VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta"

Transkriptio

1 VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja

2 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Taustaa Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä ja toteutusajankohta Tutkimusaineiston käsittely ja T-testi Tutkimustulosten raportointi ja esitetyt kysymykset TUTKIMUSTULOKSET Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen Kirkkoon kuulumisen perusteet Eroamisaikeet Uskonnollisuus Kirkossa käyminen Kirkon tärkeimmät tehtävät Kirkkoon liitetyt ominaisuudet Mielipide kirkon jäsenmäärän kehityksestä Kirkon jäsenten kuunteleminen ja toiminnassa huomioon ottaminen Kirkon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Mielipiteet naispappeudesta Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon Hautauspalvelut kirkkoon kuulumattomille henkilöille Papin avioeron vaikutus uskottavuuteen POIMINNAT ATK-TAULUKOT KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

3 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 1 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Valittujen Palojen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvistä asioista. Tutkimus tarjoaa soveltuvin osin seurantatietoa vuonna 1998 toteutetulle vastaavalle tutkimukselle. 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä ja toteutusajankohta Tutkimus toteutettiin Omnibustutkimuksen osana henkilökohtaisina haastatteluina vastaajien kodeissa. Tutkimuksen otoskoko on 1004 henkilöä, tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä ovat ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakautuma. Haastatteluja tehtiin 94 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 49 ja muita kuntia 45. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ). Haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui 48 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet, ja haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. 1.3 Tutkimusaineiston käsittely ja T-testi Tutkimusaineisto on käsitelty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka mittaa kunkin taulukkoelementin kohdalla, poikkeaako luku jäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. 1.4 Tutkimustulosten raportointi ja esitetyt kysymykset Raportissa esitetään tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät raportin liitteenä olevista taulukoista. Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteenä. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

4 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 2 2. TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen Haastatelluista 78 prosenttia sanoi olevansa tällä hetkellä evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tämän lisäksi 16 prosenttia vastaajista on ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen aiemmin, mutta eronnut kirkosta. Kuusi prosenttia vastaajista ei ole koskaan ollut kirkon jäsen. Korkeimmat jäsenyysprosentit ovat pienillä paikkakunnilla asuvilla (85 %), pienissä kaupungeissa, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänissä asuvilla sekä yli 50-vuotiailla vastaajilla (kaikki 84 %). Vuoden 1998 tutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista sanoi olevansa evankelisluterilaisen kirkon jäsen. 2.2 Kirkkoon kuulumisen perusteet Kirkon jäsenistä lähes kaksi kolmasosaa, 62 prosenttia, perustelee kuulumistaan halukkuudella käyttää kirkon tarjoamia palveluja, kuten häitä ja hautajaisia. Runsas neljäsosa, 28 prosenttia, perustelee kuulumistaan kirkkoon kirkon tuomalla turvallisuudella elämään. Samansuuruinen osuus perustelee kuumista sillä, että monet sukulaiset ja ystävät kuuluvat kirkkoon. Viidesosalla perusteena on se, että uskonnollinen vakaumus edellyttää kuulumista kirkkoon. Nuorimmat, alle 25-vuotiaat vastaajat perustelevat keskimääräistä selvästi useammin kirkon jäsenyyttään halulla käyttää kirkon palveluja. Kirkon antama turvallisuuden tunne korostuu perusteena naisilla ja yli 50-vuotiailla vastaajilla. Yli 50-vuotiaat mainitsivat myös keskimääräistä useammin sukulaisten ja ystävien kuulumisen kirkkoon ja oman uskonnollisen vakaumuksen. Miehet mainitsivat naisia useammin perusteena sukulaisten ja ystävien kuulumisen kirkkoon. Uskonnollien vakaumus mainitaan nyt jonkin verran harvemmin kuin yksitoista vuotta sitten, jolloin sen nimesi perusteeksi neljäsosa. Muuten tuloksissa ei ole suurta muutosta edellisestä tutkimuskerrasta. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

5 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 3 Onko nyt tai onko ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen Kaikki vastaajat, n=1004 Olen tällä hetkellä 78 Olen ollut, mutta olen eronnut 16 En ole koskaan ollut 6 Ei osaa sanoa % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Mitkä vaihtoehdoista kuvaavat kuulumista Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon n=on kirkon jäsen Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset 62 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni 28 Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 Muu 2 Ei osaa sanoa n= n=874 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

6 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Eroamisaikeet Haastatelluista kirkon jäsenistä 12 prosenttia on harkinnut eroamista kirkosta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tässä ei ole tapahtunut muutosta runsaassa kymmenessä vuodessa, sillä vuonna 1998 eroamista oli harkinnut 11 prosenttia haastatelluista kirkon jäsenistä. Keskimääräistä useammin eroamista ovat harkinneet miehet, vuotiaat, Etelä- Suomen läänissä asuvat, pienituloisimmat vastaajat ja yksinäistalouksissa asuvat. Niiltä vastaajilta, jotka ovat harkinneet eroa tai ovat eronneet kirkosta, kysyttiin syitä tähän. Tärkeimmiksi syiksi kirkosta eroamiseen mainitaan se, ettei halua maksaa kirkollisveroa (37 % mainitsi), se, ettei tunne kirkon toimintaa itselleen läheiseksi (24 %) ja se, ettei usko kirkon opettamalla tavalla (17 %). Taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa kiinnittyy huomio siihen, että kirkollisveron maksaminen näyttää jurppivan keski- ja hyvätuloisia enemmän kuin pienituloisia. Ne kirkosta eroamista harkinneet ja jo eronneet vastaajat joiden talouden bruttotulot ovat euroa tai yli euroa, mainitsevat haluttomuuden maksaa kirkollisveroa selvästi useammin kuin ne, joiden talouden bruttotulot jäävät alle euroon. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

7 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 5 Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavansa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta n=on kirkon jäsen Kyllä Ei 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Jos on harkinnut eroamista kirkosta tai on eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Eronnut kirkosta/harkinnut eroa, n=262 En halua maksaa kirkollisveroa 37 En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta 24 En usko kirkon opettamalla tavalla 17 Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä 9 Olen menettänyt uskoni/ en usko enää jumalaan 6 En käytä/tarvitse kirkon palveluja 5 Muu 13 Ei osaa sanoa 5 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

8 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Uskonnollisuus Runsas neljäsosa vastaajista, 28 prosenttia, sanoi uskovansa kristinuskon oppien mukaiseen Jumalaan. Suurin osuus, 34 prosenttia, sanoi uskovansa jumalaan, mutta ei oikein osaa sanoa miten. Kuudesosa sanoi uskovansa Jumalana eri tavalla kuin kristinusko opettaa. Kymmenen prosenttia sanoi, ettei usko Jumalaan ja myös kymmenen prosenttia epäili Jumalan olemassaoloa. Tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin vuonna 1998, joten uskonnollisuudessa ja Jumalaan uskomisessa ei näyttäisi tapahtuneen suurta muutosta. Kristinuskon oppien mukaiseen Jumalaan uskovat eniten naiset ja yli 50-vuotiaat. Nuorissa alle 25-vuotiaissa on keskimääräistä enemmän niitä, jotka epäilevät Jumalan olemassaoloa. 2.5 Kirkossa käyminen Kymmenesosa, 11 prosenttia, haastatelluista kertoi käyvänsä kirkossa kerran kuussa tai useammin. Muutaman kerran vuodessa kirkossa käy 35 prosenttia ja kerran vuodessa 23 prosenttia vastaajista. Kolmasosa vastaajista sanoi käyvänsä kirkossa harvemmin tai ei koskaan. Niiden osuus, jotka käyvät kirkossa harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan, on kasvanut vuodesta Muutaman kerran vuodessa käyvien osuus on laskenut. Muilta osin tuloksissa ei ole muutoksia. Varttuneempi väki käy kirkossa aktiivisimmin, yli 50-vuotiaista 11 prosenttia käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin, kun vuotiailla vastaava osuus on seitsemän prosenttia. Alle 25-vuotiaista yhdeksän prosenttia käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin. Naiset käyvät kirkossa useammin kuin miehet. Kirkon jäsenistä käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin yhdeksän prosenttia, kuten käy myös kirkkoon kuulumattomista. Kirkon jäsenistä neljäsosa, 24 prosenttia, käy kirkossa kerran vuodessa tai ei koskaan. Kirkkoon kuulumattomilla vastaava osuus on 62 prosenttia. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

9 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 7 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten uskoa Jumalaan n=kaikki vastaajat Uskon Jumalaan, mutten oikein osaa sanoa miten 34 Uskon Jumalaan niin kuin kristinusko opettaa 28 Uskon Jumalaan eri tavalla 16 En usko Jumalaan 10 Epäilen onko Jumalaa olemassa 10 En halua sanoa 1 Ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Kuinka usein käy kirkossa n=kaikki vastaajat Kerran viikossa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Kerran vuodessa Harvemmin tai en koskaan 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

10 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Kirkon tärkeimmät tehtävät Haastateltavia pyydettiin nimeämään luettelosta heidän mielestään kaksi kirkon tärkeintä tehtävää. Luetelluista tärkeimmiksi nousivat kirkollisen toimitusten järjestäminen, jonka nimesi 60 prosenttia vastaajista ja Jumalan palveleminen ja evankeliumin julistaminen, jonka nimesi 39 prosenttia. Seuraavaksi useimmin mainittiin nuorten kasvatustyö (25 %), yhteiskunnalliset tehtävät, kuten hautaustoimi ja väestörekisteritietojen ylläpito (25 %) ja vähäosaisten aineellinen tukeminen kotimaassa (23 %). Yhdeksän prosentin mielestä kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon kuuluu hädänalaisten auttaminen ulkomailla ja neljän prosentin mielestä kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito. Tulokset ovat vuoden 1998 tutkimuksen kanssa hyvin samansuuntaiset, vaikkakin kolme ensiksi mainittua saavat hieman vähemmän mainintoja kuin yksitoista vuotta sitten. Yli 50-vuotiaat vastaajat mainitsevat selvästi keskimääräistä useammin Jumalan palvelemisen ja evankeliumin julistamisen sekä vähäosaisten aineellisen tukemisen kotimaassa. Sen sijaan alle 25-vuotiaista viidesosa, 19 prosenttia, nostaa vähäosaisten auttamisen ulkomailla kirkon kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon. Kirkkoon kuulumattomat vastaajat nostavat vähäosaisten auttamisen, sekä kotimaassa että ulkomailla, ja yhteiskunnalliset tehtävät keskimääräistä useammin kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon. 2.7 Kirkkoon liitetyt ominaisuudet Luetelluista ominaisuuksista kirkkoon liitetään useimmin vanhanaikaisuus (46 % liitti), yhteiskunnallinen vastuuntuntoisuus (37 %) ja vakavaraisuus (30 %). Byrokraattisena kirkkoa piti 18 prosenttia, samansuuruinen osuus piti kirkkoa vapaamielisenä ja vapaamielisenä. Suvaitsemattomana kirkkoa piti 11 prosenttia ja poliittisesti leimautuneena kolme prosenttia. Kaikki ominaisuudet keräsivät nyt selvästi vähemmän mainintoja kuin vuonna Erityisesti vakavaraisuutta ei yhdistetä yhtä usein kirkkoon kuin yksitoista vuotta sitten. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

11 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 9 Kirkollisten toimitusten järjestäminen (kaste, häät ja hautajaiset) 60 Kirkon kaksi tärkeintä tehtävää n=kaikki vastaajat Jumalan palveleminen ja evankeliumin julistaminen 39 Nuorten kasvatustyö 25 Yhteiskunnalliset tehtävät (hautaustoimi ja väestörekisteritietojen ylläpito) 25 Vähäosaisten aineellinen tukeminen kotimaassa 23 Auttaa hädänalaisia ulkomailla 9 Kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito 4 Muu Ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Mitkä vaihtoehdoista sopivat Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon n=kaikki vastaajat Vanhanaikainen 46 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 37 Vakavarainen 30 Byrokraattinen 18 Nykyaikainen 18 Vapaamielinen 17 Suvaitsematon 11 Poliittisesti leimautunut Mikään ei sovi/ ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

12 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Mielipide kirkon jäsenmäärän kehityksestä Valtaosa vastaajista, 79 prosenttia, piti todennäköisenä sitä, että kirkko tulee menettämään jäseniään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Epätodennäköisenä tätä piti vain noin kuudesosa vastaajista. Tuloksessa on selvä muutos noin vuosikymmenen takaiseen aikaan. Vuonna prosenttia piti todennäköisenä sitä, että kirkko menettää jäseniään seuraavan kymmenen vuoden aikana, epätodennäköisenä sitä piti 48 prosenttia. 2.9 Kirkon jäsenten kuunteleminen ja toiminnassa huomioon ottaminen Mielipiteet jakautuvat, kun kysytään sitä, kuunteleeko Suomen evankelis-luterilainen kirkko riittävästi jäsentensä ääntä ja ottavatko ne toiminnassaan huomioon. Vastaajista 39 prosenttia on sitä mieltä, että kirkko kuuntelee jäseniään, mutta samansuuruinen osuus, 37 prosenttia on eri mieltä. Neljäsosa ei osaa ottaa kantaa asiaan. Tulos on samanlainen kuin vuoden 1998 tutkimuksessa. Kirkkoon kuuluvista vastaajista 44 prosenttia on sitä mieltä, että kirkko ottaa jäsentensä mielipiteet hyvin huomioon toiminnassaan, 38 prosenttia on eri mieltä, 19 prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

13 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 11 Pitääkö todennäköisenä vai epätodennäköisenä, että kirkko tulee menettämään jäseniään seuraavan viiden vuoden aikana n=kaikki vastaajat Todennäköisenä Ei osaa sanoa Epätodennäköisenä 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Kuunteleeko Suomen evankelis-luterilainen kirkko riittävästi jäsentensä ääntä ja ottaako ne toiminnassa huomioon n=kaikki vastaajat Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

14 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Kirkon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Mielipiteet jakautuvat myös vahvasti silloin, kun kysytään pitäisikö kirkon osallistua nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Vastaajista 45 prosenttia kannattaa nykyistä aktiivisempaa roolia, 47 prosenttia ei. Tulos on hyvin samanlainen kuin yksitoista vuotta sitten. Kirkon jäsenistä 48 prosenttia ei kannata nykyistä aktiivisempaa roolia, 45 prosenttia kannattaa. Kirkkoon kuulumattomista vastaajista yhtä suuri osuus, 43 prosenttia, kannattaa ja vastustaa aktiivisempaa yhteiskunnallista ja poliittista roolia Mielipiteet naispappeudesta Lähes kaikki vastaajat, 91 prosenttia, hyväksyvät naispappeuden Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Seitsemän prosenttia vastaajista ei hyväksy naispappeutta ja kaksi prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Niistä vastaajista, jotka kuuluvat kirkkoon, naispappeuden hyväksyy 93 prosenttia, kuusi prosenttia ei. Kirkkoon kuulumattomista 83 prosenttia hyväksyy naispappeuden, 12 prosenttia ei. Runsas puolet vastaajista, 53 prosenttia, on sitä mieltä, että kirkon tulisi erottaa sellaiset papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispappien kanssa, 38 prosenttia ei kannata erottamista. Yhdeksän prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

15 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 13 Pitäisikö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osallistua nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Hyväksyykö naispappeuden n=kaikki vastaajat Hyväksyn Ei osaa sanoa En hyväksy % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

16 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 14 Pitäisikö Suomen ev.lut. kirkon erottaa papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispapin kanssa n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

17 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon jakaa mielipiteitä. Vastaajista 49 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia henkilöitä, 43 prosentin mielestä pitäisi. Kahdeksan prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan Hautauspalvelut kirkkoon kuulumattomille henkilöille Vastaajista 59 prosenttia on sitä mieltä, että on oikein, että kirkko on velvoitettu tarjoamaan hautauspalvelut samaan hintaan myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille. Eri mieltä on 35 prosenttia ja kuusi prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Myös kirkkoon kuuluvista jäsenistä enemmistö, 56 prosenttia, pitää hautauspalvelujen tarjoamista samaan hintaan oikeana ratkaisuna, 38 prosenttia on eri mieltä. Kirkkoon kuulumattomista 71 prosenttia on myönteisellä kannalla, 24 prosenttia ei Papin avioeron vaikutus uskottavuuteen Papin avioerolla ei ole enemmistön mielestä vaikutusta uskottavuuteen papin virassa toimimiseen. Vastaajista 82 prosenttia on sitä mieltä, että papin avioero ei heikennä hänen uskottavuuttaan papin työssä. Viidentoista prosentin mielestä avioero heikentää uskottavuutta. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

18 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 16 Pitäisikö Suomen ev.lut. kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevat henkilöt avioliittoon n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Onko oikein, että kirkko on velvoitettu tarjoamaan hautauspalvelut samaan hintaan myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille n=kaikki vastaajat Kyllä, on oikein Ei osaa sanoa Ei ole oikein % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

19 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 17 Heikentääkö papin avioero hänen uskottavuutta työssään n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

20 Listaukset VASTAUKSET AVOIMIIN KYSYMYKSIIN Taloustutkimus Oy tpi

21 K 12: Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon? Joku muu, mikä? Adan, tyttäreni, isoisä on pappi. arvostaa kirkon tarjoamia sosiaalisia palveluita vähäosaisille Kotoa lähtenyt aikoinaan, että kuuluu kuulua kirkkoon. lapsuudenkodista säilynyt Länsimainen kulttuuri olen koko ikäni kuulunut kirkkoon olen kuulunut siihen koko ikäni olen monesti miettinyt eroanko vai en? on aina kuulunut eikä ole halunut eronut on kuulunut kirkkoon lapsuudesta asti on vaan jäänyt irtisanomatta, verorahoilla pidetään kirkot kunnossa - arkkitehtuuriset syyt perinne rippikoulussa liittynyt ja ollut Suvun vuosisatainen tapa. tapa tapakristitty tavan vuoksi tullut mentyä K14: Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mikä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän? Joku muu, mikä? armeijassa pakollisia kirkolliskäyntejä erosi vanhempien mukana Et sä saa mitään ilmaiseksi, kaikesta pitää maksaa. Et sä saa mitään sieltä takaisin pääsääntöiseksi. haluaisi ehkä mieluummin kuulua ortodoksiseen kirkkoon helluntaiseurakunta huono kokemus papista tyttären rippikouluajalta kummityttö kuoli Kun papit olivat niin työväkeä vastaan, sillai että valtuustossakin oli porvaripuolueista pappeja ja niin meidän asiat jäi ajamatta. Meillä on kahdessa paikassa hauta, ruohonleikkuri nostetaan yli, jos molempia maksuja ei ole maksettu. Selkeytystä pitäisi saada. Turhaa nuukuutta. kuuluminen lähinnä sen takia, että sukulaisten helpompi järjestää hautajaiset Lapset eroavat äidin mukana lapsi saa laajemman kasvatuksen Liittyi kirkkoon halutessaan kirkkohäät. Liittyi toiseen kirkkokuntaan. moni tuttavapiiristä eronnut, joten olen ajatellut mutten aio erota; kirkosta eroaminen muoti-ilmiö muutkin työpaikalta erosi muutti ortodokseihin Muutto ulkomaille viideksi vuodeksi. Eikä ole tullut liityttyä. naispappeuden vastustus. eronneiden uudelleen vihkiminen kyseenalaistettiin, uskonopettajan lapsen sorsiminen naispappeus ja homoliitot naispappeusasia naispappeuskysymys luvulla naispappeusriidoista johtuen naispappien syrjintä Olen eronnut kerran tai kaksi kirkosta, lukiossa sen takia, ettei tarvinnut osallistua uskontotunneille. Toinen kerta oli se ehkä tultuani hengelliseen herätykseen opiskelijana pettymys kirkkoon sinne mentyäni: kirkko ei vastannut hengellisiin odotuksiini. olen katolinen olen ortodoksi Papin ja kanttorin sopimaton käytös Timo Järvilahti uskonnot on aiheuttanu niin paljon ongelmia yhteiskunnalle, ei usko että joku uskonto olisi parempi muita vaihdoin kirkkoa

22 vanhempien mukana erosin vanhempien tahto K17: Mitkä ovat mielestänne kirkon kaksi tärkeintä tehtävää? Joku muu, mikä? auttaa yksinäisiä kristillisen yhteisön ylläpitäminen ja pyörittäminen, yksilöiden moraalisten ja eettisten kysymysten yhteydessä Omassa elämässä pitää käyttäytyä sydämen mukaan. perusarvojen kunnioittaminen ja kasvatuksellinen syrjäytymisuhan alla olevien henkinen tukeminen yleinen ihmisten verkostoturva

23 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

24 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

25 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :33:58 TYÖ TAULUKKO ku VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Omnibus kesäkuu I 2009 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Lääni Talouden bruttotulot Mielipiteet kirkosta nainen mies Etelä Länsi Itä alle yli T9578 vuotta vuotta vuotta vuotta Suomi Suomi Suomi Oulu Lappi Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI1 Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen Olen tällä hetkellä 78 80* 76* 80 68* 74* 84* 75* 77 84* * Olen ollut, mutta olen eronnut 16 13* 19* * 14* 18* 14 14* En ole koskaan ollut 6 7* 5* 6 17* 5 3* 7 8* 2* 5 6 8* Ei osaa sanoa On kirkon jäsen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI2 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon 1 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni 28 34* 21* 14* * 32* 24* 28 23* 35* 25* 2 Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset * 70* 62 57* 58* 64* * 65* 3 Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 26* 30* * 32* 22* 34* 29 33* 27 26* 4 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 27* 14* 15* 14* 17* 26* 16* 26* * 16* Muu 2 2* 1* 0* * 1* 1* 4* 1 Ei osaa sanoa * * - 1 KI3 Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavanne Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Kyllä 12 10* 15* 14 16* 19* 7* 15* 10* 12 16* 10* 14 Ei 87 90* 84* 86 84* 80* 93* 85* 90* 87 84* 90* 86 EOS Eronnut kirkosta/harkinnut eroa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI4 Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Olen menettänyt uskoni/en usko enää jumalaan * 8 4 4* 11* 3* 0* En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta 24 28* 22* * * En halua maksaa kirkollisveroa 37 30* 41* 21* 41 43* * 45* 41* En usko kirkon opettamalla tavalla * 17 10* * * 11* Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä * 8 6* En käytä/tarvitse kirkon palveluja 5 7* 3* - 1* 7* 6 4 7* 3 6 9* 2* Muu * 11 18* * 17* Ei osaa sanoa * 7 5 2* 2* 4 10* 9* 5 -

26 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :33:58 TYÖ TAULUKKO ku VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Omnibus kesäkuu I 2009 Kaikki Perheen elinvaihe Paikkakunta Ev.lut.kirkon Harkinnut Eron Mielipiteet kirkosta jäsen eroa kirkosta nut T9578 yksi pari muu talous muu muu kirkos näis ei aikuis jossa asukk kaupun kunta kyllä ei kyllä ei ta talous lapsia talous lapsia kaupun ki ki Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI1 Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen Olen tällä hetkellä * 81* 80* 74* 84* 85* * 100* - Olen ollut, mutta olen eronnut 16 18* 18* 13 14* 18* 14 12* En ole koskaan ollut 6 4* 8* 6 6 8* 2* 3* Ei osaa sanoa On kirkon jäsen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI2 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon 1 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni * * 31* - 2 Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset 62 56* 59 68* 64* * Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 35* 31 21* 25* 24* 32* 34* 28-23* 29* - 4 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 25* * * 22* - Muu 2 4* 1* * 1* Ei osaa sanoa 2 2 1* - 2* 2* 1* 1 2-6* 1* - KI3 Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavanne Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Kyllä 12 15* 8* 8* 15* * Ei 87 85* 92* 92* 84* * EOS Eronnut kirkosta/harkinnut eroa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI4 Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Olen menettänyt uskoni/en usko enää jumalaan En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta * 38* 21* 26* 21* - 26* En halua maksaa kirkollisveroa * 13* 41* * 31* 46* - 31* En usko kirkon opettamalla tavalla * 13* 20* 20 7* 11* 21* 11* - 21* Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä * 4* 6* 9 15* En käytä/tarvitse kirkon palveluja * 11* 5 8* 3* 8* - 3* Muu * 15* 8* - 15* Ei osaa sanoa * 5 11*

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Tammikuu 2009 Risto Nikunlaakso 7.1.2009 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20110504 09:22:17 TYÖ 2618.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1 TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:43 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41019 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20111215 09:14:42 TYÖ 2650.15 TAULUKKO 9015 ss VER % Telebus vko 48B-50B½/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja?

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja? TALOUSTUTKIMUS OY 20081010 08:52:55 TYÖ 2341.12 TAULUKKO 3010 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Pakkausmerkinnät Seurantatutkimus 2010 EVIRA Johdanto 1/2 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään seuraavia asioita:, Mitä merkintöjä

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y-01147119 VAT No.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa.

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa. TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:40 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9018 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen/Helena Fagerlund 5.7.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 15.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2258 Gallup Ecclesiastica 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot