Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä"

Transkriptio

1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko

2

3

4

5

6

7 KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma, prosessikaavio Terveysosasto Kuntoutusryhmä yhteistyössä tutkimusosaston kanssa Kelan kuntoutusasiain neuvottelukunta Kelan johtoryhmä Valmistelee esityksen Käsittelee Käsittelee 10/2011-1/ /2012 Kelan hallitus Hyväksyy esitettäväksi STM:lle mennessä STM kuntoutusasiain neuvottelukunta STM Käsittelee Esitys valtioneuvostolle KKRL 12 :n rahamäärästä 4-5/2012 6/2012 Kuntoutusryhmä valmistelee selvityksen KKRL 12 :n varojen käytöstä STM:lle Valtioneuvosto Esitys valtion talousarvioon 8/2012 Eduskunta Päätös valtion talousarviokäsittelyssä 7 12/2012

8 KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma Lähtökohdat 1/4 Kelan kuntoutus oleellinen osa valtakunnan hyvinvointipolitiikkaa Sosiaali- ja terveysministeriön lähivuosikymmenien strategiset linjaukset Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Työvoiman vetovoimaisuuden lisääminen Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy Toimivat palvelut ja kohtuullisen toimeentulon turvaaminen Eri toimijoiden monialainen yhteistyö Terveydenhuoltolain uudistus Ministeriön tulevaisuuskatsaus Terve ja hyvinvoiva Suomi 2020 Kelan harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia siirtyi vuoden 2011 alusta järjestämisvelvollisuuden piiriin

9 KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma Lähtökohdat 2/4 Sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen uudistushankkeet, kuten Kansallinen kehittämisohjelma, KASTE 1 ja 2 Kunta- ja palvelurakenneuudistus Masennuksen ehkäisyn ja masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden vähentämisen toimintaohjelma, MASTO Työterveyshuoltolain uudistus Parantaa työkyvyn tukemista Työkyvyn hallinnan ja seurannan mahdollisuuksia Työntekijöiden varhaista tukea

10 KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma Lähtökohdat 3/4 Sairausvakuutuslain uudistus (tarkoitettu tulemaan voimaan ) Sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen olisi, että vakuutettu toimittaa Kelalle työterveyshuollon lausunnon Kelan tehtävänä olisi omalta osaltaan varmistaa, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä Sairauspäivärahaa olisi haettava nykyisen neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta

11 KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma Lähtökohdat 4/4 Kelan kuntoutuksen kehittämisohjelman 2015 toimenpidelinjaukset Asiakkaan yksilöllisen kuntoutusprosessin toimivuus ja tuloksellisuus Kelan rooli valtakunnallisena kuntoutuksen kehittäjänä ja toimijana Hankintamenettelyn joustavuus, tehokkuus ja asiakaslähtöisyys Toimiva raportointijärjestelmä kuntoutuksen tuloksellisuuden osoittamiseksi ja kehittämisen tueksi

12 Esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012 Talousarviossa esitetään mm., että sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämistapakokeilusta (YTHS-malli) aiheutuvia kustannuksia. Tämä saattaa lisätä mm. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ohjautuvien määrää.

13 Hallitusohjelman painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Julkisen talouden vakauttaminen Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

14 Hallitusohjelma ja STM:n sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia 1/3 Sisältää mm. seuraavaa: Parannetaan monialaisen kuntoutuksen (mm. ammatillinen, sosiaalinen, lääkinnällinen) asiakaslähtöisyyttä Kunnallista terveyspalvelujärjestelmää ja sairausvakuutus- järjestelmää yhteen sovitetaan monikanavaisen rahoitusjärjestelmän ongelmien vähentämiseksi Tehostetaan terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja raportointia niin, että muodostetaan asiakkaiden kannalta tavoitteelliset ja toiminnalliset hoito- ja palveluketjut, joiden kokonaiskustannukset ovat järjestämisvastuussa olevilla tahoilla hallinnassa

15 Hallitusohjelma ja STM:n sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia 2/3 Sovitetaan yhteen Kelan järjestämä ja rahoittama psykoterapia ja kuntoutus muuhun julkiseen palvelukokonaisuuteen Painotetaan työkyvyttömyyden ehkäisemistä ja osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantamista työurien pidentämisessä Kuntoutuksen onnistumisen parantamiseksi varmistetaan oikea- aikaisen ja viivytyksettömän kuntoutuksen toteutuminen. Erityishuomio suunnataan varhaisvaiheen ennakoivan kuntoutustarpeen tunnistamiseen Kuntoutus otetaan osaksi hoito- ja työhönpaluuprosessia Iäkkäille henkilöille säädetään oikeus palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen Työ- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan

16 Hallitusohjelma ja STM:n sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia 3/3 Nuorten yhteiskuntatakuun mukaisesti jokaiselle alle 25- vuotiaalle nuorelle tai 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan mm. kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta, elleivät muut vaihtoehdot tule kysymykseen Arvioidaan Kelan kuntoutusoikeuteen liittyvän 65 vuoden ikärajan korottaminen 68 vuoteen

17 Kolmivuotissuunnitelmassa esitetään Harkinnanvaraisen kuntoutuksen ajankohtaiset haasteet ja linjaukset Toiminnan ja varojen käytön painoalueet ja kohdentuminen vuosina Kuntoutuspalveluiden sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden Kuntoutuspalveluiden sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden voimavarojen kohdentaminen valituille painoalueille

18 Kurssitoiminnan tulevia linjauksia Sairausryhmissä Kelan järjestämä kuntoutus kohdentuu niihin henkilöihin, joilla on vaativan ja moniammatillisen kuntoutuksen tarvetta Harvinaiset sairaudet Omaishoitajat

19 Sairausryhmäkohtaisten kurssien muutoksista Kurssityyppien sisälle kuuluvat palvelut annetaan aikaisempaa laajemmalle asiakasryhmille Edellyttää palveluntuottajalta entistä monipuolisempaa henkilöstöä Palveluntuottaminen mahdollista myös osittain alihankintaa käyttämällä Järjestöjen ja kuntoutuslaitosten kannattanee tehdä yhteistarjouksia Toinen on Kelalle palvelua tarjoava palveluntuottaja ja toinen on tämän alihankkija Alihankintasopimuksen täytyy olla kunnossa jo tarjousta tehtäessä Palvelut hankitaan avoimella tarjouskilpailulla Suorahankintamenettelyille ei enää ole mahdollisuuksia / tarvetta Tarjoajien tulee osata tehdä tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia Tarjouksia ei voi jälkeenpäin parannella / korjata, niistä ei voida jälkikäteen käydä neuvotteluja Järjestöjen kannattaa hankkia / päivittää omaa tarjouksen tekemisen osaamistaan ennen kevään tarjouskierroksen alkua Neuvontaa ja ohjausta / koulutusta voi ostaa mm. hankintoihin erikoistuneilta asianajotoimistoilta ja koulutusyrityksiltä

20 Kelan kuntoutuspalvelujen kehittäminen eri elämänvaiheisiin Lapset Nuoret Nuoret aikuiset Työikäiset (työssä olevat / työstä poissaolevat) Ikäihmiset Pikku LAKU NUKU TK-hanke / TK 2 -hanke GERI / IKKU Tules, verkostoyhteistyö Iso LAKU MT / OPI Neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishanke VAKE / näkövammaisten nuorten hanke MT / AMI-hanke VAKE / MS-hanke GERI / Kevennetty kävely, tehostettu kädenkäyttö GERI / Kotona asuvat dementiapotilaat GERI / Aktivoiva fysioterapia VAKE / Hyvät kuntoutuskäytännöt

21 Kuntoutustarpeen havaitseminen Kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi (assessment) Tavoitteiden asettaminen (goalsetting) Oikea-aikainen, oikein kohdennettu ja vaikuttava kuntoutus Kuntoutujan arkeen perustuva kuntoutus = Lähestymistapa, jossa tuetaan ja mahdollistetaan arjessa selviytymistä ja osallistumista kuntoutujan tarpeista ja voimavaroista lähtien Tavoitteet GASmenetelmällä Näyttöön perustuva käytäntö Moniammatillinen yhteistyö Kuntoutujan aktiivisuus ja vaikutusmahdollisuudet

22 Kuntoutustarpeen havaitseminen Kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi (assessment) Edelleen kuntoutustarve Tavoitteiden asettaminen (goal setting) Vaikuttavuuden arviointi (evaluation) suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kuntoutustoimenpiteet Varmistettava, että kuntoutuja saa tukea ja neuvontaa keinoista oman toimintakykynsä ylläpysymiseksi saa ohjausta miten uusi kuntoutusjakso voi järjestyä Paltamaa, Karhula, Suomela-Markkanen, Autti-Rämö (toim.) HYVÄN KUNTOUTUSKÄYTÄNNÖN PERUSTA Käytännön analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: Kela, 2011

23 KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma Valtion talousarvioesitys 2012 kuntoutuksen kokonaismenoarvio 283 milj. euroa kuntoutusraha 77 milj. euroa Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen Kela saa käyttää enintään 90,2 milj. euroa, josta yksilökohtaiseen kuntoutukseen 77,3 milj. euroa ja kehittämis- ja tutkimushankkeisiin 12,9 milj. euroa

24 Varojen käyttösuunnitelma Kela hakee suunnitelmakaudelle harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen korotusta elinkustannusindeksin mukaisesti 1 Elinkustannusindeksin mukaiseksi korotukseksi on arvioitu 2,1 vuonna 2013 ja 2,0 vuosina Työ- ja toimintakykyä edistävä kuntoutus 2 Suoriteperusteisen toiminnan työkykyä edistävä kuntoutus ja työelämästä poissa olevien toimintakykyä edistävä kuntoutus on yhdistetty. Geriatrisen kuntoutuksen kehittämishanke 3 Geriatrisen kuntoutuksen kehittämishankkeen varoja siirretään iäkkäiden työelämästä poissa olevien kurssitoimintaan 0,3 M vuonna 2012 ja 1,4 M vuonna 2013 myös pääasiallisesti iäkkäiden kurssitoimintaan.

25 Kuntoutuspalvelusta tehty sopimus velvoittaa Hyväksytty tarjous ja sen perusteella tehty sopimus sitoo sopimusosapuolia koko sopimuskauden ajan Muutoksia voi tehdä vai rajoitetusti vain siltä osin ja siten kuin sopimuksessa on kerrottu Palvelutuottajaan kohdistuvista muutossuunnitelmista on ilmoitettava ja sovittava Kelan kanssa hyvissä ajoin (min. 2 kk) ennen aiottua ajankohtaa Palvelun sisällön, henkilöstön ja laskutuksen on oltava sopimuksen mukaista koko sopimuskauden ajan Sopimusrikkomukset aiheuttavat sopimuksen mukaiset seuraamukset: toiminnan ja maksamisen keskeytys, sopimussakko, takaisinperintä, sopimuksen purkaminen, vahingonkorvaus

26 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Asiantuntijalääkäri Paula Melart Asiantuntijalääkäri Ville Pursiainen Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi Toimistosihteeri Helena Neuvonen Ohjaustiimi Kehittämispäällikkö Mikko Toivanen Raportointitiimi Kehittämispäällikkö Auli Tormonen Järjestelmä- ja prosessitiimi Järjestelmäpäällikkö Maija Rainamo Palvelujen kehittämistiimi Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Hankintatiimi Hankintapäällikkö Kari Tolonen Suunnittelija Marjaana Alaja Vakuutussihteeri Matti Paronen Lakimies Heidi Giss Suunnittelija Seija Sukula Vakuutussihteeri Ulla Grönholm Vakuutussihteeri Riitta Toppari Suunnittelija Eija Haapala Suunnittelija Terhi Tuominen Suunnittelija Meeri Korhonen Vakuutussihteeri Milla Uusitalo Suunnittelija Eija Lehtinen Suunnittelija Marjaana Pajunen Suunnittelija Riikka Peltonen Suunnittelija Leena Penttinen Suunnittelija Veli-Matti Vadén Suunnittelija Marketta Vepsäläinen Vakuutussihteeri Virpi Palomäki Suunnittelija Juhani Rinne Suunnittelija Sanna Voutilainen Vakuutussihteeri Arita Goh Ma. suunnittelija Jaana Halin Ma. suunnittelija Anu Hansten Suunnittelija Marjatta Kallio Suunnittelija Irja Kiisseli Suunnittelija Elina Kulmanen (vv.) Ma. toimistosihteeri Paula Lehto Suunnittelija Anneli Louhenperä Ma. suunnittelija Hanna Pakarinen Vakuutussihteeri Marja-Leena Pakarinen Suunnittelija Hanna Pakkala Toimistosihteeri Sirkka-Liisa Peltonen Suunnittelija Leena Poikkeus Ma. suunnittelija Piia Tiilikallio Suunnittelija Pirjo K Tikka Toimistosihteeri Hanna Tocklin Suunnittelija Tuulikki Karhu Vakuutussihteeri Aila Kekki Suunnittelija Anita Ketola Ma. vakuutussihteeri Taina Mbaye Ma. suunnittelija Anna-Elina Molgaard Suunnittelija Anne Myllyaho Suunnittelija Piia Pekola

27 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi Kehittämispäällikkö Mikko Toivanen Suunnittelija Marjaana Alaja Lakimies Heidi Giss Vakuutussihteeri Ulla Grönholm Suunnittelija Eija Haapala Suunnittelija Meeri Korhonen Suunnittelija Eija Lehtinen Suunnittelija Marjaana Pajunen Suunnittelija Riikka Peltonen Suunnittelija Leena Penttinen Suunnittelija Veli-Matti Vadén Suunnittelija Marketta Vepsäläinen

28 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Raportointitiimi Kehittämispäällikkö Auli Tormonen Vakuutussihteeri Matti Paronen Suunnittelija Seija Sukula Vakuutussihteeri Riitta Toppari Suunnittelija Terhi Tuominen Vakuutussihteeri Milla Uusitalo

29 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Järjestelmä- ja prosessitiimi Järjestelmäpäällikkö Maija Rainamo Vakuutussihteeri Virpi Palomäki Suunnittelija Juhani Rinne Suunnittelija Sanna Voutilainen

30 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Palvelujen kehittämistiimi Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Vakuutussihteeri Arita Goh Ma. suunnittelija Jaana Halin Ma. suunnittelija Anu Hansten Suunnittelija Marjatta Kallio Suunnittelija Irja Kiisseli Suunnittelija Elina Kulmanen (vv.) Ma. toimistosihteeri Paula Lehto Suunnittelija Anneli Louhenperä Ma. suunnittelija Hanna Pakarinen Vakuutussihteeri Marja-Leena Pakarinen Suunnittelija Hanna Pakkala Toimistosihteeri Sirkka-Liisa Peltonen Suunnittelija Leena Poikkeus Ma. suunnittelija Piia Tiilikallio Suunnittelija Pirjo K Tikka Toimistosihteeri Hanna Tocklin

31 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Hankintatiimi Hankintapäällikkö Kari Tolonen Suunnittelija Tuulikki Karhu Vakuutussihteeri Aila Kekki Suunnittelija Anita Ketola Ma. vakuutussihteeri Taina Mbaye Ma. suunnittelija Anna-Elina Molgaard Suunnittelija Anne Myllyaho Suunnittelija Piia Pekola

32 Kuntoutus tie parempaan elämään

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2012 2014 Sisällys 1. Lähtökohdat... 1 2. Kuntoutuksen lähivuosien haasteet... 2 2.1. Kuntoutuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus

Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011. Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus Ajankohtaista Kelassa 18.11.2011 Jorma Kiuttu, LT, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Pohjois-Suomen aluekeskus 1 Ajankohtaista Sairauspäivärahan lakimuutos 1.7.2011 Sairauspäivärahan lakimuutos

Lisätiedot

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Tekijät Jaana Halin Tuula Sahiluoto Tiina Suomela-Markkanen 1 VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Sisällys 1 Tausta 3 2 Projektin tunnistetiedot 3 3 Tavoitteet ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Kuntoutus työurien pidentäjänä

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Kuntoutus työurien pidentäjänä Tuloksellisuustarkastuskertomus Kuntoutus työurien pidentäjänä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 2/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 2/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

FYSI-yrittäjäinfo 3/2012

FYSI-yrittäjäinfo 3/2012 16.4.2012 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki Puh 09-477 2344, fax 09-477 2314 fysi.info@fysi.fi, www.fysi.fi KOKOUSKUTSU FYSI RY:n KEVÄTKOKOUKSEEN Suomen

Lisätiedot

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti Toimittaneet Aila Pikkarainen,

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

Ray. Kunnat. Valtiokonttori

Ray. Kunnat. Valtiokonttori IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUKSEN UUSIA TUULIA / VANHUS-KASTE / KESKI-SUOMI GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS UUTTA, VANHAA VAI LAINATTUA? AILA PIKKARAINEN JAMK /KELA IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot