Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 307/ Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailun vuosiyhteenvedon Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2015 Yleistä Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesiä on tarkkailtu vuodesta 1987 alkaen. Vuodesta 2003 lähtien tarkkailu on toteutettu Uudenmaan ympäristökeskuksen määräämänä alueen toimijoiden yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailuohjelma sai lainvoiman korkeimman hallintooikeuden päätöksellä. Yhteistarkkailuohjelman päivitys on jätetty vireille vuoden 2015 lopulla. Yhteistarkkailu kattaa seuraavat toiminnot: Ämmässuon alue: - HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue (jätetäyttöalueet 1-3 ja kompostointialueet) - Espoon kaupungin Ämmässuontien maanläjitysalue - Kuusakoski Oy, Ekopark Espoon rakennusjätteen kierrätyslaitos - Espoon kaupungin Ämmässuon siirtoajoneuvovarasto - Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen murskauslaitos Kulmakorven alue: - Espoon kaupungin Kulmakorven ja Kalliosuon maanläjitysalueet - Espoon kaupungin ja Rudus Oy:n Takapellon louhinta- ja maanläjitysalue - Rudus Oy, Jersanmäen louhinta-, murskaus- ja maanläjitysalue

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 Ohjelmassa on lisäksi huomioitu seuraavat toiminnot siltä osin kuin ne ovat olleet tiedossa: - HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalue toimintoineen - HSY:n aluevaraus uusille jätteenkäsittelytoiminnoille Tarkkailusta vastasi ja vuosiyhteenvedon laati Ahma ympäristö Oy. Vuosiyhteenveto on oheismateriaalina ja nähtävillä kokouksessa. Seuraavassa käsitellään vuoden 2015 tarkkailun tulokset yhteenvedossa noudatetun otsikoinnin mukaisesti. Näytteenotto ja analyysit Vuosi 2015 oli normaalin tarkkailun vuosi. Edellinen laajan tarkkailun vuosi oli Näytteitä otetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa: maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa. Järvillä käydään maaliskuussa ja elokuussa. Yksityiskaivoista otetaan näytteitä kerran vuodessa. Tarkkailuun kuului 7 jätevesiviemäriin johdettavien vesien havaintopaikkaa, 4 täyttöjen sisäisten vesien havaintopaikkaa, 31 pintavesihavaintopaikkaa, 41 pohjavesiputkea ja 9 talousvesikaivoa. Tulokset ja tulosten tarkastelu Viemäriin johdettavat vedet Jätteenkäsittelyalueella muodostuvista vesistä kuormitetuimmat kerätään tasausaltaaseen (TAL 1), josta ne johdetaan siirtoviemäriä pitkin Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Tasausaltaaseen johdetaan hyötykäyttöalueen keräysaltaan ja ympäryssalaojien vedet, kompostointilaitoksen jätevedet, käytöstä poistetun kaatopaikan täyttöalueiden I ja II muovikalvolla peitetyn pohjan alapuolinen vesi sekä uuden kaatopaikan suotovedet. Suomenojalle pumpattiin jätevesiä m 3 (1 443 m 3 /d), joka oli 15 % enemmän kuin vuonna Jätevesi oli laadultaan tavanomaista kaatopaikan suoto- ja valumavettä. Vuonna 2015 sulfaatille asetettu rajaarvo (400 mg/l) ylittyi loka- ja marraskuussa. Muilta osin haitta-aineiden pitoisuudet alittivat HSY Vesihuollon asettamat raja-arvot. Täyttöjen sisäiset vedet Ämmässuontien lopetetun maanläjitysalueen havaintoputkessa P36 ja Kulmakorven maanläjitysalueen havaintoputkessa KP5A/11 maanläjityksen vaikutusta kuvastivat mm. suuri sähkönjohtavuus ja suuret typpipitoisuudet. Kalliosuon maanläjitysalueelle 2014 asennetuista kahdesta uudesta putkesta vain 52A/14:sta on saatu näytteitä. Vedenlaatu oli putkessa huono: vesi oli sameaa ja sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, kemiallinen hapenkulutus, kloridipitoisuus, ammoniumtyppipitoisuus ja useiden metallien (Ba, Fe, Ca, Al, As, Ni, V) pitoisuudet olivat suuria.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Pintavedet Nupurinjärveen laskevat vedet Nupurinjärven suuntaan ohjataan vesiä osasta Ämmässuontien ja Kulmakorven maanläjitysalueita sekä Ämmässuon alueelta motocrossradalta, rakennusjätteen käsittelyalueen pohjoisosasta ja mullanvalmistuksen laitosalueelta. Kulmakorven alueelta tulee kuormitteisia vesiä myös betoniasemalta ja asfalttiasemalta. Ämmässuontien suljetun maanläjitysalueen valumavesien havaintopaikalla P10 vedenlaatu ilmensi selvää yleiskuormitusta, joka oli nähtävissä kohonneena sähkönjohtavuutena ja kloridi-, sulfaatti-, typpi-, kalsium- ja bariumpitoisuutena. Havaintopaikan kautta johdetaan noin puolet Ämmässuontien läjitysalueen valumavesistä. Lännensuonojan havaintopaikka P17 edustaa toiminta-alueen pohjoisosien kokonaisvaikutusta. Havaintopaikalla vesi oli sameampaa kuin 2014, minkä vaikutuksesta fosfori-, rauta- ja alumiinipitoisuudet olivat edellisvuotta suurempia. Härklammenojan (P12) kloridipitoisuus ja sähkönjohtavuus ilmensivät lievää kuormitusta. Nupurinjärvestä elokuussa 2014 mitatun poikkeuksellisen suuren alumiinipitoisuuden takia otettiin ylimääräisiä näytteitä Nupurinjärvestä ja siihen laskevista ojista. Alumiinipitoisuudet olivat selvästi edellisvuotta pienempiä kaikilla muilla havaintopaikoilla paitsi P17:llä. Vuonna 2014 mitatut suuret alumiinipitoisuudet johtuivat todennäköisesti näytteiden sameudesta. Vuonna 2014 alumiini määritettiin vain suodattamattomasta näytteestä. Vuoden 2015 näytteissä vain pieni osa alumiinista oli liukoisessa muodossa. Liukoinen alumiini on varsinkin happamissa oloissa myrkyllistä vesieliöille. Nupurinjärven vedenlaatu oli parempi kuin Typpipitoisuus oli pienentynyt selvästi ollen lievästi rehevällä tasolla. Loojärveen Haapajärvenpuron kautta laskevat vedet Ison Ämmässuon luoteisosassa sijaitsee vedenjakaja, jonka luoteispuolelta vedet virtaavat Kolmperän järveen, ja siitä edelleen kohti Loojärveä. Kolmperään laskevan puron havaintopaikan P1 vesi on tyypillistä suoalueen hapanta ja humus- ja rautapitoista vettä. Kolmperä on lievästi rehevä ja humusvetinen järvi. Järven vedenlaadussa ei ollut havaittavissa toiminta-alueen vaikutuksia. Ämmässuon kaatopaikan laajennusosan alueelta laskevan ojan (P6) vedenlaatu ilmensi voimakkainta kuormitusta Haapajärvenpuron kautta Loojärveen laskevissa vesissä. Loppuvuoden typpipitoisuudet olivat suuria, mikä saattoi johtua jätteenkäsittelykeskuksen alueelle varastoitujen Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaan louheiden räjähdysainejäämistä.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Loojärveen Ämmässuonpuron kautta laskevat vedet Ämmässuonpuron kautta Loojärveen päätyy Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen, Ämmässuontien maanläjitysalueen ja rakennusjätteen käsittelyalueen eteläosan valumavesiä. Kuormitusvaikutukset olivat selvimmin havaittavissa toiminta-alueen lähellä sijaitsevilla Ämmässuonpuron itäisen haaran (kaakkoisen avo-ojan) havaintopaikoilla P2 ja P8 kohonneena sähkönjohtavuutena, kemiallisena hapenkulutuksena ja typpipitoisuutena kuten aiempinakin vuosina. Havaintopaikalla P8 ojaveden bakteeripitoisuudet olivat poikkeuksellisen suuria elokuun kierroksella. Ämmässuonpuron läntisen haaran (Ämmässuonoja) alkupään havaintopaikalla P3b toiminta-alueen vaikutus näkyi suurina typpipitoisuuksina ja lievästi kohonneena sähkönjohtavuutena. Gumbölenjokeen laskevat vedet Kulmakorven purossa (K5) ja Gumbölenjoessa (KDM1) ei havaittu toiminta-alueen vaikutuksia vuonna Gumbölenjokea aiemmin kuormittaneet Jersinmäen louhinta- ja maankaatopaikka-alueen poistovedet ohjattiin pois Dämmanin valuma-alueelta kohti Mankinjokea vuonna Mankinjoen kautta laskevat vedet Mankinjokeen päätyy vesiä Ämmässuon siirtoajoneuvovaraston kentältä, Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen murskauslaitoksen alueelta, Kulmakorven maanläjitysalueelta ja Jersinmäen louhinta- ja maankaatopaikka-alueelta. Jersinmäen louhintojen poistovesiä seurataan selkeytysaltaasta (TMS), jossa kloridi- ja sulfaattipitoisuudet sekä sähkönjohtavuus olivat tarkkailujakson suurimmat. Lisäksi typpipitoisuudet olivat edellisvuotta suurempia. Louhintojen vaikutus näkyi vedenlaadun heikentymisenä myös Mankinjokeen laskevien vesien havaintopaikoilla K6 ja K7. Pohjavedet Ämmässuon ja Kulmakorven alue on kallioaluetta, jossa maakerros on ohut. Maaperä on pääosin moreenia ja hienoainesta. Kallioisten mäkien väliset notkot ovat soistuneet. Tällaisella alueella pohjavesien muodostuminen on vähäistä ja virtaus heikkoa. Pohjavedessä on tyypillisesti vähän happea ja useiden metallien pitoisuudet ovat kohonneet varsinaisten pohjavesialueiden veteen verrattuna. Maaperän hienojakoisuuden takia vesi on usein sameaa. Ämmässuontien lopetettu maanläjitysalue Ämmässuontien lopetetun maanläjitysalueen vaikutus pohjaveteen oli selvimmin havaittavissa havaintopaikalla 201, jonne valtaosa maanläjitysalueen vesistä kulkeutuu. Pohjavesi oli sameaa, hapanta ja

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 hapetonta, kuten aikaisemminkin. Pohjaveden laatuun vaikuttaa myös alueen soistunut maaperä. Rakennusjätteen käsittelyalue ja siirtoautovarasto Rakennusjätteen käsittelyalueen, siirtoautovaraston ja asfalttiaseman alueilta virtaa pohjavettä havaintoputkien 207A ja 206A suuntiin. Toiminnan vaikutukset näkyivät edellisten vuosien tapaan etenkin havaintopaikalla 207A kalliopohjaveden suurena sähkönjohtavuutena sekä suurina kloridi- ja sulfaattipitoisuuksina. Kloridin ja sulfaatin pitoisuudet ylittivät edelleen niille asetetun ympäristölaatunormin. Putkessa 206A oli myös todettavissa toiminta-alueen vaikutuksia, mutta selvästi lievempinä. Tarkkailun perusteella kalliopohjaveden pilaantuminen rajoittuu suppealle alueelle. HSY:n hyötykäyttö- ja kompostointialueet ja Kalliosuon ylijäämämaiden täyttöalue HSY:n hyötykäyttö- ja kompostointialueen toiminnan vaikutukset näkyivät selvimmin kalliopohjavesihavaintopaikalla 106 suurena sähkönjohtavuutena, alkaliniteettinä ja kloridipitoisuutena. Havaintopaikalle kulkeutuu vesiä myös rakennusjätteen käsittelyalueen ja siirtoautovaraston alueilta. Havaintopaikoilla 36, 101 ja 260/13 lievää kuormitusta ilmensivät luonnontilaisesta kohonnut sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus. Kauempana toiminta-alueesta vaikutuksia ei ollut havaittavissa. HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen alue HSY:n jätteenkäsittelyalueen vaikutukset olivat nähtävissä jätteenkäsittelyalueen itäpuolella sijaitsevalla pohjavesihavaintopaikalla 30A, jossa sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus ilmensivät kuormitusta. Muilla HSY:n jätteenkäsittelyalueen vaikutusten tarkkailun havaintopaikoilla selviä kuormitusvaikutuksia ei ollut havaittavissa. Kulmakorven toiminnot Kulmakorven alueella toimintojen vaikutus pohjaveden laatuun oli edellisvuosien tapaan nähtävissä maanläjitysalueen eteläpuolella sijaitsevassa kalliopohjavesiputkessa KP2A sähkönjohtavuudessa ja kloridi-, barium- ja kalsiumpitoisuuksissa. Muilla havaintopaikoilla kuormitusvaikutuksia ei ollut havaittavissa. Takapellon toiminta-alueen mahdollisten vaikutuksia seurannan pohjavesiputkessa 640 veden ph laski vuodesta 2014, mutta oli edelleen korkea (9,2-9,6). Havaintoputken ph:sta on laadittu erillinen selvitys (Ramboll ), jonka mukaan todennäköinen syy korkealle ph:lle on Kulmakorven entiselle maanläjitysalueelle läjitetyt tuhkat ja tuhkanläjityksen sisäisen veden kulkeutuminen kalliopohjaveteen.

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6 Talousvesikaivot Yksityisten talousvesikaivojen vedenlaatua tarkkailtiin neljästä kaivosta Kolmperän alueella ja yhteensä viidestä kaivosta Mustapuron ja Forsbackan alueilla. Kaivojen vedenlaatu täytti pääosin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Yhdessä kaivossa fluoridipitoisuus ei täyttänyt laatuvaatimusta. Kolmessa kaivossa ph, sameus tai väriluku ei täyttänyt laatusuositusta. Tarkkailun perusteella Ämmässuon ja Kulmakorven toiminnoilla ei ollut vaikutusta kaivojen vedenlaatuun. Arviointi Toiminnan vaikutukset pohjaveteen Vuonna 2015 pohjaveden laadussa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Yhteistarkkailun perusteella Ämmässuon ja Kulmakorven alueen toimintojen selvät vaikutukset pohjaveteen rajoittuvat toiminta-alueeseen ja sen välittömään läheisyyteen. Toiminnoilla ei havaittu olevan vaikutusta lähimpien yksityiskaivojen vedenlaatuun. Toiminnan vaikutukset pintavesiin Vuonna 2015 pintavesien laadussa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Ämmässuon ja Kulmakorven alueen toimintojen vaikutukset pintavesiin kohdistuvat selvimmin Ämmässuonpuroon, joka laskee Loojärveen, ja Peringinojaan, joka laskee Mankinjokeen. Toiminta-alueen aiheuttamaa kuormitusta yleisesti ilmentävä sähkönjohtavuus on laimenemisesta huolimatta luonnontilaista selvästi suurempi vielä Loojärveen, Nupurinjärveen ja Mankinjokeen laskevissa ojissa. Järvissä kuormitus ei ole enää havaittavissa laimenemisen takia. Toiminta-alue ei tarkkailun tulosten perusteella kuormita Kolmperän järveä. Nupurinjärvi ja Gumbölenjoki kuuluvat Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen suoja-alueeseen. HSY Vesihuolto saa myös tarkkailun tulokset ja yhteenvedot käytettäväkseen. Dämmanin kuormitusta on pienentänyt Jersinmäen louhinnan ja maankaatopaikan poistovesien ohjaaminen Mankinjoen valuma-alueelle. Tiedoksi

7 Ympäristölautakunta Sivu 7 / 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.04.2014 Sivu 1 / 1 307/11.01.03/2013 39 Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.12.2015 Sivu 1 / 1 5055/2015 11.01.00 107 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Kuusakoski Oy Ekopark Espoon rakennusjätteen kierrätyslaitoksen toiminnan lopettamisilmoitusta

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014

ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 163 i HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT- KUNTAYHTYMÄ ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2009

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2009 Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu, 010 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 009 1-1 Tarkastus Päivämäärä 6/03/010 Laatija Emilia Pöyry, Tero

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit 1.5.217 Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit Vesihuoltopäivät Jyväskylä 1.5.217 8.5.217 Page 1 Hankkeen tausta Juomavesidirektiivin muutos (liite II D) Talousveden valvontanäytteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 78 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vuosaaren alueen yhteistarkkailuohjelmasta vuosille 2016-2018 HEL 2017-007980 T 11 00 02 UUDELY/3641/2016

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Sivu 1 / 42. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs

Ympäristölautakunta Sivu 1 / 42. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta 06.04.2017 Sivu 1 / 42 Kokoustiedot Aika 06.04.2017 torstai klo 17:31-19:23 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2015

ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2015 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2015 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10063 i HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT- KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

MUSTANPURONTIE KAIVOVESISELVITYS

MUSTANPURONTIE KAIVOVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon kaupunki ja Rudus Oy Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.12.2015 MUSTANPURONTIE KAIVOVESISELVITYS MUSTANPURONTIE KAIVOVESISELVITYS Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Jaana Kuisma, Tero

Lisätiedot

VUONNA 2009 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU

VUONNA 2009 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU KOKEMÄENJOEN VESISTÖN Marika Paakkinen 16.11.2009 Kirje nro 746 1 Tampereen kaupunki/ Ympäristövalvonta PL 487 33101 Tampere VUONNA 2009 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU 1. JOHDANTO Tampereen järvien

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 LIITE 15 Vastaanottaja Kainuun Jätehuollon Kuntayhtymä, Ekokymppi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu, 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011 Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Joulukuu 2012 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 109/2011/1 Dnro ESAVI/17/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.10.2011 ASIA Päätös Ämmässuontien maankaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan No YS 476, 14.6.2000 lupamääräyksen 13

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2016

ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2016 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ ÄMMÄSSUON JA KULMAKORVEN ALUEEN VESIEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2016 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10063 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT- KUNTAYHTYMÄ ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman.

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman. 1 / 1 Pohjois-Savon ely-keskus A 1345 31.3.2015 Tiedoksi: Kuopion Vesi Savon Sellu Oy Neuron Kuopion Energia Oy Kuopion kaupunki/ympäristökeskus Vesi-Eko Oy Pohjois-Savon kalatalouskeskus Lähetämme ohessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Sivu 1 / 35. kehittämispäällikkö

Ympäristölautakunta Sivu 1 / 35. kehittämispäällikkö Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta 16.05.2013 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 16.05.2013 torstai klo 17:35-19:33 Paikka Luontotalo Villa Elfvik, Elfvikintie 4 Saapuvilla olleet jäsenet Henna

Lisätiedot

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Maiju Ikonen EPO ELY, AKV-yksikkö, vesihuoltoryhmä Patamäen pohjavesialueen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 28.12.21 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1008/14.05.00/2015 Tekninen lautakunta 34 18.3.2015 126 Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 357. ASIA Päätös vesien yhteistarkkailuohjelmapäätöksen No YS 14/ muuttamisesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 357. ASIA Päätös vesien yhteistarkkailuohjelmapäätöksen No YS 14/ muuttamisesta. PÄÄTÖS Helsinki 12.3.2007 Dnro UUS 2006 Y 585 119 Annettu julkipanon jälkeen No YS 357 ASIA Päätös vesien yhteistarkkailuohjelmapäätöksen No YS 14/8.1.2004 muuttamisesta. TOIMINNANHARJOITTAJIEN NIMET JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.03.2017 Sivu 1 / 1 526/2017 11.01.01 27 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Esbogård Ab:n hakemuksesta, joka koskee Högbergetin kallion louhinnan ja maankaatopaikan vesilain

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Joni Virtanen Pietarsaari 2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 5 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Valajärven valuma-alue Soita, metsää, harjuja; vähän peltoja: 15,01 km 2 : 4,3 x järven ala eli ei erityisen suuri 2.6.2009

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Ympäristön tila alkuvuonna 2013

Ympäristön tila alkuvuonna 2013 NÄKYMIÄ ALKUVUOSI 213 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Ympäristön tila alkuvuonna 213 Vesistöjen tilan seuranta Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristökeskus seuraa

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6. 1(2) 30.6.2015 LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.2015 1 Yleistä Littoistenjärven pohjoispuolella

Lisätiedot

RAPORTTI. Stormossenin kaatopaikka - tutkimusohjelma HANGON KAUPUNKI 27.11.2014. Raportti numero: 14 50212 0266 / Versio A0

RAPORTTI. Stormossenin kaatopaikka - tutkimusohjelma HANGON KAUPUNKI 27.11.2014. Raportti numero: 14 50212 0266 / Versio A0 HANGON KAUPUNKI Stormossenin kaatopaikka - tutkimusohjelma Tilaaja: Hangon kaupunki Jukka Takala RAPORTTI Raportti numero: 14 50212 0266 / Versio A0 Jakelu: Hangon kaupunki / Jukka Takala Hangon kaupunki

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Ympäristölautakunta 11.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Ympäristölautakunta 11.06.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 11.06.2015 Sivu 1 / 1 3967/11.01.00/2014 53 Lausunto Uudenmaan ELY keskukselle Espoon Kulmakorpi I louhinta-alueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 17.5.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jermi Tertsunen, VY 11.12.20012 1 Pintavesien neutralointia tarvitaan yleensä kun joku

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2012

Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2012 Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 212 Katriina Nummela Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 24/213 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Keskustelutilaisuus metsänomistajille 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Kati Häkkilä & Teemu Ulvi, SYKE Järvien tilassa havaittu muutoksia Asukkaat

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2010

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2010 Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä 15.4.2011 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2010 1 Päivämäärä 15/4/2011 Laatija Emilia Pöyry Tarkastaja Timo Salmi

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA. Keravan kaupunki KERCA III LÄNSIOSA (2277B) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS POHJAVESISELVITYS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA. Keravan kaupunki KERCA III LÄNSIOSA (2277B) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS POHJAVESISELVITYS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Keravan kaupunki KERCA III LÄNSIOSA (2277B) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS POHJAVESISELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 28.3.2014 P23908P001 Kerca III länsiosa (2277B) asemakaavan

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Aaltonen TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely 213 tulokset Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven perustiedot... 1 2.2

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2015

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2015 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2015 Joni Virtanen Pietarsaari 2016 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot