Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry"

Transkriptio

1 Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008

2 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista. Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Puhelinhaastattelututkimus syyskuussa 2008 Taloustutkimus Oy Timo Myllymäki

3 Sisällysluettelo JOHDANTO 4-5 YHTEENVETO -7 Mistä lehdistä saa Siikasalon seurakuntaan liittyvää tietoa 8-9 Rauhan Tervehdyksen lukeminen 10 Rauhan Tervehdyksen lukemisaktiivisuus 11 Rauhan Tervehdyksessä olevan oman seurakunnan ilmoitusosan huomaaminen 12 Tyytyväisyys Rauhan Tervehdyksen oman seurakunnan ilmoitusosaan ilmoituskanavana 1 Tyytyväisyys Rauhan Tervehdykseen kirkollisten asioiden lehtenä 14 SIVU Mitä arvelee Rauhan Tervehdyksen vuosikerran tilaamisen maksavan Siikasalon seurakunnalle 15-1 Mielipide Rauhan Tervehdyksen normaalihintaisen (9,10 euroa / talous / vuosi) tilauksen suuruudesta 17 LIITTEET: Atk-taulukot, Kysymyslomake, Luotettavuusrajataulukot T548 / TM / tm

4 Tutkimuksen tavoitteet, kohderyhmä, otanta ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Rauhan Tervehdys ry:n toimeksiannosta syyskuussa Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena oli selvittää alueella. Rauhan Tervehdyksen lukemista Siikasalon seurakunnan Tutkimusmenetelmä, kohderyhmä, otanta Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen puhelinhaastattelukeskuksesta käsin syyskuun alussa 2008 ( ). Haastattelutyöhön osallistuivat Taloustutkimuksen tehtävään koulutetut haastattelijat, joiden työtä valvottiin kenttätyönvalvojan toimesta. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 00 kpl. Kohderyhmän muodostivat 15 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt Siikasalon seurakunnan alueella. Otos kiintiöitiin sukupuolen (naiset miehet 150 kpl molempia) ja iän mukaan (15-9-vuotiaat 100 kpl, vuotiaat 100 kpl sekä 0 vuotta täyttäneet 100 kpl). Lisäksi otos kiintiöitiin alueittain seuraavasti, Vihanti 100 kpl, Siikajoki/entinen Ruukki 100 kpl, Siikajoki/entinen Siikajoki 100 kpl T548 / TM / tm

5 Aineiston käsittely ja yhteyshenkilö Aineiston käsittely Aineiston koodaus, atk-tulostus ja tallennus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Näyte on painotettu iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää vastaavaksi. Aineiston rakenne on esitetty atk-taulukoita edeltävässä osassa. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95%:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Raportin sisältö Raportti sisältää kirjallisen yhteenvedon, grafiikan ja atk-taulukot. Esitetyt kysymykset ja taustatietokysymykset ovat raportin liitteenä. Lisätiedot Tutkimuksen toteutuksesta vastaava tutkijana on toiminut tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki Oulun aluetoimistosta (puhelin , T548 / TM / tm

6 Yhteenveto 88 prosenttia kohderyhmään kuuluneista ilmoittaa kuuluvansa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluneet haastatellut arvioivat saavansa omaan seurakuntaan liittyvää tietoa erityisesti Rauhan Tervehdyksestä (59 prosenttia kaikista haastatelluista). Raahelaisesta tietoa saa 1 prosenttia, Raahen Seudusta prosenttia, Kalevasta 2 prosenttia ja prosenttia jostakin muusta lehdestä. Jokin muu kuin edellä nimetty lehti mainitaan erityisesti Vihannissa ja entisen Ruukin kunnan alueella asuvien keskuudessa. Rauhan Tervehdys on luettu lehti, sillä yli kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta lukee lehteä vähintäänkin silloin tällöin. Säännöllisesti lehteä lukevat erityisesti naiset. Lisäksi lehden säännöllinen lukeminen on sitä yleisempää mitä iäkkäämmästä vastaajasta on kyse. Harvimmin säännöllisiä lukijoita löytyy entisen Ruukin kunnan alueella asuvien keskuudesta. Lähes puolet kaikista lehteä edes joskus lukevista haastatteluista ilmoittaa lukevansa kaikki lehden numerot. Naisten, iäkkäimpien haastateltujen sekä entisen Siikajoen kunnan alueella asuvien keskuudessa osuus on yli 50 prosenttia. Lehdessä oleva Siikasalon seurakunnan ilmoitusosa on huomattu hyvin, sillä kaikista haastatelluista 84 prosenttia, lehteä säännöllisesti lukevista 94 prosenttia mainitsee huomanneensa ilmoitusosan. Yli 80 prosenttia lehteä lukevista ja ilmoitusosan huomanneista arvioi ilmoitusosaa ilmoituskanavana vähintäänkin tyytyväisenä, lehden säännöllisistä lukijoista lähes 90 prosenttia T548 / TM / tm

7 Yhteenveto Yli 70 prosenttia kaikista Rauhan Tervehdystä lukevista haastatelluista ja yli 80 prosenttia lehteä säännöllisesti lukevista arvioi vähintään tyytyväisenä yleensä Rauhan Tervehdystä kirkollisten asioiden lehtenä. Haastatelluilla ei ole realistista käsitystä siitä mitä Rauhan Tervehdyksen tilaaminen jokaiseen Siikasalon seurakunnan alueen talouteen maksaa. Pyydettäessä arvioimaan lehden vuosikerran hintaa yhtä taloutta kohden yli kolmannes ei osaa arvioida asiaa lainkaan. Mediaani (eli annettujen arvioiden keskimmäinen arvio) on 50 euroa, keskiarvon ollessa jopa 4 euroa. Villeimmät arviot (keskiarvo 7 euroa) tulevat nuorimmilta vastaajilta. Yleisimmin arviot asettuvat välille euroa. Kun haastatelluille kerrotaan, että vuosikerran tilaushinta per talous maksaa Siikasalon seurakunnalle 9,10 euroa, yli puolet kaikista haastatelluista pitää hintaa kohtuullisena ja lisäksi yli kolmannes pienenä. Viisi haastateltua sadasta kokee hinnan suurena T548 / TM / tm

8 MISTÄ LEHDISTÄ SAA SIIKASALON SEURAKUNTAAN LIITTYVÄÄ TIETOA Rauhan Tervehdyksestä 59 Raahelaisesta 1 Raahen Seudusta Kaikki vastaajat, n=01 Kalevasta 2 Jostakin muusta lehdestä Ei mistään 7 Ei osaa sanoa % T548 / TM / tm

9 MISTÄ LEHDISTÄ SAA SIIKASALON SEURAKUNTAAN LIITTYVÄÄ TIETOA Rauhan Tervehdyksestä Raahelaisesta Raahen Seudusta Asuu Vihannissa, n=101 Asuu ent.ruukin alueella, n=100 Asuu ent.siikajoen alueella, n=100 Kalevasta 2 1 Jostakin muusta lehdestä Ei mistään 5 11 Ei osaa sanoa 7 9 % T548 / TM / tm

10 RAUHAN TERVEHDYKSEN LUKEMINEN Säännöllisesti Silloin tällöin Ei juuri koskaan/ei koskaan Ei tunne lehteä Kaikki vastaajat (n=01) Naiset (n=150) Miehet (n=151) vuotiaat (n=101) vuotiaat (n=100) vuotiaat (n=100) Asuu Vihannissa (n=101) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=100) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=100) Kaikki 2007 (Oulun alue) (n=501) % T548 / TM / tm

11 RAUHAN TERVEHDYKSEN LUKEMISAKTIIVISUUS Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä Luen jokaisen lehden Luen lehden satunnaisesti/jos muistan Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat (n=245) 44 5 Naiset (n=12) Miehet (n=11) vuotiaat (n=7) vuotiaat (n=87) vuotiaat (n=91) Asuu Vihannissa (n=7) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=80) 5 7 Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=92) 57 4 Kaikki 2007 (Oulun alue) (n=74) % T548 / TM / tm

12 RAUHAN TERVEHDYKSEN OMAN SEURAKUNNAN ILMOITUSOSAN HUOMAAMINEN Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä Kyllä En osaa sanoa En Kaikki vastaajat (n=245) 84 1 Naiset (n=12) Miehet (n=11) vuotiaat (n=7) vuotiaat (n=87) 0+ vuotiaat (n=91) Asuu Vihannissa (n=7) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=80) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=92) Lukee RT:n säännöllisesti (n=118) Lukee RT:n silloin tällöin (n=92) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=5) % T548 / TM / tm

13 TYYTYVÄISYYS RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ OLEVAAN SEURAKUNNAN ILMOITUSOSAAN ILMOITUSKANAVANA Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä ja huomanneet ilmoitusosan Erittäin tyytyväinen (5) Tyytyväinen (4) Ei tyytyväinen eikä tyytyväinen () / Ei osaa sanoa Tyytymätön (2) Erittäin tyytymätön (1) Kaikki vastaajat (n=208) Naiset (n=120) 21 9 Miehet (n=88) vuotiaat (n=50) vuotiaat (n=79) vuotiaat (n=79) Asuu Vihannissa (n=5) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=70) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=85) Lukee RT:n säännöllisesti (n=111) Lukee RT:n silloin tällöin (n=82) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=15) % T548 / TM / tm

14 TYYTYVÄISYYS RAUHAN TERVEHDYKSEEN YLEENSÄ KIRKOLLISTEN ASIOIDEN LEHTENÄ Vastaajat, jotka lukevat Rauhan Tervehdystä Erittäin tyytyväinen (5) Tyytyväinen (4) Ei tyytyväinen eikä tyytyväinen () / Ei osaa sanoa Tyytymätön (2) Erittäin tyytymätön (1) Kaikki vastaajat (n=245) Naiset (n=12) Miehet (n=11) vuotiaat (n=7) vuotiaat (n=87) vuotiaat (n=91) Asuu Vihannissa (n=7) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=80) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=92) Lukee RT:n säännöllisesti (n=118) Lukee RT:n silloin tällöin (n=92) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=5) % T548 / TM / tm

15 MITÄ ARVELEE LEHDEN VUOSIKERRAN MAKSAVAN SIIKASALON SEURAKUNNALLE (HINTA PER TALOUS) 0 1 Kaikki vastaajat, n= MEDIAANI Yli 100 Ei osaa sanoa 7 % T548 / TM / tm

16 MITÄ ARVELEE LEHDEN VUOSIKERRAN MAKSAVAN SIIKASALON SEURAKUNNALLE (HINTA PER TALOUS) Asuu Vihannissa, n=101 Asuu ent.ruukin alueella, n= Asuu ent.siikajoen alueella, n=100 MEDIAANI kaikilla alueilla Yli Ei osaa sanoa 1 4 % T548 / TM / tm

17 RAUHAN TERVEHDYKSEN NORMAALIHINTAINEN TILAUS MAKSAA SIIKASALON SEURAKUNNALLE 9,10 VUOSI / TALOUS. TUNTUUKO HINTA MIELESTÄNNE Suurelta Kohtuulliselta En osaa sanoa Pieneltä Kaikki vastaajat (n=01) Naiset (n=150) 55 Miehet (n=151) vuotiaat (n=101) vuotiaat (n=100) vuotiaat (n=100) Asuu Vihannissa (n=101) Asuu Siikajoki/ent.Ruukki (n=100) Asuu Siikajoki/ent.Siikajoki (n=100) Lukee RT:n säännöllisesti (n=118) 4 57 Lukee RT:n silloin tällöin (n=92) Ei lue RT:tä koskaan/juuri koskaan (n=8) % T548 / TM / tm

18 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :44: TYÖ TAULUKKO tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== Aineistorakenne Rauhan Tervehdyksen tunteminen Painottamaton Painotettu Siikasalossa (.0) n= % N= % Kaikki Sukupuoli Nainen Mies Ikä 15-9 vuotta vuotta vuotta tai enemmän Asuu tällä hetkellä Vihannissa Siikajoella, entisen Ruukin kunnan alueella Siikajoella, entisen Siikajoen kunnan alueella Kuulutteko Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon Kyllä Ei Ei osaa sanoa

19 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

20 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :1:20 TYÖ TAULUKKO 1025 ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa 5 5 8* 48* 82* 77* 78* 7* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 7 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 17* 50* 1* 22* 22* 2* 4* Ei osaa sanoa 1 1* 2* * 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 1* * 8* 2* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 1* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 41* 19* 5* 47* 0 24* 10 1* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 1* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 8 % naisista käyttää huulirasvaa 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 1 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 1 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

21 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 1001 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.0) N= Taustatiedot 1. Sukupuoli Nainen * * 7* * Mies * * * 4* 2. Ikä vuotta 19 14* 2* * 4* 17 * 0-9 vuotta 1 17* 10* vuotta vuotta * 25* * 1* 0-9 vuotta * 0* 17 7* 70 vuotta tai enemmän 12 17* 8* * 7* *. Asuu tällä hetkellä Vihannissa * 0* 5* Siikajoella, entisen Ruukin kunnan alueella 1 0 8* * 8* 4 Siikajoella, entisen Siikajoen kunnan alueella * 1 1* 4. Kuulutteko Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon Kyllä * * 89 8* Ei * * 11 17* Ei osaa sanoa

22 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 1002 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.0) N= Mistä lehdistä saatte Siikasalon seurakuntaan liittyvää tietoa Rauhan Tervehdys 59 9* 50* 40* 71* 5* 4* 55 82* 1* 8* 9* 22* Raahelainen * 1 21* * 14 11* Raahen Seutu 4* 8* * 8* * 10* Kaleva * Joku muu lehti 4* 29* 40 29* 40 55* 8 12* 8* 2* 49* En mistään 7 4* 11* 11* 7 4* 11* 5 5* 1* * 18* Ei osaa sanoa * 9* 11* 2* 7 9 * 7-12* 20. Rauhan Tervehdys on seurakuntalehti. Luetteko te itse lehteä lehteä Säännöllisesti 7 5* 22* 18* 9 54* 2* 28* 58* 9* Silloin tällöin 1 2* 7* * 7* En juuri koskaan 1 9* 1* 18* 14 5* 20* 1 4* En koskaan 17 1* 21* 1* 1* 8* 2* 20 8* 15* En tunne lehteä lainkaan 1* 4* * 2-2* Lukee Rauhan Tervehdystä säänn./ /silloin tällöin/ei juuri koskaan Painottamaton n= Painotettu (.0) N= Kumpi seuraavista parhaiten kuvaa suhdettanne Rauhan Tervehdys-lehteen Luen jokaisen lehden 44 5* 1* 2* 44 59* 5* 7* 57* 4 8* 1* 2* Luen lehden satunnaisesti/jos muistan 5 4* 9* 77* 5 40* * * 4* 5 1* 87* 98* Ei osaa sanoa Oletteko huomannut Rauhan Tervehdyksessä oman seurakuntanne ilmoitusosaa Kyllä 84 89* 78* 74* 89* 8 72* 8 92* 84 94* 89* 42* En 1 11* 21* 2* 11* 1 2* 14 8* 15 * 9* 58* Ei osaa sanoa

23 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 100 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Lukee Rauhan Tervehdystä säänn./ silloin tällöin/ei juuri kosk./huomannut Siikasalon srk:n ilmoitusosan Painottamaton n= Painotettu (.0) N= Kuinka tyytyväinen olette oman seurakuntanne ilmoitusosaan tiedotuskanavana 5 Erittäin tyytyväinen 17 21* 1* * 1 18* 28* 7* - 4 Tyytyväinen * * 57 En tyytyväinen enkä tyytymätön 12 8* 17* * 8* 12 4* 18* 4* 2 Tyytymätön Erittäin tyytymätön Keskiarvo Ei osaa sanoa * * Lukee Rauhan Tervehdystä säänn./ silloin tällöin/ei juuri koskaan Painottamaton n= Painotettu (.0) N= Kuinka tyytyväinen olette yleensä Rauhan Tervehdykseen kirkollisten asioiden lehtenä 5 Erittäin tyytyväinen 17 22* 12* 8* 19 22* * 10* - 4 Tyytyväinen * 55 5 * 8* En tyytyväinen enkä tyytymätön 18 14* 22* 2* 21 9* * 18 12* 20 2* 2 Tyytymätön * * - 1 Erittäin tyytymätön Keskiarvo Ei osaa sanoa 7 5* 10* * 8 2* 7 5* 1* 0*

24 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :4:41 TYÖ TAULUKKO 1004 tsa VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Rauhan Tervehdyksen tunteminen Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinpaikka Kuuluu Lukee Rauhan Terveh- Siikasalossa ev. dystä Siika Siika lut. sään silloin ei nainen mies Vihan joki/ joki/ kirk nölli tällöin juuri vuotta vuotta vuotta ti ent. ent. koon sesti kosk/ Ruukki Siika ei joki kosk Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.0) N= Siikasalon seurakunta tilaa lehden kaikkiin seurakunnan talouksiin. Kuinka paljon arvelette lehden vuosikerran (ilmestyy kerran viikossa) maksavan Siikasalon seurakunnalle? Arvioikaa vuosikerran hintaa yhtä taloutta kohden ajateltuna 0 euroa euroa 7 4* 9* 9 7 4* * * euroa 7 5* 9* euroa euroa * 2* 10* 12 20* Yli 100 euroa 9* 5 4 * Keskiarvo Mediaani Ei osaa sanoa 7 45* 0* 1* 1* 50* 4* 1* 9 28* Rauhan Tervehdyksen normaalihintainen tilaus maksaa Siikasalon seurakunnalle 9,10 euroa / vuosi / talous. Tuntuuko hinta mielestänne Suurelta * * Kohtuulliselta * * Pieneltä * 29* 0* 45* Ei osaa sanoa 1* 4 2 1* 4

25 LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO 95 %:N TASOLLE %-luku, joka tuli tulokseksi VASTAAJAMÄÄRÄ % % % % % % % % % % % % % % % % 2 tai 98 ±5, ±4,0 ±,2 ±2,8 ±2, ±2,0 ±1,8 ±1, ±1,4 ±1, ±1,1 ±0,98 ±0,9 ±0,1 ±0,51 ±0,4 tai 97 ±,8 ±4,9 ±,9 ±,4 ±2,8 ±2,4 ±2,2 ±2,0 ±1,7 ±1,5 ±1,4 ±1,2 ±1,1 ±0,75 ±0,2 ±0,49 4 tai 9 ±7,8 ±5, ±4,5 ±,9 ±,2 ±2,8 ±2,5 ±2, ±2,0 ±1,8 ±1, ±1,4 ±1, ±0,8 ±0,71 ±0,5 5 tai 95 ±8,7 ±,2 ±5,0 ±4,4 ±, ±,1 ±2,7 ±2,5 ±2,2 ±2,0 ±1,8 ±1,5 ±1,4 1 ±0,9 ±0,79 ±0,2 tai 94 ±9,5 ±,8 ±5,5 ±4,8 ±,9 ±,4 ±,0 ±2,8 ±2,4 ±2,1 ±2,0 ±1,7 ±1,5 ±1,0 ±0,87 ±0,8 8 tai 92 ±10,8 ±7,7 ±,2 ±5,4 ±4,4 ±,8 ±,4 ±,1 ±2,7 ±2,4 ±2,2 ±1,9 ±1,7 ±1,2 ±0,99 ±0,77 10 tai 90 ±12,0 ±8,5 ±,9 b ±,0 ±4,9 a ±4, ±,8 ±,5 ±,0 ±2,7 ±2,5 ±2,1 ±1,9 ±1, ±1,1 ±0,85 12 tai 88 ±1,0 ±9,2 ±7,5 ±,5 ±5, ±4, ±4,1 ±,8 ±, ±2,9 ±2,7 ±2, ±2,1 ±1,4 ±1,2 ±0,92 15 tai 85 ±14, ±10,1 ±8,2 ±7,1 ±5,9 ±5,1 ±4,5 ±4,1 ±, ±,2 ±2,9 ±2,5 ±2, ±1, ±1, ±1, tai 80 ±1,0 ±11,4 ±9,2 ±8,0 ±, ±5,7 ±5,0 ±4, ±4,0 ±, ±, ±2,8 ±2,5 ±1,8 ±1,4 ±1,1 25 tai 75 ±17, ±12, ±10,0 ±8,7 ±7,1 ±,1 ±5,5 ±5,0 ±4, ±,9 ±, ±,0 ±2,8 ±1,9 ±1, ±1,2 0 tai 70 ±18, ±1,0 ±10,5 ±9,2 ±7,5 ±,5 ±5,8 ±5, ±4, ±4,1 ±,8 ±,2 ±2,9 ±2,0 ±1,7 ±1, 5 tai 5 ±19,1 ±1,5 ±11,0 ±9,5 ±7,8 ±,8 ±,0 ±5,5 ±4,8 ±4, ±,9 ±, ±,1 ±2,1 ±1,7 ±1,4 40 tai 0 ±19, ±1,9 ±11, ±9,8 ±8,0 ±7,0 ±,2 ±5,7 ±4,9 ±,4,4 ±4,0 ±,4 ±,1 ±2,2 ±1,8 ±1,4 45 tai 55 ±19,8 ±14,1 ±11,4 ±9,9 ±8,1 ±7,0 ±,2 ±5,8 ±5,0 ±4,5 ±4,1 ±,5 ±,2 ±2,2 ±1,8 ±1,4 50 tai 50 ±20,0 ±14,2 ±11,5 ±10,0 ±8,2 ±7,1 ±, ±5,8 ±5,0 ±4,5 ±4,1 ±,5 ±,2 ±2,2 ±1,8 ±1,4 Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki Jos tuhannesta vastaajasta 5 % on ostanut tuotetta, on virhemarginaali ±1,4 prosenttiyksikköä. Koko väestössä on siis 95 %:n luotettavuustason mukaan,,4 % tuotetta ostaneita. Oletetaan ennen tutkimusta, että tuotteen markkinaosuus on noin 15 %. Halutaan selvittää asia ±1 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tutkimukseen tarvitaan 5000 vastaajaa. a) Tuhannen vastaajan joukossa vuotiaita on 150, ja näistä 10 % ilmoittaa ostavansa säännöllisesti tuotetta X. Todellinen ostajien osuus 95 %:n luotettavuustasolla on 10 % ±4,9 eli 5,1 14,9 %. b) Jos otoskoko olisi puolta pienempi eli 500, vuotiaita vastaajia olisi 75 ja todellinen ostajien osuus olisi 10 % ±,9 eli,1 1,9 % /VR/VH/LN/RM

26 KAHDESTA ERI TUTKIMUKSESTA SAATUJEN TULOSTEN VÄLISTEN EROJEN LUOTETTAVUUSTAULUKKO 95 %:N TASOLLE p = 50 prosenttia p = 40 tai 0 prosenttia Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % 100 1, , 8, ,7 7,, ,4 7,2 5,7 5, ,,9 5,4 4,7 4, ,1,7 5,1 4,4 4,0, ,0, 4,9 4,2,8,4, , ,4 8, ,5 7,4, ,2 7,0 5,5 5, ,1,8 5,2 4, 4, ,9, 5,0 4,,9, ,8,4 4,8 4,1,7,,0 p = 0 tai 70 prosenttia p = 20 tai 80 prosenttia Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % Otoskoko, tutkimus 2 Otoskoko, tutkimus % % % % % % % , , 8, ,8 7,0 5, ,, 5,2 4, ,4, 4,9 4, 4, ,,1 4, 4,0,7, ,2,0 4,5,8,5,1 2,8 p = 10 tai 90 prosenttia Otoskoko, Otoskoko, tutkimus 1 tutkimus % % % % % % % 100 8, 250 7,0 5, 500,4 4,5,7 750, 4,,4,0 1000,2 4,2,2 2,8 2, 1500,1 4,0,0 2, 2,4 2,2 2000,0,9 2,9 2,5 2, 2,0 1, /VR/VH/LN/RM , , 7, ,,1 5, , 5,7 4,5 4, ,2 5, 4,,8, ,1 5, 4,1,5,2 2, ,0 5,,9,4,0 2,7 2,5 Näiden taulukoiden avulla voidaan arvioida erisuuruisten otosten ja eri tutkimusten avulla saatujen prosenttilukujen erotusten merkitsevyyttä. Taulukoista valitaan aina se, jossa p (=prosenttiluku) on lähinnä saatua tulosta/osuutta. ESIMERKKI Tehtiin kaksi eri tutkimusta eri aikoina. Toisessa oli 250 vastaajaa ja toisessa Tuotteen markkinaosuus oli pienemmässä tutkimuksessa 7 % ja suuremmassa 5 %. Tarkasteluun valitaan taulukko p = 40 tai 0 %, koska saadut tulokset ovat kaikkein lähimpänä sitä. Taulukosta katsotaan luku otoskokojen 1000 ja 250 risteyskohdasta. Tässä tapauksessa tulosten eron merkitsevyyteen olisi vaadittu,8 prosenttiyksikön ero, joten tehtyjen tutkimusten tulosten ero (2 prosenttiyksikköä) ei ollut merkitsevä.

27 T548 / TM / tm

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy SIPOON KUNNAN MIELIPIDE- KYSELY Marraskuu 2006 Jari Pajunen / Tuomo Turja 21.11.2006 Sipoon kunta Sipoon kunnan mielipidekysely SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016 SHKY Laske+elijatutkimus Toukokuu Johdanto Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvi+ää, miten saada jo laske+elua harrastavat henkilöt/taloudet vie+ämään useampia päiviä rinteessä? Lisäksi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VPT 2007 Valtakunnallinen Paikallislehtitutkimus. Yhteenveto

VPT 2007 Valtakunnallinen Paikallislehtitutkimus. Yhteenveto VPT 2007 Valtakunnallinen Paikallislehtitutkimus Yhteenveto Tutkimusten toteutus 1(2) Tutkimusten tavoitteena on lähinnä selvittää paikallislehtien lukemiseen liittyviä asioita, asemaa paikallisena tietolähteenä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 15.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Taloustutkimus Oy ja Recommended Finland Oy Toukokuu 0 Tuomo Turja Markus Mervola..0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, tiedonkeruu

Lisätiedot

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0.

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0. 806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy 2012 1. Olkoon (X 1,X 2,...,X 25 ) satunnaisotos normaalijakaumasta N(µ,3 2 ) eli µ

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2009

Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2009 Säilyttäminen KMT Kuluttaja 09 Säilyttäminen Säilyttäminen tutkittiin KMT Kuluttaja syksy 09 / kevät 10 tutkimuksen yhteydessä kirjekyselynä Personoitu lomake: Vastaajan lomakkeelle tulostuivat vain ne

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 epäijänne

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 epäijänne toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2010

Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2010 Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2010 Säilyttäminen Säilyttäminen tutkittiin KMT Kuluttaja 2010 tutkimuksen yhteydessä kirjekyselynä Personoitu lomake: Vastaajan lomakkeelle tulostuivat vain ne lehdet, joita

Lisätiedot

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja?

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja? TALOUSTUTKIMUS OY 20081010 08:52:55 TYÖ 2341.12 TAULUKKO 3010 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy KONGRESSITUTKIMUS 2004 Towards Sustainable Futures - Tools and Strategies 14.-15.6.2004 Suomen tulevaisuuden tutkimuskeskus

toy taloustutkimus oy KONGRESSITUTKIMUS 2004 Towards Sustainable Futures - Tools and Strategies 14.-15.6.2004 Suomen tulevaisuuden tutkimuskeskus toy taloustutkimus oy KONGRESSITUTKIMUS 2004 Towards Sustainable Futures - Tools and Strategies 14.-15.6.2004 Suomen tulevaisuuden tutkimuskeskus Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2002 Olavi Rautiainen Ketkä hakkasivat metsiään Pohjois-Savossa vuosina 2000 2001? Taustaksi Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien neuvonnan haasteiksi

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot