T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla"

Transkriptio

1 T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla TARJOUSPYYNTÖ ISO 9001 laatujärjestelmän/toimintakäsikirjan/sovelluksen rakentamisen ohjaus- ja konsultointipalvelu 1. Tilaaja Huittisten kaupunki Hallintopalvelukeskus Risto Rytin katu HUITTINEN 2. Tilaajan yhteyshenkilöt T3K hankkeen projektipäällikkö Pasi Rännäli puh Elinkeinojohtaja Eila Törmä puh Hankintamenettely Hankinta on hankintalain 15 :n mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin. Hankkeesta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi HILMA järjestelmässä Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Arviointikriteerit on esitetty kohdassa Hankkeen kieli ja rahayksikkö Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja palvelukielenä tulee käyttää suomea. Rahayksikkönä on käytettävä euroa.

2 6. Hankinnan kuvaus ISO 9001 laatujärjestelmän/toimintakäsikirjan/sovelluksen rakentamisen ohjaus- ja konsultointipalvelu workshop tyyppisesti. Palvelun tavoitteena on auttaa ja ohjata hankkeeseen osallistuvia yrityksiä kehittämään valmiuksiaan kasvuhakuiseen toiminnan kehittämiseen rakentamalla yritysten kesken yhteistyössä laatujärjestelmä, toimintakäsikirja tai olemassa olevan järjestelmän muunnos johonkin toiseen tarvittavaan järjestelmään soveltuvaksi. Palvelun kohderyhmänä tulevat olemaan T3K-hankkeen piirissä olevat teolliset pkyritykset, jota sijaitsevat Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan seutukunnilla. Palvelutoiminta aloitetaan kevään 2015 aikana. Tarkasta ajankohdasta sovitaan valitun tuottajan kanssa erikseen. Sopimuskausi Ohjaus-/konsultointipalvelu toteutetaan workshop periaatteella siten, että toimintaan ilmoittautuvien yritysten kesken yhteistyössä laaditaan aikataulutus, jonka mukaan järjestelmien rakentaminen ja muokkaaminen käynnistetään edeten maksimissaan puolen työtyöpäivän pituisina ohjaustilaisuuksina. Pääsääntöisesti noudatettavaksi laadittavan toteutusohjelman tilaisuudet sovitaan järjestettäviksi esim. 1-2 viikon välein. Tilaisuudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuorotellen osallistuvien yritysten tiloissa tai tarvittaessa palvelun tilaajan osoittamassa paikassa Kaakkois- tai Pohjois- Satakunnan seutukunnilla. Aikataulujen sovittamisesta ja muista yllättävistä esteistä johtuen palvelun tarjoajan on varauduttava siihen, että toteutussuunnitelmaan lisätään tarvittaessa kertaavien tilaisuuksien määrää tavoitteella, että kukin osallistuva yritys saavuttaa sopimuskauden kuluessa asettamansa järjestelmätasotavoitteet. Palvelun tilaajan on saatava jatkuvasti ajantasaista tietoa ohjelman etenemisestä sekä mahdollisista muutostarpeista, joista on sovittava yhteisesti. Palvelun tarjoaja raportoi työn etenemisestä kuukausittain. 7. Tarjouksen sisältö 7.1 Tarjoushinta Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan palvelunsa tuntihinta (alv. 0 %). Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hintojen tulee sisältää kaikki korvaukset työssä tarvittavien välineiden, laitteiden ja ohjelmistojen käytöstä, tulostuksesta, dokumentoinnista aiheutuvat kustannukset

3 sekä matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset sekä muut materiaali- ja käsittelykustannukset. 7.2 Tarjouksen taloudelliset liitteet Palveluntarjoajan tulee liittää tarjoukseensa kohdassa 9.2 mainitut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 7.3 Tarjouksen tekniset liitteet Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat: 1. Selvitys tarjoajan ammattitaidosta, kokemuksesta ja asianhallinnasta 2. Referenssit vastaavien palveluiden tuottamisesta 3 viimeisen vuoden ajalta 3. Esitys palvelun toteutusohjelmasta 4. Muut selvitykset, jotka tarjoaja katsoo tarpeellisiksi esittää 7.4 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousten on oltava voimassa 60 päivää tarjousten jättöpäivästä. Maksuehtona käytämme 21 päivää netto ja viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. 8. Sopimusehdot Huittisten kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki annetut tarjoukset siinä tapauksessa, että tilaaja katsoo tarjoukset kohtuuttomiksi. Tilaaja voi hyväksyä useamman palveluntarjoajan. Valitun tarjoajan/tarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja sitova hankintasopimus katsotaan syntyneen vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana ja ne liitetään sopimukseen. Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa yhteisellä sopimuksella laajentaa tai tehdä jatkohankintoja. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: hankintasopimus, tarjouspyyntö ja tarjous.

4 9. Noudatettava lainsäädäntö ja ohjeet 9.1 Hankintalaki Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (614/2007), lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE Tilaajavastuulaki Palveluntarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Täyttääkseen tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvoitteensa tilaaja edellyttää, että palveluntarjoajan tulee tarjouksensa yhteydessä toimittaa tarvittavat asiakirjat seuraavasti: Niiden palveluntarjoajien, jotka toimivat yhtiömuotoisina (oy, ky, ay, ry, osk) tulee toimittaa tarjoukseensa liitteeksi seuraavat todistukset: - kaupparekisteriote - verojäämätodistus - ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä Niiden palveluntarjoajien jotka eivät toimi em. yritysmuotojen nimissä tulee toimittaa tarjoukseensa liitteeksi seuraavat todistukset: - verojäämätodistus - ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä - kopio YEL- tai MYEL -eläkevakuutuskirjasta tai vaihtoehtoisesti kopio vapautuspäätöksestä. Edellä mainitut asiakirjat voi korvata muulla luotettavalla selvityksellä verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Edellä mainittujen asiakirjojen puuttuminen on tarjouksen hylkäysperuste. 9.3 Hankinnan julkisuus Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

5 10. Päätöksenteon perusteet 10.1 Tarjousten arviointi- ja valintaperusteet Päätöksen asiassa tekee Huittisten kaupunginhallitus. Hankinnassa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Valintaperusteet ovat: HINTA maks. 40 pistettä Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta). PALVELUN LAATU maks. 60 pistettä Palvelun laadun arviointikriteerit osalta ovat seuraavat: 1. Ammattitaito, koulutus ja kokemus sekä erityisosaaminen maks. 20 pistettä 2. Referenssit maks. 20 pistettä 3. Palvelun tarjoajan osaamisen kehittäminen 3 vuoden aikana maks. 20 pistettä. Palvelun laatua arvioidaan arviointityöryhmässä arviointitaulukolla (0-3) seuraavasti: - enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p - ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p - vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p - osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen pisteet/korkeimmat arviointipisteet). Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous Tarjouksen hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen puuttuminen johtaa tarjouskilpailusta poissulkemiseen. (kohta 9.2.) Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste.

6 11. Lisätiedot Mahdolliset lisäkysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteella: viimeistään , sähköpostin osoitekenttään teksti ISO9001 lisäkysymys. Vastaukset lisätietopyyntöihin julkaistaan Huittisten kaupungin nettisivuilla osoitteessa Tarjousten palautus Tarjouksen on oltava perillä Huittisten kaupungilla kello mennessä. Tarjouksen voi antaa sähköpostitse tai suljetussa kuoressa osoitteella: Huittisten kaupunki/hallintopalvelukeskus Risto Rytin katu 36, Huittinen. Sähköpostiin tai kuoreen merkintä: ISO 9001 ohjauspalvelutarjous. 13. Valinnasta tiedottaminen Tehty hankintapäätös toimitetaan ähköpostilla tarjouksen lähettäjän tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tätä varten tarjoajan lähetystiedoissa tulee olla sähköpostiosoite, johon hankintapäätös ja sen täytäntöönpanotiedot osoitetaan. Huittisissa Pasi Rännäli Projektipäällikkö Huittisten kaupunki/t3k-hanke

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan yritys voi hakeutua Vaasan, Mustasaaren Vöyrin, Korsnäsin

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot