TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ"

Transkriptio

1 Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Kirjallisuuskatsaus Tutkimusosio 2 Kimmo Oinonen Markku Aaltonen

2 Esipuhe Tämä kirjallisuuskatsaus on toteutettu osana Työterveyslaitoksen vuosina tehtyä tutkimushanketta "Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen". Kirjallisuuskatsaus kuuluu hankkeen tutkimusosioon nro. 2. Tämän tutkimuksen pohjalta on kirjoitettu sisältö Euroopan työterveys ja työturvallisuusviraston suomenkielisille Työsuojelun tietopankki internetsivuille aiheella: Työterveys ja työturvallisuus tuottavuustekijänä osoitteessa Enemmän tietoa tämän sivuston kehittämisestä on tutkimushankkeen osaraportissa nro 6. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia on myös hyödynnetty koulutusmateriaalin tuottamisessa ja suunniteltaessa yrityskohtaisia menetelmiä ja työkaluja. Kirjallisuuskatsaus suoritettiin Työterveyslaitoksen työturvallisuustiimissä ja sen on kirjoittanut tekniikan ylioppilas Kimmo Oinonen. Katsaus on osa hänen diplomityötään, jonka hän on laatinut Tampereen teknillisen korkeakoulun Turvallisuustekniikan laitokselle. Kimmo Oinosta on työssään ohjannut tekniikan tohtori Markku Aaltonen, joka toimii tiimipäällikkönä Työterveyslaitoksen työturvallisuustiimissä. Tutkimuksen "Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen" ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, valtakunnallinen työtapaturmaohjelma, sosiaali ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Työterveyslaitos. Tutkimuksen ohjaukseen ovat osallistuneet myös työmarkkinajärjestöt EK ja SAK sekä seuraavat tapaturmavakuutuslaitokset: Pohjola, If, Tapiola ja Fennia. 2

3 Tiivistelmä Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen projekti liittyi valtakunnallisen työtapaturmaohjelman toimenpiteisiin. Sen tavoitteena oli hyödyntää paremmin tapaturmakustannuksiin ja työsuojelun taloudellisiin vaikutuksiin kertynyttä tietämystä ja luoda uutta tietoa aiheesta. Erityisesti painotettiin työpaikkojen eri intressiryhmien tietotarpeita kustannustietojen käytössä. Eri tutkimusosioissa keskityttiin tapaturmakustannusten laskemiseen yritystasolla ja yritysten välisissä toimitusketjuissa sekä testattiin uuden tapaturmaskenaariomallin soveltuvuutta Suomessa. Merkittävä osa tutkimusta oli myös internet sivuston kehittäminen ja tutkimustulosten perusteella tehtävän koulutus ja tiedotusaineiston tuottaminen ja hyödyntäminen. Tutkimus toteutettiin kiinteässä yhteistyössä Työsuojelurahaston, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton, työmarkkinajärjestöjen (EK, SAK), vakuutusyhtiöiden (Pohjola, If, Tapiola ja Fennia) ja sosiaali ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa. Tutkimukseen ilmoittautui mukaan 23 yritystä edustaen eri toimialoja. Tämä raportti kuvaa tutkimusosion 2 toteuttamisen koskien kirjallisuusselvitystä tuottavuudesta, sen kytkeytymisestä työympäristöparannuksin, sekä huonon työterveyden ja työturvallisuuden aiheuttamista kustannuksista. Tapaturma aiheuttaa inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Niitä voidaan pitää yritystoiminnan kannalta haitallisina sivutuotteina, joista aiheutuu kustannusten lisäksi häiriöitä tuotantotoimintaan. Tehostetulla tapaturmantorjuntatyöllä on sen sijaan mahdollista saavuttaa säästöjä vahinkokustannuksissa ja parantaa tuottavuutta. Työsuojelutoimenpiteitä arvioidaan tavallisesti lääketieteelliseltä tai tekniseltä perustalta. Taloudellinen näkökulma laajentaa päätöksenteon pohjaa niin, että voidaan tehdä taloudellisiin voimavaroihin nähden mahdollisimman tuottava ratkaisu. Huonon työympäristön seurauksena kustannuksia aiheutuu yrityksille, työntekijöille ja kansantaloudelle. Kirjallisuuskatsaus perustuu laajaan kotimaiseen ja ulkomaiseen julkaisuaineistoon, joka on kerätty erilaisten tietohakujen kautta. Siinä on pyritty huomioimaan myös uusin tutkimuskirjallisuus aiheesta. Katsaus koostuu viidestä eri luvusta, jotka käsittelevät tuottavuutta ja sen yhteyttä työympäristöparannuksiin, mittaamista ja seurantaa, sekä huonon työympäristön aiheuttamia kustannuksia. Raportissa on myös käsitelty yritysten yhteiskuntavastuuta, joka luo yleisen pohjan aiheen käsittelyyn. Kirjallisuuskatsaus sisältää käsiteluettelon ja laajan lähdeluettelon, joka koostuu lähes 200 julkaisusta. Kirjallisuusselvityksen pohjalta kirjoitettiin sisältö Euroopan työterveys ja työturvallisuusviraston suomenkielisille Työsuojelun tietopankki www sivuille aiheella: Työterveys ja työturvallisuus tuottavuustekijänä. Internetsivuston tarkoitus oli kerätä hajallaan oleva tieto yhteen paikkaan, jotta yritykset voisivat sitä hyödyntää omassa toiminnassaan. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia on myös hyödynnetty koulutusmateriaalin tuottamisessa ja suunniteltaessa yrityskohtaisia menetelmiä ja työkaluja. Yritysten kansainvälistymisen ja koventuvan kilpailun myötä työturvallisuuden kustannus ja tehokkuusajattelu tulee yhä enemmän lisääntymään työpaikoilla. 3

4 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 TIIVISTELMÄ...3 SISÄLLYSLUETTELO...4 KÄSITTEET JA LYHENTEET JOHDANTO Tutkimuksen taustaa ja näkökulmia Tutkimuksen teoreettinen viitekehys TUOTTAVUUS Tuottavuuden käsite ja yleinen merkitys Tuottavuuden merkitys ja vaikuttavat tekijät Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät Tuottavuutta heikentävät tekijät Tuottavuuden parantamisen edut TYÖYMPÄRISTÖPARANNUKSET JA TUOTTAVUUS Johdanto Työyhteisön kehittäminen ja hyvinvointi Hyvät johtamiskäytännöt Ergonomia...24 Ergonomia, työturvallisuus ja tuottavuus Työjärjestelyt ja suunnittelu Työajat Vuorotyö ja yötyö Määräaikaiset ja epävakaat työsuhteet ja niiden ongelmat Joustavat työajat TYKY toiminta Henkilöstön kehittäminen Perehdyttäminen ja työnopastus Koulutus Siisteys ja järjestys Laatu Tulospalkkaus Innovatiivisuus MITTAAMINEN, SEURANTA JA RAPORTOINTI Turvallisuuden ja suorituskyvyn mittaaminen Henkilöstövoimavarojen hallinta Yritysten yhteiskuntavastuu KUSTANNUKSET Johdanto Yritykselle aiheutuvat kustannukset Yritystaloudellinen näkökulma Tapaturma ja ammattitautikustannukset Sairauspoissaolokustannukset Ennenaikainen eläköityminen ja työkyvyttömyys Vaihtuvuuskustannukset

5 5.2.6 Vakuutusmaksut Yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset Kansantaloudellinen näkökulma Tapaturma ja ammattitautikustannukset Sairauspoissaolojen vaikutukset kansantalouteen Yksilölle aiheutuvat kustannukset Yksilötason seuraukset LÄHTEET

6 Käsitteet ja lyhenteet Bruttokansantuote EANPC Ergonomia Jäävuoriteoria Kannattavuus Tuottavuus Tapaturmataajuus Turvallisuuskulttuuri Tyky toiminta Työkyvyttömyys Yhteiskunnan kokonaistuotannon kehitystä kuvataan tunnusluvulla, jota kutsutaan bruttokansantuotteeksi (lyhenne BKT). Euroopan kansallisten tuottavuuskeskusten liitto Ergonomia tarkastelee tieteenalana ihmisen ja toimintajärjestelmän muiden osien vuorovaikutuksia ja soveltaa ammattialana ergonomian teoreettisia periaatteita, tietoja ja menetelmiä ihmisen hyvinvoinnin ja toimintajärjestelmän tehokkuuden optimoimiseksi. Heinrichin jäävuoriteorian mukaan suurin osa tapaturmien kustannuksista on niin sanottuja epäsuoria kustannuksia, jotka jäävät piiloon tai ovat vaikeasti havaittavia. Usein käytetty kannattavuuden tunnusluku, voittoprosentti, saadaan suhteuttamalla tulos liikevaihtoon tai tuotantoon ja kertomalla sadalla. Tuottavuudella (tuottavuussuure) tarkoitetaan yleiskäsitteenä kulloinkin tarkasteltavan kohteen, järjestelmän, valitun ajanjakson tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi järjestelmään sijoitettujen, käytettyjen, panosten suhdetta eli output per input. Työtapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan yrityksen tapaa toimia turvallisuusasioissa. Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan terveyteen, työ ja toimintakykyyn, hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työkyvyttömyys tarkoittaa tapaturman, sairauden tai taudin seurauksena syntyvää tilaa, joka täysin estää henkilöä tekemästä työtään tai jotakin muuta sellaista tehtävää tai palkkatyötä, jota hän olisi koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella kohtuudella kyennyt tekemään. 6

7 Työmatkatapaturma Tapaturma, joka on sattunut matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin. Työsuojelun tietopankki Euroopan työterveys ja työturvallisuusviraston Suomekieliset sivut, joiden tarkoituksena on levittää uutta työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää tietoa Työtapaturma Työturvallisuus /työsuojelukustannukset Vaihtuvuus Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Sisältävät kaikki huonosta työympäristöstä aiheutuneet kustannukset ja menetykset sekä työturvallisuuden/työsuojelun parantamiseen käytetyt panoskustannukset. Henkilöstövaihtuvuus on työsuhteensa aloittaneiden ja lopettaneiden työntekijöiden määrä suhteutettuna keskimääräiseen henkilöstömäärään tietyn ajanjakson aikana. Välilliset/epäsuorat kustannukset Välillisillä tai ns. piilokustannuksilla tarkoitetaan yritykselle tapaturman yhteydessä aiheutuvia kustannuksia joita muodostuu mm. seuraavistatekijöistä: töiden häiriintyminen, menetetty työaika, töiden uudelleen järjestely, aineelliset kustannukset, laatutappiot. Välilliset kustannukset ovat yleensä vakuuttamattomia kustannuksia. Välittömät/suorat kustannukset Välittömiä kustannuksia yritykselle ovat esimerkiksi tapaturmavakuutukset, ensiapu, tapaturmien tutkinta sekä omaisuus ja materiaalivahingot. 7

8 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen taustaa ja näkökulmia Tutkimus, jonka yhteydessä tämä kirjallisuuskatsaus valmistuu, liittyy valtakunnallisen työtapaturmaohjelman toimenpiteisiin 139. Kirjallisuuskatsaus on osa Työterveyslaitoksen tutkimushanketta: Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää paremmin tapaturmakustannuksiin ja työsuojelun taloudellisiin vaikutuksiin kertynyttä tietoa ja luoda uutta tietoa aiheesta. Erityisesti painotetaan työpaikkojen eri intressiryhmien tietotarpeita kustannustietojen käytössä. Tämän tutkimuksen pohjalta on kirjoitettu sisältö Euroopan työterveys ja työturvallisuusviraston Suomenkielisille Työsuojelun tietopankki internet sivuille aiheella: Työterveys ja työturvallisuus tuottavuustekijänä osoitteessa (kts. oheinen kuva). Tapaturma aiheuttaa inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Niitä voidaan pitää yritystoiminnan kannalta haitallisina sivutuotteina, joista aiheutuu kustannusten lisäksi häiriöitä tuotantotoimintaan 79. Tehostetulla tapaturmantorjuntatyöllä 8

9 on sen sijaan mahdollista saavuttaa säästöjä vahinkokustannuksissa ja parantaa tuottavuutta. Työsuojelutoimenpiteitä arvioidaan tavallisesti lääketieteelliseltä tai tekniseltä perustalta. Taloudellinen näkökulma laajentaa päätöksenteon pohjaa niin, että voidaan tehdä taloudellisiin voimavaroihin nähden mahdollisimman tuottava ratkaisu. Huonon työympäristön seurauksena kustannuksia aiheutuu yrityksille, työntekijöille ja kansantaloudelle. Ajanjaksolla on keskimäärin korvattu työtapaturmia ja ammattitauteja n kappaletta. Näistä noin 60 % johti vähintään kolmen päivän ja lähes 10 % vähintään kuukauden poissaoloon. Vuosittain vakuutuslaitokset maksavat korvauskuluja työtapaturmista ja ammattitaudeista noin 0,5 miljardia euroa 139. Tämän lisäksi yritykset joutuvat maksamaan välillisiä vakuuttamattomia kustannuksia tapaturmien aiheuttamien tuotantohäiriöiden vuoksi. Välilliset kustannukset voivat olla monikertaiset verrattuna välittömiin kustannuksiin. Monilla aloilla alihankinta ja erilaiset yhteistyöverkostot ovat tärkeitä oman toiminnan ohella. Alihankkijoiden toiminta vaikuttaa myös oman toiminnan tehokkuutteen. Yritykset ovat alkaneet kiinnittämään yhä enenmmän huomiota myös alihankkijoiden toiminnan turvallisuuteen. Monikaan yritys ei halua toimia yhteistyökumppanin kanssa, jonka tapaturmat ja poissaolot haittaavat toimintaa. Tapaturmat ja huonot työolot tuovat myös huonoa mainetta yritykselle ja sillä saattaa olla merkitystä sopimusten syntymiseen ja työntekijöiden rekrytointiin. Yrityksen turvallisuustoiminnan kriittisiä tekijöitä ovat sen johdon motiviit ja toimenpiteet. Jos johto on tietämätön tapaturmien ja yleensä huonojen työolojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä, torjuntatoimet nähdään helposti vain kannattamattomina menoina. Tapaturmavakuutusmaksut voivat olla tehokas motivointikeino silloin, kun yritys voi vaikuttaa niihin omilla toimenpiteillään. Nykyisin korostetaan entistä enemmän turvallisten työolojen merkitystä tuottavuuden ja laadun parantamisessa samalla kun säästetään vahinkokuluissa. Tampereen teknillinen korkeakoulu tutki yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa työympäristön ja tuottavuuden välistä suhdetta Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa vuosina Fyysisen työympäristön kokonaislaadukkuuden ja järjestyksen merkitys tuottavuuden kasvun edellytyksenä tuli esiin kaikissa osatutkimuksissa. Rakennustyömailla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys hyvän työympäristön ja tuottavuuden välillä. Tutkijoiden mukaan huono fyysinen työympäristö, erityisesti huono järjestys, aiheuttaa etsimistä, ajanhukkaa ja resurssien hukkakäyttöä. Sotku heikentää suoraan työn tuottavuutta. Toisaalta taas hyvä fyysinen työympäristö, erityisesti järjestys, on näkyvä merkki työmaajohdon onnistuneesta toiminnasta, minkä seurauksena myös työmaan taloudellinen tulos on hyvä. Rakennusalalla hyvää työmaan turvallisuustasoa voidaan käyttää jopa ennusteena työmaan tulevalle kannattavuudelle 74. Nykypäivänä työturvallisuuden ja työterveyden voidaan katsoa olevan hyvää bisnestä 60. Hyvä työterveys ja työturvallisuus kuuluu jokaisen yrityksen perusliiketoimintaan. Silti monissa yrityksissä on tietämättömyyttä työterveyden ja työturvallisuuden taloudellisesta puolesta ja tapaturmien, sairauspoissaolojen ja työympäristöpuutteiden kustannuksia ei ymmärretä 28. Työsuojelun taloudellisten vaikutusten arviointi on tärkeää ja vuosina EU:N työsuojelun strategiana ovat juuri taloudelliset vaikutukset. Strategian tavoitteena on vahvistaa riskien ehkäisyä ja yhdistää poliittisia välineitä 39. 9

10 1.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen periaatteena on kuvan 1. mukainen malli. Kuva 1. Työsuojelutoimenpiteiden taloudelliset vaikutukset 36. Mallin teorian mukaan onnistunut työsuojelutoimenpide parantaa työpaikan turvallisuustasoa ja vähentää sitä kautta tapaturmia, poissaoloja ja työperäisiä sairauksia. Tätä kautta saadaan pienennettyä turhia kustannuksia, mikä parantaa työpaikan tuottavuutta. Kuitenkin tällä samalla työsuojelutoimenpiteellä voi olla suoria vaikutuksia tuotannon tehostumiseen, esim. parempi järjestys ja siisteys parantaa tuotannon läpimenoaikoja ja vähentää varastotilan tarvetta, jotka siten vaikuttavat suoraan työpaikan tuottavuuteen. Mallia on hieman diplomityöhön laajennettu ja mukaan on otettu mittaus ja raportointitoimenpiteet. Näin myös viitekehys osaltaan noudattaa jatkuvan parantamisen periaatetta. Jatkuvan parantamisen periaate on esitetty kohdassa 3.2 työyhteisön kehittäminen ja hyvinvointi, kuva 9. 10

11 2. Tuottavuus 2.1 Tuottavuuden käsite ja yleinen merkitys. European productivity agency on määritellyt tuottavuuden Rooman konferenssissa vuonna 1958 seuraavasti: " Tuottavuus on sitä, mitä ihminen saa aikaan materiaalilla, pääomalla ja teknologialla. Tuottavuus on ennen kaikkea henkilökohtainen asenne" 180. Tuottavuuden kehittäminen on kansantaloudellisesti tärkeää. Se vaikuttaa kansantalouden kilpailukykyyn, sekä kehittymiseen ja määrittelee kansalaisten suhteellisen hyvinvointitason. Tuottavuuden paraneminen auttaa lisäämään taloudellista kasvua ja antaa edellytyksiä elintason nousuun. Se myös parantaa kilpailukykyä ja vähentää osaltaan hintojen nousupaineita 180. Yleiskäsiteenä tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi sijoitettujen panosten suhdetta (kuva 2.) TUOTTAVUUS = TUOTOS PANOS Kuva 2. Kaava tuottavuuden laskemiseen Tuottavuuden mittaus perustuu erilaisten tuotos panossuhteiden mittaamiseen. Se voi perustua seuraaviin tuotos panossuhteisiin 180 : 1. Tuotos kasvaa, panos pienenee 2. Tuotos kasvaa, panos pysyy vakiona 3. Tuotos kasvaa, mutta panos kasvaa hitaammin kuin tuotos. 4. Tuotos pysyy vakiona, panos pienenee 5. Tuotos pienenee, mutta panos pienenee nopeammin kuin tuotos. Yritystasolla tuottavuus on kyky yhdistää erilaisia panostekijöitä mahdollisimman hyvän tuotantotuloksen aikaansaamiseksi 64. Yritysmaailmassa puhutaan erilaisista tehokkuuksista ja niitä ovat ulkoinen, sisäinen, markkina ja strateginen tehokkuus. Yrityksissä tuottavuus, sen mittaaminen ja analysointi liitetään yleensä sisäisen tehokkuuden parantamiseksi tähtääviin toimenpiteisiin 139. Tämä ajattelutapa liittyy myös työympäristössä tehtäviin parannuksiin ja toimenpiteisiin. Koska tuottavuus kuvaa yrityksen sisäistä suorituskykyä ja kannattavuus ulkoista, voidaan yrityksen muilla suorituskyvyn osa alueilla tapahtuvan kehityksen voidaan katsoa edesauttavan myös kannattavuuden kehittymistä. Yritystoiminnan perimmäisenä tavoitteena on kannattavuus

12 Kuvassa 3. esitetään kannattavuuden muutokseen vaikuttavia tekijöitä. Kuva 3. Kannattavuuden muutostekijät 33. Tuottavuutta kehitettäessä pääpainona on, paljonko panoksia yritys käyttää tuotteen tai palvelun aikaansaamiseksi, koska pitkällä aikavälillä panosten ostohintoihin yritys ei voi juurikaan vaikuttaa. Työvoima, materiaali, energia ja muut työpanokset maksavat saman verran kuin kilpailijoillakin 139, 129. Yritys ei voi juurikaan vaikuttaa markkinoiden hintasuhteisiin, joten tuottavuutta on 33,41,177 kehitettävä muilla keinoin. Tällöin vaikutetaan panosten määrään ja laatuun, jolloin kyseeseen tulee yrityksen henkilöstö ja työympäristö 33.Yritys voi myös vaikuttaa tuottamiensa tuotteiden laatuun ja määrään 129. Jos hintasuhteet eivät muutu, tuottavuuden paraneminen parantaa aina kannattavuutta

13 EANPC:n malli: Tuottavuus ja sen taustatekijät Kuva 4. Tuottavuus ja sen taustatekijät. Tuottavuudella on tärkeä merkitys yritystoiminnalle. Tuottavuutta on jatkuvasti kehitettävä, jotta yritys pysyy kannattavana 135. Kannattavuus on yrityksen toimintatapojen ja henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon seurausta Tuottavuuden merkitys ja vaikuttavat tekijät Perinteinen keino parantaa tuottavuutta on investoida uusiin koneisiin ja laitteisiin, mutta se ei riitä jos työntekijät eivät ole motivoituneita hoitamaan työtehtäviään tai työympäristössä on puutteita, jotka haittaavat toimintaa. Esimerkiksi tapaturmat ja poissaolot heikentävät omalta osaltaan tuottavuutta. Jokainen keskeytys ja häiriö tuotannossa haittaa tuottavuuden kehittymistä ja syö yrityksen tulosta. Nykypäivänä kun maailmanmarkkinat määräävät suurelta osin hinnat ja laiteinvestoinneilla ei voida tuottavuutta määrättömästi nostaa on yrityksen kyettävä vaikuttamaan tuottavuuteen 33,41,177 muilla keinoilla. Keinoja tuottavuuden parantamiseen löytyy monia ja yksi niistä on työturvallisuuteen ja työterveyteen panostaminen. Työympäristöön liittyvillä parannuksilla pyritään siihen, että tuottavuutta voidaan nostaa pidentämättä työaikaa tai lisäämättä isoja määriä pääomaa. Turvallisuuteen ja terveyteen panostaminen tekee yrityksistä tuottavampia. Turvallisuuden ja tuottavuuden välinen linkki näkyy myös turvallisuutta parannettaessa. Kun korjataan turvallisuusongelmia löydetään ja korjataan myös yleisesti tuotantoon liittyviä ongelmia ja pullonkauloja 60. Kuvassa 5. on esitetty työympäristön ja tuottavuuden väliset vaikutuskanavat. 13

14 Kuva 5. Työympäristö tuottavuus vaikutuskanavat 139. Vaikka tuottavuutta voidaan parantaa monin eri keinoin on syytä muistaa, että yrityksen taloudellisten tavoitteiden ei tulisi olla ristiriidassa sen työolosuhteita koskevien tavoitteiden kanssa vaan niiden tulisi tukea ja täydentää toisiaan. Yritysten tulisi toteuttaa toimintatapoja, jotka hyödyttävät jokaista osapuolta. Samanaikaisesti tulisi parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä myös yrityksen työprosessien tehokkuutta ja tuottavuutta 41. Yrityksen sisäisten toimintojen yhteydessä tuottavuuden käsitettä voisi laajentaa ja mieltää siihen kuuluvaksi esimerkiksi palveluiden tuottamisen, suhteiden luomisen, innovaatiokyvyn, osaamisen parantamisen, luovuuden/kekseliäisyyden, luotettavuuden ja kyvyn toimia tiimissä. 2.3 Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät Tuottavuuden kehittämiseen vaikuttavat monet eri seikat ja se ei rakennu vain yhden tekijän tai toimenpiteen varaan. Työnkulun ja organisaation kehittäminen, sekä tiedon ja osaamisen lisääminen ovat avainasemassa tuottavuutta parannettaessa. Voimavaroja voidaan kohdentaa uudelleen tai tuotantotekniikkaa voidaan kehittää. Tuottavuutta kehitettäessä pyritään asiat tekemään paremmin, helpommin ja myös kustannustehokkaammin. Mitä pienemmillä panoksilla tuotteet tai palvelut saadaan aikaan sitä tuottavampaa toiminta on, Tuottavuuden kasvuun keskeisimmin vaikuttavat seikat 50,92,112,129,179 : Fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö Työmenetelmät Investoinnit Palkkaustapa Työn sujuvuus Työn sisältö Sisäinen yhteistyö ja kehittäminen Tuotteiden kysyntätilanne Johtaminen ja esimiestyö Henkilöstön kouluttaminen Monitaitoisuuden ja yhteistyötaitojen lisääminen Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet Teknologia Markkinatilanne 14

15 Kuvassa 6. on esitetty erilaisten työympäristöparannusten tuottavuusvaikutuksia. Kuva 6. Työympäristöparannusten vaikutus yritysten tuottavuuteen viimeaikaisten tutkimusten mukaan

16 2.4 Tuottavuutta heikentävät tekijät Tuottavuutta parannettaessa pyritään sellaiset toimenpiteet ja työvaiheet poistamaan, jotka eivät lisää tuotteen tai palvelun arvoa, mutta aiheuttavat turhia kustannuksia 127. Tuottavuutta heikentäviä tekijöitä 41, 180 : Työtapaturmat ja poissaolot Liian suuri vaihtuvuus Puutteet työympäristössä Riitaisa ilmapiiri Yleinen epäjärjestys Pitkä läpäisyaika Reklamaatiot Virheelliset tuotteet ja työn uudelleen tekeminen Tarpeettomat kuljetukset ja materiaalin käsittely Alhainen kapasiteetin käyttöaste Konehäiriöt Korkeat laatukustannukset Jäännösraaka aineet ja jätteet 2.5 Tuottavuuden parantamisen edut Tuottavuuden paranemisesta on yritykselle monia erilaisia etuja, mutta sen hyödyt ulottuvat myös kansantalouden ja yksittäisen työntekijän tasolle. 41,127,180 Tuottavuuden kasvun merkitys yrityksessä : Yrityksen kustannuskehitys hidastuu Hintakilpailukyky paranee Palkanmaksukyky paranee Työpaikat ovat turvallisemmalla pohjalla Työn luonne voi muuttua Rakenteellisia muutoksia yrityksessä Enemmän lisäarvoa asiakkaalle vähemmällä resurssikäytöllä Tuottavuuden paraneminen parantaa yleensä kannattavuutta, edellyttäen että hintasuhteet eivät muutu. Mahdollistaa jatkuvan kasvun ja selviytymisen markkinoilla 127,180 Tuottavuuden kasvun merkitys kansantaloudelle : Korkeampi elintaso Parempi kilpailukyky ja kehittyminen Auttaa lisäämään työllisyyttä Auttaa ylläpitämään sosiaalisia järjestelmiä (esim. sairaanhoito ja kuntoutus) Tuottavuuden paranemisen hyödyt ulottuvat myös yksittäisen työntekijän tasolle. Tuottavuuden kasvun merkitys yksilölle 180, 127 : Työpaikat turvallisemmalla pohjalla Mahdollisuus parempaan ansiotasoon 16

17 Työntekijöihin ja työympäristöön panostamalla yritys voi saada säästää kustannuksissa ja nostaa samanaikaisesti tuottavuutta. Miksi työntekijöihin ja työympäristöön kannattaa panostaa 113 : Työympäristön ja sen turvallisuuden parantaminen tuovat säästöjä ja kustannustehokkuutta. Henkilöstön hyvä fyysinen kunto vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa sitä kautta tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet parantavat tuottavuutta. Monitaitoisuus ja koulutus lisäävät tuottavuutta. Työhyvinvointi pienentää eläkekustannuksia. Yrityksen ideaalinen menestyksen kehä on esitetty kuvassa 7. Yrityksen menestyksen taustalla ja tuottavuuden parantamisessa on kyse sidosryhmien huomioon ottamisesta ja jatkuvasta parantamisesta. Kuva 7. Yrityksen ideaalinen menestyksen kehä

18 3. Työympäristöparannukset ja tuottavuus 3.1 Johdanto Työympäristön kehittämisen perusperiaatteet ovat työhön liittyvien terveyshaittojen ja tapaturmien ehkäiseminen, sekä myös turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen. Koska taloudellinen menestys ja kilpailukyky ovat tärkeitä yritykselle ja sen henkilöstölle on 28,33,179 näiden asioiden rinnalla otettava huomioon myös työolojen taloudelliset vaikutukset. Nykypäivänä globalisaation ja kiristyvän kilpailun myötä yritysten on karsittava kustannuksia. Tämä edellyttää tuottavuuden parantamista ja tulokseen pääsemistä mahdollisimman pienin kustannuksin. Etenkin työvoimavaltaisessa työssä yrityksen tulos perustuu työntekijöiden suoritusten varaan, jolloin tärkeäksi tekijäksi nousee työympäristö ja siihen liittyvät tekijät 137. Työsuojelu voidaan perinteisesti mieltää pelkäksi kustannusrasitteeksi 192, mutta panostaminen työsuojeluun ja työympäristön parantamiseen eivät ole pelkästään kustannus vaan hyvä työympäristö on keskeinen osatekijä tuloksen tekemisessä ja panostus on investointi tulevaisuuteen 108. Toimiakseen tuottavasti yritykset tarvitsevat päteviä, motivoituneita ja tehokkaita työntekijöitä. Terveellisten ja turvallisten olosuhteiden takaaminen työntekijöille on tärkeä edellytys sujuvalle ja tuottavalle toiminnalle. Työympäristön ja työolosuhteiden parantaminen, mikä käsittää myös terveyden ja turvallisuuden ja henkilöstön terveyden on erittäin tärkeää tuottavuuden kehitykselle 32, 192. Työympäristöparannukset lisäävät työntekijöiden hyvinvointia ja vaikuttavat näin yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen 179. On arvioitu, etteivät työympäristön aiheuttamat sairauspoissaolo ja tapaturmakustannukset ole välttämättä tärkein lisäkustannus. Työympäristön vaikutukset henkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen voivat olla merkittävämpi tekijä 108. Yhdysvalloissa on arvioitu työympäristön parannustoimenpiteillä saavutettavan kertaisia hyötyjä kustannussäästöjen ja tuottavuuden kasvun kautta verrattuna niistä aiheutuviin kustannuksiin 43.Taloudellisen näkökulman avulla voidaan työpaikkoja motivoida ja kannustaa kehittämään työoloja ja se on usein tehokkaampaa kuin lakiin vetoaminen 108. Luvussa kolme on esitetty esimerkkejä työympäristöparannuksista ja niiden tuottavuusvaikutuksista. Luvussa on pyritty listaamaan tutkimusten mukaan merkittävimmin tuottavuuteen vaikuttavat tekijät. 3.2 Työyhteisön kehittäminen ja hyvinvointi Työyhteisön kehittäminen ja sen vaikutukset tuottavuuteen. Työn haasteet ja vaatimukset muuttuvat koko ajan ja tämän takia yritykset joutuvat jatkuvasti tehostaman toimintaansa ja etsimään uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja. 18

19 Teknologian kehitys on monin tavoin vähentänyt ihmisen haitallista kuormittumista ja tapaturmariskejä työssä. Samaan aikaan kun fyysiset kuormitustekijät ovat vähentyneet ovat henkinen työnkuormitus ja osaamisen ylläpitämiseen liittyvät vaatimukset kasvaneet 122. Tämä tarkoittaa johdon ja koko yrityksen jatkuvaa oppimista ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin. Menestyksen taustalla on henkilöstön osaamisen taso sekä kyky sovittaa osaaminen ja oma toimintatapa muuttuvaan työympäristöön 113. Aina korkea ammatillinenkaan koulutus ei riitä takaamaan työntekijän tehokkuutta, jos hän ei ole motivoitunut työhönsä 74. Työyhteisön jatkuva ja kokonaisvaltainen kehittäminen on ensisijaista jokaiselle yritykselle, jonka menestys perustuu työntekijöiden henkiseen pääoman ja osaamiseen 113. Yrityksen jokaisen yksilön on sitouduttava yhteisen toimintamallin ja strategian kehittämiseen ja ylläpitämiseen, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Työyhteisön kehittämisen tarpeita ja lähtökohtia tulee miettiä tarkkaan ja kehittämisen tulisi aina lähteä työpaikan ja sen henkilöstön tarpeista. Kehittämistoiminnassa on painotettava sellaisia tekijöitä, jotka edistävät työntekijöiden terveyttä ja osaamista, sekä työpaikan toimivuutta ja tehokkuutta 91. Monissa yrityksissä suoritetaan erilaisia riskien kartoituksia, mutta ne kattavat yleensä vain laitteisiin, koneisiin, kemikaaleihin ja rakenteisiin liittyvät riskit. Työhyvinvointiin liittyvien riskien kartoitus jää yleensä vähemmälle, vaikka niitä tulisi tarkastella kuten tavanomaisiakin liiketoimintariskejä. Työhyvinvointi ja henkilöriskejä kartoitettaessa on hyvä huomata, että riskin sattuessa korvaava toimenpide voi olla vaikea tai aikaa vievä toteuttaa. Rikkoutuneen koneen tai väärän laiteinvestoinnin korvaaminen voi olla helpompaa kuin henkilöstön. Työhyvinvointiriskejä 187, 113 : Väsyminen ja uupuminen Huono työilmapiiri Heikko johtaminen ja esimiestyö Tapaturmat ja sairastumiset Työntekijöiden ikääntyminen Osaamisen vanheneminen Henkilö tai työsuhderiidat Työhön liittyvät epävarmuustekijät (esim. lomautus, pätkätyöt) Väkivalta, häirintä, työpaikkakiusaaminen Tahattomat inhimilliset virheet Tietovuodot tai varkaudet 19

20 Työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät koostuvat monesta eri asiasta. PALKKAUS TALOUS TILANNE TYÖHYVINVOINTI TYÖ SOPIMUS YKSILÖ TYÖ YMPÄRIS TÖ YKSITYIS ASIAT PERHE ASIAT TYÖ YHTEISÖ TYÖ SUHDE ELÄMÄN MUUTOK SET Kuva 8. Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 136. Toimivan ja terveen työyhteisön tunnusmerkkejä 172 : Yhteistyö sujuu, sekä tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat avoimesti Esimiestyö on osallistuvaa ja kuuntelevaa Työnjako toteutuu oikeudenmukaisesti ja selkeästi Kommunikointi ja tiedotus toimii Työntekijöiden riittävät vaikutusmahdollisuudet oman työhön Toimiva työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto Vähän poissaoloja ja alhainen vaihtuvuus Terveessä työyhteisössä myös stressitaso on alhainen ja työyhteisö omaa tehokkaat muutoksen hallintavalmiudet. Ongelmanratkaisukyky työyhteisössä toimii ja työntekijät ovat sitoutuneet työhönsä. Työyhteisön kehittäminen tulisi perustua siihen, että tavoitteena olisi terve ja osaava työyhteisö, joka toimii tuottavasti. Kehittämisen perusperiaatteina on, että toiminta edistää työyhteisön terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää samanaikaisesti organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä. Pääpaino tulisi olla pitkän aikavälin tulevaisuuden kehittämistoimenpiteissä 173. Kiinnittämällä huomiota työympäristön ja hyvinvoinnin parantamiseen yritys voi saada huomattavia liiketaloudellisia hyötyjä. Välitön talousvaikutus näkyy yrityksen toiminnoissa seuraavina tekijöinä 113 : Sairaus ja tapaturmakulut vähenevät Vaihtuvuus vähenee Tehokas työaika lisääntyy Yksilötuottavuus paranee Työprosessit paranevat ja turha työ jää pois 20

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita EK-SAK tuottavuustyöryhmä 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas Jukka Tiihonen (puheenjohtaja) Jaana Neuvonen Mirjami Suikki Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA Liiketaloustiede, markkinointi pro gradu -tutkielma Laatija: Elina Ravantti Ohjaajat: KTT Arja Lemmetyinen KTT Tuula Mittilä

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot