VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta"

Transkriptio

1 VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja

2 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Taustaa Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä ja toteutusajankohta Tutkimusaineiston käsittely ja T-testi Tutkimustulosten raportointi ja esitetyt kysymykset TUTKIMUSTULOKSET Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen Kirkkoon kuulumisen perusteet Eroamisaikeet Uskonnollisuus Kirkossa käyminen Kirkon tärkeimmät tehtävät Kirkkoon liitetyt ominaisuudet Mielipide kirkon jäsenmäärän kehityksestä Kirkon jäsenten kuunteleminen ja toiminnassa huomioon ottaminen Kirkon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Mielipiteet naispappeudesta Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon Hautauspalvelut kirkkoon kuulumattomille henkilöille Papin avioeron vaikutus uskottavuuteen POIMINNAT ATK-TAULUKOT KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

3 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 1 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Valittujen Palojen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvistä asioista. Tutkimus tarjoaa soveltuvin osin seurantatietoa vuonna 1998 toteutetulle vastaavalle tutkimukselle. 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä ja toteutusajankohta Tutkimus toteutettiin Omnibustutkimuksen osana henkilökohtaisina haastatteluina vastaajien kodeissa. Tutkimuksen otoskoko on 1004 henkilöä, tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä ovat ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakautuma. Haastatteluja tehtiin 94 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 49 ja muita kuntia 45. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ). Haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui 48 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet, ja haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. 1.3 Tutkimusaineiston käsittely ja T-testi Tutkimusaineisto on käsitelty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka mittaa kunkin taulukkoelementin kohdalla, poikkeaako luku jäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. 1.4 Tutkimustulosten raportointi ja esitetyt kysymykset Raportissa esitetään tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät raportin liitteenä olevista taulukoista. Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteenä. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

4 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 2 2. TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen Haastatelluista 78 prosenttia sanoi olevansa tällä hetkellä evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tämän lisäksi 16 prosenttia vastaajista on ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen aiemmin, mutta eronnut kirkosta. Kuusi prosenttia vastaajista ei ole koskaan ollut kirkon jäsen. Korkeimmat jäsenyysprosentit ovat pienillä paikkakunnilla asuvilla (85 %), pienissä kaupungeissa, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänissä asuvilla sekä yli 50-vuotiailla vastaajilla (kaikki 84 %). Vuoden 1998 tutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista sanoi olevansa evankelisluterilaisen kirkon jäsen. 2.2 Kirkkoon kuulumisen perusteet Kirkon jäsenistä lähes kaksi kolmasosaa, 62 prosenttia, perustelee kuulumistaan halukkuudella käyttää kirkon tarjoamia palveluja, kuten häitä ja hautajaisia. Runsas neljäsosa, 28 prosenttia, perustelee kuulumistaan kirkkoon kirkon tuomalla turvallisuudella elämään. Samansuuruinen osuus perustelee kuumista sillä, että monet sukulaiset ja ystävät kuuluvat kirkkoon. Viidesosalla perusteena on se, että uskonnollinen vakaumus edellyttää kuulumista kirkkoon. Nuorimmat, alle 25-vuotiaat vastaajat perustelevat keskimääräistä selvästi useammin kirkon jäsenyyttään halulla käyttää kirkon palveluja. Kirkon antama turvallisuuden tunne korostuu perusteena naisilla ja yli 50-vuotiailla vastaajilla. Yli 50-vuotiaat mainitsivat myös keskimääräistä useammin sukulaisten ja ystävien kuulumisen kirkkoon ja oman uskonnollisen vakaumuksen. Miehet mainitsivat naisia useammin perusteena sukulaisten ja ystävien kuulumisen kirkkoon. Uskonnollien vakaumus mainitaan nyt jonkin verran harvemmin kuin yksitoista vuotta sitten, jolloin sen nimesi perusteeksi neljäsosa. Muuten tuloksissa ei ole suurta muutosta edellisestä tutkimuskerrasta. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

5 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 3 Onko nyt tai onko ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen Kaikki vastaajat, n=1004 Olen tällä hetkellä 78 Olen ollut, mutta olen eronnut 16 En ole koskaan ollut 6 Ei osaa sanoa % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Mitkä vaihtoehdoista kuvaavat kuulumista Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon n=on kirkon jäsen Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset 62 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni 28 Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 Muu 2 Ei osaa sanoa n= n=874 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

6 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Eroamisaikeet Haastatelluista kirkon jäsenistä 12 prosenttia on harkinnut eroamista kirkosta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tässä ei ole tapahtunut muutosta runsaassa kymmenessä vuodessa, sillä vuonna 1998 eroamista oli harkinnut 11 prosenttia haastatelluista kirkon jäsenistä. Keskimääräistä useammin eroamista ovat harkinneet miehet, vuotiaat, Etelä- Suomen läänissä asuvat, pienituloisimmat vastaajat ja yksinäistalouksissa asuvat. Niiltä vastaajilta, jotka ovat harkinneet eroa tai ovat eronneet kirkosta, kysyttiin syitä tähän. Tärkeimmiksi syiksi kirkosta eroamiseen mainitaan se, ettei halua maksaa kirkollisveroa (37 % mainitsi), se, ettei tunne kirkon toimintaa itselleen läheiseksi (24 %) ja se, ettei usko kirkon opettamalla tavalla (17 %). Taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa kiinnittyy huomio siihen, että kirkollisveron maksaminen näyttää jurppivan keski- ja hyvätuloisia enemmän kuin pienituloisia. Ne kirkosta eroamista harkinneet ja jo eronneet vastaajat joiden talouden bruttotulot ovat euroa tai yli euroa, mainitsevat haluttomuuden maksaa kirkollisveroa selvästi useammin kuin ne, joiden talouden bruttotulot jäävät alle euroon. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

7 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 5 Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavansa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta n=on kirkon jäsen Kyllä Ei 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Jos on harkinnut eroamista kirkosta tai on eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Eronnut kirkosta/harkinnut eroa, n=262 En halua maksaa kirkollisveroa 37 En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta 24 En usko kirkon opettamalla tavalla 17 Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä 9 Olen menettänyt uskoni/ en usko enää jumalaan 6 En käytä/tarvitse kirkon palveluja 5 Muu 13 Ei osaa sanoa 5 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

8 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Uskonnollisuus Runsas neljäsosa vastaajista, 28 prosenttia, sanoi uskovansa kristinuskon oppien mukaiseen Jumalaan. Suurin osuus, 34 prosenttia, sanoi uskovansa jumalaan, mutta ei oikein osaa sanoa miten. Kuudesosa sanoi uskovansa Jumalana eri tavalla kuin kristinusko opettaa. Kymmenen prosenttia sanoi, ettei usko Jumalaan ja myös kymmenen prosenttia epäili Jumalan olemassaoloa. Tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin vuonna 1998, joten uskonnollisuudessa ja Jumalaan uskomisessa ei näyttäisi tapahtuneen suurta muutosta. Kristinuskon oppien mukaiseen Jumalaan uskovat eniten naiset ja yli 50-vuotiaat. Nuorissa alle 25-vuotiaissa on keskimääräistä enemmän niitä, jotka epäilevät Jumalan olemassaoloa. 2.5 Kirkossa käyminen Kymmenesosa, 11 prosenttia, haastatelluista kertoi käyvänsä kirkossa kerran kuussa tai useammin. Muutaman kerran vuodessa kirkossa käy 35 prosenttia ja kerran vuodessa 23 prosenttia vastaajista. Kolmasosa vastaajista sanoi käyvänsä kirkossa harvemmin tai ei koskaan. Niiden osuus, jotka käyvät kirkossa harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan, on kasvanut vuodesta Muutaman kerran vuodessa käyvien osuus on laskenut. Muilta osin tuloksissa ei ole muutoksia. Varttuneempi väki käy kirkossa aktiivisimmin, yli 50-vuotiaista 11 prosenttia käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin, kun vuotiailla vastaava osuus on seitsemän prosenttia. Alle 25-vuotiaista yhdeksän prosenttia käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin. Naiset käyvät kirkossa useammin kuin miehet. Kirkon jäsenistä käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin yhdeksän prosenttia, kuten käy myös kirkkoon kuulumattomista. Kirkon jäsenistä neljäsosa, 24 prosenttia, käy kirkossa kerran vuodessa tai ei koskaan. Kirkkoon kuulumattomilla vastaava osuus on 62 prosenttia. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

9 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 7 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten uskoa Jumalaan n=kaikki vastaajat Uskon Jumalaan, mutten oikein osaa sanoa miten 34 Uskon Jumalaan niin kuin kristinusko opettaa 28 Uskon Jumalaan eri tavalla 16 En usko Jumalaan 10 Epäilen onko Jumalaa olemassa 10 En halua sanoa 1 Ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Kuinka usein käy kirkossa n=kaikki vastaajat Kerran viikossa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Kerran vuodessa Harvemmin tai en koskaan 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

10 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Kirkon tärkeimmät tehtävät Haastateltavia pyydettiin nimeämään luettelosta heidän mielestään kaksi kirkon tärkeintä tehtävää. Luetelluista tärkeimmiksi nousivat kirkollisen toimitusten järjestäminen, jonka nimesi 60 prosenttia vastaajista ja Jumalan palveleminen ja evankeliumin julistaminen, jonka nimesi 39 prosenttia. Seuraavaksi useimmin mainittiin nuorten kasvatustyö (25 %), yhteiskunnalliset tehtävät, kuten hautaustoimi ja väestörekisteritietojen ylläpito (25 %) ja vähäosaisten aineellinen tukeminen kotimaassa (23 %). Yhdeksän prosentin mielestä kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon kuuluu hädänalaisten auttaminen ulkomailla ja neljän prosentin mielestä kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito. Tulokset ovat vuoden 1998 tutkimuksen kanssa hyvin samansuuntaiset, vaikkakin kolme ensiksi mainittua saavat hieman vähemmän mainintoja kuin yksitoista vuotta sitten. Yli 50-vuotiaat vastaajat mainitsevat selvästi keskimääräistä useammin Jumalan palvelemisen ja evankeliumin julistamisen sekä vähäosaisten aineellisen tukemisen kotimaassa. Sen sijaan alle 25-vuotiaista viidesosa, 19 prosenttia, nostaa vähäosaisten auttamisen ulkomailla kirkon kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon. Kirkkoon kuulumattomat vastaajat nostavat vähäosaisten auttamisen, sekä kotimaassa että ulkomailla, ja yhteiskunnalliset tehtävät keskimääräistä useammin kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon. 2.7 Kirkkoon liitetyt ominaisuudet Luetelluista ominaisuuksista kirkkoon liitetään useimmin vanhanaikaisuus (46 % liitti), yhteiskunnallinen vastuuntuntoisuus (37 %) ja vakavaraisuus (30 %). Byrokraattisena kirkkoa piti 18 prosenttia, samansuuruinen osuus piti kirkkoa vapaamielisenä ja vapaamielisenä. Suvaitsemattomana kirkkoa piti 11 prosenttia ja poliittisesti leimautuneena kolme prosenttia. Kaikki ominaisuudet keräsivät nyt selvästi vähemmän mainintoja kuin vuonna Erityisesti vakavaraisuutta ei yhdistetä yhtä usein kirkkoon kuin yksitoista vuotta sitten. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

11 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 9 Kirkollisten toimitusten järjestäminen (kaste, häät ja hautajaiset) 60 Kirkon kaksi tärkeintä tehtävää n=kaikki vastaajat Jumalan palveleminen ja evankeliumin julistaminen 39 Nuorten kasvatustyö 25 Yhteiskunnalliset tehtävät (hautaustoimi ja väestörekisteritietojen ylläpito) 25 Vähäosaisten aineellinen tukeminen kotimaassa 23 Auttaa hädänalaisia ulkomailla 9 Kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito 4 Muu Ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Mitkä vaihtoehdoista sopivat Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon n=kaikki vastaajat Vanhanaikainen 46 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 37 Vakavarainen 30 Byrokraattinen 18 Nykyaikainen 18 Vapaamielinen 17 Suvaitsematon 11 Poliittisesti leimautunut Mikään ei sovi/ ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

12 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Mielipide kirkon jäsenmäärän kehityksestä Valtaosa vastaajista, 79 prosenttia, piti todennäköisenä sitä, että kirkko tulee menettämään jäseniään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Epätodennäköisenä tätä piti vain noin kuudesosa vastaajista. Tuloksessa on selvä muutos noin vuosikymmenen takaiseen aikaan. Vuonna prosenttia piti todennäköisenä sitä, että kirkko menettää jäseniään seuraavan kymmenen vuoden aikana, epätodennäköisenä sitä piti 48 prosenttia. 2.9 Kirkon jäsenten kuunteleminen ja toiminnassa huomioon ottaminen Mielipiteet jakautuvat, kun kysytään sitä, kuunteleeko Suomen evankelis-luterilainen kirkko riittävästi jäsentensä ääntä ja ottavatko ne toiminnassaan huomioon. Vastaajista 39 prosenttia on sitä mieltä, että kirkko kuuntelee jäseniään, mutta samansuuruinen osuus, 37 prosenttia on eri mieltä. Neljäsosa ei osaa ottaa kantaa asiaan. Tulos on samanlainen kuin vuoden 1998 tutkimuksessa. Kirkkoon kuuluvista vastaajista 44 prosenttia on sitä mieltä, että kirkko ottaa jäsentensä mielipiteet hyvin huomioon toiminnassaan, 38 prosenttia on eri mieltä, 19 prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

13 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 11 Pitääkö todennäköisenä vai epätodennäköisenä, että kirkko tulee menettämään jäseniään seuraavan viiden vuoden aikana n=kaikki vastaajat Todennäköisenä Ei osaa sanoa Epätodennäköisenä 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Kuunteleeko Suomen evankelis-luterilainen kirkko riittävästi jäsentensä ääntä ja ottaako ne toiminnassa huomioon n=kaikki vastaajat Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

14 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Kirkon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Mielipiteet jakautuvat myös vahvasti silloin, kun kysytään pitäisikö kirkon osallistua nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Vastaajista 45 prosenttia kannattaa nykyistä aktiivisempaa roolia, 47 prosenttia ei. Tulos on hyvin samanlainen kuin yksitoista vuotta sitten. Kirkon jäsenistä 48 prosenttia ei kannata nykyistä aktiivisempaa roolia, 45 prosenttia kannattaa. Kirkkoon kuulumattomista vastaajista yhtä suuri osuus, 43 prosenttia, kannattaa ja vastustaa aktiivisempaa yhteiskunnallista ja poliittista roolia Mielipiteet naispappeudesta Lähes kaikki vastaajat, 91 prosenttia, hyväksyvät naispappeuden Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Seitsemän prosenttia vastaajista ei hyväksy naispappeutta ja kaksi prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Niistä vastaajista, jotka kuuluvat kirkkoon, naispappeuden hyväksyy 93 prosenttia, kuusi prosenttia ei. Kirkkoon kuulumattomista 83 prosenttia hyväksyy naispappeuden, 12 prosenttia ei. Runsas puolet vastaajista, 53 prosenttia, on sitä mieltä, että kirkon tulisi erottaa sellaiset papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispappien kanssa, 38 prosenttia ei kannata erottamista. Yhdeksän prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

15 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 13 Pitäisikö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osallistua nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Hyväksyykö naispappeuden n=kaikki vastaajat Hyväksyn Ei osaa sanoa En hyväksy % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

16 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 14 Pitäisikö Suomen ev.lut. kirkon erottaa papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispapin kanssa n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

17 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon jakaa mielipiteitä. Vastaajista 49 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia henkilöitä, 43 prosentin mielestä pitäisi. Kahdeksan prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan Hautauspalvelut kirkkoon kuulumattomille henkilöille Vastaajista 59 prosenttia on sitä mieltä, että on oikein, että kirkko on velvoitettu tarjoamaan hautauspalvelut samaan hintaan myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille. Eri mieltä on 35 prosenttia ja kuusi prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Myös kirkkoon kuuluvista jäsenistä enemmistö, 56 prosenttia, pitää hautauspalvelujen tarjoamista samaan hintaan oikeana ratkaisuna, 38 prosenttia on eri mieltä. Kirkkoon kuulumattomista 71 prosenttia on myönteisellä kannalla, 24 prosenttia ei Papin avioeron vaikutus uskottavuuteen Papin avioerolla ei ole enemmistön mielestä vaikutusta uskottavuuteen papin virassa toimimiseen. Vastaajista 82 prosenttia on sitä mieltä, että papin avioero ei heikennä hänen uskottavuuttaan papin työssä. Viidentoista prosentin mielestä avioero heikentää uskottavuutta. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

18 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 16 Pitäisikö Suomen ev.lut. kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevat henkilöt avioliittoon n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Onko oikein, että kirkko on velvoitettu tarjoamaan hautauspalvelut samaan hintaan myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille n=kaikki vastaajat Kyllä, on oikein Ei osaa sanoa Ei ole oikein % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

19 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 17 Heikentääkö papin avioero hänen uskottavuutta työssään n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

20 Listaukset VASTAUKSET AVOIMIIN KYSYMYKSIIN Taloustutkimus Oy tpi

21 K 12: Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon? Joku muu, mikä? Adan, tyttäreni, isoisä on pappi. arvostaa kirkon tarjoamia sosiaalisia palveluita vähäosaisille Kotoa lähtenyt aikoinaan, että kuuluu kuulua kirkkoon. lapsuudenkodista säilynyt Länsimainen kulttuuri olen koko ikäni kuulunut kirkkoon olen kuulunut siihen koko ikäni olen monesti miettinyt eroanko vai en? on aina kuulunut eikä ole halunut eronut on kuulunut kirkkoon lapsuudesta asti on vaan jäänyt irtisanomatta, verorahoilla pidetään kirkot kunnossa - arkkitehtuuriset syyt perinne rippikoulussa liittynyt ja ollut Suvun vuosisatainen tapa. tapa tapakristitty tavan vuoksi tullut mentyä K14: Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mikä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän? Joku muu, mikä? armeijassa pakollisia kirkolliskäyntejä erosi vanhempien mukana Et sä saa mitään ilmaiseksi, kaikesta pitää maksaa. Et sä saa mitään sieltä takaisin pääsääntöiseksi. haluaisi ehkä mieluummin kuulua ortodoksiseen kirkkoon helluntaiseurakunta huono kokemus papista tyttären rippikouluajalta kummityttö kuoli Kun papit olivat niin työväkeä vastaan, sillai että valtuustossakin oli porvaripuolueista pappeja ja niin meidän asiat jäi ajamatta. Meillä on kahdessa paikassa hauta, ruohonleikkuri nostetaan yli, jos molempia maksuja ei ole maksettu. Selkeytystä pitäisi saada. Turhaa nuukuutta. kuuluminen lähinnä sen takia, että sukulaisten helpompi järjestää hautajaiset Lapset eroavat äidin mukana lapsi saa laajemman kasvatuksen Liittyi kirkkoon halutessaan kirkkohäät. Liittyi toiseen kirkkokuntaan. moni tuttavapiiristä eronnut, joten olen ajatellut mutten aio erota; kirkosta eroaminen muoti-ilmiö muutkin työpaikalta erosi muutti ortodokseihin Muutto ulkomaille viideksi vuodeksi. Eikä ole tullut liityttyä. naispappeuden vastustus. eronneiden uudelleen vihkiminen kyseenalaistettiin, uskonopettajan lapsen sorsiminen naispappeus ja homoliitot naispappeusasia naispappeuskysymys luvulla naispappeusriidoista johtuen naispappien syrjintä Olen eronnut kerran tai kaksi kirkosta, lukiossa sen takia, ettei tarvinnut osallistua uskontotunneille. Toinen kerta oli se ehkä tultuani hengelliseen herätykseen opiskelijana pettymys kirkkoon sinne mentyäni: kirkko ei vastannut hengellisiin odotuksiini. olen katolinen olen ortodoksi Papin ja kanttorin sopimaton käytös Timo Järvilahti uskonnot on aiheuttanu niin paljon ongelmia yhteiskunnalle, ei usko että joku uskonto olisi parempi muita vaihdoin kirkkoa

22 vanhempien mukana erosin vanhempien tahto K17: Mitkä ovat mielestänne kirkon kaksi tärkeintä tehtävää? Joku muu, mikä? auttaa yksinäisiä kristillisen yhteisön ylläpitäminen ja pyörittäminen, yksilöiden moraalisten ja eettisten kysymysten yhteydessä Omassa elämässä pitää käyttäytyä sydämen mukaan. perusarvojen kunnioittaminen ja kasvatuksellinen syrjäytymisuhan alla olevien henkinen tukeminen yleinen ihmisten verkostoturva

23 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

24 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

25 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :33:58 TYÖ TAULUKKO ku VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Omnibus kesäkuu I 2009 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Lääni Talouden bruttotulot Mielipiteet kirkosta nainen mies Etelä Länsi Itä alle yli T9578 vuotta vuotta vuotta vuotta Suomi Suomi Suomi Oulu Lappi Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI1 Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen Olen tällä hetkellä 78 80* 76* 80 68* 74* 84* 75* 77 84* * Olen ollut, mutta olen eronnut 16 13* 19* * 14* 18* 14 14* En ole koskaan ollut 6 7* 5* 6 17* 5 3* 7 8* 2* 5 6 8* Ei osaa sanoa On kirkon jäsen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI2 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon 1 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni 28 34* 21* 14* * 32* 24* 28 23* 35* 25* 2 Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset * 70* 62 57* 58* 64* * 65* 3 Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 26* 30* * 32* 22* 34* 29 33* 27 26* 4 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 27* 14* 15* 14* 17* 26* 16* 26* * 16* Muu 2 2* 1* 0* * 1* 1* 4* 1 Ei osaa sanoa * * - 1 KI3 Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavanne Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Kyllä 12 10* 15* 14 16* 19* 7* 15* 10* 12 16* 10* 14 Ei 87 90* 84* 86 84* 80* 93* 85* 90* 87 84* 90* 86 EOS Eronnut kirkosta/harkinnut eroa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI4 Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Olen menettänyt uskoni/en usko enää jumalaan * 8 4 4* 11* 3* 0* En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta 24 28* 22* * * En halua maksaa kirkollisveroa 37 30* 41* 21* 41 43* * 45* 41* En usko kirkon opettamalla tavalla * 17 10* * * 11* Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä * 8 6* En käytä/tarvitse kirkon palveluja 5 7* 3* - 1* 7* 6 4 7* 3 6 9* 2* Muu * 11 18* * 17* Ei osaa sanoa * 7 5 2* 2* 4 10* 9* 5 -

26 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :33:58 TYÖ TAULUKKO ku VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Omnibus kesäkuu I 2009 Kaikki Perheen elinvaihe Paikkakunta Ev.lut.kirkon Harkinnut Eron Mielipiteet kirkosta jäsen eroa kirkosta nut T9578 yksi pari muu talous muu muu kirkos näis ei aikuis jossa asukk kaupun kunta kyllä ei kyllä ei ta talous lapsia talous lapsia kaupun ki ki Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI1 Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen Olen tällä hetkellä * 81* 80* 74* 84* 85* * 100* - Olen ollut, mutta olen eronnut 16 18* 18* 13 14* 18* 14 12* En ole koskaan ollut 6 4* 8* 6 6 8* 2* 3* Ei osaa sanoa On kirkon jäsen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI2 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon 1 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni * * 31* - 2 Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset 62 56* 59 68* 64* * Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 35* 31 21* 25* 24* 32* 34* 28-23* 29* - 4 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 25* * * 22* - Muu 2 4* 1* * 1* Ei osaa sanoa 2 2 1* - 2* 2* 1* 1 2-6* 1* - KI3 Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavanne Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Kyllä 12 15* 8* 8* 15* * Ei 87 85* 92* 92* 84* * EOS Eronnut kirkosta/harkinnut eroa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI4 Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Olen menettänyt uskoni/en usko enää jumalaan En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta * 38* 21* 26* 21* - 26* En halua maksaa kirkollisveroa * 13* 41* * 31* 46* - 31* En usko kirkon opettamalla tavalla * 13* 20* 20 7* 11* 21* 11* - 21* Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä * 4* 6* 9 15* En käytä/tarvitse kirkon palveluja * 11* 5 8* 3* 8* - 3* Muu * 15* 8* - 15* Ei osaa sanoa * 5 11*

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja?

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja? TALOUSTUTKIMUS OY 20081010 08:52:55 TYÖ 2341.12 TAULUKKO 3010 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa.

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa. TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:40 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9018 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Nainen Mies 15-24 vuotta

Nainen Mies 15-24 vuotta Total Sukupuoli Ikä Mikä on a ainen Mies 15-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Työntekijä Base unweighted 1000 494 506 155 158 251 270 166 252 Base weighted 4261 2140 2121 651 687 1018 1124 779 1026 5. Mitkä seuraavista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2258 Gallup Ecclesiastica 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 15.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013 / AK Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu 2013 8.1.2014 / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy SIPOON KUNNAN MIELIPIDE- KYSELY Marraskuu 2006 Jari Pajunen / Tuomo Turja 21.11.2006 Sipoon kunta Sipoon kunnan mielipidekysely SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus

Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 8.11.2013 YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Uskonnollisuuden muutoslinjoja Instituutioista irtautuva uskonnollisuus:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Taloustutkimus Oy ja Recommended Finland Oy Toukokuu 0 Tuomo Turja Markus Mervola..0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, tiedonkeruu

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Kehitysyhteistyö 2008

ULKOASIAINMINISTERIÖ Kehitysyhteistyö 2008 ULKOASIAINMINISTERIÖ Kehitysyhteistyö 2008 Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2008 Tuomo Turja / Pauliina Aho 19.06.2008 Ulkoasiainministeriö Kehitysyhteistyö SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2015 Vuositilasto 2015 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2015 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2015

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE Helmikuu 2013 Lähetystyö Tutkimustapa Tutkimuksen teki Radio Dei yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Kysely osoitettiin sähköpostin välityksellä 6 100

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2710 GALLUP ECCLESIASTICA 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2710 GALLUP ECCLESIASTICA 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2710 GALLUP ECCLESIASTICA 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2016 Vuositilasto 2016 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2016 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2016

Lisätiedot

FSD2589 Kirkon rooli kollektiivisissa kriiseissä ja yhteiskunnallisissa ongelmissa 2007

FSD2589 Kirkon rooli kollektiivisissa kriiseissä ja yhteiskunnallisissa ongelmissa 2007 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2589 Kirkon rooli kollektiivisissa kriiseissä ja yhteiskunnallisissa ongelmissa 2007 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot