Konsernihallinnon toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernihallinnon toimintasääntö"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki 1 (6) Hyväksytty , konsernijohtaja Yli-Rajala Voimaan Konsernihallinnon toimiala 2 Konsernihallinnon organisaatio ja tehtävät 3 Konserniohjausyksikkö Konsernihallinnon ja sen ryhmien tehtävänä on osaltaan johtaa, ohjata, valvoa ja palvella koko kaupunkikonsernia ja avustaa pormestaria, kaupunginhallitusta ja muuta luottamushenkilöhallintoa. Konsernijohtajan tehtävänä on johtaa pormestaria avustavaa konsernihallintoa. Konsernijohtajan alaisuudessa toimii konserniohjausyksikkö ja kolme konsernitason tehtävistä vastaavaa ryhmää: hallinto- ja talousryhmä, kaupunkikehitysryhmä ja tilaajaryhmä. Konserniohjausyksikkö avustaa konsernijohtajaa konsernihallinnon ja kaupunkikonsernin ohjauksessa. Konsernihallinnossa toimii pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta. Konsernijohtajan johtama konserniohjausyksikkö vastaa strategisesta ohjauksesta, oman tuotannon ohjauksesta ja konserniohjauksesta sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnasta. Strategisen ohjauksen osalta yksikkö vastaa - strategian ja siitä johdettavien tavoitteiden valmistelusta, toteutumisen analysoinnista ja seurannasta - strategisen johtamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä - strategialähtöisen projektikokonaisuuden ohjauksesta sekä strategian ja sitä toteuttavien projektisalkkujen vaikuttavuuden arvioinnista - kaupungin toimintamallin kehittämisen valmistelusta - kuntayhteistyöstä ja kaupunkipolitiikasta - kuntayhtymien omistajaohjauksesta. Oman tuotannon ohjauksen osalta yksikkö vastaa: - omistajapoliittisten linjausten valmistelusta ja omistajaohjauksesta - toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelusta, tavoitteiden toteutumisen analysoinnista ja seurannasta - konserniedun toteutumisen varmistamisesta ja osaoptimoinnin estämisestä - tuotantoalueiden rajat ylittävän toiminnan yhteensovittamisesta - tuotanto-organisaatioihin tehtävien muutosten valmistelusta - tuotannon ohjauksen kehittämishankkeista. Konserniohjauksen (tytäryhteisöt) osalta yksikkö vastaa - omistajapoliittisten linjausten valmistelusta ja omistajaohjauksesta - toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelusta, tavoitteiden toteutumisen analysoinnista ja seurannasta

2 Tampereen kaupunki 2 (6) 4 Hallinto- ja talousryhmä - konserniedun toteutumisen varmistamisesta ja osaoptimoinnin estämisestä - konsernirakenteen kehittämisestä ja muutoksista - konserniohjauksen kehittämishankkeista - kaupungin edustajien nimeämisen valmistelusta hallintoelimiin - kaupungin puhevallan käytön valmistelusta yhtiö- ja vuosikokouksiin. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan osalta yksikkö vastaa - kaupungin lainoista, takauksista ja sijoituksista - konsernin pääomien tehokkaasta käytöstä - konsernipankkitoiminnasta - vakuutustoiminnan periaatteista ja yhteistyöstä vakuutusmeklarin kanssa - rahastojen käytön periaatteista ja säännöistä - henkilöstökassan johtosäännön mukaisesta toiminnasta. Rahoitusjohtaja vastaa ja päättää 1) talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta ja takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta valtuuston hyväksymissä rajoissa 2) kaupungin takaamien lainojen siirrosta rahoituslaitosten välillä sekä kaupungin lainasaatavien ja takaussitoumusten vakuudeksi pantattujen panttikirjojen etuoikeusjärjestyksen muuttamisesta. Hallinto- ja talousryhmä vastaa talouden ohjauksesta, henkilöstöjohtamisesta, lakiasioista ja päätösvalmistelusta, viestinnästä, tietohallinnosta ja tiedolla johtamisesta. Talouden osalta ryhmä vastaa - talouden ja laskennan ohjauksesta - talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja ohjauksesta - investointien suunnittelusta - tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta ja ohjauksesta - johdon raportoinnin koordinoinnista ja kehittämisestä - tuotteistamisen ja kustannuslaskennan ohjauksesta ja kehittämisestä - tilaajan ja tuottajan controller-toiminnasta. Henkilöstöjohtamisen osalta ryhmä vastaa - henkilöstöpolitiikan sisällöstä ja henkilöstöasioiden strategisesta ohjauksesta - henkilöstösuunnittelun kehittämisestä - henkilöstön osaamisen kehittämisestä - kaupungin työnantajana harjoittamasta työvoima- ja rekrytointipolitiikasta - virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja palkkaukseen liittyvien järjestelmien kehittämisestä - neuvotteluista ja yhteydenpidosta paikallisten sopijajärjestöjen kanssa - työnantajan ja henkilöstön välisistä vuorovaikutusjärjestelmistä - työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työterveydenhuollon periaatteista. Lakiasioiden ja päätösvalmistelun osalta ryhmä vastaa - kaupungin oikeudellisesta edustamisesta ja edunvalvonnasta

3 Tampereen kaupunki 3 (6) - juridisesta asiantuntemuksesta ja neuvonnasta - sopimuksenteon kehittämisen ja koordinoinnin tukemisesta - vaalien järjestämisen tukemisesta - päätöksenteon juridisesta oikeellisuudesta ja kehittämisestä - johtosääntöjen ajanmukaisuudesta - asianhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä - asiakirjahallinnan ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä. Tietohallinnon osalta ryhmä vastaa Tampereen kaupunkikonsernin ja sovituilta osin Tampereen kaupunkiseudun kuntien - yhteistyöstä, jonka avulla tieto- ja viestintätekniikka (ICT) saadaan tukemaan palvelujen järjestämistä, tuottamista ja johtamista sekä näiden kehittämistä - tietohallintotehtävien organisoinnista ja johtamisesta - kokonaisedun varmistamisesta yhteisillä tietohallinto-linjauksilla ja kokonaisarkkitehtuurilla - tietoturvan ja tietosuojan hallinnan kehittämisestä sekä koordinoinnista tietoturvapolitiikan mukaisesti, - ICT-palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä - ICT-palvelujen kustannusten ja palveluja koskevien sopimusten ja toimittajien kokonaishallinnasta. Viestinnän osalta ryhmä vastaa - konsernihallinnon viestinnästä - konserniviestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä - mediasuhteiden hoitamisesta ja kehittämisestä - kuntademokratian ja suoran osallistumisen järjestelmien kehittämisestä - vuorovaikutteisen suunnittelun kehittämisestä. Tiedolla johtamisen osalta ryhmä vastaa - tiedolla johtamisen tukemisesta toiminnan, tiedon ja teknologian kehittämisellä ja hallinnalla. - organisaation kärkitietojen ylläpidosta ja prosesseista. - organisaation tietotarpeiden tunnistamisesta, määrittelystä ja tiedon hyödyntämisen tukemisesta - tiedon ajantasaisuuden ja luotettavuuden varmistamisesta. - tutkimusten ja arviointien koordinoimisesta ja tiedon hyödyntämisestä - tietopalvelusta ja raportoinnin tuesta. Ryhmä vastaa hankintojen ohjauksesta. Ryhmä vastaa riskienhallinnan organisoinnista sekä siihen liittyvien suunnitelmien koordinoinnista ja ohjauksesta. Ryhmä vastaa raatihuoneesta sekä kaupungin edustamisen periaatteista. Ryhmä vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asioiden koordinoinnista ja sihteeritehtävistä sekä lautakuntien sihteeritehtävistä. Ryhmän alaisuudessa toimii taloushallinnon palvelukeskus ja hallintopalvelukeskus.

4 Tampereen kaupunki 4 (6) 5 Kaupunkikehitysryhmä Kaupunkikehitysryhmä vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta, elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta, aluekehittämisestä, kansainvälisistä asioista, maapolitiikasta, asuntopolitiikasta sekä ympäristöpolitiikasta ja kestävän kehityksen edistämisestä. Ryhmä vastaa myös erikseen määriteltävien aluekehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista. Asuntopolitiikan osalta ryhmä vastaa - asuntopolitiikan valmistelusta, toteutuksesta, koordinoinnista ja seurannasta - seudullisesta asuntopoliittisesta yhteistyöstä sekä edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta kuntiin ja valtion hallintoon - asuntomarkkinatilanteen seurannasta ja ennakoinnista ja asuntotuotannon monipuolisuuden varmistamisesta - erityisryhmien asumisen kehittämisen koordinoinnista - asuntolainsäädännössä kaupungille asetetuista viranomaistehtävistä. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan osalta ryhmä vastaa - kaupungin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, työllisyyspolitiikan ja aluekehittämisen strategisten linjausten valmistelusta sekä toteutuksen ohjauksesta, koordinoinnista ja seurannasta - kaupungin yritysasiakkuuksista ja yritysten asiointiprosessien kehittämisestä - yritysalueiden ja -tonttien markkinoinnista sekä uusien investointien hankinnasta, - kaupungin ja elinkeinoelämän ja sen sidosryhmien välisestä yhteistyöstä - kaupunkimarkkinoinnista. Kansainvälisten asioiden osalta ryhmä vastaa - kansainvälisestä edunvalvonnasta ja yhteistyöstä - kansainvälisistä verkostoista, ml. ystävyyskaupunkiverkosto - muista kansainvälisistä yhteistyösuhteista - kaupunkiorganisaation kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisestä. Maapolitiikan osalta ryhmä vastaa - maapolitiikan valmistelusta, toteutuksesta, koordinoinnista ja seurannasta - maan hankinnasta, myynnistä, vuokraamisesta tai muusta luovuttamisesta - kaupungin maa- ja vesiomaisuuden edunvalvonnasta - kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta ja rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta - maankäyttösopimuksiin, rakentamiskehotuksiin, etuosto-oikeuksiin sekä kehittämiskorvauksiin liittyvistä tehtävistä - kiinteistötoimen hallinnassa olevien rakennusten, luonnonvarojen sekä muun omaisuuden myynnistä, vuokraamisesta ja muusta luovuttamisesta. Yleispiirteisen maankäytön suunnittelun osalta ryhmä vastaa - maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin toteutuksen ajoituksen ja investointien koordinoinnista - kaupungin kasvun ja maanhankinnan suuntaamisesta

5 Tampereen kaupunki 5 (6) 6 Tilaajaryhmä - yleiskaavan peruslinjausten ja yleiskaavaohjelman valmistelusta - maakunnallisen ja seudullisen maankäytön suunnittelun edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta valtion hallintoon. Ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen osalta ryhmä vastaa - ympäristöpolitiikan ja ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelusta, toteutuksesta, koordinoinnista ja seurannasta - kaupunkiorganisaation ympäristöhallinnasta ja ympäristön tilaan vaikuttavien päätösten ja hankkeiden seurannasta ja arvioinnista, - kestävää kehitystä edistävistä toimintatavoista, hankkeista sekä ympäristösitoumusten seurannasta ja raportoinnista. Ryhmän alaisuudessa toimii työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja tapahtumatoimisto. Tilaajaryhmä vastaa palvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä lautakuntien ja niiden jaostojen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta, asiakasohjauksesta sekä viranomais- ja asiamiestoiminnan järjestämisestä. Tilaajaryhmä edistää kuntalaisten osallistumista ja heidän mielipiteidensä välittymistä päätöksentekijöiden tietoon. Tilaajatoiminta on organisoitu ydinprosessien mukaisesti. Tilaajaryhmän ydinprosessit ovat: - lasten ja nuorten kasvun tukeminen - terveyden ja toimintakyvyn edistäminen - ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen - sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen - osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen sekä - kaupunkiympäristön kehittäminen Ydinprosessien sisällä voi olla myös seudullisia yksiköitä. Tilaajaryhmä vastaa - lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja koordinoinnista - viranomaistoiminnan järjestämisestä - hyvinvointisuunnitelman valmistelusta - palvelutarpeiden arvioinnista - palveluverkon kehittämisestä - palvelujen hankinnan strategisesta kehittämisestä - palvelumarkkinoiden seurannasta ja hyödyntämisestä - sopimusohjauksesta ja sen kehittämisestä - palvelusopimusten valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä sopimusrikkomuksiin reagoinnista - palvelujen kilpailuttamisen toteutuksesta yhdessä Tampereen Logistiikan kanssa - laadunarvioinnin kehittämisestä tuotantoyksiköiden kanssa - hyvinvointipalvelujen kehittämisestä - osaltaan asiakasohjauksesta - osaltaan seutuyhteistyöstä - maahanmuuttajatyön yleisestä koordinoinnista ja kehittämisestä

6 Tampereen kaupunki 6 (6) 7 Konsernipalvelut 8 Johtaminen 9 Konsernihallinnon ryhmien johtajien tehtävät 10 Päätösvalta - asiamiestoiminnasta - osaltaan asiakasmaksujen määrittämisestä. Konsernipalveluja tuottavia yksiköitä ovat hallintopalvelukeskus ja taloushallinnon palvelukeskus sekä työllisyydenhoidon palveluyksikkö. Konsernin johtamisessa noudatetaan kaupungin strategian ja sitä tukevien strategisten asiakirjojen mukaista hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Konsernihallinnon johtoryhmään kuuluvat konsernijohtajan nimeämät henkilöt. Konsernihallinnon johtoryhmässä käsitellään kaupunginhallitukseen menevät asiat sekä muut konserniohjaukseen ja konsernihallinnon johtamiseen liittyvät asiat. Konsernihallintoa ja sen ryhmiä johdetaan yhdenmukaisin johtamiskäytännöin. Johtaminen perustuu johtoryhmätyöskentelyyn ja selkeisiin tavoitteisiin. Esimiehet käyvät alaistensa kanssa kehityskeskustelut. Konsernihallinnon ryhmän johtajan yleiset tehtävät koskien johtamansa ryhmän toimintaa: - johtaa ja valvoa toimintaa - vastata toiminnan sisäisestä järjestämisestä - huolehtia tavoitteiden asettamisesta, toteutumisesta ja seurannasta - vastata vuosisuunnitelman valmistelusta - vastata toiminnan kehittämisestä - huolehtia viranomaismääräysten noudattamisesta - huolehtia konsernimääräysten ja -ohjeiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta - käyttää päätösvaltaa kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, pormestarin ja konsernijohtajan delegointipäätösten mukaisesti - vastata kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja pormestarin päätettäväksi tulevien asioiden ja sopimusten valmistelusta ja täytäntöönpanosta - vastata hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä - huolehtia kaupungin edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin - allekirjoittaa asiakirjat - huolehtia muista konsernijohtajan määräämistä tehtävistä. Muista päätösvallan siirrosta tehdään erilliset päätökset. 11 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talous ja strategiat

Tampereen kaupungin talous ja strategiat Tampereen kaupungin talous ja strategiat Uuden kaupunginvaltuuston koulutus Ikaalinen 7. 8.1.2008 7.1.2009 I 1 Konsernihallinto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta Valtuusto päättää kunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä kesäkuuta 2015 hyväksymä. Voimassa 1.8.2015 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Konserni-

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013.

Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013. Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013. 1 TOIMIALA Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan keskusviraston

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE 1 2 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE Yhteinen ehdotus Päijät-Hämeen kuntien konserniohjeeksi perustuu siihen, että kunnissa on erikseen kunta-konsernia koskeva Hyvä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.12.2014 398 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 367/2015 Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot