SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET Seinäjoki 2003

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineiston hankinta Haastattelujen toteutuminen liikkeissä Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen5 3 TUTKIMUSTULOKSET Taustatietoja vastaajista Ostoaikomukset liikkeestä Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? Muut asiointikohteet ostosmatkalla Lapuan keskustaan Ostoaikomukset ostosmatkalla Lapuan keskustaan Asioinnin useus Lapuan keskustassa ja muilla paikkakunnilla Mistä elintarvikkeet ja päivittäistavarat useimmiten ostetaan Elintarvikkeiden- ja päivittäistavaraostosten kantaostospaikan valintaan vaikuttaneet seikat Tuoteryhmittäin todennäköisin ostospaikka Ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät 19 4 ASIAKKAIDEN TERVEISET LAPUAN KESKUSTAN KAUPPIAILLE 21

3 3 1 JOHDANTO Seinäjoen ammattikorkeakoulussa liiketalouden yksikössä toimiva markkinatutkimuspalvelut toteutti Lapuan keskustan kauppaliikkeiden asiakastutkimuksen marraskuussa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Lapuan kaupungin Yrityspalvelukeskus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Lapuan keskustan liikkeissä käyvien asiakkaiden mielipiteitä ja asiointitottumuksia eri tuoteryhmien tuotteiden osalta. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin - mistä ja kuinka kaukaa lapuan keskustan liikkeisiin asiakkaita tulee, - miksi asiakkaat asioivat juuri näissä kyseisissä liikkeissä, - aikovatko asiakkaat käydä muissa kohteissa tai liikkeissä samaisella ostosmatkalla, - kuinka usein asiakkaat käyvät ostoksilla Lapuan keskustassa ja toisaalta muualla kuin Lapualla, - mistä asiakkaat tekevät useimmiten elintarvike- ja päivittäistavaraostokset sekä viikonlopun ostokset, - mitkä asiakkaat kokevat tärkeimmiksi syiksi elintarvike- ja päivittäistavaroiden kantaostospaikan valinnassaan - ostavatko asiakkaat eri tuoteryhmien tuotteita todennäköisimmin Lapualta, Seinäjoelta/Hyllykalliolta tai joltain muulta paikkakunnalta, - kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajien ostospaikan valintaan. Tutkimuksen kysymyslomake (Liite 1) suunniteltiin yhteistyössä Lapuan yrityspalvelukeskuksen elinkeinoasiamiehen Jouko Vuolteen ja markkinatutkimuspalvelujen toimesta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Lapuan keskustan liikkeiden asiakkaita henkilökohtaisesti kahden viikon ajan Haastatteluja tehtiin kyseisen ajanjakson aikana 243 kpl.

4 4 2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Tutkimusaineiston hankinta Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla asiakkaita seitsemässä Lapuan keskustan kauppaliikkeessä (Halpa-Halli, Intersport Rintamäki, JKK-liiveri, K-Supermarket Lapua, Latomäen Sähkö, S-Market ja Vaatehuone). Haastattelut suoritettiin jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa liikkeessä yhtenä maanantaina, yhtenä perjantaina ja yhtenä lauantaipäivänä kahden viikon aikana Maanantai- ja perjantaipäivinä haastatteluja tehtiin klo välisenä aikana kahden tunnin ajan per liike ja lauantaipäivinä klo välisenä aikana kolmen tunnin ajan per liike. Näin jokaisessa liikkeessä asiakkaita haastateltiin yhteensä seitsemän tunnin ajan. Haastattelu toteutettiin kahdessa osassa: pääsääntöisesti ensimmäisen osan kysymykset 1-8 haastattelija kysyi ja kirjasi vastaukset ylös, lomakkeen toisen sivun vastaajat saattoivat täyttää itse. 2.2 Haastattelujen toteutuminen liikkeissä Asiakkaiden haastatteluja tehtiin seitsemässä liikkeessä kahden viikon aikana yhteensä 243 kpl. Yleensä yksittäisissä marketeissa tehtiin enemmän haastatteluja kuin yksittäisissä erikoisliikkeissä. Noin 2/3 haastattelutilanteessa tavoitelluista henkilöistä vastasi kysymyksiin ja siten osallistui tutkimukseen. Taulukko 1. Toteutuneiden ja haastattelusta kieltäytyneiden vastaajien lukumäärä, sekä asiakkaiden vastaus % tutkimukseen osallistuneissa liikkeissä. Liike Toteutuneet haastattelut Haastattelusta kieltäytyneet Vastaus % lkm lkm Vaatehuone K-Supermarket Latomäen sähkö Intersport JKK-liiveri Halpa-Halli S-market Yhteensä

5 5 2.3 Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen Tutkimusaineisto käsiteltiin tilastollisesti SPSS for Windows 11.5 ohjelmistolla. Tutkimustuloksia tarkasteltiin lähinnä suorina jakaumina, keskiarvoina sekä ristiintaulukoituna kauppaliikkeittäin ja eri tekijöiden välisten yhteyksien selvittämiseksi. Avointen kysymysten vastaukset ovat raportissa yhteenvedon muodossa. Lisäksi kaikkien avointen kysymysten yksittäisiä vastauksia on luetteloitu liitteessä 2. Raportin sisältö noudattaa pääpiirteissään kysymyslomakkeen järjestystä. Useimpia kysymyksiä on tarkasteltu vastaajien ilmoittaman asuinpaikan mukaan. Liitteessä 3 on lomakkeen kysymysten vastausjakaumat esitetty erikseen kunkin tutkimukseen osallistuneen kauppaliikkeen asiakkaiden osalta. Suuressa osassa kysymyksiä vastaajat saivat valita useita vastausvaihtoehtoja. Tällaisten kysymysten kohdalla esitetyt prosentit (yleensä % vastaajista) summautuvat lähes poikkeuksetta yli sadan. Taulukoiden ja kuvien yhteydessä vastaajien lukumäärä esitetty (n= ) merkinnällä.

6 6 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Taustatietoja vastaajista Tutkimukseen osallistuneista vastaajista naisia oli 69 % ja miehiä 31 %. Iältään vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri ikäryhmiin. Vastaajista 23 % oli iältään alle 31- vuotiaita. Suurin osa - noin 2/3 - vastaajista oli vuotiaita. Noin joka toisella kyselyyn vastanneella asiakkaalla oli taloudessaan alle 18-vuotiaita lapsia. Noin 80 % tutkimukseen osallistuneista vastaajista asui Lapualla ja vastaavasti noin 20 % vastaajista asui jollain muulla paikkakunnalla (Taulukko 2). Vastaajien taustatiedot on esitetty liikkeittäin liitteessä 3 (Taulukko 13). Taulukko 2. Taustatietoja vastaajista. Lkm Prosentti Vastaajan sukupuoli Nainen Mies Yhteensä Vastaajan ikä Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 60 vuotta Yhteensä Talouden koko 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä tai useampi henkilö Yhteensä Taloudessa asuvien alle 18-v. lasten lkm Ei lapsia lapsi lasta lasta tai enemmän Yhteensä Asuinpaikka Lapua keskusta Keskustan ulkopuolella Muu paikkakunta Yhteensä

7 7 Ulkopaikkakuntalaisista haastatelluista asiakkaista (n=49) eniten oli vastaajia Kauhavalta (12 vastaajaa), Ylihärmästä (7) ja Ylistarosta (6). (Liite 3, Taulukko 14). Vastaajien arvioidessa Lapuan keskustan liikkeiden etäisyyttä kotoaan, yli puolet haastatelluista asiakkaista (53 %) arvioi asuvansa alle kahden kilometrin etäisyydellä. Yli 70 % vastaajista asuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Lapuan keskustasta (Kuva 1) Prosenttia Alle 2 km 2-4,9 km 5-9,9 km km Yli 20 km Kuva 1. Vastaajien kodin etäisyys Lapuan keskustan liikkeistä (% vastaajista, n=230). 3.2 Ostoaikomukset liikkeestä Asiakkailta kysyttiin mitä tuotteita/palveluita he aikoivat ostaa tai olivat katselemassa liikkeessä jossa haastattelu suoritettiin. Liikekohtaiset yksittäiset vastaukset kysymykseen on esitetty liitteessä 2 luettelossa 1.

8 8 3.3 Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? Haastateltavia pyydettiin omin sanoin kertomaan, miksi he tulivat juuri tähän liikkeeseen, jossa heitä haastateltiin. Vastauksissa ensimmäiseksi mainittu seikka on erityisesti huomioitu muiden vastauksessa mainittujen asioiden saadessa vastauksessa saman painoarvon (=seuraava vastaus). Yleisin syy tulla liikkeeseen vastaajilla oli kanta-asiakkuus (24 %) ja hyvät tuotevalikoimat liikkeessä (23 %). Lisäksi yli 10 % vastaajista ilmoitti, että tuli liikkeeseen, koska se on ainut vastaava liike Lapualla tai liike on lähellä kotia (Kuva 2). Kauppaliikkeittäin syyt, miksi vastaajat tulivat tähän liikkeeseen, on esitetty liitteessä 2 luettelossa 2. Olen kanta-asiakas Hyvät tuotevalikoimat Ainoa vastaava liike Lapualla Liike lähellä kotia Edullinen hintataso Tuttu kauppa Tuttu kauppias/myyjä Edulliset tarjoukset Tulin sattumalta Liike työmatkan varrella Helppo tulla autolla Hyvä palvelu Nopea asioida Lihatiski Asiantunteva henkilöstö Mainonta Näyteikkuna Tuttava suositteli Ensimmäinen vastaus Seuraava vastaus Muu syy Prosenttia Kuva 2. Miksi vastaajat tulivat juuri tähän liikkeeseen, jossa haastattelu suoritettiin (% vastaajista, n=243)?

9 9 3.4 Muut asiointikohteet ostosmatkalla Lapuan keskustaan Lähes puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista aikoi poiketa tai oli jo poikennut vähintään kahdessa kauppaliikkeessä ostosmatkallaan Lapuan keskustassa. Vastaavasti kyselyyn vastanneista liikkeiden asiakkaista 40 % arvioi käyvänsä ko. asiointikerralla vain yhdessä kaupassa (Taulukko 3). Taulukko 3. Missä muissa kohteissa haastattelupaikan lisäksi vastaajat käyvät tällä asiointikerralla? Lapua keskusta (n=114) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=70) Muu paikkakunta (n=49) Kaikki vastaajat (n=233) % % % % En käy tällä kertaa muualla kuin tässä liikkeessä Harrastukset ja vapaa-aikapalvelut Terveydenhoitopalvelut Jokin muu paikka Muut kauppaliikkeet

10 10 Jatkossa vastaajia, jotka kertoivat käyvänsä ko. asiointikerralla useammassakin liikkeessä, pyydettiin vielä tarkentamaan mitkä nämä muut kauppaliikkeet haastattelupisteen lisäksi olivat. Yleisimmin vastaajien toisena asiointipaikkana heidän käydessään Lapuan keskustassa ostoksilla oli Halpahalli (28 vastaajaa) (Taulukko 4). Taulukko 4. Vastaajien käynnit keskustan eri liikkeissä kyseisellä asiointikerralla (n=243). Liikkeet Haastattelut liikkeissä Muista liikkeistä tulijat Asioinnit liikkeissä yhteensä Lkm Lkm Lkm % vastaajista Halpa-Halli S-market JKK-liiveri K-Supermarket Vaatehuone Intersport Latomäen sähkö Seppälä Lidl Tiimari R-Kioski Alko Marimekko Spar Latomeri Abc Anna-Stiina Rautakauppa Rintamäki Herättäjä Muut yksittäiset liikkeet

11 Ostoaikomukset ostosmatkalla Lapuan keskustaan Vastaajien ilmoitettua, mitä tuotteita/palveluja he aikoivat ostaa tai olivat katselemassa kyseisellä ostosmatkalla Lapuan keskustan liikkeisiin, vastaajien ilmoittamat tuotteet/palvelut luokiteltiin eri tuoteryhmiin ja tiedot koottiin yhteenvedon omaisesti taulukoihin. Lapuan keskustan alueella asuvista vastaajista 63 % ja Lapuan keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista vastaajista peräti 84 % aikoi ostaa tai oli jo ostanut ko. ostosmatkaltaan elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita. Ulkopaikkakuntalaisista vain 39 % osti asiointimatkallaan Lapuan keskustaan elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita (Taulukko 5). Taulukko 5. Mitä tuotteita vastaajat aikoivat ostaa tai olivat katselemassa ostosmatkallaan Lapuan keskustan liikkeisiin (% vastaajista)? Tuoteryhmä Lapua keskusta Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella Muu paikkakunta (n=114) (n=67) (n=46) % % % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Vaatteet ja asusteet Jalkineet Urheilu- ja retkeilyvälineet Kirjat ja paperitarvikkeet Leikkikalut ja askarteluvälineet Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Kodin tekstiilit Kodinkalusteet Työkalut Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lahjatavarat ja joulutavarat

12 Asioinnin useus Lapuan keskustassa ja muilla paikkakunnilla Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he ylipäätään käyvät Lapuan keskustassa ostoksilla ja toisaalta muualla kuin Lapuan keskustassa ostoksilla. Luonnollisesti ulkopaikkakuntalaiset ovat tässä tarkastelussa varsin erilaisessa asemassa kuin esim. Lapuan keskustassa asuvat vastaajat. Siksi onkin syytä tarkastella tuloksia karkeasti erikseen vastaajien asuinpaikan mukaan. Useimmiten Lapuan keskustan liikkeissä käyvät luonnollisesti ostoksilla keskustan asukkaat; yli 90 % keskustan alueella asuvista vastaajista arvioi käyvänsä keskustassa ostoksilla joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. Vastaavasti näistä 21 % arvioi käyvänsä ostoksilla muualla kuin Lapuan keskustassa kerran viikossa tai useammin. Yli 80 % keskustan ulkopuolella asuvista Lapualaisista vastaajista arvioi käyvänsä keskustassa ostoksilla joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. Vastaavasti näistä vastaajista 31 % arvioi käyvänsä ostoksilla muualla kuin Lapuan keskustassa kerran viikossa tai useammin. Haastatelluista keskustan liikkeiden ulkopaikkakuntalaisista asiakkaista noin 60 % arvioi asioivansa Lapuan keskustan liikkeissä joko kerran kuukaudessa tai useammin (Taulukko 6). Taulukko 6. Vastaajien ostouseus Lapuan keskustassa tai muualla kuin Lapuan keskustassa heidän asuinpaikan mukaan tarkasteltuna (% vastaajista). Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=69) Muu paikkakunta (n=45-48) Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta % % % % % % Päivittäin Useamman kerran viikoss a Kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin

13 Mistä elintarvikkeet ja päivittäistavarat useimmiten ostetaan Vastaajia pyydettiin arvioimaan, missä he tekevät useimmiten taloutensa elintarvikeja muut päivittäistavaraostokset ja jatkossa arvioimaan erikseen viikonlopun ostosten tekopaikan. Kaikki Lapuan keskustassa asuvat vastaajat ostivat useimmiten elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Lapuan keskustan liikkeistä. Myös viikonloppuisin hieman yli 90 % näistä vastaajista arvioi useimmiten tekevänsä ko. ostokset Lapuan keskustan liikkeistä. Keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista vastaajista 91 % arvioi tekevänsä taloutensa elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset Lapuan keskustan liikkeissä. Lähes yhtä suuri osa näistä vastaajista tekee myös viikonloppuisin ostoksensa Lapuan keskustan liikkeistä. Ulkopaikkakuntalaisista vastaajista vain 9 % arvioi tekevänsä useimmiten elintarvikeja muut ostokset Lapuan keskustan liikkeistä. Viikonloppuisin hieman useampien ulkopaikkakuntalaisten vastaajien ostosmatka suuntautuu Lapuan keskustaan liikkeisiin (Taulukko 7). Taulukko 7. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä vastaajat arvioivat tekevänsä useimmiten taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset ja toisaalta viikonlopun vastaavat ostokset (% vastaajista)? Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=67-69) Muu paikkakunta (n=44-46) Ostospaikka Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset % % % % % % Lapuan keskustasta Hyllykalliolta Seinäjoelta Muualta

14 14 Jatkossa vastaajia pyydettiin myös nimeämään kauppa, mistä he useimmiten ostavat taloutensa elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat. Useat vastaajat mainitsivat tässä yhteydessä useammankin liikkeen nimeltä. Likimain yhtä suuri osuus haastatelluista henkilöistä teki taloutensa päivittäistavaraostokset useimmiten joko K- Supermarketista (28 % vastaajista), S-Marketista (26 %) tai Halpa-Hallista (23 %). Lähes 10 % lapualaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä tasapuolisesti kaikkia keskustan kauppoja (Lapuan kaikki liikkeet) (Taulukko 8). Taulukko 8. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä liikkeistä vastaajat useimmiten tekevät taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset (% vastaajista)? Asuinpaikka Ostospaikat Lapua keskusta (n=112) Keskustan ulkopuolella (n=68) Muu paikkakunta (n=42) Kaikki vastaajat (n=222) % % % % Lapuan liikkeet: K-Supermarket Lapua S-market Lapua Halpa-Halli Lapua Lapuan kaikki liikkeet Lidl, Lapua Spar Latomeri K-extra Rannankulma Lapuan muut liikkeet Ulkopaikkakuntalaiset liikkeet: Muut Eepeen liikkeet Muut Keskon liikkeet Prisma, Hyllykallio City Market Seinäjoki Muut Halpa-Hallin liikkeet Maxi Muut Lidl:n liikkeet Anttila Ulkopaikkakuntalaiset muut liikkeet Vastaajat määrittivät myös kaupat, joista he useimmiten nimenomaan viikonloppuisin tekevät taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset.

15 15 Taulukko 9. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä liikkeistä vastaajat useimmiten tekevät viikonlopun elintarvike- ja päivittäistavaraostokset (% vastaajista)? Lapuan liikkeet: Viikonlopun ostospaikat Asuinpaikka Lapua Keskustan Muu Kaikki keskusta ulkopuolella paikkakunta vastaajat (n=108) (n=66) (n=39) (n=213) % % % % S-market Lapua K-Supermarket Lapua Halpa-Halli Lapua Lapuan kaikki liikkeet Spar Latomeri Lidl, Lapua Lapuan muut liikkeet K-extra Rannankulma Ulkopaikkakuntalaiset liikkeet: Muut Eepeen liikkeet Prisma, Hyllykallio City Market Seinäjoki Muut Keskon liikkeet Muut Halpa-Hallin liikkeet Anttila Maxi Muut Lidl:n liikkeet Ulkopaikkakuntalaiset muut liikkeet

16 Elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden kantaostospaikan valintaan vaikuttaneet seikat Vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan miksi he tekevät useimmiten taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset juuri mainitsemistaan kaupasta. Seuraavat syyt saivat eniten mainintoja (n=206): Lähellä 25 % Hyvä valikoima 20 % Edullinen/halpa 14 % Kanta-asiakas/omistajajäsenyys 13 % Tuttu kauppa 12 % Plussa/Bonus 9 % Laadukkaat tuotteet 5 % Tottumus 5 % Lihatiski 4 % Hyvä palvelu, ammattitaitoinen henkilökunta 3 % Tarjoukset 3 % Helppo asioida 2 % Hyvä hintataso 2 % Luettelossa 4 (Liitteessä 3) on esitetty syyt kantaostospaikan valintaan jokaisen liikkeen kohdalla erikseen. Jatkossa vastaajilta kysyttiin lisäksi miksi he tekevät useimmiten viikonlopun elintarvike- ja päivittäistavaraostokset valitsemistaan liikkeistä. Seuraavat syyt saivat eniten mainintoja (n=183): Laaja valikoima 24 % Lähellä 19 % Edulliset/halvat hinnat 18 % Kanta-asiakkuus/asiakasomistajuus 11 % Tuttu kauppa 11 % Etukortti, Bonus, Plussa 9 % Hyvät tarjoukset 7 % Laadukkaat tuotteet 5 % Lihatiski 5 % Tottumus 5 % Helppo asioida 4 % Ammattitaitoinen, hyvä henkilökunta 3 %

17 Tuoteryhmittäin todennäköisin ostospaikka Vastaajia pyydettiin määrittämään mikä olisi heidän taloudessaan eri tuoteryhmän tuotteiden todennäköisin ostospaikka vaihtoehtoisina a) Lapua, b) Seinäjoki tai Hyllykallio ja c) muu paikkakunta. Lapualaisten vastaajien todennäköisin elintarvike- ja muiden päivittäistavaroiden ostospaikka löytyy lähes poikkeuksetta Lapualta. Sen sijaan yli puolella kyselyyn osallistuneista lapualaisista löytyy jalkineiden ja kodinkalusteiden (mm. huonekalujen) todennäköinen ostopaikka Seinäjoelta tai Hyllykalliolta. Keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista yli puolet todennäköisesti ostaa myös vaatteet ja asusteet Seinäjoelta tai Hyllykalliolta. Jokaisen tuoteryhmän kohdalla yli 80 % ulkopaikkakuntalaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti taloutensa todennäköisen ostopaikan olevan jossain muualla kuin Lapualla (Taulukko 10).

18 18 Taulukko 10. Vastaajien ilmoittama taloutensa todennäköisin ostospaikka eri tuoteryhmien tuotteille, jakaumat esitetty vastaajien asuinpaikan mukaan (% vastaajista). Asuinpaikka Tuoteryhmä Ostopaikka Lapua keskusta (n= ) Keskustan ulkopuolella (n=55-66) Muu paikkakunta (n=43-47) Kaikki vas taajat (n= ) % % % % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Vaatteet ja asusteet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Jalkineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Urheilu ja retkeilyvälineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kirjat ja paperitarvikkeet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Leikkikalut ja askarteluvälineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodin tekstiilit Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodinkalusteet (mm. huonekalut) Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Tapetit ja maalit Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Työkalut Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta

19 Ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät Ostospaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä vastaajat arvioivat asteikolla 1-5, jossa 1=vaikuttaa erittäin vähän,, 5=vaikuttaa erittäin paljon. Arvioidessaan tekijöitä, vaikuttavimmaksi vastaajat nimesivät vaihtoehdot runsas tuotevalikoima ja hyvä palvelu, jotka vaikuttavat ostospaikan valintaan noin 90 % vastaajista erittäin paljon tai paljon. Muita paljon vaikuttavia tekijöitä olivat korkealaatuiset tuotteet, edullinen hintataso, asiantunteva henkilöstö, mahdollisuus asioida nopeasti liikkeessä sekä liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla. Mainonnan koki vaikuttavan paljon tai erittäin paljon ostospaikan valintaan noin ¼ vastaajista. Toisaalta vain 30 % vastaajista arvioi, että mainonta vaikuttaa ostospaikan valinnassa vain vähän tai erittäin vähän. Vastaavasti lähes puolet (48 %) vastaajista arvioi, että kanta-asiakkuus vaikuttaa häneen ostospaikan valinnassa joko paljon tai erittäin paljon. Vastaavasti vain joka viides vastaaja koki kanta-asiakkuuden vaikuttavan häneen vain vähän tai erittäin vähän ostospaikan valinnassa (Kuva 3).

20 20 KA Runsas tuotevalikoima ,3 Hyvä palvelu ,2 Korkealaatuiset tuotteet ,2 Edullinen hintataso ,1 Asiantunteva henkilöstö ,0 Liikkeessä nopea asioida ,0 Liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla ,0 Edulliset tarjoukset ,7 Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta ,7 Mukava asioida perheen kanssa ,5 Tuttu kauppias/myyjä ,5 Kanta-asiakkuus ,4 Mainonta ,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Erittäin vähän Kuva 3. Eri tekijöiden tärkeys vastaajille ostospaikan valinnassa asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin vähän,, 5=erittäin paljon (% vastaajista, n=243).

21 21 Taulukko 11. Vastaajien asuinpaikan mukaan ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät keskimäärin asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin vähän,,5=erittäin paljon. Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=63-66) Muu paikkakunta (n=45-46) Ostospaikan valintaan vaikuttava tekijä KA KA KA Runsas tuotevalikoima 4,3 4,3 4,3 Hyvä palvelu 4,2 4,2 4,3 Korkealaatuiset tuotteet 4,3 4,0 4,3 Edullinen hintataso 4,0 4,1 4,2 Asiantunteva henkilöstö 4,1 3,8 3,9 Liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla 4,1 3,9 3,9 Liikkeessä nopea asioida 4,0 4,0 4,0 Edulliset tarjoukset 3,7 3,8 3,8 Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta 3,8 3,8 3,6 Mukava asioida perheen kanssa 3,5 3,5 3,7 Tuttu kauppias/myyjä 3,6 3,4 3,3 Kanta-asiakkuus 3,1 3,6 3,8 Mainonta 2,9 3,0 2,9 4 ASIAKKAIDEN TERVEISET LAPUAN KESKUSTAN KAUPPIAILLE Lomakkeen lopussa vastaajat saivat omin sanoin kirjoittaa terveisiä Lapuan keskustan kauppaille, hieman yli viidesosa vastaajista käytti tätä mahdollisuutta. Yleisesti tunnelma kommenteissa oli kannustava, toivotaan yrittäjien jaksavan tsempata ja yrittää. Terveisiä Lapuan keskustan kauppiaille oli mm. seuraavista aiheista: tyytyväinen hyvään palveluun 8 vastaajaa tyytyväinen nykyiseen toimintaan 6 vastaajaa toivotaan enemmän tarjouksia 5 vastaajaa toivotaan parannusta valikoimiin 5 vastaajaa lisää kilpailua ja mainontaa 5 vastaajaa lisää vaate- ja kenkäkauppoja 5 vastaajaa

22 22 Liite 1 1 Vaatehuone 2 K-Supermarket 3 Latomäen sähkö 4 Intersport 5 JKK-Liiveri 6 Halpa-Halli 7 S-market LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEIDEN ASIAKASTUTKIMUS 1. Kotipaikkakunta 1 Lapua keskusta 2 keskustan ulkopuolella, missä? 3 Muu paikkakunta, mikä? 2. Kuinka kaukana kotoanne arvioitte Lapuan keskustan liikkeiden sijaitsevan? km 3. Mitä tuotteita/palveluja aiotte ostaa/olette katselemassa tällä asiointikerralla tässä liikkeessä? 4. Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? (Vastataan omin sanoin, ensimmäinen vastaus=1, seuraavat vastaukset = X) 1 Olen kanta-asiakas 2 Edulliset tarjoukset 3 Mainonta 4 Tuttu kauppias/myyjä 5 Liike lähellä kotia 6 Näyteikkuna 7 Hyvät tuotevalikoimat 8 Liike työmatkan varrella 9 Tulin sattumalta 10 Hyvä palvelu 11 Helppo tulla autolla 12 Tuttava suositteli 13 Edullinen hintataso 14 Asiantunteva henkilöstö 15 Nopea asioida 16 Muu syy, mikä? 5. Missä muissa kohteissa/liikkeissä olette käyneet tai aiotte käydä tällä asiointikerralla? 1 En käy tällä kertaa muualla kuin tässä liikkeessä 2 Harrastukset ja vapaa-aikapalvelut (esim. Vanha Paukku, kirjasto, musiikkiopisto, uimahalli, jäähalli, jne.) 3 Terveydenhoitopalvelut 4 Jokin muu paikka, mikä? 5 Muut kauppaliikkeet, mitkä? b) Mitä tuotteita/palveluja aiotte ostaa/katsella näistä muista kauppaliikkeistä? 6. Kuinka usein käytte Lapuan keskustassa ostoksilla? 1Päivittäin 2 Useamman kerran viikossa 3 Kerran viikossa 4 Muutaman kerran kuukaudessa 5 Kerran kuukaudessa 6 Harvemmin 7. Kuinka usein käytte muualla kuin Lapuan keskustassa ostoksilla? 1Päivittäin 2 Useamman kerran viikossa 3 Kerran viikossa 4 Muutaman kerran kuukaudessa 5 Kerran kuukaudessa 6 Harvemmin 8. a) Mistä teette useimmiten taloutenne elintarvike ja päivittäistavaraostokset? Lapuan keskusta Hyllykallio Seinäjoki Muualta, Mistä Liike: Miksi käytte juuri siellä? b) Entä mistä teette useimmiten viikonlopun elintarvike ja päivittäistavaraostokset? Lapuan keskusta Hyllykallio Seinäjoki Muualta, Mistä Liike: Miksi käytte juuri siellä?

23 23 Liite 1 HAASTATELTAVA ITSE TÄYTTÄÄ! 9. Arvioikaa, mikä on taloudessanne eri tuoteryhmien tuotteiden todennäköisin ostopaikka? Vastatkaa kokemuksenne tai mielikuvanne mukaan. 1 Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat 2 Vaatteet ja asusteet 3 Jalkineet 4 Urheilu ja retkeilyvälineet 5 Kirjat ja paperitarvikkeet 6 Leikkikalut ja askarteluvälineet 7 Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 8 Kodin tekstiilit 9 Kodinkalusteet (mm. huonekalut) 10 Tapetit ja maalit 11 Työkalut 12 Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lapua Seinäjoki/ Hyllykallio Muu paikkakunta 10. Arvioikaa, kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ostospaikkanne valintaan? (Ympyröi jokaisen tekijän kohdalla sopivin vaihtoehto) Erittäin vähän Vähän Jonkin verran Paljon 1 Kanta-asiakkuus (mm. bonusedut) Mukava asioida perheen kanssa Hyvä palvelu Runsas tuotevalikoima Korkealaatuiset tuotteet Tuttu kauppias/myyjä Liikkeessä nopea asioida Edullinen hintataso Liikkeen sijainti omalla kotipaikkakunnalla Erittäin paljon Mainonta Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta Edulliset tarjoukset Asiantunteva henkilöstö Sukupuoli Nainen Mies 13. Talouden koko henkilöä 12. Syntymävuosi 14. Taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä? 15. Terveiset Lapuan keskustan kauppiaille

24 24 Liite 2 Luettelo 1. Vastaajien ilmoittamat tuotteet tai palvelut, joita he aikovat katsella tai ostaa tällä asiointikerralla tästä liikkeestä kauppaliikkeittäin. Vaatehuone: - Ensikenkiä - Housuja ja puseroita - Jakkua - Juhlapaitoja - Juhlapukua - Juhlavaatetta - Miesten pukuja - Miesten vaatteita - Naisten housuja - Naisten vaatteita (2) - Paitaa (2) - Paitaa ja housuja - Paitapuseroa - Pukua - Päivittäistavaroita - Sukkahousuja - Takkia - Talvitakki - Toppia - Vaatteita (5) - Vapaa-ajan kevyttoppapukua - Villatakkia K-Supermarket Lapua: - Elintarvikkeita (29) - Karkkia - Kemikaaliosasto - Kessupaperia - Lihatuotteita (2) - Päivittäistavarat - Suklaa - Tupakka Latomäen sähkö: - DVD-soitin - Johdon suojalista - Jouluvaloja, kännykkä. - Kuulokkeet - Liittimiä, sähkötarvikkeita - Mikro ja jääkaappi - Pölynimurin osia - Pölynimuripusseja - Satelliittiantennitarvikkeita - Sähkötarvikkeita - Tallentava digibox - Televisio - Ulkovaloja - Valaisin - Varalamppu - Varaosia Intersport: - Hikipantoja - Housuja (2) - Katselemaan (2) - Kiväärejä - Luistimia - Lumilautoja - Paitoja (urheilullista juhlapaitaa) - Punttipenkki - Reppuja - Sisäpelikengät - Sukkia (2) - Suksia (3) - Sulkapallomailoja - Sulkapallon sulkia - Sählymaila - Toppahousuja, polkupyörän varaosia - Tuli katselemaan - Tuli pyörää korjauttamaan - Työkalu - Uimapuku - Urheilujuomaa - Urheilutarvikkeita - Urheiluvälineitä - Vaatteita (3) - Verkkarit - Voiteita JKK-liiveri: - Adventtikynttilä, tonttulakki - Autotarvikkeet, työkalut - Hammastahnaa, käsirasvaa - Joulukoristeita (2) - Joululahjat - Joululahjat lapsille, kynttilät, joulukoristeet. - Joululahjat, lelut - Joululahjoja (2) - Joulutarvikkeita, kynttilöitä - Joulutavaroita (4) - Jouluvaloja (3) - Katselemassa vain - Kiinnikkeitä - Koko valikoima - Komerotarvikkeita - Koulutarvikkeita, joulutavaroita - Krääsää - Lahjoja jouluksi - Lautasia, siivousvälineitä - Leluja (2) - Lumikola - Lumikola&lumilapio - Lyhtyjä - Mikronkestävä astia

25 25 Liite 2 - Muovilaatikot - Muoviliina - Neuletarvikkeita, joululahjoja - Pyykinpesuainetta - Synttärilahjaa - Sähkökynttilöitä - Valosarjat, leluja - Vessanpytyn kansi Halpa-Halli: - Elintarvikkeita (11) - Elintarvikkeita, vaatteita - Housuja - Joululahjoja, vaatteita - Katselemassa - Kortteja - Lastenvaatteita (2) - Leluja - Lämpörullia - Ruokaa, joululahjoja - Ruokaa, kodinhoitotuotteita - Ruokaa, lahjoja - Ruokaa, vaatteita - Ruokaa, Wc-paperia, vaatteita - Seurana ystävälle. - Synttärilahjaa - Taloustavaroita - Tekstiilejä ja ruokaa - Tekstiili - Vaatteita (5) - Vaatteita, joulutavaroita S-market: - Elintarvikkeita (26) - Joulua - Kaljaa - Karkkia - Karkkia ja limua (2) - Kotitaloustuotteita - Lamppuja - Limsaa - Meikkejä (2) - Myymässä leivonnaisia - Päivittäistavaroita - Ruokaa, kosmetiikkaa - Ruokatarvikkeita (7) - Tarjoustuotteita - Virvokkeita ja jätesäkkejä Luettelo 2. Kauppaliikkeittäin syyt, miksi vastaajat tulivat juuri tähän liikkeeseen. Vaatehuone: Olen kanta-asiakas (7) Hyvät tuotevalikoimat (3) Hyvä palvelu (2) Hyvä liike (2) Mainonta Liike lähellä kotia Helppo tulla autolla Asiantunteva henkilöstö Ei ollut käynyt vielä katsomassa löytyykö haluamaan- sa tuotetta Vaatehuoneelta. Etsivät pikkujouluvaatteita Kauhavan liikkeistä ei löytynyt. Pyrin ostamaan Lapualta. Tuli katselemaan Tuli käyttämään lahjakorttinsa. Tulivat liikkeeseen, koska muistivat siellä aikaisemmin olleen lasten ensikenkiä. Vaimo tykkää liikkeestä. Varma liike K-Supermarket Lapua: Olen kanta-asiakas (16) Hyvät tuotevalikoimat (6) Hyvä lihatiski (5) Liike lähellä kotia (4) Edulliset tarjoukset (2) Tuttu kauppias/myyjä (2) Liike työmatkan varrella (2) Helppo tulla autolla Edullinen hintataso Asiantunteva henkilöstö En osaa sanoa Hyvä parkkipaikka, helppo asioida Lähimpänä Siisti, avara, hyvä kulkea, hyvät hedelmät Viihtyisä kauppa. Latomäen sähkö: Tuttu kauppias/myyjä (6) Olen kanta-asiakas (5) Hyvät tuotevalikoimat (3) Mainonta Liike lähellä kotia Näyteikkuna Hyvä palvelu Kone, johon varaosaa tarvitaan, on ostettu tästä liikkeestä. Lähellä Vanhaa Paukkua, johon on matka. Pitää kannattaa yksityistä liikettä.

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Pertunmaan mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Pertunmaa 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli - Haukivuori

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

73783 Joulusesonki GallupKanavalla vk 41/07

73783 Joulusesonki GallupKanavalla vk 41/07 Joulusesonki GallupKanavalla vk /0 Ikä Elämänvaihe Oletko... VERT. % & CHI² (%) "" SIGNIF. Alle v v v 0 0 v 0+ Nainen Mies Asun kotona vanhempien luona Asun yksin Asun kaksin puolison kanssa Asun

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014

PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin Anttolan mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014. Mikkeli/Anttola 1 1.1.

Lisätiedot

Kangasniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Kangasniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Kangasniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Kangasniemi 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

Tutkittua tosiasiaa ja vahvaa faktaa keskustakaupasta Turussa

Tutkittua tosiasiaa ja vahvaa faktaa keskustakaupasta Turussa Tutkittua tosiasiaa ja vahvaa faktaa keskustakaupasta Turussa professori Heli Marjanen heli.marjanen@tukkk.fi Turun keskustakaupan ilta 12.10.2004 Mylly projekti Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Joulukauppa 2012 Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki

Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät 2016 Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki 1 Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät 2016 Toteutus Alueellinen ostokäyttäytyminen 2016 -tutkimuksen tiedot kerättiin valtakunnallisena

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu KUMU2011 LUOTTAMUKSELLINEN KYSELYLOMAKE 1. Kuinka usein taloudessanne tehdään elintarvike- ja muita ostoksia seuraavissa paikoissa? kerran viikossa tai useammin 2-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Palvelututkimus 2016 Mikkeli/Anttola

Palvelututkimus 2016 Mikkeli/Anttola Palvelututkimus 2016 Mikkeli/Anttola Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta Palvelututkimus 2016 (Mikkeli/Anttola) 1.1. Mistä teette ensisijaisesti ruokaostokset vapaa-ajan asunnolle/mökille mennessänne?

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Mylly-projekti. Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990-2006

Mylly-projekti. Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990-2006 Mylly-projekti Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990-2006 Turun kauppakorkeakoulu/markkinoinnin laitos, => johtoryhmä: Heli Marjanen, Jorma Taina, Timo Toivonen päärahoittajat: Liikesivistysrahasto,

Lisätiedot

Mäntyharjun mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mäntyharjun mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mäntyharjun mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mäntyharju 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kaupassakäyntitutkimus

Kaupassakäyntitutkimus Tutkija: Ossi Taavitsainen Kaupassakäyntitutkimus Koillis-Savo, kevät 2015 Yleistä Tutkimusalue: Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi Otannan koko: 1940 kotitaloutta Vastaajien määrä: 692 Vastausprosentti:

Lisätiedot

TNS 2014. Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle

TNS 2014. Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle TNS 2014 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Hintako vain ratkaisee? Mitä asiakas odottaa? Kuka kilpailussa voittaa? TNS 2014 2 Kuluttajan

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014

SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 2014 Muut yksityiset S-ryhmä Stockmann M-ketju Minimani Tokmanni-konserni K-ryhmä Suomen Lähikauppa Oy Lidl SUOMEN PT-KAUPAN RYHMITTYMIEN MARKKINAOSUUDET 20 PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTI 16 705 MILJOONAA EUROA RYHMÄ

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus

Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Oulun Yliopisto Taloustieteet, Logistiikka kauppat. yo Marko Peltoniemi marko.peltoniemi@pp2.inet.fi Kaupan tutkimuspäivä erikoiskaupan teemapäivä

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kohti eurooppalaista sääntelyä

Kohti eurooppalaista sääntelyä Kohti eurooppalaista sääntelyä Tuula Loikkanen Kohti eurooppalaista sääntelyä Viron matkalta ei tuoda vain alkoholia, vaan rahaa kulutetaan myös muuhun Turvallisuudesta ei tingitä Kaupat osana palveluntarjoajien

Lisätiedot

Vertaiskauppa verkossa

Vertaiskauppa verkossa Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla Tutkimukset-osiossa. Sisällys Tausta ja käytetyt määritelmät Vertaiskauppa

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Joulukauppa 2011 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

Joulukauppa 2009. - Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa

Joulukauppa 2009. - Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 - Kuluttajakysely Viikot 47 ja 48 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 Kuluttajakysely Innolink Research Oy haastattelee

Lisätiedot

Palvelututkimus 2016 Mäntyharju

Palvelututkimus 2016 Mäntyharju Palvelututkimus 2016 Mäntyharju Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta Palvelututkimus 2016 (Mäntyharju) 1.1. Mistä teette ensisijaisesti ruokaostokset vapaa-ajan asunnolle/mökille mennessänne? Avoimet

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan

Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan professori Heli Marjanen heli.marjanen@tukkk.fi Kaupan tutkimuspäivä tutkimustietoa erikoiskaupasta Allergiatalon auditorio 20.01.2005 kuluttajakäyttäytymisen

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.2011 Joulukauppa 11 - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.11 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 3 Taloustilanteen (odotukset omasta tai

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011 Yleistä Valtakunnallisen Suuren Vaikutusaluetutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme!

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme! Hyvä Asiakkaamme! LIITE 1 Mielipiteenne on meille tärkeä. Kertokaa meille, mitä mieltä olette palvelustamme ja ravintolastamme. Vastausten perusteella haluamme kehittää ja parantaa toimintaamme. Lomakkeen

Lisätiedot

Joulukauppa Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa

Joulukauppa Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 - Kuluttajakysely Viikot 47 ja 48 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 Kuluttajakysely Innolink Research Oy haastattelee

Lisätiedot

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Joulukauppa 2010 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki. Kampanjatutkimus

Sinivalkoinen jalanjälki. Kampanjatutkimus Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1. Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin? 2. Mikä on suomalaisuuden merkitys ostopäätöksissä? 3. Mikä on suomalaisten

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 3 pendelöinti, asiointi Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultti: Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Kuluttajatrendit tutkimustiedon valossa

Kuluttajatrendit tutkimustiedon valossa Kuluttajatrendit tutkimustiedon valossa Mainostajat ja Kuluttajakäyttäytyminen 7.5.2013 WWW.KALEVA.FI Sisällys 1. Kohti kuluttajaymmärrystä 2. Kuluttaminen 3. Mediakäyttö WWW.KALEVA.FI Kohti kuluttajaymmärrystä

Lisätiedot

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät. Terhi Anttila Hannu Tuuri

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät. Terhi Anttila Hannu Tuuri Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät Terhi Anttila Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätiedot

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt Joulukauppa 21 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 9.12.21 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat.

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Kyselyn toteutus Gigantti toteutti verkkokyselyn jouluun liittyvistä toiveista ja mieltymyksistä. Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot