Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Jouni Sipponen

3 Termeistä ja käsitteistä Työpaikkakiusaaminen, ahdistelu, henkinen väkivalta, mielipide-ero, näkemysero, riita, seksuaalinen häirintä työpaikalla, ristiriita, konflikti, selkkaus, epäasiallinen kohtelu, savustaminen, häirintä, Ilmiöstä käytetyt käsitteet vaihtelevat paljon, mikä hankaloittaa osin asiasta keskustelemista

4 Työpaikkakiusaaminen tai henkinen väkivalta Kiusaamista ja henkistä väkivaltaa on tilanne, jossa joku joutuu pitkään jatkuen, toistuvasti ja systemaattisesti loukkaamisen, alistaminen, häirinnän, sosiaalisen eristämisen tai muun kielteisen käyttäytymisen kohteeksi. Henkinen väkivalta on kiihtyvä prosessi, jonka seurauksena ihminen ajautuu puolustuskyvyttömään asemaan.

5 Kiusaamisen / epäasiallisen kohtelun tunnistaminen Subjektiivinen / objektiivinen Monimuotoisuus Kielteinen kohtelu ilmenee useilla eri tavoilla Jatkuvuus Kielteinen kohtelu on toistuvaa, ja tapahtuu systemaattisesti pidemmän ajan kuluessa Voi olla myös vakava, kertaluonteinen tilanne Valtasuhteen epätasapaino Kielteinen kohtelu voi johtaa tilanteeseen, jossa kohde kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi Prosessimaisuus Kielteinen kohtelu etenee ja laajenee, jos sitä ei pysäytetä Tahallisuus (?)

6 Häirintää / kiusaamista eivät ole: Häirintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole työtä ja työnjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei liioin ole kyse, jos henkilölle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus tai hänet päätetään ohjata työkyvyn arviointiin sen jälkeen, kun hänen kanssaan on keskusteltu asiasta.

7 Epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen taustat Kiistaan pohjaava henkinen väkivalta ja kiusaaminen yleensä konfliktista alkanut, aggressiivista käyttäytymistä kiihkeissä sosiaalisissa konflikteissa, molemmat/useampi osapuoli voi kokea, että toinen kiusaa, kiusaamista ei myönnetä Riistävä henkinen väkivalta kohteeksi joutuvalla ei omaa roolia kiusaamistilanteen syntymisessä ja etenemisessä; syntipukki, ennakkoluuloisuus, kiusaajan omat motiivit, tavoitteet tai yksilölliset tai tilannesidonnaiset tekijät

8 Kiusaamistapauksen takaa löytyy usein Työjärjestelyihin liittyviä ongelmia, esim. rooliristiriitoja Taitamatonta johtamista ja esimiestyötä Kielteinen tai vihamielinen ilmapiiri työpaikalla Organisaatiokulttuuri, joka sallii tai palkitsee kiusaamisen Uhri sosiaalisesti tilanteessa, joka altistaa kiusaamiselle (ryhmästä poikkeaminen)

9 Työpaikkakiusaamisen tilanteita ja osapuolia Toveriterrori Alaiset kiusaavat esimiestä Esimies kiusaa/painostaa alaisia Voimakkaasti oikeutta puolustaviin kohdistuva kiusaaminen Rakenteisiin sitoutunut kiusaaminen

10 Ketä kiusataan ja kuka kiusaa? Epäasiallisen ja kiusaavan kohtelun kohteeksi joutuminen ei "yleistä" altistavaa ominaisuutta, kiusatuksi tulevat ovat erilaisia siinä missä muutkin erilaisuus kontekstisidonnaisuus sosiaalisten normien rikkominen provokatiiviset kohteet paljastusten tekijät Epäasiallisesti ja kiusaavasti käyttäytyvä tavoitteet ja motiivit kateus, kilpailu, uhka sosiaalisten taitojen puutteellisuus yksilölliset persoonan ominaisuudet erilaiset kaavut, taiteellisuus, temperamentti, asiantuntijuus, suorapuheisuus

11 Kiusaamisen muotoja Työhön liittyvät: Annetaan kohtuuttomia aikatauluja Vaaditaan kohtuuton työmäärä Mielipiteitä ei oteta huomioon Kohtuuton valvonta Jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle Jätetään kutsumatta kokouksiin Annetaan osaamisen kannalta vaatimattomia tehtäviä Otetaan pois tehtäviä tai vastuuta Painostetaan olemaan vaatimatta oikeuksia Henkilöön liittyvät: Loukkaavien kommenttien esittäminen Sosiaalinen eristäminen; ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa Perättömien juttujen ja juorujen levittäminen, mustamaalaaminen Pilkkaaminen ja naurun alaiseksi saattaminen, nöyryyttäminen Huutaminen Haukkuminen ja solvaaminen Aiheeton arvostelu ja väärien syytösten esittäminen, mitätöinti Uhkaava käyttäytyminen Virheistä muistuttaminen Ilkeät kepposet

12 Seuraukset yksilölle Kielteiset ajatukset ja tunteet Vakava masennus tai muu psyykkinen sairastuminen Työpaikan vaihto - ja ellei se onnistu, Sitoutuminen heikentyy Stressioireet ja sairastelu lisääntyvät Voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen Tuntuu: omituiselta, yllättävältä, turhauttavalta, uskomattomalta, absurdilta, aiheettomalta ja epäoikeudenmukaiselta, loukkaavalta, pelottavalta ja ahdistavalta... Voi myös kokea itsensä : uhatuksi, huonoksi/epäonnistuneeksi, hulluksi...

13 Seuraukset työyhteisölle ja koko organisaatiolle Lisääntyneet ongelmat ihmissuhteissa ja heikentynyt työilmapiiri Yksilötaso: Sairastumiset Poissaolot Irtisanoutumiset Organisaatiotaso: Alentunut toimintakyky Heikentynyt laatu ja tuottavuus Taloudelliset menetykset ja lisäkustannukset Imagon heikkeneminen

14 Tilanteeseen puuttuminen

15 Työturvallisuuslaki /738 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 17 Yhteistoiminta Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. 18 Työntekijän yleiset velvollisuudet Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän työturvallisuudelleen ja terveydelleen haittaa tai vaaraa. 19 Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajan tulee puolestaan kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä 25 Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. 28 Häirintä Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

16 Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla. Työturvallisuuskeskus -06 Työnantajien oikeuksia ja velvollisuuksia: Työjohto-oikeus Tasapuolisuus, ei epäasiallista kohtelua Turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehtiminen, mm. tarkkailtava työyhteisön tilaa, perehdytettävä työntekijät, selvitettävä ja poistettava epäasiallinen kohtelu ja häirintä. Työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia: Tehtävä työ huolellisesti ja noudatettava työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvia neuvoja, ohjeita ja määräyksiä. Huolehdittava käytettävissään olevin keinoin omasta ja muiden työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua ja muuta toimintaa, mikä on ristiriidassa asemassa vaadittavan menettelyn kanssa. Oikeus tulla kohdelluksi tasapuolisesti ja oikeus saada häirinnäksi kokemansa asia selvitettäväksi

17 Mistä esimies saa tiedon? Havaitsee itse. Kehityskeskusteluissa tulee esiin kokemuksia huonosta ilmapiiristä ja työyhteisöongelmista. Työilmapiirikartoituksesta. Työntekijä kertoo kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta. Työyhteisöön syntyy klikkejä. On syntynyt tilanne, jossa työt ei suju eikä tulosta synny. Tietyssä tehtävässä työntekijät vaihtuvat, poissaolot ovat lisääntyneet. Työterveyshuolto, työsuojelu tai luottamusmies viestivät ongelmista. Asiakaspalautteet kertovat epäasiallisesta käytöksestä. Puutu mieluummin liian aikaisin ja turhaan kuin liian myöhään tai ei ollenkaan!

18 Selkiytä eri toimijoiden tehtävät ja vastuut ongelmatilanteen selvittelyssä Lait, asetukset ylempi johto konsultit työsuojelu henkilöstöhallinto lähijohto luottamushenkilöt henkilöstö työterveyshuolto Työsuojelupiiri

19 Epäasiallisen kohtelun vähentäminen työyhteisötyönä Yhteistä keskustelua, tilanteen tutkimista, tarpeellisten muutosten tekemistä, sopimusten tekemistä Ilmeneekö työyhteisössä kiusaamista, epäasiallista kohtelua, huonoa käyttäytymistä, tilanteeseen liittyvää tunteiden purkautumista vai mitä? Mistä on kyse? Minkälaisissa tilanteissa epäasiallista kohtelua on syntynyt, koettu, mihin tilanteet liittyvät? - syiden ja taustojen tutkiminen "Mitä pitäisi tapahtua, jotta tällaiset kokemukset vähenisivät/loppuisivat?" Mitä pitäisi muuttaa, mistä pitäisi sopia?

20 Miksi esimies ei toimi saamastaan tiedosta huolimatta? Hän arvioi tilanteen olevan ohimenevän tai ratkeavan itsestään -> tilanne ei hänestä ole riittävän vakava Ei aikaa muilta töiltä Epävarmuutta puuttumisen tavasta tai pelkoa tilanteen kärjistymisestä entisestään > tuen saanti esimiestyöhön? Selkiintymätön käsitys omasta roolista ja valtuuksista Uhkaa mielikuvaa omasta onnistumisesta esimiesroolissa tai kolhii sitä

21 Edellyttää esimieheltä rohkeutta ja päättäväisyyttä kykyä auktoriteetin käyttöön itsetuntemusta kykyä pitää omat tunteet kurissa vuorovaikutustaitoja >miten sanoa vaikea asia >miten huomata mahdollinen manipulaatio >miten viedä keskustelu päätökseen

22 Mistä tukea esimiehelle? Kollegat / vertaistuki, mentori, keskustelut, mielipiteen kysyminen. Oma esimies Oma luottamusmies, ammattijärjestö Työntekijöiden luottamusmies yhteistyökumppanina Työsuojelu Työterveyshuolto Ohjeistus ja toimintamallit tarvittaessa ulkopuolinen tuki, esim. konsultointi, työnohjaus, kehittämishanke

23 Yhteenveto Kokemus kiusaamisesta tai epäasiallisesta kohtelusta on aina aito ja tosi johtopäätökset ja ratkaisut tulee aina tehdä tosiasioiden, ei kokemusten perusteella Työperäiset syyt vs. henkilöiden väliset ristiriidat vältettävä "helppoja selityksiä" Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu ovat koko työyhteisön yhteisiä asioita vaikuttavat kaikkiin vastuu ja velvollisuudet kaikilla Esimiehellä on suuri rooli esimiestä tulee tukea tarjoamalla esimerkiksi toimintamalleja ja koulutusta avuksi ikäviin tilanteisiin

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 1. Yleistä Tämä toimintamalli ohjaa kiusaamisen vastaista toimintaa Puolangan lukiossa. Toimintamallissa tarkastellaan mitä eri osapuolten

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Esimiestoiminnan haasteet 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Tausta Työhyvinvoinnin juridiikka Työsopimuslain yleiset velvollisuudet Työturvallisuuslain erikoissääntely Yhdenvertaisuuslaki Tasa-arvolaki

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista a sta kohtelua Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Työpaikkakiusaamisen määritelmä Kiusaaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri Työsuojelujulkaisuja 68 Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen Huono kohtelu työssä Valvonnan suuntaaminen Uudenmaan työsuojelupiiri SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 3 ISBN 952-00-1274-5

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA Hinkula Kaija sairaanhoitaja (AMK) Jurva Tiina sosionomi (AMK) Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza Lisää ja parempaa johtamista, kiitos! J-Impact Oy MITÄ YRITYS/ORGANISAATIO ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Asetettujen tavoitteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot