VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta"

Transkriptio

1 VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja

2 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Taustaa Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä ja toteutusajankohta Tutkimusaineiston käsittely ja T-testi Tutkimustulosten raportointi ja esitetyt kysymykset TUTKIMUSTULOKSET Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen Kirkkoon kuulumisen perusteet Eroamisaikeet Uskonnollisuus Kirkossa käyminen Kirkon tärkeimmät tehtävät Kirkkoon liitetyt ominaisuudet Mielipide kirkon jäsenmäärän kehityksestä Kirkon jäsenten kuunteleminen ja toiminnassa huomioon ottaminen Kirkon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Mielipiteet naispappeudesta Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon Hautauspalvelut kirkkoon kuulumattomille henkilöille Papin avioeron vaikutus uskottavuuteen POIMINNAT ATK-TAULUKOT KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

3 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 1 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Valittujen Palojen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvistä asioista. Tutkimus tarjoaa soveltuvin osin seurantatietoa vuonna 1998 toteutetulle vastaavalle tutkimukselle. 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä ja toteutusajankohta Tutkimus toteutettiin Omnibustutkimuksen osana henkilökohtaisina haastatteluina vastaajien kodeissa. Tutkimuksen otoskoko on 1004 henkilöä, tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä ovat ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakautuma. Haastatteluja tehtiin 94 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 49 ja muita kuntia 45. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ). Haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui 48 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet, ja haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. 1.3 Tutkimusaineiston käsittely ja T-testi Tutkimusaineisto on käsitelty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka mittaa kunkin taulukkoelementin kohdalla, poikkeaako luku jäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. 1.4 Tutkimustulosten raportointi ja esitetyt kysymykset Raportissa esitetään tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät raportin liitteenä olevista taulukoista. Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteenä. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

4 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 2 2. TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen Haastatelluista 78 prosenttia sanoi olevansa tällä hetkellä evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tämän lisäksi 16 prosenttia vastaajista on ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen aiemmin, mutta eronnut kirkosta. Kuusi prosenttia vastaajista ei ole koskaan ollut kirkon jäsen. Korkeimmat jäsenyysprosentit ovat pienillä paikkakunnilla asuvilla (85 %), pienissä kaupungeissa, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänissä asuvilla sekä yli 50-vuotiailla vastaajilla (kaikki 84 %). Vuoden 1998 tutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista sanoi olevansa evankelisluterilaisen kirkon jäsen. 2.2 Kirkkoon kuulumisen perusteet Kirkon jäsenistä lähes kaksi kolmasosaa, 62 prosenttia, perustelee kuulumistaan halukkuudella käyttää kirkon tarjoamia palveluja, kuten häitä ja hautajaisia. Runsas neljäsosa, 28 prosenttia, perustelee kuulumistaan kirkkoon kirkon tuomalla turvallisuudella elämään. Samansuuruinen osuus perustelee kuumista sillä, että monet sukulaiset ja ystävät kuuluvat kirkkoon. Viidesosalla perusteena on se, että uskonnollinen vakaumus edellyttää kuulumista kirkkoon. Nuorimmat, alle 25-vuotiaat vastaajat perustelevat keskimääräistä selvästi useammin kirkon jäsenyyttään halulla käyttää kirkon palveluja. Kirkon antama turvallisuuden tunne korostuu perusteena naisilla ja yli 50-vuotiailla vastaajilla. Yli 50-vuotiaat mainitsivat myös keskimääräistä useammin sukulaisten ja ystävien kuulumisen kirkkoon ja oman uskonnollisen vakaumuksen. Miehet mainitsivat naisia useammin perusteena sukulaisten ja ystävien kuulumisen kirkkoon. Uskonnollien vakaumus mainitaan nyt jonkin verran harvemmin kuin yksitoista vuotta sitten, jolloin sen nimesi perusteeksi neljäsosa. Muuten tuloksissa ei ole suurta muutosta edellisestä tutkimuskerrasta. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

5 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 3 Onko nyt tai onko ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen Kaikki vastaajat, n=1004 Olen tällä hetkellä 78 Olen ollut, mutta olen eronnut 16 En ole koskaan ollut 6 Ei osaa sanoa % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Mitkä vaihtoehdoista kuvaavat kuulumista Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon n=on kirkon jäsen Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset 62 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni 28 Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 Muu 2 Ei osaa sanoa n= n=874 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

6 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Eroamisaikeet Haastatelluista kirkon jäsenistä 12 prosenttia on harkinnut eroamista kirkosta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tässä ei ole tapahtunut muutosta runsaassa kymmenessä vuodessa, sillä vuonna 1998 eroamista oli harkinnut 11 prosenttia haastatelluista kirkon jäsenistä. Keskimääräistä useammin eroamista ovat harkinneet miehet, vuotiaat, Etelä- Suomen läänissä asuvat, pienituloisimmat vastaajat ja yksinäistalouksissa asuvat. Niiltä vastaajilta, jotka ovat harkinneet eroa tai ovat eronneet kirkosta, kysyttiin syitä tähän. Tärkeimmiksi syiksi kirkosta eroamiseen mainitaan se, ettei halua maksaa kirkollisveroa (37 % mainitsi), se, ettei tunne kirkon toimintaa itselleen läheiseksi (24 %) ja se, ettei usko kirkon opettamalla tavalla (17 %). Taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa kiinnittyy huomio siihen, että kirkollisveron maksaminen näyttää jurppivan keski- ja hyvätuloisia enemmän kuin pienituloisia. Ne kirkosta eroamista harkinneet ja jo eronneet vastaajat joiden talouden bruttotulot ovat euroa tai yli euroa, mainitsevat haluttomuuden maksaa kirkollisveroa selvästi useammin kuin ne, joiden talouden bruttotulot jäävät alle euroon. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

7 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 5 Onko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavansa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta n=on kirkon jäsen Kyllä Ei 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Jos on harkinnut eroamista kirkosta tai on eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Eronnut kirkosta/harkinnut eroa, n=262 En halua maksaa kirkollisveroa 37 En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta 24 En usko kirkon opettamalla tavalla 17 Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä 9 Olen menettänyt uskoni/ en usko enää jumalaan 6 En käytä/tarvitse kirkon palveluja 5 Muu 13 Ei osaa sanoa 5 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

8 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Uskonnollisuus Runsas neljäsosa vastaajista, 28 prosenttia, sanoi uskovansa kristinuskon oppien mukaiseen Jumalaan. Suurin osuus, 34 prosenttia, sanoi uskovansa jumalaan, mutta ei oikein osaa sanoa miten. Kuudesosa sanoi uskovansa Jumalana eri tavalla kuin kristinusko opettaa. Kymmenen prosenttia sanoi, ettei usko Jumalaan ja myös kymmenen prosenttia epäili Jumalan olemassaoloa. Tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin vuonna 1998, joten uskonnollisuudessa ja Jumalaan uskomisessa ei näyttäisi tapahtuneen suurta muutosta. Kristinuskon oppien mukaiseen Jumalaan uskovat eniten naiset ja yli 50-vuotiaat. Nuorissa alle 25-vuotiaissa on keskimääräistä enemmän niitä, jotka epäilevät Jumalan olemassaoloa. 2.5 Kirkossa käyminen Kymmenesosa, 11 prosenttia, haastatelluista kertoi käyvänsä kirkossa kerran kuussa tai useammin. Muutaman kerran vuodessa kirkossa käy 35 prosenttia ja kerran vuodessa 23 prosenttia vastaajista. Kolmasosa vastaajista sanoi käyvänsä kirkossa harvemmin tai ei koskaan. Niiden osuus, jotka käyvät kirkossa harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan, on kasvanut vuodesta Muutaman kerran vuodessa käyvien osuus on laskenut. Muilta osin tuloksissa ei ole muutoksia. Varttuneempi väki käy kirkossa aktiivisimmin, yli 50-vuotiaista 11 prosenttia käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin, kun vuotiailla vastaava osuus on seitsemän prosenttia. Alle 25-vuotiaista yhdeksän prosenttia käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin. Naiset käyvät kirkossa useammin kuin miehet. Kirkon jäsenistä käy kirkossa kerran kuukaudessa tai useammin yhdeksän prosenttia, kuten käy myös kirkkoon kuulumattomista. Kirkon jäsenistä neljäsosa, 24 prosenttia, käy kirkossa kerran vuodessa tai ei koskaan. Kirkkoon kuulumattomilla vastaava osuus on 62 prosenttia. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

9 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 7 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten uskoa Jumalaan n=kaikki vastaajat Uskon Jumalaan, mutten oikein osaa sanoa miten 34 Uskon Jumalaan niin kuin kristinusko opettaa 28 Uskon Jumalaan eri tavalla 16 En usko Jumalaan 10 Epäilen onko Jumalaa olemassa 10 En halua sanoa 1 Ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Kuinka usein käy kirkossa n=kaikki vastaajat Kerran viikossa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Kerran vuodessa Harvemmin tai en koskaan 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

10 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Kirkon tärkeimmät tehtävät Haastateltavia pyydettiin nimeämään luettelosta heidän mielestään kaksi kirkon tärkeintä tehtävää. Luetelluista tärkeimmiksi nousivat kirkollisen toimitusten järjestäminen, jonka nimesi 60 prosenttia vastaajista ja Jumalan palveleminen ja evankeliumin julistaminen, jonka nimesi 39 prosenttia. Seuraavaksi useimmin mainittiin nuorten kasvatustyö (25 %), yhteiskunnalliset tehtävät, kuten hautaustoimi ja väestörekisteritietojen ylläpito (25 %) ja vähäosaisten aineellinen tukeminen kotimaassa (23 %). Yhdeksän prosentin mielestä kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon kuuluu hädänalaisten auttaminen ulkomailla ja neljän prosentin mielestä kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito. Tulokset ovat vuoden 1998 tutkimuksen kanssa hyvin samansuuntaiset, vaikkakin kolme ensiksi mainittua saavat hieman vähemmän mainintoja kuin yksitoista vuotta sitten. Yli 50-vuotiaat vastaajat mainitsevat selvästi keskimääräistä useammin Jumalan palvelemisen ja evankeliumin julistamisen sekä vähäosaisten aineellisen tukemisen kotimaassa. Sen sijaan alle 25-vuotiaista viidesosa, 19 prosenttia, nostaa vähäosaisten auttamisen ulkomailla kirkon kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon. Kirkkoon kuulumattomat vastaajat nostavat vähäosaisten auttamisen, sekä kotimaassa että ulkomailla, ja yhteiskunnalliset tehtävät keskimääräistä useammin kahden tärkeimmän tehtävän joukkoon. 2.7 Kirkkoon liitetyt ominaisuudet Luetelluista ominaisuuksista kirkkoon liitetään useimmin vanhanaikaisuus (46 % liitti), yhteiskunnallinen vastuuntuntoisuus (37 %) ja vakavaraisuus (30 %). Byrokraattisena kirkkoa piti 18 prosenttia, samansuuruinen osuus piti kirkkoa vapaamielisenä ja vapaamielisenä. Suvaitsemattomana kirkkoa piti 11 prosenttia ja poliittisesti leimautuneena kolme prosenttia. Kaikki ominaisuudet keräsivät nyt selvästi vähemmän mainintoja kuin vuonna Erityisesti vakavaraisuutta ei yhdistetä yhtä usein kirkkoon kuin yksitoista vuotta sitten. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

11 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 9 Kirkollisten toimitusten järjestäminen (kaste, häät ja hautajaiset) 60 Kirkon kaksi tärkeintä tehtävää n=kaikki vastaajat Jumalan palveleminen ja evankeliumin julistaminen 39 Nuorten kasvatustyö 25 Yhteiskunnalliset tehtävät (hautaustoimi ja väestörekisteritietojen ylläpito) 25 Vähäosaisten aineellinen tukeminen kotimaassa 23 Auttaa hädänalaisia ulkomailla 9 Kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpito 4 Muu Ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Mitkä vaihtoehdoista sopivat Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon n=kaikki vastaajat Vanhanaikainen 46 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 37 Vakavarainen 30 Byrokraattinen 18 Nykyaikainen 18 Vapaamielinen 17 Suvaitsematon 11 Poliittisesti leimautunut Mikään ei sovi/ ei osaa sanoa n= n=1027 Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps % Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

12 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Mielipide kirkon jäsenmäärän kehityksestä Valtaosa vastaajista, 79 prosenttia, piti todennäköisenä sitä, että kirkko tulee menettämään jäseniään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Epätodennäköisenä tätä piti vain noin kuudesosa vastaajista. Tuloksessa on selvä muutos noin vuosikymmenen takaiseen aikaan. Vuonna prosenttia piti todennäköisenä sitä, että kirkko menettää jäseniään seuraavan kymmenen vuoden aikana, epätodennäköisenä sitä piti 48 prosenttia. 2.9 Kirkon jäsenten kuunteleminen ja toiminnassa huomioon ottaminen Mielipiteet jakautuvat, kun kysytään sitä, kuunteleeko Suomen evankelis-luterilainen kirkko riittävästi jäsentensä ääntä ja ottavatko ne toiminnassaan huomioon. Vastaajista 39 prosenttia on sitä mieltä, että kirkko kuuntelee jäseniään, mutta samansuuruinen osuus, 37 prosenttia on eri mieltä. Neljäsosa ei osaa ottaa kantaa asiaan. Tulos on samanlainen kuin vuoden 1998 tutkimuksessa. Kirkkoon kuuluvista vastaajista 44 prosenttia on sitä mieltä, että kirkko ottaa jäsentensä mielipiteet hyvin huomioon toiminnassaan, 38 prosenttia on eri mieltä, 19 prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

13 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 11 Pitääkö todennäköisenä vai epätodennäköisenä, että kirkko tulee menettämään jäseniään seuraavan viiden vuoden aikana n=kaikki vastaajat Todennäköisenä Ei osaa sanoa Epätodennäköisenä 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Kuunteleeko Suomen evankelis-luterilainen kirkko riittävästi jäsentensä ääntä ja ottaako ne toiminnassa huomioon n=kaikki vastaajat Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

14 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Kirkon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Mielipiteet jakautuvat myös vahvasti silloin, kun kysytään pitäisikö kirkon osallistua nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Vastaajista 45 prosenttia kannattaa nykyistä aktiivisempaa roolia, 47 prosenttia ei. Tulos on hyvin samanlainen kuin yksitoista vuotta sitten. Kirkon jäsenistä 48 prosenttia ei kannata nykyistä aktiivisempaa roolia, 45 prosenttia kannattaa. Kirkkoon kuulumattomista vastaajista yhtä suuri osuus, 43 prosenttia, kannattaa ja vastustaa aktiivisempaa yhteiskunnallista ja poliittista roolia Mielipiteet naispappeudesta Lähes kaikki vastaajat, 91 prosenttia, hyväksyvät naispappeuden Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Seitsemän prosenttia vastaajista ei hyväksy naispappeutta ja kaksi prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Niistä vastaajista, jotka kuuluvat kirkkoon, naispappeuden hyväksyy 93 prosenttia, kuusi prosenttia ei. Kirkkoon kuulumattomista 83 prosenttia hyväksyy naispappeuden, 12 prosenttia ei. Runsas puolet vastaajista, 53 prosenttia, on sitä mieltä, että kirkon tulisi erottaa sellaiset papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispappien kanssa, 38 prosenttia ei kannata erottamista. Yhdeksän prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

15 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 13 Pitäisikö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osallistua nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei 1998 n= n= % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Hyväksyykö naispappeuden n=kaikki vastaajat Hyväksyn Ei osaa sanoa En hyväksy % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

16 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 14 Pitäisikö Suomen ev.lut. kirkon erottaa papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispapin kanssa n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

17 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon jakaa mielipiteitä. Vastaajista 49 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia henkilöitä, 43 prosentin mielestä pitäisi. Kahdeksan prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan Hautauspalvelut kirkkoon kuulumattomille henkilöille Vastaajista 59 prosenttia on sitä mieltä, että on oikein, että kirkko on velvoitettu tarjoamaan hautauspalvelut samaan hintaan myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille. Eri mieltä on 35 prosenttia ja kuusi prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Myös kirkkoon kuuluvista jäsenistä enemmistö, 56 prosenttia, pitää hautauspalvelujen tarjoamista samaan hintaan oikeana ratkaisuna, 38 prosenttia on eri mieltä. Kirkkoon kuulumattomista 71 prosenttia on myönteisellä kannalla, 24 prosenttia ei Papin avioeron vaikutus uskottavuuteen Papin avioerolla ei ole enemmistön mielestä vaikutusta uskottavuuteen papin virassa toimimiseen. Vastaajista 82 prosenttia on sitä mieltä, että papin avioero ei heikennä hänen uskottavuuttaan papin työssä. Viidentoista prosentin mielestä avioero heikentää uskottavuutta. Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

18 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 16 Pitäisikö Suomen ev.lut. kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevat henkilöt avioliittoon n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Onko oikein, että kirkko on velvoitettu tarjoamaan hautauspalvelut samaan hintaan myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille n=kaikki vastaajat Kyllä, on oikein Ei osaa sanoa Ei ole oikein % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

19 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta 17 Heikentääkö papin avioero hänen uskottavuutta työssään n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei % Omnibus kesäkuu /TTU/ku/jps Mielipiteitä ev. lut. kirkosta Valitut Palat Taloustutkimus Oy kesäkuu 2009 TTu T-9578

20 Listaukset VASTAUKSET AVOIMIIN KYSYMYKSIIN Taloustutkimus Oy tpi

21 K 12: Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon? Joku muu, mikä? Adan, tyttäreni, isoisä on pappi. arvostaa kirkon tarjoamia sosiaalisia palveluita vähäosaisille Kotoa lähtenyt aikoinaan, että kuuluu kuulua kirkkoon. lapsuudenkodista säilynyt Länsimainen kulttuuri olen koko ikäni kuulunut kirkkoon olen kuulunut siihen koko ikäni olen monesti miettinyt eroanko vai en? on aina kuulunut eikä ole halunut eronut on kuulunut kirkkoon lapsuudesta asti on vaan jäänyt irtisanomatta, verorahoilla pidetään kirkot kunnossa - arkkitehtuuriset syyt perinne rippikoulussa liittynyt ja ollut Suvun vuosisatainen tapa. tapa tapakristitty tavan vuoksi tullut mentyä K14: Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mikä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän? Joku muu, mikä? armeijassa pakollisia kirkolliskäyntejä erosi vanhempien mukana Et sä saa mitään ilmaiseksi, kaikesta pitää maksaa. Et sä saa mitään sieltä takaisin pääsääntöiseksi. haluaisi ehkä mieluummin kuulua ortodoksiseen kirkkoon helluntaiseurakunta huono kokemus papista tyttären rippikouluajalta kummityttö kuoli Kun papit olivat niin työväkeä vastaan, sillai että valtuustossakin oli porvaripuolueista pappeja ja niin meidän asiat jäi ajamatta. Meillä on kahdessa paikassa hauta, ruohonleikkuri nostetaan yli, jos molempia maksuja ei ole maksettu. Selkeytystä pitäisi saada. Turhaa nuukuutta. kuuluminen lähinnä sen takia, että sukulaisten helpompi järjestää hautajaiset Lapset eroavat äidin mukana lapsi saa laajemman kasvatuksen Liittyi kirkkoon halutessaan kirkkohäät. Liittyi toiseen kirkkokuntaan. moni tuttavapiiristä eronnut, joten olen ajatellut mutten aio erota; kirkosta eroaminen muoti-ilmiö muutkin työpaikalta erosi muutti ortodokseihin Muutto ulkomaille viideksi vuodeksi. Eikä ole tullut liityttyä. naispappeuden vastustus. eronneiden uudelleen vihkiminen kyseenalaistettiin, uskonopettajan lapsen sorsiminen naispappeus ja homoliitot naispappeusasia naispappeuskysymys luvulla naispappeusriidoista johtuen naispappien syrjintä Olen eronnut kerran tai kaksi kirkosta, lukiossa sen takia, ettei tarvinnut osallistua uskontotunneille. Toinen kerta oli se ehkä tultuani hengelliseen herätykseen opiskelijana pettymys kirkkoon sinne mentyäni: kirkko ei vastannut hengellisiin odotuksiini. olen katolinen olen ortodoksi Papin ja kanttorin sopimaton käytös Timo Järvilahti uskonnot on aiheuttanu niin paljon ongelmia yhteiskunnalle, ei usko että joku uskonto olisi parempi muita vaihdoin kirkkoa

22 vanhempien mukana erosin vanhempien tahto K17: Mitkä ovat mielestänne kirkon kaksi tärkeintä tehtävää? Joku muu, mikä? auttaa yksinäisiä kristillisen yhteisön ylläpitäminen ja pyörittäminen, yksilöiden moraalisten ja eettisten kysymysten yhteydessä Omassa elämässä pitää käyttäytyä sydämen mukaan. perusarvojen kunnioittaminen ja kasvatuksellinen syrjäytymisuhan alla olevien henkinen tukeminen yleinen ihmisten verkostoturva

23 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

24 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

25 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :33:58 TYÖ TAULUKKO ku VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Omnibus kesäkuu I 2009 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Lääni Talouden bruttotulot Mielipiteet kirkosta nainen mies Etelä Länsi Itä alle yli T9578 vuotta vuotta vuotta vuotta Suomi Suomi Suomi Oulu Lappi Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI1 Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen Olen tällä hetkellä 78 80* 76* 80 68* 74* 84* 75* 77 84* * Olen ollut, mutta olen eronnut 16 13* 19* * 14* 18* 14 14* En ole koskaan ollut 6 7* 5* 6 17* 5 3* 7 8* 2* 5 6 8* Ei osaa sanoa On kirkon jäsen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI2 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon 1 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni 28 34* 21* 14* * 32* 24* 28 23* 35* 25* 2 Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset * 70* 62 57* 58* 64* * 65* 3 Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 26* 30* * 32* 22* 34* 29 33* 27 26* 4 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 27* 14* 15* 14* 17* 26* 16* 26* * 16* Muu 2 2* 1* 0* * 1* 1* 4* 1 Ei osaa sanoa * * - 1 KI3 Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavanne Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Kyllä 12 10* 15* 14 16* 19* 7* 15* 10* 12 16* 10* 14 Ei 87 90* 84* 86 84* 80* 93* 85* 90* 87 84* 90* 86 EOS Eronnut kirkosta/harkinnut eroa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI4 Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Olen menettänyt uskoni/en usko enää jumalaan * 8 4 4* 11* 3* 0* En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta 24 28* 22* * * En halua maksaa kirkollisveroa 37 30* 41* 21* 41 43* * 45* 41* En usko kirkon opettamalla tavalla * 17 10* * * 11* Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä * 8 6* En käytä/tarvitse kirkon palveluja 5 7* 3* - 1* 7* 6 4 7* 3 6 9* 2* Muu * 11 18* * 17* Ei osaa sanoa * 7 5 2* 2* 4 10* 9* 5 -

26 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :33:58 TYÖ TAULUKKO ku VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Omnibus kesäkuu I 2009 Kaikki Perheen elinvaihe Paikkakunta Ev.lut.kirkon Harkinnut Eron Mielipiteet kirkosta jäsen eroa kirkosta nut T9578 yksi pari muu talous muu muu kirkos näis ei aikuis jossa asukk kaupun kunta kyllä ei kyllä ei ta talous lapsia talous lapsia kaupun ki ki Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI1 Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen Olen tällä hetkellä * 81* 80* 74* 84* 85* * 100* - Olen ollut, mutta olen eronnut 16 18* 18* 13 14* 18* 14 12* En ole koskaan ollut 6 4* 8* 6 6 8* 2* 3* Ei osaa sanoa On kirkon jäsen Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI2 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat kuulumistanne Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon 1 Kuuluminen kirkkoon antaa turvallisuutta elämääni * * 31* - 2 Haluan käyttää kirkon tarjoamia palveluita, kuten häät ja hautajaiset 62 56* 59 68* 64* * Monet sukulaiseni ja ystävänikin kuuluvat kirkkoon 28 35* 31 21* 25* 24* 32* 34* 28-23* 29* - 4 Uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä 20 25* * * 22* - Muu 2 4* 1* * 1* Ei osaa sanoa 2 2 1* - 2* 2* 1* 1 2-6* 1* - KI3 Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana harkinnut eroavanne Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Kyllä 12 15* 8* 8* 15* * Ei 87 85* 92* 92* 84* * EOS Eronnut kirkosta/harkinnut eroa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= KI4 Jos olette harkinnut eroamista kirkosta tai olette eronnut kirkosta, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt tähän Olen menettänyt uskoni/en usko enää jumalaan En tunne kirkon toimintaa itselleni tärkeäksi/olen etääntynyt kirkosta * 38* 21* 26* 21* - 26* En halua maksaa kirkollisveroa * 13* 41* * 31* 46* - 31* En usko kirkon opettamalla tavalla * 13* 20* 20 7* 11* 21* 11* - 21* Kirkko on vieraantunut ihmisten elämästä * 4* 6* 9 15* En käytä/tarvitse kirkon palveluja * 11* 5 8* 3* 8* - 3* Muu * 15* 8* - 15* Ei osaa sanoa * 5 11*

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymä Julkisuuskuvatutkimus 2013 Tulosten esittely 4.2.2014. Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM

Kokkolan seurakuntayhtymä Julkisuuskuvatutkimus 2013 Tulosten esittely 4.2.2014. Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM Kokkolan seurakuntayhtymä Julkisuuskuvatutkimus 2013 Tulosten esittely 4.2.2014 Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM 29.11.2013 2 Tutkimuksessa tutkitut aiheet 1. Kirkkoon kuuluminen ja kirkosta eroaminen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA Marianne Kurtti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen 31.8.2009 Taloustutkimus

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Tiivistelmä lehdistötiedotteen avuksi 1(2) Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilta tilaaman tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa

Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa Flash Eurobarometri 407 Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa RAPORTTI Kenttätyön ajankohta: marraskuu-joulukuu 2014 Julkaisu: tammikuu 2015 Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot