Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)"

Transkriptio

1 SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

2 Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS Suunnitteluhanke Konsulttityön tilaaja Palvelun suorittamisen määrä-aika Suunnittelutehtävän sisältö SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet Työn aikana saatavat perustiedot Hankkeen kommunikointikieli SUORITUSORGANISAATIO Palvelun ammattikuntarajoitteet Suunnittelutehtävän johto ja valvonta KONSULTIN VASTUU Vahingonkorvaus Vakuutukset AIKATAULU Konsulttityön aloittaminen Palvelun suorittamisen määrä aika VELOITUSPERUSTEET Palkkiomuoto Ylityökorvaukset Matka ajan korvaukset Erityiset korvaukset (KSE 1995, kohta 5.3) Yleistä ATK kustannukset Kopiointi ja monistus Kulut MAKSUSUORITUKSET Ennakko Laskut VAKUUDET ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN TARJOUS Yleistä Konsultilta vaadittavat selvitykset Tarjousten vertailussa käytettävät valintamenettelyt ja arviointikriteerit Tarjousten hylkäysperusteet Lisätietoja Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen Sopimuksen solmiminen Päätös palvelun hankinnasta Sovellettavat sopimusehdot TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjouspyynnön liiteasiakirjat:... 10

3 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS 1.1. Suunnitteluhanke Kittilän kunnassa laaditaan seuraavat asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Tarjous tulee tehdä liitteenä olevaan tarjouskaavakkeeseen (liite 1). Molemmista hankkeista tulee esittää erilliset kokonaispalkkiot. Tarjouksen tulee kattaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmien aluerajausten mukaiset alueet. Hankkeen aluerajaukset, lähtökohdat ja tavoitteet selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmista (liitteet 2 ja 3). Tilaaja valitsee tarjouskilpailun perusteella konsultin suorittamaan suunnittelutehtäviä. Tarjous ja liiteasiakirjat on laadittava suomen kielellä Konsulttityön tilaaja Kittilän kunta, tekninen osasto Valtatie Kittilä 1.3. Palvelun suorittamisen määrä-aika Suunnittelutyöt on aloitettava heti konsulttisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Hankkeissa tavoitellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmien mukaisia aikatauluja. Tilaajalla on oikeus pidentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmien mukaisia aikatauluja Suunnittelutehtävän sisältö Konsultin tehtävänä on toimia tilaajan lukuun kohdassa 1.1. mainittujen hankkeiden suunnittelukonsulttina. Konsultti vastaa suunnittelutoimeksiannoista kokonaisuudessaan ja niiden organisoinnista. Suunnittelutyön lähtötietona käytetään hankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (liite 2) sekä tehtyjä suunnitelmia (kohta 2.2.). Suunnittelutyöt sisältävät seuraavat tehtävät: asemakaavakartan, asemakaavamääräykset, asemakaavan selostus liitteineen (mukaan lukien seurantalomake) ja rakentamistapaohjeiden laatimiset tehtävä OAS: n ja MRL:n mukaiset selvitykset, laadittava vaihtoehdot ja arvioitava kaavan toteutumisen vaikutukset tarjoukseen sisältyy kaavaluonnoksen eri versiot, joista työstetään nähtäville asetettava kaavaluonnos viranomaisneuvotteluihin osallistuminen tilaajan kanssa Kittilässä käytäviin neuvotteluihin osallistuminen sekä viranomaisneuvottelu Rovaniemellä (matkoja vähintään 5 kpl/hanke sisältäen maastokäynnit; jos useampi henkilö on samalla matkalla, kysymyksessä on yksi matka)

4 vastineiden laatiminen luonnos- ja ehdotusvaiheissa saatuihin lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin perusselvityksistä ja kaavoituksesta saadut tiedot kaavakarttoineen konsultin tulee lisätä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään HERTTA paikkatietojärjestelmään Hankkeen lopputuloksista toimitetaan 6 kpl tulosteita tilaajalle. Tulokset toimitetaan tilaajalle myös sähköisessä muodossa seuraavissa formaateissa: kaavakartat ja muut kartta aineistot tilaajan pyytämässä koordinaattijärjestelmässä: MapInfo-, dwg/dxf- ja PDF formaateissa ja kuvatiedostona sekä myös paperitulosteina (nähtävilläpitojen yhteydessä 3 kpl tulosteita sekä hyväksytty aineisto 6 kpl + arkistokelpoinen muovituloste) Raportit ja muut dokumentit: DOC / RTF ja PDF formaateissa HERTTA paikkatietojärjestelmää varten joko ArcView yhteensopiva shape formaatti tai DWG formaatti. Lisäksi konsultin tulee toimittaa tilaajalle hankkeen aikana syntyvät tietoaineistot ja valmiit tulokset tarvittaessa myös muissa kuin em. mainituissa muodoissa. 2. SOPIMUSASIAKIRJAT 2.1. Sopimusasiakirjat 1. Konsulttisopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen 3. Tarjous 4. KSE Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä Sopimusasiakirjoja noudatetaan yllä olevassa järjestyksessä, ellei sopimuksessa mainita toisin Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet Tilaaja on laatinut ja laadituttanut seuraavat suunnitelmat ja selvitykset (löytyvät Kittilän kunnan kotisivuilta osoitteesta ): Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liitteet 2 ja 3) Kittilän kirkonkylän osayleiskaava (ei lainvoimainen) 2.3. Työn aikana saatavat perustiedot Kohdassa 2.2. mainittuihin asiakirjoihin liittyvät asiakirjat ja aiemmin laaditut suunnitelmaaineistot, jotka eivät ole tarjouspyynnön liitteenä, luovutetaan valitulle konsultille työn alkaessa tarpeellisilta osiltaan. 2.4 Hankkeen kommunikointikieli Hankkeen kommunikointikielenä on suomi.

5 3. SUORITUSORGANISAATIO 3.1. Palvelun ammattikuntarajoitteet Työn suorittajalla on oltava MRL 10 :n ja MRA 3 :n mukainen suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus (MRA 107 ). Suunnittelutehtävässä vaaditaan asiantuntemusta seuraavilta ammattialueilta: maankäytön suunnittelu rakennus- ja maisema-arkkitehtuuri maisema- ja luontoselvitykset sekä ympäristövaikutusten arviointi 3.2. Suunnittelutehtävän johto ja valvonta Tilaaja johtaa ja valvoo suunnittelutehtäviä. Valittu konsultti nimeää projektipäällikön johtamaan suunnittelutehtävää. Lisäksi konsultti nimeää projektipäällikön lisäksi tarvittavan määrän yhteyshenkilöitä huolehtimaan yhteydenpidosta tilaajan organisaatioon. 4. KONSULTIN VASTUU 4.1. Vahingonkorvaus 4.2. Vakuutukset Konsultin vastuu on konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 mukainen. Konsultin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä tilaajalle aiheutuneesta vahingosta on enintään konsultin palkkion kokonaismäärän suuruinen. Tilaaja ei ota tai kustanna konsultin tehtävää varten hankekohtaisia vakuutuksia. Konsultilla edellytetään voimassa oleva yleinen vastuuvakuutus, jonka vakuutuskustannuksista vastaa konsultti itse. 5. AIKATAULU 5.1. Konsulttityön aloittaminen Suunnittelutyö on aloitettava heti konsulttisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tai kun tilaaja on antanut kirjallisen luvan tehtävän aloittamiseen.

6 5.2. Palvelun suorittamisen määrä aika Suunnittelutyö katsotaan tehdyksi, kun kunnanhallitus on esittänyt kaavaehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tilaajalla on oikeus pidentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmien mukaisia aikatauluja. 6. VELOITUSPERUSTEET 6.1. Palkkiomuoto Palkkiomuoto on kokonaispalkkio KSE 1995 kohdan kohdan mukaan. Kokonaispalkkio sisältää kaikki tarjouspyynnön, suunnitteluohjelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut työt ja muut asemakaavojen laatimiseen liittyvät työt sekä suunnittelutyöhön kuuluvat matkakustannukset. Mahdollisista lisätöistä maksetaan aikapalkkion mukaan henkilöryhmittäin ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaisin perustein. Kokonaispalkkioon sisältyvät henkilötyöajan lisäksi myös kaikki suunnitteluun liittyvien matkojen matkakustannukset. Kokonaispalkkion tulee sisältää kokousten sekä viranomaisneuvottelujen matkakustannukset. Kokonaispalkkioon sisältyvät myös konsultin hankkeessa käyttämien alikonsulttien palkkiot. Maksuerätaulukko neuvotellaan ja sovitaan konsulttisopimuksen solmimisen yhteydessä työvaiheiden mukaisissa maksuerissä. Maksuerätaulukko liitetään sopimusasiakirjoihin Ylityökorvaukset Tilaaja ei maksa ylitöistä tai muista töistä konsultille aiheutuvia lisäkustannuksia Matka ajan korvaukset Tilaaja maksaa tarjouspyynnön ylittävien matkojen osalta ainoastaan liitteen 1 mukaisen lisämaksun (euroa/matka) Erityiset korvaukset (KSE 1995, kohta 5.3) Yleistä Tilaaja ei maksa erillisiä korvauksia sopimuksen mukaiseen työhön tarvittavien välineiden, laitteiden yms. käytöstä eikä muista KSE 1995, kohdan 5.3. mainitsemista kuluista ATK kustannukset Tilaaja ei maksa erillistä korvausta, tietokoneen ja sen oheislaitteiden yms. käytöstä, tiedostojen säilyttämisestä esim. levykkeillä, CD levyllä tai muilla tallennusvälineillä eikä tiedosto-

7 jen siirrosta sähköpostilla. Näistä aiheutuvat kustannukset katsotaan sisältyväksi konsultin yleiskustannuksiin Kopiointi ja monistus Kohdassa 1.4. mainitut tulosteet ja tallenteet kuuluvat kokonaispalkkioon. Lisäksi väliraporttien ja karttaluonnosten tulosteet, kopiot ja tallenteet kuuluvat kokonaispalkkioon Kulut Tämän suunnitteluohjelman ulkopuolelle jäävistä kuluista (KSE 1995, kohta 5.4) on aina sovittava erikseen ennen töiden aloittamista. 7. MAKSUSUORITUKSET 7.1. Ennakko 7.2. Laskut Ennakkoa ei makseta. Laskut maksetaan konsultin esittämän ja tilaajan hyväksymän maksusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi laskuissa on esitettävä laskun loppusumma sekä arvonlisäverottomana, että verollisena. Arvonlisäveron osuus on ilmoitettava myös erikseen. 8. VAKUUDET Vakuuksia ei aseteta. 9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet ratkaistaan KSE 1995 sopimusehtojen kohdan 10. mukaisesti. 10. TARJOUS Yleistä Konsultin on annettava tarjous liitteineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tarjouskaavakkeelle (Liite 1). Tarjouskaavakkeesta on ilmettävä työn kokonaispalkkio KSE 1995 kohdan mukaan sisältäen eriteltynä olevat matkat sekä hankkeeseen arvioitu käytettävä työtuntimäärä sekä tekijöiden tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin. Lisäksi konsultin on tehtävä erillinen työsuunnitelma. Tarjous ei saa sisältää ehtoja.

8 10.2. Konsultilta vaadittavat selvitykset A. Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset, todistus voimassaolevasta konsulttivakuutuksesta ja Y tunnuksesta B. Yrityksen tekninen valmius, kapasiteetti, työtilanne, laadunhallinta ja selvitys edustavimmista referensseistä C. Suunnittelutehtäviä suorittavien henkilöiden ammattitaito: Työntekijöiden pätevyys: koulutus, ansioluettelo ja SKOL luokitus Kokemus vastaavista tehtävistä Paikallistuntemus Rakennusarkkitehtuuri D. Työsuunnitelma osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnitteluohjelman pohjalta, jossa seuraavat selvitykset: Prosessin kuvaus Työmenetelmät Työaikataulu Arvio työtuntimääristä eri työvaiheissa ja eri ammattiryhmittäin Työkokonaisuuden organisointi ja jatkuvuuden turvaaminen Tarjousten vertailussa käytettävät valintamenettelyt ja arviointikriteerit Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman (korkeimman pistemäärän saaneen) tarjouksen mukaan. Tarjoukset arvioidaan seuraavien liitteenä olevien tarjousten pisteytystaulukon (liite 4) mukaisesti: Työn kokonaispalkkio 50 % Laatutekijät 50 % Tarjousten saamat konsulttikustannusten ja laatutekijöiden vertailupisteet lasketaan yhteen lopullisten vertailupisteiden saamiseksi. Vertailuhintana käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta hintaa, joka antaa maksimipistemäärän (50 p) Tarjousten hylkäysperusteet Tarjous ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia Tarjous myöhästyy Todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta puuttuvat Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos tarjoushinta poikkeaa yli 40 % hyväksyttyjen tarjousten keskiarvohinnasta Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, mikäli tarjouksessa esitetty kokonaistuntimäärä ei vastaa tilaajan käsitystä suunnittelun tarpeellisesta kokonaistuntimäärästä Kapasiteetin puute

9 10.5. Lisätietoja Kittilän kunta vastaa sähköpostitse tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin. Yhteyshenkilö: Juha Auno, vs. maanmittausinsinööri Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen Tarjous on oltava tilaajalla viimeistään 24. päivänä kesäkuuta 2014 klo 12:00 mennessä ja se on laadittava suomen kielellä. Tarjouksen on oltava voimassa 2 kuukautta tarjouspyynnön jättöpäivästä. Tarjous lähetetään suljetussa kirjekuoressa Kittilän kunnan tekniselle osastolle tai sähköpostilla. Postiosoite: Kittilän asemakaavat tarjous Kittilän kunta, Tekninen osasto Valtatie KITTILÄ Sähköpostiosoite: Sähköpostiviestin aihekenttään merkintä Kittilän asemakaavat - tarjous Sopimuksen solmiminen Valinnan perustana on tarjousten vertailussa käytettävät valintamenettelyt ja arviointikriteerit kohdassa mainitut painoarvot. Sopimus solmitaan painoarvojen mukaisesti eniten kokonaispisteitä saaneen tarjoajan kanssa Päätös palvelun hankinnasta Konsultin valinnan tuloksista ilmoitetaan tarjouksen jättäneille. Tilaaja voi myös hylätä kaikki tarjoukset ja järjestää hankintapalveluista uusintakierroksen Sovellettavat sopimusehdot Palveluhankinnassa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 ja Euroopan yhteisöjen direktiiviä julkisia palveluja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta.

10 11. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän suunnittelupalveluhankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli konsultti katsoo jonkin osan tarjouksessaan liikesalaisuuden luonteiseksi ja haluaa pidettävän sen salaisena, on tästä ilmoitettava tarjouksessa ja salassa pidettävät tiedot on esitettävä erillisessä liitteessä. Tarjouspyynnön liiteasiakirjat: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Tarjouskaavake Kittilän teollisuusalueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kirkonkylän asemakaavamuutoksen (Ylä-Kittilän niitty) osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnitteluohjelma Arviointiperusteet Kittilässä, kesäkuun 10. päivänä 2014 KITTILÄN KUNNAN TEKNINEN OSASTO Lauri Kurula tekninen johtaja Juha Auno vs. maanmittausinsinööri

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot