Henkilöstökertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS JOHDANTO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN HTV / TEHDYN TYÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN PALVELUSSUHTEEN LUONNE / VAKINAISET / MÄÄRÄAIKAISET HENKILÖSTÖRAKENNE HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS JA REKRYTOINTI POISSAOLOT POISSAOLOT ERI SYISTÄ SAIRAUSPOISSAOLOT PALKKAUSJÄRJESTELMÄT PALKKAUSJÄRJESTELMÄ HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET KESKIANSIOT MUITA HENKILÖSTÖMENOJA - TEKEMÄTTÖMÄN TYÖN KUSTANNUKSIA KOULUTUS JA AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSPÄIVÄT JA KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖN KOULUTUS OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSUOJELUKOULUTUS KEHITTÄMISHANKKEET VERKOSTOKONSULTTITOIMINTA TYÖKIERTO TYÖHYVINVOINTI, TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDEN VAHVISTAMINEN JA TYÖNOHJAUS HENKILÖSTÖN TILA JA TOIMENPITEET TYÖTAPATURMAT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELU TYÖKYKYÄ TUKEVA TOIMINTA JA UUDELLEENSIJOITUS HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISET LIITTEET 1-3

3 1 1 JOHDANTO Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan mm. seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja. Henkilöstökertomus on samalla johtamisen väline sekä henkilöstöasioiden vuotuinen tilannekatsaus. Henkilöstökertomus välittää tietoa päättäjille sekä kaupungin koko organisaatiolle, miten henkilöstöä eri tavoin kuvaavat mittarit ovat kuluneen vuoden aikana kehittyneet edellisvuosista. Henkilöstökertomuksen rakenne on ja mitattavat mittarit ovat jo aiemmilta vuosilta tuttuja, mukaan tarkasteluun on otettu muutamia uusia tarkastelukohteita. Henkilöstökertomuksen perusrakenteessa on pyritty noudattamaan kuntaraporttisuositusta. Tämä helpottaa kuntien välistä vertailua henkilöstöasiossa. Hyvinkään kaupungissa syksyllä 2012 alkanut mittava uudistus henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisessä on kahta osiota lukuun ottamatta tuotannossa. Sähköisen HR-järjestelmän käyttöönotto on poistanut käytännössä kaikki paperiset lomakkeet työ- ja virkasuhteen elinkaareen aikana käsiteltävistä asioista ja siirtänyt asioiden hallinnan siis sähköiseen muotoon. Eri tietojärjestelmien välillä pahimmillaan vallinnut tilanne, että tieto siirrettiin järjestelmästä toiseen printtaamalla asia paperille ja taas syöttämällä käsin toiseen järjestelmään, on siis siirtynyt historiaan. Eri hallintokunnissa toteutetut henkilöstöhallinnon toimenpiteet ovat samalla yhdenmukaistuneet ns. lopputuleman osalta järjestelmän ansioista. Teknisesti käyttöönottohankkeen viimeiset osiot olisi mahdollista ottaa käyttöön nopeastikin, mutta se ei toisi lisäarvoa käyttäjille. Viimeisin osio, osaamisen hallinta, vaatii mittavaa sisällön tuottamista järjestelmään ollakseen toiminnallisesti lisäarvo tuova. Kokonaisuudessaan järjestelmä saadaan otetuksi tehokkaaseen käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Järjestelmän kautta hallinnoidaan työ- ja virkasuhteen kaikkia eri vaiheita sähköisessä muodossa. Henkilöstökertomuksen osiota työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit on kehitetty aiemmasta raportointimallista. Asioiden aiemmasta käsittelytavasta poiketen tavoitteena on tuoda paremmin esille erilaisten henkilöstöasioiden vaikuttavuus kuntatalouteen selkeämmällä tavalla. Henkilöstökertomuksen 2013 sisältämät tiedot on kerätty ja koostettu kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja kirjanpidosta sekä Kevan ja Tilastokeskuksen kuntakohtaisista tilastoista. Vesa Tuunainen Henkilöstöjohtaja

4 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2.1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavat tunnusluvut kertovat tilanteen Luvuissa ei ole mukana työllistettyjä, ellei toisin ole mainittu. Tunnusluvuilla kuvataan henkilöstön määrää ja rakennetta koko kaupungin tasolla kokonaisuutena sekä palvelussuhteittain ja toimialoittain. Vertailuajankohta on aina ns. vakio, vuoden viimeinen päivä. Vuoden mittaan samaa asiaa tarkasteltaessa, esiintyy huomattavaakin kausivaihtelua Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Kaikki yhteensä Hyvinkään kaupungilta palkkaa saavan henkilöstön määrä oli 2889 henkilöä (ilman työllistettyjä). Henkilöstö määrä on kasvanut 2012/ työntekijällä. Talousarviossa 2013 valtuusto hyväksyi resurssit 36 uuden vakinaisen työ- tai virkasuhteen perustamiseen. Hyväksytyistä uusista tehtävistä vuodenvaihteen luvun mukaan täytettiin 20 tehtävää. Toki asiaa voi selittää myös vuoden aikana ns. vapautuneiden vakanssien täyttämättä jättäminen. Työllistettyjen määrä oli 48, vähennystä oli 6 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään kaupungin henkilöstömäärän on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 117 vakituisella työntekijällä. Otettaessa tarkastelussa huomioon myös määräaikaiset työntekijät, kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut 111 henkilöllä viidessä vuodessa. Kaupungin asukasluku on vastaavana aikana kasvanut 921 asukkaalla. 2.2 Henkilöstön määrä toimialoittain Vakinaiset Sijaiset Määräaik Muutos Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään Vesi Yhteensä Tekniikka ja ympäristö on kasvattanut henkilöstöään vuoden 2013 aikana eniten (34) sivistystoimen pienentyessä 14 hengellä. (Liikunta siirtyi sivistyksestä teviin). Keskushallinnon muutokset kohdistuvat lähinnä ateria- ja puhtauspalveluiden muutoksiin. Keskushallinto nimikkeenä on Hyvinkään kaupungin organisaatiossa jollain tavalla epämääräinen. Suurin osa keskushallinnon henkilöstöstä ei hallinnoi vaan tekee ja tuottaa tukipalveluja kuten ateria- ja puhtauspalvelut. Varsinaisen keskushallinnon osuus on alle kaksi prosenttia koko henkilöstöstä. Tämäkin luku pitää sisällään taloushallinnon ja palkkahallinnon henkilöstön.

5 3 Perusturva 35,4 % Henkilöstö toimialoittain Tekniikka ja ympäristö 9,6 % Hyvinkään Vesi 1,1 % Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut vuonna työntekijällä. Tehdyn työn määrää HTV mittarilla mitattuna osoittaa sen, että tehdyn työn määrä on kasvanut 65 vuosityöntekijän työpanos- Keskushallinto 12 % Varsinainen Keskushallinto 1,5 % Palkanlaskenta 0,4 % Talousosasto 0,4 % Konserni- ja tukipalvelujaosto 0,0 % Hankintayksikkö 0,1 % Kehitämisyksikkö 0,1 % Tilapalvelu 0,4 % Tietohallinto 0,4 % Sivistystoimi 42,0 % Ateria- ja puhtauspalvelut 8,4 % 2.3 HTV / tehdyn työn määrä Tunnusluku kuvaa ja mittaa seuraavaa: Koko kalenterivuoden kokoaikatyössä ollut henkilö on ns. yksi vuosityöntekijä. Koko kalenterivuoden osa-aikatyössä ollut henkilö; työaika/säännöllinen viikkotyöaika, esim. 20/38,25= 0,52 vuosityöntekijää. Osan kalenterivuotta kokoaikatyössä ollut; palveluksessaolopäivät /365. Esim. 122 pv ( ) / 365 = 0,33 vuosityöntekijää Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Määräaikaiset Vakinaset Vakinaset Määräaikaiset

6 4 ta vastaavalla määrällä. Vakituisen henkilöstön työpanos, josta on vähennetty poissaolot oli vuonna ,5. Kaupungin henkilöstön määrä on kasvanut 20 työntekijällä, HTV:na mitattuna 65 vuosityöntekijän verran ja työpanos 61 verran (työpanos oli vuonna 2012 oli 2206,4 ja vuonna ,1) 2.4 Henkilöstö keskimäärin Vakiintunut tapa tarkastella henkilöstöä ja talouden tunnuslukuja on tilikauden viimeisen päivän vertaaminen edelliseen tilikauden vastaavaan ajankohtaan. Yhden näkökulman tarkasteluun tuo keskimääräinen työntekijämäärä. Hyvinkään kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön määrä on tällä mittarilla tarkasteltuna kasvanut 44:llä työntekijällä edellisvuodesta. Henkilöstöä keskimäärin muutos ed. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Pelkkä henkilöstön määrä tunnuslukuna ei kerro miten tehokkaasti kaupungin palvelutuotanto kyetään tuottamaan. Henkilöstön määrä suhteutettuna asukaslukuun kertoo asiasta enemmän. Tunnusluvun ongelmana on aikasarjan edetessä olosuhteiden muutos. Muutosta tapahtuu, kun erilaisia palveluita mahdollisesti ulkoistetaan. Tällöin tunnusluku saattaa ns. näyttää liian tehokasta lukua suhteessa siihen määrään henkilöstöä, jolla palvelut todellisuudessa tuotetaan. Hyvinkään kaupunki on ulkoistanut suhteellisen vähän toimintoja, mutta ulkoistuksia on toki toteutettu. Suhdeluku on viimeiset vuodet ns. tehostunut suhteessa kaupungin asukaslukuun eli kasvavalle kaupungin väestölle palvelut on tuotettu vähemmällä henkilöstöllä.

7 5 2.5 Palvelussuhteen luonne / vakinaiset / määräaikaiset Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet (%) Vakinaiset 82,5 82,2 82,9 83,3 83,4 Määräaikaiset 17,5 17,8 17,1 16,7 16,6 sijaiset 10,0 10,4 10,8 10,5 10,3 muut 7,5 7,3 6,3 6,2 6,3 Yhteensä Henkilöstön määrä ilman työllistettyjä Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli ns. vakituisia 83,4% (2409). Määräaikaista henkilöstöä oli vuodenvaihteessa 16,6% (480) henkilöstön kokonaismäärästä. Henkilöstömäärä yhteensä Muutos % 12/ 13 KESKUSHALLINTO *Keskushallinto Vakinaiset ,0 3 Sijaiset 5 4 6,0-1 Muut määräaikaiset 3 2 3,0-1 Yht ,0 1 Konserni- ja tukipalvelut Vakinaiset ,7-8 Sijaiset ,3-3 Muut määräaikaiset ,0 1 Ateria- ja puhtauspalvelut Vakinaiset Sijaiset Muut määräaikaiset Yht ,0-10 Keskushallinto yht SIVISTYSTOIMI Vakinaiset ,2-26 Sijaiset ,2 8 Muut määräaikaiset ,6 4 Sivistystoimi yht ,0-14 TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Vakinaiset ,0 33 Sijaiset 7 8 2,9 1 Muut määräaikaiset ,1 0 Tekniikka ja ympäristö yht ,0 34 PERUSTURVA Vakinaiset ,1 19 Sijaiset ,6-8 Muut määräaikaiset ,2 0 Perusturva yht ,0 11 HYVINKÄÄN VESI Vakinaiset ,0-1 Sijaiset 1 0 0,0-1 Muut määräaikaiset 1 1 3,0 0 Hyvinkään Vesi yht ,0-2 Kaikki yhteensä * Keskushallinto: kaupingin kanslia, talousosasto, henkilöstökeskus, viestintä

8 6 Kaupungin palveluksessa oli määräaikaisia työntekijöitä 480. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus oli 298 työntekijällä. Muilla määräaikaisuuden perusteilla oli töissä 182 henkilöä. Sijaiset ovat toimialoilla, joissa henkilöstömäärä muutoinkin on suurin ja tilanne siltä osin on ns. normaali. Muilla perusteilla olevia määräaikaisuuksia on selkeästi eniten sivistystoimessa. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oli 327 henkilöä (v luku oli 300). Em. työntekijöillä on useimmissa tapauksissa sijaiset. Määräaikaisen henkilöstön määrä on pysynyt edellisvuoteen verrattuna ennallaan Koko henkilöstö / % % % % % % Kokoaikaiset , , , , ,6 Osa-aikaiset , , , , , , , , , ,0 Osa-aikatyötä tekevien määrässä ei ole tapahtunut juuri muutoksia tarkasteluajanjaksolla. Määrä vaihtelee prosentin välillä.

9 7 3 HENKILÖSTÖRAKENNE 3.1 Henkilöstön ikärakenne 47,0 46,5 46,0 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ,8 46,8 46,6 46,6 46,6 46,3 46,3 45,5 45, Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on laskenut hitaasti vuodesta 2009 lukien. Viime vuonna keski-ikä oli 46,3 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on ollut noin kymmenen vuotta nuorempaa kuin vakituisen henkilöstön. Vuoden 2013 määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38 vuotta. Kunta-alan henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 46,0 vuotta. Vuotta aiemmin se oli 45,5 vuotta ja vuonna 2010 se oli kutakuinkin sama kuin v (46,1 vuotta) Vuoden 2013 luvut puuttuvan vielä. 1 Keskushallinto on ikääntynein hallintokunta ja nuorin henkilöstö (vakituiset) on perusturvassa. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Keskushallinto 49,8 49,8 48,3 49,5 50,6 50,1 49,8 Sivistystoimi 46,0 46,0 45,8 45,6 45,2 45,5 45,5 Tekniikka ja ympäristö 48,4 48,4 49,1 48,2 48,6 49,4 49,1 Perusturva 46,2 46,2 46,0 46,1 46,0 45,0 45,0 Hyvinkään vesi 51,0 51,0 49,9 49,7 49,2 49,2 49,8 Vakinaisten keski-ikä 46,8 46,8 46,6 46,6 46,6 46,3 46,3 Ikäryhmissä ja vuotiaat (vakituinen henkilöstö) on eniten työntekijöitä eli yhteensä 797 työntekijää; vuosi sitten lukumäärä oli 792 eli kasvua on 5 työntekijää. Edellisvuonna näissä ikäluokissa henkilöstömäärä kasvoi 29 työntekijällä. 1 Kunta-alan työolobarometri 2012, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä

10 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne naiset/miehet * vuotiaita yht. 12 Naiset Miehet Nuorimman ns. ikäluokan eli 24 -vuotiaiden työntekijöiden määrä on väheni neljällä työntekijällä. Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden määrä on kasvanut 11 vuodesta 2012 ollen yhteensä 405 tyäntekijää. Määräaikaisen henkilöstön ikärakenne poikkeaa merkittävästi vakituisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisia tehtäviä tekevästä henkilöstöstä valta osa on alle 40 vuotiaita Määräaikaisen henkilöstön ikärakenne naiset/miehet Naiset Miehet yht. 19 yli 65 yht. 12 Hyvinkään kaupungin palveluksessa olevien yli 65-vuotiaiden työntekijöiden määrä on kasvanut viime vuodet hitaasti: 2012 määrä on kääntynyt laskuun, ainakin toistaiseksi Ikäryhmä eli ikäluokka, johon osuu ns. suurin osa ns. normaaliaikaan tapahtuvista eläköitymisistä on työntekijöiden määrä kasvanut vuodesta työntekijällä. Eli tästä voidaan päätellä, että suurin osa eläkkeelle jäävistä toteuttaa eläkkeelle jäännin suht. lähellä ns. henkilökohtaista eläkeiän saavuttamisikää.

11 9 Vakinaisen henkilöstön määrä ikäryhmittäin v v v.2013 Hyvinkään kaupungin henkilöstöstä 43,9% on yli 50 -vuotiaita. Yli 50 -vuotiaiden suhteellinen osuus nousi edellisvuodesta 0,4:llä. Henkilöstön ikärakenne 2013 Palvelujakson tyypin mukaan Ikä Vakinaiset % Määräaikaiset % yht. % , , , , , , , , , , , , ,2 45 9, , ,4 45 9, , ,0 44 9, , ,1 33 6, , ,3 19 4, , ,5 12 2,5 24 0,8 Yht , , ,0 Suurin ns. ikäluokka kaupungin palveluksessa olevista ovat siis vuotiaat työntekijät. Ns. tasapainoisemman ikäjakauman aikaansaamiseksi alle 35-vuotiaiden rekrytointia tulisi edistää edelleen kaikissa hallintokunnissa.

12 Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstön sukupuolijakauma % Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki % 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Naiset Miehet Sukupuolijakaumaltaan Hyvinkään kaupunki on hyvin naisvaltainen työyhteisö. Miesten osuus kaikista työntekijöistä on 15,9,6 %. Miesten osuus koko henkilöstöstä kasvoi hieman v aikana Miehet 17,2 16,7 16,4 16,1 15,6 15,9 Naiset 82,8 83,3 83,6 83,9 84,4 84,1 Sukupuolten välisen tasa-arvon (määrän kannalta tarkasteltuna) naisvaltaisin toimiala on perusturva ja vastaavasti miehisin on tekniikka ja ympäristö. Miesten ja naisten osuudet henkilöstöstä Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yht.(ilman työll.) Työllistetyt Yhteensä Miehet Naiset %

13 Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi Ulkoinen vaihtuvuus on kasvanut viime vuosina kasvussa ollen 2012 jopa 14,1 %. Vuonna 2013 ulkoinen vaihtuvuus oli 11,5 %. Muutosta edelliseen vuoteen tulee -2,6 %. Henkilöstön vaihtuvuus on suurinta perusturvan toimialalla. Ilman eläkkeelle jääneitä ulkoinen vaihtuvuus oli 8,9 %, edellisvuoden luku oli 10,9 %. Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Keskim. henkilöstölukumäärä 2013 Vaihtuvuus % 2012 Vaihtuvuus % 2011 Vaihtuvuus % 2010 Vaihtuvuus % Toimiala Keskushallinto ,9 10,9 17,1 10,6 9,0 Sivistystoimi ,3 8,4 11,2 9,4 8,7 Tekniikka ja ympäristö ,0 9,9 5,3 8,8 10,1 Perusturva ,4 16,4 19,5 16,1 13,6 Hyvinkään Vesi ,4 3,1 14,5 14,4 14,3 Yhteensä ,2 11,5 14,1 11,7 11,5 Ulkoinen vaituvuus-%: 100*(alk. palvelujaksot ulk + päättyneet palvelujaksot ulk) / keskim. henkilöstö Osana Uuttamaata Hyvinkään kaupunki on alueella jossa osaavasta työvoimasta kilpaillaan voimakkaasti. Työpaikkoja on suhteellisen hyvin tarjolla. Tämä tuo osaltaan vaihtuvuutta henkilöstöön. Vaihtuvuuteen vaikuttaa myös se, minkälaisen työnantajakuvan Hyvinkään kykenee antamaan potentiaalisille työnhakijoille; palkkaustakaan unohtamatta. Selittävää tekijää ulkoisen vaihtuvuuden pienentymiselle ei ole; tässä voidaan spekuloida mm. taloudellisen tilanteen mukanaan tuomilla epävarmuustekijöillä sekä jospa Hyvinkään kaupungin houkuttelevuus työnantajana on vain parantunut? Rekrytointitoimisto rekrytoi Hyvinkään kaupungin kotihoidon, terveyskeskussairaalan, vanhainkotien, päiväkotien ja peruskoulujen yksiköille henkilökuntaa erimittaisiin sijaisuuksiin. Tämän lisäksi rekrytointitoimisto sijoittaa kotihoidon, vanhainkotien ja terveyskeskussairaalan varahenkilöt yksiköihin akuuttien sijaistarpeiden perusteella. Toimisto huolehtii terveyskeskussairaalan varahenkilöiden työvuorosuunnittelusta. Rekrytointitoimisto toimii myös tukiyksikkönä vakinaisen henkilökunnan rekrytoinneissa ja hallinnoi pääkäyttäjän ominaisuudessa Kuntarekry -rekrytointiohjelmaa. Rekrytointitoimisto edustaa kaupunkia myös erilaisissa rekrytointitapahtumissa. Alkuvuodesta 2013 toimistoa työllisti nuorten kesätyöhaku. Toimisto vastasi 86 kesätyöntekijän rekrytointiprosessista. Lisäksi tehtäviin kuuluivat 14 asuntomessuoppaan rekrytointi Hyvinkäällä järjestetyille asuntomessuille. Rekrytointitoimiston strategiset päämäärät Välittää työyksiköihin sijaisia Uusien sijaisten haastattelu ja rekrytointi Kehittää toimiston palveluita vastaamaan paremmin työyksiköiden ja sijaisten tarpeisiin Välittää eteenpäin positiivista työnantajakuvaa Hyvinkään kaupungista Luoda verkostoja alan oppilaitoksiin Vastata varahenkilöstön työvuorosuunnittelusta ja varauksista Tarjota tukipalveluita vakinaisen henkilökunnan rekrytointiin Vastata nuorten ja opiskelijoiden kesätöiden rekrytointiprosessista

14 12 Rekrytointipyynnöt ja toteuma Kotihoito, vanhainkodit ja tk-sairaala Rekrytointipyynnöt Toteutuneet pyynnit Toteutumaprosentti 95,5 92,7 91,9 88,1 Päivähoito Rekrytointipyynnöt Toteutuneet pyynnit Toteutumaprosentti 90,1 92,1 90,1 91,1 Peruskoulut Rekrytointipyynnöt Toteutuneet pyynnöt Toteutumaprosentti ,8 97,9 Vuoden aikana haastatteluja yhteensä: Rekrytointitarve Kaupungin kannalta on tärkeää arvioida toiminnoittain tulevaa rekrytointitarvetta. Rekrytointitarve vuosien aikana on arvioitu käyttäen hyväksi KEVA:n eläköitymisennusteita ja vaihtuvuustilastoja. KEVA:n Hyvinkään tilasto henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisestä perustuu marraskuussa 2012 kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön eläkeikätietoihin. Talousarvion 2014 sisältämä arvio/suunnitelma henkilöstömuutoksista v opitää henkilöstömäärän pääpiirteissään ennallaan; vähennystä 4 työntekijää. Arvioitu rekrytointitarve vuodelle 2015 vakinaisiin palvelussuhteisiin: - eläköityminen 40 - lähtövaihtuvuus uusrekrytointi (hallintokuntien esittämät) 0 Rekrytointitarve (arvio) 150 Arvioitu rekrytointitarve vuosina on yhteensä noin 10 prosenttia kaupungin henkilöstöstä.

15 13 4 POISSAOLOT 4.1 Poissaolot eri syistä Henkilöstön poissaolot vähenivät 2,3% viimevuonna muutaman kasvuvuoden jälkeen. Poissaolopäivistä palkallisia oli palkallisia oli 66,6 % ja palkattomia 33,4 %. Poissaoloissa ns. syittäin tarkastellen muutokset suurimmassa osassa poissaolojen luokissa muutokset ovat olleet ns. normaaleissa rajoissa. Kuntoutukseen käytettyjen päivien lukumäärä on laskenut vuodesta % eli 8284 päivästä 1863 v Kuntoutukseen ja koulutukseen käytetyt päivät ovat molemmat kääntyneet kasvuun v aikana POISSAOLOT Palkat Päivät Palkat Päivät Asevelvollisuus ym Julkinen tehtävä Koulutus Kuntoutus Lomautus Osa-aikaiset poissaolot Perhevapaat Sairauslomat Tapaturmat ja ammattitaudit Tasoitusvapaat Työssä muualla Virkavapaus / työloma/vuorotteluv Vuosil / lrv säästövp Muut poissaolot Tapaturmien ja ammattitautien seurauksena tapahtuvat poissaolot ovat olleet kolme vuotta peräkkäin kasvussa. Tähän kehityssuuntaukseen tulee puuttua mitä pikimmin. Koulutus Vakinaiset Määräaik. Yhteensä 2013 pv pv pv Täydennyskoulutus, ulkoinen Täydennyskoulutus, sisäinen Uudelleenkoulutus Jatkokoulutus Ammattiyhdistyskoulutus Yhteinen koulutus Muu koulutus Yhteensä Kaikki koulutuspäivät vakinaiset määräaikaiset yhteensä Koulutuspäivien määrä on ollut tarkasteluajanjaksolla ollut pääsääntöisesti laskussa. V on tuonut tähän muutoksen, koulutuspäivien määrä on kasvanut n. 17%.

16 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivien lukumäärässä/henkilö on toista vuotta peräkkäin laskusuunnassa. Sairauspoissaolot olivat päivää ja ,1 päivää. Poissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,9 päivää eli 5,6%. Hyvinkään kaupunki tilastoi sairauspäivät kalenteripäivinä; toinen tapa on mitata sairaspäiviä suhteuttaen ne työpäivien lukumäärään. Perusturvassa ja keskushallinnossa ja on suurimmat poissaolot henkeä kohden. Mainittakoon, että keskushallinnon luku sisältää fyysisesti raskasta työtä tekevän ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön (n.330 henkeä). Toimiala Muutos ed vuoteen % Muutos ed vuoteen % Muutos ed vuoteen % 2012 Muutos ed. vuoteen % Muutos ed vuoteen % Keskushallinto 16,1 3 20, ,6-4 21,5 9,7 17,2-20,0 Sivistystoimi 11, ,5-5 13, ,1-3,0 11,4-13,0 Tekniikka ja ympäristö 17,4-3 13, ,7 6 14,2-3,4 14,4 1,4 Perusturva 18,9-1 18,7-1 20, ,8-14,4 19,1 7,3 Hyvinkään vesi 36, , , ,3 5,9 6,9-51,7 Koko kaupunki 16,4-3 16,5 1 16, ,8 15,1-5,6 Pv/ henkilö -tiedot saatu jakamalla vuoden sair.poissaolopäivät vuoden henkilöstömäärällä (2575) Sairauspoissaolot sisältävät myös työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat sairauspoissaolot Sairauspoissaolot suhteutettuna HTV (henkilötyövuosi) lukuun eli poissaolot tehtyä HTV:tä kohden oli ,9 kalenteripäivää. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Vakinaiset Sairauspoissaolot pv % pv % pv % pv % 1-3 päivää , , , , päivää , , , , päivää , , , , päivää , , , ,1 yli 180 päivää , , , ,7 osa-aikaisten s-poissaolot 892 2, , , ,1 Yht , , , ,0 Vakituisen henkilöstön poissaoloista 20,0 % oli lyhytaikaisia, enintään kolmen päivän pituisia. Lyhyiden poissaolojen määrä on noussut edellisestä vuodesta 2,6%: Pituudeltaan päivän poissaoloja oli 49,6 % poissaoloista ja yli 60 päivän poissaoloja 28,3 % päivän poissaolojen osuus vakinaisella henkilöstöllä on noussut edellisvuodesta 0,5% ja yli 60 päivän poissaolojen määrä on laskenut 3,2 %. Töihin paluu on monesta eri syystä sen hankalampaa mitä pidempään poissaolo on jatkunut. Yli 60 päivää jatkuneiden sairauspoissaolojen syiden ehkäisyyn on panostettu ja tätä työtä jatketaan tulevaisuudessakin. Vakinaisen henkilöstön sairauspäivien määrä 2013 oli päivää ja poissaolleita henkilöitä oli yhteensä 1882 (1867). Sairauden vuoksi poissaollutta työntekijää kohden poissaolopäiviä kertyi yhteensä 19,6 (21,5). Koko henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset yhteensä/ ilman työllistettyjä) sairauspäivien lukumäärä oli (46 925) kalenteripäivää ja sairauspoissaoloja poissaollutta kohden oli 17,5 (19) päivää. Vakinaisesta henkilöstöstä siis 21,9 % ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää.

17 15 Poissaolopv / hlö/ poissaolleet Poissaolopv / hlö / vakinainen henkilöstö Ikäryhmä Vakinaiset Poissaolleiden lukumäärä Henkilöitä, joilla ei poissaoloja , ,7 12, ,2 10, ,5 13, , ,5 14, ,6 16, ,8 16, ,2 22,8 Yht ,6 15,3 Sairauspoissaolojen määrä / työntekijä kasvaa iän myötä. Työkyvyn ylläpito ja ennalta ehkäisevä toiminta tuottanee parhaiten kohdistamalla toimenpiteet yli 55 vuotiaisiin työntekijöihin. Hyvinkään kaupunki seuraa (TTH) eri syiden mukaan luokiteltuna poissaoloja. Merkittäviä muutoksia eri terveysperusteisten poissaolojen volyymissä ei ole tapahtunut seurantajaksolla. Onko jonkin terveysperusteisen poissaolosyyryhmän aiheuttamien poissaolojen pienentämiseen olemassa erityisiä keinoja; asiaa on pohdittava TTH kanssa yhdessä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esim. nykymuotoisena terveydenhuollon palvelut (TTH) ei kykene eri terveysperusteisten poissaolosyiden volyymiä merkittävästi alentamaan Sairauspoissaolot syyn mukaan Tuki- ja liikuntaelinsairaus Hengityselinten sairaudet Muut Mielenterveys Tapaturmat Tartuntataudit Kasvaimet Sydän- ja verisuonisairaus % Yhteenvedon pohjana on sairauspoissaolopäivää. Muutoksena aikaisempiin yhteenvetoihin vuoden 2013 tilastosta puuttuu omalla vakuudella ilmoitetut sairauspoissaolot. Ko. muutos näkynee yhteenvedossa hengityselinten sairauksien ja tartuntatautien kohdalla. Sairauspoissaolojen syyseuranta on toteutettu Pegasos-tietojärjestelmän mahdollistamissa puitteissa.

18 16 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄT 5.1 Palkkausjärjestelmä Hyvinkään kaupungissa sovelletaan ja maksetaan palkkoja KVTES, TS, TTES, OVTES sekä lääkärisopimukseen perustella. Eri sopimusaloihin kuului v palkansaajia seuraavasti: KVTES 2066 TS 147 TTES 121 OVTES 486 LS 69 YHT: 2889 Vuonna 2013 toteutui 1,46 % yleiskorotus (OVTES 1,36%) lukien. Hyvinkään kaupunki toimii palkkauksen perusteiden järjestämisessä kunta-alan suositusten ja määräysten mukaisella tavalla. Kaupungissa on tehty usean vuoden ajan systemaattista kehittämistyötä työn vaativuuden arviointijärjestelmän luomisessa ja päivittämisessä. Hyvinkään kaupungilla on vahvistetut (KVTES II luku 9 mukainen tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä) TVA -kriterit ja rekrytointipalkat seuraavissa KVTES:n hinnoitteluliitteissä: Liite 1 (lukuun ottamatta palkkahinnoittelukohtaa 01HAL033), Liite 3, Liite 4, Liite 5, Liite 6 ja hinnoittelemattomat ryhmä psykologit; lääkärisopimuksen TVA, TS-palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuusarviointiin. Lisäksi opetusalan sopimuksen (OVTES) TVA -tekijät on niin ikään hyväksytty euroineen. Palkkausjärjestelmistä LS sekä TS TVA kriteristöt valmistuivat ja tulivat hyväksytyiksi v Tulospalkkausjärjestelmää ei sovellettu on Hyvinkäällä vuonna Henkilöstön palkitseminen Kaupunginjohtaja on myöntänyt vuosittain laatupalkinnon vuodesta 1997 ja tuloksentekijäpalkinnon vuodesta 2000 lähtien. Viimeisen kerran nämä palkinnot jaettiin vuonna Vuonna 2011 palkitsemiskäytäntöä uudistettiin ja uuden käytännön mukaan kaupunginjohtaja myöntää vuosittain työyhteisöpalkinnon ja työntekijäpalkinnon. Työtekijäpalkinto voidaan myöntää 1-3 työtekijälle, joiden työssä ja työn tuloksissa täyttyvät ainakin seuraavat henkilöstöjaoston hyväksymät myöntämisperusteet: laadukas ja tuloksellinen työskentely, innovatiiviset ideat, positiivinen julkisuus kaupungille, yhteistyökyky ja toisten auttaminen. Työyhteisöpalkinnon myönnetään vuosittain toiminnassaan hyvin onnistuneelle työyksikölle. Henkilöstöjaoston päätöksen mukaan palkinnon myöntämisen perusteita ovat ainakin: toiminnan laatu, toiminnan tuloksellisuus, työyhteisön kehittäminen/kehittyminen, työpaikan henki. Työyhteisöpalkinnon suuruus riippuu mm. työyhteisön koosta ja on enintään 5000 euroa. Vuoden 2013 työntekijä- ja työyhteisöpalkinnot ohjattiin Hyvinkään ampumastrategian jälkityöhön osallistuneille yksiköille ja henkilöille. Työyhteispalkinnon saivat: psykiatrinen yksikkö, Nuorisoasema Nuorisohelppi ja perusopetuksen oppilashuolto. Vuoden työntekijänä palkittiin viestintäpäällikkö Sari-Leena Lund.

19 17 6 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 6.1 Työvoimakustannukset muutos % 1. Työvoimakustannukset yhteensä ,6 2. Palkat ja palkkiot yhteensä ,8 Vuosiloma-ajan palkat ,6 Terveysperusteisten poissaolojen palkat ,3 Perhevapaiden palkat ,6 Muut lakisääteiset poissaolojen palkat ,8 Henkilöstökulut %:na toimintakuluista ,9 Palkkojen osuus toimintakuluissa % ,6 Palkat asukasta kohden ,4 3. Eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,0 KVTEL&VEL ,5 Varhe ,8 Eläkeperusteinen ,1 Muut henkilösivukulut ,7 4. Muut kustannukset Rekrytointikustannukset ,4 5. Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto netto ,2 Koulutus ja kehittäminen ,6 Kuntoutus Muut (virkistys, työpaikkaruokailu, suojavaatteet, ,7 luontaisedut) Työvoimakustannukset kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna eurolla eli menolisäystä oli 4,6 %. Muutos 2011/2012 Muutos 2010/2011 4% 4,4 Me muutos 2009/2010-1,5 Me Vertailun vuoksi todettakoon, että yhden verotuloprosentin (kunnallisvero) tuotto kaupungille on noin 8 Me. Vuosiloma-ajalta maksetut palkat sekä lomakorvaukset ja lomarahat olivat n. 7,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus toimintakuluista on hienoisessa laskussa. Palkattomien vapaaehtoisten vapaiden (ns. 361 vapaat) tuoma henkilöstömenosäästö oli 2010 vuonna n euroa ja 2011 n euroa ja vuonna euroa. Säästöä saatiin viimevuonna noin euroa. 6.2 Keskiansiot Keskiansiot sopimuksittain v (säännöllisen työajan ansio) kunta-alalla olivat seuraavat (tilastokeskus): KVTES 2616 e/kk, OVTES 3634 e/kk, TS 2933 e/kk ja lääkärisopimus 5852 e/kk. Hyvinkään kaupungin palveluksessa olevan KVTES sopimukseen kuuluvan vakinaisen henkilöstön keskipalkka (ei sis. mm. lomakorvauksia tms.) on 2538 e/ kk. TS sopimukseen kuuluvilla vastaava keskipalkka on 3396 e/kk.

20 18 TEHDYN TYÖN HINTA 2013 Säännöllinen työaika Varsinaiset Palkansaajaryhmä palkat Muut palkanosat Lisä- ja ylityöaika Palkat Palkat yhteensä Muutos- % KVTES ,39 LÄÄKÄRIT ,85 OPETTAJAT ,09 TEKNINEN ALA ,87 TTES ,52 TYÖLLISTETYT ,42 alle 13 pv ,84 Kaikki yhteensä , Muita henkilöstömenoja - tekemättömän työn kustannuksia Muita henkilöstömenoja Luontaisedut ovat opettajien sekä ruokapalveluhenkilöstön ateriaetukustannuksia. Rekrytointikustannukset ovat kuluneen vuoden aikana hakuilmoitusten sekä soveltuvuustestaukseen kirjattuja kustannuksia; summa ei sisällä rekrytointiyksikön kustannuksia. Muut välilliset kustannukset muutos% Luontaisedut ,5 Suojavaatetukset ,7 Rekrytointikustannukset ,4 Työterveyshuolto ,3 Saatu KELA korvaus ,9 TTH / työntekijä netto 200,6 248,2 264,7 279,2 5,5 Varhemaksut ,8 Työterveyshuollon palvelut ostetaan kaupungin omalta työterveyspalveluja tuottavalta yksiköltä. Palveluun sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet vuonna 2013 edelleen merkittävästi eli 7,3 %. TTH kustannukset ylittivät toistamiseen ns. Kelakorvausten kattorajan. Entistä suurempi osuus TTH kustannuksista jäi kaupungin maksettavaksi. Kelan korvaus kattoi v % TTH kustannuksista; vuonna 2013 enää 43,7 %.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Hyvinkään kaupunki 2 Lukijalle Henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen ratkaisevat suurelta osin sen, kykeneekö kaupunki toteuttamaan palvelutehtävänsä valitsemallaan tavalla. Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto 1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma 1. Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ((Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ MARKKU LILJESTRÖM 5.11.2013 Oma valinta tähän 1 KOULUTUS KASAANTUU JA ERIYTYY Koulutuspolkua ennustaa sukupuoli, vanhempien koulutustausta,

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot