KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT Hankintamenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely"

Transkriptio

1 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa Tarjouspyynnön kohde Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto pyytää tarjoustanne yksilöimättömien kunnallisteknisten rakennuskohteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista puitejärjestelynä seuraavasti; puitejärjestelyn kesto on kolme vuotta alkaen siitä kun järjestely on saanut lainvoiman. puitejärjestelyyn valitaan enintään neljä toimittajaa perustuen kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, puitejärjestely koskee suhteellisen pieniä kansalliset kynnysarvot alittavia toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. Puitejärjestelyyn perustuvien toimeksiantojen vuosittaisen arvonlisäverottoman kokonaisarvon arvioidaan olevan noin /v. 3. Toimeksiantojen sisältö 4. Tarjous Kunnallistekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sisältävät ensisijaisesti katujen ja niihin liittyvien vesihuoltoverkostojen yleis- ja rakennussuunnittelua sekä niihin tarvittavia maastomittauksia ja pohjatutkimuksia Sipoon kunnan alueella. Edellä mainittujen lisäksi toimeksiannot voivat sisältää; viher- ja istutussuunnittelua, ympäristösuunnittelua, geoteknistä suunnittelua, kunnallistekniikan kuntoarviointia ja kartoitusta, ym. tehtäviin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Toimeksiannot voivat soveltuvin osin kohdistua myös Sipoon kunnan muihin kuin kunnallisteknisiin rakennuskohteisiin. Tarjous tulee antaa pyydetyssä muodossa käyttäen tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyviä tarjouslomakkeita. Tarjouksessa tulee antaa tiedot kaikkiin pyydettyihin kohtiin. Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. Tarjous tulee esittää kahdessa suljetussa kirjekuoressa, varsinaisessa tarjouskuoressa ja hintakuoressa. Varsinaisen tarjouskuoren (laatukuori) tulee sisältää kaikki tarjoukseen liittyvä aineisto, myös suljettu hintakuori. Kuoressa tulee olla merkintä Kunnallistekniikan suunnittelutarjous Hintakuoren tulee sisältää kaikki tarjoukseen liittyvät hintatiedot ja siinä tulee olla merkintä Hintakuori.

2 5. Konsultin valinta Tarjouksen tulee perustua rakennusalan suunnittelussa hyväksyttyyn SKOL ry:n henkilöryhmittelyyn (luokat 01-07). Tarjouksen ja puitejärjestelyyn perustuvien toimeksiantojen tulee perustua Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 1995) seuraavin poikkeuksin; atk-kulut ja konsultin omassa toimistossa ottamat kopio- yms. kulut sisältyvät annettuihin aikaveloitushintoihin, aikaveloitushinnat koskien alikonsultteja sisältävät kohdan mukaiset kulut, matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset sisältyvät ilmoitettuihin tarjoushintoihin, kohdan mukaiset kustannukset sisältyvät ilmoitettuihin tarjoushintoihin. 4.1 Laatukuori Laatukuoren sisällön tulee kattaa tiedot seuraavista osa-alueista: 1. Yritystä koskevat tiedot 2. Projektin johtoa koskevat tiedot 3. Projektin henkilöstöä koskevat tiedot 4. Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset, myös tarjouksessa nimetyistä alikonsulteista. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. 5. Ilmoitus, että tarjouksessa on huomioitu mahdollisiin lisäkysymyksiin annetut vastaukset. 6. Suljettu hintakuori 4.2 Hintakuori Hintakuori sisältää lomakkeella (liite 1) ilmoitetut hintatiedot kaikki kohdat täytettynä. Puitejärjestelyn piiriin tarjouksista hyväksytään enintään neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta (eniten pisteitä saanutta) tarjoajaa. Tarjousten arvostelu perustuu tarjoajan toimittamaan kirjalliseen tarjousaineistoon. Konsultin valinta tehdään laatutekijöiden ja kustannustekijöiden perusteella siten, että valinnassa; laatutekijöiden painoarvo on 50%, hintatekijöiden painoarvo 50%. 5.1 Laatutietojen arviointi Laatutekijöiden pisteytys jakautuu seuraavasti; 1. yritystä koskevat tiedot 20 p. - toimintatavat ja menetelmät (prosessikuvaus) (5 p.) - osaaminen, referenssit (5 p.) - tekniset ja taloudelliset valmiudet (4 p.) - laadunvarmistus (3 p.) - paikallistuntemus (3 p.) 2(4)

3 2. projektin johtoa koskevat tiedot 35 p. - kokemus (20 p.) - tiedot ja taidot (15 p.) 3. projektin henkilöstöä koskevat tiedot 25 p. kokemus (15 p.) tiedot ja taidot (10 p.) 4. tarjouksen täydellisyys ja yksityiskohtaisuus 20 p. Projektin johtoa (enintään kahden henkilön osalta) ja henkilöstöä (enintään neljän henkilön osalta) koskevia tietoja tulee tarjouksessa esittää vain sellaisten henkilöiden osalta, joilla on tosiasiallisesti mahdollisuus osallistua toimeksiantojen toteutukseen. Referenssitietoja yrityksestä ja henkilöistä tulee tarjouksessa esittää enintään viiden vuoden ajalta ja henkilöiden osalta arvioinnissa käytetään vain niitä referenssejä, joissa henkilön tehtävä ja työmääräarvio on ilmoitettu. 5.2 Hintatietojen arviointi Tarjousten hintatekijöiden vertailu toteutetaan siten, että kunkin tarjoajan tarjouksessaan (liite 1) ilmoittamat hintatiedot ja tilaajan ilmoittamat niitä vastaavat laskennalliset määrätiedot (liite 1) muodostavat tarjouksen hintatekijöiden laskennallisen vertailuhinnan. Hintatekijöiden keskinäinen painotus ilmenee laskennallisten määrien suhteista. Tarjousten vertailuhintojen pisteytys toteutetaan siten, että halvin vertailuhinta ja sitä enintään 5% kalliimmat vertailuhinnat saavat enimmäispistemäärän (100 pistettä). Em. kalliimpien vertailuhintojen saama pistemäärä laskee suoraviivaisesti siten, että kaksi kertaa vertailuhintaa kalliimmat, tai sitäkin kalliimmat, saavat pistemäärän nolla. 3(4) 6. Toimeksiantomenettely Yksittäisissä toimeksiannoissa toimittajavalinta tehdään sekä tarjouskilpailun lopputuloksen, että toimeksiannon kohteen edellyttämän pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Valintaan vaikuttaa lisäksi sopimuskumppanin mahdollisuus toteuttaa työ suunnitellun aikataulun mukaisesti. Yksittäisten toimeksiantojen ensisijainen palkkiomuoto on neuvottelumenettelyllä määritetty kokonaispalkkio ym. periaatteen mukaisesti valitun toimittajan kanssa. 7. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Tarjoajien on perusteltava yksilöidysti mahdolliset liikeja ammattisalaisuuksinaan pitämänsä tiedot ja esittää sellaiset tiedot erillisessä liitteessä.

4 8. Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee toimittaa Sipoon kunnalle klo mennessä osoitteella: Sipoon kunta Tekniikka ja ympäristöosasto PL Sipoo Kirjekuoreen merkintä: Kunnallistekniikan suunnittelutarjous Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat sitovia, kunnes puitesopimukset on allekirjoitettu, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 10. Muut tiedot 11. Lisätiedot Toimeksiannoissa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: toimeksiantokohtainen sopimus/tilauspäätös toimeksiantokohtainen tarjouspyyntö toimeksiantokohtainen tarjous puitesopimus tämä tarjouspyyntö KSE 1995 tarjous tähän tarjouspyyntöön Tilaaja pidättää itselleen oikeuden: hylätä kaikki tarjoukset tilata maastomittauksia ja pohjatutkimuksia eri konsultilta Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa Sipoon kunta/risto Hautsalo. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin ovat luettavissa klo mennessä Sipoon kunnan internetsivuilla osoitteessa: 4(4) Sipoossa Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto Risto Hautsalo rakennuttajainsinööri Liitteet 1. Hintatarjouslomake

5 Kunnallistekniikan suunnittelupalvelut 2011 Tarjouslomake, hintatiedot Liite 1 Kunnallistekniikan suunnittelutarjous 2011 Tarjouksen hintatiedot 1. Tuntiveloitushinnat (KSE mukaisesti, alv 0%) SKOL-henkilöryhmä yks. määrä /yks. kustannus 01 h h h h h h Maastotutkimukset (peräkkäisinä työvuoroina sisältäen aloituskustannukset, alv 0%)) Kartoitusmittaus tv 2 Painokairaus tv 2 3. Matkakulut (edestakainen matka Sipooseen,1 hlö, henkilöryhmä 02, alv 0%) Matkakustannus erä 6 4. Tarjouksen vertailuhinta (kohdat 1, 2 ja 3 yhteensä, alv 0%) Päiväys: / 2011 Yritys: Allekirjoitus: Nimen selvennys:

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen

Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen Tarjouspyyntö 1 (12) Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne erikseen sovittavien kunnallisteknisten töiden

Lisätiedot

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 7/2010 (1/5) JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 1 Hankinnan kohde Hankinta koskee rakentamis- ja asennuspalveluja

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ 1/5 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laadinnasta

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Taasjärvi III kaava-alueen kunnallistekniset työt Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille

Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille 1 Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut (puitejärjestely) 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohteet: Nurmijärven kunnan sivistystoimi hankkii tällä tarjouspyynnöllä eri

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIONA VUO- SILLE 2017 2018 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne yhdyskuntatekniikan suunnittelusta

Lisätiedot

25.6.2012. TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi

25.6.2012. TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 2. TYÖOHJELMA Sipoon kunta, Kehittämis- ja kaavoituskeskuksen kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Porvoon kaupungin käyttäjäoikeus- ja tunnushallinnan konsultointi- ja suunnittelutyö

Porvoon kaupungin käyttäjäoikeus- ja tunnushallinnan konsultointi- ja suunnittelutyö 1(7) Porvoon kaupungin käyttäjäoikeus- ja tunnushallinnan konsultointi- ja suunnittelutyö Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne käyttäjäoikeus- ja tunnushallinnan konsultointi- ja suunnittelutyöstä. Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tervalammen luontoselvitysten tekeminen

Tervalammen luontoselvitysten tekeminen TARJOUSPYYNTÖ 4.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ Tervalammen luontoselvitysten tekeminen Hankinnan kohde Vihdin kunta pyytää tarjoustanne Tervalammen osayleiskaava-alueen luontoselvitysten laatimiseksi. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

HELAALAN SILLAN KORJAUS

HELAALAN SILLAN KORJAUS VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 11.2.2014. HELAALAN SILLAN KORJAUS 1. Tarjouspyynnön kohde Ylivieskan kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne "Helaalan

Lisätiedot

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8.

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8. TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2015 2018 1. Tarjouksen pyytäjä Tekniset palvelut PL 40 89601 Suomussalmi 2. Hanke Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tuntihintatarjoustanne 1.5.2015-31.12.2018

Lisätiedot