Työyhteisön toiminta ja ilmapiiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työyhteisön toiminta ja ilmapiiri"

Transkriptio

1 Työyhteisön toiminta ja ilmapiiri Työyhteisöviestintä ja työyhteisötaidot Työyhteisön ristiriidat Kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu Työväkivalta Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskus TTK Tärkeitä kysymyksiä Mitä varten organisaatio on olemassa? Mitä on tarkoitus saada aikaan? Ketkä ovat asiakkaitamme? Mitä palveluita he meiltä odottavat nyt ja tulevaisuudessa? Millaista osaamista näiden palveluiden tuottamiseen tarvitaan? Onko meillä riittävää osaamista? Miten tarvittavaa osaamista saadaan? Ketkä ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme? Ovatko työolot kunnossa? Entä terveys ja työkyky? 1

2 Lisää tärkeitä kysymyksiä Saammeko riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa työhön liittyvistä asioista? Tukevatko kokouskäytännöt sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja järjestelmät työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia? Millainen on työyhteisön ilmapiiri, entä esimies - alaissuhde? Miten itse toimin vuorovaikutustilanteissa? Työilmapiiri voidaan määritellä organisaatiossa työskentelevien yksilöiden havaintojen summaksi. on organisaatioilmapiirin, esimiehen johtamistyylin ja työyhteisön muodostama kokonaisuus. Ilmapiirin käsite muodostaa yhteyden organisaatiotason ja yksilön välille. Ilmapiiri on kulttuurin ilmentymä. Mistä tunnistaa hyvän ilmapiirin? 2

3 Turvallisuus, luottamus Yrityksen tulevaisuuden näkymät Esimies alaissuhde Toiminnan kehittäminen, jatkuvuus: arviointi, suunnittelu, toiminta Muutosten hallinta Työyhteisön ilmapiiri Konfliktien ratkaisukyky Oma osaaminen ja asema, työn mielekkyys Vaikutusmahdollisuudet Oma terveys Oma elämäntilanne Johtaminen, esimiestyö Johtajuus = Halu x kyvyt Hallinto-osaaminen Asiaosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen Halu kehittyä Halu käyttää valtaa ja ottaa vastuuta 3

4 Johtajuus Oikeudenmukaisuus Luottamus Yksilöllinen kohtelu Tuki, kannustus Puuttuminen Hyvä ilmapiirimittaus ja sen hyödyntäminen sisältää työn ja ilmapiirin kehittämisen kannalta oleelliset asiat on ymmärrettävä ja helposti toteutettava on kehittyvä, mahdollisuus arvioida mittausta ja tehdä kehitysehdotuksia siihen vastaavat kaikki työyhteisön jäsenet rehellisesti mahdollistaa vertailun ja kehittymisen seurannan mittaus käydään yhteisöittäin läpi huolellisesti ja keskustellen valitaan tärkeimmät kehityskohteet ja toteutetaan ne! 4

5 Työyhteisöviestinnän muodot Kokous- ja palaverikäytännöt Epämuodollinen viestintä Tavoitettavuus Kahvihetket Yhteiset tilaisuudet Verkkoviestintä ja sosiaaliset ohjelmistot Työyhteisötaitoja Ymmärretään perustehtävä, päämäärä, arvot Vastuun, tavoitteiden ja oman roolin tiedostaminen ja niiden mukaan toimiminen Systeemiajattelu: kokonaisuuksien ymmärtäminen Sosiaaliset taidot, puhe- ja kuuntelutaito Aloitteellisuus, aktiivisuus, rohkeus puuttua Halu oppia uutta (tietotekniikka) Rehellisyys, reiluus, välittäminen Hyvät käytöstavat, erilaisuuden arvostaminen Omien rajojen tunnistaminen, kohtuus! 5

6 Työyhteisön ristiriitojen taustaa Työyhteisön muutos- ja kriisitilanteet Organisaatiomuutokset Äkilliset kriisitilanteet: irtisanomiset Ympäristön odotukset vs. omat tavoitteet Epäselvät tavoitteet Johtajuus Tiedonkulun ongelmat Yhteisöllinen stressi ja työuupumus Organisaation väsyminen jatkuviin muutoksiin Henkilöresurssien vähyys työn määrään nähden Kärjistyneet yhteistyöongelmat Yhteisön jäsenten välillä Esimiehen, tiimin ja organisaation välillä Syntipukki-ilmiö Kiusaaminen 6

7 Yksilölähtöiset ongelmat Elämänkriisi Työuupumus Mielenterveysongelmat Alkoholiongelmat Motivaatio-ongelmia / Velvollisuuksien laimin lyöminen, väärinkäytökset Osaamiseen liittyvät puutteet Ymmärryksen luominen Syytös RISTIRIITAMALLI Toisen syyllisyys ja häpeä YHTEISYMMÄRRYS Sosiaalisen sidoksen hajoaminen Huomion osoitus, anteeksi pyyntö tms. Toisen arvostus Sosiaalisen sidoksen vahvistuminen Juuti

8 Epäasiallisen kohtelun ilmenemismuotoja henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden, yksityiselämä pilkkaaminen tai mustamaalaaminen mielenterveyden kyseenalaistaminen uhkailu fyysinen väkivalta työyhteisön ulkopuolelle jättäminen toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon perusteeton työtehtävien laadun tai määrän muuttaminen epäasiallisen työnjohtovallan käyttö nöyryyttävien käskyjen antaminen 18 Työntekijän yleiset velvollisuudet Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. 8

9 Työturvallisuuslaki 28 Häirintä Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Keskeisten käsitteiden määrittely Työturvallisuuslaissa kielletään terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttava häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu. Laissa ei määritellä näitä käsitteitä. Kaikki työpaikalla esiintyvä kielteinen käyttäytyminen ei ole lain tarkoittamaa terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista kohtelua. 9

10 Epäasiallisena käyttäytymisenä voidaan pitää kaikkea kielteistä käyttäytymistä työpaikalla, jota ei voida pitää yleisen hyvän tavan mukaisena. Kyse voi olla kertaluontoisesta tunteenpurkauksesta tai jatkuvasta, systemaattisesta ja tahallisesta toiminnasta. Häirintänä pidetään työturvallisuuslain 28 :n mukaan epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Myös seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kuuluu työturvallisuuslain 28 piiriin. Mikäli kyseessä on seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä, kyse voi olla myös tasaarvolain mukaan kielletystä syrjinnästä. 10

11 Satunnainen epäasiallinen puhe tai näkemyserot eivät ole häirintää, vaikka ne koettaisiin loukkaavina. Yksittäiset erimielisyydet, satunnainen sopimaton kielenkäyttö tms. eivät ole häirintää, vaikka niistä aiheutuisikin pahaa mieltä. Kun epäasiallinen kohtelu aiheuttaa työntekijälle terveydellistä haittaa eikä työnantaja siihen puutu, puhutaan rikoslaissa rangaistavaksi määrätystä häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta Erimielisyydet kuuluvat arkipäivään. Riidan pelko ei ole viisauden alku. 11

12 Työpaikkakiusaamisella ja henkisellä väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joutuu toistuvasti ja pitkään painostavan, loukkaavan tai alistavan käyttäytymisen kohteeksi. Kyseessä on tapahtumaketju, jonka kuluessa kiusattu ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Toimijana voi olla työtoveri, esimies, alainen tai ulkopuolinen henkilö esimerkiksi asiakas. Kuka tahansa työyhteisön jäsen voi joutua kohteeksi. Pitkäkestoisen henkisen väkivallan aiheuttamat seuraukset mielipahakertymän kasvaminen epäasiallinen kohtelu häirintä, kiusaaminen sukupuolinen häirintä työsyrjintä masentuneisuutta työhaluttomuutta unettomuutta sairauksia, sairaslomia työkyvyttömyyttä ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä 12

13 Myönteinen palaute ja kannustus Itsetunnon ja elämänuskon vahvistuminen Tervehtiminen Myönteinen palaute Kuuntelu Tuen ja myötätunnon osoittaminen Innostusta Motivaation vahvistumista Aktiivisuutta Terveyttä Työkyvyn vahvistumista Työn tuloksellisuutta Pelisäännöt Pelisäännöt eivät poista ongelmaa, mutta kertovat miten toimitaan, jos työpaikalla havaitaan huonoa kohtelua. Määritellään termit eli mitä tarkoittaa? Huono kohtelu, kiusaaminen, henkinen väkivalta, epäasiallinen käyttäytyminen, häirintä, syrjintä Laaditaan ohjeet asian käsittelylle Mitä teen, kun koen joutuneeni epäasiallisen kohtelun kohteeksi? Miten asiaa lähdetään hoitamaan? Miten tilannetta seurataan? 13

14 Yleiset periaatteet Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut henkilö kerro häiritsijälle, että koet hänen käytöksensä epäasialliseksi, jos tämä ei auta pyydä työnantajaa puuttumaan tilanteeseen pyydä mukaasi tarvittaessa valtuutettu tai luottamusmies tai toinen työntekijä jos tilanne ei korjaannu ilmoita asiasta lähimmälle esimiehellesi ja työterveyshuollon edustajalle dokumentoi tilanteet Esimiehen toimintaohjeet selvitä mitä on tapahtunut kirjaa tosiasiat muistiin selvitä onko taustalla työhön liittyviä ongelmia esim. epäselvyydet työtehtävissä, häiriöt tiedonkulussa ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin esim. yhteinen keskustelutilaisuus, jossa sovitaan miten jatkossa käyttäydytään suullinen huomautus, kirjallinen varoitus töiden udelleen järjestely, ohjaus työterveyshuoltoon seuraa tilannetta 14

15 Työsuojeluvaltuutetun rooli Tiedon välittäminen (kirjallinen, koulutus) Toimintamallien rakentamiseen osallistuminen Asian esiin nostamiseen rohkaisu Yksilöllinen tuki Asian eteenpäin vieminen yhdessä asiakkaan kanssa Ei vastuuta selvittämisestä 27 Väkivallan uhka Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. 15

16 työtä ja työpaikkaa varten työnantajan on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa. Tarvittaessa on tarkistettava turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden toimivuus. Työväkivallan riskiprofiileja Erimielisyydet asiakkaan kanssa Koetun epäoikeudenmukaisuuden, huonon kohtelun korjaus Odotteluun kyllästyminen Vaikean kanssakäymistilanteen riistäytyminen käsistä Asiakkaan seuralaiset, muut ulkopuoliset Eri syistä sekavat (päihteet, huumeet, lääkkeet, sekakäyttö) Terveydentilan perusteella tilannettaan hallitsemattomat (psyyke) Tarkoituksella etuutta hakevat (raha,materia,ryöstö) Työpaikan sisäiset, keskinäiset erimielisyydet ja ristiriidat 16

17 Työpaikkaväkivallan ehkäisy ja hallinta Organisatoriset toimenpiteet turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen, tiedoksi kaikille riittävät henkilöstöresurssit, riittävän hyvä työilmapiiri vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Väkivaltavaarojen ja riskien arviointi millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita on aiemmin esiintynyt, kuinka usein, miten varauduttu. Perusturvallisuuden varmistus, työympäristön tekniset ratkaisut sekä turva- ja valvontalaitteet kestävät materiaalit, rakenteet, suojaavat kalusteet, hätäpoistumisen mahdollisuus, hyvä näkyvyys ja valaistus kulun ohjaus ja tarvittaessa rajoittaminen lukitus estää asiattomien pääsyn tiettyihin tiloihin kulunvalvonta, TV- ja videovalvonta, vartiointi. 17

18 Uhka- ja vaaratilanteisiin sopivat toimintatavat, toimintaohjeet. Kaikki työntekijät koulutetaan toimintatapoihin ja tilanteita harjoitellaan tietyin väliajoin (vuosittain). Tuen ja jälkihoidon järjestäminen. Väkivalta- ja uhkatilanteiden jatkuva raportointijärjestelmä. Varhainen välittäminen, puuttuminen Havainto, huolestuminen, välittäminen Puheeksi otto Kuka tahansa työyhteisössä Kuormittuminen, käyttäytyminen, työhön liittyvät häiriöt, normien rikkominen Keskustelu Kahdenvälinen Tukihenkilö tarvittaessa Esimiehen vastuu Työterveyshuolto Ryhmäneuvottelu, sovittelu Asianosaiset, esimies, tukihenkilöt tai fasilitaatori Seuranta 18

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

YLEISET TOIMINTAOHJEET

YLEISET TOIMINTAOHJEET RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen 24.10.2013 Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen 23.10.2013 Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Jouni Sipponen 18.2.2011 Termeistä ja käsitteistä Työpaikkakiusaaminen,

Lisätiedot

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään:

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1. Työyhteisön muutos- ja kriisitilanteet Organisaatiomuutokset Äkilliset kriisitilanteet: irtisanomiset Ympäristön odotukset vs. omat tavoitteet

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin TAMPEREEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRYHMÄ Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Tampereen kaupungin työpaikoilla Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Esimiestoiminnan haasteet 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Tausta Työhyvinvoinnin juridiikka Työsopimuslain yleiset velvollisuudet Työturvallisuuslain erikoissääntely Yhdenvertaisuuslaki Tasa-arvolaki

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot