KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä- Levin asemakaava-alueen katu- ja ympäristösuunnitelmien laadinnasta oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja niiden mukaisessa laajuudessa. Suunnittelukohteet sijaitsevat Kittilän kunnassa Levin matkailukeskuksen alueella. Kohteiden tarkat tarkka sijainti on esitetty tehtävänmäärittelyssä ja sen liitteissä. Tilaaja: Hankkeen tilaajana on Kittilän kunta. Suunnitteluaika: Suunnitteluaika on alustavasti Tarkempi suunnitteluaika ilmenee tehtävänmäärityksestä. Hankintamenettely Avoin menettely. Hankinta on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa Tarjouksen antaminen: Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa lähtien osoitteesta: tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä seuraaviin tarjouspyyntöasiakirjoihin: 1. Tehtävän määritys - Suunnitteluosa 1, suunnittelualue - Suunnitteluosa 2, suunnittelualue - Kittilän kunnan internetsivuilta ao. asemakaavat määräyksineen, rakentamistapaohjeineen ja muine asiakirjoineen (Ylä-Levi osa 1 ja osa 2)

2 Tarjouspyyntö Sivu 2 / 5 2. Tarjouslomake, LAATU 3. Tarjouslomake, HINTA 4. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995 (ei tarjouspyynnön liitteenä) Tarjouksen tulee perustua em. tarjouspyyntöasiakirjoihin. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai tarjouksia jotka sisältävät tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja ei huomioida. Tarjousasiakirjoihin ei saa tehdä mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja lukuun ottamatta tässä tarjouspyyntökirjeessä esitettyjä täydennyksiä. Tarjous tulee laatia käyttäen tarjouspyyntöön liitettyjä tarjouslomakkeita. Tarjoajan tulee eritellä suunnittelun eri osakokonaisuudet tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Tarjous tulee antaa kahdessa kirjekuoressa: 1. Tarjouksen laatukuoren tulee sisältää: - Tarjouslomake, jossa on tarjouksen tekijän nimi ja yhteystiedot - Tarjouksen tekijän todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä Em. todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä voidaan korvata RALApätevyystodistuksella. - Tarjouksen tekijän todistus sertifioidusta laatujärjestelmästä - Projektipäällikön ja kohteen suunnittelijoiden henkilö- ja referenssitiedot tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella annettuna. Lomakkeella tulee nimetä vain ne henkilöt, jotka tekevät työtä hankkeelle. Laatukuori ei saa sisältää hintatietoja. Mahdollisten alihankkijoiden osalta yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttäminen tarkistetaan sopimuskatselmuksessa. 2. Tarjouksen hintakuoren tulee sisältää: - Tarjouksen tekijän nimi ja yhteystiedot - Suunnittelun tarjoushinta (veroton kokonaishinta) tehtäväalueittain jaoteltuna tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella annettuna - Lisä- ja muutostöissä käytettävät tuntiveloitushinnat - Hintakuori suljetaan laatukuoren sisään Veroton kokonaishinta (KSE 5.2.2) tulee sisältää kaikki tässä tarjouspyynnössä ja tehtävänmäärityksessä määritetyt KSE 5.3 ja 5.4 mukaiset kulut sekä 4 matkan matkakustannukset suunnittelualueelle. Suunnittelutyön veloitusperusteita ei tarkisteta työn aikana. Suunnitelma-asiakirjojen kopiointikustannuksista sovitaan erikseen. Tarjous tulee olla voimassa 3 kuukautta. Tarjouksen laatukuoren todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä voidaan korvata RALA- pätevyystodistuksella. Tarjouksen antaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat tarjouspyyntöasiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista tai puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousvaiheessa.

3 Tarjouspyyntö Sivu 3 / 5 Tarjoajan kelpoisuusehdot Tarjoaja tulee olla luottokelpoinen ja se on suorittanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksut (=yhteiskunnalliset velvoitteet, laatukuoreen todistukset em. velvoitteiden täyttämisestä, todistukset eivät saa olla 3kk vanhempia tarjouspyynnön jättöpäivään nähden). Tarjoajalla ja tarjottavalla henkilöstöllä tulee olla suoritettuna vähintään 3 vastaavaa suunnittelutoimeksiantoa viimeisen 10 vuoden aikana. Tarjoajalla tulee olla sertifioitu laatujärjestelmä. Tarjoajan projektipäälliköllä tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus vastaavista toimeksiannoista sekä suoritettuna Tieturva I- koulutus. Muilla suunnittelijoilla tulee olla vähintään 3 vuoden kokemus vastaavista toimeksiannoista. Suunnittelijan valintaperuste: Suunnittelijan valinta tehdään laatu- ja hinta-arviointia käyttäen siten, että laadun painoarvo on 50 % ja hinnan painoarvo 50 %. Laatuarvioinnin painokertoimet ovat seuraavat; Projektin henkilöstö 30 % ja projektisuunnitelma 20 %. Projektin henkilöstä painoarvot ovat seuraavat: Painoarvo Projektipäällikkö 15 % Katusuunnittelija(t) 7 % Ympäristösuunnittelija 5 % Geo- ja siltasuunnittelijat 3 % Henkilöstön laatuarvioinnissa otetaan huomioon henkilön koulutus ja kokemus vastaavista suunnittelutehtävistä.tarjousten laatuarvio suoritetaan asteikolla Tarjoajia verrataan sekä asteikkoon yleensä, että toisiinsa siten, että paras tarjoaja kullakin kriteerillä saa korkeimman laatupisteen. Projektisuunnitelman laatuarvioinnissa painotetaan paikallistuntemusta, suunnitelman sopivuutta tilaajan tarpeisiin, työn organisointia, tehtävän käsittelyä ja hankekohtaisuutta. Hinta-arvioinnin vertailuhintana käytetään tarjouslomakkeella ilmoitettua verotonta kokonaishintaa. Hintavertailussa hyväksyttyjen tarjoushintojen keskiarvo saa 8 pistettä. Pistemäärää korotetaan yhdellä pisteellä jokaista keskiarvohinnan alittavaa 20 % kohti ja lasketaan yhdellä pisteellä jokaista keskiarvon ylittävää 10 % kohti. Maksimipistemäärä on 10 pistettä. Mikäli tarjoushinta poikkeaa yli 50 % tarjousten keskiarvosta, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous ali- tai ylihintaisena. Tarjouskilpailun voittaa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjous hylätään, jos tarjoaja saa jostain osa-alueesta 0 pistettä.

4 Tarjouspyyntö Sivu 4 / 5 Tarjouksen hylkäämisperusteet: Tarjous hylätään, jos: - tarjous on tarjouspyynnön vastainen tai puutteellinen - tarjous saapuu myöhästyneenä - tarjoajalla ei voida katsoa olevan edellytyksiä projektin toteuttamiseksi Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset joko kokonaan tai osittain ilman korvausvelvollisuutta. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle. Tarjouksen jättäminen: Suunnittelutarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä osoitteeseen: Kittilän kunta, tekninen osasto Valtatie Kittilä Kuoreen merkintä: YLÄ-LEVIN KATUSUUNNITTELUTARJOUS. Tarjousta ei voi toimittaa sähköpostilla tarjouksen kaksivaiheisuuden vuoksi. Tarjousten avaustilaisuudessa suoritetaan ensin tarjousten laadullinen arviointi jonka jälkeen suoritetaan hintakuorien avaus. Mikäli laadullisen arvioinnin perusteella todetaan, että tarjoajalla ei ole edellytyksiä pyydetyn suunnittelutyön suorittamiseen, ei hintakuorta avata vaan se palautetaan avaamattomana tarjouksen laatineelle konsultille. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje on saapunut tilaajalle ennen tarjousten avaustilaisuutta. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomana. Tarjousasiakirjojen julkisuus: Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan hankintalakia, viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia määräyksiä ja kuntalain säännöksiä. Jos tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita tarjouksessa erikseen. Sopimuksen solmiminen: Muita ehtoja Tilaaja ilmoittaa valitulle tarjoajalle tarjouksen ehdollisesta hyväksymisestä välittömästi sen jälkeen, kun se on suorittanut tarjousten vertailun. Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun tilaajan hankinnasta tekemä kirjallinen hankintapäätös on saanut lainvoiman ja konsulttisopimus allekirjoitettu. Tilaaja ilmoittaa hankintapäätöksestä sähköisesti (sähköpostilla) tarjouskilpaan osallistuneille. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yksiselitteiset tiedot mihin sähköpostiosoitteeseen tiedot toimitetaan. Laadittavassa suunnittelusopimuksessa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995.

5 Tarjouspyyntö Sivu 5 / 5 Em. sopimusehdoista poiketen viivästyssakko suunnitteluosan 1 ja 2 osalta on 0,5 % jokaiselta työpäivältä maksimissaan 50 päivän ajalta. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen. Samoin tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikkien tarjoukset, mikäli katsoo nämä itselleen epäedullisiksi ja/tai määrärahavarauksiinsa nähden ylihintaisiksi. Lisäksi tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tarjoajaa, jolla ei ole edellytyksiä tarjota pyydettyä työtä. Tilaaja pidättää myös oikeuden rajoittaa suunnittelutyön laajuutta omien määrärahojensa puitteissa tai siirtää osan töistä vuodelle Lisätiedot Tarjouspyyntöä koskevia lisätietoja antaa tarvittaessa vs.tiemestarina toimiva rakennustarkastaja Pekka Nyman Kaikki lisätietopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään osoitteeseen Mahdolliset lisätiedot asetetaan nähtäville kohteen tarjouspyyntösivuille osoitteessa viimeistään Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Kittilässä Jari Kinnunen, tiemestari Kittilän kunta tekninen osasto Tarjouspyynnön liitteet: 1 Tehtävänmääritys - Suunnitteluosa 1, suunnittelualue - Suunnitteluosa 2, suunnittelualue 2 Tarjouslomake, LAATU 3 Tarjouslomake, HINTA 4 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995 (ei tarjouspyynnön liitteenä) 5 Asemakaava-aineisto Ylä-Levi osa 1 sekä Ylä-Levin asemakaava- ja muutosehdotus osa 2 (ei tarjouspyynnön liitteenä, asiakirjat

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 13.5.2011 TARJOUSPYYNTÖ TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO Hankintayksikkö Yhteyshenkilöt Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot