Nuorten ammatillinen kuntoutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten ammatillinen kuntoutus"

Transkriptio

1 Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri Helsinki Päihdelääketieteen päivät

2 Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke Vammaisten tulkkauspalvelu Suluissa etuuksien alkamisvuodet ennen kuin ne tulivat Kelan hoidettaviksi

3 Kansaneläkelaitos Elämässä mukana muutoksessa tukena www. kela.fi>kuntoutus> ammatillinen kuntoutus yhteistyökumppanit>kuntoutuspalvelut kelasta>lait ja ohjeet>kelan etuusohjeet tietoa kelasta>viestintä>mediapalvelu>asiantuntijoiden Yhteystiedot>kuntoutus

4 Nuoret ja työkyky KTL julkaisut B7/2005: Nuorten aikuisten terveys; Terveys tutkimuksen perustulokset vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä (otos 1894 henk.) Työkyky 96% täysin työkykyinen 4% osittain työkykyinen 0.5% täysin työkyvytön Työttömät arvioivat työkykynsä heikommaksi Lyhyen koulutuksen saaneet arvioivat työkykynsä huonommaksi kuin muut Osallistuminen ammatilliseen kuntoutukseen» Runsas puoliprosenttia osallistunut edeltäneen vuoden aikana, tarvetta koki miehistä 3 % ja naisista 5 % Nuoret ja huumeet Jotakin huumausainetta elämänsä aikana kokeillut tai käyttänyt 23% miehistä ja 19 % naisista Nuoret ja työolobarometri Nuorten luottamus ammattitaitoa vastaavan työn löytymiseen on heikentynyt Nuoret ja työttömyys alle 25- vuotiaista työttömänä toukokuussa 2011 ( edelliseen vuoteen verrattuna) Myönnetyltä työkyvyttömyysetuudelta palataan harvoin takaisin työelämään tai koulutukseen 4-6% palaa alle 30-vuotiaista 4

5 Ammatillinen kuntoutus Suomessa Terveydenhuolto Aloitteet, ohjaus Lausunnot (kuntoutussuunnitel ma, HOJKS) Lääkinnällinen kuntoutus Hoito ja lääkinnällinen kuntoutus Kela (14 300) nuoret työelämään vakiintumattomat Työeläke ( 8521) vakiintuneesti työelämässä Alle 35-vuotiaita noin 12% Työhallinto työttömät

6 Kelan kuntoutus Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (Kelan kuntoutuslaki) ja asetuksen perusteella vuonna 2011 yhteensä kuntoutujaa Kelan kuntoutus on ammatillista kuntoutusta ( kuntoutujaa), vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ( kuntoutujaa), kuntoutuspsykoterapiaa ( kuntoutujaa) ja harkinnanvaraista kuntoutusta ( kuntoutujaa) Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuvia matkakustannuksia ja maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa

7 Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset voidaan jakaa yleisiin edellytyksiin ja erityisiin edellytyksiin. Yleiset edellytykset koskevat kaikkea kuntoutusrahaan oikeuttavaa kuntoutusta. Yleiset edellytykset ovat kuntoutuja on vuotias kuntoutuksella on yhteys työelämätavoitteeseen kuntoutuja on estynyt tekemästä omaa työtään tai ansiotyötään kuntoutuksen vuoksi kuntoutuksella on laissa säädetty peruste. (KKRL 566/ ) Kuntoutusrahan myöntäminen voi lisäksi edellyttää kuntoutuksen lakiperusteen ja kuntoutusmuodon mukaan määräytyvien erityisten edellytysten täyttymistä Oikeus kuntoutusrahaan edellyttää, että kuntoutujalle on tehty kuntoutuspäätös jollakin seuraavista lakiperusteista Kelan kuntoutuslain 2 luku Terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 Työterveyshuoltolain 12 tai 14 Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 1 momentti sopeutumisvalmennuksen osalta Lastensuojelulaki tai kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki perhekuntoutuksen osalta Päihdehuoltolaki. 7

8 Kuntoutusraha päihdesairaalle Voidaan myöntää Perhekuntoutukseen päätös päihdehuoltolain nojalla tai Yksilökohtainen kuntoutukseen päätös terveydenhuoltolain ( kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain), työterveyshuoltolain tai päihdehuoltolain nojalla 8

9 Kuntoutusrahaa saaneet päihdehuoltolain perusteella v Kuntoutusrahaa saaneet päihdehuoltolain perusteella v Ikäryhmä Kuntoutujat Päihdehuoltolaki

10 Kuntoutustilastot Vuosi 2011,Kuntoutuksen saajat v, kuntoutujaa Harkinnanvarainen Kuntoutus Yksilöllinen kuntoutusjakso 132 Kuntoutustarveselvitys 28 Kuntoutuskurssit ASLAK-kurssit Tules-kurssit Ammatilliset kunt.kurssit MT-kuntoutuskurssit Muut kuntoutuskurssit 130 Sope-kurssit MT-SoPe-kurssit Muut SoPe-kurssit 200 Psykoterapia Neuropsykologinen kuntoutus 102 Kehittämistoiminta Kuntoutuspsykoterapia Aikuisten psykoterapia Nuorten psykoterapia Ammatillinen kuntoutus Koulutus Vaikeavammaisten apuvälineet 251 Ammatilliset kunt.kurssit 425 Kuntoutustarveselvitys 71 Kuntoutustutkimus 302 Työ- ja koulutuskokeilu 358 Työhönvalmennus 450 Tutkimuslausunto 8 Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Yksilöllinen kuntoutusjakso 157 Kuntoutuskurssit 84 Sopeutumisvalmennuskurssit Neuropsykologinen kuntoutus 75 Psykoterapia 151 Toimintaterapia 409 Puheterapia 239

11 Nuorten v. ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden saamat kuntoutuspalvelut vuonna 2011 Ammatilliset kuntoutuskurssit; 425; 6 % Vaikeavammaisten apuvälineet; 251; 4 % Muut; 11; 0 % Kuntoutustarveselvitys tai kuntoutustutkimus ; 373; 5 % Työ- tai koulutuskokeilu, työhönvalmennus; 808; 12 % Pohjakoulutus 272 Ammattikoulutus Korkeakouluopiskelu 520 -Koulutus; 5 061; 73 % Ikäryhmän asiakkaita yhteensä v. 2011

12 Kuntoutujien työtilanne ennen kuntoutusta vuonna 2011, v. nuoret Työelämästä poissaolevat 7 % Työelämässä olevat 93 % Huom. Ei sisällä kuntoutujia, joilta työtilannetieto puuttuu

13 I Kuntoutusryhmä

14 Kelan kuntoutuspalvelujen saajat v ammatillinen kuntoutus Aika: 2011, Koko maa Sairauspääryhmä Saajat Yhteensä V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt VI G00-G99 Hermoston sairaudet 523 XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuod. ja 396 XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntael. sekä sidekudoksen sair. 323 VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 211 VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 169 XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja muut ulk. syiden seur. 78 II C00-D49 Kasvaimet 72 XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 65 IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasair. 56 Muut pääryhmät 187

15 Ammatillisen kuntoutuksen saajat ja päihdediagnoosi(f10-f19) vuonna

16 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Nuoren kuntoutusraha Ammatillinen kuntoutus Koulutus Kuntoutustarveselvitys Kuntoutustutkimus Työkokeilut ja koulutuskokeilut Työhönvalmennus MT-työhönvalmennus 16

17 Kelan ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmät työelämään vakiintumattomat työikäiset > kohderyhmään kuuluvat mm. pitkään työstä poissa olleet sekä työttömät, jotka täyttävät Kelan kuntoutuksen myöntämisen edellytykset nuoret > nuorten kohdalla ammatillinen kuntoutus tulee nähdä mahdollisuutena saada ote työelämästä > sosiaaliset kriteerit ja syrjäytymisen ehkäiseminen tulee ottaa tässä ryhmässä erityisesti huomioon Kela vastaa myös ryhmämuotoisesta kuntoutustoiminnasta > mahdollisuutta saada työeläkekuntoutusta ei arvioida silloin, kun asiakas hakee esim. kuntoutuskurssia tai Tyk-toimintaa 17

18 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset (KKRL 6 ) Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos 1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi, taikka 2) vakuutetun työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen. Nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet, jos sairaus aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa suunnitellun kuntoutuksen tulee olla tarkoituksenmukaista työkykyyn vaikuttavat kuitenkin sairauden tai vamman lisäksi muutkin tekijät, kuten sosiaaliset ja taloudelliset seikat (ks. myös HE 3/2005) arvioinnissa otetaan huomioon kuntoutujan sairaudet, ikä, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta ja työ sekä sosiaalistaloudelliset seikat 18

19 Kelan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet(kkrl7 ) Ammatillisena kuntoutuksena järjestetään perus-, jatko- ja uudelleenkoulutusta sekä tällaisen koulutuksen suorittamiseksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta ja valmennusta, ja kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia, työ- ja koulutuskokeiluja työhönvalmennusta, työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (Tyk-toiminta), muita edellä mainittuihin toimenpiteisiin rinnastettavia opiskelun tai työn kannalta välttämättömiä toimenpiteitä Lisäksi Kela maksaa elinkeinotukea ja järjestää ja korvaa opiskelun ja työn apuvälineitä (kalliit ja vaativat) 19

20 Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutuksena voidaan myöntää kuntoutussuunnitelmaan perustuen sellainen asiakkaalle sopiva koulutus, joka mahdollistaa työllistymisen sairaudesta ja/tai vammasta huolimatta ja joka vähentää työkyvyttömyyden riskiä Koulutus on tutkintotavoitteista, osaamisen lisäämiseen tai päivittämiseen suuntautunutta, koulutukseen ja/tai itsenäiseen elämään ja työhön valmentavaa Koulutus voi olla perus-, uudelleen-, jatko- tai täydennyskoulutusta Koulutuspaikat: ammatilliset oppilaitokset ja erityisoppilaitokset, amk, korkeakoulut ja yliopistot, kansanopistojen ammatilliset linjat Koulutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutujalle kuntoutusrahaa 20

21 Tapaus A 21

22 Kuntoutuksen sisältöä säätelee Kelan laatimat kuntoutuksen standardit Standardin voimassaolo ja päivitykset Kuntoutustarveselvityksen, kuntoutustutkimuksen,työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mt-työhönvalmennuksen standardit ovat voimassa sopimuskauden v , optio v Kelan yhteistyökumppanit verkkosivuilta löytyy viimeinen päivitetty standardi, tähän mahdolliset lisäykset merkitään sivuviivalla Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Standardit Palveluntuottajahaku: verkossa>palveluntuottajahaku 22

23 Uusien standardien soveltaminen - ammatillinen kuntoutus Vuonna 2010 kilpailutettiin seuraavat ammatillisen kuntoutuksen palvelut Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat Ku-tarve selvitys Kuntoutus tutkimus Työkokeilu Työhönvalmennus MT-työhön valmennus Pohjois-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Lounais-Suomi Etelä-Suomi Koko maa

24 Kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus Jos ammatilliset suunnitelmat eivät ole selkiytyneet, voidaan tarvittaessa tehdä kuntoutustarveselvitys tai kuntoutustutkimus kuntoutuslaitoksessa Kuntoutustarveselvityksessä lääkäri, sosiaalityöntekijä tai psykologi tai muu asiantuntija arvioivat yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä enintään 3 päivän ajan Kuntoutustutkimus on lääketieteellinen, sosiaalinen ja psykologinen tutkimus. Sen perusteella laaditaan kuntoutujalle ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustutkimus kestää 12 päivää (+3) ja se toteutetaan 1-3 jaksossa 24

25 Kelan työkokeilu ja työhönvalmennus Kohderyhmä Aikuiset henkilöt, joiden työelämään paluuta tai ammatin vaihtoa on tarpeen selvitellä tai nuoret, joiden on vaikea työllistyä, saada ammatillisia opintojaan päätökseen tai löytää sopiva koulutusala terveydentilan tulee olla riittävässä määrin selvitelty ja hoitosuunnitelmien riittävän pitkällä työssä selviytymisen problematiikkaan paneutuminen Tavoite Työllistyminen / työelämävalmiuksien lisääminen ja parantaminen Erilaisten työtehtävien kokeileminen pitkäkestoisesti, ensisijaisesti ulkopuolisissa työpaikoissa Erilaisiin ammatteihin tai tehtäviin soveltuvuuden selvittäminen Tietynlaisissa työtehtävissä suoriutumisen selvittäminen Sopivan koulutusalan etsiminen, ellei työllistyminen ilman uutta koulutusta tai lisäkoulutusta ole mahdollista Kuntoutusprosessin myötä työelämässä pysymisen tukeminen Ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelman laatiminen Kuntoutujan oman aktiivisen roolin tukeminen Kuntoutuksen ja työelämän yhteys > kuntoutujan tukeminen työelämään yhteistyössä TE-toimiston kanssa 25

26 Kelan työkokeilu ja työhönvalmennus Järjestetään palveluntuottajan tiloissa tai työpaikalla Työkokeilu 40 vrk seurantapäivää Alkukartoitus 3-5 vrk Työkokeilu vrk yksilöllisen tarpeen mukaan, keskeisin osio Työhönvalmennus 120 vrk + 23 seurantapäivää / jos ei ulkopuolista työharjoittelua, kesto 60 vrk ilman seurantapäiviä Alkukartoitus 2 5 vrk Työharjoittelu, keskeisin osio, ohjauskäyntejä ja puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa jatkuvuus, ajantasaisuus, kuntoutujan tukeminen Seurantapäivät 3 23 Työelämätavoite on nostettu selkeämmin valmennuksen tavoitteeksi > painotettu ulkopuolista työharjoittelua (valmennus voidaan keskeyttää, jos ulkopuolista työharjoittelupaikkaa ei löydy) > verkostoyhteistyö mm. TE-toimiston kanssa > työllistyminen avoimille työmarkkinoille 26

27 Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus (MT-työhönvalmennus) Rakenne/kesto 240 vrk (n. 12kk) + 23 seurantapäivää voidaan jatkaa muutama kk (max 60 vrk) palveluntuottajan esityksestä Ennakkohaastattelu ja yhteistyö lähettävän tahon kanssa( yhteisneuvottelu) kuntoutuksen tavoitteet ja perusteet> varmistetaan kuntoutuksen oikeaaikaisuus Työelämävalmiuksien kartoitus ja alkuvaiheessa työharjoittelua palveluntuottajan omissa tiloissa Ulkopuolisessa työharjoittelussa aina vähintään 60 vrk, niin pian kuin se kuntoutujan yksilöllisen tilanteen mukaan mahdollista 27

28 Kuntoutuksen aikaisia arviointivälineitä Kuntoutuksen tavoitteiden laadinnan ja arvioinnin apuvälineenä käytetään aina GAS - menetelmää (GAS = Goal Attainment Scaling). Yleisen elämänlaadun mittarit: 15D tai RAND- 36 tai WHOQOL-BREF tai vastaava ruotsinkielinen mielialakysely: Beck depression inventory (BDI), tai RBDI (Suomen oloihin Beckin depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely) tai DEPS- seula Työterveyslaitoksen työkykyindeksi (TKI) 28

29 GAS menetelmä - Goal Attainment Scaling GAS on kehitetty 1960-luvulla mielenterveyskuntoutukseen: psykologi Thomas J Kiresuk ja tilastotieteilijä Robert E Sherman Soveltuu kuntoutuksen ja hoidon suunnitteluun sekä vaikuttavuuden mittaamiseen Käytetty eri interventioissa mm. mielenterveys, neurologinen kuntoutus, fysioterapia, geriatria, pediatria, kivun hoito jne. Perustuu yksilöhaastatteluun Taustalla motivaatioteoria Nimetään kuntoutuksen kannalta merkityksellinen ja yksilöllinen tavoite, joka voidaan aikatauluttaa ja mitata Kuntoutujalla voi olla 1-8 arvioitavaa tavoitetta 29

30 Tavoitemalli Jatkotoimenpiteet, pitkäntähtäimen tavoitteet arvioidaan (terveydenhuolto) GAS - tavoitteet arvioidaan Kuntoutujan tarve Kela, terveydenhuolto Terveydenhuolto toteaa kuntoutustarpeen ja laatii kuntoutujan kanssa kuntoutussuunnitelmaan (pitkäntähtäimen tavoite) Kuntoutuksen palveluntuottaja Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan tavoitteiden mukaan Kelan etuuskäsittelijä haastattelee ja herättää tavoitteen idun -hakemus, oma tavoite PTT kysyy etukäteen kuntoutujalta hänen tavoitteitaan ennakkokyselyssä GAS -tavoitteita täsmennetään ja käsitellään Kuntoutusjakson tavoitteet laaditaan konkreettiksiksi GAS - menetelmää hyväksi käyttäen

31 Tapaus B 31

32 Nuorten ammatilliset kurssit(16-25-vuotiaat) Rakenne: Kurssi toteutetaan aina avomuotoisena, mutta tarvittaessa kuntoutujilla mahdollisuus yöpymiseen, yöpyjille järjestetään ohjattua vapaa-ajan toimintaa Kurssi toteutetaan yhtenä kokonaisuutena, yht. 125 vrk Kurssiin sisältyy aina ryhmämuotoinen avojakso, jonka pituus on 40 vrk (á 6h) ja toteutetaan kolmessa tai neljässä osassa Kurssiin kuuluu myös työharjoittelu, kesto 80 vrk (á 5h), toteutetaan kahdessa tai kolmessa osassa ryhmäjaksojen välissä Työharjoittelun aikana palveluntuottaja järjestää kuntoutujalle 8 ohjauskäyntiä, joista 4 työharjoittelupaikalla 32

33 Aikuisten ammatilliset kurssit ( vuotiaat) Lyhytkestoiset aikuisten kurssit, yht. 51vrk Lyhytkestoinen kurssi on sopiva erityisesti silloin, kun kuntoutujalla on jo ammatillinen koulutus, mutta vajaakuntoisuus ja elämänhallinnan vaikeudet rajoittavat työllistymistä Ryhmämuotoisen jakson kokonaiskesto on vähintään 18 vrk ja se toteutetaan kahdessa tai kolmessa osassa Yksiköllisen työharjoittelujakson kesto on 30 vrk, toteutetaan yhdessä tai kahdessa osassa ryhmäjaksojen välissä ja siihen kuuluu vähintään 2 ohjauskäyntiä Kurssiin kuuluu lisäksi 3 seurantapäivää puolen vuoden kuluessa kurssin päättymisestä Pitkäkestoiset aikuisten kurssit, 112 vrk Ryhmämuotoisen jakson kokonaiskesto on 28 vrk ja se toteutetaan kahdessa tai kolmessa osassa Yksilöllisen harjoittelujakson kesto on 80 vrk, toteutetaan yhdessä tai kahdessa osassa ryhmäjaksojen välissä ja jaksoihin liittyy 8 ohjauskäyntiä, joista vähintään 4 työharjoittelupaikalla Kurssiin kuuluu lisäksi 3 yksilöllistä seurantapäivää vuoden kuluessa kurssin päättymisestä 33

34 Kuntoutuspsykoterapia Kuntoutuspsykoterapia siirtyi Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin vuonna Tätä ennen psykoterapiaa voitiin korvata harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn tukeminen tai parantaminen, kun mielenterveydenhäiriö uhkaa henkilön työ- tai opiskelukykyä Kuntoutuspsykoterapian avulla pyritään: Turvaamaan työelämässä pysyminen, sinne siirtyminen tai mahdollistamaan sinne palaaminen taikka Tukemaan opintojen edistymistä ja niiden loppuun saattamista Kuntoutujat jaetaan iän perusteella nuorten (16-25v.) ja aikuisten (26-67v.) kohderyhmiin - jaottelulla on merkitystä korvattavien terapiamuotojen sekä korvausten suuruuden kannalta 34

35 Ohjaus kuntoutuspsykoterapiaan 3 kk 1-3 v Yksittäisiä Psykiatrinen Asianmukainen Psykiatrin Kelan Käyntejä esim. diagnoosi* hoitosuhde lausunto tuki työterveys- = enemmän kuin psykoterapian hoitajalla/ diagnoosia varten tarpeesta** lääkärillä tehdyt käynnit Julkisessa terveydenhuollossa tai yksityissektorilla hoito, jonka pitää olla yleisen hyvän hoitokäytännön mukaista Hoidon tulee olla laajempaa kuin vain diagnoosin tekeminen tai lausuntoa varten tehdyt käynnit 3 kk:n hoitosuhteen jälkeen > psykiatrian erikoislääkärin arviot diagnoosista ja kuntoutustarpeesta, jolloin käyntejä psykiatrilla vähintään kaksi kertaa * Diagnoosin tekee psykiatri, työterveyshuollon lääkäri tai muu lääkäri ** Oltava psykiatri tai erikoistuva kuten etuusohjeessa sanottu, useampia käyntejä (vähintään 2 kertaa)

36 Saajat Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian vuotiaat saajat vuonna Aikuisten psykoterapia Nuorten psykoterapia Ikävuodet

37 Kyky hanke, asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti Työkykyneuvonta on Kelan uusi palvelu sairauspäivärahaa saaville ja kuntoutusta tarvitseville asiakkaille. Palvelu liittyy uuteen työhön paluuta tukevaan toimintamalliin, jossa tehtävään valitut ja koulutetut työkykyneuvojat suunnittelevat muiden asiantuntijoiden kanssa asiakkaan työkykyä tukevia ratkaisuja. Työkykyneuvojat tekevät yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, työterveyshuoltojen, TEtoimistojen, työeläkevakuutuslaitosten ja muiden kuntoutuksen järjestäjien kanssa. Uusi palvelu on kehitetty Kelan KYKY-hankkeessa. Palvelu otettiin käyttöön Tehtävään on nimetty yhteensä 54 työkykyneuvojaa. 37

38 Nuorten yhteiskuntatakuu Hallitusohjelman mukaisesti nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tämän toteuttamiseksi työministeri Lauri Ihalainen asetti työryhmän valmistelemaan esitykset siten, että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan vuonna 2012 ja se saatetaan voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alusta Kela työryhmässä mukana 38

39 Kiitos! 39

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011 Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus 1 Ajankohtaista Sairauspäivärahan lakimuutos 1.7.2011 Sairauspäivärahan lakimuutos

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön asiakastyötoimikunnan seminaari 11.9.2014 Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela /Terveysosasto/Kuntoutusryhmä

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE 2 MATKAKORVAUKSET Saattajan ja lapsen matkakuluista hoitoon, poliklinikkakäynteihin

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2012 2014 Sisällys 1. Lähtökohdat... 1 2. Kuntoutuksen lähivuosien haasteet... 2 2.1. Kuntoutuksen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot