Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 107 12.12.2013"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto Kiteen koulukeskuksen ja sen ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 313/ /2013 Ympäristölautakunta 107 Kiteen kaupungin tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lau sun toa Kiteen koulukeskuksen ja sen ympäristön asemakaavan muu tos luon nok ses ta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lau sun to tulee toimittaa mennessä. Arkkitehti Kaija Maunula on laatinut Kiteen kaupungin toi mek si annos ta Kiteen koulukeskuksen asemakaavan muutoksen osal lis tu misja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen Olkon kal li on kaupunginosaan kortteleihin 8-10, 2002, ja sekä Sepänniemen kaupunginosan korttelin 5118 osaan. Muutosalue sijaitsee Kiteen kaupungin keskustassa Toh ma jär ventie, Kiteentien ja Hovintien rajaamalla alueella. Asemakaavan muutos alu een pinta-ala on noin hehtaaria. Suunnittelualueella sijait se vat tällä hetkellä Kiteen sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarinen ja lu kio, Arppen koulu, kirjasto, lämpökeskus, päiväkoti Kieppi, Hu vikes kus, asuin- ja liiketaloja, elokuvateatteri, omakotitaloja, rivitaloja, huo ne ka lu lii ke, hotelli-ravintola, osa Tohmajärventietä kevyen lii kenteen väylineen, Koulutie, Opintie, Pallotie, Lepolantie, Raippalantie, Vält ti mä en tie, osa Päätyentietä sekä Rantalanpuisto, liikennepuisto ja Tohmajärventien poispuolella sijaitsevat lähivirkistysalueet. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kou lu kes kuksen alueelle suunnittelut peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet se kä ratkaista koulukeskuksen ongelmallinen liikenne suun nit te lemal la uusi tieyhteys Tohmajärventieltä Hovintielle Rantalanpuiston hal ki. Lisäksi tavoitteena on ajantasaistaa asemakaava Kiteentien ja Ho vin tien varren alueilla sekä Tohmajärventien liikennealueilla ja tut kia kaavalla kerroskorkeudet, rakennusoikeudet ja sijainnit. Asemakaavan muutosalueella ei sijaitse luonnontilaisia ympäristöjä. Ki teen tien varren tonteilla on komeaa lehtipuustoa, jota pitäisi säästää mahdollisimman paljon rakentamisen yhteydessä ja Hu vi kes kuksen ja Koulutien välissä on vanhaa männikköä, joka pitäisi myös sääs tää. Topografialtaan alue on vaihtelevaa maaston laskiessa Kiteen tien ja Hovintien varren korttelialueilla koilliseen. Kaikki alueen kiinteistöt on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon ja sähkön ja ke lus ta huolehtii Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Alue ei ole poh jave si aluet ta.

2 Kaava-alue on luonnoksessa suunniteltu seuraavasti: Kortteli 2002; koko kortteli AO-aluetta (erillispientalojen korttelialue) - rakennusoikeus e=0.25, sama kuin nykyisessä kaavassa - kerrosluku ½ I½, nykyisessä asemakaavassa ½ I, yleiskaavassa II Kortteli 2006; AK- ja AL-5-aluetta (asuinkerrostalojen ja asuin-, liikeja kerrostalojen korttelialue) - rakennusoikeus AK-alue 2363 k-m2 (e=0.4), nykyisessä 1600 k-m2 - rakennusoikeus AL-5-alue 5300 k-m2 (e=0.5), nykyisessä 3900 k-m2 - kerrosluku AK-alueella ½II, kadun puolella II, sama kuin ny kyises sä asemakaavassa, yleiskaavassa III, mutta kadun puolella II - kerrosluku AL-5-alueella III, kadun puolella II, nykyisessä asema kaa vas sa ½II, yleiskaavassa III, mutta kadun puolella II eikä rakennuksen ensimmäisen kerroksen kadunpuoleisessa jul kisi vus sa saa olla yhtenäisiä umpinaisia seinäpintoja Kortteli 2007; koko kortteli YS-aluetta (sosiaalitointa ja ter vey denhuol toa palvelevien rakennusten korttelialue) - rakennusoikeus 2200 k-m2 (e=0.35) ja kerrosluku I, samat kuin ny kyi ses sä asemakaavassa Kortteli 2008; koko kortteli YO-aluetta (opetustoimintaa palvelevien ra ken nus ten korttelialue) - rakennustehokkuus e=0.50, sama kuin nykyisessä ase ma kaavas sa - kerrosluku III, nykyisessä asemakaavassa II Kortteli 2009; koko kortteli AR-aluetta (rivitalojen ja muiden kyt ket tyjen asuinrakennusten korttelialue) - rakennustehokkuus e=0.40 ja kerrosluku II, samat kuin ny kyises sä asemakaavassa Kortteli 2010; Y-, AL-5 ja AR-aluetta (yleisten rakennusten, asuin-, lii ke- ja toimistorakennusten sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin ra ken nus ten korttelialue) - rakennustehokkuudet Y-alueella ja AL-5 -alueella e=0.40 ja kerros lu vut II, samat kuin nykyisessä asemakaavassa - rakennustehokkuus AR-alueella e=0.30 ja kerrosluku I, samat kuin nykyisessä asemakaavassa

3 ei kä rakennuksen ensimmäisen kerroksen kadunpuoleisessa Kortteli 2011; KL-4, AL-5 ja AO-aluetta (liikerakennusten, joka on va rat tu hotelli- ja ravintolarakennuksia varten, asuin-, liike- ja toi misto ra ken nus ten ja erillispientalojen korttelialuetta) - rakennusoikeus KL-4 alueella 5300 k-m2 (e=1.00) ja kerrosluku IV, nykyisessä yleiskaavassa 2000 k-m2 ja kerrosluku II - rakennustehokkuus AL-5 alueella e=0.40 ja kerrosluku II, ny kyises sä asemakaavassa kerrosluku sama - rakennustehokkuus AO-alueella e=0.35 ja kerrosluku I, ny kyises sä asemakaavassa rakennustehokkuus e=0.25 ja kerrosluku sa ma - kortteliin 2011 esitetään rakennusoikeutta noin 4500 k-m2 enem män kuin nykyisessä asemakaavassa ei kä rakennuksen ensimmäisen kerroksen kadunpuoleisessa Kortteli 2012; koko kortteli AL-5-aluetta (asuin-, liike- ja toi mis to raken nus ten korttelialue) - rakennusoikeus 2333 k-m2 (e=0.50) ja kerrosluku ½II, mutta ka dun puolelle II, nykyisessä asemakaavassa rakennusoikeus 2000 k-m2 ja kerrosluku sama ei kä rakennuksen ensimmäisen kerroksen kadunpuoleisessa Kortteli 5118; koko kortteli AKR-aluetta (asuinkerros- ja rivitalojen kort te li aluet ta) - rakennustehokkuus e=0,35 ja kerrosluku III, ra ken nus te hokkuus nykyisessä asemakaavassa sama, mutta kerrosluku 3/4II Liikenne- ja pysäköintialueet Rantalanpuiston lounaisreunaan koulukeskuksen rajalle on osoitettu uu si katuyhteys, Tiedontie, jolle suurin osa koulukeskuksen lii kentees tä ohjautuu. Opintien varsi rauhoittuu pysäköinnille (LP) ja päivä ko din kohdalla oleva osuus Opintiestä muuttuu kevyen liikenteen väy läk si, joilla tonteille ajo on sallittu (pp/t). Suurin osa kou lu kes kuksen pysäköintialueista sijoittuu lukion ja sivistys-ja kulttuurikeskus Ilma ri sen koillispuolella olevalle alueella (p). Kulttuurihistoria Vanha posti- ja asuinrakennus sekä Rantalan koulun rakennukset (2 kpl) on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Virkistysalueet Liikennepuiston ja Välttimäen puiston virkistysaluerajaukset (VL) säi-

4 ly vät pääosin ennallaan. Liikennepuiston ja Kiteentien varren AL-5-kort tei lei den rajaus on tarkastettu maanomistusrajojen mu kaisek si. Puistoihin on ositettu ohjeelliset kevyeen liikenteen väylät (pp). Luonnonympäristö Huvikeskuksen ja Koulutien välissä sijaitseva männikkö sekä Pal lotien kaakkoispuolella oleva alue on merkitty säilytettäväksi puustoksi (sp). Kaavamuutoksen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja kau pun kiku vaan, kulttuurihistoriaan, liikenteeseen ja talouteen on kaa va luonnok sen selostuksessa arvioitu, mutta mm. muuttuvien lii ken ne jär jeste ly jen meluvaikutuksia ei ole arvioitu. Yhteenveto ase ma kaa va muutok sen vaikutuksista on esityslistan oheismateriaalina. Kaavamuutosluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa. Luonnos kaavakartasta ja kaavamääräyksistä ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na ja lisäksi nähtävänä Kiteen kaupungin in ter net sivuil la osoitteessa Valmistelija: ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen, puh , sähköposti: Päätösehdotus Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan Kiteen koulukeskuksen ja sen ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osal lis tumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa: - Kaavaselostuksen sivulla 5 on mainittu, että ELY-keskus on edel lyt tä nyt vähintäänkin yleiskaavallisen tarkastelun tekemistä alu een maankäytöstä, mikäli oikeusvaikutteista yleiskaavaa alu eel le ei lähdetä laatimaan. Kaavaselostusluonnoksesta ko. yleis kaa val li nen tarkastelu kuitenkin puuttuu, joten se tulee laa tia. - Kaavaselostusluonnoksen sivulla 20 ja olevat maininnat AL-4-kort te li alu eis ta tulee korjata AL-5-alueksi. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sivulla 6 on mainittu vai ku tus ten arvioinnin kohdalla, että erityisesti arvioidaan vaiku tuk sia yhdyskuntarakenteen, liikenteen, ympäristön viih tyisyy den sekä ihmisten terveyden kannalta ottaen huomioon mm. uu sien liikennejärjestelyjen synnyttämä melu. Kaa va se lostus luon nok ses sa asemakaavamuutoksen vaikutuksia on arvioitu ai noas taan rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan, kult tuu ri his to rian, liikenteen ja talouden kannalta. Vaikutusten arviointia tu lee täydentää ympäristön viihtyisyyden, ihmisten terveyden ja me lu vai ku tus ten arvioinnin osalta. - Lisäksi ympäristölautakunta pyytää tarkistamaan onko luonnok ses sa KL-4-alueelle esitetty yli 2,5-kertainen

5 rakennusoikeus esi mer kik si voimassa olevaan yleiskaavaan verrattuna ja ker ros lu vun nostaminen II:sta IV:ään aivan tarpeellinen ottaen huo mi oon myös tarvittavien autopaikkojen määrän. Muulta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Viranomaislautakunta Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot