Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014"

Transkriptio

1 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015

2 Sisällys 1 JOHDANTO KAATOPAIKKA KAATOPAIKAN TARKKAILU Pohjaveden tarkkailu Pintavesien tarkkailu Suotovesien tarkkailu Kaatopaikkakaasujen tarkkailu Vuoden 2014 sää Vuoden 2014 velvoitetarkkailun tulokset Pintavedet Pohjavedet Suotovedet Kaatopaikkakaasut Tulosten tarkastelu Pintaveden laatu Pohjaveden laatu Kaatopaikkakaasun koostumus Yhteenveto Liitteet

3 1 JOHDANTO Pietarsaaren keskustan käytöstä poistettu kaatopaikka sijaitsee Pietarsaaren kaupungin rajan läheisyydessä, pääosin Pedersören kunnan alueella. Jätteiden sijoitus kaatopaikalle on aloitettu vuonna 1958 ja toiminta on jatkunut vuoteen 1993 saakka. Kyseisenä aikana kaatopaikalle on toimitettu jätteitä yhteensä noin tonnia. Kaatopaikalle sijoitettu jäte on pääosin yhdyskunta-, rakennus-, muovi- ja tupakkateollisuuden jätettä, kuivattuja ja märkiä jätevesilietteitä sekä vaarallista jätettä (ent. ongelmajäte). Kaatopaikan siirryttyä Oy Ekorosk Ab:n hoidettavaksi vuonna 1993, on alueelle toimitettu ainoastaan hyödyntämiseen soveltumattomia jätteitä ja lietteitä. Vuodesta 1994 lähtien ovat toimitetut lietteet kuivattu ja kompostoitu jätepenkereen päällä. Jätteiden ja lietteiden vastaanotto on lopetettu vuoden 2001 lopulla. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa (dnro LSU-2004-Y-100) kaatopaikan sulkemiselle, ohjaa kaatopaikan käytöstä poistamista sekä sen jälkihoitoa. Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt antamallaan päätöksellä (Dnro LSSAVI/170/04.08/2010) jatkoaikaa Pietarsaaren kaatopaikan sulkemiselle sekä päivittänyt ja muuttanut Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan (LSU-2004-Y-00/ ) lupaehtoja mm. tarkkailuvelvoitteiden osalta. Kaatopaikalla tapahtuneesta näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista on vastannut Ahma ympäristö Oy. Suotovesien analysoinnin on toteuttanut NabLabs Oy. Pietarsaaren suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailuraportoinnin on laatinut Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 2 KAATOPAIKKA Pietarsaaren käytöstä poistetun kaatopaikan kunnostustyöt on aloitettu talvella Sulkemiselle on haettu jatkoaikaa useamman kerran. Aluehallintoviraston vuoden 2012 päätöksen mukaisesti (LSSAVI/170/04.08/2010) kaatopaikan tiivistys- ja kuivatuskerrosten tulee olla valmiit viimeistään , minkä jälkeen kaatopaikka on suojattava eroosiolta ja maisemoitava. Lopullisesti muotoiltuna kaatopaikan on oltava vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä kaatopaikan sulkemistoimet ovat edenneet vaiheeseen, jossa kaatopaikan lakiosan pintaa muotoillaan valmiiksi Oy Alholmens Kraftin Ab:n lentotuhkalla. Samalla kaasunpoistokaivoja korotetaan muotoilun vaatimalla korkeudella. Kyseinen vaihe jatkuu vielä vuoden 2015 aikana. Lakiosan muotoilun jälkeen aloitetaan tiivistys- ja kuivatuskerroksen teko ja pintamaalla peittäminen, minkä odotetaan kestävän ainakin kaksi vuotta. Suotovesien syntymistä ehkäistään tiiviillä pintarakenteilla. Tiiviistä pintarakenteista huolimatta, kaatopaikan sisältä suotautuu vesiä. Muodostuneet suotovedet kerätään yhteensä 765 m pitkään reunasalaojaan, josta ne pumpataan kokoojakaivon kautta pumppukaivoon ja edelleen kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikalla muodostuvat pintavalumavedet kerätään alueen ympäröivään ojaan josta ne johdetaan niskasalaojan kautta Pirilönlahteen laskevaan ojaan. Kaatopaikan etäisyys Pirilönlahteen on noin puolitoista kilometriä. Kaatopaikka-alueen länsi- ja pohjoispuolella on niskaoja, joka estää ulkopuolisten valumavesien pääsyn kaatopaikka-alueelle. 3

4 Jätetäytössä syntyvät kaatopaikkakaasut käsitellään biologisesti jätetäytön korkeimpiin kohtiin rakennettujen biosuodattimien (kaasukaivojen) avulla. Kaatopaikan yhdeksän kaasukaivoa on asennettu niin että ne ylettyvät tuhkatäytön alapuolelle ja yhdistyvät jätetäyttöön asennettuihin vaakaojastoihin. 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU Pietarsaaren kaupunki huolehtii kaatopaikan jälkihoidosta ja sen tarkkailusta, mukaan lukien myös rakenteiden ja laitteiden toiminnan tarkkailusta ja niiden kunnossapidosta. Kaatopaikan velvoitetarkkailu pitää sisällään pinta- ja pohjavesien, suotovesien sekä kaatopaikkakaasujen tarkkailun. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen seurauksena velvoitetarkkailun laajuus ja sisältö ovat muuttuneet vuodesta Kuva 1. Velvoitetarkkailun pinta- ja pohjavesien tarkkailupisteet. 3.1 Pohjaveden tarkkailu Pohjavesitarkkailu koostuu kolmesta havaintopisteestä (PT43, PT63 ja Milkan meijerin kaivo). Pohjavesien tarkkailu kattaa jokaisesta putkesta kerran vuodessa määritettävät perusanalyysit, joiden lisäksi joka viides vuosi tulee määrittää erikoisanalyysit. Pohjavesinäytteiden perusanalyysejä ovat pinnankorkeus, lämpötila, ulkonäkö, ph, happi, sähkönjohtavuus, COD Cr, kok-n, NH 4 -N, kloridi, ja fekaaliset enterokokit. Lisäksi on analysoitava liukoinen kok-p, rauta, sinkki, kromi ja lyijy. Edellä mainittujen parametrien lisäksi on pohjavedestä tarkkailtava kerran vuodessa 4

5 barium-, molybdeeni-, seleeni-, vanadiini- sekä sulfaattipitoisuuksia, sillä kyseisiä metalleja esiintyy yleisesti lentotuhkassa ja pohjatuhkassa. Joka viides vuosi määritettäviin erikoisanalyyseihin kuuluvat alumiini, sinkki, kromi, lyijy, arseeni, kupari, nikkeli, kadmium ja elohopea. Myös kloorifenolit tulee analysoida yhden kerran töiden aikana sekä toisena vuotena töiden päätyttyä. Seuraavan kerran erikoisanalyysit sekä kloorifenolit analysoidaan vuonna Pintavesien tarkkailu Kaatopaikan alueella muodostuvia pintavesiä tarkkaillaan kolmesta havaintopisteestä (A, E ja B). Pisteet A sekä E havainnollistavat kaatopaikan yläpuolisen veden laatua ja piste B kuvastaa kaatopaikan alapuolisen veden laatua (kuva 1). Pintavesien määrää ja laatua tarkkaillaan kahdesti vuodessa toistuvin perusanalyysein. Joka viides vuosi määritetään jokaisesta pisteestä Erikoisanalyysit. Perusanalyysin määrityksiin kuuluvat pintaveden lämpötila, haju, väri, sähkönjohtavuus, ph, happi, kiintoainepitoisuus, COD Cr, kok-n, kok-p, NH 4 -N, rauta, ja fekaaliset enterokokit. Erikoisanalyysien parametreja ovat alumiini, sinkki, kromi, lyijy, arseeni, kupari, nikkeli, kadmium ja elohopea. Seuraavan kerran erikoisanalyysit analysoidaan vuonna Suotovesien tarkkailu Suotovesien tarkkailu koostuu jätevedenpuhdistamolle johdetun veden määrän tarkkailun lisäksi kolmesti vuodessa määritettävistä analyyseistä. Suotovedestä on määritettävä ph, johtokyky, kiintoaineet,, BOD 7ATU, COD Cr, kok-p, kok-n, NH 4 -N, kloridi, rauta, mangaani, alumiini, sinkki, elohopea, kadmium, kupari, nikkeli, kromi (kok.), lyijy, tina ja arseeni sekä fekaaliset enterokokit. Edellä mainittujen lisäksi jätevedenpuhdistamolle johdetusta vedestä on tarkkailtava kolmesti vuodessa seuraavien metallien pitoisuuksia: barium, molybdeeni, seleeni, vanadiini sekä sulfaatti. 3.4 Kaatopaikkakaasujen tarkkailu Jätetäytössä muodostuvan ja kaasukaivojen kautta purkautuvan kaasun määrää on tarkkailtava alueen kahdeksasta putkesta vuosittain. Vuosittain toistuva tarkkailu kattaa kaatopaikkakaasun paineen sekä kaasun aineosat; metaani (CH 4 ), hiilidioksidi (CO 2 ) ja happi (O 2 ). Mikäli tarkkailun tuloksilla kyetään osoittamaan että myös pidemmällä mittausvälillä kyetään saamaan riittävän luotettava tieto kaasun määrästä ja laadusta, voidaan mittauksia mukauttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 5

6 4 Vuoden 2014 sää Vuoden 2014 kuukausittaiset keskilämpötilat Kruunupyyssä sekä kuukausittainen sadanta Kokkolan Korplaxissa on esitetty kuvassa 2. Vuoden 2014 koko vuoden sadanta 576 mm/a oli noin 6 % vertailuaikavälin (Korplax ) sadantaa suurempi. Vuoden 2014 huhti- ja kesäkuun sekä elo- ja syyskuun sademäärät olivat kuitenkin vertailuarvon sadantaa huomattavasti pienempiä, mikä on havaittavissa myös pohjaveden pintojen laskussa. Vuosi 2014 Kruunupyyssä mitatut lämpötilat poikkeavat vuosien keskilämpötiloista, etenkin huomattavasti vertailuarvoa lauhempana alkuvuotena (helmi maaliskuun) sekä loppukesän lämpimien kuukausien osalta. Kuva 2. Vuoden 2014 sadanta mitattuna Korplaxissa, sekä vuoden kuukausittaiset keskilämpötilat mitattuna Kruunupyyssä. 6

7 5 Vuoden 2014 velvoitetarkkailun tulokset Vuoden 2014 Pietarsaaren kaupungin käytöstä poistetun kaatopaikan näytteenotosta ja tulosten analysoinnista vastasi Ahma Ympäristö Oy. Pietarsaaren Alhedan jätevedenpuhdistamolle johdettujen suotovesien analysoinnista on vastannut NabLabs Oy. 5.1 Pintavedet Vuoden 2014 kiintoainepitoisuudet ovat edellisvuosien tuloksia pienempiä. Näytepäivien virtaamat havaintopaikoilla ovat olleet myös edellisiä kertoja pienempiä. Kiintoainepitoisuudet vaihtelevat jaksolla välillä 2,4-200 mg/l, eikä tuloksista ole havaittavissa merkittäviä eroavaisuuksia kaatopaikan yläpuolisten ja alapuolisten tulosten välillä. Pintaveden sähkönjohtavuus kohoaa kaatopaikan alapuolisessa näytepisteessä. Vuosien sähkönjohtavuuden tulokset ovat vaihdelleet välillä ms/m. Muutokset sähkönjohtavuudessa ovat yleisesti merkki kaatopaikan vaikutuksista pintaveden laatuun. Pintaveden typpipitoisuudet ovat huomattavasti korkeampia kaatopaikan alapuolisissa näytteissä, mikä osoittaa kaatopaikan vaikututtavan pintaveden laatuun. Vuosien määritysten kokonaistyppipitoisuudet vaihtelevat välillä µg/l. Pintaveden ammoniumtypen pitoisuudet seuraavat melko tarkasti kokonaistypen tuloksia ja pitoisuudet kasvavat samoin alapuolisessa havaintopisteessä. Kaatopaikan yläpuolisten pisteiden NH 4 -N-pitoisuudet ovat vaihdelleet vuosina välillä < µg/l. Alapuolisen pisteen pitoisuudet ovat olleet ( ja pieniä tuloksia lukuun ottamatta) välillä µg/l. Kaatopaikan alapuolisen pisteen COD cr pitoisuudet ovat näytekertaa lukuun ottamatta hieman yläpuolisia pisteitä korkeampia. Huomattavan korkeita tuloksia ( ja ) lukuun ottamatta, näytepisteiden erot eivät ole kuitenkaan kovin suuria. COD cr pitoisuudet vaihtelevat välillä < mgo 2 /l. Kohonneet COD cr -pitoisuudet osoittavat kaatopaikan vaikuttavan pintaveden laatuun. Valtaosassa vuosien näytekerroista ovat pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet hieman korkeampia kaatopaikan alapuolisessa vedessä. Pisteiden väliset erot ovat olleet kuitenkin vähäisiä. Lokakuun 2013 näytteessä ilmeni poikkeavan korkea fosforipitoisuus (510 µg/l) kaatopaikan alapuolisessa pisteessä. Kyseisellä näytekerralla myös raudan ja kiintoaineen pitoisuudet olivat suuria. Lokakuun 2013 korkeaa tulosta lukuun ottamatta kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä µg/l. Raudan pitoisuuksia on määritetty vaihtelevasti vuosina Keväästä 2013 alkaen on rautamääritykset tehty kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Raudan pitoisuudet ovat vaihdelleet välillä µg/l. Vuoden 2014 pitoisuudet laskivat huomattavasti edellisvuosien arvoista. Raudan pitoisuuksissa ei ole havaittavissa kaatopaikan vaikutuksia. Pintaveden bakteerimäärityksissä (fekaaliset enterokokit) ei ole havaittavissa kaatopaikan vaikutuksia. Vuosien tulokset vaihtelevat suuresti (1 510 pmy/100ml) ja kohonneita pitoisuuksia ilmenee usein myös yläpuolissa näytteissä. Vuosien kaikki pintaveden analyysitulokset ovat koottuna liitteen 1 tarkkailutulokset taulukossa. 7

8 Kuva 3. Pintaveden kiintoaine-, sähkönjohtavuus-, COD cr -, Kok-N-, Kok-P-, NH 4 -N-, rauta- sekä enterokokkipitoisuudet vuosina

9 5.2 Pohjavedet Kerran vuodessa toistuvan pohjaveden tarkkailun tarkkailutulosten ph on pysynyt hyvin tasaisena vuosien aikana. ph:n arvot ovat korkeammat putkessa P63 ja hieman alhaisemmat putkessa P43. Pohjaveden sähkönjohtavuuden tulokset ovat hyvin tasaisia putkessa P63 ja havaintopisteessä Milkan kaivo. Kaatopaikan vaikutukset näkyvät pohjavesiputken P43 sähkönjohtavuuksissa, jotka ovat huomattavasti muita tarkkailupisteitä korkeampia. Pohjaveden sähkönjohtavuuden tulokset vaihtelevat välillä ms/m. Putken P63 ja Milkan kaivon kloridipitoisuudet ovat olleet tasaisia ja pieniä. Pienimmät kloridipitoisuudet ovat olleet Milkan kaivon tarkkailupisteessä ja suurimmat putkessa P43. Putken P43 kloridipitoisuus on ollut lievässä nousussa vuodesta 2010 lähtien ja kohonnut huomattavasti vuosien 2013 ja 2014 tuloksessa. Kohonneet pitoisuudet ovat merkki kaatopaikan vaikutuksista pohjaveden laatuun. Pitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 4,2 140 mg/l. Putken P63 sekä havaintopisteen Milkan kaivo happipitoisuudet ovat laskeneet vuoden 2010 tuloksesta. Vuoden 2014 näytteessä kohosi happipitoisuus jälleen havaintopaikalla Milkan kaivo. Tulokset ovat tarkkailujakson aikana vaihdelleet havaintopisteissä välillä 1 7,7 mg/l. Putken P43 pohjavesi on ollut hapetonta vuosina Vuoden 2014 tulos on alle määritysrajan (< 0,1 mg/l), eli käytännössä hapetonta. COD cr -pitoisuus on muita putkia huomattavasti korkeampi ( mg/l) putkessa P43, mikä ilmentää kaatopaikan vaikutusta. Vuosien aikaiset pitoisuudet muissa putkissa ovat välillä mg/l ja pitoisuudet ovat pysyneet melko tasaisina. Putken P63 ja Milkan kaivon kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet melko tasaisia vuosien aikana. Kaatopaikan vaikutukset ovat havaittavissa putken P43 kokonaistyppipitoisuudessa, joka on huomattavasti muita putkia korkeampi. Myös näytekertojen väliset pitoisuuksien vaihtelut ovat olleet suuria. Tarkkailupisteiden kok-n pitoisuudet ovat olleet välillä µg/l. Kokonaisfosforin määritys on tehty keväästä 2013 lähtien suodatetusta näytteestä. Fosforipitoisuudet ovat pysyneet melko tasaisina vuosina , mutta laskeneet hieman suodatetuissa näytteissä. Fosforipitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat putkessa P63 ja matalimmat pisteessä Milkan kaivo. Pitoisuudet vaihtelevat välillä µg/l. Pohjaveden rautapitoisuus on keväästä 2013 lähtien määritetty suodatetusta näytteestä, mikä näkyy myös kuvan 4.1 tuloksissa. Liukoisen raudan pitoisuudet ovat tarkkailupisteissä P43 ja Milkan kaivo olleet välillä µg/l. Aiemmat suodattamattomien näytteiden pitoisuudet ovat vaihdelleet välillä µg/l. Pohjavesiputken P63 vuoden raudan liukoiset pitoisuudet ovat olleet hyvin pieni (19 28 µg/l). Raudan tavoin myös sinkin pitoisuuksia on ryhdytty määrittämään suodatetusta näytteestä. Sinkin pitoisuudet ovat olleet pisteessä P43 huomattavasti muita pisteitä korkeampia läpi tarkkailujakson. Liukoisen sinkin pitoisuudet ovat tarkkailupisteissä välillä 9,2 287 µg/l. Myös kromin pitoisuudet ovat korkeammat putkessa P43. Havaintopisteiden erot kromin liukoisissa pitoisuuksissa eivät ole kuitenkaan aivan yhtä suuria ja tulokset vaihtelevat välillä 0,23 3,8 µg/l. 9

10 Vuosien kaikki pohjaveden analyysitulokset ovat koottuna liitteen 2 tarkkailutulokset taulukossa. Kuva 4.1 Pohjaveden ph, sähkönjohtavuus-, happi-, COD cr -, Kok-P-, Kok-N-, sekä kloridi- ja rautapitoisuudet vuosina

11 Kuva 4.2 Pohjaveden sinkki- ja kromipitoisuudet vuosina Suotovedet Kaatopaikan suotovesien (jätevesien) laadun tarkkailu sisältyy Alheldan jätevedenpuhdistamon tulokuormituksen tarkkailuun. Puhdistamolle pumpattujen suotovesien määrä on ollut vuodesta 2009 lähtien noin m 3 vuodessa. Taulukkoon 1 on kerätty kaatopaikan suotovesien muodostaman tulokuormituksen tarkkailutulokset vuosilta Kesäkuun 2013 poikkeuksellisen korkeat tulokset osoittavat että suotovesien puhdistamolle muodostava kuormitus voi vaihdella merkittävästi. Taulukko 1. Alhedan jätevedenpuhdistamolle viemäröidyn suotoveden tarkkailutulokset. (keltaisella korostettu tulos on ollut alle määritysrajan, jolloin tulos puolitettu) T Enterok. ph Sähkönj. SS Kok-N NH 4 -N Kok-P BOD 7-ATU COD cr Cl Al Hg Mn Fe Zn As Cd Cr Cu Pb Ni Sn Pvm (pmy/100ml ( c) ) < 1 7, ,12 3, ,158 0,025 0,48 4,78 0,009 2,5 0,2 17,3 11,8 2,5 8, , ,24 6, ,025 0,025 1,39 0,08 0,02 1 0,15 5,00 9,84 0,55 18,7 2, ,5 7, ,2 0, , ,9 7, , , ,8 7, , , , , , ,28 0,025 0,48 7,6 0,07 3, , , , ,1 0,025 0,57 8,1 0, , , ,36 5, ,1 0,025 0, ,012 3,13 0, , ~4 7, , ,27 0,025 0,6 11 0,012 3,13 0, , , ,8 2 7, , ,1 0,025 0, ,04 3 0, , ,7 4 7, , ,1 0,025 0,5 8,2 0,03 3,13 0,63 3, , ,8 0 7, ,35 3, ,1 0,025 0, , , , ,7 > , , ,42 0,025 0, ,08 2,4 1,7 8, ,88 8,1 1, ,4 ~6 7, , ,1 0,025 0,53 6,5 0, ,6 7,4 1, ,1 1 7, , ,025 0,49 4,9 0,013 1,2 0,11 3,7 24 0,25 7,9 0, ,3 24 7, , , ,076 0,025 0,31 1,9 0,021 0,73 0, ,73 4,6 0, , , ,16 0,005 1,25 0,021 0,021 1,2 0,19 2,7 34 2,5 5,7 0, , , , ,029 0,002 0,4 0,87 0,026 0,4 0,01 2,8 16 0,03 4,5 0,05 0,19 ka. 7,8 26,8 7,5 289,0 31,3 43,3 36,5 0,4 18,2 121, ,9 0,025 0,6 7,6 0,028 2,4 0,7 7,2 68,5 2,8 9,7 7,

12 5.4 Kaatopaikkakaasut Jätetäytössä muodostuneita kaatopaikkakaasuja on tarkkailtu vuodesta 2012 alkaen kerran vuodessa. Erot vuosien kaasun mittaustuloksissa ovat vähäisiä. Vuoden 2014 mittauksissa on havaittavissa sekä metaanin että hiilidioksidin pitoisuuksien laskeneen. Metaanin osuus laski kaikissa tarkkailun putkissa. Muutokset olivat suuria etenkin kaasuputkien 2, 3, 8, sekä 9 osalta. Pitoisuudet vaihtelevat vuonna 2014 välillä 0 18,1 %. Vastaavasti kaasuputkien hiilidioksidipitoisuudet ovat laskeneet lähes jokaisen tarkkailupisteen osalta tarkkailuvuoden 2014 aikana. Muutokset edellisvuoteen verrattuna ovat suhteessa pienempiä kuin metaanilla. Pitoisuudet vaihtelevat vuonna 2014 välillä 0 20,3 %. Kaasuputkien happipitoisuudet ovat nousseet lievästi vuonna Hapen osuudet ovat melko yhteneviä putkien 1, 6, 7, 8, sekä 9 osalta (n. 10 %). Pitoisuudet vaihtelevat vuonna 2014 välillä 2,5 11,8 %. Vuosien kaikki kaatopaikkakaasujen mittaustulokset ovat koottuna liitteen 3 tarkkailutulokset taulukossa. Kuva 5. Kaatopaikkakaasun CH 4 -, CO 2 - ja happipitoisuudet vuosina

13 6 Tulosten tarkastelu Vuoden 2014 tarkkailun tulokset ovat koottuna tarkkailuraporttiin liitteinä (liitteet 1-3). Pohja-, pinta-, ja suotovesien osalta tulosten vertailuarvoja on käytettävissä jo usean vuoden ajalta, joihin vuoden 2014 tuloksia on vertailtu raportin kuvaajissa 3 5. Kaatopaikkakaasun osalta vertailutuloksia on saatavissa vuosilta 2012 sekä Pintaveden laatu Kaatopaikan vaikutukset pintaveden laatuun ovat havaittavissa etenkin alapuolisen havaintopaikan kohonneiden typpiyhdisteiden (kokonaistyppi ja ammoniumtyppi) sekä sähkönjohtavuuden pitoisuuksissa. Ammoniumtypen osuus kokonaistypestä on huomattava. Pintavedessä on ollut ajoittain havaittavissa kohonneita suolistoperäisten enterokokkien määriä. ( pmy/100ml). Kohonneet pitoisuudet ovat pääsääntöisesti olleet kaatopaikan yläpuolisilla tarkkailupisteillä, joten vaikutukset veden hygieeniseen laatuun ei pitäisi aiheutua kaatopaikalta. 6.2 Pohjaveden laatu Pohjaveden laadun vaihtelu vuosien aikana on ollut melko maltillista putkessa P63 sekä Milkan kaivo. Pohjaveden laatu on selvästi heikompaa putkessa P43, missä myös vuosien välinen vaihtelu on ollut merkittävämpää. Putken P43 sähkönjohtavuus-, COD cr -, Kok-P-, Kok-N-, sekä kloridipitoisuudet ovat moninkertaiset kahden muun tarkkailupisteen tuloksiin nähden, johtuen kaatopaikan vaikutuksista. Milkan kaivon tarkkailupisteessä on vuosien tuloksissa ilmennyt suolistoperäisiä enterokokkeja ( pmy/100 ml). Muuten pohjavedet ovat olleet hygieenisesti hyvälaatuisia. Vuoden 2015 analyyseistä jäivät puuttumaan yleisesti lento- ja pohjatuhkassa esiintyvien metallien Bariumin, Molybdeenin, Seleenin, Vanadiinin sekä Sulfaatin määritykset. Toteuttamatta jääneet analyysit varmistetaan tehtäväksi pohjavesien seuraavalla näytekierroksella. 6.3 Kaatopaikkakaasun koostumus Kaatopaikan ympäristölupa (LSSAVI/170/04.08/2010) edellyttää että muodostuvan kaasun kertymistä ja purkautumista on tarkkailtava vuosittain kahdeksasta pisteestä. Tämän seurauksena on vuonna 2014 päätetty jättää yksi metaanin sekä hiilidioksidin osalta toistuvasti nollatuloksen antanut kaasuputki (putki 4) pois tarkkailusta. Kaatopaikalle asennetuista kahdeksasta kaasuputkesta on määritetty metaanin, hiilidioksidin ja hapen tilavuusprosentit kenttäkäyttöisellä kaasuanalysaattorilla. Yleisesti ottaen vuosien tarkkailujakson aikana havaitut CO 2 :n sekä CH 4 :n osuudet kaatopaikalle asennetuissa kaasuputkissa ovat vähäisiä. Vuoden 2014 tulokset laskivat edellisen vuoden määrityksistä etenkin metaanin osalta. Korkeimmat metaanin osuudet ilmenivät vuosien tavoin kaasuputkesta 3 (18,1 %) sekä kaasuputkesta 5 (16,1 %). Muiden putkien osalta metaanin osuudet olivat vuonna 2014 alle 2,2 %. Myös hiilidioksidin osuudet laskevat vuoden 2014 mittauksissa. Muutokset edellisvuosien tasoihin eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin metaanin osalta. Hiilidioksidin osuudet vaihtelevat vuoden 2014 mittauksissa välillä 0 20,3 %. 13

14 7 Yhteenveto Pietarsaaren keskustan käytöstä poistetun kaatopaikan vuoden 2014 velvoitetarkkailut pinta-, pohja- ja suotovesien sekä kaatopaikkakaasun osalta on toteutettu aluehallintoviraston (LSSAVI/170/04.08/2010) päätöksen mukaisesti sekä luvan edellyttämässä laajuudessa. Poikkeuksena yleisesti lento- ja pohjatuhkassa esiintyvien metallien Bariumin, Molybdeenin, Seleenin, Vanadiinin sekä Sulfaatin analyysit, jotka jäivät virheellisesti pois vuoden 2015 pohjaveden määrityksistä. Keväästä 2013 alkaen pintavesien määrää ja laatua on tarkkailtu alueen kolmesta havaintopisteestä (A, E ja B) kahdesti vuodessa. Kaatopaikka-alueen pohjavesiputkien (PT43, PT63 sekä Milkan kaivo) tarkkailu on jatkunut edellisvuosien tavoin kerran vuodessa toistuvan näytteenoton avulla. Kaatopaikkakaasun tarkkailua on jatkettu siten, että tiedot syntyvän kaasun ainesosista sekä paineesta (Liite 3) on määritetty alueen kahdeksasta kaasuputkesta kertaalleen vuoden 2014 aikana. Alhedan jätevedenpuhdistamolle pumpatun suotoveden määrää sekä viemäröidun veden laatua on tarkkailtu kolmesti vuodessa. Kaatopaikan vaikutukset ovat havaittavissa etenkin alapuolisen pintavesipisteen (oja, B) sekä kaatopaikan välittömässä läheisyydessä olevan pohjavesiputken (P 43) kohonneina kok-n ja COD cr -pitoisuuksina sekä kohonneena sähkönjohtavuutena. Lisäksi putken P43 pohjavedessä on havaittu huomattavia kloridipitoisuuksia ja kaatopaikan alapuolisessa pintavedessä (havaintopiste B) toistuvasti korkeita ammoniumtyppipitoisuuksia. 8 Liitteet Liite 1 Pintavesipisteiden tarkkailutulokset vuosilta Liite 2 Pohjavesipisteiden tarkkailutulokset vuosilta Liite 3 Kaatopaikkakaasun tarkkailutulokset, vuodet

15 Liite 1.1 Pietarsaaren kaupunki Kaatopaikan tarkkailutulokset, Pintavesi Vuosi 2010 Piste Pvm Syvyys Haju Väri Kiintoaine Sähkönjoht. ph BOD7 Kok P NH4 N NO3 N Virtaama (l/s) Fe Zn Cr Pb As cu Ni Cd Al Hg A, yp ,1 8,6 ei hajua , , ,5 2,5 0,5 2,5 11 0, ,5 A, yp ,07 10,9 ei hajua 130 3,6 34 7,2 11, , , A, yp ,14 0,3 ei hajua ,8 10, , ka. 0,1 6,6 58,3 14,5 35,0 6,2 10,1 82,7 30,0 1,5 1700,0 33,0 473,7 640,0 34,0 2,3 33,2 23,0 3700,0 67,3 1,5 2,5 0,5 2,5 11,0 0,5 1600,0 0,5 E, yp ,08 9,2 ei hajua 75 4,3 21 6, , , ,5 0, , ,5 E, yp ,15 10,6 ei hajua 130 4,4 29 7, , ,3 E, yp ,09 0,6 ei hajua 130 6,8 30 6,5 10, , ,9 ka. 0,11 6,8 111,7 5,2 26,7 6,8 10,2 83,7 37,3 1,5 790,0 55,3 68,0 174,3 30,7 8,7 1,1 36,0 2100,0 39,0 15,0 2,5 0,5 6,0 5,0 0,5 430,0 0,5 B, ap ,1 9,7 ei hajua ,4 9, , ,5 2,5 0,5 2,5 5 0, ,5 B, ap ,11 9,9 ei hajua 130 2,4 76 7,2 5, , ,4 B, ap ,14 0,2 ei hajua ,5 10, , ka. 0,12 6,6 82,7 22,8 57,7 6,7 8,4 67,3 55,3 3, ,7 68, ,0 910,0 55,7 5,7 15,1 32,0 5200,0 83,0 1,5 2,5 0,5 2,5 5,0 0,5 2400,0 0,5 Vuosi 2011 Piste Pvm Syvyys Haju Väri Kiintoaine Sähkönjoht. ph BOD7 Kok P NH4 N NO3 N Virtaama (l/s) Fe Zn Cr Pb As cu Ni Cd Al Hg A, yp ,10 11,4 ei hajua ,4 8, , , ,5 0,5 2,5 5 0, ,5 A, yp ,02 12,5 ei hajua 190 7, , , ,7 A, yp ,07 6,3 ei hajua ,2 7, , ka. 0,06 10,1 155,0 66,9 33,3 6,5 6,9 61,0 51,7 1,5 2100,0 59,7 946,7 390,0 31,3 11,3 20,4 27,0 5100,0 50,0 4,0 2,5 0,5 2,5 5,0 0,5 920,0 0,5 E, yp ,05 12,1 ei hajua ,7 9, , ,5 1,5 2,5 1 2,5 5 0, ,5 E, yp ,07 12,8 ei hajua , , , E, yp ,08 6,2 ei hajua ,4 7, , ,6 ka. 0,07 10,4 163,3 21,3 30,7 6,4 8,0 71,7 43,7 2,4 916,7 118,0 84,8 101,0 25,3 175,3 5,5 39,0 4300,0 12,5 1,5 2,5 1,0 2,5 5,0 0,5 610,0 0,5 B, ap ,12 12 ei hajua ,7 8, , ,5 2,5 0,5 2,5 5 0, ,5 B, ap ,04 12,4 ei hajua , , ,4 B, ap ,1 6,3 ei hajua ,8 7, , ,2 ka. 0,09 10,2 633,3 59,3 38,7 6,8 5,2 45,7 93,0 4,0 5966,7 101,7 4669,7 315,0 40,7 6,7 30,5 33,0 5800,0 46,0 1,5 2,5 0,5 2,5 5,0 0,5 1400,0 0,5 Vuosi 2012 Piste Pvm Syvyys Haju Väri Kiintoaine Sähkönjoht. ph BOD7 Kok P NH4 N NO3 N Virtaama (l/s) Fe Zn Cr Pb As cu Ni Cd Al Hg A, yp ,2 4,3 ei hajua ,8 8, , ,5 2, , ,5 A, yp ,19 12,9 ei hajua ,2 4, , ,5 A, yp ,1 10,2 ei hajua ,6 5, , ka. 0,2 9,1 396,7 25,0 27,0 6,2 6,1 52,3 69,0 1,1 2300,0 113,3 450,0 596,7 28,7 65,3 62,2 63,0 5800,0 61,0 1,5 2,5 1,0 6,0 12,0 0,5 1800,0 0,5 E, yp ,15 5,3 ei hajua ,5 9, , , ,4 2,5 1, , ,5 E, yp ,19 12,6 ei hajua ,4 8, , , E, yp ,06 10,5 ei hajua ,7 8, , ,2 ka. 0,13 9,5 270,0 124,0 19,7 6,5 8,6 75,3 47,7 0,2 1126,7 188,7 86,0 193,3 19,8 178,7 54,9 87,0 3700,0 44,0 5,4 2,5 1,1 8,0 5,0 0,5 3400,0 0,5 B, ap ,17 5 ei hajua ,3 8, , ,3 9 0, , ,5 B, ap ,21 13,7 ei hajua , , , B, ap ,08 10,5 ei hajua ,1 5, , ,8 ka. 0,15 9,7 326,7 99,7 45,3 5,6 4,7 39,0 141,0 1,6 9000,0 233,3 5915,3 587,5 38,7 5,7 62,9 77,0 3400,0 80,0 5,3 9,0 0,5 8,0 12,0 0,5 3300,0 0,5 Tulokset: EPV / Ahma Ympäristö Oy (Alkuperäiset tutkimustodistukset toimitettu tilaajalle) (keltaisella korostettu tulos on ollut alle määritysrajan = tulos puolitettu)

16 Liite 1.2 Pietarsaaren kaupunki Kaatopaikan tarkkailutulokset, Pintavesi Vuosi 2013 Piste Pvm Syvyys Haju Väri Kiintoaine Sähkönjoht. ph BOD7 Kok P NH4 N NO3 N Virtaama (l/s) Fe A, yp ,15 2,1 maatunut ,9 6, A, yp ,20 0,7 ei hajua ,7 10, ka. 0,175 1, ,5 19 6,3 8,8 62, , ,5 40, E, yp ,13 2,6 maatunut ,4 9, , E, yp ,15 3,4 ei hajua ,1 11, , ka. 0, ,5 6,25 10,7 79, ,5 65,5 11, B, ap ,17 2,5 maatunut ,5 7, , B, ap ,10 1,5 ei hajua ,8 9, , ka. 0, , ,5 6,65 8, , , Vuosi 2014 Piste Pvm Syvyys Haju Väri Kiintoaine Sähkönjoht. ph BOD7 Kok P NH4 N NO3 N Virtaama (l/s) Fe A, yp ,1 10,5 ei hajua 130 5, , A, yp ,1 5,4 ei hajua , , ka. 0,1 7, ,3 31,5 7 8,45 71,5 61, , ,5 12, E, yp ,04 10 ei hajua ,9 7, ,6 E, yp ,05 6,9 ei hajua ,8 9, , ka. 0,045 8, ,5 26 6,85 8,65 73, ,5 31 1, B, ap ,03 10,8 ei hajua 190 7,2 68 7,3 8, , ,2 B, ap ,05 5,6 ei hajua ,3 9, ka. 0,04 8, ,6 63 7,3 8, , ,5 8, Tulokset: EPV / Ahma Ympäristö Oy (Alkuperäiset tutkimustodistukset toimitettu tilaajalle) (keltaisella korostettu tulos on ollut alle määritysrajan = tulos puolitettu) Zn Zn Cr Cr Pb Pb As As cu cu Ni Ni Cd Cd Al Al Hg Hg

17 Liite 2 Pietarsaaren kaupunki Kaatopaikan tarkkailutulokset, Pohjavesi Vuosi 2010 Näytepiste Pvm ph Sähkönjoht. Kok P P , , , >10 P ,8 7,8 55 3, ,5 2, ,5 6,3 4,9 Milkan kaivo , , , , ,5 NO3 N Rauta Sinkki Kromi Lyijy Vesipinta Kiintoaine BOD7 Vuosi 2011 Näytepiste Pvm ph Sähkönjoht. Kok P P ,5 6, , , P ,9 7,7 45 1,1 8, , ,51 5,6 1,5 Milkan kaivo ,5 7, , , ,5 3 2, ,5 NO3 N Rauta Sinkki Kromi Lyijy Vesipinta Kiintoaine BOD7 Vuosi 2012 Näytepiste Pvm ph Sähkönjoht. Kok P P ,7 6, , ,5 0 1, P ,8 7,9 46 2, ,6 2, , ,8 Milkan kaivo ,4 7,3 30 1, ,5 2, ,5 NO3 N Rauta Sinkki Kromi Lyijy Vesipinta Kiintoaine BOD7 Vuosi 2013 Näytepiste Pvm ulkonäkö ph Sähkönjoht. Liuk.Kok P NH4 N Liuk. Fe Liuk. Zn Liuk. Cr Liuk. Pb P T ,8 6, ,8 0, ,86 PT ,8 49 1,1 9, ,3 0,23 0, ,81 Milkan kaivo ,8 6,8 21 1,6 13, ,5 7, ,4 1,9 0, Vesipinta Vuosi 2014 Näytepiste Pvm ulkonäkö ph Sähkönjoht. Liuk.Kok P NH4 N Liuk. Fe Liuk. Zn Liuk. Cr Liuk. Pb P T ,4 samea 6, , ,7 0, ,08 PT ,9 kirkas 7,9 50 0,74 5, ,1 10,2 0,23 0, ,97 Milkan kaivo ,5 kirkas 7,1 16 6, , ,2 1,8 2, Vesipinta Tulokset: EPV / Ahma Ympäristö Oy (Alkuperäiset tutkimustodistukset toimitettu tilaajalle) (keltaisella korostettu tulos on ollut alle määritysrajan = tulos puolitettu)

18 Liite 3 Pietarsaaren kaupunki Kaatopaikan mittaustulokset, Kaatopaikkakaasut Vuosi 2012 Näytepiste Pvm CH4 % CO2 % % Ilmanpaine mb C Kaasuputki ,0 0,1 10, ,7 Kaasuputki ,4 17,7 2, ,7 Kaasuputki ,2 26,7 0, ,1 Kaasuputki ,0 0,8 9, ,0 Kaasuputki ,4 23,6 1, ,1 Kaasuputki ,0 3,0 8, ,1 Kaasuputki ,0 3,7 7, ,8 Kaasuputki ,0 2,3 8, ,9 Kaasuputki ,2 7,2 4, ,9 Vuosi 2013 Näytepiste Pvm CH4 % CO2 % % Ilmanpaine mb C Kaasuputki ,3 6,9 984 Kaasuputki ,2 22,2 0,5 983 Kaasuputki ,7 29,4 3,2 983 Kaasuputki ,1 6,8 983 Kaasuputki ,7 24,2 1,1 983 Kaasuputki ,6 8,1 6,2 983 Kaasuputki ,8 6,5 983 Kaasuputki ,6 13,5 2,1 983 Kaasuputki ,3 10,5 3,2 984 Vuosi 2013 Näytepiste Pvm CH4 % CO2 % % Ilmanpaine mb C Kaasuputki ,9 10,8 991 Kaasuputki ,2 5,8 6,3 992 Kaasuputki ,1 20,3 2,5 992 Kaasuputki ,1 15, Kaasuputki ,1 11,8 992 Kaasuputki ,5 2,2 10,4 992 Kaasuputki ,1 1,3 11,1 992 Kaasuputki ,5 992 Tulokset: EPV / Ahma Ympäristö Oy (Alkuperäiset tutkimustodistukset toimitettu tilaajalle)

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 14.5.2007. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 14.5.2007. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ PÄÄTÖS Nro 212/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/170 /04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Pietarsaaren keskustan kaatopaikan käytöstä poistamista kokevan ympäristöluvan muuttaminen,

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 6.1.214 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kehotuskirje UUDELY/333/07.00/2010 14.8.2013 Hangon kaupunki Bulevardi 6 10900 Hanko Viite Yhteenvetoraportti vuoden 2009 vesien tarkkailun tuloksista sekä kaatopaikkakaasun tarkkailuraportti vuodelta

Lisätiedot

Sadevesiviemäreiden vedenlaatu Paula Nurmi

Sadevesiviemäreiden vedenlaatu Paula Nurmi Sadevesiviemäreiden vedenlaatu Paula Nurmi TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO...3 2 TUTKIMUSALUEET JA HAVAINTOPAIKAT...3 3 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT...4 4 SADEMÄÄRÄT...5 5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELUA...6

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011 Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Joulukuu 2012 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU KOKOOMARAPORTTI 2009-2011

Lisätiedot

KOKKOLAN PATAMÄEN POHJAVESIALUEEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI 2011

KOKKOLAN PATAMÄEN POHJAVESIALUEEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI 2011 KOKKOLAN PATAMÄEN POHJAVESIALUEEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI 0 Tiia Sillanpää Eeva Kaarina Aaltonen Pietarsaari 0 Sisällysluettelo. JOHDANTO.... KOKKOLAN PATAMÄEN POHJAVESIALUE.... ALUEEN POHJAVEDEN TARKKAILU...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2009

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2009 Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu, 010 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 009 1-1 Tarkastus Päivämäärä 6/03/010 Laatija Emilia Pöyry, Tero

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 10642 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU OSA I VESISTÖTARKKAILU 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY ii SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2012 OSA I: VESISTÖTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 30.4.2013 Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

VATJUSJÄRVIEN TILAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU. Kyläilta Vatjusjärven koululla 9.12.2009 klo 18.30

VATJUSJÄRVIEN TILAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU. Kyläilta Vatjusjärven koululla 9.12.2009 klo 18.30 VATJUSJÄRVIEN TILAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU Kyläilta Vatjusjärven koululla 9.12.2009 klo 18.30 Kyläilta 9.12.2009 Suunnittelutyön tarkoitus Suunnittelutilanne Tehdyt maastotyöt Järvien nykytila Laaditut

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

HIITOLANJOEN FYSIKAALIS-KEMIALLISEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1995 2015

HIITOLANJOEN FYSIKAALIS-KEMIALLISEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1995 2015 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 421/16 HIITOLANJOEN FYSIKAALIS-KEMIALLISEN TARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 JA PITKÄAIKAISTARKASTELU

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi i Mirja Heikkinen 7.12.2009 Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Mirja Heikkinen/ Kitka-seminaari 14.12.2009 1 MITÄ, MISSÄ, MIKSI? - Säännöllinen seuranta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 52/2014/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2014

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 52/2014/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2014 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 52/2014/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2014 ASIA Kevitsan kaivoksen ylitevesien johtamista koskevan tarkkailuraportin hyväksyminen, Sodankylä LUVAN HAKIJA FQM

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti 1 L U O D E C O N S U L T I N G O Y 1 3 9 2 2-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNK I Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 211 Mittausraportti Mikko Kiirikki Luode Consulting Oy

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien kuormittamassa ojassa

Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien kuormittamassa ojassa Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien kuormittamassa ojassa A. Särkelä, P. Valkama, N. Mielikäinen ja K. Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY (GFAP)

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY (GFAP) TARKKAILUSUUNNITELMA 16X259998 17.2.216 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY (GFAP) Suhangon kaivoshankkeen rakentamisvaiheen tarkkailusuunnitelma Konttijärven avolouhoksen ensimmäisen vaiheen kuivatustöihin

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2012 16UEC0005 28.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

Biosuodatuksen tehokkuuden selvittäminen. Case Lahden Kytölä

Biosuodatuksen tehokkuuden selvittäminen. Case Lahden Kytölä Biosuodatuksen tehokkuuden selvittäminen Case Lahden Kytölä Lahden kaupunki Taru Hämäläinen 2014 Sisältö Johdanto... 3 Kohde... 3 Näytteenotto... 7 Tulokset... 8 Sadetilasto... 8 Kiintoaine, sameus, sähkönjohtokyky,

Lisätiedot

4.2.1. Vesistökuormitus... 7 4.3 Kooninoja, alavirta (KAKP/104)... 9

4.2.1. Vesistökuormitus... 7 4.3 Kooninoja, alavirta (KAKP/104)... 9 Pantone 3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 3. TARKKAILUVUODEN SÄÄ- JA VESIOLOT... 3 4. PINTAVESITULOKSET JA KUORMITUS... 4 4.1 Kaatopaikkaojien kokoojakaivo (KAKP/)... 4 4.2 Kooninoja,

Lisätiedot

Vesa Kettunen Kehityspäällikkö Kemira Oyj, Municipal&Industrial. vesa.kettunen@kemira.com p.050-3087803

Vesa Kettunen Kehityspäällikkö Kemira Oyj, Municipal&Industrial. vesa.kettunen@kemira.com p.050-3087803 Vesa Kettunen Kehityspäällikkö Kemira Oyj, Municipal&Industrial vesa.kettunen@kemira.com p.050-3087803 Vesa Kettunen, Kemira Municipal&Industrial 3/23/2013 1 AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS-SEMINAARI AMPUMARATA-ALUEIDEN

Lisätiedot

LIFE HASCO. Task PID 4085. Know-how, ympäristövaikutusten seuranta HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND

LIFE HASCO. Task PID 4085. Know-how, ympäristövaikutusten seuranta HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND FT-Transport Oy Ab Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND Puh: +358 19 277 277 Fax: +358 19 237 270 Email: ft-transport@dlc.fi Toimitusjohtaja Stig Monthé Puh: +35819 277 233 Gsm: +358 500 488 533 LIFE Task PID

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta 2 Tiiran uimarantaprofiili SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014

DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 AINEISTO

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 517 Pampalontie 11 8967 HATTU 8.1.15 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTTÖKELPOISET TEKNIIKAT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT ULKONA SIJAITSEVIEN AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINNASSA

PARHAAT KÄYTTÖKELPOISET TEKNIIKAT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT ULKONA SIJAITSEVIEN AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINNASSA PARHAAT KÄYTTÖKELPOISET TEKNIIKAT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT ULKONA SIJAITSEVIEN AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINNASSA LIITE G AMPUMARADAN HAITTA-AINEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU SUUNNITTELUOHJE

Lisätiedot

ÅMINNEN VESILAITOKSEN FLOTAATION JA SUODATTIMIEN HUUHTELUVESIEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUTULOKSET, VUOSIYHTEENVETO 2014

ÅMINNEN VESILAITOKSEN FLOTAATION JA SUODATTIMIEN HUUHTELUVESIEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUTULOKSET, VUOSIYHTEENVETO 2014 ÅMINNEN VESILAITOKSEN FLOTAATION JA SUODATTIMIEN HUUHTELUVESIEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUTULOKSET, VUOSIYHTEENVETO 2014 Joni Virtanen Tiia Sillanpää Pietarsaari 2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Johdanto ja tarkkailun

Lisätiedot

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 1 PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmin rikastettavuuden selvittämisestä, Sodankylä ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Liite 3 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan

Liite 3 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Liite 3 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Vesien laadun tarkastajien yhteinen ilmoitus rajavesistöissä vuoden 213 tammikuun ja joulukuun välisenä aikana

Lisätiedot