen) +4 Ehdottomasti edistävä tekijä +3 Merkittävästi edistävä tekijä +2 Kohtalaisesti edistävä tekijä +1 Lievästi edistävä tekijä 0 Ei rajoitetta, neutraali, henkilöllä ei ole rajoitetta tässä tekijässä -1 Lievä rajoite, ongelma vaikuttaa vähemmän kuin 25 % ajasta, henkilö voi sietää sitä ja se on esiintynyt harvoin viimeisen 30 pv:n aikana -2 Kohtalainen rajoite, ongelma vaikuttaa vähemmän kuin 50 % ajasta, heikentää päivittäistä elämää ja on esiintynyt ajoittain viimeisen 30 pv:n aikana -3 Merkittävä rajoite, ongelma vaikuttaa enemmän kuin 50 % ajasta, häiritsee osittain päivittäistä elämää ja on esiintynyt säännöllisesti viimeisen 30 päivän aikana -4 Ehdoton rajoite, ongelma esiintyy enemmän kuin 95 % ajasta, intensiteetillä joka ehdottomasti estää päivittäistä elämää ja on esiintynyt joka päivä viimeisen 30 pv:n aikana

11 Esimerkki arviointituloksesta

12 VAT:n tulostusryhmät Tulostusryhmien avulla helpotetaan erilaisten osatulosteiden tekemistä VAT arvioinneista. Näitä tulostusryhmiä voivat olla esim: - Motivaatio - Fyysiset tekijät - Integraatio ja kompetenssi - Työssä tarvittavat sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot Tulostusryhmien tekemisellä helpotetaan arviointituloksen luettavuutta kun samaan tutkittavaan tekijään (esim. sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot) vaikuttavat kuvauskohteet ja osoittimet voidaan koota samaan tulosteeseen, vaikka ne eivät ICF-luokituksessa olisikaan peräkkäin, (esim. pääluokka 7 Henkilöiden välinen vuorovaikutus + d 355 Asiakeskustelu). Tulostusryhmiä voidaan koota myös kokoamalla jotakin oireyhtymää (esim. lukihäiriö) indikoivat ICF-kuvauskohteet ja muodostamalla niistä tulostusryhmä.

13 Mitä saadaan Fyysinen-, psyykkinen- ja sosiaalinen toimintakyky ao. toimintaympäristössä Primäärirajoitteet jotka estävät tai haittaavat yhteiskuntaan integroitumista Vahvuudet joita asiakas voi hyödyntää kuntoutumisessaan Osoitus muutoksesta kuntoutumisen aikana (muutokset arviointikertojen välillä) ICF:n rakenteen mukaista siirrettävää ja helposti ymmärrettävää tietoa moniammatilliselle työryhmälle Asiakasryhmäkohtaista tilastotietoa arviointituloksista (raakadata)

14 Yhteenveto Arviointi on helppo ja nopea toteuttaa. Arviointi voidaan toteuttaa myös työpaikoilla, havaintojen tekijällä ei tarvitse olla tuntemusta ICF:stä, riittää kun hän tuntee toimintaympäristön VAT voidaan sovittaa eri toimintaympäristöihin ja eri asiakastilanteisiin Saatu tieto on ICF:n rakenteen mukaista ja siten helposti yhdisteltävissä ja tulkittavissa Tuloksista voidaan myös koostaa tietoa joka ei noudata ICF:n rakennetta

15 Kiitoksia Tuomas Leinonen Kumppaniksi ry, Vienankatu Kajaani