Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne talonrakennuksen hankesuunnittelusta, tarveselvitysten tekemisestä sekä erikseen määrittelemättömien em. tyyppisten suunnitelmien ja selvitysten tekemisestä vuodelle Hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa (http://www.hankintailmoitukset.fi). Hankintamenettelynä käytetään avointa puitejärjestelyä. Pyydämme tarjoustanne seuraavasti: Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala teettää talonrakennuksen hankesuunnittelua, ja siihen verrattavaa muuta asiantuntijatyötä vuonna 2015 korkeintaan eurolla. Arvio ei sido tilaajia, sillä toimeksiantojen toteutuminen riippuu mm. hankkeiden etenemisestä sekä erilaisista määrärahoihin liittyvistä seikoista. Käynnistyvien hankkeiden suunnittelutehtävät on tarkoitus teettää puitesopimuskumppaneilla. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): Hankesuunnittelu Tarveselvitysten laatiminen Erilaisten taloudellisten selvitysten ja kustannuslaskelmien laatiminen Lähinnä tonttiliittymiin liittyvä alustava liikennesuunnittelu Visualisointi Muu rakennushanketta tukeva, konsultin osaamiseen sisältyvä suunnittelu Valittavien konsulttien tulee tarjota vähintään hankesuunnitelmien ja tarveselvitysten tekeminen edellä esitetyn listan suunnittelualoilta. Tarjous tulee antaa aikapalkkiona henkilöryhmittäin. Tarjoushinnat ovat voimassa vuonna Tehtäviä ei yksilöidä tässä vaiheessa, vaan tehtävän laajuus ja tavoitteet määritellään kutakin yksittäistä tilausta tehtäessä. Valitut konsultit voivat tarvittaessa käyttää alikonsulttia, mutta vastaavat mahdollisten alikonsulttien hankinnasta ja alikonsulttien työn tuloksesta sekä laadusta kuin omastaan. Työ edellytetään tehtäväksi voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten ja hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Työt tehdään RT-kortiston ja muiden alan tuoreiden ohjeistusten ja nimikkeistöjen jne. mukaisesti.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 (6) Konsulttityöt tulee toimittaa tilaajalle alkuperäistiedostoina sekä muunnettuina pdf:iksi ja/tai tilaajan kanssa sovitulla tavalla tilaajan laskuun tulostettuina. Suunnittelutehtävän niin edellyttäessä konsultin tulee laatia myös PowerPointesityksiä. Tarjous tulee antaa suomenkielisenä, ja asiointikieli on suomi, jonka sujuvaa kirjallista ja suullista osaamista edellytetään konsulteilta. Tarjous tulee antaa arvonlisäverottomana (alv 0 %). Tilaaja valitsee korkeintaan 10 konsulttia, joiden kanssa tehdään puitesopimus. Tarjous koskee vuonna 2015 tarjouksen/tarjousten hyväksymisen jälkeen tilattavia töitä. Työn aloittamisesta sovitaan kunkin tilauksen yhteydessä. Tilaaja pidättää oikeuden tehdä hankintoja myös erillisillä tarjouskilpailuilla, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kaikki Kirkkonummen kunnan toimialat voivat hyödyntää solmittavaa puitesopimusta. Yksittäisten suunnitteluhankkeiden kilpailuttaminen puitesopimuskaudella Tilaaja pyytää kattohinta-arviota tarjousta yksittäisestä hankkeesta valitsemiltaan tehtävään soveltuvilta konsulteilta. Hankkeen toteuttajaksi valitaan kokonaishinnaltaan halvimman kattohinnan tarjonnut konsultti. Alle hintaisia yksittäisiä suunnitteluhankintoja voidaan tehdä myös suorahankintana. Ellei halvimman kattohinta-arvion tehnyt konsulttitoimisto työtilanteen tai muun hyväksyttävän syyn takia voi ottaa toimeksiantoa vastaan, tarjotaan toimeksianto seuraavaksi halvimmalle. Erityisestä syystä tilaaja voi tilata hankkeen suunnittelun yhdeltä tietyltä konsulttitoimistolta. Kattohinta-arviot laaditaan viikon kuluessa kunkin toimeksiannon osalta konsultin saatua tiedot ko. toimeksiannon sisällöstä tilaajan hankelomakkeella tai vastaavana asiakirjana. Puitesopimuksen ideana on, että konsulttitaho hoitaa toimeksiannon kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lähtöaineiston hankintaa, suunnittelupöytäkirjan ylläpitoa ja yhteydenpitoa sidosryhmiin (yritykset, yksityiset). Tilaaja edellyttää, että ainakin projektipäällikkö osallistuu puitesopimuksen piirissä olevien hankkeiden suunnitteluun ja kokouksiin tarpeen mukaan (työpalaverit, yleisötilaisuudet, luottamushenkilökokoukset; projektipäällikön osuuden hankeen kokonaistyöajasta oltava vähintään 15 %). Näin ollen ei tule esittää projektipäällikön tehtävään henkilöä, joka ei työtilanteen tai muun todennäköisen syyn takia osallistu hankkeiden toteutukseen.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 (6) Tilaaja hyväksyy hankkeeseen esitetyn projektipäällikön ja mahdollisen muun hanketiimin referenssien perusteella hankekohtaisesti (siis ei osana tätä tarjouspyyntöä varten tuotettavaa aineistoa, vaan kunkin hankkeen aloituksen yhteydessä) ja pidättää itsellään oikeuden vaihdattaa projektipäällikön tai tiimin jäseniä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Projektipäällikön referenssit tulee esittää viimeisen kolmen vuoden ajalta korkeintaan viidestä kohteesta. Palkkio yksittäisistä suunnitteluhankkeista puitesopimuskaudella Kelpoisuusehdot Yksittäisten hankkeiden tilaukset tehdään tämän tarjouspyynnön ehdoilla sekä konsultin laatiman henkilöryhmittäisen ajankäyttöarvion ja saatujen tarjousten tuntiveloitushintojen pohjalta (hinta-arvio). Palkkio tehdystä työstä maksetaan kuukausittain aikapalkkiona toteutuneiden ja toteen näytettyjen työtuntien (tuntikirjanpito) mukaisesti korkeintaan hankekohtaiseen tarjouksen mukaiseen hinta-arvioon saakka. Tätä enimmäishintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. Kopiokulut maksaa tilaaja. Konsultin tulee käyttää tilaajan osoittamaa kopiolaitosta, ellei muuta sovita. Työn aikaisista kopioista (työpaperit, luonnokset) ei makseta erillistä korvausta. Tietotekniikan käytöstä tai konsultin itsensä tuottamista tulosteista ei makseta erillistä korvausta. Hankkeissa käytetään viivästyssakkoa sovitun aikataulun viivästyttyä tilaajasta johtumattomista syistä. Viivästyssakko on 2 % hankkeen konsulttipalkkiosta/viikko kunnes tilaaja on todistettavasti (esim. suunnittelukokouksen pöytäkirjamerkinnän perusteella) ottanut konsulttityön vastaan. 1. Hankintalain ja tilaajavastuulain edellyttämät, liitteessä 3 luetellut todistukset. 2. Referenssit (liite 2) 2.1 Tarjoavan yrityksen on osoitettava, että se on tehnyt viimeisen 5 vuoden aikana vähintään 8 hankesuunnitelmaa, joiden kohteiden koko on ollut yli 300 br-m Tarjoavan yrityksen on osoitettava, ko. mainitut 8 hanketta edustavat vähintään kolmea seuraavista rakennustyypeistä siten, että tyyppi muu rakennus voidaan laskea mukaan vain kolmen kohteen osalta:

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 (6) Valintaperusteet Päiväkoti Koulu Kirjasto Muu kulttuurirakennus (musiikkitalo, kulttuuritalo, teatteri jne.) Terveydenhoitoalan rakennus (terveyskeskus, sairaala jne.) Muu rakennus 3. Yrityksellä tulee olla esitettynä tarjouksen liitteenä vastuuvakuutusasiakirja, joka kattaa suunnitteluvirheen tai -puutteen tai konsultin toiminnan aiheuttamat vahingot ja/tai sen aiheuttamien rakenteiden korjauskustannukset kutakin vahinkoa kohti euroon saakka. 4. Rakli-SKOL-ATL:n auditoitu laatujärjestelmä tai vastaava. Konsultit (korkeintaan 10 kpl) valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta edullisimman vertailuhinnan perusteella. Vertailuhinta lasketaan seuraavasti: 1. Tuntihintojen vertailuhinnaksi lasketaan henkilöryhmien tarjottujen tuntihintojen painotettu keskiarvo. Vertailuhankkeena on 1500 b-rm 2 :n päiväkoti, jonka hankesuunnitelma kuvitellaan laadittavaksi. Laskenta suoritetaan laskentataulukon ohjeiden mukaisesti siten, että hankkeen keskimääräinen konsulttipalvelun kulurakenne tulee kuvattua. Tarjouksen tuntiveloitushintojen tulee sisältää kaikki palveluun liittyvät kustannukset, kuten matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset. Projektipäällikön/vastuuhenkilön työn osuuden tulee olla vähintään 15% konsulttityön ajankäytön kokonaismäärästä. Tuntihinnat ja tuntien suhteelliset osuudet hankeen ajankäytöstä tulee syöttää liitteen 1 taulukkoon liitteessä olevan täyttöohjeen mukaisesti. Puitesopimuksen kilpailuttamisen keskeyttäminen Tarjouksen jättö Tilaaja pidättää itselleen oikeuden keskeyttää hankinnan ilman korvausvelvollisuutta seuraavista syistä: - tilaaja on saanut ainoastaan yhden tarjouksen, ja voidaan katsoa, ettei todellista kilpailua ole syntynyt - tilaaja huomaa, että menettelyssä on tapahtunut virhe Tarjous tulee jättää klo mennessä johonkin seuraavista osoitteista:

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 (6) Kirkkonummen kunta Kirjaamo Kirkkonummi Sähköpostiosoitteeseen: Mikäli tarjous toimitetaan sähköpostitse, tulee tarjoajan varmistaa sähköpostin saapuminen Erja Saksholmilta puh Käyntiosoite: Kirkkonummen kunta Kirjaamo Ervastintie 2 Tarjouskuoreen tulee merkitä Tarjous, hankesuunnittelu jne Sähköpostin aihekenttään tulee myös merkitä vastaavat tiedot. Tarjous tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 1a). Tuntiveloitushinnat annetaan rakennusalan suunnittelun henkilöryhmittelyn (SKOL/SAFA/RAKLI) mukaisista henkilöryhmistä ja E (siltä osin kuin konsultin henkilöstö näihin ryhmiin sijoittuu). Tarjoukseen liitetään lyhyt kuvaus konsultin laatujärjestelmästä tai laadunvalvontamenettelystä. Tarjoukseen tulee liittää liitteen 3 mukaiset todistukset. Tarjous katsotaan myöhästyneeksi, jos se ei ole saapunut tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Tarjouksen mukana ei tule toimittaa muita kuin tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja. Yleisiä esitteitä, henkilöluetteloita tai referenssiluetteloita ei oteta huomioon tarjousten käsittelyssä. Tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnön kelpoisuusehtoja ja tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 (6) Sopimusehdot Lisäkysymykset Puitesopimuksessa ja sen nojalla tehtävissä toimeksiannoissa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin: - erityisiä korvauksia ei makseta tietokoneiden, tietokoneohjelmien ja matkapuhelinten käytöstä eikä työn aikaisista työpapereiden ja luonnosten kopioinnista - majoitus- ja matkakorvauksia ei makseta vaan ne on sisällytettävä tarjouksen mukaisiin yksikköhintoihin - tilaajalla on oikeus luovuttaa konsultin tuottamia suunnitelmia, piirustuksia tai tiedostoja kolmannen henkilön käyttöön, kun kyseessä on kohteen rakentaminen, jatkosuunnittelu tai muu tähän verrattavissa oleva toimenpide - konsulttisopimuksissa eriteltävät liitteet luetellaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: tarjouspyyntö liitteineen, tarjous liitteineen Lisätietopyynnöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: mennessä, minkä jälkeen vastaukset kysymyksiin toimitetaan sähköpostitse kaikille tarjouspyynnön saaneille. Vain em. tavoin toimitetut lisätiedot ovat sitovia. Kirkkonummella Yhdyskuntatekniikan toimiala Jari Tirkkonen Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja LIITTEET: Tarjouslomake, liite 1 Selvitys referensseistä, liite 2 Lomake todistuksia varten, liite 3 Hankeohje (sisältää hankesuunnitelman sisällysluettelon, liite 4

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT Ohjeita Sisäiset tarkastajat ry Ammatillisten asioiden toimikunta 8.12.2014 Sisällys 1. IIA:N AMMATILLISEN OHJEISTUKSEN VAATIMUKSET... 3 2. YLEISTÄ ULKOA HANKITTUJEN

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot