Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 109/2011/1 Dnro ESAVI/17/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Ämmässuontien maankaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan No YS 476, lupamääräyksen 13 muuttamista koskevasta ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, Espoo HAKIJA Espoon kaupunki Tekninen keskus PL ESPOON KAUPUNKI ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 58 :n perusteella ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelee ympäristöluvan myöntänyt viranomainen. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 d) mukaisesti kaatopaikkaa mukaan lukien vähintään tonnin jätemäärälle mitoitettua maankaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 MAANKAATOPAIKAN YMPÄRISTÖLUPA Uudenmaan ympäristökeskus on päätöksellään No YS 476 myöntänyt Espoon kaupungin teknisen keskuksen Ämmässuontien läjitysalueelle ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukaisen ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 01/0051/2 osittain muuttanut em. ympäristökeskuksen antamaa päätöstä. Muutettu lupamääräys 13. kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: "13. Haitallisten aineiden liukenemista tuhkasta ja muista voimalaitosjätteistä on vähennettävä peittämällä ne vähintään 0,5 metriä paksuisella tiivistyskerroksella ja sitä suojaavilla tarpeellisilla pintakerroksilla ja huolehtimalla siitä, että läjitysalueen sisäisen vedenpinnan korkeustaso on alle +66,00. Tiivistyskerros voidaan tehdä läjitysalueelle normaalisti sijoitettavista massoista, kuten savesta, siltistä tai silttimoreenista tai niitä vastaavasta materiaalista, jolla saavutetaan mahdollisimman vähän vettä läpäisevä tiivistyskerros. Täyttömäen rakentaminen on kokonaisuudessaan suunniteltava ja toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat, jätepenkereen puutteellinen vakavuus ja veden lammikoituminen täyttöalueelle. Havaitut virheet, kuten halkeamat suoalueella, on korjattava viipymättä. Läjitysalueen pohjois- ja länsireunaan suunniteltuja osin rakennettuja ympärysojia, jotka tukeutuvat toiselta reunaltaan luonnontilaiseen suohon, ei saa rakentaa. Olemassa oleva ympärysoja länsireunassa on täytettävä. Täytön lakikorkeus saa olla korkeintaan +82,00, johon on sisällytettävä tarvittavat maisemointirakenteet. Täyttöalueiden luiskakaltevuudet saavat olla jyrkimmillään 1:3. (YLMA 12 a, JL 6, JA 8 )" HAKEMUS Yleistä Nykyisin Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) omistamasta Suomenojan voimalaitoksesta toimitettiin 1990-luvulla kivihiilen poltossa syntyviä tuhkia Espoon kaupungin Ämmässuontien ja Kulmakorven maankaatopaikoille täyttömäkiin pengerrettäviksi. Yhteensä vuosina tuhkia toimitettiin tonnia. Tuhkaa on läjitetty Ämmässuontien maankaatopaikalle vuosina , 1998 ja 1999 n. 3,5 hehtaarin alueelle yhteensä tonnia, josta kattiloiden K1 ja K3 lentotuhkaa on ollut n tonnia, rikinpoistojätettä n tonnia ja kattiloiden K1 ja K3 pohjakuonaa n tonnia. Täyttö Ämmässuontien ja Kulmakorven maanläjitysalueilla on päättynyt. Voimalaitosjäte on peitetty lupamääräyksen mukaisesti tiivistyskerroksella ja maanläjitysalueet on viimeistelty. Kummallekin maanläjitysalueelle on

3 asennettu havaintoputki, josta täytön sisäisen vedenpinnan korkeutta on tarkkailtu osana Ämmässuon Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua. Tarkkailussa on havaittu, että täytön sisäisen vedenpinnan korkeusasema tarkkailuputkissa on ylittänyt lupamääräyksen ehdot. Ämmässuontiellä vedenpinta (lupaehto +66) noin tasolla +66,3 66,9 (havaintoputki P36) Kulmakorvessa vedenpinta (lupaehto +60) on ollut noin tasolla +63,4 64,4 (havaintoputki KP5). Korkeasta vedenpinnasta johtuen Uudenmaan ympäristökeskus on todennut, että täyttöjen sisäiset vedenpinnan korkeudet olisi saatava laskemaan niin, että sisäinen vesi ei varmuudella ulottuisi tuhkajätteisiin ja pyytänyt Espoon kaupunkia toimittamaan Uudenmaan ja Espoon ympäristökeskuksille suunnitelman toimenpiteistä, joilla sisäinen vedenpinta aiotaan läjitysalueilla laskea päätösten mukaisille tasoille. Toimenpidesuunnitelmaan liittyen Fortum teetti maaperätutkimuksia täytöstä, pohjamaan laadusta sekä tuhkan ja sisäisen vedenpinnan korkeusasemasta maanläjitysalueilla. Maaperätutkimusten mukaan osoittautui, että sisäisen vedenpinnan alentaminen luvanmukaiseen tasoon olisi erittäin vaikea toteuttaa. Tästä syystä päätettiin laatia riskinarviointi maankaatopaikoille läjitettyjen tuhkien vaikutuksista ympäristöön olettaen, että tilanne säilyy nykyisenä. "Espoon Ämmässuontien ja Kulmakorven tuhkanläjitys, riskinarviointi" -raportin on laatinut Ramboll Finland Oy (päiväys ). Esitys lupamääräyksen muuttamiseksi Hakija pyytää poistamaan Ämmässuontien maankaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksestä 13. täytön sisäisen vedenpinnan korkeustasoa (+66,00) koskevan kohdan. Hakija perustelee muutoshakemustaan muuttuneilla olosuhteilla, laaditulla riskinarviolla ja ympäristövaikutuksiinsa nähden kohtuuttomilla kustannuksilla, jotka vedenpinnan korkeustason alentaminen vaatisi. Olosuhteet ovat muuttuneet seuraavalla tavalla: Tuhka on peitetty lupamääräysten mukaisella tiivistyskerroksella ja sitä suojaavalla peitemaakerroksella. Tuhkakerros on täytössä tiivistynyt niin vähän vettä johtavaksi, että tiivistyskerroksen läpi imeytyvä vähäinen vesimäärä padottuu tuhkaan ja ylläpitää korkeaa suotovesipintaa. Edellä mainitusta syystä läjityksen sisäinen vedenpinta on noussut yli korkeustason +66,00. Tehdyissä kairauksissa on todettu, että tuhkaa on paikoin joko vahingossa läjitetty hieman myös korkeustasoa +66,00 alemmalle tasolle tai sitä on sinne täytön kuormittamana joutunut pehmeän pohjamaan vajoamisen vuoksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lupataso perustuu näin ollen hakijan erehdykseen läjitetyn tuhkan korkeustasosta. Edellä esitetyistä syistä johtuen tuhkaa on paikoin myös suotovesipinnan alapuolella, vaikka alun perin tuhka on kokonaisuudessaan läjitetty kuivalle maapohjalle tai täytölle. Vuosina maankaatopaikan vesien tarkkailutulok- 3

4 Ympäristökuormitus set osoittavat, että vuosina tuhkaläjityksen päälle toteutettu tiivistyskerros on vähentänyt maankaatopaikalta suotautuvien vesien haittaainepitoisuuksia. Maankaatopaikalta suotautuvien vesien haittaainepitoisuudet ovat hallinnassa huolimatta siitä, että tuhkaa on myös suotovesipinnan alapuolella. Riskinarviointiraportissa on esitetty tiedot läjitetyn tuhkan määrästä ja laadusta, tehdyistä haitta-ainetutkimuksista ja vesien tarkkailutuloksista. Maankaatopaikkakohtaiset päästötarkastelut on esitetty riskinarviointiselostuksessa. Mahdollisten haitta-aineiden kokonaismäärän arvioimiseksi on ensin laskettu maankaatopaikoille tuotujen voimalaitoksen jätetyyppien kokonaismäärät vuotuisten maankaatopaikkakohtaisten vastaanottotietojen perusteella. Riskinarvioinnissa tarkasteltaviksi haitta-aineiksi valittiin liukoisuustestien tulosten perusteella pysyvän jätteen (VNp 861/1997) liukoisuuden ylittävät kloridi, sulfaatti, barium, kromi ja molybdeeni. Tarkasteltavaksi on otettu edellä mainittujen lisäksi tuhkaa indikoiva vanadiini. Seuraavassa taulukossa on tuhkan kokonaismäärien ja keskimääräisten pitoisuustietojen perusteella lasketut tarkasteltavien aineiden alkuperäiset määrät Ämmässuontien maankaatopaikalla. 4 Alkuperäinen kokonaismäärä Kloridi Sulfaatti Barium Kromi Molybdeeni Vanadiini 910 t t 160 t 7,9 t 1,2 t 16 t Pohja- ja pintavesivirtauksia on selvitetty alueella. Niiden mukaan maankaatopaikan suotovedet purkautuvat lopulta lähes kokonaisuudessaan maankaatopaikka-alueiden pintavesiin, eivätkä kulkeudu merkittävissä määrin pohjaveden mukana. Kalliopohjaveden virtausta Ämmässuontien maankaatopaikka-alueelta Kolmperän kaivojen suuntaan ei tapahdu, koska luoteeseen Kolmperän järven ja yksityiskaivojen välissä on vedenjakaja. Ämmässuontien maankaatopaikka sijaitsee topografialtaan vaihtelevalla ja alkuaan suovaltaisella alueella. Suoalue on toiminut vesiä keräävänä ja ojien virtaamia tasaavana sade- ja sulamisvesien varastona, josta vedet purkautuvat pintavesinä kolmea eri reittiä: pohjoinen reitti Nupurinjärven kautta Gumbölenjokea pitkin Dämmaniin ja sieltä edelleen Espoonlahteen, luoteinen reitti Kolmperään ja edelleen Loojärveen ja eteläinen reitti Ämmässuonpuron kautta Loojärveen, josta Mankinjokea pitkin Espoonlahteen. Maankaatopaikka-alueella muodostuvia vesiä virtaa kuitenkin käytännössä vain pohjoista ja eteläistä reittiä pitkin, sillä maankaatopaikan valumavesien pääsy Kolmperän suuntaan on estetty ojitusjärjestelyin.

5 Ämmässuontien maankaatopaikan purkuojien suulla tarkkailupisteissä P10 ja P2 ovat haitta-aineiden pitoisuudet viime vuosina olleet suuruusluokkaa: 5 Reitti Ämmässuontie pohjoiseen, P10 Ämmässuontie etelään, P2 * vain yksi mittaustulos Kloridi, mg/l Sulfaatti, mg/l Kromi, mg/l Molybdeeni, mg/l Barium, mg/l Vanadiini mg/l ,07 0,005* 0,01 0, ,05 0,01* 0,003 0,003 Ennen kaatopaikan peittämistä varsinkin kloridipitoisuus oli moninkertainen. Alueen yhteistarkkailussa on pitoisuustietojen lisäksi käytettävissä näytepistekohtaisia virtaamamittausten tuloksia, joiden avulla on voitu arvioida hetkittäisiä ko. aineiden massavirtauksia. Alla esitettyyn taulukkoon on koottu arviot nykytilanteessa maankaatopaikalta pintavesiin kulkeutuvien tarkasteltavien haitta-aineiden määristä. Reitti Kloridi, t/v Sulfaatti, t/v Barium, kg/v Kromi, kg /v Molybdeeni, kg/v Vanadiini, kg/v Ämmässuontie <1 0,3 <0,1 pohjoiseen Ämmässuontie etelään YHTEENSÄ Raskasmetallien poistuma on niiden niukkaliukoisuudesta johtuen hyvin pieni, ja nykyisen kaltaisessa tilanteessa niitä kulkeutuu vain pieninä pitoisuuksina pintavesiin. Parhaat tekniset ja ympäristölliset ratkaisut Tuhkan nosto lupamääräysten mukaiseen tasoon Tuhka voitaisiin kaivaa ylös ja läjittää uudelleen lupamääräyksen mukaiseen korkeustasoon. Tämä vaatisi erittäin mittavia maansiirtotöitä. Tuhka on melko syvällä, joten tuhkan kaivamiseksi tulisi ensin poistaa paljon puhdasta maa-ainesta tuhkan päältä. Vakavuussyistä kaivu tulisi tehdä loivaan luiskaan, joten tuhkaa ympäröivää puhdasta maa-ainesta jouduttaisiin kaivamaan laajalti. Alustavan arvion mukaan kaivun, takaisintäytön ja pintatiivistämisen kustannus on noin 8 /m 3. Kaivettavien massojen määrä on m 3, joten kustannukset ovat noin 1,9 milj.. Menettelyllä saavutettava hyöty on marginaalinen, sillä tuhkasta vain täytön pohjaosa on paikoin suotovesipinnan alapuolella, joten liukenemispotentiaalin väheneminen on marginaalista. Poiskaivettu tuhka voitaisiin myös kuljettaa kaatopaikalle, mutta tällöin kustannukset nousisivat moninkertaisiksi yllä lasketusta.

6 6 Vaihtoehtoisten ratkaisujen teknis-taloudellinen tarkastelu Tuhkatäyttöjen suotovesien ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta voidaan mahdollisesti vähentää joillakin lisätoimenpiteillä kuten esimerkiksi kuivatusta tehostamalla, puhdistamalla suotovesiä tai parantamalla tuhkan peittokerrosta. Kuivatuksen tehostaminen Nykyisin suotovedet purkautuvat painovoimaisesti hyvin vettä johtavien louheesta rakennettujen tukipenkereiden välityksellä hallitusti ympärysojiin. Vettä johtavissa tukipenkereissä virtausvastus on niin pieni, ettei suotovesi padotu niihin. Täytössä havaittu suotovesipinnan nousu johtuu tukipenkereiden väliin läjitetyn täytön pienestä vedenjohtavuudesta. Huonosti vettä johtavassa täytössä veden virtausvastus on suuri. Täyttöön imeytyvä pienikin sadevesimäärä nostaa täytön sisäisen vedenpinnan korkeaksi ennen kuin paine-ero ylittää täytöstä tukipenkereeseen suotautuvan veden virtausvastuksen. Näissä olosuhteissa ei täytön sisäistä vedenpintaa voi merkittävästi alentaa vaikka tukipenkereiden kuivatusta tehostettaisiin pumppauksin. Haittapuolena kuivatuspumppauksesta olisi se, että pumppaus alentaisi vedenpintaa myös maanläjityksen reunan tukipenkereissä, jolloin puhtaita vesiä kertyisi ympäristöstä suotovesien joukkoon. Pumppaamalla lisääntynyt suotovesimäärä jouduttaisiin johtamaan johonkin haitattomaan paikkaan. Suotoveden alentaminen tuhkatäytön kohdalla ei onnistu tuhkan huonosta vedenjohtavuudesta ja hienorakeisuudesta johtuen. Pohjamaa on myös hyvin huonosti vettä johtavaa. Normaali kaivotekniikka ei näissä olosuhteissa toimi, sillä yksittäisen kaivon vaikutussäde on hyvin pieni. Alipaineimu ei suuresta pengerkorkeudesta johtuen ole mahdollista. Suotovesipinnan alentaminen ei juuri vaikuttaisi tuhkan liukenemispotentiaaliin sillä vain osa tuhkanläjityksen alaosasta on kosketuksissa suotoveteen, eikä pinnan alentaminen muuttaisi tilannetta oleellisesti. Kuivatuksen tehostaminen ei ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Suotovesien puhdistaminen Suotovedet sisältävät haitta-aineina lähinnä kloridia ja sulfaattia. Näiden poistaminen normaalein puhdistustekniikoin ei ole järkevää ainakaan paikallisesti. Vedet voisi ajatella johdettavaksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jossa suotovedet lähinnä laimentaisivat jätevettä haitaten puhdistamon toimintaa. Kaatopaikan viemäröintikapasiteetti on myös rajallinen. Vedenlaadun kannalta kloridi- ja sulfaattipitoiset vedet voitaisiin johtaa haitattomasti mereen. Tämä vaatisi uuden pitkän siirtoviemärin rakentamista. Etäisyys Espoonlahteen on noin 7,5 km.

7 7 Kattamisen parantaminen Tuhka-alueet on nyt peitetty hienorakeisesta maa-aineksesta rakennetulla tiivistekerroksella. Myös muu täyttöalue on suurelta osalta rakennettu ja peitetty vähän vettä johtavista hienorakeisista maa-aineksisista. Nykyinen peittorakenne on alentanut merkittävästi vesiin liuenneiden haitta-aineiden pitoisuuksia verrattuna tilanteeseen ennen peittämistä. Jotta uudesta peittorakenteesta voisi näissä olosuhteissa ajatella olevan jonkinasteista hyötyä, tulisi peittorakenteen vedenläpäisevyyden olla kertaluokkaa pienempi kuin nykyisellä maa-ainestiivisteellä. Nykyinen tiivisterakenne peittää tuhkaläjityksen, mikä ei ole kyennyt alentamaan suotovedenpintaa halutulle tasolle. Vedenpinnan alentamiseksi tulisikin vedeneristys ulottaa melko laajalle alueelle tuhkatäytön ulkopuolelle ja pinnalta valuva vesi johtaa täytön ulkoreunalle, jotta voitaisiin estää veden imeytyminen tuhkatäyttöön. Peittorakenteen tulisi kestää läjityksen epätasaisesta kuivumiskutistumisesta johtuvat painumaerot. Riittävän syvälle asennettu bentoniittimatto tarvittavine suojatäyttöineen tai muu vastaavan tason tiivisterakenne voisi olla toimiva rakennetyyppi. Peittämisen parantaminen vähentäisi suotovesimäärää ja lisäisi puhtaan pintavalunnan osuutta ympäristön puroihin. Tämän seurauksena pintavesien pitoisuustaso laskisi nykyisestä. Huomattavasti nykyistä paremman pintaeristeen kustannus on noin 30 /m 2. Peitettävä kaatopaikka-ala on m 2, joten kustannukset olisivat noin 3,6 milj.. Riskinarvio ympäristövaikutuksista Ämmässuontien ja Kulmakorven maanläjitysalueiden tuhkanläjityksistä laaditussa riskinarviossa (Ramboll Finland Oy, ) tehdyn päästöja kulkeutumisreittitarkastelun mukaan ainoa mahdollisesti merkittävä altistumisreitti sekä ekologisesti että ihmisterveyden kannalta on jätepenkereissä muodostuvissa suotovesissä olevien haitta-aineiden kulkeutuminen alueen pintavesiin ja lisäksi edelleen juomaveteen. Pinta- ja pohjavesien virtauksista tehdyn tarkastelun perusteella haittaaineet kulkeutuvat pääosin kolmea pintavesireittiä pitkin: Ämmässuontien maankaatopaikalta sekä etelään että pohjoiseen ja Kulmakorven maankaatopaikalta etelään. Alueen yhteistarkkailusta saatujen haitta-aineiden pitoisuus- ja virtaamatietojen perusteella laskettiin ko. aineiden massavirtauksia. Nykytilanteessa maankaatopaikoilta pintavesiin haitta-aineita arvioidaan kulkeutuvan seuraavasti:

8 8 Reitti Kulmakorpi etelään Ämmssuontie pohjoiseen Ämmässuontie etelään Alkuperäinen kokonaismäärä Kloridi, t/v Sulfaatti t/v Barium, kg/v Kromi, kg/v Molybdeeni, kg/v Vanadiini, kg/v , <1 0,3 <0, t t 290 t 14,4 t 2,1 t 29 t Kloridi on aineista ainoa, jota alkuperäiseen määrään verrattuna on saattanut poistua merkittävä määrä. Niukkaliukoisten raskasmetallien poistuma on ollut vähäinen kokonaismäärään verrattuna. Terveysriski Pohja- ja pintavesivirtauksia on selvitetty alueella. Niiden mukaan kummankin maankaatopaikan suotovedet lopulta purkautuvat lähes kokonaisuudessaan maankaatopaikka-alueiden pintavesiin, eivätkä kulkeudu merkittävissä määrin pohjaveden mukana. Ämmässuontien maankaatopaikkaalueelta ei kalliopohjaveden virtausta Kolmperän kaivojen suuntaan tapahdu, koska luoteeseen Kolmperän järven ja yksityiskaivojen suuntaan on vedenjakaja. Kulmakorven alueen kalliopohjavesiä ei suotaudu Kakarlammen luonnonsuojelualueelle eikä myöskään lähimpien kiinteistöjen kaivojen suuntaan. Kaakkoon virtaavat kalliopohjavedet purkautuvat Gumbölenjokeen eivätkä vaikuta joen itäpuolisten kiinteistöjen kaivoihin. Ämmässuontien pohjoista reittiä sekä Kulmakorven eteläistä reittiä pitkin virtaavat suotovedet purkautuvat Gumbölenjokeen ja siten Dämmanin vedenottamolle. Laskelmien mukaan Dämmanin veden sisältämästä, tarkasteltavasta aineesta voi puoletkin (kloridi) olla peräisin Ämmässuontien ja Kulmakorven alueilta. Kuitenkin kaikkien haitta-aineiden kokonaispitoisuudet alittavat selvästi talousvesinormit (STMa 461/2000). Siten Dämmanin vettä juovien ihmisten altistuminen tuhkaläjityksestä peräisin oleville haittaaineille ei ole merkittävää. Ekologinen riski Kulmakorvenpurossa ja Ämmässuonpurossa kloridin ja sulfaatin kohonneet pitoisuudet ovat lähes kokonaan peräisin maankaatopaikka-alueilta. Ennen maankaatopaikkojen peittämistä varsinkin kloridin pitoisuudet ovat olleet selvästi korkeammat kuin pintavesille eri lähteissä (mm. USA EPA) esitetyt ekologiset enimmäispitoisuusarvot. Kuitenkin viime vuosina kloridija sulfaattipitoisuudet ovat yhtä poikkeusta (sulfaattipitoisuus elokuussa 2009) lukuun ottamatta alittaneet ekologiset enimmäispitoisuusarvot. Raskasmetallien osalta erot luontaisiin pitoisuuksiin eivät ole suuria ja kaikki pitoisuudet ovat selvästi pienempiä kuin pintavesien ekologiset enimmäispitoisuusarvot.

9 9 Tarkkailutulosten ja ekologisten enimmäispitoisuusarvojen perusteella tuhkaläjityksen vaikutukset voivat ajoittain olla merkittäviä Kulmakorvenpurossa ja mahdollisesti myös Ämmässuonpurossa. Toisaalta purojen kuormitushistoria tuntien niitä ei voida pitää enää luonnontilaisena, eikä puroja siten ekologisesti kovin merkittävänä. Voimakkaasta laimenemisesta johtuen vaikutukset Gumbölenjoessa ja Loojärvessä eivät ole merkittäviä. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Tarkastus Lausunnot Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Espoon kaupungin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Asiasta on neuvoteltu ja Ämmässuon maanläjityslueilla on suoritettu tarkastus Tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Espoon kaupunginhallitukselta Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnalta ja Espoon kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä. Espoon kaupungin ympäristölautakunta Fortum Power and Heat Oy:n (ent. Espoon Sähkö Oy) Suomenojan voimalaitoksen kivihiilen polton lentotuhkia, pohjakuonaa ja rikinpoistotuotetta on sijoitettu Espoon Ämmässuontien ja Kulmakorven maantäyttöalueille vuosina Maantäyttöalueiden vesientarkkailun yhteydessä on havaittu, että suotovesi on molemmilla täyttöalueilla noussut tuhkatäyttöön, mistä on seurannut ympäristöluvan lupamääräysten vastainen tilanne. Voimayhtiö on teettänyt tilanteesta riskiarvion, jonka pohjalta Espoon tekninen keskus hakee muutosta lupamääräyksiin, joissa edellytetään pohjaveden pinnan korkeustason pitämistä tuhkatäytön alapuolella. Riskiarviossa (Ramboll Finland Oy: Espoon Ämmässuontien ja Kulmakorven tuhkanläjitys, riskinarviointi) on tarkasteltu tuhkan vaikutuksia mm. pinta- ja pohjavesiin ja sitä kautta ihmisten terveyteen sekä altistumista tuhkamateriaaliin kosketuksen tai pölyämisen kautta. Kulmakorven - Kalliosuon - Takapellon maantäyttöalueilla on Uudenmaan ympäristökeskuksen antama ympäristölupa (UUS-2002-Y ). Lupamääräyksen 14 mukaan Takapellon täyttöalueen ja sen poh-

10 joispuolisten täyttöalueiden (Kulmakorpi - Jersinmäki) kaakon suuntaan laskevat suotovedet on kerättävä yhteen ja johdettava tasausaltaan ja suodatuksen kautta, pumppaamon ja viemärin avulla pois Dämmanin valuma-alueelta. Tämä sama asia on sisällytetty myös aluehallintovirastossa vireillä olevaan uuteen Kulmakorven - Jersinmäen - Takapellon maantäyttöalueen ympäristölupahakemukseen (ESAVI/488/04.08/2010). Tällä toimenpiteellä lähes kaikki kuormitetut vedet Kulmakorven - Jersinmäen - Takapellon maantäyttöalueilta ja siellä parhaillaan toiminnassa olevalta Jersinmäen - Takapellon louhinta-alueelta saadaan johdetuksi pois Dämmanin vedenottamolta. Tätä vesien uutta laskureittiä ei ole vielä toteutettu. Ympäristölautakunta esittää, että laskuojan uuden reitin toteutuksesta ja sen aikataulusta annetaan lupamääräys. Muutoksen jälkeen Dämmanin valuma-alueelle jää enää noin 10 % Kulmakorven läjitysalueen suotovesistä, jotka ovat peräisin täytön pohjoisosasta. Nämä virtaavat Turun moottoritien alittavaa laskuojaa pitkin Nupurinjärven kautta etelään. Ämmässuon täyttöalueen vesistä 60 % virtaa eteläistä laskuojaa (Ämmässuonpuro) pitkin Loojärveen ja 40 % pohjoista reittiä (Nupurinjärvi - Gumbölenjoki) kaakkoon. Riskiarvion mukaan Ämmässuolta Loojärveen tuleva kloridi ja sulfaatti nostavat kummankin aineen pitoisuutta järvivedessä noin 1 mg/l. Tällä pitoisuuden nousulla ei ole merkitystä ekologisten viitearvojen (EPA, United States Environmental Protection Agency) perusteella. Loojärven valuma-alueen suuruus on noin 75 km 2. Ämmässuonpuron virtauksen osuus on noin 5 % Loojärven lasku-uoman Mankinjoen virtaamasta. Ämmässuonpuroa pitkin tuleva kuormitus Mankinjoessa on vähäinen. Osa Ämmässuon täyttöalueen pohjoisosan vesistä virtaa Nupurinjärven kautta Dämmanin vedenottamon suuntaan. Laskuoja yhtyy Nuuksion Pitkäjärvestä tulevaan puroon. Ennen puron yhtymäkohtaa olevassa pintaveden näytteenottopisteessä P12 kloridipitoisuus on vaihdellut viime vuosina välillä mg/l ja sulfaattipitoisuus välillä mg/l. Dämmanin vedenottamolla vastaavat pitoisuudet ovat vaihdelleet välillä mg/l (kloridi) ja 5 15 mg/l (sulfaatti). Jälkimmäisessä on mukana Kulmakorven täytön vaikutus (kaikki suotovedet), koska sen vesiä ei vielä ole johdettu pois Dämmanin valuma-alueelta. Ympäristölautakunta katsoo laadittuun riskiarvioon perustuen, että Ämmässuon ja Kulmakorven maantäyttöalueiden ympäristölupien lupamääräyksiä 13 voidaan muuttaa hakijan esittämällä tavalla. Ämmässuon täyttöalueen kuormitus näkyy selvästi laskupuroissa, mutta selvityksen mukaan ekologiset vaikutukset jäävät vähäisiksi eikä vaikutuksia vedenotto- ja kaivovesiin ole. Kulmakorven alueella tulee toteuttaa jo vuoden 2002 maantäyttöalueiden ympäristöluvassa annettu määräys johtaa hule- ja suotovedet pois Dämmanin valuma-alueelta. 10

11 Espoon seudun ympäristöterveys-valvontayksikkö Maantäyttöalueiden tuhkanläjityksestä laaditun riskinarvioinnin, jossa on selvitetty pohja- ja pintavesien virtauksia alueella, mukaan Ämmässuontien ja Kulmakorven maankaatopaikkojen suotovedet purkautuvat lähes kokonaisuudessaan alueiden pintavesiin, eivätkä kulkeudu merkittävässä määrin pohjaveden mukana. Kummaltakaan alueelta kalliopohjavesiä ei pääse kulkeutumaan lähialueiden talousvesikaivoihin. Suotovesiä pääsee purkautumaan Gumbölenjoen kautta Dämmanin vedenottamolle, mutta ihmisten altistuminen tuhkanläjityksestä mahdollisesti peräisin oleville haitta-aineille ei ole merkittävää, sillä esim. sulfaatin ja kloridin pitoisuudet jäävät selvästi alle talousvesisuositusten. Espoon seudun ympäristöterveys arvioi em. riskinarvioinnin perusteella, ettei maankaatopaikoista aiheudu terveydellisiä riskejä veden välityksellä, joten ko. ympäristölupien lupamääräyksiä voidaan muuttaa hakijan esittämällä tavalla. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuus vastineen jättämiseen annettujen lausuntojen johdosta. Hakija esittää saapuneessa vastineessaan seuraavan: Uudenmaan ympäristökeskuksen antamalla ympäristölupapäätöksellä No YS 1725 ei muutettu Ämmässuontien ympäristölupapäätöstä No YS 476, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 01/0051/2 muutettuna, eikä Kulmakorven ympäristölupapäätöstä No YS 475, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 01/0050/2 muutettuna. Kun lupamääräyksiä nro 13 muutetaan, muiden lupapäätösten ja suunnitelmien kanssa yhdenmukaisia määräyksiä suotovesien johtamisesta voidaan silti antaa. Takapellon uuden maanläjitysalueen vesien johtaminen suunnitellaan siten, että Takapellon täyttöalueen ja sen pohjoispuolisen alueen kaakon suuntaan laskevat vedet kerätään yhteen ja johdetaan pois Dämmanin valuma-alueelta. Tämä on esitetty vanhassa Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöluvassa (UUS-2002-Y ), jonka lupamääräyksessä nro 14 määrätään, että kaakkoon laskevat suotovedet on johdettava tasauksen ja suodatuksen kautta, pumppaamon ja viemärin avulla pois Dämmanin valuma-alueelta. Suotovedet saa johtaa Mankinjokeen laskevaan ojaan. Uudessa Kulmakorven Jersinmäen Takapellon maantäyttöalueen ympäristölupahakemuksessa (ESAVI/488/04.08/2010, päätös ) täyttöalueen vesien johtaminen esitetään toisin kuin vanhassa ympäristöluvas- 11

12 sa: selkeytyksen ja pumppauksen kautta johdetaan vain louhoksen ja täyttöalueen suotovedet. Kaatopaikan ulkopuoliset vedet, joihin Kulmakorven vanha maankaatopaikka kuuluu, on tarkoitus johtaa nykyisiä ojia pitkin uuden maanläjitysalueen ohi. Kulmakorven vanhan maankaatopaikan suotovesiä ei ole teknisesti järkevä johtaa selkeytykseen, sillä niiden kiintoainespitoisuus on vähäinen. Takapellon louhinta- ja maanläjitysalueen käsiteltyjen vesien laskuojalle voidaan suunnitella uusi reitti siten, että Kulmakorven vanhalta maankaatopaikalta Takapellon alueen länsipuolelle purkautuvat suoto- ja valumavedet valuvat uutta laskuojareittiä pois Dämmanin valuma-alueelta Mankinjokeen laskevaan ojaan. Näin ollen luvanhakija voi toteuttaa Takapellon uuden louhinta- ja maanläjitysalueen vesien johtamisen niin, etteivät myöskään Kulmakorven vanhan maanläjitysalueen suotovedet valu Dämmanin valuma-alueelle. Uudesta reitistä ei aiheudu merkittäviä lisärakennuskustannuksia. Kyse ei ole varsinaisesti lupamääräyksen antamisesta. Purkupaikan valinta rinnastuu sijoituspaikan valintaan, jossa otetaan huomioon mm. muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Nyt on useampia mahdollisia. Kun lupamääräyksiä nro 13 muutetaan, voidaan määrätä purkupaikan sijainnista niin, että se täyttää ympäristölautakunnan vaatimukset ja on yhteensopiva sekä vuoden 2002 lupapäätöksen että uusien suunnitelmien kanssa. Uusi purkuoja voidaan kokonaisuudessaan rakentaa Espoon kaupungin omistamalle maa-alueelle, joten muutos ei edellytä käyttöoikeuden myöntämistä. Purkupaikan siirtoa koskeva määräys rakentamisaikatauluineen voitaisiin ratkaista myös erikseen, koska purkupaikka ei ole ratkaiseva ympäristöluvan myöntämisedellytysten kannalta. Samoja suotovesiä koskeva purkupaikka Mankinjokeen lähes kolmen kilometrin matkan laskevassa Peringinojassa on sallittu jo ympäristölupapäätöksessä. Toteuttaminen ei luvanhakijan käsityksen mukaan edellytä uutta kuulemista. Jos se edellyttää kuulemista, purkupaikan siirtoa koskeva asia pitäisi jättää ratkaistavaksi vireillä olevassa toisessa ympäristölupa-asiassa. Liitteessä näkyy purkupaikan lisäksi alustava reitti suotovesiä johtavalle ojalle. Lopulliset purkuojan rakennepiirustukset ja täsmällinen luvanhakijan maalla kulkeva reitti voidaan tarvittaessa esittää ELYkeskuksen hyväksyttäviksi. Luvanhakija esittää purkuojan rakentamiselle neljän vuoden määräaikaa lupapäätöksen lainvoimaistumisesta lukien. Espoon seudun ympäristöterveyden ja HSY kuntayhtymän lausuntoihin hakijalla ei ole huomautettavaa. Luvanhakija katsoo, että edellytykset lupamääräysten nro 13 muuttamiselle ovat olemassa purkureitistä riippumatta. Kuormitus on varsin vähäinen ja stabiili. Purkureitti voidaan silti sijoittaa Espoon kaupungin ympäristölautakunnan lausunto huomioon ottaen. Purkupaikka on hyväksytty jo vuoden 2002 ympäristölupapäätöksessä. Päästöillä ei ole terveydellisiä tai ekologisia vaikutuksia Peringinojassa. Muutettavan purkupaikan vaikutukset vesienkäyttöön on arvioitu jo vuoden 2002 ympäristölupa-asiassa, vaikka sii- 12

13 nä yhteydessä ei arvioitu lupamääräysten nro 13 muuttamisen vaikutuksia. Suotovesien pitoisuudet ovat kuitenkin suhteellisen alhaisia, vaikka nykyisen purkupaikan Kulmakorvenpuron vedenlaatu paranee purkureitin muutoksella. Jos asia edellyttää joltain osin uutta kuulemista, luvanhakija toimittaa siltä osin uuden kiinteistörekisterikartan omistajatietoineen. Tarvittaessa purkupaikka-asian voi ratkaista erikseen. 13 MERKINTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto on samanaikaisesti tämän lupapäätöksen kanssa ratkaissut läheisen Kulmakorven maankaatopaikan sisäisen vedenpinnan korkeustason muuttamista koskevan lupahakemuksen (Dnro ESAVI/16/04.08/2011), päätös Nro 108/2011/1, ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Espoon kaupungin Espoonkartanon kylässä kiinteistöllä Ämmässuo sijaitsevan Ämmässuontien läjitysaluetta koskevan ympäristölupapäätöksen No 476, lupamääräyksen 13. ensimmäistä kappaletta sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä No 01/0051/2, muutettuna. Muutettu lupamääräyksen 13. ensimmäinen kappale 13. Haitallisten aineiden liukenemista tuhkasta ja muista voimalaitosjätteistä on vähennettävä peittämällä ne vähintään 0,5 metriä paksuisella tiivistyskerroksella ja sitä suojaavilla tarpeellisilla pintakerroksilla [poisto]. Tiivistyskerros voidaan tehdä läjitysalueelle normaalisti sijoitettavista massoista, kuten savesta, siltistä tai silttimoreenista tai niitä vastaavasta materiaalista, jolla saavutetaan mahdollisimman vähän vettä läpäisevä tiivistyskerros. RATKAISUN PERUSTELUT Yleiset perustelut Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin kohdan 4 perusteella lupaviranomainen voi muuttaa lupamääräyksiä, jos olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet olennaisesti. Asian käsittelyssä on noudatettu soveltuvin osin lupamenettelyä koskevia säännöksiä. Maanläjitys alueella on loppunut ja alue on jälkihoidettu vuosina Puhtaan maan lisäksi alueelle on läjitetty tuhkaa ja rikinpoistotuotteita 1990-luvulla. Läjitysalueen täytön sisäistä vettä, ympäristön pohjavettä ja puroihin pääsevää pintavettä on tarkkailtu ja tarkkaillaan edelleen osana Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua. Tarkkailusta on päätetty erikseen. Vaikka maa-aineksen ja tuhkan läjitys alueella on päättynyt, tarkkailun laajuutta ei muuteta. Läjitysalueen sisäisen veden

14 tarkkailu on tarpeen edelleen alueelta suotautuvien vesien ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Toimittaessa aiemmin määrätyn ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti toiminnan voidaan katsoa täyttävän edelleen luvan myöntämisedellytykset. Lupamääräysten perustelut Muutettu määräys 13. Lupamääräystä 13. on muutettu niin, että sisäistä veden pintaa koskeva lause "ja huolehtimalla siitä, että läjitysalueen sisäisen vedenpinnan korkeustaso on alle +66,00" on poistettu. Läjitysalue on poistettu käytöstä ja sen pinta on peitetty ja tiivistetty lupamääräysten mukaisesti vuosina Tällä hetkellä tiivistyskerroksen läpi suotautuva vähäinen vesimäärä padottuu tuhkaan ja ylläpitää korkeaa suotovesipintaa. Läjitysalueella vuosina tehtyjen vesien tarkkailutulosten mukaan alueen peittäminen ja tiivistäminen on vähentänyt läjitysalueelta suotautuvien haittaaineiden pitoisuuksia. Luvan saaja on teettänyt yhdessä Fortum Power and Heat Oy:n kanssa riskinarvion Ämmässuontien ja Kulmakorven maanläjitysalueiden tuhkanläjityksistä (Espoon Ämmässuontien ja Kulmakorven tuhkanläjitys; Riskinarviointi, , Ramboll Finland Oy). Riskinarvion mukaan ainoa mahdollisesti merkittävä kulkeutumisreitti ekologisesti ja ihmisen terveyden kannalta on jätepenkereissä muodostuvissa suotovesissä olevien haittaaineiden kulkeutuminen alueen pintavesiin ja edelleen juomaveteen. Toiminnoista ei aiheudu vaaraa pohjavettä käyttäville yksityiskaivoille. Tarkkailutulosten ja ekologisten viitearvojen perusteella tuhkanläjityksen vaikutukset voivat olla ajoittain mahdollisesti merkittäviä Ämmässuonpurossa. Puron kuormitushistoria tuntien sitä ei voida pitää enää luonnontilaisena eikä puroa ekologisesti kovin merkittävänä. Voimakkaasta laimenemisesta johtuen vaikutukset Gumbölenjoessa ja Loojärvessä eivät ole merkittäviä. Dämmanin vettä juovien ihmisten altistuminen tuhkaläjityksestä peräisin oleville haitta-aineille ei ole merkittävää. Nykytilanteessa Ämmässuontien maankaatopaikasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. (YSL 43, 58, YSA 20, JäteL 6, JäteA 8 ) 14 VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksestä ilmenevällä tavalla.

15 15 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 46, 52 55, 58, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 37 Jätelaki (1072/1993) 6 Jäteasetus (1390/1993) 8 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristölupa-asian käsittelystä perittävä maksu on euroa. Maksu laskutetaan myöhemmin erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen maksutaulukon mukaan vähintään tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikan luvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Asetuksen liitteen mukaan lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 ) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Espoon kaupunki Tekninen keskus PL ESPOON KAUPUNKI Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta Espoon kaupunginhallitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asianosaisille listan dpoesavi mukaan

16 16 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Espoon kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

17 17 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus Pekka Häkkinen Anne Puska Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Anne Puska. AP/ts

18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2014 ASIA Vehkataipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot