Terveysosasto I Kuntoutusryhmä. Kela kuntouttaa. Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi. Lakimies Heidi Giss Kela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysosasto I Kuntoutusryhmä. Kela kuntouttaa. Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi. Lakimies Heidi Giss Kela"

Transkriptio

1 Kela kuntouttaa Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi Lakimies Heidi Giss Kela

2 Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ( KKRL 566 / 2005) perusteella Kelan kuntoutus on -ammatillista kuntoutusta (KKRL 6 ), -vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta (KKRL 9 ) - kuntoutuspsykoterapiaa (KKRL 11a ) ja -ns. harkinnanvaraista kuntoutusta (KKRL 12 ) Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuvia matkakustannuksia ja maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

3 Kelan kuntoutus (2/2) Muutos-% v:sta 2009 Vajaak. ammatill. kunt. milj. 25,9 25,5 1,4 Kuntoutujia ,7 Vaikeav. lääk. kunt. milj. 116,8 112,6 3,8 Kuntoutujia ,5 Harkinn.varainen kunt. milj. 94,6 96,5-1,9 Kuntoutujia ,5 3 TAT/Tilastoryhmä

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 8 Terveysosasto I Kuntoutusryhmä

9 Ammatillisen kuntoutuksen järjestäjätahot Työeläkelaitokset Työelämään vakiintunut väestö (31492,15 / 5v.) Tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutus Taustalla tapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko Työhallinnon kuntoutus Työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat Kelan kuntoutus Työikäinen väestö, joka ei kuulu em. tahojen järjestämisvastuun piiriin. 9

10 Kelan ammatillinen kuntoutuksen kohderyhmät Työelämään vakiintumattomat työikäiset - Mm. pitkään työstä poissa olleet sekä työttömät, jotka täyttävät Kelan kuntoutuksen myöntämisedellytykset Nuoret -Ammatillinen kuntoutus mahdollisuutena saada ote työelämästä -Sosiaaliset kriteerit ja syrjäytymisen ehkäiseminen tulee ottaa tässä ryhmässä erityisesti huomioon Ryhmämuotoinen kuntoutustoiminta -Työnjaosta poiketen Kela voi järjestää työeläkekuntoutukseen oikeutetuille asiakkaille esim. TYK-kuntoutusta ja kuntoutuskursseja 10

11 Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos 1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa vakuutetulle sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi, taikka 2) vakuutetun työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen. ks. Kelan kuntoutuslaki 6 11

12 Työkyvyttömyyden uhka = tilanne, jossa on todennäköistä, että vakuutetulle lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke (osa/täysi), vaikka otettaisiin huomioon hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet tarkastelujakso n. 5 v. eteenpäin arvioidaan, aleneeko vakuutetun työkyky 2/5:lla tarkastelujakson aikana tarkoitettu lieväksi kriteeriksi (HE 3/2005) > tavoitteena kuntoutuksen varhainen käynnistäminen 12

13 Olennainen heikentyminen = työkyky on olennaisesti heikentynyt, jos ammatissa ja työssä suoriutumisessa on ilmeisiä vaikeuksia olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon > sairauden tai vamman aiheuttamat rajoitukset ja vaikeudet työssä suoriutumisessa ja työllistymisessä sekä > vakuutetun jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka tekemistä vakuutetulta voidaan kohtuudella edellyttää ottaen huomioon hänen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikänsä, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat nuoren kohdalla arvioidaan sairauden, vian tai vamman aiheuttamia olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa 13

14 Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus ammatillinen kuntoutus on tarkoituksenmukaista jos sen avulla voidaan todennäköisesti ylläpitää tai parantaa vakuutetun työkykyä niin, että hän voi: Jatkaa terveydentilaansa sopivassa työssä tai Työelämästä pudottuaan palata terveydentilaansa sopivaan työhön taikka Siirtyä työelämään arvioinnissa otetaan huomioon kuntoutujan sairaus, ikä, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta ja työ sekä sosiaaliset ja taloudelliset seikat > arvioinnissa on keskeistä huomioida kuntoutujan kokonaistilanne 14

15 Toimenpiteet Kelan kuntoutuslain 7 :n mukaan Kela järjestää ja korvaa: Kuntoutustarveselvitys / kuntoutustutkimus Työkokeilu, työhönvalmennus, mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Koulutus / koulutuskokeilu Ammatilliset kuntoutuskurssit Apuvälineitä työhön ja opiskeluun Työkykyä ylläpitävää valmennusta TYK Elinkeinotuki 15

16 16

17

18 Kuntoutustarveselvitys Työikäisille ja nuorille, joiden työ- ja toimintakyvyssä on todettu rajoitteita, joiden vaikutuksia työssä selviytymiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin ei ole riittävästi selvitetty Mahdollisimman varhaisen vaiheen toimenpide Myönnettävissä myös harkinnanvaraisena Haastattelut, asiantuntijoiden arvioinnit ja kuntoutujan ja asiantuntijoiden keskustelut Kesto enintään kolme päivää Palveluntuottajan työryhmä laatii kuntoutusselosteen; johtopäätökset, arvio kuntoutustarpeesta ja - mahdollisuuksista 18

19 Kuntoutustutkimus Työ- ja toimintakyvyn rajoituksia ja ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä ei ole kyetty selvittämään terveydenhuollossa tms. Sairauden / vamman johdosta ammatinvalinnanohjauksen ja opinto-ohjauksen keinot eivät riitä koulutussuunnitelman laatimiseen Sosiaaliset tai suoriutumiseen liittyvät ongelmat vaikeuttavat ammatillisen kuntoutussuunnitelman tekemisestä 19

20 Kuntoutustutkimus Laaja lääketieteellinen, sosiaalinen ja psykologinen kartoitus asiakkaan tilanteesta Moniammatillinen työryhmä ja asiakas arvioivat edellytyksiä ja mahdollisuuksia Kesto enintään 15 päivää ja kolme seurantapäivää Moniammatillinen työryhmä laatii selosteen Asiakkaan kanssa laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma vaihtoehtoineen 20

21 Työkokeilu ja työhönvalmennus Kohderyhmä Terveydentilan tulee olla riittävässä määrin selvitelty ja hoitosuunnitelmien riittävän pitkällä työssä selviytymisen problematiikkaan paneutuminen Aikuiset henkilöt, joiden työelämään paluuta tai ammatin vaihtoa on tarpeen selvitellä sekä nuoret, joiden on vaikea työllistyä, saada ammatillisia opintojaan päätökseen tai löytää sopiva koulutusala. Tavoitteita mm. Työllistyminen / työelämävalmiuksien lisääminen ja parantaminen Erilaisiin ammatteihin tai tehtäviin soveltuvuuden selvittäminen Sopivan koulutusalan etsiminen, ellei työllistyminen ilman uutta koulutusta tai lisäkoulutusta ole mahdollista Kuntoutusprosessin myötä työelämässä pysymisen tukeminen Ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelman laatiminen. 21

22 Työkokeilu Rakenne / kesto Enintään 40 vrk seurantapäivää alkukartoitus 3-5 vrk työkokeilu vrk yksilöllisen tarpeen mukaan Työkokeilu joko kuntoutusyksikössä tai työpaikalla Kuntoutujan tukeminen työelämään yhteistyössä TEtoimiston kanssa Mahdollisuus siirtyä esim. työhönvalmennukseen 22

23 Työhönvalmennus Rakenne / kesto 120 vrk + seurantapäivät (3-23 vrk) / jos ei ulkopuolista työharjoittelua, kesto 60 vrk ilman seurantapäiviä Alkukartoitus 2 5 vrk Työharjoittelu on työhönvalmennuksen keskeisin osio ohjauskäyntejä ja puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa jatkuvuus, ajantasaisuus, kuntoutujan tukeminen Työelämätavoite nostettu selkeämmin valmennuksen tavoitteeksi Painotettu ulkopuolista työharjoittelua Verkostoyhteistyö TE-toimiston kanssa Työllistyminen avoimille markkinoille 23

24 Mielenterveyskunt. työhönvalmennus Kohderyhmä Ensisijainen työkykyä alentava ja työllistymistä vaikeuttava sairaus aina psyykkinen sairaus aikuiset henkilöt, joiden työelämään paluuta tai ammatin vaihtoa on tarpeen selvitellä sekä nuoret, joiden vaikea työllistyä, saada ammatillisia opintojaan päätökseen tai löytää sopiva koulutusala. Erityinen tarve pitkäkestoiseen tuettuun valmennukseen. Hoitosuhde terveydenhuoltoon, ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön, mikäli psykiatrista yksikköä ei ole, tulee hoidosta vastaavalla henkilöstöllä olla mahdollisuus psykiatrikonsultaatioon 24

25 Mielenterveyskunt. työhönvalmennus Rakenne 240 vrk (n. 12kk) + 23 seurantapäivää Aina ennakkohaastattelu kuntoutuksen tavoitteet ja perusteet, käytettävissä myös hoitavan lääkärin B-lausunto Aluksi työharjoittelua palveluntuottajan omissa tiloissa Ulkopuolisessa työharjoittelussa aina vähintään 60 vrk, niin pian kuin se kuntoutujan yksilöllisen tilanteen mukaan on mahdollista ohjauskäyntejä ja puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa jatkuvuus, ajantasaisuus, kuntoutujan tukeminen 25

26 Terveysosasto I Kuntoutusryhmä Työhönvalmennus, saajien lukumäärä / Ikäryhmä v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

27 Työhönvalmennus: asiakkaiden jakautuminen vuonna 2010 Vakuutusalueet 350 Saajien lukumäärä Muu työhönvalmennus työpaikalla -Muu työhövalmennus laitoksessa -Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus 0 5 Pohjois- Suomi 6 Länsi- Suomi 7 Itä- Suomi 8 Lounais- Suomi 9 Etelä- Suomi Vuosi

28 Koulutus ja koulutuskokeilu Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea Perus-, jatko- tai uudelleenkoulutusta soveltuvaan ammattiin tai työhön Em. koulutuksen suorittamiseksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta tai valmennusta Koulutuskokeilu Yleensä ammatillisessa oppilaitoksessa Mahdollisuus kokeilla alan vaatimuksia ja soveltuvuutta Kesto yleensä muutama päivä kaksi viikkoa Lausunto koulutuskokeilusta alan soveltuvuus 28

29 Terveysosasto I Kuntoutusryhmä Työ- ja koulutuskokeilu, saajien lukumäärä / Ikäryhmä Koko maa v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

30 Aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit (26-60v) Kohderyhmä: Ammattiin valmistuneita tai vailla ammatillista koulutusta olevia, joilla vajaakuntoisuus/elämänhallinnan vaikeudet rajoittavat työelämään sijoittumista Työelämästä syrjäytyneitä /syrjäytymisuhan alaisia vajaakuntoisia Sairauspäivärahalla tai kuntoutustuella olevia vuotiaita, jotka tarvitsevat kurssin tarjoamaan tukea työelämään paluussa Tavoitteena: Työelämään pääseminen tai sopivan koulutus- tai ammattialan löytäminen Omien voimavarojen tunnistaminen ja elämänhallinnan ja aktiivisuuden lisääminen Lähiverkoston ja vertaistuen hyödyntämään oppiminen 30

31 Aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit Aikuisten lyhytkestoinen kurssi 51 vrk 18 vrk laitosjakso 2-3 osassa, välissä 30 vrk työharjoittelu, 3 seurantapäivää Aikuisten pitkäkestoinen 112 vrk 40 vrk laitosjakso 3-4 osassa, välissä 80 vrk työharjoittelu, 4 seurantapäivä Työharjoittelu ensisijaisesti kuntoutuslaitoksen ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa, osa harjoittelusta voidaan toteuttaa kokeiluna oppilaitoksessa 12 hengen ryhmiä, joista ammatillisia paikkoja 9, harkinnanvaraisia 3, kuntoutujat valitaan esivalinnan kautta 31

32 Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit (16-25v) Kohderyhmä: Koulutusta vailla olevia tai koulutuksen keskeyttäneitä nuoria Ammattiin valmistuneita nuoria, joiden on vaikea työllistyä Sairauden lisäksi työhön/koulutukseen sitoutumisen esteenä voi olla syrjäytyminen ja elämänhallinnan puute Tavoitteena: Työelämään pääseminen tai sopivan koulutus- tai ammattialan löytäminen Omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen elämänhallinnan, sosiaalisten taitojen ja aktiivisuuden lisääminen Ammatillisten valmiuksien parantaminen Toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle 32

33 Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit Nuorten ammatilliset kuntoutuskurssit 125 vrk Avojaksot 40 vrk 3-4 osassa, välissä työharjoittelu 80 vrk sekä seurantapäivät 5 vrk 12 hengen ryhmiä, joista ammatillisia paikkoja 8, harkinnanvaraisia 4, kuntoutujat valitaan esivalinnan kautta Ryhmäjaksojen aikana keskeisinä teemoina ovat ammatinvalintaan liittyvät asiat, työelämätietous ja tuki työelämätavoitteiseen toimintaan Työharjoittelu ensisijaisesti kuntoutuslaitoksen ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa, osa harjoittelusta voidaan toteuttaa kokeiluna oppilaitoksessa 33

34 Kelan kuntoutuksen standardit Kela valvoo kuntoutuksen laatua standardein Standardin tavoitteena on turvata kuntoutujalle laadullisesti hyvä kuntoutus oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet Standardi jakautuu osiin, jotka koskevat: Kuntoutujaa Kuntoutusprosessia sekä Kelan ja palveluntuottajan osuutta asiakkaan kuntoutusprosessissa Standardit sitovat palveluntuottajaa osana Kelan ja palveluntuottajan välistä sopimusta 34

35 Ammatillisen kuntoutuksen standardit Vuonna 2010 kilpailutettiin seuraavat ammatillisen kuntoutuksen palvelut: Kuntoutustarveselvitys Kuntoutustutkimus Työkokeilu Työhönvalmennus MT-työhönvalmennus Uudet sopimukset tulivat voimaan Sopimuskausi v (optio vuodelle 2014) 35

36 Ammatillisen kuntoutuksen standardit Standardien valmisteluprosessissa kuultiin Kelan kentän edustajia, palveluntuottajia ja muita sidosryhmiä (mm. TEM, Vates) Mm. seuraaviin asioihin kehotettiin kiinnittämään huomiota: Kuntoutusprosessin tiivis seuranta Toimenpiteiden joustavampi toteuttaminen (päivien pituus, loma- /muut välipäivät) Nuorten mahdollisuuksia saada ammatillisen kuntoutuksen palveluita parannettava Työkokeiluun/työhönvalmennukseen enemmän harjoittelua oikeissa työpaikoissa/työtehtävissä Saattaen vaihtamiseen kiinnitettävä huomiota 36

37 Ammatillisen kuntoutuksen uusien standardien soveltaminen Kuntoutustarveselvitys voidaan myöntää myös harkinnanvaraisena Kuntoutustutkimuksen toteutuksessa huomioitu aikaisempaa selvemmin vajaakuntoisten nuorten tarpeet Työkokeilussa/työhönvalmennuksessa alkukartoituksen merkitystä painotettu aikaisempaa enemmän Työelämätavoite on nostettu selkeämmin työhönvalmennuksien tavoitteeksi Mt-työhönvalmennuksessa on painotettu enemmän työparin mielenterveystyön ja ammatillisen kuntoutustyön osaamista Kuntoutujan henkilökohtaisen ohjaamisen tärkeyttä on korostettu 37

38 Kelan KYKY-hanke Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti Kartoittaa asiakkaan työhön paluuseen ja kuntoutukseen liittyvän kokonaistilanteen, tutustuu asiakirjoihin, ottaa yhteyttä asiakkaaseen, postittaa kyselylomakkeen ja haastattelee asiakasta puhelimitse tai toimistossa Keskustelee asiantuntijalääkäriin kanssa asiakkaan ohjaamisesta ja työkykyä ja työhön paluuta tukevista toimenpiteistä Antaa asiakkaalle tietoja sairauspäivärahasta (toimeentulo), kuntoutuksesta ja työhön paluuta tukevista toimista sekä huolehtii siitä, että asiakas saa muista etuuksista tarvitsemansa tiedot. On yhteydessä sidosryhmäyhteistyötahoihin Tekee kuntoutusratkaisun, ohjaa asiakkaan hänelle sopivaan kuntoutukseen tai muihin työkykyä ja työhön paluuta tukeviin toimiin Keskustelee yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaan tilanteesta ja työhön paluuta tukevien toimenpiteiden tarpeesta ja tavoitteista Seuraa prosessin etenemistä ja on prosessin aikana yhteydessä asiakkaaseen ja yhteystyötahon nimettyyn henkilöön Lähettää asiakkaalle kuntoutusmahdollisuuksien selvittämistä koskevan 150 päivän informaatiokirjeen tai kehotuksen hakea työkyvyttömyyseläkettä (TORE-luettelo) Tutustuu saamaansa palautteeseen ja arvioi tukitoimenpiteiden onnistumista Ottaa yhteyttä asiakkaaseen, keskustelee tukitoimenpiteiden onnistumisesta ja jatkotoimenpiteiden tarpeesta. Päättää jatkotoimenpiteistä.

39 39 Kysymyksiä, kommentteja ja kiitoksia!!!!

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön asiakastyötoimikunnan seminaari 11.9.2014 Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela /Terveysosasto/Kuntoutusryhmä

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos 17.9.2014 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä Mikä muuttui 1.1.2014? 6 : suurimmat

Lisätiedot

Kuntoutustietoa yrittäjille

Kuntoutustietoa yrittäjille Kuntoutustietoa yrittäjille Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hanke 18.11.2011 TIIVISTELMÄ Kuntoutus Kuntoutus voidaan määritellä ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011 Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus 1 Ajankohtaista Sairauspäivärahan lakimuutos 1.7.2011 Sairauspäivärahan lakimuutos

Lisätiedot

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1 II TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 2.1. Johdanto 2.2. Kuntoutuksen yleinen määritelmä 2.3. Kuntoutuksen edellytykset 2.4. Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioinnissa huomioon otettavat

Lisätiedot

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Lihastautiliitto ry 2015 Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Palveluja ja tukitoimia aakkosjärjestyksessä Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Versio 15/2008 (Täsmennetty 5.12.2008) SAIRAUSRYHMÄKOHTAISET KURSSIT

KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Versio 15/2008 (Täsmennetty 5.12.2008) SAIRAUSRYHMÄKOHTAISET KURSSIT KANSANELÄKELAITOS Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä 3.4.2008 KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Versio 15/2008 (Täsmennetty 5.12.2008) Voimassa 1.1.2009 31.12.2012* *Työelämässä

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

RYHMÄN MERKITYS AMMATILLISESSA KUNTOUTUKSESSA

RYHMÄN MERKITYS AMMATILLISESSA KUNTOUTUKSESSA RYHMÄN MERKITYS AMMATILLISESSA KUNTOUTUKSESSA Tuomas Hyrkkänen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekijä(t) HYRKKÄNEN, Tuomas

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10 asioissa Ohje on annettu vakuutuslaitoksille tiedoksi TAKO:n kiertokirjeellä Matkakuluja koskevia ohjeita sovelletaan 182013 ja sen jälkeen tehtyjen matkojen kustannusten korvaamiseen Tätä aiemmin tehtyjen

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot