Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2006. Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden"

Transkriptio

1 Lyhyesti... Palstan jutut kksi Kirsti Levander, Matkakustannusten vertukseen muuts n Julukuun lpussa tehtiin tulverlakiin muuts, jka kskee matkakustannusten vertusta pitkillä kmennuksilla. Matkakustannusten vertuskhtelu li kk viime vuden ajan esillä verttajan timenpiteiden, KHO:n päätöksen ja sittemmin tulverlain muutksen valmistelun jhdsta. Asia n llut merkityksellinen niille YTN:n liittjen jäsenille, jtka vat pitkillä, yli vuden kestävillä kmennuksilla. Lakimuutksen mukaan: Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään kahden vuden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jllin matkakustannukset vat yleisten maksamisedellytysten täyttyessä vervapaita. Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla vidaan pitää kuitenkin enintään klmen vuden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, js kyse n työskentelystä rajatun ajan kestävässä työkhteessa, jlla Tup-työryhmä ehdtti uusia keinja pitkäaikaistyöttömyyden hitn suritetaan lunteeltaan sellaista tilapäistä työtä, jnka surittaminen työntekemispaikalla päättyy, kun työ saadaan valmiiksi. Lisäksi edellytetään, että työskentely suritetaan työntekemispaikassa, jka n yli 100 kilmetrin etäisyydellä vervelvllisen asunnsta ja varsinaisesta työpaikasta. Kahden vuden ylittävältä ajalta matkakustannusten krvaukset vat vervapaata tula ainastaan sillin, kun vervelvllinen n työmatkan takia yöpynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin vuksi tarpeellisissa tilapäisissä majitustilissa. Määräaikja svelletaan, js erityinen työntekemispaikka n llut vervelvllisen pääasiallinen työskentelypaikka. Määräajan laskenta alitetaan alusta, js vervelvllisen työskentely samassa työntekemispaikassa n keskeytynyt yhtäjaksisesti vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja vervelvllinen n tänä aikana työskennellyt tisessa työntekemispaikassa. Lakia svelletaan ensimmäisen kerran vudelta 2005 timitettavassa vertuksessa. Lakia svelletaan myös työskentelyyn, jka n alkanut ennen tämän lain vimaantula. n Työministeriön asettama Tup 2 -työryhmä ehdttaa aktiivisen työnhaun pelisääntöihin ja työvimatimistjen timintatapihin selkeyttä. Yrityksille suunnattuun palkkatukeen ja työmarkkinatuen tukisetelin käyttöön ryhmä tiv justa. Lisäksi ryhmä esittää työvimanvukrauksen pilttihankkeen käynnistämistä, vaikeimmin työllistyvien välityömarkkiniden kehittämistä sekä työelämäläheisen saamisen parantamista. Näiden ehdtusten tarkituksena n helpttaa avimien työpaikkjen täyttymistä ja nstaa työttömien aktivintiaste 30 prsenttiin. Ehdtusten eteenpäin vieminen n j sin alkanut. Työministeriö asetti viime vuden huhtikuussa vusia kskevan tulpliittisen spimuksen perusteella klmikantaisen työryhmän valmistelemaan työllistymistä helpttavia ja työviman kysynnän ja tarjnnan khtaanta parantavia aktiivitimenpiteitä. Taustalla n riski siitä, että suurten ikälukkien tullessa eläkeikään työviman niukkuus ja työvimakapeikt tulevat esteiksi taluden kasvulle. Ehdtusten tavitteena n lyhentää työttömyysjaksja ja tyrehdyttää virtaa pitkittyvään työttömyyteen. Ehdtuksissa tarkastellaan myös varhaisen puuttumisen timintatapja työvimatimistissa sekä keskeisten työvimapalvelujen laatua ja tehkkuutta. Lisäksi eduskunta edellytti, että j maksuunpantujen verjen salta selvitetään mahdllisuudet myöntää vertusmenettelylain 88 :n tarkittamalla tavalla hujennus niissä tapauksissa, jissa vern perimistä lisi pidettävä ilmeisen khtuuttmana. Päivärahat ja kilmetrikrvaukset 2006 Ktimaan päivärahat työmatkan kestaika yli 6 tuntia (sapäiväraha) päiväraha 14 eura yli 10 tuntia (kkpäiväraha) 30 eura Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavurkauden vähintään 2 tunnilla, päiväraha n 14 eura, js yli 6 tunnilla, se n 30 eura. Js matkustaja jnakin matkavurkautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruan, päivärahan määrä n pulet edellä kerrtuista määristä. Ilmaisella rualla tarkitetaan kkpäivärahan kysymyksessä llen kahta ja sapäivärahan kysymyksessä llen yhtä ilmaista ateriaa. Kilmetrikrvaus autn käytöstä Krvaus man autn käytöstä n 42 senttiä kilmetriltä. Käyttöetuautlla tehdystä työmatkasta 12 senttiä kilmetriltä. Krvaukset, jita maksetaan kilmetrikrvauksen lisäksi, vat muuttuneet siten, että henkilöiden, suurten tai painavien esineiden sekä kiran kuljettamisesta maksettavan vervapaan krvauksen enimmäismäärä n nussut yhdestä sentistä kahteen senttiin kilmetriä khden. Ulkmaan päivärahat Ulkmaan päivärahat n vahvistettu yhteensä 209 maalle tai alueelle. Päivärahan määrä nusi 91 maassa tai alueella ja alenee 29 maassa verrattuna vuteen Lisätietja: 34 TEK tekniikan akateemiset 1/2006

2 Työajista ei spua EU:ssa palkansaajien ikeus enimmäistyöaikaan turvattava n EU:n työministerien neuvst ei päässyt julukuussa yhteisymmärrykseen työaikadirektiivin muutksista. Puheenjhtajamaa Isn-Britannian kmprmissiesitys, jka lisi säilyttänyt mahdllisuuden direktiivin enimmäistyöaikjen ylittämiseen, kaatui. Palkansaajien kannalta tämä li hyvä uutinen. Se merkitsee, että EU:ssa ei le pliittista yhteisymmärrystä ylipitkien työaikjen säilyttämisestä, san AKAVAn lakimies Minna Helle. Tällä hetkellä EU:n työaikadirektiivi mahdllistaa enimmäistyöajista pikkeamisen, js työnantaja ja työntekijä niin spivat. Niin kutsuttu pt ut -järjestelmä n tettu käyttöön etupäässä Britanniassa, missä jka kahdeksas työntekijä tekee yli 48 tunnin työviikka. Sumessa järjestelmä ei le käytössä. EU:n parlamentti n vaatinut pt ut -järjestelmän pistamista. Myös Sumi n neuvstssa kannattanut ylipitkistä työajista lupumista, mutta se kuuluu neuvstn pienenevään vähemmistöön. On hyvä, ettei Sumi taipunut hunihin kmprmisseihin. Kaikille palkansaajille tulisi taata ikeus EU:n perusikeusasiakirjan mukaisesti enimmäistyöaikaan, Helle san. Neuvst li j aiemmin päässyt yhteisymmärrykseen siitä, ettei työpaikalla tapahtuvaa ei-aktiivista päivystysaikaa lueta työaikaan. Myös työajan tasittumisjaksja pidennetään 12 kuukauteen. Työaikadirektiivin uudistus n Eurpan parlamentin ja neuvstn yhteispäätösmenettelyssä. Nyt uudistus siirtyy tulevien puheenjhtajamaiden harteille. TEK / Tim Mikama Teksti: Jyrki Raina Tellisuuden ammattiliitt yhteen Phjismaissa n Yli 1.2 miljnaa palkansaajaa edustavat tellisuuden ammattiliitt perustavat vuden alusta uuden phjismaisen etujärjestön. Sen nimeksi tulee Phjismaiden tellisuustyöntekijät (IN). Uuteen järjestöön yhdistetään Phjismainen Metalli sekä kemian-, paperi- ja tekstiilialjen NIF, jilla n yhteensä 22 kaikkia henkilöstöryhmiä edustavaa jäsenliitta. Sumesta Phjismaiden tellisuustyöntekijöihin kuuluu kahdeksan tellisuuden ammattiliitta. Yhdistymisen taustalla n rajjen hämärtyminen tellisuudenaljen välillä sekä halu yhdistää vimat tehkkaaseen edunvalvntaan Phjlassa, Eurpassa ja maailmassa. Kansallisten liittjen fuusiprsesseja n meneillään mnissa maissa. IN:n jäsenliitt haluavat pulustaa phjismaista mallia, jhn kuuluu ssiaalinen turvallisuus, demkraattisen vaikuttamisen rakenteet, tasa-arv sekä kehittynyt kansallinen ja paikallinen spimusjärjestelmä. Ne humauttavat, että phjismainen malli n viime aikina herättänyt kiinnstusta useissa maissa ja Eurpan uninin taslla. Uuden järjestön painpisteitä vat spimusplitiikan lisääntyvä krdininti Eurpassa, phjismaisen tellisuuden tulevaisuuden strategiat, ay-verkstjen rakentaminen ylikansallisiin yrityksiin sekä kansainväliset puitespimukset yritysten kanssa ammattiyhdistysikeuksien takaamiseksi. Liitt tulevat valvmaan phjismaisilla yrityksiä, jilla n velvllisuus käyttäytyä hyvin kaikkialla, missä ne timivat maailmassa. IN:n jäsenliitt haluavat lla aktiivisia yhteistyökumppaneita tellisen phjan säilyttämiseksi Phjismaissa tutkimuksen, tutekehityksen, innvaatiiden ja kulutuksen avulla. Phjismaiden tellisuustyöntekijöiden perustava kkus Rutsin Sigtunassa valitsi uuden järjestön puheenjhtajaksi nrjalaisen Kjell Bjørndalenin ja pääsihteeriksi Jyrki Rainan. Järjestön timist sijaitsee Tukhlmassa. Muutsten ennakinnilla parannetaan henkilöstön asemaa tutannn siirtyessä ulkmaille n Työministeriön asettama glbalisaatityöryhmä luvutti raprttinsa työministeri Tarja Filatville julukuun alussa. Glbalisaatityöryhmän tehtävänä li selvittää henkilöstön asemaa tutannn siirtyessä ulkmaille. Työryhmä tteaa raprtissaan, että tutanta ulkmaille siirrettäessä henkilöstön asemaa vidaan parantaa kehittämällä muutsten ennakintia. Yritysten yhteiskuntavastuuta vidaan edistää lisäämällä tiedtusta. Lainsäädäntöä kehitettäessä tulisi ttaa humin henkilöstön infrminnin ja knsultinnin ikea-aikaisuus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Lisäksi erityistä humita tulee kiinnittää tukien takaisinperintää kskeviin säännöksiin. Klmikantaisessa työryhmässä li keskeisten työmarkkinajärjestöjen lisäksi työministeriön, kauppaja tellisuusministeriön sekä valtineuvstn kanslian edustus. Elinkeinelämän keskusliitt ja Sumen Yrittäjät vat jättäneet raprttiin eriävän mielipiteensä. Työryhmän raprtti n luettavissa työhallinnn Internet-sivuilla sitteessa TEK tekniikan akateemiset 1/

3 Teksti ja kuva: Kirsti Levander Ptkua PrHwryhmästä! Omaehtisen työllistymisen tukipisteessä Idea-Pintsissa Helsingissä tisensa khdanneet akateemiset saajat päättivät lyödä fiksut päänsä yhteen ja perustivat man PrHwryhmänsä. Nämä viisikymppiset työtä vaille jääneet jhdn ja päällikkötasn ihmiset vat ehdttman bisneshenkistä prukkaa; yrittäjyys n mnelle varteentettava vaihteht. Meiltä löytyy jhtprtaan saamista, kielitaita, kansainvälistä kulttuurisaamista, markkinntikykyä ja ennen kaikkea vankkaa työkkemusta, jukka vetävä eknmi Heikki Veriö kert. Jatkajayrittäjyys kiinnstaa kvasti. Heti kun minulle spiva, hyvän liikeidean phjalta timiva ja kehityskelpinen firma n tarjlla, len valmis harkitsemaan sen stamista, ryhmässä timiva DI, MBA (IMD) Mikk Kaarela vakuuttaa. PrHw-ryhmässä timivat vat myös valmiita vukrajhtajiksi tai vaativiin prjektitehtäviin esimerkiksi yrityksen murrsvaiheen ajaksi. Vähän yli vusi sitten perustetussa ryhmässä timii tistakymmentä henkeä aktiivisesti. Lisää tetaan mieluusti mukaan, sillä jukk uusiutuu kk ajan. Yrittäjiksi n lähtenyt tähän mennessä j klme. Mikk Kaarela ja Heikki Veriö kannustavat yrittäjyydestä ja jhttasn knsultintitehtävistä kiinnstuneita mukaan PrHw-ryhmään. PrHw-ryhmä tapaa viikittain. Luvassa n vertaistukea, mutta ennen kaikkea pyritään löytämään työllistymismahdllisuuksia ja yritysideita. Ryhmä kehittää kaiken aikaa myös maa saamistaan, keväällä n luvassa kurssitusta yrittäjyyteen liittyvistä aiheista. Lisätietja ryhmän timinnasta kiinnstuneille sekä yritykseensä jatkajaa etsiville sitteesta ja Idea-Pintsin timinnasta yleensä ÅBO AKADEMIN UUSI TEKNILLINEN TIEDEKUNTA (TkF) IT JA PROSESSITEKNIIKKA SAMAN KATON ALLE n Åb Akademin kemiallis-teknillisestä tiedekunnasta tulee vudenvaihteessa Åb Akademin teknillinen tiedekunta, lyhennettynä ÅA/ TkF (Tekniska fakulteten vid Åb Akademi). Kaikki infrmaatiteknlgian tutkimus ja petus Åb Akademissa keskitetään prsessitekniikan petuksen ja tutkimuksen kanssa uudistuneeseen teknilliseen tiedekuntaan. Kaksi sasta, yli tuhat piskelijaa Uudessa Åb Akademin teknillisessä tiedekunnassa (TkF) n kaksi sasta: kemiallis-teknillinen (KT) ja infrmaatiteknlgian (IT) sast. Tiedekunnassa n yli tuhat piskelijaa, nin 25 prfessria sekä satja tutkijita ja pettajia. Tiedekunta kuluttaa prsessija tiettekniikan diplmi-insinöörejä sekä tietjenkäsittelypin ja tietjärjestelmätieteen maistereita. Tiedekunnasta vi saada paitsi diplmi-insinöörin myös filsfian ja kauppatieteen maisterin tutkinnn. Tietjärjestelmätieteen petus yhdistää yritystaluden aineet nykyaikaiseen infrmaatiteknlgiaan. Opetuksessa n klme painaluetta: yritysjhdn, markkininnin ja laskentatimenkirjanpidn tietjärjestelmät. Tietjenkäsittelypin kulutus keskittyy hjelmistkehitykseen. Prsessitekniikan diplmi-insinöörikulutus antaa mahdllisuudet syventyä muun muassa prsessikemiaan, prsessien systeemitekniikkaan, puunjalstustekniikkaan, bi- ja materiaalitekniikkaan sekä tellisuustaluteen. Pääaineita tiettekniikan diplmi-insinöörikulutuksessa vat sulautetut järjestelmät, tellinen systeemitekniikka sekä hjelmisttutant Neljännes diplmiinsinööreistä jatkaa thtreiksi Teknillisen tiedekunnan tavitteena n kuluttaa nin 80 diplmiinsinööriä, 40 maisteria ja 20 thtria vusittain. Nin 25 prsenttia valmistuneista diplmi-insinööreistä jatkaa thtrintutkintn saakka. Tiedekunnalla n kansainväliset kulutushjelmat kemiantekniikassa ja it-alalla. Tiedekunta n keskeinen tekijä TUCS-rganisaatissa, Turun tietteknillisessä tutkimus- ja petuskeskuksessa, jssa kaupungin kaikki klme ylipista (Åb Akademi, Turun ylipist ja Turun kauppakrkeakulu) vat yhteistiminnassa. Tiedekunnassa timii kaksi Sumen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä: yksi tiettekniikan alalla (Centre fr Reliable Sftware Technlgy, CREST) ja Prsessikemian keskus Centret (PCC) kemiantekniikassa. Uutta teknillistä tiedekuntaa jhtavat vuden 2006 alusta prfessri Mikk Hupa dekaanina sekä prfessrit Barbr Back ja Kim Wikström varadekaaneina. 36 TEK tekniikan akateemiset 1/2006

4 Insinöörien Ruvat ry:n puheenjhtaja Helka Hllmén luvutti yhdistyksen 55-vutishistriikin TEKin timinnanjhtajalle Heikki Kaupille. Teksti ja kuva: Kirsti Levander Insinöörien Ruvien histriaa 55 vudelta n Insinöörien Ruvat ry:n syntyvusi li Alkuaikja ja tapahtumia 55 vuden ajalta muistellaan ruvien tureessa histriikissa. Kansien väliin n tiivistetty keskeiset asiat kultakin vusikymmeneltä ja runsaasti kuva-aineista. Teksesta välittyykin heti selailemalla kuva yhdistyksen vilkkaasta timinnasta ja ruvien ilisesta yhdessälsta. Insinöörien Ruvat ry:n histriikin kansikuvassa ruvat vat vierailulla Edunkuntatalssa vunna TunnustusPAANU 2005 Billnäsin Rakennusapteekille n Sumen Arkkitehtiliitt (SAFA) myönsi vuden 2005 kestävän kehityksen TunnustusPAANU-palkinnn Billnäsissä sijaitsevalle Rakennusapteekki Oy. Rakennusapteekki n edistänyt lunnnmukaisten rakennusmateriaalien käyttöä ja vanhjen rakennusten krjaamista asianmukaisilla materiaaleilla ja -menetelmillä. SAFAn palkinnn ttivat vastaan Rakennusapteekin perustajat Anette Ringbm ja Jari Ahlqvist. Kemiantekniikan kilta täyttää 30 vutta! Vusijuhlat järjestetään Lappeenrannassa. Juluristikn vitt Rvaniemelle TEK-lehden juluristikkn tuli runsaasti vastauksia. Ristikn ikein täyttäneiden juksta palkinnn saajaksi arvttiin Yrjö Peussa Rvaniemeltä. Hänelle n timitettu TEK-lahja. Onnittelumme vittajalla ja parhaat kiitkset kaikille sallistuneille. Yhteyshenkilönä Sanna Ojanen (tiedttaja) TEK tekniikan akateemiset 1/

5 Lukijalta... TEKin jäsenalennukset autn vukrauksessa Minulle tuli tarve vukrata aut Espanjasta viikksi. Vukrausvaihtehtja alin käydä läpi viime vuden pulella ja auta tarvitsin tämän vuden alussa. TEKin jäsenenä tuumasin, että nyt lisi iva tilaisuus käyttää hyväkseni TEKin neuvttelemia jäsenalennuksia. Lpputuls li karmea: mitään sellaista alennusta, mitä TEKin nettisivuilla jäsenille luvattiin, en saanut! Ryhdyin sitten tiedustelemaan TEKistä, mistä minen jhtuu, eli että nettisivuilla luvataan sellaista, mitä sitten tsitilanteessa ei saakaan. TEKissä asiaa selvitettiin. Hertz ilmitti itis, että aika li ajanut jäsenetujen hi. Siis hetkinen, lik jäsenetuspimus tehty sellaiseksi, ettei se sitnut tista sapulta lainkaan? Suureksi hämmästyksekseni Aviksen alennusplitiikkaa ryhdyttiin vimallisesti pulustamaan TEKin timesta. Timinnanjhtaja Kauppi selvitti minulle, että Aviksen ktimaan hinnista 3 vurkauden vukravaihtehdssa etu n enemmän kuin nettisivuilla luvattu 10 %. Tarkistin asian, mutta kkeilin vukraa 4 vurkauden hinnalla. Osittautui, että kuka tahansa lisi vinut vukrata autn Avikselta neljäksi vurkaudeksi samaan hintaan kuin TEKin alennuksella klmeksi vurkaudeksi! Tällaisia jäsenetuspimuksia li siis neuvteltu jäsenten eduksi. TEKin palveluksessa n varsin mittava jukk juristin kulutuksen saaneita henkilöitä (jäsenalmanakan mukaan ainakin 6). On siis varsin uta, että TEKissä ei sata spia jäsenetuja sellaiseksi, että ne myös sitvat tista sapulta. Esitin TEKille, että nettisivuilta pistettaisiin turhien jäsenetujen mainstaminen. Tähän ei sustuttu, vaan Aviksen mains n siellä edelleen ikein hallituksen päätöksellä. Sutavaa lisi, että TEKissä nyt sitten valvtaan, että alennusta myös annetaan. Valvntavastuuta ei tule missään tapauksessa siirtää jäsenille, niin kuin nyt n tapahtunut! Kyllä kai jäsenetu tarkittaa sitä, että jäsenetua myös saa ilman aikaa vievää vertailua. Tämän hetkisen spimuksen perusteella jäsenalennus vi lla se kalliimpi vaihteht! Timinnanjhtajan kmmentti TEKin verkksivuilla kerrtaan Avis-alennuksesta näin: Avis tarjaa TEKin jäsenille autnvukrausta ktimaassa erikishintaan (päivä- ja viiknlppuhinta). Ktimaan hinnat vat kiinteitä ja vimassa ympäri vuden. Alennusprsentti vaihtelee tarjustilanteesta riippuen. Kampanja-, spimus- tai muihin erikishintihin ei tule alennusta. Ulkmailla TEKin alennustunnuksesta n hyötyä vain rajitetusti. Etujen saanti edellyttää TEKin Avis AWD -numern käyttöä/ilmittamista varaukseen. TEKin Avis AWD-numer n Z Seuraavaksi saatan yrittää nauttia muistakin TEKin neuvttelemista jäsenalennuksista. Edessä n tdennäköisesti hauskja ja henkeäsalpaavia hetkiä. Kuinkahan mni etu n täyttä ptaskaa? Taun Virtanen Jäsenalennuksen käyttäjä, HUOM! Jäsenedun tarjaja antaa alennuksia mista hinnistaan. Alennukset vaihtelevat khteen ja ajankhdan mukaan. Alennettunakaan hinta ei välttämättä le markkiniden edullisin. Tisaalta myös tarjtun palvelun laadussa (esim. vukrattavien autjen ikä) n erja palveluntarjajien välillä. Kannattaa aina vertailla hintja ja laatua! Virtasen havaint, että TEKin jäsenhinnasta ei aina le hyötyä, pitää paikkansa. Silti n mnia tilanteita erityisesti lyhyet autnvukraukset arkipäivinä, jllin tarjushintja n vähemmän jissa jäsentunnuksella saa 15 prsentin alennuksen, useita kymmeniä eurja. Virtanenkaan ei le pystynyt esittämään esimerkkiä, jssa jäsentunnuksella saisi samasta vukrauksesta kalliimman hinnan. Kaikki edun tarjajat antavat alennuksen mista hinnistaan, jllin n usein hmahdllista löytää kilpailija, jka tarjaa vielä halvemmalla. TEKin jäsenalennukset eivät tässä suhteessa pikkea minkään järjesteön vastaavista. Heikki Kauppi Kirjita kkemuksestasi Näin selvisin työpaikkakiusaamisesta Työpaikkakiusaaminen n yleistä ja siitä n puhuttu ja kirjitettu paljn. Nyt n aika mennä eteenpäin ja selvittää, miten siitä pääsee ern: Miten työpaikilla n puututtu kiusaamiseen? Kuka n puuttunut ja mitä n tehty tilanteen selvittämiseksi? Mitä kiusattu itse n tehnyt lpettaakseen kiusaamisen? Millaisia tulksia n saatu aikaan? TJS Opintkeskus, Työterveyslaits, Jhtamistaidn Opist ja Sumalaisen Kirjallisuuden Seura keräävät kiusattujen makhtaisia kkemuksia ja selviytymistarinita. Kertmusten phjalta etsitään hyviä timintamalleja työpaikkakiusaamisen ratkaisemiseksi. Timintamalleja hyödynnetään käytännössä esimerkiksi esimiesten ja luttamusmiesten kulutuksessa. Kertmuksista tai niiden phjalta julkaistaan myös kirja. Kirjittajalta pyydetään lupa, js kertmus tai tteita siitä julkaistaan. Sumalaisen Kirjallisuuden Seura arkisti alkuperäiset kirjitukset myös myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Kirjituksia kerätään Kirjitushjeet järjestäjärganisaatiiden www-sivuilla: TJS Opintkeskus Työterveyslaits Jhtamistaidn Opist ja Sumalaisen Kirjallisuuden Seura Lisätietja ja hjeita myös TJS Opintkeskuksesta, puh. (09) Kirjittajien kesken arvtaan viiknlppu kylpylässä. Pääpalkinnn lisäksi arvtaan 20 järjestäjärganisaatiiden julkaisemaa kirjaa. 38 TEK tekniikan akateemiset 1/2006

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Osavusikatsaus tammi kesäkuu 2015 Timitusjhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.7.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

alkaen. Salomonkatu 17 B, Helsinki.

alkaen. Salomonkatu 17 B, Helsinki. 1 Työeläkevakuuttajien susitus ammatilliseen kuntutukseen liittyvien kustannusten krvaamisesta sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten krvaamisesta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

5577/17 1 DPG LIMITE FI

5577/17 1 DPG LIMITE FI Eurpan uninin neuvst Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 5577/17 LIMITE CO EUR-PREP 3 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvstn pääsihteeristö Vastaanttaja: Pysyvien edustajien kmitea / Neuvst Asia: Eurppa-neuvst

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot