Henkilöstökertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS JOHDANTO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN HTV / TEHDYN TYÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN PALVELUSSUHTEEN LUONNE / VAKINAISET / MÄÄRÄAIKAISET HENKILÖSTÖRAKENNE HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS JA REKRYTOINTI POISSAOLOT POISSAOLOT ERI SYISTÄ SAIRAUSPOISSAOLOT PALKKAUSJÄRJESTELMÄT PALKKAUSJÄRJESTELMÄ HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET KESKIANSIOT MUITA HENKILÖSTÖMENOJA - TEKEMÄTTÖMÄN TYÖN KUSTANNUKSIA KOULUTUS JA AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSPÄIVÄT JA KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖN KOULUTUS OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSUOJELUKOULUTUS KEHITTÄMISHANKKEET VERKOSTOKONSULTTITOIMINTA TYÖKIERTO TYÖHYVINVOINTI, TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDEN VAHVISTAMINEN JA TYÖNOHJAUS HENKILÖSTÖN TILA JA TOIMENPITEET TYÖTAPATURMAT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELU TYÖKYKYÄ TUKEVA TOIMINTA JA UUDELLEENSIJOITUS HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISET LIITTEET 1-3

3 1 1 JOHDANTO Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan mm. seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja. Henkilöstökertomus on samalla johtamisen väline sekä henkilöstöasioiden vuotuinen tilannekatsaus. Henkilöstökertomus välittää tietoa päättäjille sekä kaupungin koko organisaatiolle, miten henkilöstöä eri tavoin kuvaavat mittarit ovat kuluneen vuoden aikana kehittyneet edellisvuosista. Henkilöstökertomuksen rakenne on ja mitattavat mittarit ovat jo aiemmilta vuosilta tuttuja, mukaan tarkasteluun on otettu muutamia uusia tarkastelukohteita. Henkilöstökertomuksen perusrakenteessa on pyritty noudattamaan kuntaraporttisuositusta. Tämä helpottaa kuntien välistä vertailua henkilöstöasiossa. Hyvinkään kaupungissa syksyllä 2012 alkanut mittava uudistus henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisessä on kahta osiota lukuun ottamatta tuotannossa. Sähköisen HR-järjestelmän käyttöönotto on poistanut käytännössä kaikki paperiset lomakkeet työ- ja virkasuhteen elinkaareen aikana käsiteltävistä asioista ja siirtänyt asioiden hallinnan siis sähköiseen muotoon. Eri tietojärjestelmien välillä pahimmillaan vallinnut tilanne, että tieto siirrettiin järjestelmästä toiseen printtaamalla asia paperille ja taas syöttämällä käsin toiseen järjestelmään, on siis siirtynyt historiaan. Eri hallintokunnissa toteutetut henkilöstöhallinnon toimenpiteet ovat samalla yhdenmukaistuneet ns. lopputuleman osalta järjestelmän ansioista. Teknisesti käyttöönottohankkeen viimeiset osiot olisi mahdollista ottaa käyttöön nopeastikin, mutta se ei toisi lisäarvoa käyttäjille. Viimeisin osio, osaamisen hallinta, vaatii mittavaa sisällön tuottamista järjestelmään ollakseen toiminnallisesti lisäarvo tuova. Kokonaisuudessaan järjestelmä saadaan otetuksi tehokkaaseen käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Järjestelmän kautta hallinnoidaan työ- ja virkasuhteen kaikkia eri vaiheita sähköisessä muodossa. Henkilöstökertomuksen osiota työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit on kehitetty aiemmasta raportointimallista. Asioiden aiemmasta käsittelytavasta poiketen tavoitteena on tuoda paremmin esille erilaisten henkilöstöasioiden vaikuttavuus kuntatalouteen selkeämmällä tavalla. Henkilöstökertomuksen 2013 sisältämät tiedot on kerätty ja koostettu kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja kirjanpidosta sekä Kevan ja Tilastokeskuksen kuntakohtaisista tilastoista. Vesa Tuunainen Henkilöstöjohtaja

4 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2.1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavat tunnusluvut kertovat tilanteen Luvuissa ei ole mukana työllistettyjä, ellei toisin ole mainittu. Tunnusluvuilla kuvataan henkilöstön määrää ja rakennetta koko kaupungin tasolla kokonaisuutena sekä palvelussuhteittain ja toimialoittain. Vertailuajankohta on aina ns. vakio, vuoden viimeinen päivä. Vuoden mittaan samaa asiaa tarkasteltaessa, esiintyy huomattavaakin kausivaihtelua Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Kaikki yhteensä Hyvinkään kaupungilta palkkaa saavan henkilöstön määrä oli 2889 henkilöä (ilman työllistettyjä). Henkilöstö määrä on kasvanut 2012/ työntekijällä. Talousarviossa 2013 valtuusto hyväksyi resurssit 36 uuden vakinaisen työ- tai virkasuhteen perustamiseen. Hyväksytyistä uusista tehtävistä vuodenvaihteen luvun mukaan täytettiin 20 tehtävää. Toki asiaa voi selittää myös vuoden aikana ns. vapautuneiden vakanssien täyttämättä jättäminen. Työllistettyjen määrä oli 48, vähennystä oli 6 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään kaupungin henkilöstömäärän on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 117 vakituisella työntekijällä. Otettaessa tarkastelussa huomioon myös määräaikaiset työntekijät, kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut 111 henkilöllä viidessä vuodessa. Kaupungin asukasluku on vastaavana aikana kasvanut 921 asukkaalla. 2.2 Henkilöstön määrä toimialoittain Vakinaiset Sijaiset Määräaik Muutos Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään Vesi Yhteensä Tekniikka ja ympäristö on kasvattanut henkilöstöään vuoden 2013 aikana eniten (34) sivistystoimen pienentyessä 14 hengellä. (Liikunta siirtyi sivistyksestä teviin). Keskushallinnon muutokset kohdistuvat lähinnä ateria- ja puhtauspalveluiden muutoksiin. Keskushallinto nimikkeenä on Hyvinkään kaupungin organisaatiossa jollain tavalla epämääräinen. Suurin osa keskushallinnon henkilöstöstä ei hallinnoi vaan tekee ja tuottaa tukipalveluja kuten ateria- ja puhtauspalvelut. Varsinaisen keskushallinnon osuus on alle kaksi prosenttia koko henkilöstöstä. Tämäkin luku pitää sisällään taloushallinnon ja palkkahallinnon henkilöstön.

5 3 Perusturva 35,4 % Henkilöstö toimialoittain Tekniikka ja ympäristö 9,6 % Hyvinkään Vesi 1,1 % Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut vuonna työntekijällä. Tehdyn työn määrää HTV mittarilla mitattuna osoittaa sen, että tehdyn työn määrä on kasvanut 65 vuosityöntekijän työpanos- Keskushallinto 12 % Varsinainen Keskushallinto 1,5 % Palkanlaskenta 0,4 % Talousosasto 0,4 % Konserni- ja tukipalvelujaosto 0,0 % Hankintayksikkö 0,1 % Kehitämisyksikkö 0,1 % Tilapalvelu 0,4 % Tietohallinto 0,4 % Sivistystoimi 42,0 % Ateria- ja puhtauspalvelut 8,4 % 2.3 HTV / tehdyn työn määrä Tunnusluku kuvaa ja mittaa seuraavaa: Koko kalenterivuoden kokoaikatyössä ollut henkilö on ns. yksi vuosityöntekijä. Koko kalenterivuoden osa-aikatyössä ollut henkilö; työaika/säännöllinen viikkotyöaika, esim. 20/38,25= 0,52 vuosityöntekijää. Osan kalenterivuotta kokoaikatyössä ollut; palveluksessaolopäivät /365. Esim. 122 pv ( ) / 365 = 0,33 vuosityöntekijää Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Määräaikaiset Vakinaset Vakinaset Määräaikaiset

6 4 ta vastaavalla määrällä. Vakituisen henkilöstön työpanos, josta on vähennetty poissaolot oli vuonna ,5. Kaupungin henkilöstön määrä on kasvanut 20 työntekijällä, HTV:na mitattuna 65 vuosityöntekijän verran ja työpanos 61 verran (työpanos oli vuonna 2012 oli 2206,4 ja vuonna ,1) 2.4 Henkilöstö keskimäärin Vakiintunut tapa tarkastella henkilöstöä ja talouden tunnuslukuja on tilikauden viimeisen päivän vertaaminen edelliseen tilikauden vastaavaan ajankohtaan. Yhden näkökulman tarkasteluun tuo keskimääräinen työntekijämäärä. Hyvinkään kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön määrä on tällä mittarilla tarkasteltuna kasvanut 44:llä työntekijällä edellisvuodesta. Henkilöstöä keskimäärin muutos ed. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Pelkkä henkilöstön määrä tunnuslukuna ei kerro miten tehokkaasti kaupungin palvelutuotanto kyetään tuottamaan. Henkilöstön määrä suhteutettuna asukaslukuun kertoo asiasta enemmän. Tunnusluvun ongelmana on aikasarjan edetessä olosuhteiden muutos. Muutosta tapahtuu, kun erilaisia palveluita mahdollisesti ulkoistetaan. Tällöin tunnusluku saattaa ns. näyttää liian tehokasta lukua suhteessa siihen määrään henkilöstöä, jolla palvelut todellisuudessa tuotetaan. Hyvinkään kaupunki on ulkoistanut suhteellisen vähän toimintoja, mutta ulkoistuksia on toki toteutettu. Suhdeluku on viimeiset vuodet ns. tehostunut suhteessa kaupungin asukaslukuun eli kasvavalle kaupungin väestölle palvelut on tuotettu vähemmällä henkilöstöllä.

7 5 2.5 Palvelussuhteen luonne / vakinaiset / määräaikaiset Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet (%) Vakinaiset 82,5 82,2 82,9 83,3 83,4 Määräaikaiset 17,5 17,8 17,1 16,7 16,6 sijaiset 10,0 10,4 10,8 10,5 10,3 muut 7,5 7,3 6,3 6,2 6,3 Yhteensä Henkilöstön määrä ilman työllistettyjä Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli ns. vakituisia 83,4% (2409). Määräaikaista henkilöstöä oli vuodenvaihteessa 16,6% (480) henkilöstön kokonaismäärästä. Henkilöstömäärä yhteensä Muutos % 12/ 13 KESKUSHALLINTO *Keskushallinto Vakinaiset ,0 3 Sijaiset 5 4 6,0-1 Muut määräaikaiset 3 2 3,0-1 Yht ,0 1 Konserni- ja tukipalvelut Vakinaiset ,7-8 Sijaiset ,3-3 Muut määräaikaiset ,0 1 Ateria- ja puhtauspalvelut Vakinaiset Sijaiset Muut määräaikaiset Yht ,0-10 Keskushallinto yht SIVISTYSTOIMI Vakinaiset ,2-26 Sijaiset ,2 8 Muut määräaikaiset ,6 4 Sivistystoimi yht ,0-14 TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Vakinaiset ,0 33 Sijaiset 7 8 2,9 1 Muut määräaikaiset ,1 0 Tekniikka ja ympäristö yht ,0 34 PERUSTURVA Vakinaiset ,1 19 Sijaiset ,6-8 Muut määräaikaiset ,2 0 Perusturva yht ,0 11 HYVINKÄÄN VESI Vakinaiset ,0-1 Sijaiset 1 0 0,0-1 Muut määräaikaiset 1 1 3,0 0 Hyvinkään Vesi yht ,0-2 Kaikki yhteensä * Keskushallinto: kaupingin kanslia, talousosasto, henkilöstökeskus, viestintä

8 6 Kaupungin palveluksessa oli määräaikaisia työntekijöitä 480. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus oli 298 työntekijällä. Muilla määräaikaisuuden perusteilla oli töissä 182 henkilöä. Sijaiset ovat toimialoilla, joissa henkilöstömäärä muutoinkin on suurin ja tilanne siltä osin on ns. normaali. Muilla perusteilla olevia määräaikaisuuksia on selkeästi eniten sivistystoimessa. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oli 327 henkilöä (v luku oli 300). Em. työntekijöillä on useimmissa tapauksissa sijaiset. Määräaikaisen henkilöstön määrä on pysynyt edellisvuoteen verrattuna ennallaan Koko henkilöstö / % % % % % % Kokoaikaiset , , , , ,6 Osa-aikaiset , , , , , , , , , ,0 Osa-aikatyötä tekevien määrässä ei ole tapahtunut juuri muutoksia tarkasteluajanjaksolla. Määrä vaihtelee prosentin välillä.

9 7 3 HENKILÖSTÖRAKENNE 3.1 Henkilöstön ikärakenne 47,0 46,5 46,0 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ,8 46,8 46,6 46,6 46,6 46,3 46,3 45,5 45, Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on laskenut hitaasti vuodesta 2009 lukien. Viime vuonna keski-ikä oli 46,3 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on ollut noin kymmenen vuotta nuorempaa kuin vakituisen henkilöstön. Vuoden 2013 määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38 vuotta. Kunta-alan henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 46,0 vuotta. Vuotta aiemmin se oli 45,5 vuotta ja vuonna 2010 se oli kutakuinkin sama kuin v (46,1 vuotta) Vuoden 2013 luvut puuttuvan vielä. 1 Keskushallinto on ikääntynein hallintokunta ja nuorin henkilöstö (vakituiset) on perusturvassa. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Keskushallinto 49,8 49,8 48,3 49,5 50,6 50,1 49,8 Sivistystoimi 46,0 46,0 45,8 45,6 45,2 45,5 45,5 Tekniikka ja ympäristö 48,4 48,4 49,1 48,2 48,6 49,4 49,1 Perusturva 46,2 46,2 46,0 46,1 46,0 45,0 45,0 Hyvinkään vesi 51,0 51,0 49,9 49,7 49,2 49,2 49,8 Vakinaisten keski-ikä 46,8 46,8 46,6 46,6 46,6 46,3 46,3 Ikäryhmissä ja vuotiaat (vakituinen henkilöstö) on eniten työntekijöitä eli yhteensä 797 työntekijää; vuosi sitten lukumäärä oli 792 eli kasvua on 5 työntekijää. Edellisvuonna näissä ikäluokissa henkilöstömäärä kasvoi 29 työntekijällä. 1 Kunta-alan työolobarometri 2012, Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä

10 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne naiset/miehet * vuotiaita yht. 12 Naiset Miehet Nuorimman ns. ikäluokan eli 24 -vuotiaiden työntekijöiden määrä on väheni neljällä työntekijällä. Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden määrä on kasvanut 11 vuodesta 2012 ollen yhteensä 405 tyäntekijää. Määräaikaisen henkilöstön ikärakenne poikkeaa merkittävästi vakituisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisia tehtäviä tekevästä henkilöstöstä valta osa on alle 40 vuotiaita Määräaikaisen henkilöstön ikärakenne naiset/miehet Naiset Miehet yht. 19 yli 65 yht. 12 Hyvinkään kaupungin palveluksessa olevien yli 65-vuotiaiden työntekijöiden määrä on kasvanut viime vuodet hitaasti: 2012 määrä on kääntynyt laskuun, ainakin toistaiseksi Ikäryhmä eli ikäluokka, johon osuu ns. suurin osa ns. normaaliaikaan tapahtuvista eläköitymisistä on työntekijöiden määrä kasvanut vuodesta työntekijällä. Eli tästä voidaan päätellä, että suurin osa eläkkeelle jäävistä toteuttaa eläkkeelle jäännin suht. lähellä ns. henkilökohtaista eläkeiän saavuttamisikää.

11 9 Vakinaisen henkilöstön määrä ikäryhmittäin v v v.2013 Hyvinkään kaupungin henkilöstöstä 43,9% on yli 50 -vuotiaita. Yli 50 -vuotiaiden suhteellinen osuus nousi edellisvuodesta 0,4:llä. Henkilöstön ikärakenne 2013 Palvelujakson tyypin mukaan Ikä Vakinaiset % Määräaikaiset % yht. % , , , , , , , , , , , , ,2 45 9, , ,4 45 9, , ,0 44 9, , ,1 33 6, , ,3 19 4, , ,5 12 2,5 24 0,8 Yht , , ,0 Suurin ns. ikäluokka kaupungin palveluksessa olevista ovat siis vuotiaat työntekijät. Ns. tasapainoisemman ikäjakauman aikaansaamiseksi alle 35-vuotiaiden rekrytointia tulisi edistää edelleen kaikissa hallintokunnissa.

12 Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstön sukupuolijakauma % Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki % 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Naiset Miehet Sukupuolijakaumaltaan Hyvinkään kaupunki on hyvin naisvaltainen työyhteisö. Miesten osuus kaikista työntekijöistä on 15,9,6 %. Miesten osuus koko henkilöstöstä kasvoi hieman v aikana Miehet 17,2 16,7 16,4 16,1 15,6 15,9 Naiset 82,8 83,3 83,6 83,9 84,4 84,1 Sukupuolten välisen tasa-arvon (määrän kannalta tarkasteltuna) naisvaltaisin toimiala on perusturva ja vastaavasti miehisin on tekniikka ja ympäristö. Miesten ja naisten osuudet henkilöstöstä Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään vesi Yht.(ilman työll.) Työllistetyt Yhteensä Miehet Naiset %

13 Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi Ulkoinen vaihtuvuus on kasvanut viime vuosina kasvussa ollen 2012 jopa 14,1 %. Vuonna 2013 ulkoinen vaihtuvuus oli 11,5 %. Muutosta edelliseen vuoteen tulee -2,6 %. Henkilöstön vaihtuvuus on suurinta perusturvan toimialalla. Ilman eläkkeelle jääneitä ulkoinen vaihtuvuus oli 8,9 %, edellisvuoden luku oli 10,9 %. Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Keskim. henkilöstölukumäärä 2013 Vaihtuvuus % 2012 Vaihtuvuus % 2011 Vaihtuvuus % 2010 Vaihtuvuus % Toimiala Keskushallinto ,9 10,9 17,1 10,6 9,0 Sivistystoimi ,3 8,4 11,2 9,4 8,7 Tekniikka ja ympäristö ,0 9,9 5,3 8,8 10,1 Perusturva ,4 16,4 19,5 16,1 13,6 Hyvinkään Vesi ,4 3,1 14,5 14,4 14,3 Yhteensä ,2 11,5 14,1 11,7 11,5 Ulkoinen vaituvuus-%: 100*(alk. palvelujaksot ulk + päättyneet palvelujaksot ulk) / keskim. henkilöstö Osana Uuttamaata Hyvinkään kaupunki on alueella jossa osaavasta työvoimasta kilpaillaan voimakkaasti. Työpaikkoja on suhteellisen hyvin tarjolla. Tämä tuo osaltaan vaihtuvuutta henkilöstöön. Vaihtuvuuteen vaikuttaa myös se, minkälaisen työnantajakuvan Hyvinkään kykenee antamaan potentiaalisille työnhakijoille; palkkaustakaan unohtamatta. Selittävää tekijää ulkoisen vaihtuvuuden pienentymiselle ei ole; tässä voidaan spekuloida mm. taloudellisen tilanteen mukanaan tuomilla epävarmuustekijöillä sekä jospa Hyvinkään kaupungin houkuttelevuus työnantajana on vain parantunut? Rekrytointitoimisto rekrytoi Hyvinkään kaupungin kotihoidon, terveyskeskussairaalan, vanhainkotien, päiväkotien ja peruskoulujen yksiköille henkilökuntaa erimittaisiin sijaisuuksiin. Tämän lisäksi rekrytointitoimisto sijoittaa kotihoidon, vanhainkotien ja terveyskeskussairaalan varahenkilöt yksiköihin akuuttien sijaistarpeiden perusteella. Toimisto huolehtii terveyskeskussairaalan varahenkilöiden työvuorosuunnittelusta. Rekrytointitoimisto toimii myös tukiyksikkönä vakinaisen henkilökunnan rekrytoinneissa ja hallinnoi pääkäyttäjän ominaisuudessa Kuntarekry -rekrytointiohjelmaa. Rekrytointitoimisto edustaa kaupunkia myös erilaisissa rekrytointitapahtumissa. Alkuvuodesta 2013 toimistoa työllisti nuorten kesätyöhaku. Toimisto vastasi 86 kesätyöntekijän rekrytointiprosessista. Lisäksi tehtäviin kuuluivat 14 asuntomessuoppaan rekrytointi Hyvinkäällä järjestetyille asuntomessuille. Rekrytointitoimiston strategiset päämäärät Välittää työyksiköihin sijaisia Uusien sijaisten haastattelu ja rekrytointi Kehittää toimiston palveluita vastaamaan paremmin työyksiköiden ja sijaisten tarpeisiin Välittää eteenpäin positiivista työnantajakuvaa Hyvinkään kaupungista Luoda verkostoja alan oppilaitoksiin Vastata varahenkilöstön työvuorosuunnittelusta ja varauksista Tarjota tukipalveluita vakinaisen henkilökunnan rekrytointiin Vastata nuorten ja opiskelijoiden kesätöiden rekrytointiprosessista

14 12 Rekrytointipyynnöt ja toteuma Kotihoito, vanhainkodit ja tk-sairaala Rekrytointipyynnöt Toteutuneet pyynnit Toteutumaprosentti 95,5 92,7 91,9 88,1 Päivähoito Rekrytointipyynnöt Toteutuneet pyynnit Toteutumaprosentti 90,1 92,1 90,1 91,1 Peruskoulut Rekrytointipyynnöt Toteutuneet pyynnöt Toteutumaprosentti ,8 97,9 Vuoden aikana haastatteluja yhteensä: Rekrytointitarve Kaupungin kannalta on tärkeää arvioida toiminnoittain tulevaa rekrytointitarvetta. Rekrytointitarve vuosien aikana on arvioitu käyttäen hyväksi KEVA:n eläköitymisennusteita ja vaihtuvuustilastoja. KEVA:n Hyvinkään tilasto henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisestä perustuu marraskuussa 2012 kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön eläkeikätietoihin. Talousarvion 2014 sisältämä arvio/suunnitelma henkilöstömuutoksista v opitää henkilöstömäärän pääpiirteissään ennallaan; vähennystä 4 työntekijää. Arvioitu rekrytointitarve vuodelle 2015 vakinaisiin palvelussuhteisiin: - eläköityminen 40 - lähtövaihtuvuus uusrekrytointi (hallintokuntien esittämät) 0 Rekrytointitarve (arvio) 150 Arvioitu rekrytointitarve vuosina on yhteensä noin 10 prosenttia kaupungin henkilöstöstä.

15 13 4 POISSAOLOT 4.1 Poissaolot eri syistä Henkilöstön poissaolot vähenivät 2,3% viimevuonna muutaman kasvuvuoden jälkeen. Poissaolopäivistä palkallisia oli palkallisia oli 66,6 % ja palkattomia 33,4 %. Poissaoloissa ns. syittäin tarkastellen muutokset suurimmassa osassa poissaolojen luokissa muutokset ovat olleet ns. normaaleissa rajoissa. Kuntoutukseen käytettyjen päivien lukumäärä on laskenut vuodesta % eli 8284 päivästä 1863 v Kuntoutukseen ja koulutukseen käytetyt päivät ovat molemmat kääntyneet kasvuun v aikana POISSAOLOT Palkat Päivät Palkat Päivät Asevelvollisuus ym Julkinen tehtävä Koulutus Kuntoutus Lomautus Osa-aikaiset poissaolot Perhevapaat Sairauslomat Tapaturmat ja ammattitaudit Tasoitusvapaat Työssä muualla Virkavapaus / työloma/vuorotteluv Vuosil / lrv säästövp Muut poissaolot Tapaturmien ja ammattitautien seurauksena tapahtuvat poissaolot ovat olleet kolme vuotta peräkkäin kasvussa. Tähän kehityssuuntaukseen tulee puuttua mitä pikimmin. Koulutus Vakinaiset Määräaik. Yhteensä 2013 pv pv pv Täydennyskoulutus, ulkoinen Täydennyskoulutus, sisäinen Uudelleenkoulutus Jatkokoulutus Ammattiyhdistyskoulutus Yhteinen koulutus Muu koulutus Yhteensä Kaikki koulutuspäivät vakinaiset määräaikaiset yhteensä Koulutuspäivien määrä on ollut tarkasteluajanjaksolla ollut pääsääntöisesti laskussa. V on tuonut tähän muutoksen, koulutuspäivien määrä on kasvanut n. 17%.

16 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivien lukumäärässä/henkilö on toista vuotta peräkkäin laskusuunnassa. Sairauspoissaolot olivat päivää ja ,1 päivää. Poissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,9 päivää eli 5,6%. Hyvinkään kaupunki tilastoi sairauspäivät kalenteripäivinä; toinen tapa on mitata sairaspäiviä suhteuttaen ne työpäivien lukumäärään. Perusturvassa ja keskushallinnossa ja on suurimmat poissaolot henkeä kohden. Mainittakoon, että keskushallinnon luku sisältää fyysisesti raskasta työtä tekevän ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön (n.330 henkeä). Toimiala Muutos ed vuoteen % Muutos ed vuoteen % Muutos ed vuoteen % 2012 Muutos ed. vuoteen % Muutos ed vuoteen % Keskushallinto 16,1 3 20, ,6-4 21,5 9,7 17,2-20,0 Sivistystoimi 11, ,5-5 13, ,1-3,0 11,4-13,0 Tekniikka ja ympäristö 17,4-3 13, ,7 6 14,2-3,4 14,4 1,4 Perusturva 18,9-1 18,7-1 20, ,8-14,4 19,1 7,3 Hyvinkään vesi 36, , , ,3 5,9 6,9-51,7 Koko kaupunki 16,4-3 16,5 1 16, ,8 15,1-5,6 Pv/ henkilö -tiedot saatu jakamalla vuoden sair.poissaolopäivät vuoden henkilöstömäärällä (2575) Sairauspoissaolot sisältävät myös työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat sairauspoissaolot Sairauspoissaolot suhteutettuna HTV (henkilötyövuosi) lukuun eli poissaolot tehtyä HTV:tä kohden oli ,9 kalenteripäivää. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Vakinaiset Sairauspoissaolot pv % pv % pv % pv % 1-3 päivää , , , , päivää , , , , päivää , , , , päivää , , , ,1 yli 180 päivää , , , ,7 osa-aikaisten s-poissaolot 892 2, , , ,1 Yht , , , ,0 Vakituisen henkilöstön poissaoloista 20,0 % oli lyhytaikaisia, enintään kolmen päivän pituisia. Lyhyiden poissaolojen määrä on noussut edellisestä vuodesta 2,6%: Pituudeltaan päivän poissaoloja oli 49,6 % poissaoloista ja yli 60 päivän poissaoloja 28,3 % päivän poissaolojen osuus vakinaisella henkilöstöllä on noussut edellisvuodesta 0,5% ja yli 60 päivän poissaolojen määrä on laskenut 3,2 %. Töihin paluu on monesta eri syystä sen hankalampaa mitä pidempään poissaolo on jatkunut. Yli 60 päivää jatkuneiden sairauspoissaolojen syiden ehkäisyyn on panostettu ja tätä työtä jatketaan tulevaisuudessakin. Vakinaisen henkilöstön sairauspäivien määrä 2013 oli päivää ja poissaolleita henkilöitä oli yhteensä 1882 (1867). Sairauden vuoksi poissaollutta työntekijää kohden poissaolopäiviä kertyi yhteensä 19,6 (21,5). Koko henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset yhteensä/ ilman työllistettyjä) sairauspäivien lukumäärä oli (46 925) kalenteripäivää ja sairauspoissaoloja poissaollutta kohden oli 17,5 (19) päivää. Vakinaisesta henkilöstöstä siis 21,9 % ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää.

17 15 Poissaolopv / hlö/ poissaolleet Poissaolopv / hlö / vakinainen henkilöstö Ikäryhmä Vakinaiset Poissaolleiden lukumäärä Henkilöitä, joilla ei poissaoloja , ,7 12, ,2 10, ,5 13, , ,5 14, ,6 16, ,8 16, ,2 22,8 Yht ,6 15,3 Sairauspoissaolojen määrä / työntekijä kasvaa iän myötä. Työkyvyn ylläpito ja ennalta ehkäisevä toiminta tuottanee parhaiten kohdistamalla toimenpiteet yli 55 vuotiaisiin työntekijöihin. Hyvinkään kaupunki seuraa (TTH) eri syiden mukaan luokiteltuna poissaoloja. Merkittäviä muutoksia eri terveysperusteisten poissaolojen volyymissä ei ole tapahtunut seurantajaksolla. Onko jonkin terveysperusteisen poissaolosyyryhmän aiheuttamien poissaolojen pienentämiseen olemassa erityisiä keinoja; asiaa on pohdittava TTH kanssa yhdessä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esim. nykymuotoisena terveydenhuollon palvelut (TTH) ei kykene eri terveysperusteisten poissaolosyiden volyymiä merkittävästi alentamaan Sairauspoissaolot syyn mukaan Tuki- ja liikuntaelinsairaus Hengityselinten sairaudet Muut Mielenterveys Tapaturmat Tartuntataudit Kasvaimet Sydän- ja verisuonisairaus % Yhteenvedon pohjana on sairauspoissaolopäivää. Muutoksena aikaisempiin yhteenvetoihin vuoden 2013 tilastosta puuttuu omalla vakuudella ilmoitetut sairauspoissaolot. Ko. muutos näkynee yhteenvedossa hengityselinten sairauksien ja tartuntatautien kohdalla. Sairauspoissaolojen syyseuranta on toteutettu Pegasos-tietojärjestelmän mahdollistamissa puitteissa.

18 16 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄT 5.1 Palkkausjärjestelmä Hyvinkään kaupungissa sovelletaan ja maksetaan palkkoja KVTES, TS, TTES, OVTES sekä lääkärisopimukseen perustella. Eri sopimusaloihin kuului v palkansaajia seuraavasti: KVTES 2066 TS 147 TTES 121 OVTES 486 LS 69 YHT: 2889 Vuonna 2013 toteutui 1,46 % yleiskorotus (OVTES 1,36%) lukien. Hyvinkään kaupunki toimii palkkauksen perusteiden järjestämisessä kunta-alan suositusten ja määräysten mukaisella tavalla. Kaupungissa on tehty usean vuoden ajan systemaattista kehittämistyötä työn vaativuuden arviointijärjestelmän luomisessa ja päivittämisessä. Hyvinkään kaupungilla on vahvistetut (KVTES II luku 9 mukainen tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä) TVA -kriterit ja rekrytointipalkat seuraavissa KVTES:n hinnoitteluliitteissä: Liite 1 (lukuun ottamatta palkkahinnoittelukohtaa 01HAL033), Liite 3, Liite 4, Liite 5, Liite 6 ja hinnoittelemattomat ryhmä psykologit; lääkärisopimuksen TVA, TS-palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuusarviointiin. Lisäksi opetusalan sopimuksen (OVTES) TVA -tekijät on niin ikään hyväksytty euroineen. Palkkausjärjestelmistä LS sekä TS TVA kriteristöt valmistuivat ja tulivat hyväksytyiksi v Tulospalkkausjärjestelmää ei sovellettu on Hyvinkäällä vuonna Henkilöstön palkitseminen Kaupunginjohtaja on myöntänyt vuosittain laatupalkinnon vuodesta 1997 ja tuloksentekijäpalkinnon vuodesta 2000 lähtien. Viimeisen kerran nämä palkinnot jaettiin vuonna Vuonna 2011 palkitsemiskäytäntöä uudistettiin ja uuden käytännön mukaan kaupunginjohtaja myöntää vuosittain työyhteisöpalkinnon ja työntekijäpalkinnon. Työtekijäpalkinto voidaan myöntää 1-3 työtekijälle, joiden työssä ja työn tuloksissa täyttyvät ainakin seuraavat henkilöstöjaoston hyväksymät myöntämisperusteet: laadukas ja tuloksellinen työskentely, innovatiiviset ideat, positiivinen julkisuus kaupungille, yhteistyökyky ja toisten auttaminen. Työyhteisöpalkinnon myönnetään vuosittain toiminnassaan hyvin onnistuneelle työyksikölle. Henkilöstöjaoston päätöksen mukaan palkinnon myöntämisen perusteita ovat ainakin: toiminnan laatu, toiminnan tuloksellisuus, työyhteisön kehittäminen/kehittyminen, työpaikan henki. Työyhteisöpalkinnon suuruus riippuu mm. työyhteisön koosta ja on enintään 5000 euroa. Vuoden 2013 työntekijä- ja työyhteisöpalkinnot ohjattiin Hyvinkään ampumastrategian jälkityöhön osallistuneille yksiköille ja henkilöille. Työyhteispalkinnon saivat: psykiatrinen yksikkö, Nuorisoasema Nuorisohelppi ja perusopetuksen oppilashuolto. Vuoden työntekijänä palkittiin viestintäpäällikkö Sari-Leena Lund.

19 17 6 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 6.1 Työvoimakustannukset muutos % 1. Työvoimakustannukset yhteensä ,6 2. Palkat ja palkkiot yhteensä ,8 Vuosiloma-ajan palkat ,6 Terveysperusteisten poissaolojen palkat ,3 Perhevapaiden palkat ,6 Muut lakisääteiset poissaolojen palkat ,8 Henkilöstökulut %:na toimintakuluista ,9 Palkkojen osuus toimintakuluissa % ,6 Palkat asukasta kohden ,4 3. Eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,0 KVTEL&VEL ,5 Varhe ,8 Eläkeperusteinen ,1 Muut henkilösivukulut ,7 4. Muut kustannukset Rekrytointikustannukset ,4 5. Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto netto ,2 Koulutus ja kehittäminen ,6 Kuntoutus Muut (virkistys, työpaikkaruokailu, suojavaatteet, ,7 luontaisedut) Työvoimakustannukset kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna eurolla eli menolisäystä oli 4,6 %. Muutos 2011/2012 Muutos 2010/2011 4% 4,4 Me muutos 2009/2010-1,5 Me Vertailun vuoksi todettakoon, että yhden verotuloprosentin (kunnallisvero) tuotto kaupungille on noin 8 Me. Vuosiloma-ajalta maksetut palkat sekä lomakorvaukset ja lomarahat olivat n. 7,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus toimintakuluista on hienoisessa laskussa. Palkattomien vapaaehtoisten vapaiden (ns. 361 vapaat) tuoma henkilöstömenosäästö oli 2010 vuonna n euroa ja 2011 n euroa ja vuonna euroa. Säästöä saatiin viimevuonna noin euroa. 6.2 Keskiansiot Keskiansiot sopimuksittain v (säännöllisen työajan ansio) kunta-alalla olivat seuraavat (tilastokeskus): KVTES 2616 e/kk, OVTES 3634 e/kk, TS 2933 e/kk ja lääkärisopimus 5852 e/kk. Hyvinkään kaupungin palveluksessa olevan KVTES sopimukseen kuuluvan vakinaisen henkilöstön keskipalkka (ei sis. mm. lomakorvauksia tms.) on 2538 e/ kk. TS sopimukseen kuuluvilla vastaava keskipalkka on 3396 e/kk.

20 18 TEHDYN TYÖN HINTA 2013 Säännöllinen työaika Varsinaiset Palkansaajaryhmä palkat Muut palkanosat Lisä- ja ylityöaika Palkat Palkat yhteensä Muutos- % KVTES ,39 LÄÄKÄRIT ,85 OPETTAJAT ,09 TEKNINEN ALA ,87 TTES ,52 TYÖLLISTETYT ,42 alle 13 pv ,84 Kaikki yhteensä , Muita henkilöstömenoja - tekemättömän työn kustannuksia Muita henkilöstömenoja Luontaisedut ovat opettajien sekä ruokapalveluhenkilöstön ateriaetukustannuksia. Rekrytointikustannukset ovat kuluneen vuoden aikana hakuilmoitusten sekä soveltuvuustestaukseen kirjattuja kustannuksia; summa ei sisällä rekrytointiyksikön kustannuksia. Muut välilliset kustannukset muutos% Luontaisedut ,5 Suojavaatetukset ,7 Rekrytointikustannukset ,4 Työterveyshuolto ,3 Saatu KELA korvaus ,9 TTH / työntekijä netto 200,6 248,2 264,7 279,2 5,5 Varhemaksut ,8 Työterveyshuollon palvelut ostetaan kaupungin omalta työterveyspalveluja tuottavalta yksiköltä. Palveluun sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet vuonna 2013 edelleen merkittävästi eli 7,3 %. TTH kustannukset ylittivät toistamiseen ns. Kelakorvausten kattorajan. Entistä suurempi osuus TTH kustannuksista jäi kaupungin maksettavaksi. Kelan korvaus kattoi v % TTH kustannuksista; vuonna 2013 enää 43,7 %.

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Hyvinkään kaupunki 2 Lukijalle Henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen ratkaisevat suurelta osin sen, kykeneekö kaupunki toteuttamaan palvelutehtävänsä valitsemallaan tavalla. Henkilöstökertomus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot