Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!"

Transkriptio

1 Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa Oulu sijaitsee Oulun läänissä ja Pohjois"Pohjanmaan maakun" nassa.kaukovainiosijaitseenoin3,5kmetäisyydelläoulunkes" kustasta. Alue rajoittuu Pohjantiehen (Vt4), Kainuuntiehen (Vt 22) ja Poikkimaantiehen. Kaukovainion suuralueeseen kuuluu lisäksi Poikkimaantien eteläpuolella oleva Hiirosen kaupungin" osa. Kaukovainiolla on sekä kerros", rivi" että omakotitaloja. Asunnoista 90 prosenttia on kerrostaloissa. Kaukovainion kes" kuksessa sijaitsee päivittäistavarakauppojen lisäksi muutamia erikoisliikkeitä, posti, ravitsemusliikkeitä, koulu, kirjasto ja päi" väkoti. Lisäksi alueen pohjoisosassa sijaitsevat Oulun ammatti" oppilaitoksen,oulunseudunammattikorkeakoulunjaoulunai" kuiskoulutuskeskuksenyksiköitäsekähuoltoasema. Kaukovainonrakentaminenaloitettiinvuonna1965.Aluettara" kennettiinvuoteen1970asti.senjälkeenkaukovainiotaontäy" dennettyrakentamallakerrostalojaalueenpohjoislaidalle.alue onpääsemässäirtiongelmalähiönleimastaan. Kaukovainion kaupunginosassa asuu 4929 asukasta ja Kauko" vainionsuuralueellaasuunoin6500asukasta.asukkaidenkes" ki"ikä on noin 39,8 vuotta. Yhden ja kahden hengen talouksien osuusasuntokunnistaon83,9prosenttia.

2 Kuva1.SuunnittelualueKaukovainio. Joukkoliikenteentarjonta Kaukovainion kautta, Meri" ja Maakotkanteitä pitkin liikennöivät paikallisliikenteen linjat 7, 12, 13 ja 14. Linja 17 ajetaan iltaisin ja viikonloppuisin linjan 7 sijasta. Linjat liikennöivät arkisin pääosin puolen tunnin vuorovälillä (klo 7"18), mutta aamun ensimmäiset ja illan viimeisimmät tunnit (klo 5"7 ja klo 18"22) liikennöidääntunninvuorovälillä.kaukovainionkauttaajaakeskipäivänaikaankahdeksanvuoroatunnissa Keskustansuuntaansekä 8vuoroaKaakkurinsuuntaan.Lauantaisinliikennöivätlinjat12,13,14ja17sekä sunnuntaisin linjat 12,14 ja 17. Lisäksi Kaukovainiolla liikennöi Oulun kaupungin palvelulinja 3 reitillä Kaukovainio"OYS"Keskusta"Tuira. Kuva2.PaikallisliikenteenlinjojenreititKaukovainiolla.(kuva:http://kartta.ouka.fi/)

3 Linja7/17.Kaukovainio"Keskusta Linja7/17.Keskusta"Kaukovainio"Kaakkuri Linja12.Kaukovainio"Keskusta"Koskela Linja12.Keskusta"Kaukovainio"Kaakkuri ma"pe la su ma"pe la su ma"pe la su ma"pe la su Linja13.Kaukovainio"Keskusta"Puolivälinkangas Linja13.Keskusta"Kaukovainio"Kaakkuri Linja14.Kaukovainio"Keskusta"Välivainio Linja14.Keskusta"Kaukovainio ma"pe la su ma"pe la su ma"pe la su ma"pe la su Kuva3.Paikallisliikenteenlinjojen7,12,13,14ja17aikataulut. Nykytilanteenanalyysia Joukkoliikenne JoukkoliikennetarjontaKaukovainioltaonhyväsekäOulunkeskustanettäKaakkurin/Kempeleensuuntaan. Linja 13 kiertää keskustaan Oulun Yliopistollisen sairaalan, Raksilan markettien ja Raksilan urheilualueen kautta.linjallapääseemyöslähellelinja"auto"sekärautatieasemia.linja7kiertääkeskustankauttaoulun yliopistolle.linja12raksilanurheilualueenkauttajalinja14karjasillankauttakeskustaanovatnopeimmat yhteydet keskustaan. Keskustassa on myös vaihtomahdollisuus yliopistolle meneviin autoihin. Matka"aika keskustaan on nopeimmillaan 5"10 minuuttia linjalla 12. Kaikki linjat ovat heilurilinjoja, jotka kulkevat keskustankauttapohjoisiinkaupunginosiin.matka"aikabusseillakaukovainioltakeskustaanjasairaalaanon kilpailukykyinen yksityisautoilun kanssa, mutta matka"aika muualle ei ole kilpailukykyinen. Kaukovainiolla joukkoliikenteen reiteille on rakennettu hidasteina toimivia liittymäalueiden korotuksia, jotka hidastavat matkantekoajajoitamonetpitävätongelmallisinaerityisestibusseille.

4 Vaikka ruuhka"aikaan Kaukovainion kautta liikennöi kahdeksan autoa molempiin suuntiin, vuorot eivät ja" kaannu tasaisesti. Autot ajavat peräkkäin tai hyvin lyhyellä välillä. Tämä heikentää palvelutasoa, vaikka nykyisillä vuoromäärillä odotusajan pysäkillä ei pitäisi olla pitkä. Sama ongelma on myös keskustasta Kau" kovainionsuuntaan.kaksiautoalähtee5minuutinerollakeskustastasamaltapysäkiltä. JoukkoliikenteeninfraonKaukovainollatyydyttävässäkunnossa.Kevyenliikenteenyhteydetpysäkeilleovat hyvät. Monissa pysäkkien läheisissä liittymissä suojatie on osa korotettua liittymää. Kaupungin suunnan pysäkeilläonpysäkkikatokset,joissaonvalaistus,roska"astiatjayleensäaikatauluinformaatiota.kaakkurin suunnan pysäkeillä ei ole katoksia eikä aikatauluinformaatiota, mutta jollain pysäkeillä on penkki. Pysäkkivälejäpidetäänmm.liikennöitsijänmielestäpitkinä. Oulussa pyöräily on joukkoliikenteen vahva kilpailija, koska kevyen liikenteen väylät ovat suhteellisen hyvässä kunnossa ja maasto on tasainen. Kaukovainiolta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet joka suuntaan. Opastetut reitit helpottavat suunnistusta pitkilläkin matkoilla. Oulussa pyöräillään aktiivisesti ympärivuoden.pyöräilynkulkumuoto"osuusonoulussasyksyllä2009tehdyntutkimuksenmukaan21%ja joukkoliikenteen5%. Täydennysrakentaminen Kaukovainio on alue, jolla väestömäärä on laskenut jo pitkään. Kaukovainion kaupunginosan väestömäärä onlaskenutvoimakkaastivuoden1975,jolloinseolisuurimmillaan(kuva4).kaukovainionkaupunginosan ikärakenne on vinoutunut. Alle kouluikäisten ja kouluikäisten osuus väestöstä on alhainen. Suurin osa asukkaista on 2564 "vuotiaita (kuva 5). Vinoutunut ikärakenne johtuu osittain siitä, että alueelle ei ole osoitettumerkittävästiuuttaarakentamistaaikoihin. Kuva4.Väestökehityssuunnittelualueella. Oulun yleiskaavan tarkistamistyö on lähtenyt liikkeelle vuonna Yleiskaavan tarkistamisen lähtökoh" diksitutkitaanmuunmuassaoulunasemakaava"alueentäydennysrakentamisenmahdollisuuksia.kaupun" kirakennetta eheyttävän asuntorakentamisen avulla voidaan tukea palveluverkon kehittämistä, parantaa joukkoliikenteentoimintaedellytyksiäjaedistääkevyenliikenteenkäyttömahdollisuuksiasekähidastaaole"

5 massaolevienalueidenväestömääränvähentymistäjaikärakenteenyksipuolistumista.yleiskaavantarkis" tamisprosessissa tutkitaan täydennysrakentamisselvityksessä suositeltujen alueiden tarkemmat käyttöön" ottomahdollisuudet.kaukovainiolähialueineenonpotentiaalinenkohdetäydennysrakentamiselle. Kuva5.Ikäluokittainenväestökehityssuunnittelualueella. Kehittämisajatuksia Asuin" ja työpaikkojen sekä palvelujen sijoittaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen antaa yhä useammalle mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä päivittäisessä liikkumisessaan. Tämä puolestaan antaamahdollisuudenennenpitkääjoukkoliikenteenpalvelutasonparantamiselle. Tavoitteena on myös, että autollisten asuntokuntien määrä ei enää kasvaisi ja kääntyisi lopulta laskuun. Oulunseudulla84%asuntokunnistaonyksitaiuseampiautokäytössä.Vuonna1989vastaavalukuoli74 %. Seuraavassa on esitetty joukkoliikennejärjestelmän kehittämisajatuksia Kaukovainion osalta. Kehittämis" esityksetonasetettukehityspolunmuotoonjajaettuneljäänerivaiheeseen. Kehittämisvaihe1 Pysäkkijärjestelmänkehittäminen Kaukovainion pysäkkiväliä esitetään tihennettäväksi. Pysäkkivälit vaihtelevat noin 350 metristä yli 500 metriin.pisinvälionjopa1000metriä,muttatämäkoskeevainyhtälinjaa. Maakotkantien ja Merikotkantien osalle olisi tarpeen lisätä yhteensä jopa 3"4 pysäkkiparia. Järjestelyillä parannettaisiin huomattavasti joukkoliikenteen saavutettavuutta. Lisäämisen toteuttaminen vaatii käytän" nössäolemassaolevienkinpysäkkienpaikkojentarkistamisia. Toinenpysäkkijärjestelmääkoskevaparannustarvekoskeepysäkkivarustelua.Oppilaitostenläheisetpysäkit voisi nostaa korkeampiluokkaisiksi pysäkeiksi, joissa olisi sähköistä informaatiota ja katokset myös Kaakkurin suuntaan. Pysäkkien paikkaa on myös tarkastella. Kaukovainion keskuksen pysäkin sekä

6 keskustan että Kaakkurin suuntaan voitaisiin varustaa sähköisellä informaatiolla ja pysäkkikatoksella (Kaakkurinsuunta). Pysäkkijärjestelmänkehittämisenyhteydessäontarpeentarkastellamyöspysäkeillejohtaviakevyenliiken" teenyhteyksiä.tavoitteeksivoisiasettaatutkiamahdollisuudet lyhentää yhteyksiäpysäkeillemyöskevyen liikenteenväyliäkehittämälläeikäainoastaanpysäkkitiheyttäparantamalla. Kehittämisvaihe2 Oulun yleiskaavan tarkistamisen lähtökohdiksi tutkitaan muun muassa Oulun asemakaava"alueen täydennysrakentamisenmahdollisuuksia.asemakaavoitusonoulussaosaltaantutkimassamahdollisuuksia asuntoalueiden täydennysrakentamiseksi. Lähtökohtana tässä työssä on tiivis yhteistyö alueiden asukkaidenkanssa.kaukovainioonyksipotentiaalinenkohdetäydennysrakentamiselle. Kaupunkirakennetta eheyttävän asuntorakentamisen avulla voidaan tukea palveluverkon kehittämistä, parantaajoukkoliikenteentoimintaedellytyksiäjaedistääkevyenkäyttöä(kuva6). Kuva6.Kaukovainionkeskuksentäydennysrakentamista. Kaukovainion täydennysrakentaminen kohdistuisi ensimmäisessä vaiheessa aivan nykyisen keskuksen lähialueelle. Uutta asutusta tämä vaihe toisi arviolta noin 1000 asukasta. Tämä palauttaisi Kaukovainion asutuksen vuoden 1989 tasolle ja mahdollistaisi minimissään ainakin nykyisen palvelutason mukaisen joukkoliikenteen säilyttämisen myös tulevaisuudessa. Joukkoliikenne ajettaisiin nykyisiä reittejä alueen halki. Kehitysvaiheen 1 toimenpiteiden kanssa lopputuloksena täytyy tavoitella jopa nykyistä parempaa palvelutasoa.

7 Kuva7.Kehittämisvaihe2. Kehittämisvaihe3(ja4) TutkimuksessaonmyöshahmoteltukehittämisvaihettavoimakkaampaatäydennysrakentamistaKaukovai" niolle. Tähän kehittämisvaiheeseen on otettu mukaan myös muutamia suunniteltuja ja ideoituja joukko" liikenteenkehittämislinjauksia. TäydennysrakentamistaonsijoitettukehittämisvaihettavoimakkaamminKaukovainionkeskukseen.Lisäksi uutta asutusta esitetään Maakotkantien varteen sekä Hiirosen kautta Kaakkurin suuntaan johtavan Kiviharjuntienvarteen.Uuttamaankäyttöäonmyösvaltatien4(Pohjantie)eritasoliittymänvieressä.

8 Joukkoliikenteen uusia linjauksiaovattässäkehitysvaiheessa: " nopea Pohjantietä hyödyntävä yhteys Oulun eteläosista Oulun keskustaan ja Linnanmaalle yliopistoalueelle ja teknologiakylän työpaikka"alueelle. Yhteyden käyttö edellyttää pysäkkien ra" kentamistaeritasoliittymänrampeille.myösyksiuusiramppituleerakentaa. " uusi nopeampi joukkoliikenteen reitti, joka kulkee Kaakkurista Hiirosen sivuitse Kaukovainion ja Kontinkankaan kautta Oulun keskustaan (kuva). Reitti kulkee keskeisten työpaikka"alueiden ja palvelukeskittymienläpijamahdollistaanopeansiirtymisenalueeltatoiselle.reittikulkeehiirihau" kantietäpitkinkaukovainionostarialueenläpi.yhteydentoteuttaminenvaatiihiirihaukantienjatka" mista ostarin alueen läpi Merikotkantielle. Lisäksi tarvitaan katuyhteys alikulkuineen oppilaitosten alueeltakotkantieltävaltatien22alitsejaedelleenkatuyhteysoulunyliopistollisensairaalan. NopeaaPohjantietäkäyttävääjoukkoliikennettäonjojonkinverranolemassa. UusisuorareittiKaukovainionhalkiliittyylaajempaanjoukkoliikennejärjestelmänkehittämiseen.Taustalla on idea tiheävuoroisesta bussiyhteydestä Kaukovainiolta yliopistollisen sairaalan ja keskustan kautta yliopistolle Linnanmaalle. Pitemmällä tähtäimellä yhteys voisi alkaa etelässä jo Kaakkurista ja jatkua pohjoisessa Linnanmaan pohjoispuolella olevaan Ritaharjuun. Bussiyhteys olisi esimerkiksi 5"10 minuutin vuorovälillä ajettavaa liikennettä, joka ei välttämättä pysähtyisi kaikilla reitin pysäkeillä eli tällä tavalla pysäkkiväli olisi pitempi ja liikennöinti nopeampaa. Kyseessä olisi idealtaan Helsingin seudun JOKERIa vastaavaliikenne. Erittäin pitkällä aikavälillä (kehittämisvaihe 4) em. Oulun KÄRPPÄ voisi kehittyä raideliikenteeksi. Avainasemassa ovat maankäytön kehittäminen ao. liikennekäytävässä sekä kaupungin resurssit panostaa joukkoliikenteenpalvelutasoon.

9 Kuva8.Kehittämisvaihe3(ja4).

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Esipuhe Tiivistelmä tömän vaikutusalueen (1 km) ulkopuolelle, palvelutaso paranisi hyvin pienellä määrällä asukkaita. Pikaraitiotie ja lähijunaliikenne ovat bussiliikennettä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta 15.9.2014 4 1 Sisällys 1. Tavoitteet ja tarkastelutapa... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Tarkastelutapa... 2 2. Raideliikenteen

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Lentoaseman pikavuoroliikenteen vaihto- ja liityntäpysäkkien kehittämisselvitys 2004. Uudenmaan tiepiiri

Lentoaseman pikavuoroliikenteen vaihto- ja liityntäpysäkkien kehittämisselvitys 2004. Uudenmaan tiepiiri Lentoaseman pikavuoroliikenteen vaihto- ja liityntäpysäkkien kehittämisselvitys 2004 Uudenmaan tiepiiri y Edita Ab Verkkojulkaisu (pdf, www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-498-2 Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma

Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma 2011 Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma 3 ALKUSANAT Kevyt liikenne on jo pitkään ollut osa Oulun imagoa. Oulun

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71 Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Kirjoittajat: Osa 1: Jenni Mäkinen Osa 2: Osa 3: Veli

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuva 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JOUKKOLIIKENNE Insinööritoimisto Liidea Oy Tieliikelaitoksen Konsultointi, Turku Kansikuva: Iso kuva: Porin matkakeskuksena toimiva linja-autoasema Pikkuvat

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS Vastaanottaja Tero Santaoja Lähiöprojekti Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 5.4.2013 LOPPURAPORTTI MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN MALe työn taustaselvitys, jossa on dokumentoitu kahden kuntakierroksen anti Materiaali on ollut keskeinen lähtökohta- ja tavoiteaineisto

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot