TA5b. Julkinen talous Kevät 2015 Verotuksen perusteet. Seppo Kari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TA5b. Julkinen talous Kevät 2015 Verotuksen perusteet. Seppo Kari seppo.kari@vatt.fi"

Transkriptio

1 TA5b. Julkinen talous Kevät 2015 Verotuksen perusteet Seppo Kari

2 Veron käsite ja miksi veroja kannetaan Julkinen sektori (valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot) rahoittaa julkishyödykkeitä ja tulonsiirtoja pääasiassa veroilla; muita tulolähteitä palvelumaksut ja omaisuuden tuotot Verolla tarkoitetaan julkisen sektorin perimää pakollista, vastikkeetonta maksua Rahoitustehtävän ohella julkinen valta käyttää veroja myös Tuloerojen tasoittamisessa Kansalaisten ja yritysten toiminnan ohjaamisessa Ohjaaminen pois muille haitallisesta käyttäytymisestä (ulkoisvaikutus) Kun markkinamekanismi ei muuten tuota tehokasta tasapainoa (ulkoisvaikutus, epäsymmetrinen informaatio ym.)

3 Veroperiaatteista Hyvän verojärjestelmän periaatteet: Tehokkuus verotuksen tulee vääristää taloudellista toimintaa mahd. vähän Oikeudenmukaisuus verotaakka tulee jakaa oikeudenmukaisesti Horisontaalinen ja vertikaalinen oikeudenmukaisuus Yksinkertaisuus, läpinäkyvyys, hallinnollinen toimeenpantavuus Stiglitz mainitsee myös Flexibility järjestelmä on helposti sopeutettavissa muuttuviin oloihin Political responsibility läpinäkyvyys; vaikutukset ja taakan jakautuminen tunnistettavissa; veroista säädetään avoimesti lailla Esim. Helsingin energian Helsingille kaukolämmön hinnassa keräämä piilovero kyseenalainen, läpinäkyvyys heikko, vaikutukset huonosti tunnistettavissa ja hintapäätökset eivät parlamentaarisen vallan käsissä Tavoitteet voivat olla ristiriidassa: esim. oikeudenmukaisuus vs. tehokkuus Tehokkuus vs. yksinkertaisuus

4 Mistä julkistaloustiede kiinnostunut verotuksessa? 1. Miten verot vaikuttavat talouteen? Eli millaisia käyttäytymisvaikutuksia veroilla on? Miten ansiotuloverotus vaikuttaa työn tarjontaan? Alentaako ravintolaruuan ALV-alennus hintoja? Lisääkö yhteisöveron kevennys investointeja? Mitä vaikutuksia varainsiirtoverolla on asuntomarkkinoilla? 2. Minkälaiset verot ovat hyviä? Millainen on optimaalinen ansiotuloveron progressio? Parantaako muilla veroilla rahoitettu yhteisöveron kevennys hyvinvointia? Kannattaako asuntoja verottaa varainsiirtoverolla vai kiinteistöverolla? Mitkä veromuodot sopivat paikallistasolle ja mitkä valtiolle? Normatiivinen tutkimus edellyttää vastauksia kohdan 1 kysymykseen ja hyvin määriteltyä tavoitetta (hyvyyskriteeriä)

5 Verotuksen vaikutuksista - vaikutushierarkia Keskiössä siis vaikutukset käyttäytymiseen ja niistä nousevat implikaatiot hyvien politiikkavalintojen suhteen Vaikutushierarkia (Stiglitz) Behavioral effects (työ, investoinnit, kouluttautuminen ) Financial effects (Missä muodossa tulo nostetaan ja toiminta rahoitetaan) Organizational effects (missä juridisessa muodossa toimitaan) Announcement effects and capitalization General equilibrium effects Vaikutusten erottelu tärkeä käytännön tutkimuksessa ja politiikka-analyysissä Reaalitaloudelliset vaikutukset keskeinen, mutta vain yksi tyyppi Ei-reaaliset vaikutukset vähemmän tärkeitä hyvinvoinnin kannalta mutta helpompi havaita

6 Luentojen sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus Suomen ja muiden maiden verorakenteeseen 3. Verotuksen vaikutus käyttäytymiseen ja verotuksen kohtaanto 4. Tehokkuus, tehokkuustappio (dead weight loss) 5. Optimaalinen verotus, käsitteitä 6. Optimaalinen hyödykeverotus (Ramseyn joustosääntö) 7. Pääomatulojen verotus, erilaiset pääomatuloveromallit 8. Keskustelua Verotusta sivutaan myös muilla luennoilla, esim.: Heikki Loikkanen: markkinoiden epäonnistuminen sekä eri hallinnon tasoille sopivat veroinstrumentit (fiskaalinen federalismi) Tuomas Matikka: verotuksen vaikutus työntarjontaan, optimaalinen ansiotuloverotus ja empiirisen tutkimuksen lähestymistavat Marja Riihelä sivuaa verotusta taloudellista eriarvoisuutta koskevassa luennossaan

7 Verojen luokittelutapoja OECD:n Revenue Statistics julkaisun luokitus 1000 Tulo- ja varallisuusverot (henkilöt ja yhtiöt) 2000 Sosiaaliturvamaksut 3000 Verot palkkasummasta ja työvoimasta 4000 Omaisuusverot (kiinteistövero, varainsiirtovero ym.) 5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot (Alv, valmisteverot ym.) 6000 Muut verot Voidaan koota seuraavasti: Välitön: Välillinen: Sotu-maksut: EU ja Eurostat käyttävät myös luokitusta: Työn verotus Pääomaverotus Kulutusverotus

8 Veroastemittareista (Kokonais)veroaste = verot/bkt % Kuvaa julkisen talouden kokoa ja samalla verorasitusta Vertailukelpoisuus maiden välillä? Sosiaalietuuksien verokohtelu: verollisia vai verovapaita Verovähennykset vs. tulonsiirrot vaihtoehtoisia tapoja tukea Työeläkemaksut - ovatko veroja? Muita veroastekäsitteitä Rajaveroaste = Lisätulon tai lisäyksikön veroaste Keskimääräinen veroaste = maksettava vero per veropohja Efektiivinen veroaste: ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin vain verokannan tai veroasteikon (vähennykset, huojennukset, tuet, tulonsiirrot)

9 Kokonaisveroaste (= verot/bkt) kehittyneissä maissa % Suomi Ruotsi EU15 EU21 OECD Nykyisin yleisesti 35 % - 45 % Maiden välinen vaihtelu suuri Kasvu %-yks Viime vuosina nousua lähes kaikissa maissa Mm. ALV-korotukset yleisiä Suomi ja Ruotsi selvästi keskiarvojen EU15- ja OECD keskiarvojen yläpuolella Ruotsin veroaste huippukorkea 1980 ja 1990-luvuilla Suomi nousi 2012 Ruotsin yläpuolelle Lähde: OECD, VATT

10 Kokonaisveroaste ja sen jakautuminen EU21- maissa vuonna 2012 Tanska Ruotsi Ranska Belgia SUOMI Italia Itävalta Alankomaat Slovenia Luxemburg Unkari Saksa Iso-Britannia Tšekki Viro Portugali Puola Kreikka Espanja Slovakia Irlanti Luonn.hlöiden tulovero Välilliset verot Sotu-maksut Omaisuusverot Yhteisövero Muut verot Veroaste vaihtelee 27 % - 47 % Suomi ja muut Pohjoismaat viiden kärjessä Vaihtelu liittyy pääosin tuloveron ja sotu-maksujen osuuteen Suomen verorakenne tavanomainen Tuloverotuksen rooli vähän keskimääräistä suurempi Omaisuusverojen (esim. kiinteistövero) keskimääräistä pienempi Välillisen verotuksen osuus melko tasainen EU:ssa; harmonisoitu arvonlisävero! EU %

11 Kokonaisveroasteen kehitys verolajeittain Suomessa % Omaisuus- ja muut verot Välilliset verot Yhteisöverot Sotu-maksut Luonn. hlöiden tulovero Veroaste noussut 30 %:sta noin 45 %:iin Sotu-maksut nousseet eniten ja tuloverot seuraavaksi eniten Koko välillisen verotuksen osuudessa vähän muutosta Sen rakenteessa tosiasiassa kuitenkin suuri muutos: tullimaksujen osuus romahtanut ja ALV:n ja valmisteverojen noussut Yhteisöveron verotuotto merkittävä ; huima piikki v

12 Veronsaajien osuudet verotuotoista, EU 2012 Valtion vs. paikallishallinnon osuudet verotuloista vaihtelevat EU:ssa Irlannissa ja I-B:ssa valtion osuus suuri ja kuntien vähäinen Joissain liittovaltioissa osavaltiot keräävät merkittävän osan verotuotoista (Saksa, Espanja) Pohjoismaissa kuntien verotuloosuus suuri; kunnilla oma tulovero Suomen jakauma: kuntien osuus verotuloista suuri, muuten tavanomainen Lähde: OECD, VATT Huom. Omat verotulot eivät ole kuntien ainoa tulolähde. Monissa maissa ne kantavat palvelumaksuja ja saavat valtiolta tulonsiirtoja.

13 Yhteenvetoa verotuksesta EU-maissa Verojen osuus BKT:sta vaihtelee paljon 27% - 47% Suomi ja muut Pohjoismaat kärkiryhmässä Veroaste noussut viime vuosina useissa maissa Myös Suomessa, nousemassa 45 %:iin Taustalla julkisen talouden rahoitusongelmat Tyypillinen lisäverotulojen lähde ollut ALV Myös verorakenne vaihtelee, mm. tuloveron osuus erilainen eri maissa Hallinnon eri tasojen rooli veronsaajina vaihtelee Irlannissa ja I-B:ssä kuntien osuus pieni (kiinteistövero) Pohjoismaissa osuus suuri (paikallinen tuloverotus)

14 Veron kohtaanto, insidenssi (1) Tarkastelee sitä miten verot vaikuttavat hintoihin ja vaihdettuun määrään kuluttajien hyvinvointiin? Miten verorasitus jakaantuu vaihdannan osapuolten kesken? Mitä tapahtuu kun otetaan käyttöön vero, esim. makeisvero (2011) tai alennetaan veroa, esim. partureiden alv:n alennus 22 %=> 8 % (2007)? Miten vaikutukset riippuvat kysynnän ja tarjonnan ominaisuuksista (joustoista) ja kilpailusta markkinoilla? Ensimmäinen askel arvioitaessa verotuksen vaikutuksia ja tähdättäessä normatiivisiin päätelmiin Seuraavassa esimerkkinä valmisteveron vaikutukset yhden hyödykkeen markkinoilla Simppeli set up, mutta tuottaa hyödyllisiä oivalluksia

15 Keskeinen havainto Veron kohtaanto, insidenssi (2) verot vaikuttavat suoraan hyödykkeiden hintoihin tuottajat ja kuluttajat reagoivat näihin hintamuutoksiin minkä seurauksena hyödykkeiden määrät muuttuvat Nämä käyttäytymisreaktiot aiheuttavat edelleen epäsuoria vaikutuksia hintatasoon Tärkeä opetus: verorasitus voi siirtyä (siirtyy yleensä) käyttäytymismuutosten johdosta veron tilittäjältä muille talousyksiköille veron tosiasiallinen (taloudellinen) kohtaanto ei siis ole sama asia kuin sen muodollinen kohtaanto (kuka veron tilittää) Verorasituksen siirtymisellä on tärkeitä implikaatioita paitsi tehokkuutta myös tulonjakoa koskevaan analyysiin Esim. pääomatulojen verotus nähdään usein tärkeänä tulonjaon kannalta kiinnittämättä huomiota insidenssiin (ks. Stiglitz)

16 Veron vaikutus markkinahintaan ja vaihdettuun määrään (veron kohtaanto) K-hinta jälkeen P 1 =105 Hinnat ennen 100 T-hinta jälkeen, PP 1 =95 Kuluttajahinta P Tuottajahinta PP vero, t E 1 Tarjonta verollinen E0 S 1 S 0 Kysyntä käyrä D Tarjonta veroton Q 1 Q 0 Määrä Q Tarkastellaan valmisteveron vaikutuksia hyödykkeen hintaan ja määrän Aluksi ei veroa => D 0, S 0 => E 0 ; hinta =100 Otetaan käyttöön tuottajan tilittämä yksikkövero t esim. 10 /kpl tai 10 /kg t Tarjontakäyrä nousee veron t=10 verran ylöspäin S 1 kuvaa määrää jonka tuottaja on valmis myymään kullakin verollisella hinnalla S 0 kuvaa tuottajan saamaa nettohintaa Uusi tasapaino E 1 pisteessä, jossa S 1 leikkaa kysyntäkäyrän D Uusi kuluttajahinta P 1 =105 ja uusi tuottajahinta PP 1 =95 Veron t=10 kohtaanto jakautuu tasan kuluttajan ja tuottajan kesken Vaihdettu määrä putoaa Q 0 =>Q 1 Jos veron olisikin tilittänyt kuluttaja: Kysyntäkäyrä putoaa veron verran Lopputulos sama => Veron vaikutusten kannalta ei merkitystä kuka veron tilittää

17 Veron kohtaanto kahdessa erikoistapauksessa a) Joustava tarjonta b) Jäykkä kysyntä Kuluttajahinta P D Kuluttajahinta P D P 1 P 0 = PP 1 =PP 0 vero, t S P 1 1 S 1 S 0 vero, t P 0 = PP 1 =PP 0 S 0 Määrä Q Määrä Q Q 1 Q 0 Q 0 =Q 1 Kuluttajat kantavat veron kokonaan: kuluttajahinta veron jälkeen on P 1 =P 0 +t; tuottajahinta pysyy muuttumattomana PP 1 =PP 0 =P 0

18 Veron kohtaanto: Jäykkä tarjonta ja joustava kysyntä T-hinta ennen PP 0 (=P 0 =P 1 ) T-hinta jälkeen PP 1 K-hinta P T-hinta PP vero, t S E 0 E 1 Q 0 =Q 1 D t Määrä Q Veron vaikutusta voidaan kuvata myös siirtämällä kysyntäkäyrää veron verran alaspäin. Veron jälkeen kuluttajat ovat valmiit maksamaan kustakin määrästä verottoman hinnan alemmalta kysyntäkäyrältä => uusi tasapaino on E 1 Joustot ja kohtaanto yhteenvetoa Kohtaanto riippuu joustoista Kun tarjonta täysin joustavaa tai kysyntä täysin jäykkää, kuluttaja kantaa rasituksen kokonaan Kun tarjonta täysin jäykkää tuottaja kantaa koko rasituksen Yleissääntö: se kumman päätökset jäykempiä hinnan suhteen, kantaa suuremman osan rasituksesta Tarjonta usein jäykkää lyhyellä aikavälillä, mutta joustavaa pitkällä aikavälillä => Lyhyen aikavälin kohtaanto tuottajalla, mutta pitkän aikavälin kuluttajilla

19 Joustot ja insidenssi vähän aritmetiikkaa Merkitään: p on tuottajahinta ja q=p+t on tuottajahinta Hyödykkeen kysytty määrä D(q) on laskeva q:n suhteen ja tarjottu määrä S(p) on nouseva p:n suhteen Markkinatasapainossa S(p)=D(p+t) Olkoon lähtötilanteessa t=0 ja S(p) = D(p) Tarkastellaan pienen veromuutoksen dt vaikutusta tasapainohintaan; otetaan tp-yhtälöstä kokonaisdifferentiaali Koska p riippuu t:sta, saadaan: S (p)dp = D (p)dp+ D (p)dt Ratkaisemalla tämä saadaan veron t vaikutus tuottajahintaan p: dp '( ) D p dt S '( p) D '( p)

20 Joustot ja insidenssi jatkuu Kysynnän ja tarjonnan joustojen kaavat (huom. S =dq/dp ja Q=S(p)): e D ( ) ' (p) ' dd q q qd 0; e ds p ps S 0 dq D D dp S S Sijoittamalla edellisen sivun lausekkeeseen saadaan dp dt e D e e ja kuluttajahinnan suhteen (huom! dq/dt= 1+dp/dt) dq e S. dt e e S S 1) Kun täysin jäykkä tarjonta e s =0, tuottaja kantaa veron (vrt. kuvio) D D dp dt dq 1, 0 dt

21 Joustot ja insidenssi jatkuu 2) Kun täysin joustava kysyntä e D =, tuottaja kantaa veron (vrt. kuvio) dp dt dq 1, 0 dt Esim. kun hyödykkeellä läheinen substituutti; kysyntä siirtyy siihen kun alkuperäisen hyödykkeen hinta nousee 3) Kun täysin jäykkä kysyntä e D =0, kuluttaja kantaa veron (vrt. kuvio) dp dt dq 0, 1 dt Esim. välttämättömyyshyödyke; bensan kysyntä lyhyellä aikavälillä 4) Kun täysin joustava tarjonta e s =, kuluttaja kantaa veron (vrt. kuvio) dp dt dq 0, 1 dt Globaalisti kilpailtu toimiala: tietokone, muistitikku

22 Käytännön case hintainsidenssistä Suomi: Ravintolaruualle alennettu arvonlisäverokanta : 22 % => 13 % Täysi siirtyminen kuluttajahintoihin olisi tarkoittanut: 1,13 1,22 p 100 7,4% 1,22 Painotettu hintamuutoksen keskiarvo oli n. -4 %, painottamaton n. -2 %; merkittävä osa pienistä ravintoloista ei reagoinut lainkaan Kevennyksen insidenssi siis osaksi kuluttajilla, osaksi tuottajilla Alennuksen vaikutus hävisi lähes kokonaan 2 vuodessa; mikä selittää? puutteita kilpailussa? Kontrafaktuaali: hinnat Ruotsissa ja Norjassa Kosonen Harju: Restaurant VAT cut: Cheaper meal and more service?, VATT-WP 52. Ruotsissa vastaava muutos Partureiden ja kampaamojen vastaava alv-alennus Suomessa v. 2007; alennuksen vaikutus pysyi varsin hyvin

23 Case: Ravintolapalvelujen alv alennus

24 Kohtaanto - yhteenvetoa Insidenssianalyysi vastaa kysymyksiin miten vero vaikuttaa hintaan ja ketkä verorasituksen kantavat Veron muodollinen kohtaanto (kuka tilittää) ei ole sama asia kuin todellinen kohtaanto (kuka todella kantaa rasituksen) Veron vaikutus on itse asiassa riippumaton siitä kummalta taholta vero kannetaan (muodollinen kohtaanto irrelevantti) Se kumman päätökset jäykempiä, kantaa suuremman osuuden veron rasituksesta Em. tulokset perustuvat yksinkertaiseen osittaisen tasapainon malliin, mutta säilyvät monimutkaisemmissa asetelmissa Yleisen tasapainon insidenssianalyysi tuo mukaan muut markkinat, esim. raaka-aine- ja tuotantopanosten markkinat (työ, pääoma etc.); vero voi siirtyä esim. panosten hintoihin

25 Taloudellinen tehokkuus, tehokkuustappio (1) Tehokkuustappio on se osa veron aiheuttamasta hyvinvoinnin pienenemisestä, joka ylittää veron tarjoaman verotuoton Excess burden, dead weight loss (dwl) Vääristävä vero kuten valmistevero (omenavero) synnyttää Tulovaikutuksen; vähemmän rahaa kulutukseen Substituutiovaikutuksen; vääristää hyödykevalintaa Substituutiovaikutus => verotonta hyödykettä kulutetaan enemmän ja verollista vähemmän => kulutuskori vääristyy => kuluttajan hyvinvointi heikkenee Hyvä muistaa: Hyödykemarkkinoilla tulo- ja substituutiovaik. samaan suuntaan Työ- ja pääomamarkkinoilla voivat olla vastakkaissuuntaiset (ks. Stiglitzin kirja ja Tuomas Matikan luennot)

26 Taloudellinen tehokkuus, tehokkuustappio (2) Vääristämätön könttäsummavero (lump sum tax) hyödyllinen benchmark; aiheuttaa vain tulovaikutuksen Kaksi tapaa tarkastella verotuksen synnyttämää tehokkuustappiota 1. Verrataan kuluttajien hyötyjä könttäsummaveron ja vääristävän veron tapauksessa kun verotuotot samat: vääristävän verotuksen aiheuttama hyvinvointitappio lasketaan hyötytasojen erotuksena 2. Verrataan verotuottoja samalla hyötytasolla (sama indifferenssikäyrä) => verotuottojen erotus mittaa hyvinvointitappiota (ks. seuraavat kuviot)

27 Lump sum tax, T Valmistevero vs. könttäsummavero tulovaikutus ja substituutiovaikutus Appelsiini, määrä A. E 2 O 2. E 1 Y 2 O 1. E 0 I 1 O 0 substituutiovaikutus tulovaikutus Y 1 T I 0 Y 0 Omena, määrä Kuluttaja valitsee hyödykekorin joka tuottaa hänelle suurimman hyödyn Indifferenssikäyrä I kuvaa preferenssejä Budjettisuora Y kuvaa hyödykeyhdistelmiä, joihin kuluttajalla on varaa E 0 on kuluttajan valinta ennen veroa Könttäsummavero T on vääristämätön vero joka siirtää budjettisuoraa Y alas Hinnat säilyvät entisellään => Y:n kulmakerroin ei muutu Kuluttaja valitsee hyödykeyhdistelmän alemmalta indiff.käyrältä I 1 : E 0 => E 1 Tulovaikutus! Vääristävä hyödykevero (omenavero): Kannetaan staattisesti laskien sama verotuotto T Omenan hinta nousee ja budjettisuora kiertyy pisteen A ympäri: Y 0 => Y 2 Kuluttaja valitsee hyödykekorin pisteestä, jossa I 1 sivuaa Y 2 :a Tulovaikutus: O 0 => O 1 Substituutiovaikutus: O 1 => O 2

28 Tehokkuustappion mittaaminen (1) Lump sum tax, T Appelsiini A DWL. T * E 2.. E 1 E 0 Y 2 Vääristävän hyödykeveron verotuotto I 1 Y 1 Y 0 Omena Yhteenvetoa: Könttäsummavero: vain tulovaikutus Vääristävä hyödykevero: tulo- ja substituutiovaikutus Substituutiovaikutus: kulutetaan verotonta enemmän ja verollista vähemmän I 0 Koska vääristävä kulutusvero siirtää kulutusta verollisesta verottomaan, sen verotuotto jää pienemmäksi kuin vastaavan könttäsummaveron Vertaillaan könttäsummaveron ja valmisteveron verotuottoja samalla hyötytasolla, I 1 Kuviossa vääristävän kulutusveron (omenavero) verotuotto on T* Menetetty verotuotto verrattuna könttäsummaveroon kertoo veron aiheuttaman hyvinvointitappion suuruuden: DWL = T T*

29 Tehokkuustappion mittaaminen (2) Kuluttajahinta, P P 1 t 2 Vero t 1 P 0 J H I G A B C E F DWL 1 Kompensoitu kysyntä, D C Määrä, Q Q 2 Q 1 Q 0 Tarkastellaan hyödykeveron vaikutusta kysyntätarjonta-kuviossa Kysyntä kompensoitu kysyntä (hintamuutoksen tulovaikutus eliminoitu) Tarjonta täysin joustavaa S 1 S 0 Asetetaan vääristävä hyödykevero t 1 vaihdanta pienenee Q 0 => Q 1 markkinahinta nousee P 0 => P 1 Kuluttajan ylijäämä vähenee määrän jota kuvaa AEFH Siitä suorakaide ACFH on verotuotto, joka palautuu esim. tulonsiirtoina Kolmio CEF on kuluttajan ylijäämän väheneminen, joka ei palaudu tulonsiirtoina tai muussa muodosaa Se kuvaa veron t 1 aiheuttamaa hyvinvoinnin menetystä, tehokkuustappio (dead weight loss, excess burden, Harberger triangle)

30 Tehokkuustappion mittaaminen (3) Lasketaan DWL:n suuruus hyödyntäen kolmion pinta-alan kaavaa Merkitään vaihdetun määrän muutosta dq ja veroa dt => DWL = 1 dq dt 2 Toisaalta dq=d (q)*dp ja Q=D(q). Kun sijoitetaan ja muokataan, saadaan: DWL 1 qd ' Q dq ( dt) 2 D q dt Käytetään kysynnän hintajouston ja veron hintamuutoksen kaavoja, jotka johdettiin edellä, saadaan: DWL 1 edes 2 e e S D Q ( dt) q 2 2 Havaitaan: DWL kasvaa kun joustojen (e D ja e S ) itseisarvot kasvavat DWL kasvaa veroasteen neliössä: kun veroaste kaksinkertaistuu hyvinvointitappio nelinkertaistuu Matalat verot vääristävät vähän Laaja veropohja (kaikki tulot, kaikki hyödykkeet) ja matala veroaste parempi kuin kapea veropohja ja korkea veroaste Väliaikainen veronkorotus kannattaa tasoittaa yli ajan Aiemman vääristyvän veron päälle tuleva lisävero aiheuttaa suuren tehokkuustappion (ks. kuvio, lisävero t 2 => DWL 2 = p-ala BCFI)

31 Tehokkuus - yhteenvetoa Verot (paitsi könttäsummavero) vääristävät suhteellisia hintoja ja aiheuttavat talouteen tehottomuutta Tehokkuustappio on substituutiovaikutuksen aiheuttama hyvinvoinnin menetys taloudessa Mitä suurempia ovat hyödykkeen kysynnän ja tarjonnan joustot sitä suurempi on tehokkuustappio Hyvinvointitappio kasvaa veroasteen kasvua nopeammin Monia implikaatioita käytännön politiikkaan Korkeita veroasteita syytä välttää Laaja veropohjat ja matalat verokannat järkevää politiikkaa Tehokkaampaa verottaa vähän joustavia hyödykkeitä; esim. talouden globalisoituminen lisännyt joidenkin tuotannontekijöiden joustoja => kannattaa verottaa kevyesti

32 Kiitos! Seuraavat teemat optimaalinen hyödykeverotus, pääomatulojen verotus ja keskustelu erilaisista sovelluksista (ajankohtainen verokeskustelu)

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN?

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT Analyysi Julkaisut 63 Kesäkuu 2013 VATT ANALYYSI Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT-työryhmä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 200 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS 200 ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Pasi Holm Jaakko Kiander Timo Rauhanen

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

TEM raportteja 12/2011

TEM raportteja 12/2011 TEM raportteja 12/2011 Alennettujen arvonlisäverokantojen taloudelliset vaikutukset VATT Juha Honkatukia, Jouko Kinnunen ja Timo Rauhanen Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma 20.4.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Essi Eerola ja Timo Rauhanen / VATT 27.1.2010

Essi Eerola ja Timo Rauhanen / VATT 27.1.2010 Essi Eerola ja Timo Rauhanen / VATT 27.1.2010 ARVONLISÄVEROTUKSEN RAKENNE 1. Johdanto Tässä muistiossa tarkastellaan Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakennetta ja uudistustarpeita. Tarkastelemme ensin

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 122 VATT RESEARCH REPORTS. Timo Rauhanen Ari Peltoniemi ELINTARVIKKEIDEN JA RUOKAPALVELUIDEN ARVONLISÄVEROTUS EU:SSA JA SUOMESSA

VATT-TUTKIMUKSIA 122 VATT RESEARCH REPORTS. Timo Rauhanen Ari Peltoniemi ELINTARVIKKEIDEN JA RUOKAPALVELUIDEN ARVONLISÄVEROTUS EU:SSA JA SUOMESSA VATT-TUTKIMUKSIA 122 VATT RESEARCH REPORTS Timo Rauhanen Ari Peltoniemi ELINTARVIKKEIDEN JA RUOKAPALVELUIDEN ARVONLISÄVEROTUS EU:SSA JA SUOMESSA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Verottaja ostajan kukkarolla

Verottaja ostajan kukkarolla 50 4.10.2007 Verottaja ostajan kukkarolla - kulutusverot Suomessa ja muissa maissa M i n n a P u n a k a l l i o Hinta, % 100 80 60 40 20 0 ALV Valmistevero Nettohinta 1 TIIVISTELMÄ Kulutusverot lohkaisevat

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus Seppo Kari 6.9.2009 Luonnos Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus 1. Johdanto Tuloverotus on arvonlisäveron ohella tärkein verotulojen lähde teollisuusmaissa. Fiskaalisen tehtävän

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia Seppo Kari/VATT 3.2.2010 Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia 1. Johdanto Tässä muistiossa tarkastellaan Suomen yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittämistarpeita

Lisätiedot

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE?

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen VATT Muistiot 38 Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen Essi Eerola Teemu Lyytikäinen Tuukka Saarimaa VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 38 Asumisen verotus katsaus

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot