SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ MARKKINATUTKIMUSPALVELUT ASIAKASTUTKIMUS LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEET Seinäjoki 2003

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineiston hankinta Haastattelujen toteutuminen liikkeissä Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen5 3 TUTKIMUSTULOKSET Taustatietoja vastaajista Ostoaikomukset liikkeestä Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? Muut asiointikohteet ostosmatkalla Lapuan keskustaan Ostoaikomukset ostosmatkalla Lapuan keskustaan Asioinnin useus Lapuan keskustassa ja muilla paikkakunnilla Mistä elintarvikkeet ja päivittäistavarat useimmiten ostetaan Elintarvikkeiden- ja päivittäistavaraostosten kantaostospaikan valintaan vaikuttaneet seikat Tuoteryhmittäin todennäköisin ostospaikka Ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät 19 4 ASIAKKAIDEN TERVEISET LAPUAN KESKUSTAN KAUPPIAILLE 21

3 3 1 JOHDANTO Seinäjoen ammattikorkeakoulussa liiketalouden yksikössä toimiva markkinatutkimuspalvelut toteutti Lapuan keskustan kauppaliikkeiden asiakastutkimuksen marraskuussa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Lapuan kaupungin Yrityspalvelukeskus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Lapuan keskustan liikkeissä käyvien asiakkaiden mielipiteitä ja asiointitottumuksia eri tuoteryhmien tuotteiden osalta. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin - mistä ja kuinka kaukaa lapuan keskustan liikkeisiin asiakkaita tulee, - miksi asiakkaat asioivat juuri näissä kyseisissä liikkeissä, - aikovatko asiakkaat käydä muissa kohteissa tai liikkeissä samaisella ostosmatkalla, - kuinka usein asiakkaat käyvät ostoksilla Lapuan keskustassa ja toisaalta muualla kuin Lapualla, - mistä asiakkaat tekevät useimmiten elintarvike- ja päivittäistavaraostokset sekä viikonlopun ostokset, - mitkä asiakkaat kokevat tärkeimmiksi syiksi elintarvike- ja päivittäistavaroiden kantaostospaikan valinnassaan - ostavatko asiakkaat eri tuoteryhmien tuotteita todennäköisimmin Lapualta, Seinäjoelta/Hyllykalliolta tai joltain muulta paikkakunnalta, - kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajien ostospaikan valintaan. Tutkimuksen kysymyslomake (Liite 1) suunniteltiin yhteistyössä Lapuan yrityspalvelukeskuksen elinkeinoasiamiehen Jouko Vuolteen ja markkinatutkimuspalvelujen toimesta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Lapuan keskustan liikkeiden asiakkaita henkilökohtaisesti kahden viikon ajan Haastatteluja tehtiin kyseisen ajanjakson aikana 243 kpl.

4 4 2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Tutkimusaineiston hankinta Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla asiakkaita seitsemässä Lapuan keskustan kauppaliikkeessä (Halpa-Halli, Intersport Rintamäki, JKK-liiveri, K-Supermarket Lapua, Latomäen Sähkö, S-Market ja Vaatehuone). Haastattelut suoritettiin jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa liikkeessä yhtenä maanantaina, yhtenä perjantaina ja yhtenä lauantaipäivänä kahden viikon aikana Maanantai- ja perjantaipäivinä haastatteluja tehtiin klo välisenä aikana kahden tunnin ajan per liike ja lauantaipäivinä klo välisenä aikana kolmen tunnin ajan per liike. Näin jokaisessa liikkeessä asiakkaita haastateltiin yhteensä seitsemän tunnin ajan. Haastattelu toteutettiin kahdessa osassa: pääsääntöisesti ensimmäisen osan kysymykset 1-8 haastattelija kysyi ja kirjasi vastaukset ylös, lomakkeen toisen sivun vastaajat saattoivat täyttää itse. 2.2 Haastattelujen toteutuminen liikkeissä Asiakkaiden haastatteluja tehtiin seitsemässä liikkeessä kahden viikon aikana yhteensä 243 kpl. Yleensä yksittäisissä marketeissa tehtiin enemmän haastatteluja kuin yksittäisissä erikoisliikkeissä. Noin 2/3 haastattelutilanteessa tavoitelluista henkilöistä vastasi kysymyksiin ja siten osallistui tutkimukseen. Taulukko 1. Toteutuneiden ja haastattelusta kieltäytyneiden vastaajien lukumäärä, sekä asiakkaiden vastaus % tutkimukseen osallistuneissa liikkeissä. Liike Toteutuneet haastattelut Haastattelusta kieltäytyneet Vastaus % lkm lkm Vaatehuone K-Supermarket Latomäen sähkö Intersport JKK-liiveri Halpa-Halli S-market Yhteensä

5 5 2.3 Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen Tutkimusaineisto käsiteltiin tilastollisesti SPSS for Windows 11.5 ohjelmistolla. Tutkimustuloksia tarkasteltiin lähinnä suorina jakaumina, keskiarvoina sekä ristiintaulukoituna kauppaliikkeittäin ja eri tekijöiden välisten yhteyksien selvittämiseksi. Avointen kysymysten vastaukset ovat raportissa yhteenvedon muodossa. Lisäksi kaikkien avointen kysymysten yksittäisiä vastauksia on luetteloitu liitteessä 2. Raportin sisältö noudattaa pääpiirteissään kysymyslomakkeen järjestystä. Useimpia kysymyksiä on tarkasteltu vastaajien ilmoittaman asuinpaikan mukaan. Liitteessä 3 on lomakkeen kysymysten vastausjakaumat esitetty erikseen kunkin tutkimukseen osallistuneen kauppaliikkeen asiakkaiden osalta. Suuressa osassa kysymyksiä vastaajat saivat valita useita vastausvaihtoehtoja. Tällaisten kysymysten kohdalla esitetyt prosentit (yleensä % vastaajista) summautuvat lähes poikkeuksetta yli sadan. Taulukoiden ja kuvien yhteydessä vastaajien lukumäärä esitetty (n= ) merkinnällä.

6 6 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Taustatietoja vastaajista Tutkimukseen osallistuneista vastaajista naisia oli 69 % ja miehiä 31 %. Iältään vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri ikäryhmiin. Vastaajista 23 % oli iältään alle 31- vuotiaita. Suurin osa - noin 2/3 - vastaajista oli vuotiaita. Noin joka toisella kyselyyn vastanneella asiakkaalla oli taloudessaan alle 18-vuotiaita lapsia. Noin 80 % tutkimukseen osallistuneista vastaajista asui Lapualla ja vastaavasti noin 20 % vastaajista asui jollain muulla paikkakunnalla (Taulukko 2). Vastaajien taustatiedot on esitetty liikkeittäin liitteessä 3 (Taulukko 13). Taulukko 2. Taustatietoja vastaajista. Lkm Prosentti Vastaajan sukupuoli Nainen Mies Yhteensä Vastaajan ikä Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 60 vuotta Yhteensä Talouden koko 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä tai useampi henkilö Yhteensä Taloudessa asuvien alle 18-v. lasten lkm Ei lapsia lapsi lasta lasta tai enemmän Yhteensä Asuinpaikka Lapua keskusta Keskustan ulkopuolella Muu paikkakunta Yhteensä

7 7 Ulkopaikkakuntalaisista haastatelluista asiakkaista (n=49) eniten oli vastaajia Kauhavalta (12 vastaajaa), Ylihärmästä (7) ja Ylistarosta (6). (Liite 3, Taulukko 14). Vastaajien arvioidessa Lapuan keskustan liikkeiden etäisyyttä kotoaan, yli puolet haastatelluista asiakkaista (53 %) arvioi asuvansa alle kahden kilometrin etäisyydellä. Yli 70 % vastaajista asuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Lapuan keskustasta (Kuva 1) Prosenttia Alle 2 km 2-4,9 km 5-9,9 km km Yli 20 km Kuva 1. Vastaajien kodin etäisyys Lapuan keskustan liikkeistä (% vastaajista, n=230). 3.2 Ostoaikomukset liikkeestä Asiakkailta kysyttiin mitä tuotteita/palveluita he aikoivat ostaa tai olivat katselemassa liikkeessä jossa haastattelu suoritettiin. Liikekohtaiset yksittäiset vastaukset kysymykseen on esitetty liitteessä 2 luettelossa 1.

8 8 3.3 Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? Haastateltavia pyydettiin omin sanoin kertomaan, miksi he tulivat juuri tähän liikkeeseen, jossa heitä haastateltiin. Vastauksissa ensimmäiseksi mainittu seikka on erityisesti huomioitu muiden vastauksessa mainittujen asioiden saadessa vastauksessa saman painoarvon (=seuraava vastaus). Yleisin syy tulla liikkeeseen vastaajilla oli kanta-asiakkuus (24 %) ja hyvät tuotevalikoimat liikkeessä (23 %). Lisäksi yli 10 % vastaajista ilmoitti, että tuli liikkeeseen, koska se on ainut vastaava liike Lapualla tai liike on lähellä kotia (Kuva 2). Kauppaliikkeittäin syyt, miksi vastaajat tulivat tähän liikkeeseen, on esitetty liitteessä 2 luettelossa 2. Olen kanta-asiakas Hyvät tuotevalikoimat Ainoa vastaava liike Lapualla Liike lähellä kotia Edullinen hintataso Tuttu kauppa Tuttu kauppias/myyjä Edulliset tarjoukset Tulin sattumalta Liike työmatkan varrella Helppo tulla autolla Hyvä palvelu Nopea asioida Lihatiski Asiantunteva henkilöstö Mainonta Näyteikkuna Tuttava suositteli Ensimmäinen vastaus Seuraava vastaus Muu syy Prosenttia Kuva 2. Miksi vastaajat tulivat juuri tähän liikkeeseen, jossa haastattelu suoritettiin (% vastaajista, n=243)?

9 9 3.4 Muut asiointikohteet ostosmatkalla Lapuan keskustaan Lähes puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista aikoi poiketa tai oli jo poikennut vähintään kahdessa kauppaliikkeessä ostosmatkallaan Lapuan keskustassa. Vastaavasti kyselyyn vastanneista liikkeiden asiakkaista 40 % arvioi käyvänsä ko. asiointikerralla vain yhdessä kaupassa (Taulukko 3). Taulukko 3. Missä muissa kohteissa haastattelupaikan lisäksi vastaajat käyvät tällä asiointikerralla? Lapua keskusta (n=114) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=70) Muu paikkakunta (n=49) Kaikki vastaajat (n=233) % % % % En käy tällä kertaa muualla kuin tässä liikkeessä Harrastukset ja vapaa-aikapalvelut Terveydenhoitopalvelut Jokin muu paikka Muut kauppaliikkeet

10 10 Jatkossa vastaajia, jotka kertoivat käyvänsä ko. asiointikerralla useammassakin liikkeessä, pyydettiin vielä tarkentamaan mitkä nämä muut kauppaliikkeet haastattelupisteen lisäksi olivat. Yleisimmin vastaajien toisena asiointipaikkana heidän käydessään Lapuan keskustassa ostoksilla oli Halpahalli (28 vastaajaa) (Taulukko 4). Taulukko 4. Vastaajien käynnit keskustan eri liikkeissä kyseisellä asiointikerralla (n=243). Liikkeet Haastattelut liikkeissä Muista liikkeistä tulijat Asioinnit liikkeissä yhteensä Lkm Lkm Lkm % vastaajista Halpa-Halli S-market JKK-liiveri K-Supermarket Vaatehuone Intersport Latomäen sähkö Seppälä Lidl Tiimari R-Kioski Alko Marimekko Spar Latomeri Abc Anna-Stiina Rautakauppa Rintamäki Herättäjä Muut yksittäiset liikkeet

11 Ostoaikomukset ostosmatkalla Lapuan keskustaan Vastaajien ilmoitettua, mitä tuotteita/palveluja he aikoivat ostaa tai olivat katselemassa kyseisellä ostosmatkalla Lapuan keskustan liikkeisiin, vastaajien ilmoittamat tuotteet/palvelut luokiteltiin eri tuoteryhmiin ja tiedot koottiin yhteenvedon omaisesti taulukoihin. Lapuan keskustan alueella asuvista vastaajista 63 % ja Lapuan keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista vastaajista peräti 84 % aikoi ostaa tai oli jo ostanut ko. ostosmatkaltaan elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita. Ulkopaikkakuntalaisista vain 39 % osti asiointimatkallaan Lapuan keskustaan elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita (Taulukko 5). Taulukko 5. Mitä tuotteita vastaajat aikoivat ostaa tai olivat katselemassa ostosmatkallaan Lapuan keskustan liikkeisiin (% vastaajista)? Tuoteryhmä Lapua keskusta Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella Muu paikkakunta (n=114) (n=67) (n=46) % % % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Vaatteet ja asusteet Jalkineet Urheilu- ja retkeilyvälineet Kirjat ja paperitarvikkeet Leikkikalut ja askarteluvälineet Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Kodin tekstiilit Kodinkalusteet Työkalut Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lahjatavarat ja joulutavarat

12 Asioinnin useus Lapuan keskustassa ja muilla paikkakunnilla Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he ylipäätään käyvät Lapuan keskustassa ostoksilla ja toisaalta muualla kuin Lapuan keskustassa ostoksilla. Luonnollisesti ulkopaikkakuntalaiset ovat tässä tarkastelussa varsin erilaisessa asemassa kuin esim. Lapuan keskustassa asuvat vastaajat. Siksi onkin syytä tarkastella tuloksia karkeasti erikseen vastaajien asuinpaikan mukaan. Useimmiten Lapuan keskustan liikkeissä käyvät luonnollisesti ostoksilla keskustan asukkaat; yli 90 % keskustan alueella asuvista vastaajista arvioi käyvänsä keskustassa ostoksilla joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. Vastaavasti näistä 21 % arvioi käyvänsä ostoksilla muualla kuin Lapuan keskustassa kerran viikossa tai useammin. Yli 80 % keskustan ulkopuolella asuvista Lapualaisista vastaajista arvioi käyvänsä keskustassa ostoksilla joko päivittäin tai useamman kerran viikossa. Vastaavasti näistä vastaajista 31 % arvioi käyvänsä ostoksilla muualla kuin Lapuan keskustassa kerran viikossa tai useammin. Haastatelluista keskustan liikkeiden ulkopaikkakuntalaisista asiakkaista noin 60 % arvioi asioivansa Lapuan keskustan liikkeissä joko kerran kuukaudessa tai useammin (Taulukko 6). Taulukko 6. Vastaajien ostouseus Lapuan keskustassa tai muualla kuin Lapuan keskustassa heidän asuinpaikan mukaan tarkasteltuna (% vastaajista). Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=69) Muu paikkakunta (n=45-48) Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta Ostan Lapuan keskustasta Ostan muualta % % % % % % Päivittäin Useamman kerran viikoss a Kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin

13 Mistä elintarvikkeet ja päivittäistavarat useimmiten ostetaan Vastaajia pyydettiin arvioimaan, missä he tekevät useimmiten taloutensa elintarvikeja muut päivittäistavaraostokset ja jatkossa arvioimaan erikseen viikonlopun ostosten tekopaikan. Kaikki Lapuan keskustassa asuvat vastaajat ostivat useimmiten elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Lapuan keskustan liikkeistä. Myös viikonloppuisin hieman yli 90 % näistä vastaajista arvioi useimmiten tekevänsä ko. ostokset Lapuan keskustan liikkeistä. Keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista vastaajista 91 % arvioi tekevänsä taloutensa elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset Lapuan keskustan liikkeissä. Lähes yhtä suuri osa näistä vastaajista tekee myös viikonloppuisin ostoksensa Lapuan keskustan liikkeistä. Ulkopaikkakuntalaisista vastaajista vain 9 % arvioi tekevänsä useimmiten elintarvikeja muut ostokset Lapuan keskustan liikkeistä. Viikonloppuisin hieman useampien ulkopaikkakuntalaisten vastaajien ostosmatka suuntautuu Lapuan keskustaan liikkeisiin (Taulukko 7). Taulukko 7. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä vastaajat arvioivat tekevänsä useimmiten taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset ja toisaalta viikonlopun vastaavat ostokset (% vastaajista)? Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=67-69) Muu paikkakunta (n=44-46) Ostospaikka Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset Teen useimmiten ostokset Teen useimmiten viikonlopun ostokset % % % % % % Lapuan keskustasta Hyllykalliolta Seinäjoelta Muualta

14 14 Jatkossa vastaajia pyydettiin myös nimeämään kauppa, mistä he useimmiten ostavat taloutensa elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat. Useat vastaajat mainitsivat tässä yhteydessä useammankin liikkeen nimeltä. Likimain yhtä suuri osuus haastatelluista henkilöistä teki taloutensa päivittäistavaraostokset useimmiten joko K- Supermarketista (28 % vastaajista), S-Marketista (26 %) tai Halpa-Hallista (23 %). Lähes 10 % lapualaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä tasapuolisesti kaikkia keskustan kauppoja (Lapuan kaikki liikkeet) (Taulukko 8). Taulukko 8. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä liikkeistä vastaajat useimmiten tekevät taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset (% vastaajista)? Asuinpaikka Ostospaikat Lapua keskusta (n=112) Keskustan ulkopuolella (n=68) Muu paikkakunta (n=42) Kaikki vastaajat (n=222) % % % % Lapuan liikkeet: K-Supermarket Lapua S-market Lapua Halpa-Halli Lapua Lapuan kaikki liikkeet Lidl, Lapua Spar Latomeri K-extra Rannankulma Lapuan muut liikkeet Ulkopaikkakuntalaiset liikkeet: Muut Eepeen liikkeet Muut Keskon liikkeet Prisma, Hyllykallio City Market Seinäjoki Muut Halpa-Hallin liikkeet Maxi Muut Lidl:n liikkeet Anttila Ulkopaikkakuntalaiset muut liikkeet Vastaajat määrittivät myös kaupat, joista he useimmiten nimenomaan viikonloppuisin tekevät taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset.

15 15 Taulukko 9. Vastaajien asuinpaikan mukaan erikseen tarkasteltuna mistä liikkeistä vastaajat useimmiten tekevät viikonlopun elintarvike- ja päivittäistavaraostokset (% vastaajista)? Lapuan liikkeet: Viikonlopun ostospaikat Asuinpaikka Lapua Keskustan Muu Kaikki keskusta ulkopuolella paikkakunta vastaajat (n=108) (n=66) (n=39) (n=213) % % % % S-market Lapua K-Supermarket Lapua Halpa-Halli Lapua Lapuan kaikki liikkeet Spar Latomeri Lidl, Lapua Lapuan muut liikkeet K-extra Rannankulma Ulkopaikkakuntalaiset liikkeet: Muut Eepeen liikkeet Prisma, Hyllykallio City Market Seinäjoki Muut Keskon liikkeet Muut Halpa-Hallin liikkeet Anttila Maxi Muut Lidl:n liikkeet Ulkopaikkakuntalaiset muut liikkeet

16 Elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden kantaostospaikan valintaan vaikuttaneet seikat Vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan miksi he tekevät useimmiten taloutensa elintarvike- ja päivittäistavaraostokset juuri mainitsemistaan kaupasta. Seuraavat syyt saivat eniten mainintoja (n=206): Lähellä 25 % Hyvä valikoima 20 % Edullinen/halpa 14 % Kanta-asiakas/omistajajäsenyys 13 % Tuttu kauppa 12 % Plussa/Bonus 9 % Laadukkaat tuotteet 5 % Tottumus 5 % Lihatiski 4 % Hyvä palvelu, ammattitaitoinen henkilökunta 3 % Tarjoukset 3 % Helppo asioida 2 % Hyvä hintataso 2 % Luettelossa 4 (Liitteessä 3) on esitetty syyt kantaostospaikan valintaan jokaisen liikkeen kohdalla erikseen. Jatkossa vastaajilta kysyttiin lisäksi miksi he tekevät useimmiten viikonlopun elintarvike- ja päivittäistavaraostokset valitsemistaan liikkeistä. Seuraavat syyt saivat eniten mainintoja (n=183): Laaja valikoima 24 % Lähellä 19 % Edulliset/halvat hinnat 18 % Kanta-asiakkuus/asiakasomistajuus 11 % Tuttu kauppa 11 % Etukortti, Bonus, Plussa 9 % Hyvät tarjoukset 7 % Laadukkaat tuotteet 5 % Lihatiski 5 % Tottumus 5 % Helppo asioida 4 % Ammattitaitoinen, hyvä henkilökunta 3 %

17 Tuoteryhmittäin todennäköisin ostospaikka Vastaajia pyydettiin määrittämään mikä olisi heidän taloudessaan eri tuoteryhmän tuotteiden todennäköisin ostospaikka vaihtoehtoisina a) Lapua, b) Seinäjoki tai Hyllykallio ja c) muu paikkakunta. Lapualaisten vastaajien todennäköisin elintarvike- ja muiden päivittäistavaroiden ostospaikka löytyy lähes poikkeuksetta Lapualta. Sen sijaan yli puolella kyselyyn osallistuneista lapualaisista löytyy jalkineiden ja kodinkalusteiden (mm. huonekalujen) todennäköinen ostopaikka Seinäjoelta tai Hyllykalliolta. Keskustan ulkopuolella asuvista lapualaisista yli puolet todennäköisesti ostaa myös vaatteet ja asusteet Seinäjoelta tai Hyllykalliolta. Jokaisen tuoteryhmän kohdalla yli 80 % ulkopaikkakuntalaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti taloutensa todennäköisen ostopaikan olevan jossain muualla kuin Lapualla (Taulukko 10).

18 18 Taulukko 10. Vastaajien ilmoittama taloutensa todennäköisin ostospaikka eri tuoteryhmien tuotteille, jakaumat esitetty vastaajien asuinpaikan mukaan (% vastaajista). Asuinpaikka Tuoteryhmä Ostopaikka Lapua keskusta (n= ) Keskustan ulkopuolella (n=55-66) Muu paikkakunta (n=43-47) Kaikki vas taajat (n= ) % % % % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Vaatteet ja asusteet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Jalkineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Urheilu ja retkeilyvälineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kirjat ja paperitarvikkeet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Leikkikalut ja askarteluvälineet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodin tekstiilit Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Kodinkalusteet (mm. huonekalut) Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Tapetit ja maalit Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Työkalut Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lapua Seinäjoki/Hyllykallio Muu paikkakunta

19 Ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät Ostospaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä vastaajat arvioivat asteikolla 1-5, jossa 1=vaikuttaa erittäin vähän,, 5=vaikuttaa erittäin paljon. Arvioidessaan tekijöitä, vaikuttavimmaksi vastaajat nimesivät vaihtoehdot runsas tuotevalikoima ja hyvä palvelu, jotka vaikuttavat ostospaikan valintaan noin 90 % vastaajista erittäin paljon tai paljon. Muita paljon vaikuttavia tekijöitä olivat korkealaatuiset tuotteet, edullinen hintataso, asiantunteva henkilöstö, mahdollisuus asioida nopeasti liikkeessä sekä liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla. Mainonnan koki vaikuttavan paljon tai erittäin paljon ostospaikan valintaan noin ¼ vastaajista. Toisaalta vain 30 % vastaajista arvioi, että mainonta vaikuttaa ostospaikan valinnassa vain vähän tai erittäin vähän. Vastaavasti lähes puolet (48 %) vastaajista arvioi, että kanta-asiakkuus vaikuttaa häneen ostospaikan valinnassa joko paljon tai erittäin paljon. Vastaavasti vain joka viides vastaaja koki kanta-asiakkuuden vaikuttavan häneen vain vähän tai erittäin vähän ostospaikan valinnassa (Kuva 3).

20 20 KA Runsas tuotevalikoima ,3 Hyvä palvelu ,2 Korkealaatuiset tuotteet ,2 Edullinen hintataso ,1 Asiantunteva henkilöstö ,0 Liikkeessä nopea asioida ,0 Liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla ,0 Edulliset tarjoukset ,7 Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta ,7 Mukava asioida perheen kanssa ,5 Tuttu kauppias/myyjä ,5 Kanta-asiakkuus ,4 Mainonta ,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Erittäin vähän Kuva 3. Eri tekijöiden tärkeys vastaajille ostospaikan valinnassa asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin vähän,, 5=erittäin paljon (% vastaajista, n=243).

21 21 Taulukko 11. Vastaajien asuinpaikan mukaan ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät keskimäärin asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin vähän,,5=erittäin paljon. Lapua keskusta (n= ) Asuinpaikka Keskustan ulkopuolella (n=63-66) Muu paikkakunta (n=45-46) Ostospaikan valintaan vaikuttava tekijä KA KA KA Runsas tuotevalikoima 4,3 4,3 4,3 Hyvä palvelu 4,2 4,2 4,3 Korkealaatuiset tuotteet 4,3 4,0 4,3 Edullinen hintataso 4,0 4,1 4,2 Asiantunteva henkilöstö 4,1 3,8 3,9 Liikkeen sijainti omalla paikkakunnalla 4,1 3,9 3,9 Liikkeessä nopea asioida 4,0 4,0 4,0 Edulliset tarjoukset 3,7 3,8 3,8 Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta 3,8 3,8 3,6 Mukava asioida perheen kanssa 3,5 3,5 3,7 Tuttu kauppias/myyjä 3,6 3,4 3,3 Kanta-asiakkuus 3,1 3,6 3,8 Mainonta 2,9 3,0 2,9 4 ASIAKKAIDEN TERVEISET LAPUAN KESKUSTAN KAUPPIAILLE Lomakkeen lopussa vastaajat saivat omin sanoin kirjoittaa terveisiä Lapuan keskustan kauppaille, hieman yli viidesosa vastaajista käytti tätä mahdollisuutta. Yleisesti tunnelma kommenteissa oli kannustava, toivotaan yrittäjien jaksavan tsempata ja yrittää. Terveisiä Lapuan keskustan kauppiaille oli mm. seuraavista aiheista: tyytyväinen hyvään palveluun 8 vastaajaa tyytyväinen nykyiseen toimintaan 6 vastaajaa toivotaan enemmän tarjouksia 5 vastaajaa toivotaan parannusta valikoimiin 5 vastaajaa lisää kilpailua ja mainontaa 5 vastaajaa lisää vaate- ja kenkäkauppoja 5 vastaajaa

22 22 Liite 1 1 Vaatehuone 2 K-Supermarket 3 Latomäen sähkö 4 Intersport 5 JKK-Liiveri 6 Halpa-Halli 7 S-market LAPUAN KESKUSTAN LIIKKEIDEN ASIAKASTUTKIMUS 1. Kotipaikkakunta 1 Lapua keskusta 2 keskustan ulkopuolella, missä? 3 Muu paikkakunta, mikä? 2. Kuinka kaukana kotoanne arvioitte Lapuan keskustan liikkeiden sijaitsevan? km 3. Mitä tuotteita/palveluja aiotte ostaa/olette katselemassa tällä asiointikerralla tässä liikkeessä? 4. Miksi tulitte juuri tähän liikkeeseen? (Vastataan omin sanoin, ensimmäinen vastaus=1, seuraavat vastaukset = X) 1 Olen kanta-asiakas 2 Edulliset tarjoukset 3 Mainonta 4 Tuttu kauppias/myyjä 5 Liike lähellä kotia 6 Näyteikkuna 7 Hyvät tuotevalikoimat 8 Liike työmatkan varrella 9 Tulin sattumalta 10 Hyvä palvelu 11 Helppo tulla autolla 12 Tuttava suositteli 13 Edullinen hintataso 14 Asiantunteva henkilöstö 15 Nopea asioida 16 Muu syy, mikä? 5. Missä muissa kohteissa/liikkeissä olette käyneet tai aiotte käydä tällä asiointikerralla? 1 En käy tällä kertaa muualla kuin tässä liikkeessä 2 Harrastukset ja vapaa-aikapalvelut (esim. Vanha Paukku, kirjasto, musiikkiopisto, uimahalli, jäähalli, jne.) 3 Terveydenhoitopalvelut 4 Jokin muu paikka, mikä? 5 Muut kauppaliikkeet, mitkä? b) Mitä tuotteita/palveluja aiotte ostaa/katsella näistä muista kauppaliikkeistä? 6. Kuinka usein käytte Lapuan keskustassa ostoksilla? 1Päivittäin 2 Useamman kerran viikossa 3 Kerran viikossa 4 Muutaman kerran kuukaudessa 5 Kerran kuukaudessa 6 Harvemmin 7. Kuinka usein käytte muualla kuin Lapuan keskustassa ostoksilla? 1Päivittäin 2 Useamman kerran viikossa 3 Kerran viikossa 4 Muutaman kerran kuukaudessa 5 Kerran kuukaudessa 6 Harvemmin 8. a) Mistä teette useimmiten taloutenne elintarvike ja päivittäistavaraostokset? Lapuan keskusta Hyllykallio Seinäjoki Muualta, Mistä Liike: Miksi käytte juuri siellä? b) Entä mistä teette useimmiten viikonlopun elintarvike ja päivittäistavaraostokset? Lapuan keskusta Hyllykallio Seinäjoki Muualta, Mistä Liike: Miksi käytte juuri siellä?

23 23 Liite 1 HAASTATELTAVA ITSE TÄYTTÄÄ! 9. Arvioikaa, mikä on taloudessanne eri tuoteryhmien tuotteiden todennäköisin ostopaikka? Vastatkaa kokemuksenne tai mielikuvanne mukaan. 1 Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat 2 Vaatteet ja asusteet 3 Jalkineet 4 Urheilu ja retkeilyvälineet 5 Kirjat ja paperitarvikkeet 6 Leikkikalut ja askarteluvälineet 7 Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 8 Kodin tekstiilit 9 Kodinkalusteet (mm. huonekalut) 10 Tapetit ja maalit 11 Työkalut 12 Rakennus- ja korjaustarvikkeet Lapua Seinäjoki/ Hyllykallio Muu paikkakunta 10. Arvioikaa, kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ostospaikkanne valintaan? (Ympyröi jokaisen tekijän kohdalla sopivin vaihtoehto) Erittäin vähän Vähän Jonkin verran Paljon 1 Kanta-asiakkuus (mm. bonusedut) Mukava asioida perheen kanssa Hyvä palvelu Runsas tuotevalikoima Korkealaatuiset tuotteet Tuttu kauppias/myyjä Liikkeessä nopea asioida Edullinen hintataso Liikkeen sijainti omalla kotipaikkakunnalla Erittäin paljon Mainonta Saan kaiken tarvitsemani samasta paikasta Edulliset tarjoukset Asiantunteva henkilöstö Sukupuoli Nainen Mies 13. Talouden koko henkilöä 12. Syntymävuosi 14. Taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä? 15. Terveiset Lapuan keskustan kauppiaille

24 24 Liite 2 Luettelo 1. Vastaajien ilmoittamat tuotteet tai palvelut, joita he aikovat katsella tai ostaa tällä asiointikerralla tästä liikkeestä kauppaliikkeittäin. Vaatehuone: - Ensikenkiä - Housuja ja puseroita - Jakkua - Juhlapaitoja - Juhlapukua - Juhlavaatetta - Miesten pukuja - Miesten vaatteita - Naisten housuja - Naisten vaatteita (2) - Paitaa (2) - Paitaa ja housuja - Paitapuseroa - Pukua - Päivittäistavaroita - Sukkahousuja - Takkia - Talvitakki - Toppia - Vaatteita (5) - Vapaa-ajan kevyttoppapukua - Villatakkia K-Supermarket Lapua: - Elintarvikkeita (29) - Karkkia - Kemikaaliosasto - Kessupaperia - Lihatuotteita (2) - Päivittäistavarat - Suklaa - Tupakka Latomäen sähkö: - DVD-soitin - Johdon suojalista - Jouluvaloja, kännykkä. - Kuulokkeet - Liittimiä, sähkötarvikkeita - Mikro ja jääkaappi - Pölynimurin osia - Pölynimuripusseja - Satelliittiantennitarvikkeita - Sähkötarvikkeita - Tallentava digibox - Televisio - Ulkovaloja - Valaisin - Varalamppu - Varaosia Intersport: - Hikipantoja - Housuja (2) - Katselemaan (2) - Kiväärejä - Luistimia - Lumilautoja - Paitoja (urheilullista juhlapaitaa) - Punttipenkki - Reppuja - Sisäpelikengät - Sukkia (2) - Suksia (3) - Sulkapallomailoja - Sulkapallon sulkia - Sählymaila - Toppahousuja, polkupyörän varaosia - Tuli katselemaan - Tuli pyörää korjauttamaan - Työkalu - Uimapuku - Urheilujuomaa - Urheilutarvikkeita - Urheiluvälineitä - Vaatteita (3) - Verkkarit - Voiteita JKK-liiveri: - Adventtikynttilä, tonttulakki - Autotarvikkeet, työkalut - Hammastahnaa, käsirasvaa - Joulukoristeita (2) - Joululahjat - Joululahjat lapsille, kynttilät, joulukoristeet. - Joululahjat, lelut - Joululahjoja (2) - Joulutarvikkeita, kynttilöitä - Joulutavaroita (4) - Jouluvaloja (3) - Katselemassa vain - Kiinnikkeitä - Koko valikoima - Komerotarvikkeita - Koulutarvikkeita, joulutavaroita - Krääsää - Lahjoja jouluksi - Lautasia, siivousvälineitä - Leluja (2) - Lumikola - Lumikola&lumilapio - Lyhtyjä - Mikronkestävä astia

25 25 Liite 2 - Muovilaatikot - Muoviliina - Neuletarvikkeita, joululahjoja - Pyykinpesuainetta - Synttärilahjaa - Sähkökynttilöitä - Valosarjat, leluja - Vessanpytyn kansi Halpa-Halli: - Elintarvikkeita (11) - Elintarvikkeita, vaatteita - Housuja - Joululahjoja, vaatteita - Katselemassa - Kortteja - Lastenvaatteita (2) - Leluja - Lämpörullia - Ruokaa, joululahjoja - Ruokaa, kodinhoitotuotteita - Ruokaa, lahjoja - Ruokaa, vaatteita - Ruokaa, Wc-paperia, vaatteita - Seurana ystävälle. - Synttärilahjaa - Taloustavaroita - Tekstiilejä ja ruokaa - Tekstiili - Vaatteita (5) - Vaatteita, joulutavaroita S-market: - Elintarvikkeita (26) - Joulua - Kaljaa - Karkkia - Karkkia ja limua (2) - Kotitaloustuotteita - Lamppuja - Limsaa - Meikkejä (2) - Myymässä leivonnaisia - Päivittäistavaroita - Ruokaa, kosmetiikkaa - Ruokatarvikkeita (7) - Tarjoustuotteita - Virvokkeita ja jätesäkkejä Luettelo 2. Kauppaliikkeittäin syyt, miksi vastaajat tulivat juuri tähän liikkeeseen. Vaatehuone: Olen kanta-asiakas (7) Hyvät tuotevalikoimat (3) Hyvä palvelu (2) Hyvä liike (2) Mainonta Liike lähellä kotia Helppo tulla autolla Asiantunteva henkilöstö Ei ollut käynyt vielä katsomassa löytyykö haluamaan- sa tuotetta Vaatehuoneelta. Etsivät pikkujouluvaatteita Kauhavan liikkeistä ei löytynyt. Pyrin ostamaan Lapualta. Tuli katselemaan Tuli käyttämään lahjakorttinsa. Tulivat liikkeeseen, koska muistivat siellä aikaisemmin olleen lasten ensikenkiä. Vaimo tykkää liikkeestä. Varma liike K-Supermarket Lapua: Olen kanta-asiakas (16) Hyvät tuotevalikoimat (6) Hyvä lihatiski (5) Liike lähellä kotia (4) Edulliset tarjoukset (2) Tuttu kauppias/myyjä (2) Liike työmatkan varrella (2) Helppo tulla autolla Edullinen hintataso Asiantunteva henkilöstö En osaa sanoa Hyvä parkkipaikka, helppo asioida Lähimpänä Siisti, avara, hyvä kulkea, hyvät hedelmät Viihtyisä kauppa. Latomäen sähkö: Tuttu kauppias/myyjä (6) Olen kanta-asiakas (5) Hyvät tuotevalikoimat (3) Mainonta Liike lähellä kotia Näyteikkuna Hyvä palvelu Kone, johon varaosaa tarvitaan, on ostettu tästä liikkeestä. Lähellä Vanhaa Paukkua, johon on matka. Pitää kannattaa yksityistä liikettä.

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Kangasniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Kangasniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Kangasniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Kangasniemi 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Palvelututkimus 2016 Mikkeli/Anttola

Palvelututkimus 2016 Mikkeli/Anttola Palvelututkimus 2016 Mikkeli/Anttola Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta Palvelututkimus 2016 (Mikkeli/Anttola) 1.1. Mistä teette ensisijaisesti ruokaostokset vapaa-ajan asunnolle/mökille mennessänne?

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kaupassakäyntitutkimus

Kaupassakäyntitutkimus Tutkija: Ossi Taavitsainen Kaupassakäyntitutkimus Koillis-Savo, kevät 2015 Yleistä Tutkimusalue: Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi Otannan koko: 1940 kotitaloutta Vastaajien määrä: 692 Vastausprosentti:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu KUMU2011 LUOTTAMUKSELLINEN KYSELYLOMAKE 1. Kuinka usein taloudessanne tehdään elintarvike- ja muita ostoksia seuraavissa paikoissa? kerran viikossa tai useammin 2-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Joulukauppa 2011 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Joulukauppa 2009. - Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa

Joulukauppa 2009. - Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 - Kuluttajakysely Viikot 47 ja 48 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 Kuluttajakysely Innolink Research Oy haastattelee

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Joulukauppa 2010 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

Palvelututkimus 2016 Mäntyharju

Palvelututkimus 2016 Mäntyharju Palvelututkimus 2016 Mäntyharju Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta Palvelututkimus 2016 (Mäntyharju) 1.1. Mistä teette ensisijaisesti ruokaostokset vapaa-ajan asunnolle/mökille mennessänne? Avoimet

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI (OPETTAJAT) SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TUKI (OPETTAJAT JA OPPILAAT) Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt Joulukauppa 21 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 9.12.21 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Ympäristömerkintä kodin sisustus-, remontointi- ja rakennustarviketuoteryhmässä kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2014 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kirjat vertaisverkossa

Kirjat vertaisverkossa Kirjat vertaisverkossa - Erityisselvitys 2014-2015 kirjoja vertaisverkossa ostaneista Vertaiskauppa verkossa -selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla Tutkimukset-osiossa.

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Sisustus vertaisverkossa

Sisustus vertaisverkossa Sisustus vertaisverkossa - Erityisselvitys 2014-2015 huonekaluja ja sisustustavaroita vertaisverkossa ostaneista Vertaiskauppa verkossa -selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 RUKA NORDIC 2016 -TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA 24.1.2017 A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 Yleisökysely Ruka Nordic 2016 -tapahtuman yleisölle tehtiin haastattelututkimus,

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kurssipalaute Jyväskylän DI-kurssit 2016

Kurssipalaute Jyväskylän DI-kurssit 2016 Kurssipalaute Jyväskylän DIkurssit 2016 Julkaisemme kaiken kurssilaisilta keräämämme palautteen lyhentämättömänä. Näin varmistamme, että kursseista kiinnostuneilla ihmisillä on mahdollisuus saada tarkka

Lisätiedot

Tämän kyselyn tarkoituksena on pyrkiä selvittämään miten paljon seinäjoen alueen opiskelijat käyttävät yhteisöpalveluita ja mihin tarkoitukseen.

Tämän kyselyn tarkoituksena on pyrkiä selvittämään miten paljon seinäjoen alueen opiskelijat käyttävät yhteisöpalveluita ja mihin tarkoitukseen. Kysely Internetin yhteisöpalveluiden käytöstä Olen Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija. Teen opiskeluuni osana kuuluvan opinnäytetyön yhteisöpalveluista opiskelijoiden keskuudessa.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot