SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET Seinäjoki 2003

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineiston hankinta Haastattelujen toteutuminen liikkeissä Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen5 3 TUTKIMUSTULOKSET Taustatietoja vastaajista Ostoaikomukset liikkeestä Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? Muut asiointikohteet ostosmatkalla Lapuan keskustaan Ostoaikomukset ostosmatkalla Lapuan keskustaan Asioinnin useus Lapuan keskustassa ja muilla paikkakunnilla Mistä elintarvikkeet ja päivittäistavarat useimmiten ostetaan Elintarvikkeiden- ja päivittäistavaraostosten kantaostospaikan valintaan vaikuttaneet seikat Tuoteryhmittäin todennäköisin ostospaikka Ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät 19 4 ASIAKKAIDEN TERVEISET LAPUAN KESKUSTAN KAUPPIAILLE 21

3 3 1 JOHDANTO Seinäjoen ammattikorkeakoulussa liiketalouden yksikössä toimiva markkinatutkimuspalvelut toteutti Lapuan keskustan kauppaliikkeiden asiakastutkimuksen marraskuussa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Lapuan kaupungin Yrityspalvelukeskus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Lapuan keskustan liikkeissä käyvien asiakkaiden mielipiteitä ja asiointitottumuksia eri tuoteryhmien tuotteiden osalta. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin - mistä ja kuinka kaukaa lapuan keskustan liikkeisiin asiakkaita tulee, - miksi asiakkaat asioivat juuri näissä kyseisissä liikkeissä, - aikovatko asiakkaat käydä muissa kohteissa tai liikkeissä samaisella ostosmatkalla, - kuinka usein asiakkaat käyvät ostoksilla Lapuan keskustassa ja toisaalta muualla kuin Lapualla, - mistä asiakkaat tekevät useimmiten elintarvike- ja päivittäistavaraostokset sekä viikonlopun ostokset, - mitkä asiakkaat kokevat tärkeimmiksi syiksi elintarvike- ja päivittäistavaroiden kantaostospaikan valinnassaan - ostavatko asiakkaat eri tuoteryhmien tuotteita todennäköisimmin Lapualta, Seinäjoelta/Hyllykalliolta tai joltain muulta paikkakunnalta, - kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajien ostospaikan valintaan. Tutkimuksen kysymyslomake (Liite 1) suunniteltiin yhteistyössä Lapuan yrityspalvelukeskuksen elinkeinoasiamiehen Jouko Vuolteen ja markkinatutkimuspalvelujen toimesta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Lapuan keskustan liikkeiden asiakkaita henkilökohtaisesti kahden viikon ajan Haastatteluja tehtiin kyseisen ajanjakson aikana 243 kpl.

4 4 2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Tutkimusaineiston hankinta Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla asiakkaita seitsemässä Lapuan keskustan kauppaliikkeessä (Halpa-Halli, Intersport Rintamäki, JKK-liiveri, K-Supermarket Lapua, Latomäen Sähkö, S-Market ja Vaatehuone). Haastattelut suoritettiin jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa liikkeessä yhtenä maanantaina, yhtenä perjantaina ja yhtenä lauantaipäivänä kahden viikon aikana Maanantai- ja perjantaipäivinä haastatteluja tehtiin klo välisenä aikana kahden tunnin ajan per liike ja lauantaipäivinä klo välisenä aikana kolmen tunnin ajan per liike. Näin jokaisessa liikkeessä asiakkaita haastateltiin yhteensä seitsemän tunnin ajan. Haastattelu toteutettiin kahdessa osassa: pääsääntöisesti ensimmäisen osan kysymykset 1-8 haastattelija kysyi ja kirjasi vastaukset ylös, lomakkeen toisen sivun vastaajat saattoivat täyttää itse. 2.2 Haastattelujen toteutuminen liikkeissä Asiakkaiden haastatteluja tehtiin seitsemässä liikkeessä kahden viikon aikana yhteensä 243 kpl. Yleensä yksittäisissä marketeissa tehtiin enemmän haastatteluja kuin yksittäisissä erikoisliikkeissä. Noin 2/3 haastattelutilanteessa tavoitelluista henkilöistä vastasi kysymyksiin ja siten osallistui tutkimukseen. Taulukko 1. Toteutuneiden ja haastattelusta kieltäytyneiden vastaajien lukumäärä, sekä asiakkaiden vastaus % tutkimukseen osallistuneissa liikkeissä. Liike Toteutuneet haastattelut Haastattelusta kieltäytyneet Vastaus % lkm lkm Vaatehuone K-Supermarket Latomäen sähkö Intersport JKK-liiveri Halpa-Halli S-market Yhteensä

5 5 2.3 Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen Tutkimusaineisto käsiteltiin tilastollisesti SPSS for Windows 11.5 ohjelmistolla. Tutkimustuloksia tarkasteltiin lähinnä suorina jakaumina, keskiarvoina sekä ristiintaulukoituna kauppaliikkeittäin ja eri tekijöiden välisten yhteyksien selvittämiseksi. Avointen kysymysten vastaukset ovat raportissa yhteenvedon muodossa. Lisäksi kaikkien avointen kysymysten yksittäisiä vastauksia on luetteloitu liitteessä 2. Raportin sisältö noudattaa pääpiirteissään kysymyslomakkeen järjestystä. Useimpia kysymyksiä on tarkasteltu vastaajien ilmoittaman asuinpaikan mukaan. Liitteessä 3 on lomakkeen kysymysten vastausjakaumat esitetty erikseen kunkin tutkimukseen osallistuneen kauppaliikkeen asiakkaiden osalta. Suuressa osassa kysymyksiä vastaajat saivat valita useita vastausvaihtoehtoja. Tällaisten kysymysten kohdalla esitetyt prosentit (yleensä % vastaajista) summautuvat lähes poikkeuksetta yli sadan. Taulukoiden ja kuvien yhteydessä vastaajien lukumäärä esitetty (n= ) merkinnällä.

6 6 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Taustatietoja vastaajista Tutkimukseen osallistuneista vastaajista naisia oli 69 % ja miehiä 31 %. Iältään vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri ikäryhmiin. Vastaajista 23 % oli iältään alle 31- vuotiaita. Suurin osa - noin 2/3 - vastaajista oli vuotiaita. Noin joka toisella kyselyyn vastanneella asiakkaalla oli taloudessaan alle 18-vuotiaita lapsia. Noin 80 % tutkimukseen osallistuneista vastaajista asui Lapualla ja vastaavasti noin 20 % vastaajista asui jollain muulla paikkakunnalla (Taulukko 2). Vastaajien taustatiedot on esitetty liikkeittäin liitteessä 3 (Taulukko 13). Taulukko 2. Taustatietoja vastaajista. Lkm Prosentti Vastaajan sukupuoli Nainen Mies Yhteensä Vastaajan ikä Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 60 vuotta Yhteensä Talouden koko 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä tai useampi henkilö Yhteensä Taloudessa asuvien alle 18-v. lasten lkm Ei lapsia lapsi lasta lasta tai enemmän Yhteensä Asuinpaikka Lapua keskusta Keskustan ulkopuolella Muu paikkakunta Yhteensä

7 7 Ulkopaikkakuntalaisista haastatelluista asiakkaista (n=49) eniten oli vastaajia Kauhavalta (12 vastaajaa), Ylihärmästä (7) ja Ylistarosta (6). (Liite 3, Taulukko 14). Vastaajien arvioidessa Lapuan keskustan liikkeiden etäisyyttä kotoaan, yli puolet haastatelluista asiakkaista (53 %) arvioi asuvansa alle kahden kilometrin etäisyydellä. Yli 70 % vastaajista asuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Lapuan keskustasta (Kuva 1) Prosenttia Alle 2 km 2-4,9 km 5-9,9 km km Yli 20 km Kuva 1. Vastaajien kodin etäisyys Lapuan keskustan liikkeistä (% vastaajista, n=230). 3.2 Ostoaikomukset liikkeestä Asiakkailta kysyttiin mitä tuotteita/palveluita he aikoivat ostaa tai olivat katselemassa liikkeessä jossa haastattelu suoritettiin. Liikekohtaiset yksittäiset vastaukset kysymykseen on esitetty liitteessä 2 luettelossa 1.

8 8 3.3 Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? Haastateltavia pyydettiin omin sanoin kertomaan, miksi he tulivat juuri tähän liikkeeseen, jossa heitä haastateltiin. Vastauksissa ensimmäiseksi mainittu seikka on erityisesti huomioitu muiden vastauksessa mainittujen asioiden saadessa vastauksessa saman painoarvon (=seuraava vastaus). Yleisin syy tulla liikkeeseen vastaajilla oli kanta-asiakkuus (24 %) ja hyvät tuotevalikoimat liikkeessä (23 %). Lisäksi yli 10 % vastaajista ilmoitti, että tuli liikkeeseen, koska se on ainut vastaava liike Lapualla tai liike on lähellä kotia (Kuva 2). Kauppaliikkeittäin syyt, miksi vastaajat tulivat tähän liikkeeseen, on esitetty liitteessä 2 luettelossa 2. Olen kanta-asiakas Hyvät tuotevalikoimat Ainoa vastaava liike Lapualla Liike lähellä kotia Edullinen hintataso Tuttu kauppa Tuttu kauppias/myyjä Edulliset tarjoukset Tulin sattumalta Liike työmatkan varrella Helppo tulla autolla Hyvä palvelu Nopea asioida Lihatiski Asiantunteva henkilöstö Mainonta Näyteikkuna Tuttava suositteli Ensimmäinen vastaus Seuraava vastaus Muu syy Prosenttia Kuva 2. Miksi vastaajat tulivat juuri tähän liikkeeseen, jossa haastattelu suoritettiin (% vastaajista, n=243)?

9 9 3.4 Muut asiointikohteet ostosmatkalla Lapuan keskustaan Lähes puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista aikoi poiketa tai oli jo poikennut vähintään kahdessa kauppaliikkeessä ostosmatkallaan Lapuan keskustassa. Vastaavasti kyselyyn vastanneista liikkeiden asiakkaista 40 % arvioi käyvänsä ko. asiointikerralla vain yhdessä kaupassa (Taulukko 3). Taulukko 3. Missä muissa kohteissa haastattelupaikan lisäksi vastaajat käyvät tällä asiointikerralla? Lapua keskusta (n=114) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=70) Muu paikkakunta (n=49) Kaikki vastaajat (n=233) % % % % En käy tällä kertaa muualla kuin tässä liikkeessä Harrastukset ja vapaa-aikapalvelut Terveydenhoitopalvelut Jokin muu paikka Muut kauppaliikkeet

10 10 Jatkossa vastaajia, jotka kertoivat käyvänsä ko. asiointikerralla useammassakin liikkeessä, pyydettiin vielä tarkentamaan mitkä nämä muut kauppaliikkeet haastattelupisteen lisäksi olivat. Yleisimmin vastaajien toisena asiointipaikkana heidän käydessään Lapuan keskustassa ostoksilla oli Halpahalli (28 vastaajaa) (Taulukko 4). Taulukko 4. Vastaajien käynnit keskustan eri liikkeissä kyseisellä asiointikerralla (n=243). Liikkeet Haastattelut liikkeissä Muista liikkeistä tulijat Asioinnit liikkeissä yhteensä Lkm Lkm Lkm % vastaajista Halpa-Halli S-market JKK-liiveri K-Supermarket Vaatehuone Intersport Latomäen sähkö Seppälä Lidl Tiimari R-Kioski Alko Marimekko Spar Latomeri Abc Anna-Stiina Rautakauppa Rintamäki Herättäjä Muut yksittäiset liikkeet

11 Ostoaikomukset ostosmatkalla Lapuan keskustaan Vastaajien ilmoitettua, mitä tuotteita/palveluja he aikoivat ostaa tai olivat katselemassa kyseisellä ostosmatkalla Lapuan keskustan liikkeisiin, vastaajien ilmoittamat tuotteet/palvelut luokiteltiin eri tuoteryhmiin ja tiedot koottiin yhteenvedon omaisesti taulukoihin. Lapuan keskustan alueella asuvista vastaajista 63 % ja Lapuan keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista vastaajista peräti 84 % aikoi ostaa tai oli jo ostanut ko. ostosmatkaltaan elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita. Ulkopaikkakuntalaisista vain 39 % osti asiointimatkallaan Lapuan keskustaan elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita (Taulukko 5). Taulukko 5. Mitä tuotteita vastaajat aikoivat ostaa tai olivat katselemassa ostosmatkallaan Lapuan keskustan liikkeisiin (% vastaajista)? Tuoteryhmä Lapua keskusta Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella Muu paikkakunta (n=114) (n=67) (n=46) % % % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Vaatteet ja asusteet Jalkineet Urheilu- ja retkeilyvälineet Kirjat ja paperitarvikkeet Leikkikalut ja askarteluvälineet Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Kodin tekstiilit Kodinkalusteet Työkalut Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lahjatavarat ja joulutavarat

12 Asioinnin useus Lapuan keskustassa ja muilla paikkakunnilla Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he ylipäätään käyvät Lapuan keskustassa ostoksilla ja toisaalta muualla kuin Lapuan keskustassa ostoksilla. Luonnollisesti ulkopaikkakuntalaiset ovat tässä tarkastelussa varsin erilaisessa asemassa kuin esim. Lapuan keskustassa asuvat vastaajat. Siksi onkin syytä tarkastella tuloksia karkeasti erikseen vastaajien asuinpaikan mukaan. Useimmiten Lapuan keskustan liikkeissä käyvät luonnollisesti ostoksilla keskustan asukkaat; yli 90 % keskustan alueella asuvista vastaajista arvioi käyvänsä keskustassa ostoksilla joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. Vastaavasti näistä 21 % arvioi käyvänsä ostoksilla muualla kuin Lapuan keskustassa kerran viikossa tai useammin. Yli 80 % keskustan ulkopuolella asuvista Lapualaisista vastaajista arvioi käyvänsä keskustassa ostoksilla joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. Vastaavasti näistä vastaajista 31 % arvioi käyvänsä ostoksilla muualla kuin Lapuan keskustassa kerran viikossa tai useammin. Haastatelluista keskustan liikkeiden ulkopaikkakuntalaisista asiakkaista noin 60 % arvioi asioivansa Lapuan keskustan liikkeissä joko kerran kuukaudessa tai useammin (Taulukko 6). Taulukko 6. Vastaajien ostouseus Lapuan keskustassa tai muualla kuin Lapuan keskustassa heidän asuinpaikan mukaan tarkasteltuna (% vastaajista). Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=69) Muu paikkakunta (n=45-48) Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta % % % % % % Päivittäin Useamman kerran viikoss a Kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin

13 Mistä elintarvikkeet ja päivittäistavarat useimmiten ostetaan Vastaajia pyydettiin arvioimaan, missä he tekevät useimmiten taloutensa elintarvikeja muut päivittäistavaraostokset ja jatkossa arvioimaan erikseen viikonlopun ostosten tekopaikan. Kaikki Lapuan keskustassa asuvat vastaajat ostivat useimmiten elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Lapuan keskustan liikkeistä. Myös viikonloppuisin hieman yli 90 % näistä vastaajista arvioi useimmiten tekevänsä ko. ostokset Lapuan keskustan liikkeistä. Keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista vastaajista 91 % arvioi tekevänsä taloutensa elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset Lapuan keskustan liikkeissä. Lähes yhtä suuri osa näistä vastaajista tekee myös viikonloppuisin ostoksensa Lapuan keskustan liikkeistä. Ulkopaikkakuntalaisista vastaajista vain 9 % arvioi tekevänsä useimmiten elintarvikeja muut ostokset Lapuan keskustan liikkeistä. Viikonloppuisin hieman useampien ulkopaikkakuntalaisten vastaajien ostosmatka suuntautuu Lapuan keskustaan liikkeisiin (Taulukko 7). Taulukko 7. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä vastaajat arvioivat tekevänsä useimmiten taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset ja toisaalta viikonlopun vastaavat ostokset (% vastaajista)? Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=67-69) Muu paikkakunta (n=44-46) Ostospaikka Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset % % % % % % Lapuan keskustasta Hyllykalliolta Seinäjoelta Muualta

14 14 Jatkossa vastaajia pyydettiin myös nimeämään kauppa, mistä he useimmiten ostavat taloutensa elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat. Useat vastaajat mainitsivat tässä yhteydessä useammankin liikkeen nimeltä. Likimain yhtä suuri osuus haastatelluista henkilöistä teki taloutensa päivittäistavaraostokset useimmiten joko K- Supermarketista (28 % vastaajista), S-Marketista (26 %) tai Halpa-Hallista (23 %). Lähes 10 % lapualaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä tasapuolisesti kaikkia keskustan kauppoja (Lapuan kaikki liikkeet) (Taulukko 8). Taulukko 8. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä liikkeistä vastaajat useimmiten tekevät taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset (% vastaajista)? Asuinpaikka Ostospaikat Lapua keskusta (n=112) Keskustan ulkopuolella (n=68) Muu paikkakunta (n=42) Kaikki vastaajat (n=222) % % % % Lapuan liikkeet: K-Supermarket Lapua S-market Lapua Halpa-Halli Lapua Lapuan kaikki liikkeet Lidl, Lapua Spar Latomeri K-extra Rannankulma Lapuan muut liikkeet Ulkopaikkakuntalaiset liikkeet: Muut Eepeen liikkeet Muut Keskon liikkeet Prisma, Hyllykallio City Market Seinäjoki Muut Halpa-Hallin liikkeet Maxi Muut Lidl:n liikkeet Anttila Ulkopaikkakuntalaiset muut liikkeet Vastaajat määrittivät myös kaupat, joista he useimmiten nimenomaan viikonloppuisin tekevät taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset.

15 15 Taulukko 9. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä liikkeistä vastaajat useimmiten tekevät viikonlopun elintarvike- ja päivittäistavaraostokset (% vastaajista)? Lapuan liikkeet: Viikonlopun ostospaikat Asuinpaikka Lapua Keskustan Muu Kaikki keskusta ulkopuolella paikkakunta vastaajat (n=108) (n=66) (n=39) (n=213) % % % % S-market Lapua K-Supermarket Lapua Halpa-Halli Lapua Lapuan kaikki liikkeet Spar Latomeri Lidl, Lapua Lapuan muut liikkeet K-extra Rannankulma Ulkopaikkakuntalaiset liikkeet: Muut Eepeen liikkeet Prisma, Hyllykallio City Market Seinäjoki Muut Keskon liikkeet Muut Halpa-Hallin liikkeet Anttila Maxi Muut Lidl:n liikkeet Ulkopaikkakuntalaiset muut liikkeet

16 Elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden kantaostospaikan valintaan vaikuttaneet seikat Vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan miksi he tekevät useimmiten taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset juuri mainitsemistaan kaupasta. Seuraavat syyt saivat eniten mainintoja (n=206): Lähellä 25 % Hyvä valikoima 20 % Edullinen/halpa 14 % Kanta-asiakas/omistajajäsenyys 13 % Tuttu kauppa 12 % Plussa/Bonus 9 % Laadukkaat tuotteet 5 % Tottumus 5 % Lihatiski 4 % Hyvä palvelu, ammattitaitoinen henkilökunta 3 % Tarjoukset 3 % Helppo asioida 2 % Hyvä hintataso 2 % Luettelossa 4 (Liitteessä 3) on esitetty syyt kantaostospaikan valintaan jokaisen liikkeen kohdalla erikseen. Jatkossa vastaajilta kysyttiin lisäksi miksi he tekevät useimmiten viikonlopun elintarvike- ja päivittäistavaraostokset valitsemistaan liikkeistä. Seuraavat syyt saivat eniten mainintoja (n=183): Laaja valikoima 24 % Lähellä 19 % Edulliset/halvat hinnat 18 % Kanta-asiakkuus/asiakasomistajuus 11 % Tuttu kauppa 11 % Etukortti, Bonus, Plussa 9 % Hyvät tarjoukset 7 % Laadukkaat tuotteet 5 % Lihatiski 5 % Tottumus 5 % Helppo asioida 4 % Ammattitaitoinen, hyvä henkilökunta 3 %

17 Tuoteryhmittäin todennäköisin ostospaikka Vastaajia pyydettiin määrittämään mikä olisi heidän taloudessaan eri tuoteryhmän tuotteiden todennäköisin ostospaikka vaihtoehtoisina a) Lapua, b) Seinäjoki tai Hyllykallio ja c) muu paikkakunta. Lapualaisten vastaajien todennäköisin elintarvike- ja muiden päivittäistavaroiden ostospaikka löytyy lähes poikkeuksetta Lapualta. Sen sijaan yli puolella kyselyyn osallistuneista lapualaisista löytyy jalkineiden ja kodinkalusteiden (mm. huonekalujen) todennäköinen ostopaikka Seinäjoelta tai Hyllykalliolta. Keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista yli puolet todennäköisesti ostaa myös vaatteet ja asusteet Seinäjoelta tai Hyllykalliolta. Jokaisen tuoteryhmän kohdalla yli 80 % ulkopaikkakuntalaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti taloutensa todennäköisen ostopaikan olevan jossain muualla kuin Lapualla (Taulukko 10).

18 18 Taulukko 10. Vastaajien ilmoittama taloutensa todennäköisin ostospaikka eri tuoteryhmien tuotteille, jakaumat esitetty vastaajien asuinpaikan mukaan (% vastaajista). Asuinpaikka Tuoteryhmä Ostopaikka Lapua keskusta (n= ) Keskustan ulkopuolella (n=55-66) Muu paikkakunta (n=43-47) Kaikki vas taajat (n= ) % % % % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Vaatteet ja asusteet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Jalkineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Urheilu ja retkeilyvälineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kirjat ja paperitarvikkeet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Leikkikalut ja askarteluvälineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodin tekstiilit Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodinkalusteet (mm. huonekalut) Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Tapetit ja maalit Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Työkalut Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta

19 Ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät Ostospaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä vastaajat arvioivat asteikolla 1-5, jossa 1=vaikuttaa erittäin vähän,, 5=vaikuttaa erittäin paljon. Arvioidessaan tekijöitä, vaikuttavimmaksi vastaajat nimesivät vaihtoehdot runsas tuotevalikoima ja hyvä palvelu, jotka vaikuttavat ostospaikan valintaan noin 90 % vastaajista erittäin paljon tai paljon. Muita paljon vaikuttavia tekijöitä olivat korkealaatuiset tuotteet, edullinen hintataso, asiantunteva henkilöstö, mahdollisuus asioida nopeasti liikkeessä sekä liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla. Mainonnan koki vaikuttavan paljon tai erittäin paljon ostospaikan valintaan noin ¼ vastaajista. Toisaalta vain 30 % vastaajista arvioi, että mainonta vaikuttaa ostospaikan valinnassa vain vähän tai erittäin vähän. Vastaavasti lähes puolet (48 %) vastaajista arvioi, että kanta-asiakkuus vaikuttaa häneen ostospaikan valinnassa joko paljon tai erittäin paljon. Vastaavasti vain joka viides vastaaja koki kanta-asiakkuuden vaikuttavan häneen vain vähän tai erittäin vähän ostospaikan valinnassa (Kuva 3).

20 20 KA Runsas tuotevalikoima ,3 Hyvä palvelu ,2 Korkealaatuiset tuotteet ,2 Edullinen hintataso ,1 Asiantunteva henkilöstö ,0 Liikkeessä nopea asioida ,0 Liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla ,0 Edulliset tarjoukset ,7 Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta ,7 Mukava asioida perheen kanssa ,5 Tuttu kauppias/myyjä ,5 Kanta-asiakkuus ,4 Mainonta ,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Erittäin vähän Kuva 3. Eri tekijöiden tärkeys vastaajille ostospaikan valinnassa asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin vähän,, 5=erittäin paljon (% vastaajista, n=243).

21 21 Taulukko 11. Vastaajien asuinpaikan mukaan ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät keskimäärin asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin vähän,,5=erittäin paljon. Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=63-66) Muu paikkakunta (n=45-46) Ostospaikan valintaan vaikuttava tekijä KA KA KA Runsas tuotevalikoima 4,3 4,3 4,3 Hyvä palvelu 4,2 4,2 4,3 Korkealaatuiset tuotteet 4,3 4,0 4,3 Edullinen hintataso 4,0 4,1 4,2 Asiantunteva henkilöstö 4,1 3,8 3,9 Liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla 4,1 3,9 3,9 Liikkeessä nopea asioida 4,0 4,0 4,0 Edulliset tarjoukset 3,7 3,8 3,8 Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta 3,8 3,8 3,6 Mukava asioida perheen kanssa 3,5 3,5 3,7 Tuttu kauppias/myyjä 3,6 3,4 3,3 Kanta-asiakkuus 3,1 3,6 3,8 Mainonta 2,9 3,0 2,9 4 ASIAKKAIDEN TERVEISET LAPUAN KESKUSTAN KAUPPIAILLE Lomakkeen lopussa vastaajat saivat omin sanoin kirjoittaa terveisiä Lapuan keskustan kauppaille, hieman yli viidesosa vastaajista käytti tätä mahdollisuutta. Yleisesti tunnelma kommenteissa oli kannustava, toivotaan yrittäjien jaksavan tsempata ja yrittää. Terveisiä Lapuan keskustan kauppiaille oli mm. seuraavista aiheista: tyytyväinen hyvään palveluun 8 vastaajaa tyytyväinen nykyiseen toimintaan 6 vastaajaa toivotaan enemmän tarjouksia 5 vastaajaa toivotaan parannusta valikoimiin 5 vastaajaa lisää kilpailua ja mainontaa 5 vastaajaa lisää vaate- ja kenkäkauppoja 5 vastaajaa

22 22 Liite 1 1 Vaatehuone 2 K-Supermarket 3 Latomäen sähkö 4 Intersport 5 JKK-Liiveri 6 Halpa-Halli 7 S-market LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEIDEN ASIAKASTUTKIMUS 1. Kotipaikkakunta 1 Lapua keskusta 2 keskustan ulkopuolella, missä? 3 Muu paikkakunta, mikä? 2. Kuinka kaukana kotoanne arvioitte Lapuan keskustan liikkeiden sijaitsevan? km 3. Mitä tuotteita/palveluja aiotte ostaa/olette katselemassa tällä asiointikerralla tässä liikkeessä? 4. Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? (Vastataan omin sanoin, ensimmäinen vastaus=1, seuraavat vastaukset = X) 1 Olen kanta-asiakas 2 Edulliset tarjoukset 3 Mainonta 4 Tuttu kauppias/myyjä 5 Liike lähellä kotia 6 Näyteikkuna 7 Hyvät tuotevalikoimat 8 Liike työmatkan varrella 9 Tulin sattumalta 10 Hyvä palvelu 11 Helppo tulla autolla 12 Tuttava suositteli 13 Edullinen hintataso 14 Asiantunteva henkilöstö 15 Nopea asioida 16 Muu syy, mikä? 5. Missä muissa kohteissa/liikkeissä olette käyneet tai aiotte käydä tällä asiointikerralla? 1 En käy tällä kertaa muualla kuin tässä liikkeessä 2 Harrastukset ja vapaa-aikapalvelut (esim. Vanha Paukku, kirjasto, musiikkiopisto, uimahalli, jäähalli, jne.) 3 Terveydenhoitopalvelut 4 Jokin muu paikka, mikä? 5 Muut kauppaliikkeet, mitkä? b) Mitä tuotteita/palveluja aiotte ostaa/katsella näistä muista kauppaliikkeistä? 6. Kuinka usein käytte Lapuan keskustassa ostoksilla? 1Päivittäin 2 Useamman kerran viikossa 3 Kerran viikossa 4 Muutaman kerran kuukaudessa 5 Kerran kuukaudessa 6 Harvemmin 7. Kuinka usein käytte muualla kuin Lapuan keskustassa ostoksilla? 1Päivittäin 2 Useamman kerran viikossa 3 Kerran viikossa 4 Muutaman kerran kuukaudessa 5 Kerran kuukaudessa 6 Harvemmin 8. a) Mistä teette useimmiten taloutenne elintarvike ja päivittäistavaraostokset? Lapuan keskusta Hyllykallio Seinäjoki Muualta, Mistä Liike: Miksi käytte juuri siellä? b) Entä mistä teette useimmiten viikonlopun elintarvike ja päivittäistavaraostokset? Lapuan keskusta Hyllykallio Seinäjoki Muualta, Mistä Liike: Miksi käytte juuri siellä?

23 23 Liite 1 HAASTATELTAVA ITSE TÄYTTÄÄ! 9. Arvioikaa, mikä on taloudessanne eri tuoteryhmien tuotteiden todennäköisin ostopaikka? Vastatkaa kokemuksenne tai mielikuvanne mukaan. 1 Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat 2 Vaatteet ja asusteet 3 Jalkineet 4 Urheilu ja retkeilyvälineet 5 Kirjat ja paperitarvikkeet 6 Leikkikalut ja askarteluvälineet 7 Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 8 Kodin tekstiilit 9 Kodinkalusteet (mm. huonekalut) 10 Tapetit ja maalit 11 Työkalut 12 Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lapua Seinäjoki/ Hyllykallio Muu paikkakunta 10. Arvioikaa, kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ostospaikkanne valintaan? (Ympyröi jokaisen tekijän kohdalla sopivin vaihtoehto) Erittäin vähän Vähän Jonkin verran Paljon 1 Kanta-asiakkuus (mm. bonusedut) Mukava asioida perheen kanssa Hyvä palvelu Runsas tuotevalikoima Korkealaatuiset tuotteet Tuttu kauppias/myyjä Liikkeessä nopea asioida Edullinen hintataso Liikkeen sijainti omalla kotipaikkakunnalla Erittäin paljon Mainonta Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta Edulliset tarjoukset Asiantunteva henkilöstö Sukupuoli Nainen Mies 13. Talouden koko henkilöä 12. Syntymävuosi 14. Taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä? 15. Terveiset Lapuan keskustan kauppiaille

24 24 Liite 2 Luettelo 1. Vastaajien ilmoittamat tuotteet tai palvelut, joita he aikovat katsella tai ostaa tällä asiointikerralla tästä liikkeestä kauppaliikkeittäin. Vaatehuone: - Ensikenkiä - Housuja ja puseroita - Jakkua - Juhlapaitoja - Juhlapukua - Juhlavaatetta - Miesten pukuja - Miesten vaatteita - Naisten housuja - Naisten vaatteita (2) - Paitaa (2) - Paitaa ja housuja - Paitapuseroa - Pukua - Päivittäistavaroita - Sukkahousuja - Takkia - Talvitakki - Toppia - Vaatteita (5) - Vapaa-ajan kevyttoppapukua - Villatakkia K-Supermarket Lapua: - Elintarvikkeita (29) - Karkkia - Kemikaaliosasto - Kessupaperia - Lihatuotteita (2) - Päivittäistavarat - Suklaa - Tupakka Latomäen sähkö: - DVD-soitin - Johdon suojalista - Jouluvaloja, kännykkä. - Kuulokkeet - Liittimiä, sähkötarvikkeita - Mikro ja jääkaappi - Pölynimurin osia - Pölynimuripusseja - Satelliittiantennitarvikkeita - Sähkötarvikkeita - Tallentava digibox - Televisio - Ulkovaloja - Valaisin - Varalamppu - Varaosia Intersport: - Hikipantoja - Housuja (2) - Katselemaan (2) - Kiväärejä - Luistimia - Lumilautoja - Paitoja (urheilullista juhlapaitaa) - Punttipenkki - Reppuja - Sisäpelikengät - Sukkia (2) - Suksia (3) - Sulkapallomailoja - Sulkapallon sulkia - Sählymaila - Toppahousuja, polkupyörän varaosia - Tuli katselemaan - Tuli pyörää korjauttamaan - Työkalu - Uimapuku - Urheilujuomaa - Urheilutarvikkeita - Urheiluvälineitä - Vaatteita (3) - Verkkarit - Voiteita JKK-liiveri: - Adventtikynttilä, tonttulakki - Autotarvikkeet, työkalut - Hammastahnaa, käsirasvaa - Joulukoristeita (2) - Joululahjat - Joululahjat lapsille, kynttilät, joulukoristeet. - Joululahjat, lelut - Joululahjoja (2) - Joulutarvikkeita, kynttilöitä - Joulutavaroita (4) - Jouluvaloja (3) - Katselemassa vain - Kiinnikkeitä - Koko valikoima - Komerotarvikkeita - Koulutarvikkeita, joulutavaroita - Krääsää - Lahjoja jouluksi - Lautasia, siivousvälineitä - Leluja (2) - Lumikola - Lumikola&lumilapio - Lyhtyjä - Mikronkestävä astia

25 25 Liite 2 - Muovilaatikot - Muoviliina - Neuletarvikkeita, joululahjoja - Pyykinpesuainetta - Synttärilahjaa - Sähkökynttilöitä - Valosarjat, leluja - Vessanpytyn kansi Halpa-Halli: - Elintarvikkeita (11) - Elintarvikkeita, vaatteita - Housuja - Joululahjoja, vaatteita - Katselemassa - Kortteja - Lastenvaatteita (2) - Leluja - Lämpörullia - Ruokaa, joululahjoja - Ruokaa, kodinhoitotuotteita - Ruokaa, lahjoja - Ruokaa, vaatteita - Ruokaa, Wc-paperia, vaatteita - Seurana ystävälle. - Synttärilahjaa - Taloustavaroita - Tekstiilejä ja ruokaa - Tekstiili - Vaatteita (5) - Vaatteita, joulutavaroita S-market: - Elintarvikkeita (26) - Joulua - Kaljaa - Karkkia - Karkkia ja limua (2) - Kotitaloustuotteita - Lamppuja - Limsaa - Meikkejä (2) - Myymässä leivonnaisia - Päivittäistavaroita - Ruokaa, kosmetiikkaa - Ruokatarvikkeita (7) - Tarjoustuotteita - Virvokkeita ja jätesäkkejä Luettelo 2. Kauppaliikkeittäin syyt, miksi vastaajat tulivat juuri tähän liikkeeseen. Vaatehuone: Olen kanta-asiakas (7) Hyvät tuotevalikoimat (3) Hyvä palvelu (2) Hyvä liike (2) Mainonta Liike lähellä kotia Helppo tulla autolla Asiantunteva henkilöstö Ei ollut käynyt vielä katsomassa löytyykö haluamaan- sa tuotetta Vaatehuoneelta. Etsivät pikkujouluvaatteita Kauhavan liikkeistä ei löytynyt. Pyrin ostamaan Lapualta. Tuli katselemaan Tuli käyttämään lahjakorttinsa. Tulivat liikkeeseen, koska muistivat siellä aikaisemmin olleen lasten ensikenkiä. Vaimo tykkää liikkeestä. Varma liike K-Supermarket Lapua: Olen kanta-asiakas (16) Hyvät tuotevalikoimat (6) Hyvä lihatiski (5) Liike lähellä kotia (4) Edulliset tarjoukset (2) Tuttu kauppias/myyjä (2) Liike työmatkan varrella (2) Helppo tulla autolla Edullinen hintataso Asiantunteva henkilöstö En osaa sanoa Hyvä parkkipaikka, helppo asioida Lähimpänä Siisti, avara, hyvä kulkea, hyvät hedelmät Viihtyisä kauppa. Latomäen sähkö: Tuttu kauppias/myyjä (6) Olen kanta-asiakas (5) Hyvät tuotevalikoimat (3) Mainonta Liike lähellä kotia Näyteikkuna Hyvä palvelu Kone, johon varaosaa tarvitaan, on ostettu tästä liikkeestä. Lähellä Vanhaa Paukkua, johon on matka. Pitää kannattaa yksityistä liikettä.

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Mylly-projekti. Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990-2006

Mylly-projekti. Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990-2006 Mylly-projekti Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990-2006 Turun kauppakorkeakoulu/markkinoinnin laitos, => johtoryhmä: Heli Marjanen, Jorma Taina, Timo Toivonen päärahoittajat: Liikesivistysrahasto,

Lisätiedot

Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan

Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan professori Heli Marjanen heli.marjanen@tukkk.fi Kaupan tutkimuspäivä tutkimustietoa erikoiskaupasta Allergiatalon auditorio 20.01.2005 kuluttajakäyttäytymisen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Rajalla Living Lab: Markkinatutkimus luotaimilla

Rajalla Living Lab: Markkinatutkimus luotaimilla Rajalla Living Lab: Markkinatutkimus luotaimilla Luotain-menetelmän eli itsedokumentoinnin soveltaminen ostoskäyttäytymisen tutkimisessa Miia Miettunen Nita Liimatainen Ville Karvonen Markus Kristo SISÄLTÖ

Lisätiedot

Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013

Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013 Asiointikysely Iitin kunnan asukkaille Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013 18.3.2013 Iitin kunta Kyselytutkimus 1 1 KYSELYTUTKIMUS IITIN KUNNAN ASUKKAILLE Helmikuussa 2013 Iitin

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Merja Salmio Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI Proviisori Rita Heinonen Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD VIII Helsingin Yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS LIIKUNTAVAMMAISTEN KULUTTAJIEN NÄKÖKULMASTA Anna-Maija Kohijoki Sarja/Series KR-2:2010 Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics Copyright Anna-Maija

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics. Heli Marjanen & Meri Malmari

Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics. Heli Marjanen & Meri Malmari OSTOKSIA JA ELÄMYKSIÄ ostokäyttäytymisen muutos, ostosmatkojen suuntautuminen ja ostopaikan valintakriteerit Turun työssäkäyntialueella KUMU 2011 -tutkimuksen valossa Heli Marjanen & Meri Malmari Turun

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

5. 6. HOK-Elannon toimialue 1. Helsinki 2. Espoo 3. Vantaa 4. Nurmijärvi 5. Tuusula 6. Kerava 7. Järvenpää 8. Hyvinkää 9. Mäntsälä

5. 6. HOK-Elannon toimialue 1. Helsinki 2. Espoo 3. Vantaa 4. Nurmijärvi 5. Tuusula 6. Kerava 7. Järvenpää 8. Hyvinkää 9. Mäntsälä 2013 8. 9. 4. 7. 5. 6. 3. 2. 1. HOK-Elannon toimialue 1. Helsinki 2. Espoo 3. Vantaa 4. Nurmijärvi 5. Tuusula 6. Kerava 7. Järvenpää 8. Hyvinkää 9. Mäntsälä 2 Sisältö 3 HOK-Elanto lyhyesti 2013 4 Asiakasomistajan

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA Inka Hento ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Hento,

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot