Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2006. Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden"

Transkriptio

1 Lyhyesti... Palstan jutut kksi Kirsti Levander, Matkakustannusten vertukseen muuts n Julukuun lpussa tehtiin tulverlakiin muuts, jka kskee matkakustannusten vertusta pitkillä kmennuksilla. Matkakustannusten vertuskhtelu li kk viime vuden ajan esillä verttajan timenpiteiden, KHO:n päätöksen ja sittemmin tulverlain muutksen valmistelun jhdsta. Asia n llut merkityksellinen niille YTN:n liittjen jäsenille, jtka vat pitkillä, yli vuden kestävillä kmennuksilla. Lakimuutksen mukaan: Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään kahden vuden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jllin matkakustannukset vat yleisten maksamisedellytysten täyttyessä vervapaita. Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla vidaan pitää kuitenkin enintään klmen vuden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, js kyse n työskentelystä rajatun ajan kestävässä työkhteessa, jlla Tup-työryhmä ehdtti uusia keinja pitkäaikaistyöttömyyden hitn suritetaan lunteeltaan sellaista tilapäistä työtä, jnka surittaminen työntekemispaikalla päättyy, kun työ saadaan valmiiksi. Lisäksi edellytetään, että työskentely suritetaan työntekemispaikassa, jka n yli 100 kilmetrin etäisyydellä vervelvllisen asunnsta ja varsinaisesta työpaikasta. Kahden vuden ylittävältä ajalta matkakustannusten krvaukset vat vervapaata tula ainastaan sillin, kun vervelvllinen n työmatkan takia yöpynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin vuksi tarpeellisissa tilapäisissä majitustilissa. Määräaikja svelletaan, js erityinen työntekemispaikka n llut vervelvllisen pääasiallinen työskentelypaikka. Määräajan laskenta alitetaan alusta, js vervelvllisen työskentely samassa työntekemispaikassa n keskeytynyt yhtäjaksisesti vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja vervelvllinen n tänä aikana työskennellyt tisessa työntekemispaikassa. Lakia svelletaan ensimmäisen kerran vudelta 2005 timitettavassa vertuksessa. Lakia svelletaan myös työskentelyyn, jka n alkanut ennen tämän lain vimaantula. n Työministeriön asettama Tup 2 -työryhmä ehdttaa aktiivisen työnhaun pelisääntöihin ja työvimatimistjen timintatapihin selkeyttä. Yrityksille suunnattuun palkkatukeen ja työmarkkinatuen tukisetelin käyttöön ryhmä tiv justa. Lisäksi ryhmä esittää työvimanvukrauksen pilttihankkeen käynnistämistä, vaikeimmin työllistyvien välityömarkkiniden kehittämistä sekä työelämäläheisen saamisen parantamista. Näiden ehdtusten tarkituksena n helpttaa avimien työpaikkjen täyttymistä ja nstaa työttömien aktivintiaste 30 prsenttiin. Ehdtusten eteenpäin vieminen n j sin alkanut. Työministeriö asetti viime vuden huhtikuussa vusia kskevan tulpliittisen spimuksen perusteella klmikantaisen työryhmän valmistelemaan työllistymistä helpttavia ja työviman kysynnän ja tarjnnan khtaanta parantavia aktiivitimenpiteitä. Taustalla n riski siitä, että suurten ikälukkien tullessa eläkeikään työviman niukkuus ja työvimakapeikt tulevat esteiksi taluden kasvulle. Ehdtusten tavitteena n lyhentää työttömyysjaksja ja tyrehdyttää virtaa pitkittyvään työttömyyteen. Ehdtuksissa tarkastellaan myös varhaisen puuttumisen timintatapja työvimatimistissa sekä keskeisten työvimapalvelujen laatua ja tehkkuutta. Lisäksi eduskunta edellytti, että j maksuunpantujen verjen salta selvitetään mahdllisuudet myöntää vertusmenettelylain 88 :n tarkittamalla tavalla hujennus niissä tapauksissa, jissa vern perimistä lisi pidettävä ilmeisen khtuuttmana. Päivärahat ja kilmetrikrvaukset 2006 Ktimaan päivärahat työmatkan kestaika yli 6 tuntia (sapäiväraha) päiväraha 14 eura yli 10 tuntia (kkpäiväraha) 30 eura Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavurkauden vähintään 2 tunnilla, päiväraha n 14 eura, js yli 6 tunnilla, se n 30 eura. Js matkustaja jnakin matkavurkautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruan, päivärahan määrä n pulet edellä kerrtuista määristä. Ilmaisella rualla tarkitetaan kkpäivärahan kysymyksessä llen kahta ja sapäivärahan kysymyksessä llen yhtä ilmaista ateriaa. Kilmetrikrvaus autn käytöstä Krvaus man autn käytöstä n 42 senttiä kilmetriltä. Käyttöetuautlla tehdystä työmatkasta 12 senttiä kilmetriltä. Krvaukset, jita maksetaan kilmetrikrvauksen lisäksi, vat muuttuneet siten, että henkilöiden, suurten tai painavien esineiden sekä kiran kuljettamisesta maksettavan vervapaan krvauksen enimmäismäärä n nussut yhdestä sentistä kahteen senttiin kilmetriä khden. Ulkmaan päivärahat Ulkmaan päivärahat n vahvistettu yhteensä 209 maalle tai alueelle. Päivärahan määrä nusi 91 maassa tai alueella ja alenee 29 maassa verrattuna vuteen Lisätietja: 34 TEK tekniikan akateemiset 1/2006

2 Työajista ei spua EU:ssa palkansaajien ikeus enimmäistyöaikaan turvattava n EU:n työministerien neuvst ei päässyt julukuussa yhteisymmärrykseen työaikadirektiivin muutksista. Puheenjhtajamaa Isn-Britannian kmprmissiesitys, jka lisi säilyttänyt mahdllisuuden direktiivin enimmäistyöaikjen ylittämiseen, kaatui. Palkansaajien kannalta tämä li hyvä uutinen. Se merkitsee, että EU:ssa ei le pliittista yhteisymmärrystä ylipitkien työaikjen säilyttämisestä, san AKAVAn lakimies Minna Helle. Tällä hetkellä EU:n työaikadirektiivi mahdllistaa enimmäistyöajista pikkeamisen, js työnantaja ja työntekijä niin spivat. Niin kutsuttu pt ut -järjestelmä n tettu käyttöön etupäässä Britanniassa, missä jka kahdeksas työntekijä tekee yli 48 tunnin työviikka. Sumessa järjestelmä ei le käytössä. EU:n parlamentti n vaatinut pt ut -järjestelmän pistamista. Myös Sumi n neuvstssa kannattanut ylipitkistä työajista lupumista, mutta se kuuluu neuvstn pienenevään vähemmistöön. On hyvä, ettei Sumi taipunut hunihin kmprmisseihin. Kaikille palkansaajille tulisi taata ikeus EU:n perusikeusasiakirjan mukaisesti enimmäistyöaikaan, Helle san. Neuvst li j aiemmin päässyt yhteisymmärrykseen siitä, ettei työpaikalla tapahtuvaa ei-aktiivista päivystysaikaa lueta työaikaan. Myös työajan tasittumisjaksja pidennetään 12 kuukauteen. Työaikadirektiivin uudistus n Eurpan parlamentin ja neuvstn yhteispäätösmenettelyssä. Nyt uudistus siirtyy tulevien puheenjhtajamaiden harteille. TEK / Tim Mikama Teksti: Jyrki Raina Tellisuuden ammattiliitt yhteen Phjismaissa n Yli 1.2 miljnaa palkansaajaa edustavat tellisuuden ammattiliitt perustavat vuden alusta uuden phjismaisen etujärjestön. Sen nimeksi tulee Phjismaiden tellisuustyöntekijät (IN). Uuteen järjestöön yhdistetään Phjismainen Metalli sekä kemian-, paperi- ja tekstiilialjen NIF, jilla n yhteensä 22 kaikkia henkilöstöryhmiä edustavaa jäsenliitta. Sumesta Phjismaiden tellisuustyöntekijöihin kuuluu kahdeksan tellisuuden ammattiliitta. Yhdistymisen taustalla n rajjen hämärtyminen tellisuudenaljen välillä sekä halu yhdistää vimat tehkkaaseen edunvalvntaan Phjlassa, Eurpassa ja maailmassa. Kansallisten liittjen fuusiprsesseja n meneillään mnissa maissa. IN:n jäsenliitt haluavat pulustaa phjismaista mallia, jhn kuuluu ssiaalinen turvallisuus, demkraattisen vaikuttamisen rakenteet, tasa-arv sekä kehittynyt kansallinen ja paikallinen spimusjärjestelmä. Ne humauttavat, että phjismainen malli n viime aikina herättänyt kiinnstusta useissa maissa ja Eurpan uninin taslla. Uuden järjestön painpisteitä vat spimusplitiikan lisääntyvä krdininti Eurpassa, phjismaisen tellisuuden tulevaisuuden strategiat, ay-verkstjen rakentaminen ylikansallisiin yrityksiin sekä kansainväliset puitespimukset yritysten kanssa ammattiyhdistysikeuksien takaamiseksi. Liitt tulevat valvmaan phjismaisilla yrityksiä, jilla n velvllisuus käyttäytyä hyvin kaikkialla, missä ne timivat maailmassa. IN:n jäsenliitt haluavat lla aktiivisia yhteistyökumppaneita tellisen phjan säilyttämiseksi Phjismaissa tutkimuksen, tutekehityksen, innvaatiiden ja kulutuksen avulla. Phjismaiden tellisuustyöntekijöiden perustava kkus Rutsin Sigtunassa valitsi uuden järjestön puheenjhtajaksi nrjalaisen Kjell Bjørndalenin ja pääsihteeriksi Jyrki Rainan. Järjestön timist sijaitsee Tukhlmassa. Muutsten ennakinnilla parannetaan henkilöstön asemaa tutannn siirtyessä ulkmaille n Työministeriön asettama glbalisaatityöryhmä luvutti raprttinsa työministeri Tarja Filatville julukuun alussa. Glbalisaatityöryhmän tehtävänä li selvittää henkilöstön asemaa tutannn siirtyessä ulkmaille. Työryhmä tteaa raprtissaan, että tutanta ulkmaille siirrettäessä henkilöstön asemaa vidaan parantaa kehittämällä muutsten ennakintia. Yritysten yhteiskuntavastuuta vidaan edistää lisäämällä tiedtusta. Lainsäädäntöä kehitettäessä tulisi ttaa humin henkilöstön infrminnin ja knsultinnin ikea-aikaisuus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Lisäksi erityistä humita tulee kiinnittää tukien takaisinperintää kskeviin säännöksiin. Klmikantaisessa työryhmässä li keskeisten työmarkkinajärjestöjen lisäksi työministeriön, kauppaja tellisuusministeriön sekä valtineuvstn kanslian edustus. Elinkeinelämän keskusliitt ja Sumen Yrittäjät vat jättäneet raprttiin eriävän mielipiteensä. Työryhmän raprtti n luettavissa työhallinnn Internet-sivuilla sitteessa TEK tekniikan akateemiset 1/

3 Teksti ja kuva: Kirsti Levander Ptkua PrHwryhmästä! Omaehtisen työllistymisen tukipisteessä Idea-Pintsissa Helsingissä tisensa khdanneet akateemiset saajat päättivät lyödä fiksut päänsä yhteen ja perustivat man PrHwryhmänsä. Nämä viisikymppiset työtä vaille jääneet jhdn ja päällikkötasn ihmiset vat ehdttman bisneshenkistä prukkaa; yrittäjyys n mnelle varteentettava vaihteht. Meiltä löytyy jhtprtaan saamista, kielitaita, kansainvälistä kulttuurisaamista, markkinntikykyä ja ennen kaikkea vankkaa työkkemusta, jukka vetävä eknmi Heikki Veriö kert. Jatkajayrittäjyys kiinnstaa kvasti. Heti kun minulle spiva, hyvän liikeidean phjalta timiva ja kehityskelpinen firma n tarjlla, len valmis harkitsemaan sen stamista, ryhmässä timiva DI, MBA (IMD) Mikk Kaarela vakuuttaa. PrHw-ryhmässä timivat vat myös valmiita vukrajhtajiksi tai vaativiin prjektitehtäviin esimerkiksi yrityksen murrsvaiheen ajaksi. Vähän yli vusi sitten perustetussa ryhmässä timii tistakymmentä henkeä aktiivisesti. Lisää tetaan mieluusti mukaan, sillä jukk uusiutuu kk ajan. Yrittäjiksi n lähtenyt tähän mennessä j klme. Mikk Kaarela ja Heikki Veriö kannustavat yrittäjyydestä ja jhttasn knsultintitehtävistä kiinnstuneita mukaan PrHw-ryhmään. PrHw-ryhmä tapaa viikittain. Luvassa n vertaistukea, mutta ennen kaikkea pyritään löytämään työllistymismahdllisuuksia ja yritysideita. Ryhmä kehittää kaiken aikaa myös maa saamistaan, keväällä n luvassa kurssitusta yrittäjyyteen liittyvistä aiheista. Lisätietja ryhmän timinnasta kiinnstuneille sekä yritykseensä jatkajaa etsiville sitteesta ja Idea-Pintsin timinnasta yleensä ÅBO AKADEMIN UUSI TEKNILLINEN TIEDEKUNTA (TkF) IT JA PROSESSITEKNIIKKA SAMAN KATON ALLE n Åb Akademin kemiallis-teknillisestä tiedekunnasta tulee vudenvaihteessa Åb Akademin teknillinen tiedekunta, lyhennettynä ÅA/ TkF (Tekniska fakulteten vid Åb Akademi). Kaikki infrmaatiteknlgian tutkimus ja petus Åb Akademissa keskitetään prsessitekniikan petuksen ja tutkimuksen kanssa uudistuneeseen teknilliseen tiedekuntaan. Kaksi sasta, yli tuhat piskelijaa Uudessa Åb Akademin teknillisessä tiedekunnassa (TkF) n kaksi sasta: kemiallis-teknillinen (KT) ja infrmaatiteknlgian (IT) sast. Tiedekunnassa n yli tuhat piskelijaa, nin 25 prfessria sekä satja tutkijita ja pettajia. Tiedekunta kuluttaa prsessija tiettekniikan diplmi-insinöörejä sekä tietjenkäsittelypin ja tietjärjestelmätieteen maistereita. Tiedekunnasta vi saada paitsi diplmi-insinöörin myös filsfian ja kauppatieteen maisterin tutkinnn. Tietjärjestelmätieteen petus yhdistää yritystaluden aineet nykyaikaiseen infrmaatiteknlgiaan. Opetuksessa n klme painaluetta: yritysjhdn, markkininnin ja laskentatimenkirjanpidn tietjärjestelmät. Tietjenkäsittelypin kulutus keskittyy hjelmistkehitykseen. Prsessitekniikan diplmi-insinöörikulutus antaa mahdllisuudet syventyä muun muassa prsessikemiaan, prsessien systeemitekniikkaan, puunjalstustekniikkaan, bi- ja materiaalitekniikkaan sekä tellisuustaluteen. Pääaineita tiettekniikan diplmi-insinöörikulutuksessa vat sulautetut järjestelmät, tellinen systeemitekniikka sekä hjelmisttutant Neljännes diplmiinsinööreistä jatkaa thtreiksi Teknillisen tiedekunnan tavitteena n kuluttaa nin 80 diplmiinsinööriä, 40 maisteria ja 20 thtria vusittain. Nin 25 prsenttia valmistuneista diplmi-insinööreistä jatkaa thtrintutkintn saakka. Tiedekunnalla n kansainväliset kulutushjelmat kemiantekniikassa ja it-alalla. Tiedekunta n keskeinen tekijä TUCS-rganisaatissa, Turun tietteknillisessä tutkimus- ja petuskeskuksessa, jssa kaupungin kaikki klme ylipista (Åb Akademi, Turun ylipist ja Turun kauppakrkeakulu) vat yhteistiminnassa. Tiedekunnassa timii kaksi Sumen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä: yksi tiettekniikan alalla (Centre fr Reliable Sftware Technlgy, CREST) ja Prsessikemian keskus Centret (PCC) kemiantekniikassa. Uutta teknillistä tiedekuntaa jhtavat vuden 2006 alusta prfessri Mikk Hupa dekaanina sekä prfessrit Barbr Back ja Kim Wikström varadekaaneina. 36 TEK tekniikan akateemiset 1/2006

4 Insinöörien Ruvat ry:n puheenjhtaja Helka Hllmén luvutti yhdistyksen 55-vutishistriikin TEKin timinnanjhtajalle Heikki Kaupille. Teksti ja kuva: Kirsti Levander Insinöörien Ruvien histriaa 55 vudelta n Insinöörien Ruvat ry:n syntyvusi li Alkuaikja ja tapahtumia 55 vuden ajalta muistellaan ruvien tureessa histriikissa. Kansien väliin n tiivistetty keskeiset asiat kultakin vusikymmeneltä ja runsaasti kuva-aineista. Teksesta välittyykin heti selailemalla kuva yhdistyksen vilkkaasta timinnasta ja ruvien ilisesta yhdessälsta. Insinöörien Ruvat ry:n histriikin kansikuvassa ruvat vat vierailulla Edunkuntatalssa vunna TunnustusPAANU 2005 Billnäsin Rakennusapteekille n Sumen Arkkitehtiliitt (SAFA) myönsi vuden 2005 kestävän kehityksen TunnustusPAANU-palkinnn Billnäsissä sijaitsevalle Rakennusapteekki Oy. Rakennusapteekki n edistänyt lunnnmukaisten rakennusmateriaalien käyttöä ja vanhjen rakennusten krjaamista asianmukaisilla materiaaleilla ja -menetelmillä. SAFAn palkinnn ttivat vastaan Rakennusapteekin perustajat Anette Ringbm ja Jari Ahlqvist. Kemiantekniikan kilta täyttää 30 vutta! Vusijuhlat järjestetään Lappeenrannassa. Juluristikn vitt Rvaniemelle TEK-lehden juluristikkn tuli runsaasti vastauksia. Ristikn ikein täyttäneiden juksta palkinnn saajaksi arvttiin Yrjö Peussa Rvaniemeltä. Hänelle n timitettu TEK-lahja. Onnittelumme vittajalla ja parhaat kiitkset kaikille sallistuneille. Yhteyshenkilönä Sanna Ojanen (tiedttaja) TEK tekniikan akateemiset 1/

5 Lukijalta... TEKin jäsenalennukset autn vukrauksessa Minulle tuli tarve vukrata aut Espanjasta viikksi. Vukrausvaihtehtja alin käydä läpi viime vuden pulella ja auta tarvitsin tämän vuden alussa. TEKin jäsenenä tuumasin, että nyt lisi iva tilaisuus käyttää hyväkseni TEKin neuvttelemia jäsenalennuksia. Lpputuls li karmea: mitään sellaista alennusta, mitä TEKin nettisivuilla jäsenille luvattiin, en saanut! Ryhdyin sitten tiedustelemaan TEKistä, mistä minen jhtuu, eli että nettisivuilla luvataan sellaista, mitä sitten tsitilanteessa ei saakaan. TEKissä asiaa selvitettiin. Hertz ilmitti itis, että aika li ajanut jäsenetujen hi. Siis hetkinen, lik jäsenetuspimus tehty sellaiseksi, ettei se sitnut tista sapulta lainkaan? Suureksi hämmästyksekseni Aviksen alennusplitiikkaa ryhdyttiin vimallisesti pulustamaan TEKin timesta. Timinnanjhtaja Kauppi selvitti minulle, että Aviksen ktimaan hinnista 3 vurkauden vukravaihtehdssa etu n enemmän kuin nettisivuilla luvattu 10 %. Tarkistin asian, mutta kkeilin vukraa 4 vurkauden hinnalla. Osittautui, että kuka tahansa lisi vinut vukrata autn Avikselta neljäksi vurkaudeksi samaan hintaan kuin TEKin alennuksella klmeksi vurkaudeksi! Tällaisia jäsenetuspimuksia li siis neuvteltu jäsenten eduksi. TEKin palveluksessa n varsin mittava jukk juristin kulutuksen saaneita henkilöitä (jäsenalmanakan mukaan ainakin 6). On siis varsin uta, että TEKissä ei sata spia jäsenetuja sellaiseksi, että ne myös sitvat tista sapulta. Esitin TEKille, että nettisivuilta pistettaisiin turhien jäsenetujen mainstaminen. Tähän ei sustuttu, vaan Aviksen mains n siellä edelleen ikein hallituksen päätöksellä. Sutavaa lisi, että TEKissä nyt sitten valvtaan, että alennusta myös annetaan. Valvntavastuuta ei tule missään tapauksessa siirtää jäsenille, niin kuin nyt n tapahtunut! Kyllä kai jäsenetu tarkittaa sitä, että jäsenetua myös saa ilman aikaa vievää vertailua. Tämän hetkisen spimuksen perusteella jäsenalennus vi lla se kalliimpi vaihteht! Timinnanjhtajan kmmentti TEKin verkksivuilla kerrtaan Avis-alennuksesta näin: Avis tarjaa TEKin jäsenille autnvukrausta ktimaassa erikishintaan (päivä- ja viiknlppuhinta). Ktimaan hinnat vat kiinteitä ja vimassa ympäri vuden. Alennusprsentti vaihtelee tarjustilanteesta riippuen. Kampanja-, spimus- tai muihin erikishintihin ei tule alennusta. Ulkmailla TEKin alennustunnuksesta n hyötyä vain rajitetusti. Etujen saanti edellyttää TEKin Avis AWD -numern käyttöä/ilmittamista varaukseen. TEKin Avis AWD-numer n Z Seuraavaksi saatan yrittää nauttia muistakin TEKin neuvttelemista jäsenalennuksista. Edessä n tdennäköisesti hauskja ja henkeäsalpaavia hetkiä. Kuinkahan mni etu n täyttä ptaskaa? Taun Virtanen Jäsenalennuksen käyttäjä, HUOM! Jäsenedun tarjaja antaa alennuksia mista hinnistaan. Alennukset vaihtelevat khteen ja ajankhdan mukaan. Alennettunakaan hinta ei välttämättä le markkiniden edullisin. Tisaalta myös tarjtun palvelun laadussa (esim. vukrattavien autjen ikä) n erja palveluntarjajien välillä. Kannattaa aina vertailla hintja ja laatua! Virtasen havaint, että TEKin jäsenhinnasta ei aina le hyötyä, pitää paikkansa. Silti n mnia tilanteita erityisesti lyhyet autnvukraukset arkipäivinä, jllin tarjushintja n vähemmän jissa jäsentunnuksella saa 15 prsentin alennuksen, useita kymmeniä eurja. Virtanenkaan ei le pystynyt esittämään esimerkkiä, jssa jäsentunnuksella saisi samasta vukrauksesta kalliimman hinnan. Kaikki edun tarjajat antavat alennuksen mista hinnistaan, jllin n usein hmahdllista löytää kilpailija, jka tarjaa vielä halvemmalla. TEKin jäsenalennukset eivät tässä suhteessa pikkea minkään järjesteön vastaavista. Heikki Kauppi Kirjita kkemuksestasi Näin selvisin työpaikkakiusaamisesta Työpaikkakiusaaminen n yleistä ja siitä n puhuttu ja kirjitettu paljn. Nyt n aika mennä eteenpäin ja selvittää, miten siitä pääsee ern: Miten työpaikilla n puututtu kiusaamiseen? Kuka n puuttunut ja mitä n tehty tilanteen selvittämiseksi? Mitä kiusattu itse n tehnyt lpettaakseen kiusaamisen? Millaisia tulksia n saatu aikaan? TJS Opintkeskus, Työterveyslaits, Jhtamistaidn Opist ja Sumalaisen Kirjallisuuden Seura keräävät kiusattujen makhtaisia kkemuksia ja selviytymistarinita. Kertmusten phjalta etsitään hyviä timintamalleja työpaikkakiusaamisen ratkaisemiseksi. Timintamalleja hyödynnetään käytännössä esimerkiksi esimiesten ja luttamusmiesten kulutuksessa. Kertmuksista tai niiden phjalta julkaistaan myös kirja. Kirjittajalta pyydetään lupa, js kertmus tai tteita siitä julkaistaan. Sumalaisen Kirjallisuuden Seura arkisti alkuperäiset kirjitukset myös myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Kirjituksia kerätään Kirjitushjeet järjestäjärganisaatiiden www-sivuilla: TJS Opintkeskus Työterveyslaits Jhtamistaidn Opist ja Sumalaisen Kirjallisuuden Seura Lisätietja ja hjeita myös TJS Opintkeskuksesta, puh. (09) Kirjittajien kesken arvtaan viiknlppu kylpylässä. Pääpalkinnn lisäksi arvtaan 20 järjestäjärganisaatiiden julkaisemaa kirjaa. 38 TEK tekniikan akateemiset 1/2006

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina ANTIIKIN KULTTUURI 2015-2017 Antiikin kulttuuri n vapaa sivuaine kaikille ylipistn piskelijiksi hyväksytyillä. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri sa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia Ylipistjen tasa-arvpäivät 17. - 18.4.2012 Itä-Sumen ylipist, Kupin kampus Snellmania, Suuri luentsali Tiistai 17.4.2012 Puheenjhtaja Perttu Vartiainen? 9.00-10.00 Ilmittautuminen ja aamukahvi 10.00-10.15

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 Yhteenvet Laatujhtryhmän helmikuussa 2006 hyväksymä timintasuunnitelma vusille 2006 ja 2007 linjasi laatustrategian knkreettisia timia

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot