Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto

2 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen kasvun ja liikenneverkon muutosten vaikutusta Tampereen kaupunkiseudun eri osien saavutettavuuteen. Selvityksen on laatinut Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratoriosta. Paikkatietoanalyysejä on laatinut Ville Viljanen Tampereen yliopiston aluetieteen laitokselta. Toimeksiantajina ovat olleet Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (Auli Heinävä), Tampereen kaupunki (Ritva Kangasniemi) ja Pirkanmaan ympäristökeskus (Leena Stranden). Selvitys on osa Helsingin kaupungin tietokeskuksen, Helsingin yliopiston ja Suomen Ympäristökeskuksen kokoamaa suurten kaupunkiseutujen kaupunkirakennetta tutkivaa KARA -hanketta, jota johtaa professori Harry Schulman.

3 Pääperiaatteet 1/2 Selvitys havainnollistaa karttatarkasteluilla parhaiten saavutettavien sijaintien kehittymistä eri matka-ajoilla ja nopeuksilla. Tämän oletetaan muodostavan keskeisen tekijän haettaessa eri toiminnoille optimaalisia sijainteja kaupunkiseudulla. Keskeisenä saavutettavuutta ohjaavana tekijänä on toimijoiden käytössä oleva aikabudjetti sekä siitä ja liikkumisnopeudesta seuraavat keskimääräiset matka-ajat. Toistuvan asioinnin matkaaikana on analyyseissä käytetty 7,5 minuuttia ja harvemman asioinnin 15 minuuttia. Jokaiselle kaupunkiseudun ruudulle on laskettu siitä eri matka-ajoilla ja kulkumuodoilla tavoitettavissa olevan väestön tai työpaikkojen määrä. Saaduista arvoista on muodostettu pintamalli. Värin tummuus kuvaa ruudun saavutettavuutta.

4 Pääperiaatteet 2/2 Väestön osalta esimerkkinä toistuvasta asioinnista on päivittäistavarakauppa ja harvemmasta asioinnista erikoistavarakauppa. Työpaikkojen osalta esimerkkinä toistuvasta asioinnista on palvelutoiminnot ja harvemmasta asioinnista seudullinen logistiikka. Väestön sijainnin perusteella laaditut analyysit: Päivittäistavarakaupan sijainnit autolla (vertailutieto 1980) Erikoistavarakaupan sijainnit autolla (vertailutieto 1980) Päivittäistavarakaupan sijainnit kävellen Päivittäistavarakaupan sijainnit polkupyörällä Työpaikkojen sijainnin perusteella laaditut analyysit: Palvelutoimintojen saavutettavuus autolla Seudullisen logistiikan saavutettavuus autolla Lisäksi on esitetty esimerkin avulla liikenneverkon suhteellisen muutoksen vaikutus verrattuna väestön määrän kasvuun.

5 Väestö Väestön sijoittuminen Päivittäistavarakaupan sijainnit autolla (vertailutieto 1980) Erikoistavarakaupan sijainnit (vertailutieto 1980) Päivittäistavarakaupan sijainnit (kävellen) Päivittäistavarakaupan sijainnit (polkupyörällä)

6 Väestön sijoittuminen

7 Väestön sijoittuminen Väestö on keskittynyt suhteellisen tasaisesti kaupunkiseudun päätaajamiin ja niiden välialueelle. Merkittävimmät väestön tiheyden keskittymät ovat Tampereen ydinkeskustassa ja Kalevassa sekä Hervannan alueella. Sijaintiinsa nähden matalan asukastiheyden alueita ovat Kauppi- Niihama sekä Lielahden alue.

8 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus autolla Matka-aika 7,5 min 1980

9 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus autolla 7,5 minuutin yksisuuntainen asiointimatka kuvaa tyypillistä autolla tapahtuvaa päivittäistavara-asiointia. Koko kaupunkiseudun ydin on hyvän saavutettavuuden aluetta. Parhaiten saavutettavat alueet ovat Lahdesjärvellä, Sammonkadun-Turtolan alueella, keskustan länsi- ja eteläpuolella sekä Hankkion alueella. Verrattuna vuoden 1980 tilanteeseen keskustan suhteellinen asema on heikentynyt ja väyläsijaintien saavutettavuus parantunut.

10 Erikoiskaupan saavutettavuus autolla Matka-aika 15 min

11 Erikoiskaupan saavutettavuus autolla 15 minuutin yksisuuntainen asiointimatka kuvaa tyypillistä autolla tapahtuvaa erikoistavarakaupan asiointia. Parhaiten saavutettavat alueet ovat keskustassa, Lahdesjärven, Partolan ja lentokentän liittymän alueilla. Keskusta on erikoiskaupan sijaintina erittäin hyvin saavutettava toisin kuin päivittäistavarakaupan sijaintina. Keskustan asemaa korostaa vielä joukkoliikenteen vaikutus, jota tässä ei ole kuvattu. Verrattuna vuoden 1980 tilanteeseen hyvän saavutettavuuden alue näyttää pienentyneen. Muutos johtuu parhaiden sijaintien keskittymisestä.

12 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus kävellen Matka-aika 15 min

13 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus kävellen 15 minuutin yksisuuntainen asiointimatka kuvaa päivittäistavarakaupan saavutettavuutta kävellen. Tässä ajassa jalankulkija etenee kilometrin*. Parhaiten saavutettavat alueet sijoittuvat väestöntiheyden mukaan. Keskusta, Kaleva ja Hervanta ja niiden välitön lähiympäristö nousevat esiin. Huomioitavaa on, että autoon perustuvissa tarkasteluissa keskeisiksi nousevat väylävyöhykkeet ovat jalan huomattavan heikosti saavutettavia. * 7,5 minuutin matka-aikaa, joka vastaa suunnittelussa yleisesti käytettyä 500 metrin etäisyyttä, ei ole esitetty, koska se on analyysin ruutukoon vuoksi sama kuin väestöntiheys.

14 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus pyörällä Matka-aika 7,5 min

15 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus pyörällä 7,5 minuutin yksisuuntainen asiointimatka polkupyörällä kuvaa päivittäistavarakaupan lisäksi myös laajempien kaupunginosatasoisten palvelujen saavutettavuutta. Tässä ajassa polkupyöräilijä etenee kaksi kilometriä. Selvästi parhaiten saavutettavaksi alueeksi nousee keskusta. Oletettavasti tällä matka-ajalla ja nopeudella tiheimmin asutuista keskittymistä saavutetaan keskusta, mutta ei vielä muita keskittymiä.

16 Työpaikat Työpaikkojen sijoittuminen Palvelutoimintojen saavutettavuus autolla suhteessa työpaikkoihin Seudullisen logistiikan saavutettavuus autolla suhteessa työpaikkoihin

17 Työpaikkojen sijoittuminen

18 Työpaikkojen sijoittuminen Työpaikkojen sijoittuminen on huomattavasti asumista keskittyneempää. Tampereen keskusta on selvästi tärkein työpaikkakeskittymä. Sen laajenemissuunnat ovat itään (Keskussairaalan ja TAMKin alue) sekä etelään (Hatanpää ja Nekala). Keskustan länsipuolella asuinvyöhyke estää työpaikka-alueiden laajenemisen. Työpaikkakeskittymät muodostuvat teollisuuden, palvelujen, koulutuksen ja hallinnon suurista yksiköistä. Kaupunkiseudun alakeskuksista Nokia ja Hervanta muodostavat merkittävät työpaikkakeskittymät.

19 Työpaikkojen saavutettavuus Toimintojen sijaintia suhteessa työpaikkoihin on arvioidu kahdella matka-ajalla. Kulkumuotona on auto, jolla huomioidaan paitsi asiointi, myös runko- ja jakelukuljetukset: 7,5 minuutin matka-aika, jolla voidaan kuvata työpaikkoja tukevien toistuvasti käytettyjen palvelutoimintojen (kopiolaitokset, kirjanpitopalvelut, atk-palvelut, osa tukkutoiminnoista) parhaan saavutettavuuden aluetta. 15 minuutin matka-aika, jolla voidaan kuvata koko kaupunkiseutua palvelevan harvemmin käytetyn logistiikan ja tukkutoiminnan sijaintina. Tällaisia palveluja kaupunkiseudulla on tyypillisesti kullakin toimijalla vain yhdessä pisteessä.

20 Palvelutoimintojen saavutettavuus autolla Matka-aika 7,5 min

21 Seudullisen logistiikan saavutettavuus autolla Matka-aika 15 min

22 Työpaikkojen saavutettavuus Palvelutoimintojen osalta (7,5 minuutin matka-aika) parhaan saavutettavuuden keskittymä muodostaa selkeän vyöhykkeen Tampereen keskustan itäreunasta etelään Lahdesjärvelle asti. Tälle vyöhykkeelle sijoittuu mm. Nekalan teollisuus- ja varastoalue, jossa aiempien toimintojen joukkoon on jo täydentynyt palvelutoimintoja. Seudullisen logistiikan osalta (15 minuutin matka-aika) hyvän saavutettavuuden sijaintialue on huomattavasti laajempi ja jatkuu etelään moottoritietä pitkin. Tärkeimmät keskittymät muodostuvat Tampereen itä- ja eteläpuolelle kehäväylän yhteyteen. Kehäväylän läntinen osa ei näy läheskään yhtä voimakkaana keskittymänä. Se jää etäälle Tampereen keskustan työpaikkakeskittymästä, joka on liikenneverkon kannalta parhaiten palveltavissa idän ja etelän kautta.

23 Esimerkki Liikenneverkon suhteellisen muutoksen vaikutus verrattuna väestön määrän kasvuun. Kohteena keskustan, Lahdesjärven, Ideaparkin alueelta saavutettavien asukkaiden määrän muutos ennen kehäväylän valmistumista (1980) ja kehäväylän valmistumisen jälkeen (nykytilanne).

24 Väestömäärä 1980 Kartassa on esitetty eri keskussijainneista saavutettavien asukkaiden määrä 1980 ja vuonna Väestömäärä on mitattu käyttäen 7,5 minuutin matka-aikaa henkilöautolla

25 Kaupunkiseudun väestömäärä on kasvanut tarkastelujaksolla asukkaalla (20 %). Kehäväylän valmistuminen on lisännyt Lahdesjärveltä saavutettavien asukkaiden määrää yli :lla (84 %). Keskustasta saavutettavien asukkaiden määrä on kasvanut vain 5300:lla (6 %). Väestömäärä nykytilanteessa Pääliikenneverkon muutokset johtavat niin suuriin siirtymiin eri sijainneista saavutettavan väestön osalta, että niitä on erittäin vaikea kompensoida täydennysrakentamisella.

26 Yhteenveto Kaupunkirakenteen kasvu ja erityisesti liikenneverkon muutokset muuttavat jatkuvasti eri toimintojen optimaalista sijaintia. Eri saavutettavuusajoilla (lyhyt 7,5 min ja pitkä 15 min seudullinen matka) ja kulkumuodoilla (auto, pyörä, kävely) parhaan saavutettavuuden alueet ovat erilaiset. Tämä vaikuttaa asiointitiheydeltään ja pääkulkumuodoltaan erilaisten toimintojen sijoittumiseen. Asukkaita palvelevien toimintojen ja työpaikkojen palvelevien toimintojen optimaaliset sijainnit ovat erilaisia johtuen työpaikkojen asumista voimakkaammasta keskittymisestä. Liikenneverkon suuret muutokset, kuten kehäväylän valmistuminen, muuttavat saavutettavuusalueita voimakkaasti, jolloin aiempien keskusten aseman ylläpitämiseen esimerkiksi täydennysrakentamisella ei ole edellytyksiä. Saavutettavuuden kautta muodostuvista eri toimintojen potentiaalisista keskussijainneista tulisi valita kaupunkiseudun rakenteen ja palveluverkon kannalta edullisimmat aktiivisen kehittämisen kohteeksi.

27 Yhteystiedot Samuli Alppi p

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla Ympäristöministeriön raportteja 8 2014 Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla Antti Rehunen, Ville Helminen, Petteri Kosonen, Arto Viinikka, Ossi Ahonen ja Hanna Käyhkö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-17-5 2006 Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston opiskelijoiden asuminen: kampus siirtyy, kuinka käy opiskelijoiden?

Aalto-yliopiston opiskelijoiden asuminen: kampus siirtyy, kuinka käy opiskelijoiden? Aalto-yliopiston opiskelijoiden asuminen: kampus siirtyy, kuinka käy opiskelijoiden? Kandidaatintyö Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos Tuomas Perttula, 17.12.2012

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot