TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:"

Transkriptio

1 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti sovittavien alla mainittujen suunnittelutoimialojen suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä. Sopimuskausi on sekä mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (1+1) optiovuotta. Optiovuosi voidaan ottaa käyttöön sopimuskauden päättymisestä lukien. Optiovuoden käyttöönottamisesta sovitaan sopimustoimittajien kanssa kaksi kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymistä. Hankinnan kohde Hankinta koskee niitä alla mainitun toimialan toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. Suunnittelutyön kokonaiskustannukset voivat olla enintään euroa (alv 0 %). Kaupungin suunnittelutöiden lisäksi sopimus kattaa myös kaupungin omistaman Kokemäen Vesihuolto Oy:n tarvitsemat suunnitteluhankkeet. Kaupungin oman palvelutuotannon vähentymisen vuoksi kyseisellä toimialalla tarvitaan ulkopuolista suunnitteluvoimaa. Suunnittelukonsulttien palveluita käytetään vuosittain kaupunginvaltuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Saatujen tarjousten pohjalta tehdään puitejärjestely. Puitejärjestelyn pohjalta valitaan suunnittelutoimialalle kolme (3) palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Kokemäen kaupunki tulee pyytämään yli euron suunnittelutöistä erilliset tarjouspyynnöt julkisten hankintojen lain mukaisesti. Suunnittelutoimiala Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA) Suunnittelutehtävät ovat pääasiassa katujen sekä niihin liittyvien tai erillisten vesihuoltolinjojen yleis-, katu-, viher- ja rakennussuunnittelua sekä asemakaavoitusvaiheessa tehtävän kunnallistekniikan yleissuunnittelua. Suunnittelutehtäviin sisältyy tapauskohtaisesti myös suunnittelukohteen maastomallimittaukset ja geotekninen suunnittelu. Tarjouksen sisältö Tarjouskirje 1, kelpoisuusehdot: Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

2 2(6) - Tarjouksessa tulee esittää kuvaus yrityksen johtamisesta ja organisoinnista, laadunvarmistusjärjestelmästä ja erityisosaamisesta sekä yrityksen referenssit ja tekniset valmiudet. - Tarjouksesta tulee ilmetä projektinvetäjät ja muu tarjouksen piiriin kuuluva henkilöstö ja näiden henkilöryhmät (SKOL) esimerkiksi organisaatiokaaviolla. Tarjouksen piiriin sisältyvien työntekijöiden (myös mahdolliset alikonsultit) osalta tulee esittää tiivistelmä henkilöreferensseistä. Tarjoajan on varauduttava esittämään pätevyystodistukset tilaajan niin erikseen pyytäessä. - Yrityksellä tulee suunnittelutoimialalla (TKA) olla vähintään 10 kpl vastaavanlaisia suunnittelukohteita, joiden suunnittelukustannukset ovat olleet vähintään /kohde. Suunnittelutöiden tulee olla tehty kunnille, kuntayhtymille tai valtiolle. Yritysreferenssit eivät saa olla 5 vuotta vanhempia. Toimialaan hyväksyttävien referenssien puuttuessa tilaajalla on oikeus hylätä tarjous. - Projektipäälliköltä tai vastaavalta (vähintään SKOL 03) edellytetään 5 vuoden työkokemusta suunnittelutoimialalla (TKA) katu- ja rakennussuunnittelusta (sis. vesihuolto). - Kahdelta suunnittelijalta tai vastaavalta (vähintään SKOL 04) edellytetään 3 vuoden työkokemusta katu- ja rakennussuunnittelusta (sis. vesihuolto) suunnittelutoimialalla (TKA). - Konsulttitoimiston suunnitteluorganisaation koko tulee olla vähintään 3 henkilöä suunnittelutoimialalla (TKA). - Projektipäälliköltä tai vastaavalta (vähintään SKOL 03) edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. - Konsultin suunnitteluohjelman lopputuotteiden tulee olla sovitettavissa AutoCad (.dwg) -ohjelman kanssa. - Mikäli kelpoisuusehdoilta hyväksyttävän tarjouksen jättäminen edellyttää alikonsultin käyttöä, tulee ne esittää tarjouksessa. Tarjouksen yhteydessä on lisäksi toimitettava seuraavat asiakirjat: - Verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä (esim. ulosottoviranomaisen vastaava todistus). Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. - Voimassa olevat todistukset ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. - Kaupparekisteriote - Yrityksen noudattama työehtosopimus Tarjouskirje 2, hintakuori: Konsulttien valinta tullaan suorittamaan painottamalla tarjouksessa esitetyt tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin.

3 3(6) Kaikki tarjouspyynnössä ja tarjouksessa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %). Tarjoushintojen tulee sisältää kaikki yleiskustannukset, tarvike- ja ohjelmistokustannukset sekä ATK:n käytöstä aiheutuvat kustannukset. Matkaajasta ja matkakuluista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly tuntiveloitushintaan ja niistä sovitaan erikseen. Valmiiden suunnitelmien kopiokuluista vastaa tilaaja. Työnaikaisten tulosteiden ja kopioiden kustannukset tulee sisällyttää tuntiveloitushintoihin. Tarjoushinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden ajan lukuun ottamatta mahdollisia optiovuosia. Optiovuosien osalta palveluntuottaja voi ehdottaa hintojen muuttamista palveluntuottajasta riippumattomia olennaisia muutoksia vastaavasti. Tarjousten käsittely Suunnittelupalveluiden hankinta suoritetaan hankintalain mukaisesti puitejärjestelyin. Kilpailutus tehdään ns. kahden kuoren menetelmällä toimialoittain, jolloin 1. vaiheessa arvioidaan kelpoisuusehdot ja 2. vaiheessa suoritetaan painotettu hintavertailu. Tarjous voidaan hylätä, mikäli kelpoisuusehdot eivät täyty. Tuolloin hintakuori jää avaamatta ja se palautetaan tarjoajalle. Hintavertailuun päässeistä suunnittelutoimistoista/ tarjoajista 3 kokonaistaloudellisesti halvinta valitaan kumppanuussopimuksen piiriin. Valinta tullaan suorittamaan painotettujen henkilöryhmätuntiveloitushintojen mukaan seuraavasti: Tarjousten edullisuusjärjestykseen asettamisessa tullaan käyttämään painoarvojen mukaista pisteytysmenetelmää. Tässä menetelmässä tarjoushinnan maksimipisteet (100 pistettä) on mahdollista saada tarjoajan, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin kaikilla tuntiveloitushinnoilla henkilöryhmittäin. Muut korkeammat hinnat saavat pisteitä vähemmän suhteutettuna halvimpaan hintaan seuraavan laskukaavan mukaisesti: Alhaisin tuntiveloitushinta ko. henkilöryhmästä x painotusprosentti = Pisteet Tarjoushinta ko. henkilöryhmästä Lopulliset toimialan vertailupisteet = Henkilöryhmä 1 vertailupiste + Henkilöryhmä 2 vertailupiste + Henkilöryhmä 3 vertailupiste +

4 4(6) Henkilöryhmä 4 vertailupiste + Henkilöryhmä 5 vertailupiste + Henkilöryhmä 6-7 vertailupiste. Veloitushinnat Konsultin tarjouksessaan antamat tuntiveloitushinnat painotetaan seuraavasti, - Henkilöryhmä 01 7 % - Henkilöryhmä % - Henkilöryhmä % - Henkilöryhmä % - Henkilöryhmä % - Henkilöryhmä % Mikäli konsultin palveluksessa ei tarjouksentekohetkellä ole johonkin henkilöryhmään kuuluvia henkilöitä, tulee suunnittelutarjouspyyntöön merkitä viiva ko. henkilöryhmän tuntihinnan kohdalle. Pistemäärä lasketaan tässä tapauksessa kaikkien tarjousten ko. henkilöryhmän tuntihintojen keskiarvon mukaisesti. Henkilöryhmittäin painotettujen pistemäärien summan perusteella lasketaan kunkin tarjoajan vertailuhinta. Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Puitejärjestelysopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE Tarjous liitteineen Menettely puitesopimuksen mukaisissa toimeksiannoissa Kustakin hankekohtaisesta toimeksiannosta on tilaajalla mahdollisuus pyytää vuosikonsultilta tarjous, jossa konsultti esittää: 1. työn laajuuden 2. työohjelman tehtävittäin eritellyin tuntimääräarvioineen 3. enimmäistyöaikataulun 4. tehtävästä maksettavan enimmäispalkkion.

5 5(6) Mikäli tilaaja hyväksyy konsultin tarjouksen, tehdään työstä kirjallinen tilaus tai siitä laaditaan konsulttisopimus. Mikäli tilaaja ei hyväksy em. tarjousta liian pitkän enimmäisaikataulun, epäpätevän henkilön tai liian suuren enimmäispalkkion johdosta pyydetään muilta valituilta ko. toimialan vuosikonsulteilta uusi tarjous varustettuna edellä esitetyllä erittelyllä 1-4. Valinnan tilaaja suorittaa aikataulutilanteen niin vaatiessa nopeimman enimmäistyöaikataulun mukaan, muuten halvimman tarjouksen mukaan. Työstä tehdään kirjallinen tilaus tai siitä laaditaan konsulttisopimus. Tilaaja voi myös hylätä kaikki edellä esitetyt tarjoukset. Hankekohtaiset tarjoukset ja sopimukset tehdään käyttäen veloitusperusteena KSE 1995:n kohdan mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin ja rakennusalan suunnittelussa hyväksyttyä (SKOL-SAFA-RAKLI) henkilöryhmittelyä. Tuntiveloitushintoina käytetään ao. konsultin tähän yleissopimustarjouspyyntöön perustuvan tarjouksensa mukaisia henkilöryhmittäisiä tuntiveloitushintoja. Tarjouksessa ja sopimuksessa esitettyä enimmäispalkkiota ei saa ylittää, ellei työn laajuus ja sisältö oleellisesti muutu. Enimmäispalkkion ylittäminen edellyttää lisäksi aina, että työn laajuuden ja sisällön muuttumisesta ja sen vaikutuksesta enimmäispalkkioon on neuvoteltu ja siitä on sovittu kirjallisesti tilaajan valtuudet omaavan edustajan kanssa hyvissä ajoin ennen ylitykseen johtavien töiden tekemistä. Tarjouksen jättäminen Suljetut tarjoukset on toimitettava Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosastolle, osoite PL 27, Kokemäki viimeistään klo mennessä. Kuoreen on merkittävä tunnus "Suunnittelutarjous 13/kelpoisuusehdot". Henkilöryhmien veloitushinnat toimitetaan erillisessä kirjekuoressa, johon merkitään tunnus "Suunnittelutarjous 13/veloitushinnat". Annettuja tarjouksia voivat soveltaa myös kaupungin muut yksiköt toimeksiannoissaan. Lisätiedot Lisätietokysymykset on toimitettava viimeistään klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Otsikkoon on merkittävä Suunnittelutarjous 13/ kysymykset. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan vastaajille ja julkaistaan Kokemäen kaupungin www-sivuilla Tarjouspyynnöt -sivulla klo mennessä.

6 6(6) Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja antaa tarvittaessa kaupungininsinööri Markus Virtanen puh Markus Virtanen Kaupungininsinööri LIITTEET 1. Tarjouslomake

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää

Lisätiedot

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8.

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8. TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2015 2018 1. Tarjouksen pyytäjä Tekniset palvelut PL 40 89601 Suomussalmi 2. Hanke Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tuntihintatarjoustanne 1.5.2015-31.12.2018

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS... 3 1.1. Suunnitteluhanke... 3 1.2. Konsulttityön

Lisätiedot

YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET

YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET TARJOUKSENPYYTÄJÄORGANISAATION TARJOUSPYYNTÖ YHTEYSTIEDOT (KOKONAISTALOUDELLISUUS) pp.kk.vvvv YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET YKSIKKÖHINNAT 1.Yleistä Tarjouksenpyytäjäorganisaatio

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot