Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä."

Transkriptio

1 Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Työttömyysturvalain 5 luvun 4 :n mukainen, pienin työttömyysturvaan oikeuttava palkka kokoaikatyöstä on vuonna 2012 vähintään 1103,00 /kk. Yleisimmät peruspalkan lajit ovat kuukausi- ja tuntipalkka, urakkapalkka sekä provisio. Tyypillisiä peruspalkan lisäksi maksettavia eriä ovat ylityökorvaus, 50 % tai 100 % ylityöjakson pituuden mukaan. sunnuntaityökorvaus, 100 % sunnuntaina tai pyhänä tehdystä työstä. viikkolepokorvaus, 100 % saamatta jääneenä lepopäivänä tehdystä työstä. vuosilomapalkka, ks. erillinen esite lomapalkan laskemisesta. lomaltapaluuraha, työehtosopimusten mukaan, yleensä 50 % lomapalkasta. Eri työehtosopimukset pitävät sisällään erilaisia korvauksia mm. ilta- ja yötyölisiä, arkipyhäkorvauksia ym. Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Yleisimmät palkanmaksukaudet ovat kuukausi, puoli kuukautta ja kaksi viikkoa. Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Työntekijälle tulee jokaisen palkanmaksun yhteydessä antaa palkkalaskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet, ks. oheinen malli. Jos palkanmaksu työsuhteen kestäessä viivästyy, määräytyy viivästyskorko korkolain mukaan. Lopputilin tai sen osan viivästyessä on työntekijällä lisäksi yleensä oikeus täyteen palkkaan odotusajalta, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Normaalisti työsopimukseen perustuvat saatavat vanhentuvat 5 vuodessa. Työsuhteen päättyessä oikeus työpalkka- ym. saatavaan kuitenkin vanhentuu kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Ylityökorvaukset vanhentuvat ylityön tekemistä ja vuosilomapalkka lomaa seuranneen toisen kalenterivuoden päättyessä. Epäselvyyksien varalta on työnantajan omankin edun mukaista pitää seikkaperäistä palkkakirjanpitoa, josta maksetut suoritukset ja niiden perusteet käyvät ilmi. Palkkakorttipohjia saa esim. kirjakaupoista. Kirjanpitotoimistot hoitavat niin sovittaessa myös palkanmaksuun liittyviä asioita. Työehtosopimuksia myyvät ao. työmarkkinajärjestöt. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät osoitteesta Lakisääteisiä palkkaukseen liittyviä velvoitteita Tähän on kerätty esimerkkejä tärkeimmistä työnantajaa velvoittavista maksuista, joita hän joutuu suorittamaan tietyn prosenttiyksikön maksamistaan veronalaisista palkoista. Lisäksi työnantaja on velvollinen pidättämään työntekijänkin lakisääteiset osuudet hänen veronalaisesta palkastaan.

2 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT TyEL-vakuutusmaksu (vaihtelee yrityksen koon ja työntekijöiden iän mukaan)(vakuutusyhtiöt) TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU (Tapaturmavakuutusyhtiöt) Palkansaajan 5,15 % (alle 53 v) 6,50 % (53 v-) Palkansaajan Työnantajan keskimäärin 17,35 % Työnantajan Kokonaistilitys keskimäärin 22,50 % Kokonaistilitys Palkoista euroon saakka 0,60 % 0,80 % 1,40 % euroa ylittävältä osalta 0,60 % 3,20 % 3,80 % yrityksen osaomistajasta 0,20 % 0,80 % 1,00 % TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU (tapaturmavakuutusyhtiöt) Maksu vaihtelee vakuutusyhtiöittäin sekä toimialan ja työn tapaturmariskin mukaan 0,3-7,9 % välillä, vakuutusyhtiö laskee ja lisää laskuun työttömyysvakuutusmaksun. Keskimäärin 1,0 %. RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU Keskimäärin 0,07 % (vakuutusyhtiöt) SOSIAALITURVAMAKSU (Maksetaan veron ennakonpidätyksiä tilitettäessä verotilille.) YKSITYISEN TYÖNANTAJAN OSUUS 2,12 % TYÖNTEKIJÄN OSUUS (sisältyy veron ennakonpidätykseen) kokonaisuudessaan 2,04 % JOSTA: - päivärahamaksu 0,82 % - sairausvakuutusmaksu 1,22 % Työeläkevakuuttamisesta saa tietoja Eläketurvakeskuksesta, joka on työeläketurvan keskuslaitos. Tapaturmavakuutuksesta, työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksusta sekä työnantajien työttömyysvakuutusmaksusta saa tietoja tapaturmavakuutusasioita hoitavilta vahinkovakuutusyhtiöiltä. Yhteystiedot Aluehallintovirastosta saa tietoja siitä, mihin säännöksiin palkka perustuu, miten säännöksiä yksittäistapauksissa tulkitaan sekä miten palkkasaatava tulee laskea ja maksaa. Tarvittaessa työnantajille annetaan suullisia ohjeita selvien rikkomusten oikaisemiseksi. Aluehallintovirasto ei laske työntekijän palkkasaatavia eikä toimi työntekijän puolesta, jos saatava on perusteiltaan tai määrältään epäselvä ja riidanalainen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Uimalankatu 1 PL 272, Tampere Puhelinvaihde: Faksi: (03) tyosuojelu.lansi(at)avi.fi

3 PALKKALASKELMA Työntekijä Ajalta Ammatti Työnantaja 1. Peruspalkka 2. Luontoisedut 3. Ylityöt yht. 4. Vuoro- ja kausilisät 5. Muu verollinen ansio 6. Veroton brutto Yhteensä 7. Väh ennen ennakonpid. 8. Ennakonpidätys 9. Jäsenmaksut 10. Eläkemaksu 11. Työttömyysvakuutusmaksu 12. Ennakot ja muut vähennykset Vähennykset yhteensä Maksupäivä MAKSETTAVA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Lisäselvityksiä

4 Työttömyyskassaa varten Työnantaja täyttää Lomake täyttöohjeineen Puutteellisesti täytetty palkkatodistus viivästyttää päivärahahakemuksen käsittelyä. Tutustukaa sivun 3 ohjeisiin. Palkkatodistus lähetetään työntekijän omaan työttömyyskassaan. 1 Työnantaja Työnantajan nimi PALKKATODISTUS 1 (2) Y-tunnus Työnantajan osoite Postinumero Postitoimipaikka 2 Työntekijän henkilötiedot Suku- ja etunimet Henkilötunnus _ Ammattinimike 3 Tiedot työsuhteesta Toistaiseksi voimassaoleva Lomautuksen alkamispvm Määräaikainen Alkamispvm Päättymispvm Luontoisetuja on käytössä lomautuksen aikana Ei Kyllä, verotusarvo /kk Työsuhteeseen sovellettu työehtosopimus Työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika (opetusalalla opetusvelvollisuus, jos määritelty) tuntia viikossa kuukaudessa vuodessa opetusvelvollisuutta ei määritelty Työsopimuksen mukainen työaika tuntia viikossa kuukaudessa vuodessa Palkkausperuste tuntipalkka urakka-/palkkiopalkka kuukausipalkka provisiopalkka kuukausipalkka + provisiopalkka kotityö jaksotyö (periodityö) muu, mikä Kuukausipalkka luontoisetuineen /kk Tuntipalkka /tunti 4 Palkkatiedot Palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta Palkkakertymä kuluvalta kalenterivuodelta Palkkakertymä viimeiseltä palkanmaksukaudelta Palkkakertymä 34 kalenteriviikolta 4.1 Ajalta / 20 - / 20 / 20 - / 20 / 20 - / 20 / 20 - / Ennakonpidätyksen alainen palkka lisineen 4.3 Lomaraha 4.4 Lomakorvaus Jos lomakorvausta ei ole maksettu, syy Lomat on pidetty työsuhteen aikana Lomakorvaus sisältyy työsuhteen päättämissopimukseen Muu syy, mikä 4.5 Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyy tulospalkkioita, tuotantopalkkioita, voittopalkkioita, bonuksia, tantiemeja, optioita, osinkoja, henkilöstörahasto-osuuksia, palvelusvuosilisiä tms. Ei Kyllä Laji Määrä Maksupäivä Ansainta-aika 4.6 Työsuhteen päättyessä on maksettu irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi muuta korvausta tai erorahaluonteisia korvauksia (esim. kultainen kädenpuristus) tms. Korvauksen laji Määrä Ei Kyllä Edellä mainittuja korvauksia maksetaan sopimuksen mukaisesti myöhemmin Korvauksen laji Määrä Ei Kyllä, milloin 4.7 Palkasta on pidätetty työeläkemaksu Palkasta on pidätetty palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Ei Kyllä Ei Kyllä Tyj20s_s

5 Työnantaja täyttää 2 (2) 5 Palkattomat työstä poissaolot Palkattomat poissaolot ajalta, ks. ohje (pp/kk/vvvv - pp/kk/vvvv) Syy 6 Alle 18-tuntiset työviikot Kertymäaikoihin sisältyy kalenteriviikkoja, joissa työaika on alle 18 tuntia (opetusalalla alle 8 tuntia), ks. ohje Ei Kyllä Viikkojen lkm Täytä alla oleva työtuntierittely. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. Vuosi Kalenteriviikon Työaika Ennakonpidätyksen alainen palkka, euroa nro Tuntia Min (Sisältyy kohdan 4.2 palkkaan) 7 Lisätietoja 8 Todistuksen antaja Jos palkanlaskenta on ulkoistettu, palveluyrityksen nimi ja yhteystiedot Todistuksen antajan nimi Puhelin (myös suunta) Faksi (myös suunta) Sähköposti Paikka Päivämäärä Allekirjoitus / 20 Tyj20s_s

6 TÄYTTÖOHJEET KOHTA 1 KOHTA 4.1 KOHTA 4.2 Työnantajan Y-tunnukseen ei merkitä alatilityspistettä. Kohdassa ilmoitetaan ajanjakso, jolta palkkatiedot on annettu. Palkkatiedot ilmoitetaan edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta. Palkka voidaan ilmoittaa myös välittömästi työttömyyttä edeltäneeltä työssäoloehdon täyttävältä ajalta (34 palkalliselta kalenteriviikolta). Jos työntekijä saa/on saanut osa-aikaeläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä, etuuden perusteena oleva palkka ilmoitetaan välittömästi eläkkeen alkamista edeltävältä vähintään 34 kalenteriviikolta. Jos työntekijä on ollut osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla, osa-aikalisään oikeuttavassa osa-aikatyössä tai hänen palkkaansa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, etuuden perusteena oleva palkka ilmoitetaan välittömästi näiden alkamista edeltävältä vähintään 34 kalenteriviikolta. Ennakonpidätyksen alaisella palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, mukaan lukien myös lomaraha, lomakorvaus, vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka, sairausajan palkka, ylityökorvaus, arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset, varallaolo- ja päivystyskorvaus, luontoisetujen kuten auto-, puhelin-, ruoka-, asuntoetu yms. verotusarvo tai muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo. Kohtaan merkitään ennakonpidätyksen alainen palkka, joka on maksettu todistuksen antamisajanjaksolla. Jos työntekijälle on maksettu takautuvasti esim. tulospalkkioita tai ylityökorvauksia, jotka kohdistuvat palkkatodistuksen ajanjaksoa aiemmalle ajalle, tulee nämä erät eritellä palkkatodistuksen kohdassa 4.5. KOHTA 4.3 ja 4.4 Lomaraha (lomaltapaluuraha) ja lomakorvaus (työsuhteen päättyessä tai myöhemmin maksettu) sisältyvät kohdan 4.2 palkkaan, minkä lisäksi ne merkitään eriteltyinä kohtiin 4.3 ja 4.4. Lomarahalla ja lomakorvauksella ei tarkoiteta vuosiloma-ajan palkkaa. Jos ansaittu vuosiloma on pidetty työsuhteen kuluessa, palkkatodistukseen tulee merkitä tästä tieto. Jos lomaraha on vaihdettu vapaaksi, lomarahan laskennallista määrää ei merkitä palkkatodistukseen. Vapaan ajalta maksettu palkka sisältyy kohdan 4.2 palkkasummaan. KOHTA 4.5 ja 4.6 Näissä kohdissa ilmoitetut erät sisältyvät kohdan 4.2 palkkaan. Vakiintunutta palkkaa laskettaessa ei oteta huomioon työsopimuslaissa tarkoitettua työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksettavaa korvausta taikka muuta vahingonkorvausta eikä odotusajan palkkaa. Palkkatodistukseen on merkittävä työsuhteen päättyessä irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi maksettu korvaus. Palkkatodistukseen merkitään myös yli 200 päivää kestäneen lomautuksen jälkeen maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. KOHTA 5 KOHTA 6 KOHTA 7 Merkitään ne ajanjaksot, jolloin työntekijä on ollut poissa työstä eikä ole saanut palkkaa. Syy voi olla esim. sairaus, asevelvollisuus, lapsen syntymä ja hoito, opiskelu, yksityisasiat. Poissaolon syy on merkittävä palkkatodistukseen. Jos työntekijä on ollut poissa työstä esim. kolme päivää sairaan lapsen hoidon vuoksi, eikä poissaoloajalta ole maksettu palkkaa, merkitään poissaoloaika kohdan 5 palkattomiin poissaoloihin. Sen lisäksi kyseisen viikon työtunnit ja palkka merkitään tarvittaessa kohdan 6 alle 18-tuntisiin työviikkoihin. Jos kertymäaikaan sisältyy alle 18-tuntisia työviikkoja, ne merkitään palkkatodistukseen. Vain alle 18-tuntiset työviikot merkitään. Koskee opetusalalla alle 8-tuntisia työviikkoja. Jos työaika vaihtelee viikoittain (esim tuntia/viikko), täytetään aina erillinen viikoittainen työtuntiselvitys (lomake liitteenä). Selvityslomakkeeseen merkitään kunkin viikon tehdyt työtunnit ja palkat. Tällöin palkkatiedot tulee ilmoittaa vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä viikolta (vähintään 18 tuntia/viikko). Palkat ilmoitetaan myös niiltä viikoilta, joissa työaika on alle 18 tuntia. Tämä sen vuoksi, että henkilöllä voi olla näillä viikoilla työtunteja myös toisella työnantajalla. Kuukausipalkkaisen opettajan osalta viikoittaista tuntierittelyä ei täytetä. Viikoittainen työtuntierittely tarvitaan työssäoloehdon seuraamiseksi ja etuuden määrän laskemiseksi. Lisätietoihin merkitään mm. osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oloaika, rakennusalan työntekijätehtävissä toimivien vuosiloma-ajat, lomautuksen päättymispäivä ja lomautuksen ajalle sijoittuvat vuosilomapäivät, lomautuksen aikana tapahtunut irtisanominen, irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen yms. Jos työntekijä kuuluu työaikapankkijärjestelmän piiriin, lisätietoihin merkitään työaikapankista nostettu rahakorvaus ja sen maksupäivä sekä työsuhteen päättyessä työntekijältä peritty työaikapankkivelka. Lomakorvaus ja taloudellinen etuus ilmoitetaan aina kohdissa 4.4 ja 4.6, vaikka ne olisi irtisanomisaikana siirretty työaikapankkiin. Jos työntekijä saa soviteltua päivärahaa, lisätietoihin merkitään kaikki sovittelun aikana suoritetut työaikapankkitapahtumat kuten työaikapankkiin säästetyt ja sieltä nostetut työtunnit ja palkat. Sovittelun aikana myös säästettyjä työtunteja vastaava palkka on ilmoitettava.

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET

SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET Joustavat työaikajärjestelyt ovat sekä työnantajien että työntekijöiden etu. Joustavista työaikajärjestelyistä on luontevinta sopia paikallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely 2. TYÖSUHDE 3 Työnjohto 4 Työsopimus ja koeaika 5 Määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Suomen Optometrian Ammattilaiset 1 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 6 1 Sopimuksen ulottuvuus 6 2 Paikallinen sopiminen

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot